/ Language: Русский / Genre:ref_dict,

БеларускаРасейскi Слоўнiк Для Школьнiкаў

Александр Булыка


Булыка Александр

Беларуска-расейскi слоўнiк для школьнiкаў

Аўтар-укладальнiк Аляксандар Булыка

Беларуска-расейскi слоўнiк

для школьнiкаў

Прадмова

Гэты беларуска-расейскi слоўнiк прызначаны найперш для вучняў i настаўнiкаў сярэдняй школы. Аднак, зразумела, карыстацца iм могуць таксама навучэнцы i выкладчыкi вучэльняў, каледжаў i тэхнiкумаў, студэнты вышэйшых навучальных устаноў.

Слоўнiк можа быць выкарыстаны пры перакладах з беларускай мовы на расейскую, на занятках па развiццю мовы. У сувязi з тым, што гэты лексiкаграфiчны даведнiк будзе служыць вучэбным дапаможнiкам, пры яго ўкладаннi ўлiчана моўная практыка вучняў.

Рэестр слоўнiка ўключае болей за 10 тысяч лексiчных адзiнак, якiя не супадаюць з расейскiмi адпаведнiкамi або маюць iстотныя фармальныя адрозненнi ад iх. Аснову рэестра складае агульнаўжывальная лексiка сучаснай беларускай лiтаратурнай мовы. Акрамя таго, пададзены абласныя словы, што атрымалi пашырэнне ў мастацкай лiтаратуры, i найбольш распаўсюджаныя спецыяльныя тэрмiны, гiстарызмы i неалагiзмы.

Беларускiя загаловачныя словы размешчаны ў слоўнiку ў алфавiтным парадку i надрукаваны тлустымi (чорнымi) лiтарамi. Яны даюцца ў пачатковай форме: назоўнiкi ў назоўным склоне адзiночнага лiку (за выключэннем слоў, якiя ўжываюцца толькi ў множным лiку), прыметнiкi ў назоўным склоне адзiночнага лiку мужчынскага роду, дзеясловы ў неазначальнай форме.

Загаловачныя словы-амонiмы памячаюцца арабскiмi лiчбамi зверху справа: гасцiнец1 i гасцiнец2.

Загаловачнае слова перакладаецца адпаведным у сэнсавых адносiнах словам, сiнанiмiчным радам або апiсальна:

апёк ожог

беспадстаўны необоснованный, безосновательный, беспочвенный

вiтка привязь в виде жгута из прутьев

У мнагазначных словах розныя значэннi слова адзначаюцца ў радку арабскiмi лiчбамi i аддзяляюцца адно ад другога кропкай з коскай:

бацькаўшчына 1) отечество, отчизна; 2) родина; 3) отцовское наследство

Калi назоўнiк у адным са сваiх значэнняў страчвае форму адзiночнага лiку, пасля парадкавай лiчбы гэтага значэння ставiцца паметка мн.:

вага 1) вес; 2) мн. весы

Часам, каб зрабiць больш лёгкiм разуменне, у дужках даецца тлумачэнне:

бiскуп епископ (католической церкви)

закалец закал (сырой слой в хлебе)

З гэтай жа мэтай выкарыстоўваюцца i стылiстычныя паметы накшталт абл., спец., перан. i iнш.:

адбiтак 1) отпечаток; отображение; 2) палiгр. уттиск; 3) перан. след

З устойлiвых выразаў у слоўнiк уключаны толькi тыя, якiя перакладаюцца на расейскую мову не даслоўна. Яны змяшчаюцца пры апорных словах i аддзяляюцца ад iх кропкай з коскай:

вялiкi большуй; внушительный; объёмистый; з вялiкай ласкi по милости; з вялiкага грому малы дождж гора родила мышь

Калi загаловачнае слова сустракаецца толькi ў пэўным выразе, пасля такога слова ставiцца двукроп'е, потым iдзе гэты выраз з перакладам:

дыхт: даць дыхту задать жару, намылить холку

Калi загаловачнае слова ўжыта ва ўстойлiвым выразе ў пачатковай форме, то замест яго пiшацца першая лiтара з кропкай:

абяцанка посул; а. цацанка, а дурню радасць обещанного три года ждут

Знак нацiску пастаўлены ва ўсiх словах, за выключэннем аднаскладовых i слоў з нацiскной лiтарай ё.

У аснову слоўнiка пакладзены матэрыялы акадэмiчных выданняў - "Слоўнiка беларускай мовы" (1987), "Беларуска-рускага слоўнiка" (1988-1989), "Русско-белорусского словаря" (1993). Выкарыстаны таксама "Слоўнiк iншамоўных слоў" А.Булыкi (1993), "Кароткi слоўнiк беларускай мовы" Г.Арашонкавай i В.Лемцюговай (1994), "Самабытнае слова" I.Шкраба (1994), "Тлумачальны слоўнiк беларускай лiтаратурнай мовы" (1996), i iншыя лексiкаграфiчныя працы, асабiстыя назiраннi складальнiка над мовай прэсы.

Спiс скарачэнняў

абл. - абласное слова

ав. - авiяцыя

анат. - анатомiя

архiт. - архiтэктура

астр. - астраномiя

бат. - батанiка

бiял. - бiялогiя

бухг. - бухгалтарскi тэрмiн

ваен. - ваенная справа

геад. - геадэзiя

геал. - геалогiя

геагр. - геаграфiя

гiст. - гiстарызм

гл. - глядзi

горн. - горная справа

жыв. - жывапiс

заал. - заалогiя

збор. - зборны назоўнiк

кнiжн. - кнiжнае слова

крав. - кравецкая справа

кул. - кулiнарыя

лiнгв. - лiнгвiстыка

лiт. - лiтаратуразнаўства

мар. - марская справа

мат. - матэматыка

мед. - медыцына

мiн. - мiнералогiя

мн. - множны лiк

палiгр. - палiграфiя

палiт. - палiтычны тэрмiн

паляўн. - паляўнiцтвазнаўства

паэт. - паэтыка

перан. - пераноснае значэнне

разм. - размоўнае слова

рыб. - рыбалоўства

рэл. - рэлiгiя

с.-г. - сельская гаспадарка

спарт. - спартыўны тэрмiн

спец. - спецыяльны тэрмiн

тэатр. - тэатральны тэрмiн

тэкст. - тэкстыльная справа

тэх. - тэхнiка

уст. - устарэлае слова

фальк. - фальклор

фарм. - фармакалогiя

фiз. - фiзiка

фiлас. - фiласофiя

фiн. - фiнансавая справа

хiм. - хiмiя

цясл. - цяслярская справа

чыг. - чыгуначны тэрмiн

шав. - шавецкая справа

шахм. - шахматны тэрмiн

эк. - эканомiка

эл. - электратэхнiка

юр. - юрыспрудэнцыя

Беларускi алфавiт

Аа

Бб

Вв

Гг

Дд

Ее

Ёё

Жж

Зз

Ii

Й

Кк

Лл

Мм

Нн

Оо

Пп

Рр

Сс

Тт

Уу

ў

Фф

Хх

Цц

Чч

Шш

ы

ь

Ээ

Юю

Яя

А

аазiс оазис

абабак подберёзовик

абабегаць обегать, оббегать; обрыскать

абабiць 1) обить, обшить; 2) сбить (ударяя, заставить отвалиться); 3) ссадить (локоть, колено); 4) обмолотить; 5) укатать (дорогу)

абавязак обязанность; долг

абавязацельства обязательство

абавязкова обязательно, непременно

абагачальнiк обогатитель

абагачальны обогатительный

абагачаць обогащать

абагравальны обогревательный; отопительный (сезон)

абагрэць обогреть; отопить (помещение)

абагулiць обобществить

абагульненне обобщение

абаджгаць 1) искусать, изжалить (о насекомых); 2) обжечь, острекать (о крапиве)

абадзьмуць обдуть

абадранец оборванец, оборвыш

абадраць 1) ободрать (кору, оболочку); 2) оцарапать; 3) очесать (очистить от коры)

абакрасцi обворовать, обокрасть

абалона 1) пойма; 2) заболонь, оболонь

абалонка 1) оболочка; 2) абл. стекло в окне

абамлець 1) упасть в обморок

абанкруцiцца обанкротиться

абапал с обеих сторон; по обеим сторонам

абаперцi опереть, прислонить; облокотить (руку)

абараназдольнасць обороноспособность

абаранак 1) баранка, бублик; зарабiць на абаранкi достаться на калачи (на орехи), абаранкам не завабiш калачом не заманишь; 2) разм.баранка (рулевое колесо)

абаранiць 1) оборонить; защитить; 2) отстоять (права)

абараць опахать

абарачальнасць оборачиваемость, обращаемость (капитала); обратимость

абарачэнне 1) оборот; 2) эк.обращение; грашовае а. денежное обращение

абарваць 1) сорвать; 2) оборвать; 3) перан. одёрнуть

абарона 1) оборона; защита; 2) покровительство

абаронца 1) защитник; 2) поборник (сторонник)

абарончы 1) оборонительный; 2) палiт.оборонческий

абарочвацца 1) опрокидываться; 2) оборачиваться, оглядываться; 3) эк.обращаться

абарочваць опрокидывать, переворачивать

абачлiвасць 1) осмотрительность, предосторожность; 2) сочувственность; 3) чуткость, заботливость

абаяльнасць обаятельность

аббэрсаць разм. опутать, небрежно обвязать

абвадняльны обводнительный

абважыць обвесить

абвалiць 1) обвалить, обрушить; 2) повалить, свалить

абвандраваць объйхать, обойти, путешествуя; исколесить

абвастрыць обострить; накалить (отношения)

абвергнуць опровергнуть

абвестка объявление, оповещение

абвесцi обвести; очертить, окаймить

абветраны обветревший

абвiнаваўца 1) юр. обвинитель; 2) изобличитель, обличитель

абвiнавацiць 1) обвинить; 2) изобличить, обличить; уличить

абвiнуць обернуть, обвернуть, завернуть

абвостранасць обострённость; накалённость

абвыкнуць привыкнуть, свыкнуться

абвянуць привянуть; поникнуть (о растениях)

абвяржэнне опровержение

абвясцiць 1) объявить; провозгласить; 2) предвозвестить; 3) огласить

абвяць 1) привянуть; поникнуть (о растениях); 2) перан.обмякнуть; сникнуть

абвяшчальнiк провозгласитель

абгабляваць обстрогать, обстругать

абгаварыць 1) обсудить; 2) оговорить, оклеветать

абгавор оговор; злословие

абгарнуць 1) обернуть, обвернуть; 2) осыпать, окучить (землёй)

абгiнаць огибать

абгледзець осмотреть

абгойсаць разм. обрыскать; выбегать

абгортка 1) обёртка, обвёртка; 2) бат. обвёртка

абгрунтаванасць обоснованность; основательность; состоятельность

абгрунтаваць обосновать

абдарыць одарить

абдзьмухаць обдуть

абдзяўбцi 1) обклевать; 2) обдолбить

абдурыць обмануть, одурачить, надуть, околпачить

абдымны охватывающий, охватный

абезнадзеiць обезнадёжить

аберуч обеими руками

абечак обечайка (в решете)

абза кромка (край доски)

абзелянiць вызеленить

абiвальшчык обойщик

аб'iнець заиндеветь, покрыться инеем

абiркi отходы; очистки

абiўка обивка; обшивка (дощатая)

абкамячыць обмять

абкапаць 1) окопать, обрыть; 2) окучить (картофель)

абкiдаць 1) забросать, обкидать; 2) крав.обметать

абкiтаваць замазать (заделать замазкой)

абкiтоўка замазка

абкопка окопка

абкоўзаць 1) обкатать; 2) обмять, измять

абкружыць 1) окружить; 2) оцепить; 3) обойти, обежать, объйхать

абкруцiць 1) обмотать; окрутить; 2) обернуть, завернуть

абкуродымець разм. закоптиться, покрыться копотью

аблава облава

аблавухi вислоухий, лопоухий

аблазiць облазить, излазить

аблаташыць обобрать (сад)

аблачына ублачко

аблашчыць обласкать

аблаяць обругать, выругать

аблегчы 1) облечь; 2) свалиться (заболеть)

аблезцi 1) облезть; облинять; 2) полинять; 3) облупиться

аблетак абл. однолеток

аблiпка: у аблiпку в обтяжку

аблiпнуць 1) облипнуть; 2) плотно облечь

аблiць 1) облить; 2) окатить, обдать

аблiчча 1) ублик, образ; 2) лицо, черты лица; паказаць сваё (сапраўднае) а. показать своё (настоящее) лицо

аблiчыць обсчитать

аблога 1) ваен. осада, обложение; 2) с.-г. облог, залежь; 3) паляўн. оклад

аблузаць облущить

аблупiць облупить; ободрать; а. як белку ободрать как белку

аблытаць опутать

аблямаваць оторочить, окаймить

аблямоўка оторочка, обшивка, кайма

абмалёўка 1) окраска; 2) описание, обрисувка; изображение

абмаляваць 1) окрасить; 2) перан. описать, обрисовать; изобразить

абматычыць обработать мотыгой, тяпкой

абмацаць 1) ощупать; 2) обшарить

абмежавальнiк тэх.ограничитель

абмежаванасць 1) ограниченность; стеснённость; 2) ограниченность, недалёкость

абмежаваць 1) ограничить; стеснить; 2) обмежевать

абмеркаваць обсудить; обдумать

абмiнуць 1) миновать, обогнуть; 2) перан. избежать; 3) обогнать, объехать

абмоўка обмолвка

абмуляць стереть, натереть (холку)

абмэбляваць меблировать

абнадзйiць обнадёжить

абнiмкi объятия

абнядужаць ослабеть, потерять силы

абняславiць обесславить, опозорить, обесчестить, осрамить

абодва уба

абозня сарай (для телег и повозок)

абоймы обрамление, окружение

абора уст. коровник

абпал тэх.убжиг

абплысцi оплыть

абрабаваць ограбить

абражальнiк оскорбитель

абраз икона, образ

абраза оскорбление

абразiць оскорбить; уязвить

абразкi лiт. зарисовки, картинки; миниатюры

абрасiць 1) оросить, окропить; 2) намочить росой

абрахманiць приручить

аброжак абл. ошейник

аброк корм для лошадей

аброць узда, уздечка; недоуздок

абрус скатерть

абрыдзець надоесть, опротиветь, опостылеть

абрызглы прокислый, прокисший (о молоке)

абрындаць заляпать, забрызгать

абрыс очертание; облик

абсада насаждения

абсiвераць обветреть, обветриться

абсiнiць запачкать синей краской

абскардзiць обжаловать

абсклюдаваць цясл. обтесать, отесать

абслуга 1) обслуживание; 2) збор. прислуга

абсмажыць обжарить

абсмактаць обсосать

абсмяяць осмеять, высмеять

абставiны 1) обстоятельства; 2) обстановка

абсталяванне 1) оборудование, оснащение; 2) обстановка

абсяг 1) простор; ширь; 2) перан. убласть, отрасль, сфера

абудзiць 1) пробудить, разбудить; 2) перан. возбудить

абумовiць 1) обусловить, оговорить; 2) предопределить

абуральны возмутительный

абурыцца возмутиться

абутак убувь

абхапiць обхватить, охватить; обнять

абцас каблук

абцерабiць 1) очистить (свёклу); 2) обрубить, обрезать (сучья)

абцерушыць 1) отряхнуть, отрясти; 2) осыпать, запорошить

абцiнак обрубок, обрезок

абцугi клещи, щипцы

абцяжарыць 1) обременить, отяготить; 2) перан. затруднить

абцякальнiк ав.обтекатель

абшалёўка обшивка (досками)

абшаляваць обшить (досками)

абшар простор, пространство

абшукаць обыскать

абшэўка пришитый отворот, манжета

абыходак обиход

абыякавасць безразличие, равнодушие

аб'ява объявление

аб'яднанасць объединённость

абязвечыць изувечить, искалечить; изуродовать

абязгучыць обеззвучить

абяззброiць обезоружить

абярнуць 1) опрокинуть, перевернуть; 2) превратить, обратить

абярэмак охапка

абясколерыць обесцветить

абяссэнсiць обессмыслить

абястлусцiць обезжирить

абясцукрыць обессахарить

абясшкодзiць обезвредить

абяцанка посул; а. цацанка, а дурню радасць обещанного три года ждут

абяцанне 1) обещание; 2) обет

абяцаць обещать, сулить

авадзень заал. увод

авалодаць овладеть

авансаваць авансировать

авечка 1) овца; 2) перан. овечка

авечкагадоўля овцеводство

авечнiк овчарня

авiяздымка авиасъёмка

авiяпадарожжа авиапутешествие

авiяпрамысловасць авиапромышленность

авысакароджванне облагораживание

авысакародзiць облагородить

агабляваць обстрогать

агаласоўка лiнгв. огласовка

агалiць 1) оголить, обнажить; 2) обрить

агалоска огласка

аганьбаваць опозорить, опорочить, обесчестить, обесславить

агарнуць 1) окутать; 2) обнять, охватить; 3) перан. покрыть; 4) окружить, обсесть

агароджа ограда, ограждение

агароднiна збор. овощи

агаткi бат. кошачья лапка

агеньчык огонёк

агiда 1) отвращение, омерзение; 2) мерзость

агiдлiвасць брезгливость

агледзець 1) осмотреть, оглядеть; 2) освидйтельствовать

агледзiны смотрины

аглушальны оглушительный

агляд 1) осмотр, обозрение; 2) освидетельствование

аглядальнiк обозреватель

аглядаць 1) осматривать, обозревать; 2) свидетельствовать; 3) приводить в порядок

аглядны 1) обзорный; 2) обозримый

аглядчык осмотрщик

агнездовацца свить гнездо, обосноваться

агнiсты огнистый, огненный; пламенный

агоркнуць 1) прогоркнуть; 2) перан. опротиветь, надоесть, опостылеть

аграмадзiць обобществить

агрэст крыжовник

агульнакарысны общеполезный

агульнапрыняты общепринятый

агульнасць общность

агульнаўжывальнасць общеупотребительность

агульны 1) общий; 2) огульный

агурок огурец

агучыць озвучить

адамашка тэкст. камка

адаптаваць адаптировать

адапхнуць оттолкнуть, отпихнуть

адасобiць обособить

адбiтак 1) отпечаток; отображение; 2) палiгр. оттиск; 3) перан. след

адблытаць отпутать; распутать

адбудаваць отстроить; восстановить

адбудова восстановление

адбыцца произойти; свершиться

адвабiць отманить

адвага отвага, смелость; дерзание

адвандраваць отпутешествовать

адваротны обратный; оборотный

адведаць проведать

адведзiны (водведы): схадзiць у а. (в.) навестить

адвеку испокон веку, с древних времён

адвесцi 1) отвести; увести; 2) отклонить, отвергнуть; 3) отвратить

адвечна извечно

адвольны произвольный

адвячорак предвечернее время

адгабляваць отстрогать, отстругать

адгаварыць 1) кончить говорить; 2) отговорить, отсоветовать

адгадаваць отрастить, отпустить (бороду)

адгадзiць отблагодарить, отплатить

адгалiнаваны ответвлённый

адгалосак 1) утзвук; 2) перан. отголосок

адгаманiць отговорить, кончить говорить

адгандляваць отторговать

адгарнуць 1) отгрести; 2) отогнуть, отвернуть; 3) перевернуть, открыть (страницу)

адгарэзаваць разм. отдурачиться

адгасцяваць отгостить

адгiн отгиб

адгладзiць отутюжить

адглынуць отглотнуть

адглянцаваць вылощить, навести лоск

адгор'е отрог

адгрэбцi отгрести

адгукаць 1) кончить аукать; 2) отозвать

адгэтуль отсюда

адданасць преданность, приверженность

аддзяка ответная благодарность, отплата

аддзякаваць отблагодарить, отплатить

аддрукаваць отпечатать

аддуха 1) отдушина; 2) тэх. утдух

аджгiр заал. ёрш

аджын отработка на жатве

адзенне (адзежа) одежда, платье

адзёр мед. корь

адзiмак весенние заморозки

адзiнка единица

адзiнота 1) одиночество; отшельничество; 2) уединение; уединённость

адзiны 1) единственный; 2) единый

адзiхацець отсверкать, отблестеть

адзнака 1) отметка; 2) признак; 3) отличие

адзначыць 1) отметить; 2) обозначить; 3) отпраздновать

адказ ответ

адказаць 1) ответить; 2) завещать

адказнасць ответственность

адказчык юр. ответчик

адкаласаваць отколоситься

адкалупiць отковырять

адкаркаваць откупорить

адкасаць отвернуть (штанину)

адквiтаць 1) отдать, вернуть (долг); 2) отплатить, отомстить

адкiнуць 1) отбросить; 2) устранить; 3) отклонить, отвергнуть

адклад отлагательство

адкласцi отложить

адклiкаць отозвать

адкрасаваць отцвести

адкруцiць 1) отвинтить, отвернуть; 2) открутить, отмотать

адкрытасць откровенность, прямодушие

адкрэслiць 1) отчеркнуть; 2) отчертить

адкуль откуда

адлега (адлiга) уттепель

адлегласць расстояние

адлiваны тэх. литый, литой

адлiга гл. адлега

адлiк отсчёт

адлiнеiць отграфить

адлiнуць отплеснуть

адлiчыць 1) отсчитать; 2) отчислить, вычесть

адлюстраванне 1) отражение; 2) отображение, изображение

адлюстраваць 1) отразить; 2) отобразить, изобразить

адмакрэць отсыреть

адмацаваць открепить

адмежаваць отмежевать, отграничить

адмена отмена

адметнасць отличительность

адмiльгаць отмелькать

адмова отказ

адмовiцца 1) отказаться, отречься; 2) отпереться

адмоўе лiнгв. отрицание

адмоўны 1) отрицательный, неодобрительный; 2) предосудительный

адмысловы особый, особенный; специальный

аднаасобны единоличный

аднабаковасць односторонность

аднавёславы одновесельный

аднавiць 1) восстановить, воспроизвести; 2) возобновить

аднавокi одноглазый

аднавясковец односельчанин

аднагадовы 1) годовалый; 2) однолетний

аднагалосны единогласный

аднагодак одногодок, однолеток

аднагучны однозвучный

аднадумец единомышленник

аднадумства (аднадумнасць) единомыслие

аднакаляровы одноцветный

аднамоўны одноязычный

аднарадкоўе лiт. одностишие

аднаразовы однократный

аднастайнасць 1) однообразие; монотонность; 2) однозвучность; 3) однородность

аднасхiльны односкатный

аднаўленне 1) восстановление, воспроизведение; 2) возобновление

аднаўленчы восстановительный

адначасовы одновременный; параллельный (во времени)

аднашлюбнасць единобрачие

аднекуль откуда-то

аднойчы однажды

адносiны отношения

адносны относительный

адноўнiк хiм. восстановитель

адозва воззвание

адолець 1) осилить; справиться; 2) превозмочь

адонак с.-г. подстожье, подстожник

адпаведнiк соответствие

адпаведны 1) соответствующий, подходящий; 2) надлежащий, подобающий

адпавядаць соответствовать

адпакутаваць отстрадать, отмучиться

адпалiць отжечь

адпалохаць отпугать

адпалуднаваць отполдничать

адпанаваць кончить господствовать

адпас отгул, выгул

адпачынак 1) утдых; 2) отпуск

адпачыць отдохнуть

адперазаць снять (ремень, пояс)

адплюшчыць открыть (глаза)

адпомсцiць отомстить

адправа рэл. треба

адправадзiць 1) выпроводить; 2) отправить, услать

адпрасаваць отгладить, отутюжить

адпрацаваць отработать

адпрацоўка отработка

адпудзiць отпугнуть

адпырснуць отбрызнуть

адрабiць отработать

адраджэнне 1) возрождение, восстановление; 2) воскрешение

адрадзiць 1) возродить, восстановить; 2) воскресить

адраiць отсоветовать

адратаваць спасти; избавить

адрачэнец отступник

адрознiць отличить, различить

адрына сеновал

адсапцiся отдышаться

адсвяткаваць отпраздновать

адскародзiць с.-г. отборонить

адскрэбцi отскоблить, отскрести

адсунуць отодвинуть

адсутнiчаць отсутствовать

адтулiна отверстие

адтынкаваць отштукатурить

адтэрмiнаваць 1) отсрочить, отложить; 2) продлить (срок)

адтэрмiноўка 1) отсрочка; 2) продление

адубець замёрзнуть, окоченеть

адужэць набраться сил, окрепнуть

адукаваны образованный; просвещённый

адукаваць обучить; просветить

адукацыя образование

адусюль отовсюду

адухаўленне одухотворение

адхiлiць 1) отклонить; 2) отстранить; 3) отогнуть, отвернуть; 4) отвратить, отвести

адхiнуць 1) отогнуть, отпахнуть; 2) отдалить, отвести

адхон откос

адценне оттенок

адцiнак отрезок

адцiнаць отрубать, отсекать

ацiснуць 1) отдавить; 2) отжать (влагу); 3) отпечатать, оттиснуть

адцурацца отречься

адцыраваць отштопать

адцягненасць отвлечённость, абстрактность

адцягнуць 1) оттащить, оттянуть; 2) перан. отвлечь

адцяць отрубить, отсечь

адчай отчаяние

адчувальны чувствительный, ощутимый

адчуваць чувствовать, ощущать

адчужальнасць юр. отчуждаемость

адчуць почувствовать, ощутить; испытать

адчынiць 1) открыть; отворить; 2) откупорить (наглухо заделанное)

адчэпка отцепка

адчэпнае: даць адчэпнага дать что-либо с целью отделаться

адшараваць оттереть; отчистить

адшмаргнуць отдёрнуть (занавеску)

адшпiлiць отстегнуть

адшпунтаваць откупорить (бочку)

адшрубаваць отвинтить, отвернуть (гайку)

адштабнаваць (крав., шав.) отстрочить, прошить

адшторыць отдёрнуть штору

адштурхнуць оттолкнуть

адшукаць 1) разыскать; 2) изыскать

адшчапiць 1) отщепить, отколоть; 2) отпереть; 3) открепить

аер бат. аир

ажына ежевика

ажыннiк ежевичник

ажыццявiць осуществить, претворить, совершить

азагаловiць озаглавить

азалець абл. замёрзнуть, промёрзнуть насквозь

аздараўленчы оздоровительный

аздоба украшение; отделка

аздобiць украсить; отделать

азiраць оглядывать, обозревать

азiрнуцца 1) оглянуться; 2) оглядеться, осмотреться

азмрочыць омрачить, помрачить

азнаёмiць ознакомить

азначальны 1) определимый; 2) лiнгв. определительный

азначыць 1) определить; 2) наметить

азызлы обрюзглый; отёчный, одутловатый

азызнуць обрюзгнуть, оплыть; отечь

азяблы охладевший; озябший

азябнуць озябнуть, иззябнуть

азярод прясло (приспособление для сушки снопов)

айчына отечество, отчизна

акалiчнасць 1) обстоятельство; 2) лiнгв. обстоятельство

аканiца ставня

аканом гiст. управляющий, управитель; эконом

акапцаваць остолбить

акардэон аккордеон

акiсляльнiк хiм. окислитель

акравак лоскут, обрезок

акраверш лiт. акростих

акраец горбушка; краюха

акрамя кроме

акраса 1) украшение; 2) заправка из кулинарных блюд из жира со специями

акруга 1) укруг; 2) уст. округа, околоток

акрыць покрыть, окутать; осенить

акрыяць 1) оправиться; ожить (о растениях); 2) перан. воспрянуть духом

акрэсленасць определённость

акрэслiць определить

аксамiт бархат

аксамiтка бат. бархатец

аксамiтнiк бат. щирица

аксамiцiсты бархатистый

акуляры очки

аладка оладья; лепёшка

але но

алеiстасць маслянистость

алей масло (растительное)

алейня маслобойня, маслозавод (для производства растительного масла)

аленегадоўля оленеводство

алешнiк ольшаник

алешына ольха

алёс абл.болото

алiва смазочное масло

аловак карандаш

альвас гл. альяс

альтэя бат. алтей

альяс (альвас) бат. алоэ, столетник

амаль почти

аматар любитель

аматарства любительство

амецце охвостье

амялушка заал. свиристель

андарак уст. понёва

анёл бнгел

антыграмадскi антиобщественный

антырэчыва антивещество

ануча 1) тряпка, ветошка; 2) портянка

апавядальнiк рассказчик, повествователь

апавяданне 1) рассказ, повествование; 2) лiт. рассказ

апавядаць рассказывать, повествовать

апавясцiць 1) уведомить, известить; 2) возвестить; огласить

ападкi 1) осадки; 2) паданцы (плоды, сбитые ветром)

апазнiцца запоздать

апал топливо

апалаць провеять

апалiць 1) отопить (квартиру); 2) обжечь (кирпич); 3) обуглить

апальшчык истопник

апамятацца опомниться, опамятоваться

апанаванасць одержимость

апанаваць 1) охватить, овладеть; 2) напасть

апантанасць одержимость; неистовство

апантаны одержимый; бешеный, неистовый

апанча гiст. епанча

апарня спец. парильня, парилка

апарыцца обжечься, обвариться, ошпариться

апасродкавана фiлас. опосредствованно, опосредованно

апенька опёнок

аперазаць 1) опоясать; 2) перан. огреть

апець воспеть

апечак опечье

апёк ожог

апладнiць бiял. оплодотворить

аплатка фарм. облатка

аплiк (гаплiк) абл. крючок (на одежде)

аповесць 1) повествование, повесть; 2) лiт. повесть

аполак горбыль

апоўзень геал. уползень

апошнi последний

апраменiць облучить

апраменьванне облучение

апраметная преисподняя

апраметны кромешный

апрануць одеть; надеть

апрацаваць 1) обрабутать, обделать, отделать; 2) возделать

апрацоўка 1) обработка, обделка, отделка; 2) возделывание

апрача (апроч) кроме, помимо

апруцянець окоченеть, закоченеть; одеревенеть

апрыкраць опротиветь, опостылеть

апрытомнець прийти в сознание, очнуться (от обморока)

апуха опушка, оторочка

апыляльнiк бат. опылитель

апынуцца очутиться, оказаться

апырскаць обрызгать, опрыскать

апытаць опросить

апячы обжечь, ожечь

араты пахарь

араць пахать

аржанiшча гл. iржышча

аруд абл. закром, сусек

арфа с.-г. веялка

арфаваць веять (веялкой)

арышт арест

арыштаваць арестовать

арэлi качели

асабiсты личный; персональный

асаблiва особенно, особо

асаблiвасць особенность

асаблiвы особенный, особый; сугубый

асабовы 1) личный; 2) бухг. лицевой

асавiк бат. осиновик, подосиновик

асада насадка (топора, молотка и т.п.)

асадка 1) насадка, присадка; 2) оправка, обрамление; 3) установка; 4) уст. ручка (письменная принадлежность)

асалода блаженство; наслаждение

асачыць разм. выследить

асвер абл.журавль (у колодца)

асвета просвещение; образование

асветленасць освещённость

асветнiк просветитель

асвятленне 1) освещение; 2) спец. осветление

асвятлiць 1) осветить; 2) осветлить

аселiца абл.околица

аселы оседлый

асець овин

асiлак богатырь; силач

аскома оскомина

аскрэбцi оскоблить, оскрести; очистить

аскубцi 1) ощипать; 2) обдёргать

асмагнуць запечься, пересохнуть (от жары, от жажды)

асмалак головня

асмалiць 1) опалить; 2) обуглить

асмальня спец. палильня

асмугласць 1) смуглость; 2) мглистость, туманность

асмуглы 1) смуглый; 2) мглистый, туманный

асмужыць 1) опалить, обветрить, сделать смуглым; 2) затянуть мглою

аснач уст. бурлак; сплавщик

асноватворны основополагающий

асоба 1) личность; 2) лицо (человек вообще); 3) особа, персона

асобнiк экземпляр

асобны отдельный

аспрэчыць оспорить

астатнi остальной

астача остаток

астойлiвасць мар. остойчивость

астудзiць 1) охладить, остудить; 2) перан. охладить, уменьшить силу чувства

аступiць 1) паляўн. обложить; 2) окружить

асучаснiць осовременить

асцерагчы остеречь, предостеречь

асцюк ость

асцярога осторожность, предосторожность, опасение

асыпак геал. усыпь

асьмiна уст. осьмина, полчетверти (около 105 л)

асэнсаванасць осмысленность

асэнсаваць осмыслить

асягнуць охватить, постичь, объять

асяродак 1) сердцевина; 2) тэх. сердечник

асяроддзе среда

атачыць абл. окружить

атаясамить гл. атоеснiць

атаясненне (атаясамлiванне) отождествление

атлумiць одурманить, одурить

атлусцеласць ожирелость

атлусцець ожиреть

атоеснiць (атаясамiць) отождествить

атожылак 1) бат. отросток, побег; 2) геал. отжилок; 3) перан. утпрыск

атоса тяж (в повозке)

атрапаць 1) вытрепать; 2) отряхнуть

атрута отрава

атрутны ядовитый, ядоносный; отравляющий

атруцiць отравить

атрымальнiк получатель

атрымаць 1) получить; 2) извлечь, приобрести (пользу); 3) вынести, получить (впечатление); 4) одержать (победу)

атрэсцi отряхнуть, отрясти

атулiць 1) укрыть; окутать, укутать; 2) перан. окружить

атухнуць притухнуть; угаснуть

атынкаваць оштукатурить, выштукатурить

атычкаваць обвешить (поставить вехи)

аўсюк бат. овсюг

аўсянiк 1) бат.шишечник; 2) заал. подёнка, однодневка, эфемерида

аўтабудаванне автостроение

аўтабудаўнiк автостроитель

аўтавымяральны автоизмерительный

аўтагаспадарка автохозяйство

аўтагурток автокружок

аўтакрама автолавка

аўтамабiлебудаўнiк автомобилестроитель

аўтамастэрня автомастерская

аўтарухавiк автодвигатель

ахаваць 1) охранить; 2) оберечь, оградить, защитить

ахайнасць опрятность; чистоплотность

ахайны опрятный; чистоплотный

ахаладжальнiк тэх. охладитель

ахапак охапка

ахапiць 1) обхватить, охватить; 2) перан. постичь, объять

ахаяць очистить (от грязи)

ахвота охота, желание

ахвотна охотно, с готовностью

ахвотнiк охотник, любитель

ахвяра жертва

ахвяраваць пожертвовать, принести в жертву

ахвярадаўца жертвователь

ахвярнiк жертвенник

ахiнуць 1) укрыть, укутать; 2) окутать, обволочь; 3) окружить

ахмiстрыня уст. домоправительница, экономка

ахова охрана; охранение

ахоп охват

ахоўнiк 1) охранник; 2) хранитель

ахоўны 1) охранный; 2) защитный

ахрап'е збор. отходы ботвы; кочерыжки

ахрысцiць окрестить

ахутаць окутать

ацверазець отрезветь

ацерабiць очистить, обрубить, обрезать

ацерушыцца осыпаться

ацерушыць 1) отряхнуть; 2) обсыпать

ацеслiвы сырой, недопеченный (о хлебе)

ацiхнуць стать тише, утихнуть, уняться

ацiшэць утизнуть (немного), притихнуть

ацяплiць 1) отопить, обогреть; 2) отеплить, утеплить

ацяпляльнiк спец. отеплитель

ацяпляльны 1) отопительный; 2) отеплительный

ачапiць оцепить

ачарнiць 1) окрасить в чёрный цвет; 2) перан. очернить, оклеветать

ачахнуць 1) охладиться, остыть; 2) увлечься, остыть (о чувстве); 3) ослабеть, ослабнуть (о пламени)

ачмуцiць одурачить

ачужэць стать чужим

ачуняць выздороветь, поправиться

ачуцца прийти в себя, очнуться

ачэп верхнее бревно в стене постройки

ашалелы 1) взбесившийся; 2) бешеный, исступлённый; 3) оголтелый

ашалеть 1) взбеситься; 2) прийти в бешенство, обезуметь; 3) осатанеть

ашалёўка обшивка, подшивка (стен, потолка)

ашаляваць обшить, подшить (досками)

ашатраваць обшастать, обрушить

ашклiць застеклить, остеклить

ашклянець остекленеть

ашуканец обманщик, мошенник

ашуканства обман, мошенничество, надувательство

ашукаць обмануть, надуть, провести

ашчадлiвасць бережливость

ашчаднасць бережливость, расчётливость

ашчадны 1) бережливый, расчётливый; 2) сберегательный

ашчаперыць разм. крепко обхватить, обнять

ашчэр оскал

ашчэрыцца 1) оскалиться, ощериться; 2) осклабиться

ашытак бiял. ручейник

ашэстак абл. перекладина

аэраздымак аэроснимок

аэраздымка аэросъёмка

аякасцiць фiлас. окачествить

Б

бабiна бобок

бабiнец рэл. притвор

бабка1 бат. подорожник

бабка2 подберёзовик (гриб)

бабовiшча место, где рос боб

бабок бат. трифоль

бабравiна гнездо бобра

бабровiна мясо бобра

баброўнiк гiст. бобровник

баваўнаводства хлопководство

баваўняны 1) хлопковый; 2) хлопчатобумажный

бавiцца 1) задерживаться; 2) забавляться, развлекаться

бавоўна хлопок

бавоўнiк хлопчатник

багаборнiцтва рэл. богоборчество

багавiнне збор. водоросли

багаткi бат. молочай

багатыр богач, богатей

багацце 1) богатство; 2) обилие, изобилие; 3) полнота, изббыток (о чувствах)

багна топь, трясина, болото

багнiстасць болотистость

багнiсты болотистый

багнiшча болото, трясина

багноўка бат. вороника

багра багрец

багун бат. багульник

бадай 1) пожалуй; 2) почти

бадзёрасць бодрость

бадзёры бодрый

бадзяжнiцтва бодяжничество

бадзяжны бродяжный; скитальческий

бадзяцца бродить, бродяжничать, скитаться

бадыль стебель; былинка

баечнiк 1) баснописец; 2) сказочник

байда абл. рыбачья лодка

байка 1) лiт. басня; 2) перан.небылица, побасёнка

байкапiсец баснописец

байкар рассказчик, выдумщик

бакавiна 1) обочина; сторона; 2) бок (туши)

бакавiца боковая сторона предмета

бакас заал. бекас

бакоўка разм. боковая комната

балагол уст. ломовой извозчик

балацянiк заал.прудовик

балачкi россказни

балбатаць 1) болтать, тараторить; 2) говорить глупости

балбатлiвасць болтливость

балесны абл. болезненный

балея лохань

баль 1) бал; 2) пир, пиршество

баляваць пировать, пиршествовать

баляса архiт. балясина

балясы изгородь из балясин

бамбасховiшча бомоубежище

бамбiза разм. верзила, дылда

банкаваць метать банк

банкрут банкрот

баравiк белый гриб; боровик

баразна борозда

барацьба борьба

барацьбiт борец; поборник

барва багрец, багрянец

барвавець багроветь, багрянеть

барвенак бат. барвинок

барвовасць багровость, багряность

барвовы багровый, багряный

барзджэй быстрее, побыстрее

барлiна уст. барка

бародаўка бородавка

баршчэўнiк бат. борщевик

басанож босиком

басцi бодать

басяцтва босячество

батлейка тэатр. вертеп

баханка буханка, каравай

бахур абл. бутуз

бацвiнне 1) ботва; 2) борщ, свекольник

бацька отец

бацьказабойца отцеубийца

бацькаўшчына 1) отечество, отчизна; 2) родина; 3) отцовское наследство

бацькоўства отцовство

бацян абл. бист

бачнасць 1) видимость; 2) зримость; 3) фiлас. кажимость

бачыць 1) видеть; толькi яго i бачылi и был таков; бачыць вока, ды дастаць далёка видит око, да зубб неймёт; 2) усматривать

баяздольнасць боеспособность

баязлiвец трус

бегчы бежать; нестись, мчаться

бедаваць горевать, скорбить; сетовать, сожалеть

бедната 1) бедность; скудость; 2) беднота; бедняки

бедства бедствие

безабароннасць беззащитность

безаблiчнасць безличность, безличие

безадказнасць 1) безответственность; 2) безответность

безадкладнасць неотложность, безотлагательность

безадмоўны беспрекословный

безадносны безотносительный

безасабовы лiнгв. базличный

безасцюковы безостый

безбярэжжа безбрежие

безвынiковасць безрезультатность

безвынiковы безрезультатный

безгалосы 1) безголосый; 2) безгласный

безгаспадбрлiвасць бесхозяйственность

безгаспадарлiвы бесхозяйственный

безграшовы безденежный

безгрунтоўны беспочвенный

безгустоўнасць безвкусие, безвкусица

бездаглядны беспризорный

бездакорны 1) безукоризненный, безупречный; 2) беспорочный

бездань (бяздонне) бездна, пропасть

бездапаможны 1) беспомощный; 2) жалкий

бездараж 1) бездорожье; 2) распутица

безжурботны беспечальный, неунывающий

безжыццёвы 1) мёртвый; безжизненный; 2) вялый

беззабаронны невозбранный, беззапретный

беззаганны 1) безукоризненный, безупречный; 2) беспрочный

беззапаветны беззаветный

беззваротны безвозвратный, невозвратный

беззмястоўнасць бессодержательность

безлiч неисчислимое множество, уйма

безмаёмасны безимущественный

безнаглядны безнадзорный

безнадзпейнасць безнадёжность

безназоўны безымянный, безымённый

безнасенны бат. бессемянный

безнаяўны фiн. безналичный

безрабоцце безделье

безразважны безрассудный

безуважны безучастный, равнодушный

безуладдзе безвластие

безумоўны 1) безусловный; 2) несомненный

безупыннасць беспрерывность, непрерывность

безупынны 1) безостановочный; 2) беспрерывный, непрерывный; 3) беспрестанный, неустанный

беладзюбы белоносый (о птице)

бела-ружовы бело-розовый

беларусазнаўства белорусоведение

беларускамоўны белорусскоязычный

беласць белизна

белатвары белолицый

белашвачка белошвейка

бензапомпа бензонасос

бензасховiшча бензохранилище

беражанка заал. стриж

бервяно бревно

бескаляровы бесцветный

бескарысны бесполезный

бескаштарысны фiн. бессметный

бескватэрны бесквартирный

бесклапотны беззаботный, бесхлопотный

беспаветраны безвоздушный

беспадманны безобманный

беспадстаўны необоснованный, безосновательный, беспочвенный

беспакаранасць безнаказанность

беспамылковы безошибочный

беспаспяховы безуспешный

беспатольны одинокий; несчастный, убогий

бесперапынны беспрерывный, непрерывный

бесперашкодны беспрепятственный

беспрасыпны непробудный, беспробудный

беспрацоўе безработица

беспрыбытковы бесприбыльный, неприбыльный

беспрыпыначны безостановочный

беспрытульны бесприютный, беспризорный

беспялёсткавы безлепестковый

беспярэчны беспрекословный; безоговорочный

бессаромны бесстыдный, бессовестный

бессвядомы бессознательный

бессправаздачнасць безотчётность

бесстароннi беспристрастный, нелицеприятный

бессядзiбны безусадебный

бестурботны беззаботный, беспечный

бестэрмiновы бессрочный

бiзун бич, арапник

бiскуп епископ (католической церкви)

бiтон бидон

блазан 1) шут, клоун; 2) разм. мальчишка, молокосос

блакiт голубизна, лазурь; синева

блакiтны голубой, лазурный, небесный

бледнатвары бледнолицый

блёкат бат. белена

блiзiр: для блiзiру для отвода глаз

блiзняты близнецы

блiскавiца молния; зарница; сполохи

блiскаўка 1) блёстка; 2) абл. молния; зарница

блiскацець сверкать, блестеть

блiскаць блистать, сверкать

блiскуча блестяще, с блеском; блистательно

блудзiць блуждать, плутать

блукаць 1) бродить; 2) блуждать, плутать; 3) скитаться, шататься

блытана путано; сбивчиво

блытанiна 1) путаница, неразбериха; 2) смешение

блытаць 1) путать, спутывать; 2) смешивать, мешать; 3) впутывать

блюзнер богохульник

блюзнерства богохульство, святотатство, кощунство

блюзнiць 1) богохульствовать, святотатствовать, кощунствовать; 2) бредить

блюшчык бат. будра

бляха 1) жесть; 2) бляха (металлическая пастинка); 3) кровельное железо; 4) противень

бляхар жестянщик

бляхарня жестяная мастерская

бляшанка жестянка, жестяная коробка, банка

богазневажальнiк богохульник

богашукальнiк гiст. богоискатель

боезабеспячэнне ваен. боепитание

бойка1 маслобойка, пахталка

бойка2 драка, свалка, потасовка

бок 1) сторона; 2) бок

болесуцiшальны болеутоляющий

большасць большинство

бома бубенчик

борзды быстрый, проворный

боскасць божественность

боскi 1) божественный; 2) божий

бот сапог; дурны, як бот глуп, как баран; два боты пара два сапога пара

боцiкi бат. борец синий

бравэрка армяк, зипун

браднiк рыб. бредень

бразгат звяканье, лязг

бразгаць греметь, звякать, лязгать, брякать

бразготка погремушка

бразджаць дребезжать

бракавать недоставать, не хватать

бракароб бракодел

брама ворота

брамнiк уст. привратник

бранзалет браслет

браткi бат. 1) анютины глазки; 2) иван-да-марья; фиалки

брахаць 1) лаять (о собаке); 2) перан. лгать, врать; брехать, клеветать; 3) перан. болтать, чесать языки; б. на лес бросать слова на ветер

брахлiвы 1) разм.брехливый (о собаке); 2) перан. болтливый

брахня 1) лай; 2) перан. ложь, враньё, враки, брехня; клевета

бровар винокурня, винокуренный завод

брокер брокер

броснець плесневеть (о жидкостях)

бросня плесень (на жидкостях)

бруд 1) грязь; 2) нечистуты

брудзiць 1) грязнить, пачкать, марать; 2) сорить

брудны 1) грязный; неопрятный; 2) грязный, нечистый (о цвете); 3) перан. нечистоплотный

бружмель бат. жимолость

бруiсты струистый

бруiцца струиться

брук булыжная мостовая

брукаваць мостить, вымащивать (улицу)

брунэлька бат. черноголовка

бруснiца брусника

бручка брюква

брыво бровь

брыда дрянь, мразь

брыдкаслоўе сквернословие

брыдкасць 1) безобразность; уродливость; 2) сальность, мерзость

брыдкi 1) некрасивый, безобразный, уродливый; 2) грязный, сальный, мерзкий; 3) дурной, скверный

брыдота 1) гадость, мерзость; 2) скверность

брыж оборка, подзор

брызглiна бат. бересклет

брыль 1) козырёк; 2) шляпа с полями

брынкаць 1) дребезжать; 2) бренчать, тренькать

брыняць набухать

брыфiнг брифинг

брэх лай

бугай 1) бык; 2) выпь (птица)

буда 1) крытая повозка; 2) верх, покрытие машины, повозки; 3) уст.буда (вид лесных промыслов)

будаваць 1) строить, сооружать; 2) основывать, организовывать

будаўнiк строитель

будаўнiцтва строительство

будзённы будничный

будова 1) строение, построение; 2) здание

будоўля стройка; строительство

будпляцоўка стройплощадка

будучыня будущность, будущее, грядущее

будынак здание, строение, постройка, сооружение

бужаваць мед. бужировать

буза 1) подонки; отходы; 2) буза (напиток); 3) ил, сапропель

бузаваць разм. трепать, не беречь; грязнить

буймiна бат. сердечник

буйны 1) крупный; 2) буйный (о растительности)

булава 1) булава; палица; 2) перан. балда, чурбан

булавешка 1) набалдашник; 2) перан. балда, оболдуй

булдавешка 1) набалдашник; 2) утолщение

булён 1) бульон; 2) картофельный суп

бульба 1) картофель; 2) бульба (танец)

бульбавод с.-г. картофелевод

бульбянiк 1) картофельная ботва; 2) разм. любитель картошки

бульбянiшча место, на котором рос картофель

бурак 1) свёкла; чырвоны як б. красный как рак; 2) мн. борщ

бурачнiк 1) свекольник, свекловичник; 2) с.-г.свекольщик

бурачнiшча свекловище

бурбалка 1) пузырь; 2) абл. водяная лилия; кувшинка

буркаваць ворковать

бурклiвы ворчливый, брюзгливый

бурнос бурнус (плащ)

бурчаць 1) рычать, ворчать; 2) разм. брюзжать

бурчун ворчун, брюзга

бурштын янтарь

бусак багор

бусачнiк багорщик

бусел бист

буслянка разм. гнездо биста

бутля бутыль

бутэлька бутылка

бухматы пухлый; пышный, густой (о кроне дерева)

буч рыб. верша

бучны буйный, густой, пышный (о растениях)

буякi бат. голубика

буяны буйный, своенравный

буяць 1) бурно расти; 2) расти в ботву

быдла скот, скотина

быльнiк (быльнёг) бат. чернобыль, чернобыльник

быстрыня 1) быстрота; 2) стремнина; стрежень; 3) проворство

бытапiсец лiт. бытописатель

бэз сирень

бэзавы сиреневый

бэлька балка

бэра бере (сорт груши)

бэрсаць 1) путать; 2) небрежно обвязывать

бэсцiць 1) поносить; 2) трепать, грязнить (платье)

бядак разм. горемыка, бедняга

бязважкасць фiз. невесомость

бязвокi безглазый, кривой, одноглазый

бязвыплатны безвозмездный

бязглузды 1) глупый, бестолковый; 2) бессмысленный, безрассудный

бязгрэшны 1) безгрешный; непорочный; 2) непогрешимый

бязгучны беззвучный

бяздзейнасць 1) бездействие; праздность; 2) бездеятельность

бяздзейны 1) бездейственный, праздный; 2) бездеятельный

бяздоглядны лишённый присмотра, ухода

бяздожджыца бездождие

бяздоказны бездоказательный

бяздольны разм. 1) обездоленный, горемычный, бесталанный; 2) горемыка, обездоленный

бяздонне гл. бездань

бяззбройны безоружный

бязладдзе (бязладзiца) разм. неурядица; беспорядок, неразбериха

бязладны 1) беспорядочный; 2) бессвязный, путаный, сумбурный

бязлесiца безлесье

бязлiтасны безжалостный, беспощадный, немилосердный, жестокий

бязмежны безграничный, беспредельный, бескрайний, необозримый

бязмесячны безлунный

бязмоўны 1) бессловесный; 2) кроткий, покорный, безответный; 3) перан. безмолвный; молчаливый

бязмэтны бесцельный

бязрэйкавы безрельсовый

бялюк бат. венечик

бялявы 1) белокурый; 2) белесоватый; белёсый; 3) белолицый, бледнолицый

бянтэжыць смущать; обескураживать

бярвенне збор. брёвна

бярлог берлога; логово

бярозавiк берёзовый сок

бярэмя охапка

бяскарнасць безнаказанность

бясколерны бесцветный

бясконны безлошадный

бясконцы 1) бесконечный, нескончаемый; 2) безграничный, беспредельный, безмерный

бяскрыўдны безобидный

бяспальцы беспалый

бяспека безопасность

бяспечны безопасный

бясплённы бесплодный

бяспрыкладны беспримерный

бясспрэчны 1) бесспорный, неоспоримый; 2) безусловный, несомненный, определённый

бясстратны безубыточный

бяссцёкавы бессточный

бяссэнсавасць бессмысленность

бяссэнсавы бессмысленный

бясхiбны безошибочный; непогрешимый

бясхмарны безоблачный

бясчадны безугарный

бясшкодны безвредный

В

вабiць 1) манить, привлекать; 2) перан. пленять, прельщать; 3) паляўн. вабить, приманивать

вабны привлекательный, влекущий; манящий; призывный, зовущий

вавёрка белка

вага 1) вес; 2) мн. весы

вагальны колебательный, колеблющийся

вагаўшчык весовщик

вагбць качать, покачивать, колебать

вагонабудаванне вагоностроение

вагонка шалёвка (доски)

вадаёмiсты водоёмкий

вадаёмiшча водовместилище

вадаплаўны заал. водоплавающий, водоплавный

вадапомпавы водонасосный

вадаспад водопад

вадасховiшча водохранилище

вадасцёк водосток

вадзiць разм. вредить; мешать

вадзянiк фальк. водяной

вадкасны жидкостный

вадкасць жидкость

вадкi жидкий

вадохрышча крещение (церковный праздник)

ваеннаабавязаны военнообязанный

важак вожак, предводитель

важданiна разм. возня, канитель

важдацца возиться, канителиться

важкi 1) тяжёлый, увесистый; 2) перан. веский, убедительный

важыльны развесочный

важыць 1) вешать, взвешивать; 2) весить (иметь какой-то вес)

вазак возчик, возница, извозчик

вазацкi извозчицкий, извозчичий

вазнiца возница, кучер

вазоўня навес, сарай (для телег)

вакамер глазомер

вакацыi уст. вакации, каникулы

вакол вокруг, кругом; около

вакольны 1) окружающий, окрестный; 2) окольный, кружный

ваксаванне чистка (ваксой)

валаводзiцца разм. волыниться, канитйлиться, чикаться

валавока заал. крапивник

валадар гл. уладар

валадарны гл. уладарны

валак разм. каток, валик (для белья)

валасень заал. волосатик

валасянка1 заал. славка, мухоловка

валасянка2 бат. типчак

валатоўка абл. курган

валахаты абл. мохнатый; лохматый, косматый

валацуга разм. 1) бродяга; 2) повеса

валачы тащить, волочить

валёнак валенок

валiць валять (сукно, войлок)

валлё зоб (у птиц)

валоскi: в. арэх грецкий орех

валошка бат. василёк

валтузня разм. возня; барахтанье

валюш (валюшня) валяльня; сукновальня

валяр'ян бат. валерьяна

валяць валить, опрокидывать

вандраваць 1) путешествовать; странствовать; 2) кочевать; 3) скитаться, бродить

вандроўка 1) странствование; 2) кочевание, кочёвка, кочевье

вандроўны 1) странствующий, бродячий, кочующий; 2) передвижной

ванiтаваць разм. 1) тошнить; 2) блевать

вантрабянка колбаса из потрохов (печёнки, лёгкого)

вантробы 1) анат. внутренности; 2) требуха; потроха

вапельня 1) печь для выжигания извести; 2) абл. известковая копь

вапна известь

вапнаваць известковать

вапнаўка бат. качим

вапняк известняк

вар кипяток; як варам аблiты словно ошпаренный

варажыць 1) гадать, ворожить; 2) предрекать, предсказывать

вараны вороной

варатар спарт. вратарь

варкатаць мурлыкать

варожы 1) враждебный, неприязненный; 2) неприятельский, вражеский

варочаць 1) возвращать; 2) восстанавливать

варта 1) караул, охрана, стража; 2) пост

вартаваць 1) охранять, караулить, сторожить; 2) подстерегать, стеречь

вартавы 1) сторожевой; 2) часовой; страж

вартасны эк. стоимостный

вартасць 1) достоинство; цена; 2) эк. стоимость

вартаўнiк сторож; караульщик; охранник

варты достойный; стоящий, заслуживающий; адзiн аднаго в. два сапога пара; падноска не в. в подмётки не годится

варухнуць шевельнуть, двинуть

варушыць 1) шевелить, двигать; 2) перан. ворошить

варштат 1) тэх. верстак; 2) став (ткацкий стан)

варыўня абл. истопка (кладовая для хранения овощей)

вар'яваць бесить

вар'ят 1) сумасшедший, умалишённый; 2) безумец, безумный

васпаваты рябой, конопатый

васпан уст. сударь, государь

вастрыня острота

васьмак уст. четыре копейки

васьмiразовы восьмикратный

ватоўка разм. ватник, стёганка

ваўкаваты разм. угрюмый, нелюдимый, неприветливый

ваўкалак фальк. вурдалак, упырь; оборотень

ваўнянка бат. волнушка

ваўняны шерстяной

вачнiца анат. глазница

вашчанка бат. воскоцветник

ваяўнiк уст. воитель

ваяўнiчы 1) воинственный; 2) воинствующий

ведаць 1) знать, иметь представление; 2) иметь сведения; 3) быть знакомым; 4) испытывать; 5) ведать (делами)

веды знания; сведения

вежа башня

века крышка (сундука)

векапомны незабываемый

велiзарны огромный, громадный

велiч 1) громада, громадина; махина; 2) величие

велiчны величавый; величественный; царственный

велiчэзны громадный, огромный, исполинский

вельмi весьма, учень, слишком; чрезмерно

венца ободок; венчик

верагодны достоверный

верадзiць 1) натруживать; 2) бередить

верас бат. вереск

верасень сентябрь

вераск верещание

верашчака жидкое мучное блюдо

вербалоз бат. ивняк, чернотал

вербнiца вербное воскресенье

верхавiна верхушка, макушка

верхаводка заал. уклейка

верч абл. свиток (проволоки, верёвки)

верш 1) стих; 2) стихотворение

вершапiсанне стихотворство

вершаскладанне стихосложение

веславаць грести, загребать (вёслами)

веснавей паэт. весенний ветер

веснаход паэт. поступь весны

веснiцы ворота (во двор или со двора в огород)

веснiчкi воротца; калитка

вестка известие; весть

весялосць весёлость, веселье; ликование

весялун разм. весельчак

ветлiвасць (ветласць) любезность, вежливость, радушие

ветлiвы любезный, вежливый, радушный

ветравей паэт. ветер

ветразь паэт. ветрило, парус

ветралом збор. бурелом, валежник

ветрарухавiк ветродвигатель

ветрыць проветривать

вехаць 1) мочалка; 2) клок (сена)

вецце збор. ветви

вечараваць разм. коротать время вечером

вешчаваць 1) возвещать; 2) предсказывать, предрекать

вёрткi изворотливый, юркий; ловкий

вёска деревня

вiдавочнасць очевидность, явность

вiдавочны очевидный, явный; определённый

вiдазменлiвы видоизменяемый

вiдазмяняць видоизменять

вiдарыс изображение

вiднець 1) рассветать, светать; 2) быть видным, виднеться

вiдовiшча зрелище

вiдук бат. мак-самосейка

вiдушчы зрячий

вiдэлец вилка (столовая)

вiж 1) гiст. судебный исполнитель; 2) перан. доносчик, шпион

вiжаваць разм. следить, выслеживать

вiлачнiк 1) черенок вил или ухвата; 2) угол у печки, где стоят ухваты

вiльгаць влага

вiльготнасць влажность

вiльготны влажный

вiльчак конёк (на крыше)

вiнаваты виновный

вiнавацiць обвинять, винить

вiнда тэх. журавль

вiншаваць поздравлять

вiр водоворот, умут

вiраваць (вiрыць) 1) крутить; 2) бурлить

вiрлавокi пучеглазый, глазастый

вiрлiвы бурливый

вiрысты омутистый

вiрыць гл. вiраваць

вiсельня виселица

вiск визг, верещание

вiсклiвы (вiскатлiвы) визгливый

вiскуцень абл. пронизывающий ветер

вiсус разм. сорванец; лоботряс

вiтальны приветственный

вiтаць 1) приветствовать; 2) поздравлять

вiтка привязь в виде жгута из прутьев

вiтушка тэкст. мотушка

вiхура вихрь, вьюга, буран

вiцiна 1) прут, хворостина; 2) витина (судно)

вiчанiшча поле, на котором росла вика

вiшчаць визжать, взвизгивать

вобмацкам ущупью, на ощупь

вобцас абл. стремглав, опрометью

вогнепаклонства огнепоклонничество, огнепоклонство

вогнетрывалы огнеупорный

вогнеўстойлiвы огнестойкий

вогнiшча 1) костёр; 2) кострище, огнище (место, где был костёр)

водападзел геагр. водораздел

водапранiкальны водопроницаемый

водар аромат

водарасць бат. водоросль

водаструменны тэх. водоструйный

водатрывалы тэх. водоупорный

водаўстойлiвы водоустойчивый

водблiск утблеск

водведы гл. адведзiны

водгалас отголосок, отзвук

водгук 1) утзвук, отклик; 2) перан. отголосок

водгулле эхо, отзвук, отголосок

воддаль поодаль

водмель утмель

вожаг черенок ухвата

вожык ёж, ёжик

вознiцтва извоз, извозный промысел

вока глаз; кiнуць вокам взглянуть; спусцiць з вока потерять из виду; як вокам маргнуць в одно мгновение; нi да бока, нi да вока ни к селу ни к городу

вокамгненны мгновенный; молниеносный

вокладка обложка; обёртка

воклiч возглас, восклицание

волат исполин, великан, богатырь

волкi разм. влажный, сырой

вольны 1) свободный, вольный; 2) непринуждённый

вольха ольха

вонкавы наружный, внешний

вопiс упись

воплескi рукоплескания, аплодисменты

вопратка одежда (верхняя)

вораг враг, недруг; неприятель, противник

ворлiкi бат. водосбор, голубки

ворны пахотный, распашной

ворчык 1) валёк; 2) пристяжка

ворыва пахота, вспашка

востракантовы острогранный

вострыца бат. луговик; щучка

воўна овечья шерсть

воцат эксус

вочап шест, к которому прикрепляется колодезное ведро

вочапка разм. ручка (у ведра)

вочка 1) глазок; 2) очко; 3) петля (в вязании); 4) ячейка (в сети)

вочы глаза; быць на вачах быць на виду; губляць з вачэй терять из виду; пускаць пыл у вочы втирать очки

вуда эдочка

вудзiльна удилище

вузкарадковы узкорядный

вуркатаць рокотать

вуркатлiвы раскатистый (гром)

вусень гусеница

вусны уста

вусцейка эстьице

вусцiлка стелька

вусцiшны разм. жуткий, страшный

вуха 1) тэх. проушина; 2) ручка (кувшина)

вучань ученик

вучнёўства 1) ученичество; 2) збор. ученики

вушак косяк

выараць выпахать

выарфаваць вывеять (веялкой)

выбавiць 1) выманить; 2) вытащить; 3) перан. выручить

выбалбатаць выболтать

выбаранаваць выборонить

выбарчы избирательный

выбаршчык избиратель

выбачыць извинить

выбегчы 1) выбежать; 2) убежать (о кипящей жидкости)

выбiвачка 1) тэх. выколотка; 2) колотушка; выбивалка

выбiральны избирательный

выблiск вспышка, взблеск

выблiснуць заблестеть, блеснуть; вспыхнуть

выблытаць выпутать

выбоiсты ухабистый

выбраннiк избранник

выбрукаваць вымостить (камнем), настлать

выбрык разм. проделка, выходка, выпад

выбудаваць выстроить, соорудить

выбух взрыв

выбухнуць 1) взорваться; 2) вырваться (наружу); 3) вспыхнуть, разразиться

выбухны 1) взрывчатый; 2) лiнгв. взрывной

выбуховы 1) ваен. взрывной; 2) взрывчатый

выважыць 1) вывесить (определить вес); 2) выворотить (рычагом)

вывалiць вывалять, свалять (сукно)

вывандзiць выкоптить

выварат 1) изнанка; 2) мед. выворот

выварацень вывороченное дерево

вывастрыць отточить, выточить, выострить

вывiжаваць разм. выследить, высмотреть

вывэнджваць выкапчивать

вывяржэнне извержение

выгаблеваць выстрогать

выгадаваць вырастить; воспитать

выгады блага, удобства

выгалiць выбрить

выгандлеваць выторговать; выручить (от торговли)

выгар пал; прогар, прогарина (в лесу)

выгарнуць выгрести

выгартаваць тэх. выкалить

выгiб изгиб, извив; излучина (реки)

выгiнасты выгнутый, прогнутый

выглушыць выловить, глуша подводными взрывами (рыбу)

выгляд вид; внешность, наружность, облик

выглядзець высмотреть, выглядеть

выглянцаваць налощить; вылощить

выгнаннiк изгнанник

выгода 1) удобство; 2) приволье, раздолье

выгодны 1) удобный; 2) привольный

выгортваць выгребать

выграбцi выгрести

выгук возглас, восклицание, выкрик

выгукнуць возгласить, воскликнуть, выкрикнуть

выдавец издатель

выдавйцтва издательство

выдалiць удалить

выданне издание

выдасканаленасць изощрённость

выдасканалiць изощрить

выдатак издержка; затрата, расход

выдаткаваць израсходовать; затратить

выдатна 1) прекрасно, замечательно; 2) отлично

выдатнiк отличник

выдатны 1) видный, выдающийся, знаменитый; 2) прекрасный, замечательный; 3) достопримечательный; 4) отличный

выдаць 1) выдать; 2) издать

выдвары привереды, прихоти

выдзеўбцi 1) выклевать; 2) выдолбить

выдзiмаць выдувать

выдзiраць 1) вытаскивать, выдёргивать; 2) вырывать, выдирать; 3) выцарапывать

выдзьмуць (выдзьмухаць) выдуть

выдлубаць абл. выковырять, выколупать

выдма дюна

выдрапаць выцарапать; нацарапать

выдратаваць разм. вытоптать

выдраць 1) вытащить, выдернуть; 2) вырвать, выдрать; 3) выцарапать

выдрукаваць отпечатать

выдужаць разм. выстоять, вытерпеть

выдуманасць надуманность, мнимость

выдушыць 1) выдавить; 2) подавить, передавить

выдыгаць юлить, лебезить; угождать

выжал паляўн. выжлец

выжарына (выжара) 1) пал; прогар, прогарина; 2) окно (в болоте)

выжлукцiць 1) спец. выбучить; 2) перан. выдуть, вылакать

выжывальнасць выживаемость

вызваленне 1) освобождение; 2) избавление

вызваленчы освободительный

вызвалiць 1) освободить; 2) избавить; 3) уволить

вызначальнiк определитель

вызначыць 1) определить; 2) обусловить; 3) обозначить; наметить

вызубiць зазубрить, вызубрить (нож)

выйсце выход

выказаць 1) высказать, выразить, изложить; 2) открыть, обнаружить

выказнiк 1) лiнгв. сказуемое; 2) выразитель

выкаласаваць выколоситься

выкалацiць обмолотить

выкалупаць выковырять

выканавец гл. выканаўца

выканальнiцтва исполнительство

выканаўца (выканавец) исполнитель

выканаўчасць исполнительность

выканаўчы исполнительный

выканаць 1) исполнить; 2) выполнить; совершить; 3) выполнить, соблюсти

выкапаць вырыть, выкопать; откопать

выкапень геал. ископаемое

выкапнёвы геал. ископаемый

выкаранiць искоренить

выкарыстаць использовать; употребить

выкасаваць вычеркнуть, вымарать

выкаўзаць разм. сделать скользким, раскатать

выкачаць 1) выкатать; 2) вывалять, обвалять

выкiд выброс, выброска

выкiдальнiк выбрасыватель (в оружии)

выкiдаць выбросать

выкiнуць выбросить; в. конiка отколоть номер

выкiраваць направить, вывести (на дорогу)

выклад изложение

выкладчык преподаватель

выклапатаць выхлопотать, исходатайствовать

выкласцi 1) выложить; 2) уложить; 3) перан. изложить

выклiк вызов

выклiкаць вызвать; спросить

выклiкнуць воскликнуть

выклiнаць проклинать

выклiчнiк лiнгв. междометие

выключальнiк эл. выключатель

выключнасць исключительность

выключны исключительный, редкостный

выключыць 1) исключить; 2) выключить (приёмник)

выключэнне 1) исключение; отчисление; 2) выключение

выкпiць разм. высмеять

выкрадальнiк похититель

выкрадаць выкрадывать, похищать

выкрасiць высечь (искру)

выкрасцi выкрасть, похитить

выкрут увёртка, уловка

выкрутас разм. изворот, выверт; увёртка

выкрутлiвы разм. изворотливый, увёртливый

выкручасты извилистый

выкрывальнiк разоблачитель

выкрываць 1) разоблачать; 2) вскрывать, обнажать

выкрыць 1) разоблачить, раскрыть; 2) вскрыть, обнажить (недостатки)

выкрышыць выкрошить

вылiвак живое яйцо

вылiк вычет

вылузаць вылущить, вышелушить

вылузвацца 1) вылущиваться, вышелушиваться; 2) перан. вывёртываться, выпутываться

вылупцаваць высечь, выпороть

вылучыць 1) выделить, отделить; 2) выдвинуть; 3) выбрать, найти; 4) испустить, излучить

вылучэнец выдвиженец

вылюдак изверг, изувер

вымавiць произнести; выговорить

вымагальнiк вымогатель

вымайстраваць смастерить

вымалеваць 1) выписать (красками); 2) вырисовать; 3) выкрасить

выманне выемка, извлечение

вымаўленчы лiнгв. произносительный

вымераць измерить

вымеркаваць 1) выгадаць; 2) рассчитать

вымерлы вымерший

вымерны 1) измеримый; 2) измерительный

вымова выговор, порицание

вымусiць вынудить, принудить

вымушанасць вынужденность, принуждённость

вымяральнiк измеритель

вымяральны измерительный

вымярэнне измерение

вынайсцi изобрести, открыть

вынаходлiвы изобретательный, находчивый

вынаходца (вынаходнiк) изобретатель

вынiк 1) результат, итог; вывод; 2) следствие

вынiкнуць возникнуть, появиться

вынiшчыць истребить, искоренить, уничтожить

выносiсты гонкий (о дереве)

вынятка 1) выдержка, извлечение (из текста); 2) изъятие

выняць вынуть; извлечь

выпагадзiцца проясниться, распогодиться

выпадак случай; повод

выпадковасць случайность; нечаянность

выпакутаваць выстрадать

выпалiць 1) выжечь; 2) вытопить; 3) выжечь, обжечь

выпампаваць выкачать

выпаражнiць опорожнить, освободить

выпаральнасць испаряемость

выпасвiць 1) выпасти, откормить; 2) заработать пастьбуй

выпатрабаваць истребовать, вытребовать

выпаўзень выползок (червяк)

выпацець пропотеть

выпацкаць выпачкать, испачкать, измазать

выперадзiць 1) опередить, обогнать; 2) предупредить

выпетраць 1) высохнуть, иссохнуть; 2) перан. исхудать

выпешчанасць выхоленность

выпешчаны выпестованный, выхоленный

выпiлаваць выпилить

выпiнаць выпячивать

выпiхаць выталкивать

выплат рассрочка

выплюхаць выплескать

выплюхнуць выплеснуть

выпнуць выпятить, выпучить

выпрабаванне 1) испытание; 2) искушение, искус

выпрабаваць испытать; испробовать

выправа 1) отправление; 2) экспедиция, поход, прогулка; 3) выправка, осанка

выправiць 1) отправить, проводить; 2) выслать

выпрагчы выпрячь, распрячь

выпраменiць излучить

выпраменьванне излучение (тепловое, световое)

выпрасаваць выгладить, отутюжить

выпрасоўка выглаживание

выпрастаць 1) выпрямить, опрямить; 2) расправить, распрямить (крылья)

выпрацаваць выработать

выпрацоўка выработка

выпуклiць выпятить

выпусташыць 1) опустошить; 2) выхолостить

выпхнуць вытолкнуть

выпылiць выколотить, выбить (ковёр)

выпырскаць выбрызгать

выпырхнуць выпорхнуть

выпярэджваць 1) опережать, обгонять; 2) предупреждать

выраб 1) выработка, изготовление; 2) тэх. выделка, дубление

вырабiць 1) произвести, изготовить; 2) тэх. выделать, выдубить; 3) выработать; 4) обработать, возделать; 5) смастерить; отделать

выраджальнасць вырождаемость

выраджэнец вырожденец

выраз выражение

выразны 1) ясный, отчётливый, чёткий; 2) выразительный, внятный

вырай 1) тёплые страны, куда летят зимовать перелётные птицы; 2) стая перелётных птиц

выранiць уронить

выратавальнiк спаситель; избавитель

выратаваць спасти; избавить

вырахаваць рассчитать; вычислить

вырачыся отречься

вырашальны 1) разрешимый; 2) решающий

вырашыць 1) решить; 2) разрешить; рассудить

выродлiвы уродливый

высадак саженец

высакамоўны высокопарный

высакародны благородный

высакаякасны высококачественный

высакосны високосный (год)

высачыць выследить

высвенцiць рэл. освятить

высветлiць выяснить

высвiдраваць высверлить; выбуравить

высечка 1) вырубка; 2) вырезка, высечка

высечы 1) вырубить; 2) вырезать, высечь

высiлак разм. усилие, напряжение

высiлiцца 1) оскудеть, истощиться; 2) потерять крепость

выскал оскал

выскалiцца оскалить зубы, ощериться

выскварыць 1) вытопить; 2) выжарить

высклюдаваць цясл. отделать тесаком

выскрабцi 1) выскоблить; 2) выскрести

выскубнуць выщипнуть; выдернуть

выскубцi выщипать; выдергать

выслабанiць высвободить

выславiць прославить, восславить

выслiзгаць сделать скользким

выслiзнуць выскользнуть; ускользнуть

выслоўе изречение

выслухаць выслушать; прослушать

высмаглы высохший; иссохший

высмагнуць высохнуть; иссохнуть

высмажыць выжарить, прожарить

высмактаць высосать

высмалiць разм. выжечь

высмеяць высмеять; вышутить

высмыкаць абл. выдергать

выснова вывод

высокакаштоўны высокоценный

высокаквалiфiкаваны высококвалифицированный

высокамаральны высоконравственный

высокапаважаны высокоуважаемый

высокапрадуктыўны высокопродуктивный

высокапрадукцыйны высокопроизводительный

высокапрыбытковы высокоприбыльный, высокодоходный

высокасцябловы высокостебельный

высокаталенавiты высокоталантливый

высокатрывалы высокопрочный

высокачуллiвы высокочувствительный

высокашаноўны высокочтимый; высокоуважаемый

высоўваць 1) выдвигать; 2) высовывать, выставлять

высоўны выдвижной

высочваць выслеживать

выспа небольшой остров (чаще всего песчаный)

выспелiць дать созреть

выспелы созревший

выспець вызреть, созреть

выстава (выстаўка) выставка

выстарацца добыть

выстаўка гл. выстава

выстаўны 1) выставной; 2) выдвижной

выстрыгчы выстричь

выступ 1) выступ; 2) выступление

высунуць 1) выдвинуть; 2) выставить

высцебаць выстегать, высечь

вытанчаны 1) истончённый; 2) утончённый, изысканный (вкус)

вытанчыць истончить

вытарашчыць выпучить, выпялить

вытаркаць (вытыркаць) выступать, выдаваться, выпирать

вытаць вытаять

вытворны лiнгв., мат. производный

вытворца эк. производитель

вытворчасць производство

вытворчы производственный

выткнуцца вылезть, показаться; высунуться

вытлумачыць объяснить, истолковать

вытруцiць вытравить; выморить

вытрушчыць выкрошить, выломать

вытрываць 1) вытерпеть, выдержать; 2) стерпеть, сдержаться

вытрыманасць выдержанность

вытрыманы выдержанный

вытрымаць 1) выдержать; 2) устоять; 3) вытерпеть, стерпеть

вытрымка 1) выдержка, самообладание; 2) выдержка, извлечение (цитата)

вытупiць иступить

вытынкаваць выштукатурить, отштукатурить

вытыркаць гл. вытаркаць

вытычкаваць геад. вывешить

выфарбаваць выкрасить

выфранцiць разодеть

выхавальнiк воспитатель

выхаванец воспитанник

выхаванне воспитание

выхаваць воспитать

выхадка выходка, проделка

выхайваць очищать, вычищать

выхаладзiць выстудить

выхапiць выхватить

выхаяць 1) выходить; 2) очистить, вычистить

выхвальства хвастливость, бахвальство

выхваляцца хвастаться, бахвалиться

выхлебтаць вылакать

выцверазiць 1) вытрезвить; 2) перан. отрезвить

выцвiлы выцветший

выцеплiць вытопить, истопить

выцерабiць 1) вырубить; 2) с.-г. вытеребить (коноплю)

выцерушыць (выцерусiць) вытрясти, вытрусить

выцерцi вытереть

выцiнанкi абл. рисунки, узоры, вырезанные из бумаги

выцiнаць вырезать, вырезывать

выцiснуць 1) выжать; выдавить; 2) вытеснить; 3) вытиснуть

выцкаваць паляўн. вытравить

выцурацца отречься

выцягнуць 1) выдернуть; 2) выдвинуть, вытащить; 3) вынуть, извлечь

выцяць ударить

вычакаць выждать

вычварны вычурный, причудливый, затейливый

вышараваць выскрести; вытереть

вышкi чердак; сеновал (над хлевом)

вышмальцаваць замусолить; засалить; замаслить

вышмараваць натереть; намазать, смазать

вышмаргаць 1) выдергать, повыдергать; 2) истрепать

вышмаргнуць выдернуть

вышпарыць выбросить; вычеркнуть

выштабнаваць выстрочить, прошить

выштукаваць 1) выдумать, изобрести; 2) выгадать, выкроить

выштурхаць вытолкать

вышук юр. розыск

вышукаць выискать

вышукны сыскной

вышуковы юр. розыскной

вышчар оскал

вышчарыць 1) оскалить, ощерить; 2) осклабить (рот)

вышыванка разм. рубашка с вышивкой

вышыннiк спец. высотник

вышынны высотный

вышыня высота; высь, вышина

вышынямер геад. высотомер

вышэйадзначаны вышеозначенный

вышэйзгаданы вышеупомянутый

вышэйпададзены вышеизложенный

вышэйпамянёны вышеупомянутый

вышэйпералiчаны вышеперечисленный

выява изображение

выявiць обнаружить, проявить; показать; выявить, вскрыть

выяўленчы изобразительный

вэксаль вексель

вэксалядавец векселедатель

вэлюм вуаль, фата

вэнджанiна копчёности

вэндзiць коптить

вэрхал разм. кавардак

вядзьмак колдун, кудесник

вядзьмарства колдовство, чародейство

вядзьмарыць колдовать, чародействовать

вядома известно

вядомасць известность

вядомы известный; заведомый

вязанка связка, вязанка (дров)

вязень эзник

вязьмо 1) перевясло; 2) переплетение; вязь

вялiзны огромный, громадный; пространный

вялiкасны величавый; величественный

вялiкасць 1) величие; 2) величество (титул монарха)

вялiкаўзроставы великовозрастной

вялiкдзень рэл. пасха

вялiкi большой; внушительный; объёмистый; з вялiкай ласкi по милости; з вялiкага грому малы дождж гора родила мышь

вяндлiна (вянглiна) ветчина

вяндлярня (вянглярня) спец. коптильня

вянок 1) венок; 2) венец; 3) низка (грибов)

вяпрук вепрь, кабан

вярба ива, ветла, верба

вярбняк ивняк, вербняк

вяргiня бат. георгин, георгина

вярзцi плести, нести, городить; в. лухту нести вздор, пороть чушь; в. глупства городить чепуху

вяртаць возвращать; восстанавливать

вярцець вращать

вяршалiна верхушка дерева

вяршнiк притолока, перекладина

вяршок 1) верхушка, макушка; 2) мн. сливки

вяршэнства главенство, верховенство

вяршэнстваваць главенствовать, верховенствовать

вярэнька абл. туесок

вяселле 1) свадьба; пахмелле з чужога вяселля в чужом пиру похмелье; 2) свадебный поезд

вясельнiк разм. участник свадебного обряда

вясёлка радуга

вясковец сельчанин

вясковы 1) деревенский; 2) сельский

вясляр гребец

вястун вестник, посланец

вятрак ветряная мельница

вятроўнiк бат. таволга

вятрыска резкий, холодный, колючий ветер

вяхотка мочалка

вячоркi посиделки

вячысты вековечный

вячэра эжин

вячэраць эжинать

вяшчальнiк уст. глашатай

вяшчун предсказатель, прорицатель

вяшчунства предсказание, пророчество

Г

габлёўка 1) строгание; 2) остроганный материал

габлюшка стружка

габляваць строгать

гаваркi 1) разговорчивый, говорливый; словоохотливый, общительный; 2) речистый

гаворка 1) разговор; 2) говор; 3) молва

гавэнда абл. болтовня

гавяда абл. скот

гадавальнiк питомник

гадаванец воспитанник, питомец

гадаваць 1) растить; выращивать; выкармливать; 2) отращивать

гадавiна годовщина

гадзiна заал. гадюка

гадзiна час; шэрая (шарая) г. сумерки; чорная (лiхая) г. чёрный день

гадзiннiк часы

гадзiншчык часовщик

гадзiць1 угождать

гадзiць2 нанимать (на работу)

гадоўля выращивание, разведение (животных)

гаенне заживление

газа керосин

газазабеспячэнне газоснабжение

газападобны фiз. газообразный

газасховiшча 1) газохранилище; 2) ваен. газоубежище

газiфiкаваць газифицировать

газоўка разм. коптилка

гаiць залечивать, заживлять

гай роща

гайдаць качать; колыхать, покачивать, колебать

гайнiк бат. дремлик

гайня абл. стая (собак, волков)

гайсаць гл. гойсаць

гак 1) крюк; 2) шип (на подкове)

галавень (галавач) заал. голавль

галалёд гололедица

галас абл. гам, галдёж

галасiць причитать; голосить

галець 1) нищать, разоряться; 2) бедствовать, нищенствовать

галеча нищета, нужда

галёкаць разм. кричать; аукать

галёначны анат. берцовый

галёнка голень

галёш галуша, калоша

галiзна нагота

галiна 1) ветка, ветвь; 2) ветвь (линия родства)

галiна утрасль, область

галiнасты ветвистый

галiцца бриться

галiць брить

галка шарик; шишка (на конце предмета)

галлё збор. ветви; хворост

галота 1) збор. голь, голытьба; 2) бедность, нищета

галоўны главный

галушкi галушки, клёцки

галын хiм. квасцы

гальштук галстук

гамана шум, галдёж

гаманiць 1) говорить, разговаривать; 2) галдеть, шуметь

гамарня (гамэрня) 1) уст. кузница; 2) разм. многоголосый крик, бестолковый говор

гаматны абл. плотный, грубый

гамёлка (гамёлак) абл. кусок, ломоть

гамзаты абл. гнусавый

гамонка 1) разговор, говор; 2) галдёж, шум

гамтаць абл. комкать

гамэрня гл. гамарня

ганак крыльцо

ганарлiвец гордец; спесивец

ганарлiвы 1) горделивый; 2) спесивый

ганаровы почётный

ганарысты заносчивый, спесивый, надменный

ганарыцца 1) гордиться; 2) кичиться, заноситься

гандаль торговля

гандляваць торговать

гандляр торговец

ганебны позорный: бесславный, постыдный; бесчестный

ганiць 1) порочить, охаивать; 2) осуждать, порицать

ганок небольшой плот

ганталь кровельный гвоздь

ганчак паляўн. гончая (собака)

ганьба 1) позор, бесчестье; 2) порок

ганьбаваць 1) позорить, порочить; 2) порицать, осуждать

ганьбiць срамить, бесчестить

гаплiк гл. аплiк

гаптачка гл. гафтачка

гараваць бедствовать; терпеть нужду

гарантаваць гарантировать

гарачатрывалы тэх. жароупорный

гарачка 1) жар; 2) перан. горячка

гарачкавы горячечный, лихорадочный

гарачкапанiжальны мед. жаропонижающий

гарачлiвасць запальчивость

гарачлiвы запальчивый

гарачыня 1) жара, жар; зной; 2) перан. страстность; пылкость

гарашыны (гарохавiнне) гороховая солома

гарбаваты слегка горбатый; сутулый

гарбар кожевник, кожевенник

гарбарня кожевенный завод

гарбата чай

гарбуз тыква

гарбузнiк тыквенная ботва

гаркавiць 1) горчить; 2) картавить

гаркавы 1) горьковатый; 2) картавый

гарката горечь

гарлач кувшин, горлач, кринка

гарлачык 1) кувшинчик, криночка; 2) бат. водяная лилия; кувшинка

гарлiвы уст. усердный, ревностный

гарлянка 1) бат. живучка; 2) горлянка (болезнь)

гармата орудие; пушка

гарнуцца 1) ласкаться; льнуть; 2) перан. быть склонным

гарнуць 1) выгребать; 2) грести, сгребать

гаротны 1) горемычный; несчастный; 2) горестный, горький (о чувстве)

гарохавiнне гл. гарашыны

гарсаж корсаж

гарсэт корсет

гарт 1) закал, закалка; 2) палiгр. гарт

гартаваць закаливать, закалять

гартаць листать, перелистывать

гартоўны крепкой закалки

гаршчок горшок

гарыца бат. мшанка

гарышча абл. чердак

гарэза озорник, шалун, проказник

гарэзаваць (гарэзнiчаць) озорничать, шалить, проказничать

гарэзлiвы (гарэзны) озорной, шаловливый, проказливый

гарэлка водка

гарэнiць горчить

гаспадар 1) хозяин; 2) гiст. великий князь

гаспадарка хозяйство

гаспадарлiвы 1) хозяйский; 2) хозяйственный

гаспадарыць хозяйствовать, хозяйничать

гаспадыня хозяйка

гаспода уст. двор

гасцiнец1 подарок

гасцiнец2 большак, тракт

гасцiнны гостеприимный, хлебосольный, радушный

гатаваць 1) заготавливать; 2) готовить, приготовлять

гатоўка разм. наличные (деньги); чистоган

гатунак сорт

гафт вышивка, шитьё

гафтаваць вышивать

гафтачка (гаптачка) петля для крючка (в одежде)

гаючы целебный, целительный

гвалт 1) насилие; 2) крик, шум

гвалтаваць насиловать; угнетать

гвалтаўнiк насильник; угнетатель

гвалтоўны 1) насильственный; 2) внезапный

гвалцiць насиловать; растлевать

гвозд деревянный или железный гвоздь; стержень

гестка крав. кокетка

гзымс карниз

гiбельны гибельный, пагубный

гiдкi абл. отвратительный, гадкий, мерзкий

гiдлiвы абл. брезгливый

гiз разм. 1) заал. слепень; 2) возбуждённое состояние, вызванное укусами слепней (о скоте)

гiзаваць стремительно бежать, спасаясь от укусов слепней (о скоте)

гiль заал. снегирь

гiнуць 1) гибнуть, погибать; 2) дохнуть, падать (о животных); 3) перан. рушиться (о надеждах, планах)

гiпергук фiз. гиперзвук

гiрса бат. костёр

гiсторыя история

гiцаль 1) живодёр; 2) разм. озорник, сорванец

гiчаны абл. ботва (у свёклы и брюквы)

гладзiць 1) гладить; 2) утюжить

гладкаскуры гладкокожий

гладун бат. грыжник

гладыш глиняный кувшин без ручки

глеба почва

глебазнаўца (глебазнавец) почвовед

глебаўтварэнне почвообразование

гледжанне: пункт гледжання точка зрения

глей 1) ил; 2) вязкая глинистая почва

глiнiшча глинистый карьер

глiцэрына глицерин

глог бат. боярышник

глум разм. напрасная трата, порча

глумiць разм. портить, зря тратить

глупства ерунда, чепуха; вздор, чушь

глухмень разм. глушь; захолустье

глушак глухарь (глухой человек)

глушэц заал. глухарь

глыб глубь; глубина

глыбакадумны глубокомысленный

глыбець становиться более глубоким

глыбiня глубина; глубь

глыбокапаважаны глубокоуважаемый

глынуць глотнуть; проглотить

глюга разм. клюв хищной птицы

глюгасты с большим клювом (о хищной птице)

глядач зритель

глядзець смотреть, глядеть; не г. нi бока, нi вока почём зря

гляк глиняный горшок с выпуклыми боками и коротким узким горлом

гмах большое высотное здание; громадина, махина

гнаявiк заал. навозник

гнездзiшча гнездовье

гнiляк гнилушка

гнуткi гибкий

гняўлiвы разм. обидчивый; гневливый

годзе 1) хватит, довольно; 2) кончено, полно, будет

годнасць 1) достоинство; 2) годность, пригодность

годны достойный

гожы абл. красивый

гойсаць (гайсаць) разм. рыскать; метаться, носиться

голасна 1) вслух; 2) громогласно; во всеуслышание; 3) громко

голасны громкий

голасцябловы бат. голостебельный

голены бритый

гоман 1) говор, разговор; 2) перан. шум, гомон; гул

гонар 1) честь; почёт; 2) чванство, гонор, спесь

гонта гонт

горан 1) тэх. горн; 2) перан. горнило

горасць горечь

горача 1) жарко, горячо, знойно; 2) страстно, пламенно

горш хуже

горшаць ухудшаться, становиться хуже

грабар землекоп

грабарства ремесло землекопа

грабежнiк грабитель

грабiльна черенок (грабель)

грабняк збор. заросли граба

грабянец 1) гребёнка, расчёска; 2) гребешок (у петуха)

градабой градобитие

грбзкi 1) грязный (о дороге); 2) топкий, вязкий (о болоте)

грак заал. грач

грамабой громовержец

грамада 1) толпа, ватага; 2) общество

грамадазнаўства обществоведение

грамадзянiн гражданин

грамадзянства гражданство

грамадскасць общественность

грамадства убщество

грамнiцы рэл. сретение

гранiчны предельный

грачанiк 1) гречневый блин; 2) заал. кузька (жук)

грачанiшча место, на котором росла гречиха

грашовы денежный

грашоўны денежный (о человеке)

грозьба устрашение, угроза

гронка гроздь, кисть

гронкападобны кистевидный (о ягодах, цветах)

гросмайстар шахм. гроссмейстер

грош 1) грош, полкопейки; 2) гiст. денежка: уваткнуць свае тры грошы сунуть свой нос

грошы деньги

грубець плотнеть, толстеть

грубiянства грубость, дерзость

грубка голландская печка, голландка

грубы плотный; толстый

грувасткi громоздкий

грувасцiць громоздить

груган ворон

груд 1) бугор, холм; 2) сухой луг, суходол

груда глыба; кусок

грудкаваты 1) бугорчатый, бугристый; 2) комковатый

грузаёмiстасць тэх. грузовместимость

грузд бат. груздь

грузкi 1) вязкий (о почве); 2) топкий (о болоте)

грук стук, грохот; нi стуку нi груку тихо, без шума

грукат разм. стук; грохот

грукатаць разм. стучать; грохотать, греметь

грукатлiвы грохочущий

грукаць разм. стучать, громыхать; хлопать, грохать

грунтвага тэх. ватерпас, уровень

грунтоўны обстоятельный; основательный

групаваць группировать

груца абл. перловая крупа; каша из такой крупы

грымзолiць разм. небрежно писать, царапать

грымотнiк бат. златоцвет

грымотны громовой

грымоты разм. раскаты грома; гроза

грэбаваць брезгать, гнушаться; пренебрегать

грэблiвы брезгливый; пренебрежительный

грэбля гать, плотина

грэбцi 1) грести; 2) разгребать, загребать; 3) перан. загребать (с жадностью захватывать)

грэнка кул. гренок

грэчка гречиха, гречка

грэшнасць греховность

губляць 1) терять, ронять; 2) тратить

гугнявы гнусавый, гундосый

гужавы (гужаваты) мочалистый, жилистый

гуз 1) шишка, желвак; 2) нарост, шишка (на растении)

гузаваты шишковатый

гузiк пуговица

гук звук

гукааператар звукооператор

гуказапiс звукозапись

гукамер звукоизмеритель

гукарад звукоряд

гукаць 1) звать; окликать; 2) кричать; 3) аукать

гулец разм. игрок

гуллiвы игривый

гульня игра

гульнявы игровой

гульнятэка игротека

гультай лентяй, лодырь, бездельник

гультаяваты ленивый, с ленцой

гультаяваць лентяйничать, лодырничать; бездельничать

гуля разм. шишка, желвак

гуляць 1) гулять; вецер гуляе ў кiшэнi ветер свистит в кармане; 2) играть

гума резина

гумаваць прорезинивать

гумар 1) юмор; 2) настроение

гумарыст юморист

гумарэска лiт. юмореска

гумка резинка, ластик

гумор настроение

гунька попона; чепрак

гурба сугроб

гурт 1) гурьба, ватага, толпа; 2) ансамбль; 3) гурт, стадо

гуртаваць 1) собирать, группировать; 2) сплачивать

гуртавы 1) гуртовой; 2) убщий, совместный; артельный

гурток кружок

гурчаць урчать

густ вкус

густоўны со вкусом

гусцi гудеть; жужжать

гута гiст. стекольный завод

гутарка 1) беседа; 2) разговор

гутарковы разговорный

гутарлiвы разговорчивый, говорливый

гутарыць 1) беседовать; 2) разм. разговаривать

гутнiк уст. стеклодел

гучаць звучать

гучны 1) звучный; 2) громкий

гучок бат. отросток

гушкалка разм. качели

гушкаць качать

гушчар чаща, чащоба

гушчыня 1) густота; 2) гуща

гыркаць 1) рычать (о собаке); 2) перан. рявкать; огрызаться (о человеке)

гэбель рубанок

гэтак так, этак, эдак

гэтакi такой, этакий

гэты этот

Д

даабсталяваць дооборудовать

даараць допахать

даарфаваць довеять (веялкой)

даастатку разм. до конца, полностью

даатрымаць дополучить

дабаляваць допировать

дабегчы добежать

дабрабыт 1) благосостояние, благополучие; 2) благоустройство

дабрадзей благодетель, благотворитель

дабрадзейнасць добродетель

дабрадзейны добродетельный

дабранач разм. доброй ночи, спокойной ночи

дабраполь бат. зеленчук

дабратворны благотворный, благодетельный

дабратлiвы добродушный, благодушный

дабрачынец благодетель; благотворитель

дабрачынны добродетельный; благотворительный

дабраякасны доброкачественный

даброты блага

дабрукаваць домостить

дабрыня разм. 1) доброта; 2) благодать

дабудаваць 1) достроить; 2) пристроить

дабудоўка достройка

дабытак разм. пожитки, добро

даважка довесок, привесок

даважыць довесить; привесить

давалачы дотащить

давальны лiнгв. дательный (падеж)

даведацца 1) узнать, разузнать; осведомиться; 2) навестить, посетить, проведать

даведачны справочный

даведка справка

даведнiк справочник; путеводитель

давеку до глубокой старости, до конца дней

даверлiвы доверчивый

даверанасць юр. доверительность

давернiк юр. доверитель

даверны юр. доверительный

давеславаць догрести (на вёслах)

давiдна разм. до рассвета

даводзiць доказывать

даволi 1) довольно; 2) достаточно, хватит

даворваць допахивать

давострываць дотачивать; дочинивать

давыканаць довыполнить

давэндзiць докоптить

давячэраць разм. доужинать

дагабляваць дострогать

дагадаваць дорастить

дагадзiць 1) угодить, услужить; 2) сделать по вкусу

дагалiць добрить

дагараваць кончить бедствовать

дагарадзiць кончить огораживать

дагартаваць тэх. докалить

дагартоўка тэх. докалка

дагары 1) навзничь; 2) кверху

дагасаць 1) тухнуть, затухать; 2) перан. угасать

дагаспадарыцца дохозяйничаться

дагатаваць доварить; докипятить

дагладзiць догладить; доутюжить

дагледзець 1) досмотреть, доглядеть; 2) присмотреть, приглядеть

дагляданне присмотр; уход

даглядзець досмотреть

даглядчык 1) тот, кто присматривает, ухаживает; 2) досмотрщик

дагодлiвы угодливый

дагрэбцi догрести (сено)

дагуляць 1) догулять; 2) доиграть

дагэтуль до сих пор

дадатак 1) добавление; 2) приложение

дадатковы 1) добавочный; 2) дополнительный

дадатны положительный

дадзець 1) досадить; 2) наскучить, надоесть

дадзяўбцi 1) доклевать; 2) додолбить

дадолу до земли; книзу; донизу

дадому 1) домой; 2) на дом

дадраць дорвать, дотрепать; дотереть

дадрукаваць допечатать

дадрукоўка допечатка

дадурэцца разм. дошалиться, добаловаться

дадыбаць доковылять, доплестись

даездчык паляўн. доезжачий

даёнка подойник

дажартавацца дошутиться

дажджоўнiк бат. бистник

дажджышча ливень, проливной дождь

дазвання совершенно, дочиста; дотла

дазвол разрешение, позволение

дазволiць разрешить, позволить; предоставить

дазнаць узнать, изведать

дазначыць дометить, закончить метку

дазорац смотритель

даймаць донимать, изводить, допекать

дакалупаць доковырять

дакапаць дорыть, докопать

дакараць укорять, упрекать

дакачаць докатать

дакладны 1) точный; 2) доподлинный, достоверный; 3) чёткий; определённый; 4) обстоятельный, тщательный

дакляраваць обещать

дакопка докапывание

дакопкi завершение копки картофеля

дакор укор, упрёк

дакорлiвы укоризненный

дакорпацца 1) доковыряться; 2) перан. докопаться

дакоскi окончание косьбы

дакрануцца дотронуться, прикоснуться

дакрасаваць доцвести (о хлебах)

дакрочыць дошагать; дойти

дакука 1) забота, печаль; 2) досада; 3) докука (назойливая просьба)

дакуль докуда; до какого времени

дакульгаць разм. доковылять

дакурэць перестать дымить; дотлеть

дакучаць 1) надоедать, докучать; 2) приедаться

дакучлiвы надоедливый, назойливый; навязчивый

даладзiць кончить чинить, кончить исправлять

далакоп могильщик

далей дальше, далее; в дальнейшем

далеч даль

далiкатны 1) вежливый, обходительный; 2) деликатный, мягкий; 3) щепетильный; 4) хрупкий, нежный; 5) изысканный (о вкусе)

далiкацтва вежливость, деликатность, изысканность

далiчыць досчитать

далонь ладонь; пляскаць у далонi рукоплескать

далоў долой

далузаць долущить

далупiць кончить обдирать (лупить)

далучальны присоединительный

далучыць 1) присоединить, присовокупить; 2) причислить; 3) приобщить

дальнабачны дальновидный

далягляд кругозор

дамавiна гроб

дамалёўка дорисовка; докраска

дамалоткi окончание молотьбы

дамаляваць дорисовать; докрасить

дамарослы доморощенный

дамацацца дощупаться

дамешак примесь

дамовiцца договориться; сговориться

дамоў домой

дамураваць окончить кладку

данасць фiлас. данность

данiна гiст., перан. дань

дапалiць дотопить; дожечь

дапалуднаваць кончить полдничать

дапамагчы помочь

дапамога 1) помощь, выручка; 2) пособие (денежное)

дапаможнiк пособие (учебник)

дапаможны вспомогательный; подсобный

дапампаваць докачать (насосом)

дапасаванне 1) согласование; 2) приспособление, применение; 3) лiнгв. согласование

дапасаваць 1) согласовать; 2) приспособить, применить

дапасвiць допасти

дапасцi 1) дорваться; 2) домчаться, добежать

дапiльнаваць подкараулить, подстеречь; уследить

даплюхнуць доплеснуть

дапрадкi окончание прядения

дапражыць дожарить (бобы, семечки)

дапрасаваць догладить (бельё)

дапрацаваць доработать

дапрацоўка доработка

дапушчальны допустимый, приемлемый; терпимый

дапытаць допросить, опросить

дапытлiвасць пытливость, любознательность

дапытлiвы пытливый, любознательный; испытующий

дапячы 1) допечь, дожарить; 2) перан. донять, досадить

дарабiць 1) доделать; 2) приделать; 3) доработать

даравальна простительно, извинительно

дараваць 1) простить, извинить; 2) даровать, пожаловать

дарагатацца дохохотаться; досмеяться

дарадзiць посоветовать

дарадчык (дарадца) советчик

дарамантаваць дочинить (окончить починку)

дарашаваты чалый (о масти лошадей)

дарма 1) напрасно, понапрасну, попусту, зря; 2) даром, бесплатно

дармавы (дармовы) даровой, бесплатный

даробка доработка, доделка

дарослы взрослый

дароўны дарственный

дарубiць крав. закончить подрубку

дарунак дар, подарок

даручыць поручить, доверить

даручэнец порученец

даручэнне поручение

дарэктар уст. домашний учитель

дарэмны 1) напрасный, бесполезный; 2) даровой, бесплатный

дарэчы уместно, кстати

дарэшты вконец; вчистую

дасачыць 1) уследить; 2) выследить

дасведчаны 1) сведущий, знающий; осведомлённый; 2) опытный

дасвiдраваць досверлить

дасвяткаваць допраздновать

дасеўкi окончание сева

дасканалы 1) совершенный, непревзойдённый; 2) детальный, основательный; подробный

даскварыць дожарить

даскрэбцi доскоблить, доскрести; дочистить

даскубцi додёргать; дощипать

даследнiк упытник

даследчы исследовательский

даследчык исследователь

дасмажыць дожарить

дасмактаць дососать

даснiць досмотреть сон

даспагнаць довзыскать

даспелы дозрелый; доспевший

даспельваць доводить до зрелости (плоды)

даспрачацца доспорить

даспяваць допеть

даспялiць довести до зрелости

дастасаваць применить, приложить

дастатковы достаточный

дастача достаток, благосостояние

даступiць дошагнуть

дасужы разм. работящий; рачительный

дасцiпны остроумный, находчивый; изобретательный

дасягальны достижимый, досягаемый

дасягненне достижение

дасягнуць достичь, достигнуть

дасяжнасць достижимость

дасячы дорубить

датаваць датировать

датаўчы дотолочь, домять; доколотить

даткнуцца 1) прикоснуться, притронуться; 2) перан. соприкоснуться

датрываць дотерпеть

датрымаць додержать

датуль дотуда; до тех пор

датыкальны осязательный

датычнасць причастность, сопричастность

датычны причастный, сопричастный

датычыцца относиться; касаться

датэрмiновы досрочный

даўбешка 1) дубинка; 2) разм., перан. болван, чурбан

даўгаваты длинноватый; продолговатый

даўгавечны 1) долговечный; 2) долгожитель

даўгакрысы долгополый, длиннополый

даўгаствольны ваен. длинноствольный

даўгатвары длиннолицый

даўгачасны долговременный

даўжыня 1) длина, протяжённость; 2) долгота; продолжительность

даўжэзны длиннющий, предлинный; очень долгий

даўжэць длиннеть, удлиняться

даўзброiць довооружить

даўкi терпкий, вяжущий, вязкий

даўней в старину, встарь, в давнишние времена

даўнейшы 1) давнишний, давний, стародавний; 2) более давний

даўнiна старина

дафарбаваць докрасить

дафарбоўка докраска

дафастрыгаваць крав. дометать

дах крыша, кровля

даходлiвы доходчивый

дацерцi дотереть; домять (лён, пеньку)

дацiснуць дожать

дацягаць разм. дотаскать

дачасны преждевременный

дачуцца узнать, прослышать

дачыненне отношение, касательство, причастность

дачырвана докрасна

дашлюбны добрачный

дашрубаваць довинтить

дашчэнту до основания, дотла; вдребезги

дбайны заботливый; старательный, усердный

дбаць заботиться; стараться, усердствовать

дваiсты двойственный

дваяборства спарт. двоеборье

двоеўладдзе двоевластие

двойчы дважды; двухкратно

двудушны двуличный, двоедушный

двукоссе лiнгв. кавычки

двукроп'е лiнгв. двоеточие

двурожнiк двойчатка (о вилах)

двухаблiчны двуликий

двухбаковы двухсторонний, двусторонний

двухвежавы двубашенный

двухвокi двуглазый

двухгадзiнны двухчасовой

двухгадовы двухгодичный, двухлетний; двухгодовалый

двухгоддзе двухлетие

двухкватэрны двухквартирный

двухколерны двухцветный

двухмоўе (двухмоўнасць) двуязычие

двухпакаёвы двухкомнатный

двухпальцы двупалый

двухпластовы двухслойный

двухпялёсткавы двухлепестковый

двухрадковы 1) двухрядный; 2) двухстрочный

двухрадкоўе лiт. двустишие

двухразовы двухкратный

двухсотгоддзе двухсотлетие

двухстворкавы двустворчатый

двухсхiльны двускатный

двухсэнсавасць двусмысленность

двухсэнсавы двусмысленный

двухтыднёвы двухнедельный

двухцалёвы двухдюймовый

джала жало; остриё

джалiць жалить

джгаць кусать, жалить (о насекомых); жечь, стрекать (о крапиве)

дзе где

дзевяцiразовы девятикратный

дзедзiч гiст. наследник дедовского имения

дзеепрыметнiк лiнгв. причастие

дзеепрыслоўе лiнгв. деепричастие

дзежка квашня, дежа; кадка

дзейнасць деятельность

дзейнiк лiнгв. подлежащее

дзейнiчаць действовать

дзейснасць действенность

дзейсны действенный

дзель 1) мат. частное; 2) разм. часть, доля

дзельнiк мат. делитель

дзеля ради, для

дзе-небудзь где-нибудь

дзе-нiдзе кое-где; местами

дзераза бат. плаун, ликоподий

дзерцi драть; вялiкая лыжка рот дзярэ в зависти нет корысти

дзесьцi где-то

дзесяцiборства спарт. десятиборье

дзесяцiгоддзе десятилетие

дзесяцiгодка десятилетка

дзесяцiразовы десятикратный

дзеючы действующий

дзея 1) действие, акт (в пьесе); 2) действие; деяние

дзеяздольны юр. дееспособный

дзеянне действие

дзеяслоў лiнгв. глагол

дзеяць разм. делать, совершать, творить

дзеяч деятель

дзённiк дневник

дзiвак чудак; сумасброд

дзiвакаваты чудаковатый

дзiванна бат. коровяк

дзiвасiл бат. девясил

дзiвацтва чудачество, странность; сумасбродство, причуда

дзiвачлiвы чудаковатый, стрбнный; сумасбродный

дзiвiць удивлять, изумлять, поражать

дзiвосны 1) чудесный; 2) дивный, изумительный; 3) мудрёный

дзiвосы чудеса

дзiда ваен., уст. пика, копьё

дзiк заал. дикий кабан, вепрь

дзiкун дикарь

дзiрван непаханная земля, густо поросшая травой

дзiрванець порастать травой

дзiркаваты дырчатый

дзiўны странный, удивительный; диковинный, мудрёный

дзiчка дикое плодовое дерево (яблоня, груша и др.); плод такого дерева

дзiчына дичь, дичина

дзынкаць звякать, брякать, бренчать; жужжать (о насекомых)

дзьмухавец бат. одуванчик

дзьмуць дуть

дзюба клюв (у птицы); устрый выступ

дзюбаць клевать (о птицах); долбить

дзявоцкi девичий, девический

дзявоцтва девичество

дзяга ремень (поясной)

дзядзiнец паперть; огороженный двор

дзядзька дядя

дзядоўнiк бат. репей, репейник

дзяды рэл. обряд поминания умерших; день этого поминания

дзяжа квашня, дежа

дзякаваць благодарить

дзякуй благодарю, спасибо

дзярачка бат. ясменник

дзяржава государство

дзяржанне (дзяржак, дзяржальна) черенок, рукоятка

дзяржаўнасць государственность

дзяркаты резкий; хриплый (о голосе)

дзяркач веник из прутьев, голик

дзяўбок клевок

дзяўбцi 1) клевать (о птицах); 2) долбить

дзяўчына девушка

дзяўчынка девочка

дзяцелiна кашка (дикий клевер)

дзяцiнства детство

дзяцюк молодуй парень

днець светать, рассветать

добраахвотнiк доброволец

добраахвотны добровольный

добразычлiвы благожелательный, благосклонный

добрасумленны добросовестный

добраўпарадкаваны благоустроенный

добры хороший; добрый

догляд уход; присмотр

дойлiд зудчий

дойлiдства зодчество

доказ довод, доказательство; свидетельство

доказнасць доказательность

доказны 1) доказуемый; 2) юр. доказательный

дол 1) низ, земля; 2) разм. могила

дольнiк дольщик; издольщик

домабудаўнiк домостроитель

домакiраўнiк управдом

домакiраўнiцтва домоуправление

домаўладальнiк (домаўласнiк) домовладелец

допiс корреспонденция, заметка

допыт допрос, опрос

досвета до рассвета

досвiтак рассвет

дослед упыт (исследовательский)

досцiп 1) острота; 2) остроумие

досыць достаточно, довольно

дотык 1) прикосновение; 2) соприкосновение; 3) осязание

доўгачаканы долгожданный

доўгачаранковы бат. длинночеренковый

доўгi 1) длинный; 2) долгий, длительный

драбiны лестница (приставная)

драбнаваты мелковатый

драбнакветкавы мелкоцветный

драбналессе мелколесье

драбната збор. мелкота

драбнатраўе збор. мелкотравье

драбнiца мелочь, пустяк

драбнiць измельчать, мельчить, дробить

драбы 1) рёбра, кости; 2) остов, костяк, каркас

драбяза збор. мелочь, мелкота, мелюзга

дравянiсты деревянистый

дранiк оладья из тёртого картофеля

дранцвець деревенеть, неметь, затекать; цепенеть

драпак1 с.-г. культиватор

драпак2: даць драпака задать дёру

драпаць царапаць

драпачка царапка (инструмент)

драпежнiк хищник

драпежны хищный

драпiна царапина

драсён бат. горец

дратаваць топтать (посевы)

драўнiна древесина

драўняны древесный

драцяны проволочный

драч заал. коростель, дергач

драчка 1) царапка (плотничий инструмент); 2) абл. тёрка

дробназярнiсты мелкозернистый

дробнакалiберны мелкокалиберный

дробналускаваты мелкочешуйчатый

дробны 1) мелкий; 2) мелочный; 3) убористый (почерк)

дробязны 1) пустяковый, пустячный; 2) мелочный

дробязь пустяк, мелочь, безделица

дрогаць трясти, сотрясать

дрогкi тряский

дрот проволока

другагоднiк второгодник

другарадны вторичный, второстепенный

другасны вторичный

другачарговы второочередной

другi 1) второй; 2) другой, иной; 3) второстепенный

дружка подруга невесты в свадебном обряде

друз щебень, щебёнка

друзачка маленький осколок; щепочка; разбiць на друзачкi разбить вдребезги

друзлы дряблый; рыхлый

друк1 печать; пресса

друк2 разм. дубина

друкаваць печатать

друкар печатник

друкарня типография

друкарства книгопечатание

дрывотнiк дровяной сарай

дрыгатлiвы трепетный

дрыгацець дрожать

дрыгва трясина, топь

дрыготка разм. дрожь

дрыготкi дрожащий

дрыжнiк бат. трясунка

дрыжыкi 1) дрожь, трепет; 2) озноб

дрэва дерево

дрэваапрацоўка деревообработка

дрэварыт гравюра на дереве

дрэнны плохой, скверный, дурной

дрэнь дрянь

дрэўны древесный

дубальтовы 1) двойной; 2) двуствольный (об огнестрельном оружии)

дубальтоўка двустволка

дубец хлыст; прут

дубець 1) мёрзнуть, зябнуть, коченеть; 2) затвердевать

дубка 1) дыбом; 2) на дыбы

дубэльты вторые рамы

дубянець твердеть, затвердевать; коченеть

дужы сильный, крепкий

думка мысль; мнение

дурань дурак, глупец, дурень; абяцанка-цацанка, а дурню радасць обещанного три года ждут

дураслiвы разм. шаловливый

дурнаваты глуповатый; простоватый

дурнап'ян бат. дурман

дурната глупость

дурнiцы бат. голубика

дурны глупый; д. як пень (як бот) глуп как сивый мерин; крычаць дурным голасам кричать благим матом

дурыць 1) одурять, дурманить; 2) морочить, дурачить

духмень абл. духота

духмяны душистый, ароматный; благоуханный

душыць 1) давить; 2) перан. подавлять

дыбаць идти, шагать

дыбачкi: хадзiць на дыбачках ходить на цыпочках

дыбы 1) ходули; 2) перан. длинные ноги

дыван ковёр

дылёўка толстая доска

дыля половина или четверть расколотого вдоль бревна

дым 1) дым; з дымам пайсцi сгореть; пусцiць з дымам сжечь, спалить; 2) гiст. крестьянский двор как единица налогообложения

дысплей дисплей

дыхавiца 1) одышка; 2) запал (у лошадей)

дыхаць дышать

дыхнуць 1) вздохнуть; 2) дохнуть; даць д. дать дух перевести

дыхт: даць дыхту задать жару, намылить холку

дыхтаваць готовить, создавать

дыхтоўны добротный

дышаль дышло

дэраш конь чалой масти

дэсань уст. узор

дэталёвы детальный

дэтанаваць детонировать

д'ябал дьявол, сатана, бес

Е

еднасць единство, сплочённость; общность

ежа пища, еда; снедь

ез рыб. учуг

екатаць 1) вопить, стенать; 2) визжать от боли (о собаке)

енк стон

енчыць жалобно стонать

есцi есть, кушать; грызть; е. хлеб (з чаго) иметь средства к жизни; пасалiўшы можна е. сносно, более или менее; есць як не ў сябе и куда только у него девается; няхай будзе - е. не просiць запас кармана не дерёт

Ё

ёг йог

ёд йод

ёдкi абл. промозглый

ёкат 1) вопль; 2) визг

ёлкасць прогорклость (о жирах)

ёлкi прогорклый (о жирах)

ёмiстасць ёмкость, вместительность

ёмiсты ёмкий, вместительный

ёмiшча вместилище

ёмкi удобный, ловкий

ёта йота

ётацыя лiнгв. йотация

ёўня овин

Ж

жабнiк бат. водокрас

жабраваць собирать милостыню, просить подаяния

жабрак нищий

жабурынне збор. лягушечья икра

жаданне желание, хотение; страсть

жадаць желать, хотеть; жаждать; жыць як душа жадае жить в своё удовольствие; колькi душа жадае сколько душе угодно

жазло жезл

жак рыб. вентерь, мерёжа

жаласлiвы 1) жалостный; 2) жалостливый, сострадательный; 3) трогательный (рассказ)

жаласны 1) печальный, жалостный; 2) жалобный; 3) жалкий, плачевный

жалiцца жаловаться; роптать, сетовать

жалоба 1) траур; 2) скорбь

жалобнiца заал. траурница

жаль 1) жалость, сострадание, сожаление; 2) горесть, печаль; 3) скорбь

жалязка 1) разм. железко (о рубанке); 2) абл. утюг

жалязяка желйзина, железка

жамерыны выжимки; мезга

жандар жандарм

жаноцкасць женственность

жаночы женский

жанчына женщина

жарало жерло

жардзянiк абл. забор из жердей

жаробка молодая кобылица

жарон жёрнов

жарства 1) спец. дресва; 2) геал. хрящ

жарсцвяны 1) дресвяный; 2) хрящеватый

жарт шутка; жарты строiць дурака валять

жартаваць шутить, трунить, острить

жартаўлiвы шутливый; игривый, шаловливый

жаўлак желвак

жаўна заал. желна

жаўнер уст. солдат

жаўтазель бат. дрок

жаўтакруг бат. пазник

жаўталiсце збор. жёлтая листва

жаўтаскуры желтокожий

жаўтатвары желтолицый

жаўтлявы с желтизной

жаўцяк абл. жёлтый песок

жаўцянка желть (краска)

жах 1) эжас, страх; 2) трепет

жахаць ужасать, пугать

жахлiвы ужасный, ужасающий; чудовищный

жвавы 1) живой, оживлённый; 2) резвый; проворный, прыткий

жвiр 1) гравий; 2) геал. хрящ

жлукцiць 1) бучить; 2) перан. разм. дуть, хлестать (не в меру пить)

жменя 1) горсть; 2) клок (сена)

жмут клок; ком

жнiвень бвгуст

жнiво жатва

жняя жница

жняярка с.-г. жнейка, жатка

жуванка жвачка

жолуд жёлудь

жонка жена, супруга

жоран жёрнов

жорны ручная мельница

жорсткi 1) жестокий; 2) жёсткий; 3) шершавый

жоўцевы жёлчный

жоўць жёлчь

жудасны 1) жуткий, ужасный; 2) перан. чудовищный

жудасць жуть, ужас

жужала абл. жидкая грязь

жужаль заал. жужелица

жур разм. кисель

журавiны клюква

журба грусть, печаль, кручина

журботны грустный, печальный; скорбный

журлiвы грустный, печальный

журыцца грустить, печалиться, кручиниться

жывакост бат. окопник

жывапiс живопись

жывасiлам насильно

жыватворны живительный; благотворный

жыватворчы животворящий

жывёла 1) животное; 2) збор. скот, скотина

жывёлавод животновод; скотовод

жывёлагадоўля животноводство; скотоводство

жывёлiна животное

жывёльны животный

жывiцца 1) питаться; багаты дзiвiцца, чым бедны жывiцца богач удивляется, чем бедняк пробавляется; 2) извлекать пользу

жыгала разм. раскалённый прут для прожигания отверстий (в дереве, кости)

жыгаць 1) стрекать; 2) обжигать

жыгучка жгучая крапива

жыр кормёжка

жыта рожь

жытло абл. жильё

жытнiшча ржанище, ржище

жыўцом живьём

жыхар 1) житель, обитатель; 2) жилец

жыхарства 1) жительство; 2) збор. население, обитатели

жыцiца бат. плевел

жыццё жизнь

жыццёвасць жизненность

жыццядзейнасць жизнедеятельность

жыццяздольнасць жизнеспособность

жыццялюбства жизнелюбие

жыццяпiс жизнеописание

жэрабя жребий

жэўжык разм. пострел, пострелёнок

З

заараць запахать

заахвоцiць 1) увлечь; пристрастить, приохотить; 2) поощрить; 3) заинтересовать; побудить

забабоны 1) суеверие; 2) предрассудки

забавiцца 1) задержаться, замешкаться; 2) заиграться

забавiць развлечь

забаламуцiць задурить, заморочить

забалаць разм. заболоченное место

забалбатаць 1) заболтать; затараторить; 2) забулькать, заклокотать

забаляваць запировать

забаранiць запретить

забарвавець забагроветь, забагрянеть

забарона запрещение, запрет

забарсаць наскоро зашить, завязать

забарснi верёвочные петли, в которые протягивается обора в лапте

забаўлiвы увеселительный

забаўка 1) забава, развлечение; 2) игра, игрушка

забаўляць развлекать, занимать

забегчы забежать

забедаваць загоревать

забзыкаць зажужжать (о насекомых)

забiць 1) убить, умертвить; 2) вбить, вколотить; 3) заколотить, заделать; 4) забить, засорить

забiяцкi задорный; драчливый

заблакiтнець заголубеть

заблiзка слишком близко

заблiскаць заблистать, засверкать

заблiшчаць заблестеть, засверкать; засиять

заблудзiць заблудиться, заплутать

заблукаць начать блуждать

заблытаць запутать; впутать, замешать

забойства убийство, умерщвление

забойца убийца

забоўтаць 1) начать болтаться, заплескаться; 2) начать болтать (мешать жидкость)

забразгаць загреметь, захлопать; залязгать

забразджаць задребезжать, забренчать

забрахаць залаять

заброснець заплесневеть, зацвести (о жидкостях)

забруджанасць загрязнённость, засорённость

забрудзiць загрязнить, запачкать; засорить

забруднець загрязниться, испачкаться

забруднiць загрязнить, испачкать

забруiцца заструиться

забруiць начать струиться

забрукаваць замостить (камнем, кирпичом)

забрынкаць задребезжать; забренчать

забудаваць застроить; обстроить

забудова застройка; обстройка

забудоўшчык застройщик

забулькатаць забулькать; заклокотать

забуркаваць заворковать

забурчаць 1) зарычать, заворчать; 2) забрюзжать

забурыць обрушить, завалить

забыццё забвение

забяспечыць обеспечить, снабдить, удовлетворить

завабiць заманить, завлечь

завагацца заколебаться

завада 1) порок; изъян; 2) помеха

завадатар (завадатай) заводила, заправила, зачинщик

завадзiць повредить

заваёва завоевание

заваёўнiк завоеватель; покоритель

заважыць иметь вес

завала 1) засов, запор; 2) завал; 3) перан. эвалень, лежебока

завалачы 1) затащить; 2) вдеть

завалодаць (заўладаць) завладеть, овладеть

завалтузiцца завозиться; забарахтаться

завапнаваць заизвестковать

заварацень завёртка

заваркатаць замурлыкать

заварот 1) поворот; 2) заворот, изгиб

заваротак поворот, изгиб

заварушыцца 1) зашевелиться; 2) закопошиться

заварушыць зашевелить, задвигать

завельмi слишком, чрезмерно

завеса 1) петля (дверная, оконная); 2) завеса (снежная)

завеславаць загрести (вёслами)

завея метель, вьюга, пурга; буран

завiдна засветло

завiлiна извив, извилина

завiльгатнець увлажниться

завiнавацiцца задолжать

завiнуць завернуть, обернуть

завiраваць забурлить

завiруха 1) метель, вьюга, пурга; 2) перан. кутерьма

завiсь спец. взвесь, суспензия

завiтаць наведаться, заглянуть; пожаловать

завiхацца спешить; хлопотать

завiшчаць завизжать; взвизгнуть

завод 1) порода (о животных); 2) развод (разведение)

завознiк завозчик, помольщик

завойкаць разм. заохать

завошта разм. почему, за что

завуголле збор. задворки

завузiць обузить

завулак переулок

завушнiца серьга, серёжка

завэдзгаць измызгать, замызгать

завэндзiць закоптить, прокоптить

завялы завядший, увядший

загад приказ; приказание

загадаваць 1) развести; 2) отрастить, отпустить (бороду)

загадаць приказать; повелеть, предписать

загадзя заблаговременно, заранее

загадкавы загадочный

загадчык заведующий

загаiць залечить, заживить

загайдаць закачать, заколыхать; укачать

загайсаць гл. загойсаць

загалёкаць закричать; зааукать

загаманiць 1) заговорить, загалдеть; 2) перан. зашуметь, загудеть

загана порок, изъян, недостаток

заганарыцца загордиться, возомнить о себе

загандляваць заторговать

заганны порочный; предосудительный

загарада 1) изгородь, забор; 2) стойло (в хлеву)

загарадзь 1) загон; 2) изгородь

загарнуць 1) загрести; 2) завернуть, обернуть

загарода 1) заграждение; 2) загородка

загартаваць закалить

загартоўка закалка

загаўкаць залаять, затявкать

загваздка (загвоздка) 1) чекб; 2) перан. загвоздка, запятая

загiнуць погибнуть, пропасть; рухнуть

заглеiцца заилиться

заглыбiць углубить, заглубить

заглянцаваць залощить

загневацца 1) разгневаться; 2) обидеться

загнет загнетка (в печи)

загнюсiць разм. запачкать, запакостить

загойсаць (загайсаць) начать рыскать, метаться

загрувасцiць загромоздить

загрудкi: узяцца з. сцепиться в драке

загрукатаць загрохотать, загромыхать

загрукаць застучать; захлопать

загрэбцi 1) загрести; 2) зарыть; 3) перан. заграбастать

загугнявiць загнусавить

загукаць закричать

загусцi загудеть

загучаць зазвучать

загушкаць 1) начать качать, закачать; 2) укачать

загушчальнiк спец. загуститель

загыркаць зарычать

задавальненне удовлетворение

задаволенасць удовлетворённость

задаволiць удовлетворить; обеспечить

задаўнiць 1) затянуть, продлить; 2) запустить (болезнь)

задзёр задор; iсцi на з. вести себя вызывающе

задзiрлiвы 1) драчливый, дерзкий; 2) вызывающий, задиристый

задзiрына 1) спец. задорина; 2) заусеница

задзiрынка задоринка

задзiрысты 1) вздёрнутый; задранный; 2) драчливый, дерзкий

задзынкаць 1) зазвякать, забренчать; 2) загудеть, зажужжать (о насекомых)

задзьмухаць 1) начать дуть; 2) задуть (погасить)

задзьмуць задуть

задзяўбцi заклевать; задолбить

заднiць вставить дно

задоўгi 1) слишком длинный; 2) слишком долгий

задратаваны затянутый проволокой

задрыпаць разм. затрепать, замызгать

задужа слишком, чрезмерно

задума замысел

задуменны задумчивый

задуха 1) духота; 2) перан. страда, горячка, спешка

задыхацца запыхаться

задыхаць задышать

задышка одышка

задышлiвы страдающий одышкой

заедзь гнус, мошкара

заекатаць разм. завопить

заенчыць застонать

заечына зайчатина

зажадаць захотеть, пожелать

зажартаваць начать шутить; пошутить

зажурыцца 1) загрустить, запечалиться; 2) впасть в уныние

зазвычай по обыкновению, обычно

заззяць засиять; засверкать, заблестеть

зазiрнуць заглянуть

зазiхацець засиять, засверкать

зазлаваць разозлиться, рассердиться

зазнаць изведать, испытать, узнать

зазначыць 1) пометить; 2) заметить, отметить

зазубень абл. рыболовный крючок

зазумкаць начать зудеть

заiнець заиндеветь, покрыться инеем

зайздрасць зависть

зайздрослiвы завистливый

зайздросны 1) завидущий; 2) завидный (заманчивый)

займальны занимательный, увлекательный

займеннiк лiнгв. местоимение

займець 1) обзавестись; 2) приобрести; з. моду обрести привычку

закажанець разм. захиреть, зачахнуть

заказаць запретить; приказать

заказытаць защекотать

закаламуцiць замутить; взбаламутить

закаласаваць заколоситься

закалацiцца задрожать, затрястись; затрепетать

закалацiць затрясти

закалец закал (сырой слой в хлебе)

закалець разм. задубеть; закоченеть

закалыхаць закачать, заколебать; укачать

закамандаваць приказать; скомандовать

закаморак абл. чулан

закамянеласць окаменелость

заканадаўства законодательство

заканадаўца (заканадавец) законодатель

закаркаваць закупорить

закароткi слишком короткий

закарцець сильно захотеться

закарчанець закоченеть

закарэць заскорузнуть; загрязниться; засохнуть

закасаваць зачеркнуть

закасаць засучить, завернуть, закатать

закатаваць замучить; запытать

закаўраш обшлаг, отворот (на рукаве)

закаханы влюблённый

закахацца влюбиться, увлечься

закачаць закатать

закаштаваць разм. попробовать (на вкус), отведать

закватараваць разм. поселиться на квартире

заквiтнець паэт. зацвести, расцвести

закелзаць гл. закiлзаць

закешкацца разм. завозиться, задержаться

закiд 1) забрасывание; 2) перан. упрёк, укор

закiдаць забросать, закидать, завалить

закiлзаць (закелзаць) взнуздать, зауздать

закiнуць забросить, закинуть, зашвырнуть; запрокинуть

закiпяцiць вскипятить

закiтаваць замазать (оконной замазкой)

закiтоўка замазка

заклапацiць озаботить

заклапочанасць 1) озабоченность; 2) хлопотливость

закласцi заложить

заклеймаваць заклеймить

заклён заклятие

заклiк 1) призыв, клич; 2) воззвание

заклiкаць 1) призвать; воззвать; 2) пригласить, зазвать

заключны заключительный

закорпацца разм. закопаться, замешкаться

закоскi начало косьбы

закот архiт. фронтон

закоўзаць разм. завозить, запачкать, замарать

закранэць затронуть, задеть; коснуться

закраса приправа

закрасаваць зацвести (о хлебах)

закрасить заправить, сдобрить, приправить

закратаць разм. задвигать, зашевелить

закрочыць зашагать

закрумкаць 1) закаркать; 2) заквакать (о лягушках)

закрутка 1) завёртка; 2) закорючка

закруцiць 1) завинтить, завернуть; 2) закрутить, замотать

закрыўдаваць разм. разобидеться

закрэслiць зачеркнуть

закульгаць захромать; заковылять

закуп 1) закупка; 2) гiст. закуп

закуродымiць разм. закоптить

закурэць 1) закоптить, задымить; 2) закоптеть, закоптиться; 3) подняться столбом (о пыли)

закутак 1) эгол, закоулок; 2) перан. дыра, захолустье

закучаравiцца закудрявиться

залавiць поймать, захватить

залагодзiць задобрить

заладзiць заделать

заладка заделка

залапатаць 1) захлопать, затарахтеть; 2) затараторить

залапаць разм. захватать

заласкатаць защекотать

залатаць наложить заплату

залатоўка уст. пятиалтынный

залвiца золовка

залева абл. ливень

залегчы залечь

залежаць зависеть

залежнасць зависимость

залежны 1) зависимый; 2) лiнгв. подчинённый, страдательный

залетась в позапрошлом году

залець абл. мёрзнуть, зябнуть

залёгкi слишком лёгкий

залётнiк разм. ухажёр, волокита

залёты разм. ухаживание, волокитство

залiк зачёт

залiтаваць уст. запаять

залiхвацкi разм. удалой, лихой

залiчыць 1) зачислить; 2) засчитать, зачесть

залiшне слишком, чересчур

залобак абл. фронтон

заложны 1) обложной (дождь); 2) усердный, рьяный (о работе)

залоза железа

залознiца бат. норичник

залопаць захлопать

залунаць зареять

залупцавбць засечь, запороть

залучыць 1) привлечь, приобщить; 2) залучить, заманить

залыгаць 1) захлестнуть (набросив верёвку на рога, шею животного); 2) пе-ран. вовлечь, завлечь

залыпаць захлопать (глазами)

залысiць стесать (кору на каком-либо участке ствола дерева)

залюляць убаюкать

заляйцаць завожжить

залямантаваць завопить

заляпаць разм. 1) застучать, захлопать; 2) забрызгать; заляпать

заляскатаць задребезжать, затарахтеть

заляскаць 1) залязгать; 2) защёлкать; захлопать

заляцацца ухаживать

замагiльны загробный

замала маловато, слишком мало

замалада смолоду

замалёўка зарисовка

замаляваць зарисовать

замардаваць 1) изнурить, истощить; 2) замучить

замардаць паляўн. сострунить

замаркоцiцца опечалиться, загрустить

замаркоцiць опечалить

замармытаць забормотать

замаруджанасць замедленность

замарудзiць замедлить

замарыцца умориться, утомиться

замарыць уморить, утомить, изнурить

заматляцца заболтаться, затрепыхаться

заматляць замотать; завертеть, завилять

замаўляць заговаривать

замах покушение

замацаваць закрепить, упрочить

замглiць покрыть (затянуть) мглой

замежны зарубежный; иностранный, заграничный; внешний

заменнасць заменяемость

заменнiк спец. заменитель

замер 1) замысел, посягательство; 2) намерение

замерцi замереть; обмереть

замест вместо, взамен

замець позёмка; метель, пурга

замешанасць причастность

замешка абл. заминка, задержка

замжэць начать моросить

замiгацець 1) замелькать; 2) засверкать, замерцать

замiгцець 1) забрезжить, засветиться; 2) замигать, замерцать; 3) затрепетать (о пламени)

замiлавальны умилительный, трогательный

замiлаванасць умилённость

замiлаванне умиление

замiлаваць умилить

замiльгаць замелькать; замерцать

замiнаць мешать, затруднять, быть помехой (обузой)

замiтусiцца 1) засуетиться; 2) захлопотать; 3) запестреть, зарябить

замкнёнасць замкнутость

замкнуць 1) запереть; 2) замкнуть (соединить концы чего-л.)

замнога слишком много

замова заговор (заклинание)

замовiць 1) замолвить; 2) заговорить (от болезни)

заможны зажиточный, богатый, состоятельный

заморак заморыш

замоцна слишком сильно

замужжа замужество

замуляць 1) начать тереть; начать жать; 2) стереть холку (о лошади)

замурзаць разм. запачкать, измазать, вымазать

замуркаць замурлыкать (о животных)

замчаць мигом доставить, быстро завезти (занести)

замчышча место, где стоит или стоял замок

замыкальнiк эл. замыкатель

замыкаць замычать

замылiць взмылить (лошадь)

замыляць зашевелить (губами)

замысаваць паляўн. сострунить

замянцiць 1) начать точить (наждачной лопаткой); 2) перан. замолуть, заболтать

замяняльны заменяемый

занадзiць рыб. привадить, приманить

занадта слишком, чересчур, чрезмерно

занаравiцца заупрямиться, заартачиться

занатаваць записать; отметить

занатоўка заметка

занемагчы занемочь; заболеть

занепакоiцца забеспокоиться, встревожиться

занепакоiць обеспокоить, встревожить

занервавацца занервничать

занiзка слишком низко

занорысты 1) свилеватый (о дереве); 2) изрезанный (о береге); 3) норовистый (о животном)

занудзiцца затосковать, заскучать, впасть в уныние

занудзiць затошнить

занурыцца абл. погрузиться, углубиться

заныраць начать нырять

заняволiць поработить, закабалить

занядбаць 1) пренебречь; 2) запустить, забросить

занядужаць занемочь; прихворнуть

заняпад 1) упадок, разорение; 2) падение

заняпасцi прийти в упадок; захиреть

занятак занятие

заняткi занятия

запавет завет; завещание

запаволены замедленный

запаволiць замедлить

запаганiць 1) запакостить; 2) опоганить, осквернить

западаць начать падать

западзiна 1) впадина; 2) падь (узкая глубокая долина)

запазнiцца запоздать; задержаться

запазычанасць задолженность

запазычанне заимствование

запазычыць заимствовать, позаимствовать

запакляваць законопатить

запакоўка упаковка

запалавець слегка пожелтеть

запаланiць взять в плен; пленить

запаласць впалость

запаленне мед. воспаление

запаленчы мед. воспалительный

запалiць 1) зажечь; 2) затопить; 3) перан. воодушевить

запалка спичка

запалохаць запугать, устрашить

запалымнець запламенеть

запальнiца (запальнiчка) зажигалка

запаляваць паляўн. затравить

запамагчы абл. оказать помощь

запамога абл. помощь, поддержка, подспорье

запампаваць закачать (насосом)

запанаваць 1) наступить, воцариться; 2) начать господствовать, властвовать

запар подряд, сплошь

запарушыць засорить, запорошить; вока не запарушыць воды не замутит

запасвiць 1) начать пасти; 2) заработать пастьбой

запасiць 1) запасать; 2) скапливать, накоплять

запатрабаваннi запросы

запатрабаваць 1) затребовать, запросить; 2) востребовать

запатылак клинышек для закрепления косы

запесцiць заласкать

запiнка запонка

запiс запись

заплата 1) плата; 2) отплата, возмездие

заплоцце место за забором

заплысцi заплыть

заплюхаць заплескать; забрызгать

заплюшчыць закрыть, сомкнуть, смежить (глаза)

заплямiць 1) запятнать, испятнать; 2) перан. запятнать, замарать

запляскаць захлопать (в ладоши)

запляскаць сплюснуть, сплющить

запляснець заплесневеть

запозна слишком поздно

запознены запоздалый

запона полость (в экипаже)

заправадзiць заслать, услать; упрятать

запражны упряжной (конь)

запрамянiцца начать лучиться, светиться

запрапанаваць предложить

запрасаваць 1) загладить, заутюжить; 2) тэх. запрессовать

запрасiць пригласить, позвать; запросить (цену)

запрасцi начать прясть

запраторыць запрятать, упрятать

запрацавбць заработать

запрацiвiцца воспротивиться

запрашэнне приглашение

запрыгонiць гiст. закрепостить

запрэжка упряжка, запряжка

запунсавець заалеть, зардеться

запуск сухостой (период перед отёлом)

запускi рэл. заговенье

запынiць задержать, остановить

запырскаць забрызгать

запырхаць зафыркать

запыт запрос (требование разъяснения)

запытаць 1) спросить; 2) запросить (сделать запрос)

запытлiвы вопросительный

запыхкаць запыхтеть

запэўнiць заверить, уверить

запэцкаць 1) запачкать, испачкать, замазать; 2) перан. замарать

запярэсцiцца запестреть

запярэчыць возразить

зарабiць 1) заработать; з., як Заблоцкi на мыле погореть, остаться ни с чем; 2) заделать

зарагатаць захохотать

зараз сейчас, сию минуту

заразлiвы заразительный

заранак заря

заранка заал. малиновка

зараснiк заросль, поросль; кустарник

зарнiца бат. льнянка

зародак зародыш, зачаток

зарохкаць захрюкать

зарубiць крав. подрубить; обрубить

заружавець 1) зарозоветь; 2) покраснеть (покрыться румянцем)

зарука залог, гарантия, ручательство

зарумзаць разм. заплакать, зареветь

зарунець зазеленеть (об озимых)

заручыць обручить; помолвить, сговорить

зарыкаць замычать, зареветь; зарычать

зарыпаць заскрипеть, проскрипеть

зарэчча заречье

засаб подряд

засакатаць 1) закокотать; 2) застрекотать, затрещать

засаладзiць засластить

засарамацiць застыдить; устыдить

засаромецца 1) застыдиться; 2) смутиться, застесняться

засаромiць устыдить; смутить

засаўка засов, задвижка

засваволiць 1) начать шалить, проказничать; 2) начать своевольничать

засваяльны усвояемый

засведчыць засвидетельствовать; удостоверить, заверить

засвiдраваць начать сверлить, засверлить

засвоiць усвоить

засевак запашка

засек закром

засень (зацень) затенённое место

засеўкi начало сева

засiвераць обветриться; потрескаться (от ветра)

заскавытаць завизжать, заскулить

заскародзiць с.-г. забороновать

заскварыць заправить жареным салом

заскрэбцi заскрести

заскуголiць завыть, заскулить

заслiзгаць заскользить

заслон абл. скамейка, скамья

заслона 1) завеса, пелена; 2) тэатр. занавес

заслухаць заслушать

засмагнуць высохнуть, пересохнуть (о губах)

засмажыць зажарить

засмактаць засосать

засмецiць засорить, замусорить

засмужыць затянуть, подёрнуть дымкой, мглой

засмуткаваць загрустить, затосковать; запечалиться

засмуцiць опечалить, огорчить, удручить

засмучэнне печаль, грусть, уныние

засмылець 1) начать саднить, начать жечь; 2) затлеть

заснавальнiк основатель

заснаваць основать, организовать

заснежыцца покрыться снегом

заспакоенасць успокоенность

заспакоiць успокоить; утешить

заспакойлiвы успокоительный

заспець застать; застичь, застигнуть

заспрачацца заспорить

заспяваць запеть

застары слишком старый, староватый

застаўка щит (в плотине)

застолiць подшить потолок

застракацець запестреть

застрамiць занозить

застрашыць запугать, устрашить

заструменiць заструиться

застрэшак (застрэшша) разм. застреха

заступiць 1) занять (место); 2) приступить; 3) преградить; загородить

засудзiць осудить

засумаваць 1) загрустить, приуныть; 2) заскучать, затосковать

засценак 1) закут; 2) застенок (место пыток)

засцерагальнiк тэх. предохранитель

засцерагчы 1) предохранить, защитить; 2) предостеречь

засцярога 1) предохранение; 2) предосторожность; 3) предостережение

засцярожлiвы осмотрительный

засядлаць оседлать

засяродзiць сосредоточить

затаўка заправка (салом)

затаўчы заправить, сдобрить (салом)

заткала затычка

затлумiць заморочить, задурить

затлусцiць засалить (запачкать жиром)

затоенасць затаённость

затоены 1) затаённый; 2) скрытый, тайный

затока заводь, затон

заторгаць задёргать

заторкнуць заткнуть, воткнуть

затрапятаць 1) затрепыхать; 2) замерцать

затрывожыцца забеспокоиться

затрызнiць забредить, начать бредить

затрымаць 1) задержать; 2) замедлить

затрымка 1) задержка, остановка; 2) замедление; 3) заминка

затрымцець 1) затрепетать; задрожать; 2) замерцать, замелькать

затузацца 1) изнемочь, измучиться; 2) перан. издёргаться

затузать 1) задёргать; 2) перан. издёргать

затулiць закрыть, прикрыть

затушыць потушить

затыкаць 1) начинать ткать; 2) покрывать тканым узором

затым потом

затынкаваць заштукатурить

заўвага 1) замечание; 2) примечание

заўважыць 1) заметить, приметить; 2) подметить

заўжды гл. заўсёды

заўзяты 1) рьяный; 2) ретивый, усердный

заўладаць гл. завалодаць

заўпарцiцца заупрямиться

заўсёды (заўжды) всегда; постоянно, неизменно

заўчасны безвременный, преждевременный

заўчора позавчера, третьего дня

зафанабэрыцца зачваниться, зазнаться

зафарбаваць закрасить

зафарбоўка закраска

зафастрыгаваць крав. заметать

захавальнасць сохраняемость

захавальнiк хранитель

захаваць 1) сохранить, сберечь; 2) запрятать, упрятать; 3) соблюсти

захад 1) запад; 2) закат, заход (светил)

захады меры, шаги

захапiцца увлечься, пристраститься; плениться; влюбиться

захапiць 1) захватить; 2) увлечь; 3) застичь, застигнуть

захапленне 1) увлечение, страсть; 2) восторг, восхищение; 3) увлечение (влюблённость)

захапляльнасць увлекательность

захапляльны увлекательный, захватывающий; неотразимый

захацець пожелать, захотеть

захвалявацца 1) заволноваться; 2) перан. смутиться

захварэць заболеть

захвастаць начать хлестать; засечь, захлестать

захiлiць 1) загнуть, завернуть; 2) заслонить, закрыть

захiнуць 1) запахнуть; 2) задёрнуть; 3) укутать, завернуть; 4) перан. окутать, задёрнуть

захiстацца 1) закачаться, зашататься; 2) перан. пошатнуться; 3) перан. заколебаться (впасть в нерешительность)

захiстаць 1) закачать, зашатать; 2) перан. поколебать

захлiпнуцца захлебнуться

захлiснуць захлестнуть

захлынуцца захлебнуться

захмарыцца покрыться облаками (тучами)

захмурыць омрачить, помрачить

заходнi западный

захоп захват

захопленасць увлечённость

захоплены 1) захваченный; 2) увлечённый; 3) застигнутый; 4) перан. восхищённый, пленённый

захопнiк захватчик

захопнiцкi захватнический

захрапцi захрапеть

захраснуць 1) засориться; закупориться; 2) застрять

захрумстаць захрустеть

захутаць закутать, укутать, завернуть

зацвердзiць утвердить

зацвiлы заплесневелый

зацвiсцi 1) зацвести; 2) заплесневеть

зацвыркаць 1) зачирикать; 2) застрекотать

зацвялiць задразнить

зацвярджаць утверждать

зацвярджэнне утверждение

зацень гл. засень

зацерушыць слегка обсыпать; запорошить

зацесна тесновато, слишком тесно

зацёпла слишком тепло

зацёхкаць защёлкать (о птицах)

зацiкавiцца заинтересоваться

зацiкавiць заинтересовать

зацiкаўленасць заинтересованность

зацiнацца упорствовать, запираться, упрямиться

зацiрка мучная похлёбка

зацiск зажим

зацiснуць зажать

зацiўкаць зачирикать; запищать (о цыплятах)

зацiшак 1) затишье, затишек; 2) перан. укромное место

зацiшны 1) безветренный, тихий; 2) подветренный; 3) перан. укромный, тихий

зацiшша затишье

зацкаваць затравить

зацугляць зануздать, взнуздать

зацукраваць засахарить

зацурчаць зажурчать

зацыраваць заштопать

зацьменне затмение

зацягаць затаскать

зацягнуць 1) затащить, втащить; 2) затянуть; 3) подёрнуть; 4) замедлить, затянуть

зацяжка трудновато

зацяты упорный, настойчивый; лютый

зацяцца 1) запереться, заупрямиться; 2) затаить злобу

зацяць отняться (о языке); яму як зацяло у него будто язык отнялся

зачакацца заждаться

зачапiцца 1) зацепиться; 2) задеть, споткнуться; 3) перан. связаться, затронуть

зачараванне очарование, восхищение; упоение

зачараваць 1) околдовать, заколдовать, заворожить; 2) восхитить, пленить

зачаставаць запотчевать (переусердствовать, потчуя)

зачаткавы зачаточный

зачаўрэць абл. зачахнуть, захиреть

зачацца 1) начаться; 2) бiял. зачаться

зачмурыць разм. одурить, одурманить; заморочить, одурачить

зачмыхаць зафыркать

зачынiць закрыть, запереть, захлопнуть

зачырванець закраснеть, заалеть

зачырванiць сделать красным

зачэпка 1) зацепка; 2) перан. предлог, повод

зашаляваць обшить (досками)

зашамацець зашелестеть; зашуршать

зашараваць начать тереть

зашарэць засереть

зашастаць зашуршать, зашелестеть; прошелестеть

зашклiць застеклить, остеклить

зашкодзiць повредить; помешать

зашкрабаць заскрести, зацарапать; зашаркать (ногами)

зашмальцаваць разм. замусолить

зашмарга затяжная петля

зашмаргнуць задёрнуть; захлестнуть

зашмат слишком много; больше, чем нужно

зашморгаць 1) задёргать; 2) зашаркать; 3) зашмыгать

зашмуляць разм. вытереть, обтереть, заносить (одежду)

зашоргаць разм. зашаркать

зашпiлька застёжка, петля

зашпурнуць разм. зашвырнуть

зашрубаваць завинтить

заштабнаваць крав. застрочить, прошить

заштукаваць заделать

заштурхаць затолкать

зашугаць заполыхать, запылать

зашурпацець стать шереховатым, шаршавым

зашчапiць запереть, защёлкнуть

зашчапка защёлка; крючок

зашчымець 1) засаднить; 2) защемить (о щемящем чувстве)

зашчытак архiт. щит, лбище

зашырока слишком широко

зашэрхнуць 1) подсохнуть, затвердеть (о почве); 2) онеметь, одеревенеть, затечь

заява заявление

заядлы 1) завзятый, рьяный; 2) сердитый, злой, драчливый

заяснець начать яснеть, стать ясным

заяўнiк заявитель

збавiцель избавитель, спаситель; искупитель

збавiць избавить, освободить, спасти

збаёдаць разм. истратить (попусту, впустую)

збажына збор. хлеба

збалаваны избалованный

збан кувшин, жбан, кринка

збанкрутаваць обанкротиться

збаразнiць избороздить

збаяцца сробеть, струсить

збегчы сбежать

збйжнасць мат. сходимость

збежны мат. сходящийся

зберагчы сберечь, уберечь; приберечь

збiральнiк собиратель

збiраць 1) собирать, сосредоточивать; 2) взыскивать, взимать; 3) копить, накапливать

зблажэць разм. исхудать, отощать

зблазнаваць поступить по-мальчишески

зблiзку с близкого расстояния

зблытаць спутать; перепутать, смешать

збляднець побледнеть

збожжа 1) збор. зерно, хлеб; 2) зерновые, хлеба

збожжаўборка хлебоуборка, зерноуборка

збольшага слегка, отчасти, приблизительно

збоўтаць взболтать

збочыць посторониться, сойти с дороги; отклониться в сторону

збродлiвы блудливый

збройнiк оружейник

зброснець заплесневеть (о жидкости)

зброя оружие

збруя эпряжь, сбруя

збрыдзець разм. надоесть, опротиветь

збудаваць построить, выстроить; соорудить

збунтаваць 1) привести в замешательство, сбить с толку; 2) взбунтовать

збуцвець истлеть, сопреть, превратиться в труху

збуяць 1) буйно разрастись; 2) вырости в ботву

збэсцiць разм. 1) изругать; 2) истрепать, загрязнить (одежду)

збяднець обеднеть, оскудеть

збялець побелеть; побледнеть

збянтэжаны растерянный, смущённый; озадаченный

збянтэжыць привести в замешательство, смутить; озадачить

звабiць сманить

звада склока, ссора; распря

звадзянець стать водянистым

звадкаваць сжидить

зваднiк склочник

звадыяш разм. подстрекатель

зважаць обращать внимание

зважыць взвесить; свесить, свешать

звалачы стащить, унести

званец бат. погремок, звонец

званiца колокольня; звонница

званок звонок, колокольчик

званчэць становиться звонче

зварот 1) возвращение, возврат; 2) обращение; 3) оборот (словесное выражение)

зваротак лiнгв. обращение

зваротны 1) обратный; 2) лiнгв. возвратный

зварухнуцца 1) шевельнуться; 2) дрогнуть, колебнуться

зварухнуць шевельнуть; шелохнуть (о траве, листве)

звар'яцець сойти с ума, помешаться

звастрыць сточить; уточить

звацца называться; призываться, окликаться

зваяваць победить, одолеть

зведаць 1) изведать, испытать, узнать; 2) претерпеть, пережить

звекаваць век прожить

звеку испокон веку

звераваты 1) звероподобный; 2) грубый, злобный

зверына збор. зверьё

звеславацца спарт. сгрестись

звечара с наступлением сумерек

звiлiна извилина

звiлiсты извилистый

звiльгатнець стать влажным, увлажниться

звiх вывих

звод 1) вырождение, вымирание; 2) увод

зводдалеку издали

звольнiць 1) уволить, сместить, отстранить; 2) отчислить

звонку 1) снаружи, извне; 2) наружно; внешне

звыклы привычный; обычный

звыкнуць привыкнуть

звычай 1) обычай; 2) привычка, обыкновение

звычайны 1) обычный; обыкновенный, обыденный; 2) привычный, принятый; 3) мат. простой (о дроби)

звычка 1) привычка; обыкновение; 2) навык

звычны привычный; обычный

звыш серх; свыше

звышадчувальны сверхчувствительный

звышгукавы фiз. сверхзвуковой

звышмагутны сверхмощный

звышнатуральны сверхъестественный

звышправоднасць фiз. сверхпроводимость

звыштрапны сверхметкий

звыштэрмiновы сверхсрочный

звышцiск фiз. сверхдавление

звышшчыльны сверхплотный

звяга разм. 1) лай, тявканье; 2) назойливое напоминание

звяглiвы разм. 1) визгливый; 2) надоедливый, назойливый

звязак связка

звялы завядший, увядший

звянчаць повенчать, обвенчать

звяраць сверять; сличать

звярзцiся померещиться, почудиться

звярэц бат. сочевичник

звястунка разм. вестница

згабляваць 1) исстрогать; 2) сострогать

згадаць 1) вспомнить, припомнить; 2) назвать, упомянуть

згадзiцца 1) согласиться; 2) наняться, подрядиться; договориться

згадзiць нанять; подрядить

згадка воспоминание

згаiць разм. излечить

згалець обнищать, разориться

згалiць сбрить

згамтаць абл. скомкать

зганiць 1) охаять, опорочить; 2) осудить, дать плохую оценку

зганьбiць (зганьбаваць) опозорить, обесславить, опорочить

згарбацець стать горбатым

згарбацiць сгорбить, сделать горбатым

згарнуць 1) сгрести, скучить; 2) свернуть, сложить; 3) скрутить

згаснуць угаснуть, погаснуть, потухнуть

згатаваць приготовить, сварить, состряпать

згвалтаваць изнасиловать

згвалцiць изнасиловать; растлить

згiбiна разм. излучина, изгиб

згiнуць пропасть, сгинуть

згледзець завидеть, заметить; як вокам з. как глазом охватить

зглумiць разм. испортить; истратить попусту

згода согласие

згодлiвы сговорчивый, покладистый, податливый

згодны 1) согласный; 2) соответствующий

згоркнуць пригоркнуть

зграбны стройный, изящный

згразiць испугать, настращать

зграя 1) стая, свора; 2) перан. клика; шайка

згрубець разм. огрубеть

згрувасцiць беспорядочно свалить в кучу

згрыбець одряхлеть

згрызота 1) ссора, грызня; 2) перан. душевные муки; тоска

згрэбцi 1) сгрести; 2) схватить

згуба 1) гибель, пагуба; 2) разорение; 3) утрата, утеря, потеря; 4) пропажа

згубiцель губитель; погубитель

згубiць 1) потерять, утерять; 2) погубить, загубить

згубны губительный, пагубный

згукаць созвать

згуляць сыграть; станцевать

згуртаванасць сплочённость, спаянность; единение

згуртаванне 1) сплочение; 2) объединение

згуртаваць 1) собрать; сколотить; 2) перан. сплотить, спаять

згуснуць загустеть, сгуститься (о жидкостях)

згусцець сгуститься (о жидкостях)

згушчальнiк спец. сгуститель

здабытак 1) имущество; 2) перан. достояние; 3) приобретение, плод; 4) мат. произведение

здабыць 1) добыть; 2) перан. обрести; добиться; 3) мат. извлечь

здабыча добыча

здавальняць удовлетворять; утолять (желание, потребность)

здавальняючы удовлетворительный

здавацца чудиться, мерещиться, казаться; грезиться

здаволiць удовлетворить; утолить (желание, потребность)

здагадка 1) догадка; предположение; домысел; 2) сообразительность, сметливость

здалёк издали; издалека

здань призрак, привидение

здарожыцца утомиться, изнуриться (в дороге)

здарожыць утомить, изнурить (в дороге)

здарыцца произойти, случиться

здарэнне происшествие, приключение; событие

здатнасць способность (к чему)

здатны 1) способный (к чему); 2) подходящий, пригодный

здаўмецца разм. сообразить, смекнуть

здаўна издавна, исстари

здацца почудиться, померещиться, показаться

здзейснiць 1) осуществить; выполнить; 2) совершить, свершить

здзек издевательство, надругательство, глумление

здзекавацца издеваться, измываться, глумиться

здзеклiвы издевательский, глумливый

здзеравянець одеревенеть

здзець снять

здзiрванець зарасти травой

здзiўленне удивление; изумление; недоумение

здзiчэць одичать

здзьмухаць сдуть

здзяйсненне 1) осуществление, выполнение; 2) совершение, свершение

здзяўбцi 1) склевать; исклевать; 2) издолбить

здзяцiнець впасть в детство

здолець 1) сумець, смочь; 2) одолеть

здольнасць способность; дарование

здольны способный; даровитый

здор нутряной свиной жир

здоўжыцца показаться слишком долгим

здрабнець измельчать

здрабнiць измельчить

здрада измена; предательство

здрадзiць изменить; предать

здрбдлiвасць изменничество; предательство

здрадлiвы изменнический; предательский

здраднiк изменник; предатель

здранцвелы 1) одеревеневший, онемевший; 2) перан. оцепеневший

здранцвець 1) одеревенеть, онеметь; 2) перан. оцепенеть

здратаваць истоптать, вытоптать

здрахлець одряхлеть; обветшать

здрыгануцца содрогнуться, вздрогнуть

здрыгануць потрясти; встряхнуть

здубець замёрзнуть, озябнуть, окоченеть

здубянець отвердеть, затвердеть

здужаць осилить, одолеть; победить

здурэць сглупить

здушыць сдавить

здымак снимок

здымка съёмка

з'едлiвы йдкий, колкий, язвительный

зелле 1) сорняки; 2) зелёный корм; 3) зелье, снадобье, лекарство

зелянiна зелень

землеўласнiк землевладелец

земляроб земледелец, пахарь, хлебопашец

земляробства земледелие

зернетка зёрнышко, семечко

зеўра абл. пропасть

зеўраць зиять

зёлкi зелье, снадобье, травник

зжаўцець пожелтеть

зжоўкнуць пожелтеть

зжухнуць утратить свежесть, яркость; зажухнуть

з-за из-за

ззябнуць озябнуть, продрогнуть

ззянне сияние, сверкание

ззяць сиять, сверкать

зiмны абл. холодный

зiркаты разм. пучеглазый; глазастый

зiрнуць взглянуть, глянуть

зiхацець сиять, сверкать

злаваць злить, сердить; злиться, сердиться

злавесны зловещий

злавiць поймать

зладжанасць единодушие; согласие

зладзейства воровству

зладзiць 1) поладить; 2) справиться, сладить

злазiць слезать; злазь з даху, не псуй гонтаў не берись не за своё дело

зламоўны злоречивый

зламысны злонамеренный; злоумышленный

злараднiчаць злорадствовать

зласлiвы злобны, раздражительный; жёлчный

злбтаць излатать, покрыть заплатами

златашыць разм. оборвать (не разбирая, портя)

злачынец преступник, злоумышленник

злачынства преступление; злодеяние

злаякасны мед. злокачественный

злаяць изругать

зледзянець оледенеть

злёгеньку легонько

злёгку слегка

злiнеiць изграфить

злiтавацца сжалиться, смиловаться

злiтаваць спаять

злiтак слиток (золота)

злiчыць сосчитать, счесть

злiчэнне счисление

злодзей вор

злозычлiвы зложелательный

зломак 1) ломаная вещь; 2) перан. слабый, больной (человек)

злосны 1) злой, злобный; 2) злостный (поступок); 3) яростный

злотнiк уст. золотарь (ювелир)

злоўжыванне злоупотребление

злоўжываць злоупотреблять

злоўлены пойманный

злузаць снять, содрать, счистить (скорлупу, кору)

злучальнiк тэх. соединитель

злучальны соединительный

злучнiк лiнгв. союз

злучок лiнгв. дефис

злучыць соединить

злушчыць снять, содрать, счистить (скорлупу)

злыгаць 1) снизать; 2) связать

злыдзень разм. лиходей, злодей

злямцавацца свойлочиться

злямчыцца сваляться, сбиться (о волосах, шерсти)

злямчыць свалять, сбить

змаганне 1) борьба; 2) сражение, битва; 3) перан. состязание

змагар борец, поборник

змагацца бороться; сражаться, биться; состязаться

змагчы 1) осилить, одолеть; 2) смочь

змагчыся изнемочь, обессилеть, ослабеть

змайстраваць 1) смастерить, соорудить; 2) перан. состряпать

змакрэць 1) измокнуть, промокнуть; 2) вспотеть, упариться

змалку сызмала, с малолетства

змаляваць 1) списать, срисовать; 2) исписать, изрисовать

зман обман

зманiць соврать, солгать

зманлiвы 1) призрачный, обманчивый; 2) заманчивый

змардаваць изнурить, измотать; истощить

змаркоцiцца соскучиться

змарнавацца пропасть, не пойти впрок

змарнаваць истратить, потратить (зря); извести

змарнелы чахлый; захирелый, изнурённый

змарнець зачахнуть, захиреть; истощиться, изнуриться; похудеть

змарозiць заморозить

змаршчак разм. морщина

змарыцца устать, утомиться; умориться

змарыць 1) утомить, измучить; 2) одолеть, сморить

змахляваць разм. смошенничать, сплутовать

змацаваць скрепить

зменшаць уменьшиться, убыть

зменшыць уменьшить; убавить

змераць измерить

змерзнуць замёрзнуть, озябнуть

змеркнуцца смеркнуться

змерцi разм. вымереть, перемереть

змест 1) содержание; 2) оглавление

змесцiва содержимое

змецiць 1) приметить; заметить; 2) переметить (знаками)

змешвальнасць спец. смешиваемость

змешвальнiк тэх. смешиватель

змеяня (змеянё) змеёныш

змеяяшчарка заал. змееящерица

змёрзлы 1) замёрзший, озябший; 2) смёрзшийся, промёрзший насквозь; 3) вымерзший (о растениях)

змёрлы вымерший, перемёрший

змiгнуць моргнуть, сморгнуть

змiзарнець 1) осунуться, исхудать (о лице); 2) стать невзрачным, потерять вид; 3) оскудеть (прийти в упадок)

змiлавацца смилостивиться, сжалиться

змiлавацца разм. полюбить друг друга, слюбиться

змiрыцца 1) помириться; 2) примириться, смириться (со своим положением)

змiрыць помирить

змова заговор (тайное соглашение); сговор

змовiны абл. помолвка

змовiцца сговориться

змога 1) мочь; што ёсць змогi что есть мочи; 2) изнеможение

зможаны осиленный, пересиленный; побеждённый

змокнуць измокнуть, промокнуть (под дождём)

змор: браць зморам брать измором

змора усталость, утомление

зморанасць усталость, утомление; утомлённость

зморшчына морщина, складка

зморшчыць 1) наморщить, сморщить (лоб, брови); 2) сморщить (образовать складки, покоробить); 3) покрыть рябью (о воде)

змотвальнiк смотчик

змоўленасць сговорённость

змоўшчык заговорщик; сообщник

змрок 1) сумрак, полумрак; 2) сумерки (полутьма перед наступлением вечера или утра)

змрочны 1) сумрачный; 2) сумеречный

змудраваць разм. 1) сумничать, схитрить; 2) смудрить (умничая, совершить нелепый поступок)

змуляць стереть (повредить трением)

змураваць сложить, построить (из камня, кирпича)

змурзаць разм. испачкать, измазать

змусiць вынудить, принудить, заставить

змучыць измучить, извести; изнурить, истомить

змушанасць вынужденность, принуждённость

змылак обмылок

змылiць сбить со счёта

змыслы абл. сообразительный, смекалистый; находчивый

змякчальнiк 1) хiм. смягчитель; 2) мед. мягчитель

змякчальны 1) смягчительный; смягчающий; 2) мед.мягчительный

змякчэць стать мягче, смягчиться

змялець обмелеть (о реке)

змяльчэць разм. омелеть

змянiць 1) изменить, преобразить; 2) сменить (заступить чьё-л. место); 2) переменить (работу)

змярканне 1) наступление сумерек; 2) сумерки

змярцвелы 1) омертвевший; 2) оцепеневший; 3) мертвенный (вид)

змярцвець 1) омертветь (стать безжизненным, онеметь); 2) оцепенеть

змярцвiць 1) омертвить (сделать безжизненным, вялым); 2) умертвить (нерв)

змясiць 1) перемесить (тесто); 2) разм. истоптать (посевы)

змястоўнасць содержательность

змястоўны содержательный

змясцiць 1) поместить; 2) вместить, уместить

змятушыць абл. смять

змяшчальнасць вместительность

змяшчальны вместительный

знадворку извне, снаружи; внешне

знадворны внешний, наружный

знаёмец разм. знакомый, знакомец

знаёмiць 1) знакомить; 2) ознакомлять

знаёмства знакомство

знаёмы 1) знакомый; 2) известный

знайсцi 1) найти, отыскать, обнаружить; 2) изыскать (средства, меры); 3) подыскать (на должность); 4) признать (прийти к заключению); 5) найти (радость, общий язык, выход)

знакамiты именитый

знамянальны 1) примечательный; 2) лiнгв. знаменательный

знаны 1) знатный, известный; 2) известный, познанный в прошлом

знаравiцца стать норовистым (упрямым)

знаравiць 1) сделать норовистым (упрямым); 2) сделать привередливым, раздражительным

знарок нарочно, намеренно, умышленно

знарочысты разм. нарочитый

знасiць 1) снести, стаскать (в одно место); 2) износить, сносить (одежду)

знатужыць разм. надсадить, надорвать

знаўца знаток

знаходжанне нахождение

знаходка находка

знаходлiвы находчивый; остроумный

значны 1) значительный; порядочный, изрядный (большой по размеру); трымацца на значнай адлегласцi держаться на почтительном расстоянии; 2) значимый (важный); 3) разм. замйтный

значыць 1) помечать, обозначать (делать отметки); 2) метить, намечать (ставить отличительный знак)

знебывацца разм. уставать

зневажальны оскорбительный; пренебрежительный

зневажаць оскорблять, унижать, непочтительно (с пренебрежением) отзываться

знелюбець разм. опостылеть

знелюдзець (знялюдзець) разм. стать нелюдимым от уединённой жизни

знемагчы 1) изнемочь, выбиться из сил; 2) изныть (от тоски)

знемажэнне изнеможение, истома

зненавiдзець возненавидеть

знепрытомнець потерять сознание, упасть в обморок

знерваванасць расстроенность; издёрганность

знервавацца изнервничаться, расстроиться; издёргаться

знерваваць расстроить; издёргать

знерухомець стать неподвижным

знерухомiць сделать неподвижным, лишить возможности двигаться

знецярплiвець потерять терпение

знечулiць лишить чувствительности

знешнi внешний

знiжальны тэх. понизительный

знiзiць 1) снизить, понизить; 2) ослабить, ухудшить; 3) принизить, умалить

знiкнуць 1) исчезнуть (перестать существовать); 2) пропасть, потеряться; 3) скрыться (из виду); 4) ускользнуть (быстро, незаметно уйти); 5) иссякнуть (израсходоваться)

знiтаваць 1) скрепить (болтами); 2) перан. спаять

знiч священный огонь (по языческим представлениям)

знiчка падающая звезда

знiшчальнiк истребитель

знiшчыць 1) уничтожить, истребить; 2) устранить, искоренить (недостатки); 3) сокрушить; 4) удалить (вывести пятна)

знiякавець почувствовать неловкость, растерянность

знос: зносу няма сносу нет

зносак1 обносок

зносак2 маленькое куриное яичко

зносаўстойлiвы износоустойчивый

зносiны 1) сношение; 2) общение; 3) сообщение (воздушное, железнодо-рожное)

зноў (зноўку) 1) снова, опять; вакол крам ды зноў к нам вернуться ни с чем; 2) тоже

знюхаць 1) уловить запах (о человеке); учуять (о собаке); 2) перан. пронюхать, проведать

знявага оскорбление; унижение

зняважыць оскорбить, унизить; непочтительно (с пренебрежением) отозваться

зняверца человек, потерявший веру во что-либо

зняверыць разуверить

знявечыць изувечить, искалечить

зняволiць лишить свободы, заточить (в тюрьму)

знядужаць потерять силы, ослабеть

знямелы онемелый, онемевший; одеревеневший

знямець онеметь; одеревенеть

знямога изнеможение; истома

знянацку врасплох, внезапно, вдруг

зняпраўдзiць опровергнуть правдивость каких-либо утверждений

знясiлець обессилеть, изнемочь

знясiлiць 1) обессилить, изнурить; истощить; 2) истощить, выпахать (почву)

зняславiць обесславить, опозорить, опорочить

знячэўку неожиданно, внезапно

золак заря, рассвет

золкасць промозглость

золкi промозглый

золь сырость, слякоть

зорка звезда

зоркаўка бат. звездчатка

зорчаты звёздчатый

з-пад из-под

зрабiць 1) сделать; 2) произвести, подвергнуть; 3) изготовить; соорудить; 4) причинить, принести (вред)

зрадзець стать редким, поредеть

зразумелы понятный, ясный; вразумительный

зразумець 1) понять, постичь; уяснить; 2) осознать; осмыслить

зраiцца соединиться в один рой (о пчёлах)

зранку с утра; спозаранку

зраўнаваць 1) сровнять, уровнять; 2) сравнить

зрахаваць подсчитать, сосчитать

зрачыся отречься

зрашэцiць (зрашацiць) изрешетить

зрок зрение

зрокавы зрительный

зрослапялёсткавы бат. сростнолепестный

зрослы сросшийся

зруб 1) сруб; 2) спец. ряж

зрудзець порыжеть

зруйнаваць превратить в руины, разрушить до основания

зрух сдвиг

зручны 1) удобный; 2) благоприятный, подходящий (случай)

зрушыць 1) сдвинуть, сместить; 2) тронуться (с места)

зрывiсты срывающийся (о голосе)

зрынуць свергнуть, повергнуть; низринуть

зрыўкi обрывки, лоскуты, клочья

зрэб'е веретье, посконь

зрэбнiкi посконные штаны

зрэбны посконный

зрэдзiць проредить; изредить

зрэдку изредка

зрэнка зрачок; берагчы як зрэнку вока беречь пуще глаза

зрэшты впрочем

зубiць спец зубрить, насекать

зубнiк бат. скерда

зубнiца бат. зубянка

зуй збор. охлопки (шерсти)

зумкаць зудеть (издавать однообразный звенящий звук)

зусiм 1) совсем; совершенно; 2) вполне; 3) вовсе

зух эхарь, хват

зухаваты эхарский, молодцеватый, удалой, лихой

зыбка колыбель

зыр 1) на зыры на юру; 2) стремнина (в реке)

зыркi 1) яркий (об огне); 2) стремительный, быстрый (о движении)

зырчэць становиться ярче

зырыць разм. гнать; нести (о ветре, течении)

зыход исход; на зыходзе жыцця на закате дней, на склоне лет

зыходзiць исходить

зычлiвец доброжелатель, благожелатель

зычлiвы доброжелательный, благожелательный

зычны 1) разм. громкий, зычный; 2) лiнгв. согласный (звук)

зычыць желать

зэдаль скамейка (комнатная переносная)

зябер бат. пикульник, жаблей

зяблiва с.-г. зябь (вспаханное поле); зяблевая вспашка

зяблiць с.-г. пахать поле осенью под весенний посев (зябь)

з'ява явление; образ, картина

зяваць орать, громко кричать

з'явiцца 1) появиться, родиться; 2) показаться

з'явiшча явление

з'яднаць сплотить; объединить

зязюля кукушка

зяленiва зелень

зяленiўшчык зеленщик

зялёнка бат. сыроежка зелёная

зяло отходы зерна в виде семян сорняков

з'ялчаць прогоркнуть

зяпа разм. пасть, зев

з'яўленне 1) появление; 2) рэл. явление

зяхаць хватать воздух открытым ртом

I

iглiца 1) збор. хвоя; 2) игла (лист хвойного дерева)

iглiчны хвойный

iзноў снова, вновь

iкол клык; бивень

iлгаць лгать, врать; завираться

iлгун лгун, лжец, врун

iлжывы 1) лживый; 2) ложный

iлжэсведка юр. лжесвидетель

iлжэсведчанне юр. лжесвидетельство

iльнiшча (iльнянiшча) поле, на котором прежде сеяли лён или собирали посеянный лён

iльснiцца лосниться

iмавернасць вероятность

iмбрычак уст. чайник

iмга (iмгла) 1) изморось; 2) туман, мгла, дымка

iмглiць моросить

iмгненне миг, мгновение

iмгненны мгновенный; молниеносный

iмжа изморось, морось

iмжэць моросить

iмклiвы стремительный

iмкненне 1) стремление; 2) влечение, тяготение

iмкнуцца 1) стремиться, устремляться; 2) норовить, метить; тяготеть

iмпэт 1) порыв; 2) порывистость, стремительность; 3) пылкость

iмховы моховой

iмчанне стремительное движение

iмша рэл. месса

iмшанiк омшаник, зимовник (в пчеловодстве)

iмшара моховое болото

iмшарнiца бат. подбел

iнакш иначе

iнакшы иной, другой

iндык индюк, индейский петух; змяняць быка на iндыка поменять кукушку на ястреба

iндычка индейка, индюшка

iндычнiк индюшатник (помещение)

iндычына индюшатина

ннець индеветь, покрываться инеем

iншадумец инакомыслящий

iншадумства инакомыслие

iншаземец иностранец; иноземец

iншамоўны иноязычный

iншасказальны иносказательныйй

iншы иной

iржа ржавчина

iржышча (аржанiшча) стерня, жнивьё

iржэўнiкавы с.-г. стерневой

iснаваць существовать; бытовать

iснасць сущность

iсны сущий (существующий)

iспыт экзамен, испытание

iспытваць экзаменовать, испытавать

iстота существо

iстотны существенный

iстужка лента

К

каб 1) чтобы; 2) если бы, кабы; каб ён спрах будь он неладен

кабат уст. душегрейка

каберац абл. коврик (под ноги)

кабета разм. замужняя женщина

кава кофе

кававарка кофеварка

кавадла наковальня

кавалак кусок; ломать (хлеба); обрубок (дерева)

кавалiха жена кузнеца

каваль кузнец

кавальства кузнечное дело

кавамолка кофемолка

каванне ковка

кавенька абл. клюка, палка

кавун арбуз

кавяла разм. самодельный деревянный протез для ноги

кавярзнi уст. лапти

кавярня кофейня

кагадзе абл. 1) когда-то; 2) недавно, только что

кадаўб долблёнка, кадолбь

кадзь кадка, бочка (большая)

кадук: к. яго ведае леший его знает; к. з iм леший с ним

кажан летучая мышь, нетопырь

кажурына разм. мех (овчины); кусок овчины

кажушнiк тулупник, тулупщик

кажушына збор. одежда, пошитая из овчины

казань рэл. проповедь

казаць 1) говорить; произносить; няўрокам кажучы чтобы не сглазить; казань к. читать нотации; 2) повелевать, велеть; 3) говорить, поговаривать (передавать слухи)

казачнiк сказочник; сказитель

казачны сказочный; баснословный

казелiць: к. зрэнкi (вочы) таращить глазб

казка сказка; казаная к. старая история

казлабарод бат. козлобородник

казырыцца разм. хорохориться

казытаць щекотать

казюлька (казюля) козявка, букашка

кайданы кандалы, цепи

кайстра сумка, сума; котомка

какава какао

каламажка бричка, коляска; тележка, тарантас

каламуць муть

каласаваць 1) колоситься; 2) обмолачивать колосья (ячменя)

каласавiк разм. ранний боровик, который растёт во время колошения ржи

каласоўнiк бат. костёр

калатня (калатнеча, калатнiна) 1) ссора, грызня; 2) свалка, потасовка (драка)

калатоўка 1) мутовка (предмет домашней утвари); 2) абл. хвощ

калатуша 1) месиво (вязкая грязь); 2) болтушка (густая мучная похлёбка)

калаўрот 1) прялка, самопрялка; 2) коловорот (инструмент); 3) тэх. ворот

калацiцца 1) дрожать, трястись, содрогаться; 2) биться, трепетать (о сердце); 3) ссориться; 4) молотиться, выколачиваться

калацiць 1) трясти; 2) разм. околачивать (яблоки); 3) знобить; 4) коробить, корёжить; 5) молотить, обивать (снопы)

калач петля (из верёвки или прутьев)

калашматы 1) мохноногий (о птицах); 2) в широких брюках (о человеке)

калашына разм. штанина

калдун разм. 1) клок (о волосах); 2) лохмач, космач (о человеке)

калдуны разм. лохмы, космы

калегаваць водить компанию с кем-либо

калецтва 1) калечение, уродование; 2) увечье (физический недостаток)

калець мёрзнуть, зябнуть, дрогнуть

калёсы телега, повозка

калi когда; к. ласка пожалуйста; добро пожаловать

калiва 1) растеньице, стебелёк; зёрнышко; 2) щепотка, капля

калiдор коридор

калi-небудзь когда-нибудь, в один прекрасный день

калi-нiкалi кое-когда; иногда, изредка

калiсьцi когда-то; прежде, некогда

калiтка разм. кошелёк

калматы мохнатый; лохматый, косматый

калмацiць мохнатить; лохматить, косматить

калодзеж колодец

калоссе збор. колосья

калоша штанина

калошня абл. пристройка к риге

калываць шатать, колебать; качать

калыска 1) колыбель, люлька; 2) перан. колыбель

калыхаць 1) качать, колебать; 2) качать, баюкать (о ребёнке); 3) покачивать, болтать (ногой)

кальчак бат. мутовка

калюга (калюжына) абл. рытвина; лужа

каля 1) возле, у, при; 2) около

калявушны анат. околоушный

каляглоткавы анат. окологлоточный

калядны рождественский, крещенский

каляды гл.коляды

калязоркавы околозвёздный

каляiна колея

калякветнiк бат. околоцветник

калянасць твёрдость, жёсткость

каляндра бат. кориандр, кишнец

каляны твёрдый, жёсткий

каляплоднiк бат. околоплодник

каляровы 1) цветной; 2) цветистый (ярко раскрашенный)

камбiтлушч комбижир

каменярэз камнерез

каменячос камнетёс

камiнак камелёк

камiнар трубочист

камлыга глыба

камлюкаваты 1) комлистый (о дереве); 2) кряжистый, коренастый (о человеке)

камора 1) кладовая, чулан; 2) уст. лесничество

каморнiк землемер; межевик

каморнiцтва землемерное дело

кампанаваць компонировать

кампаставаць с.-г. компостировать

кампасцiраваць чыг. компостировать

кампенсатар 1) возместитель (о человеке); 2) тэх. компенсатор

камп'ютэр (кампутар) компьютер

камы абл. картофельное пюре или каша

камяк 1) разм. ком, комок; клок; 2) мн. абл. картофельное пюре

камянiца 1) каменное или кирпичное строение; 2) каменистая почва

камячыцца 1) мяться; 2) комкаться

камячыць 1) комкать, мять; 2) разм. сжимать (кулак)

канапа диван; оттоманка

канапа-ложак диван-кровать

канапелька бат. абл. трясунка

канаплiна посконина, посконь

канаплянiк збор. стебли конопли

канаплянiшча (канаплiшча) поле, с которого убрана конопля

канаплянка 1) заал. коноплянка; 2) посконный платок

канаць умирать, угасать; аж канае просто умирает (о сильном желании)

канверсаваць конвертировать

кандыбаць абл. хромать, прихрамывать

канечне обязательно, непременно

кантычка сборник католических молитвенных песен

канцавы конечный (находящийся на конце)

канчар конец чего-н. (бревна, палки, доски)

канчатак лiнгв. окончание

канчаткова окончательно

канчатковы 1) окончательный; 2) конечный

канчук разм. плеть

канчур абл. обрывок, конец чего-н.

канькаць разм. канючить, клянчить; попрошайничать

канюшына бат. клевер

канюшынiшча с.-г. поле, с которого убран клевер

каня заал. чибис

капа узорчатое полотняное покрывало на кровать

капа копна

капаклад с.-г. 1) копнитель; 2) копнильщик

капальнiк 1) копальщик; 2) тэх. копатель

капальнiца копальщица

капальня копь

капанiца мотыга

капар тэх. копёр, баба

капач 1) разм. землекоп; 2) лопата; копач

капеж 1) капель (падение капель с крыши); 2) нижний край крыши

капельку немножечко, немножко, чуточку

капец 1) бурт (место для хранения овощей); 2) межевой знак в виде насыпи со столбиком

каплiца часовня

каптур 1) чепец; 2) конусообразный навес над чем-либо

капуснiк 1) поле, засаженное капустой; 2) поле, с которого убрана капуста; 3) збор. капустный лист

капуснiшча поле, с которого убрана капуста

капшук кисет

капыл 1) шав. колодка; мераць на свой к. мерить на свой аршин; перарабiць на свой к. переделать на свой манер; 2) копыл (в санях)

капытнiк бат. белокрыльник

капыцiць разм. бить, топтать копытами

капялюш шляпа

кара наказание; возмездие

каравець (каравiцца) грязниться; становиться заскорузлым (от грязи)

каравы грязный, заскорузлый (от грязи); 2) корявый, узловатый (о стволе дерева); 3) перан. корявый, неискусный (почерк)

карагод хоровод

карак 1) анат. подзатылок, шея (задняя часть); мець галаву на карку иметь голову на плечах; стаяць над каркам стоять над душой; 2) шея, холка; загривок (о животных)

каралi бусы, монисто; ожерелье

каральнасць юр. наказуемость

каральны 1) юр. наказуемый; 2) карающий

каранiсты корнистый, изобилующий корнями

каратканосiк заал. скосарь

караткапальцы короткопалый

караткахвалевы коротковолновый

карацей короче; покороче

карацiць укорачивать, делать короче

караць наказывать, карать

карбаваць 1) разм. плоить; 2) уст. отмечать зарубками

карбiдка разм. карбидная лампа

карданаж збор. картонаж

кардон1 картон

кардон2 1) небольшой пограничный пост, кордон; 2) граница, рубеж

каржак разм. кряжистое дерево

каржакаваты коренастый, кряжистый (крепкого телосложения)

каркавальшчык укупорщик

кармiцель кормилец

кармiцелька кормилица

карны карательный

каробачнiк 1) коробочник (рабочий, делающий коробки); 2) уст. коробейник

каромысел 1) коромысло (для ношения вёдер); 2) валёк (в запряжке)

карона 1) корона; 2) крона (дерева)

кароста чесотка

кароткатэрмiновы краткосрочный

кароткачасовы кратковременный

карпанiна разм. канитель, возня

карпануць ковырнуть; копнуть

карпатлiвы кропотливый

картовы хлопчатобумажный

карункi кружево; кружева

карцець разм. хотеться, не терпеться

карчакаваты кряжистый

карчанець коченеть; леденеть

карчма разм. трактир, шинок, корчма

карчысты пнистый

карчэўе 1) участок срубленного леса; 2) збор. пни

каршак заал. ястреб

кары большая повозка для перевозки грузов; дроги

карына разм. кусок, обломок древесной коры

карыслiвасць корыстность, корыстолюбие

карыслiвец корыстолюбец

карыслiвы корыстный, корыстолюбивый

карыснасць полезность

карысны полезный

карыстальнiк пользователь

карыстацца пользоваться

карысць польза; выгода, корысть

карыць снимать кору, очищать от коры (бревно)

карэнiшча бат. корневище

карэць грязниться, становиться заскорузлым (от грязи)

касаваць 1) зачёркивать, черкать; 2) перан. упразднять, отменять (о законе); 3) перан. расторгать (о браке); 4) юр. кассировать (решение суда)

касавiльна гл. кассё

касач1 бат. ирис

касач2 заал. тетерев

касiльна гл. кассё

касматы мохнатый; лохматый

касмыль (касмык) клок (шерсти, волос)

каснiк лента (в косе)

кассё (касавiльна, касiльна) косовище

касталом бат. чернокорень

кастравы гл. кастрывы

каструбаваты шереховатый, шершавый

кастрывы (кастравы) содержащий костру

кастрыца костра

кастрычнiк октябрь

касцёр 1) поленница (дров); 2) стопка (блинов)

касцянiца костянка (ягода)

кат 1) палач; 2) перан. изверг, мучитель

катавальня застенок (место пыток)

катаваць пытать; мучить; бить, истязать

катах 1) початок (кукурузы); 2) серёжка (вербы, берёзы)

катрынка шарманка

катрыншчык шарманщик

катурхаць тормошить, толкать

катух хлевок, закут

каўка заал. галка

каўнер ворот, воротник

кафля 1) изразец, кафель; 2) збор. изразцы

каханне любовь

кахаць любить (быть влюблённым)

кацёлка круг, кружок (обычно деревянный)

кацiны кошачий, кошечий

качалка скалка (валик для прокатывания белья)

качар селезень

качаць 1) катать (шар, бельё); 2) качать (подкидывать на руках, выражая радость, уважение); 3) опрокидывать, валить

качка утка; каб цябе качкi чтоб тебе пусто было

качканос заал. утконос

кашлаты мохнатый; косматый, лохматый

кашлацiць мохнатить; косматить, лохматить

каштаваць1 стоить; дорага к. обойтись в копеечку

каштаваць2 пробовать, отведывать

каштанавы каурый (о масти лошади)

каштарыс смета

каштоўнасць ценность

каштоўны ценный; драгоценный

кашуля рубашка, рубаха; сорочка

кашчавасць костлявость

кашчавы костлявый

кашэль корзина; плесцi кашалi з лапцямi нести чушь

квадра четверть, фаза (луны)

квазiзорка квазизвезда

квапiцца зариться; посягать, покушаться

кватараваць квартировать

кватарант квартирант

кватэра квартира

кватэрка уст. четверть кварты

квач помазок

квашанiна студень, холодец

кветалiсцiк бат. цветолистик

кветаножка бат. цветоножка

кветачнiца цветочница

кветка цветок

кветкавод цветовод

кветнiк 1) цветник; 2) палисадник

квецень збор. цвет; цветение

квiтнець цвести; процветать

кволы слабый, хилый; болезненный; деликатный, нежный

келба абл. пескарь

келiх бокал, чаша

кельня кельма, мастерок

кемiць разм. смыслить, смекать, соображать

кемлiвы сметливый, сообразительный, смекалистый

кепiкi разм. насмешка, издёвка; к. строiць трунить, издеваться

кепскi плохой, скверный; худой, дрянной

кешкацца разм. возиться, копаться

кiваць 1) качать, покачивать; 2) шатать (раскачивая)

кiгiкаць кричать (о чибисе)

кiдальнiк метатель (копья)

кiдальны метательный (снаряд)

кiдаць 1) бросать, кидать; метать; 2) отбрасывать; 3) оставлять, прекращать; 4) перан. произносить, бросать (слово)

кiдок спарт. бросок

кiй палка; трость, посох; не кiем, дык палкай что в лоб, что по лбу

кiлзаць взнуздывать

кiлiм ковёр

кiлiшак рюмка

кiнаглядач кинозритель

кiназдымка киносъёмка

кiназнаўства киноведение

кiнастужка кинолента

кiначасопiс киножурнал

кiндзюк разм. 1) желудок; 2) кул. рубцы

кiнуць 1) бросить, кинуть; метнуть; 2) отбросить; 3) оставить, прекратить; 4) перан. произнести, бросить (слово)

кiпень кипяток

кiпцiк 1) коготок; 2) ноготок

кiпцюр 1) коготь; 2) ноготь

кiпцюрасты когтистый

кiраванне 1) управление; 2) руководство; правление 3) лiнгв. управление

кiраваць 1) управлять (направлять движение), править (автомобилем, лошадьми); 2) руководить, ведать; распоряжаться; 3) руководить, управлять (страной); 4) направлять

кiраўнiк 1) руководитель; правитель; 2) управляющий (делами)

кiраўнiцтва 1) руководство (действие); 2) управление (делами); 3) збор. руководители

кiраўнiчы управленческий

кiрмаш 1) ярмарка; базар; 2) перан. базар (крик, шум)

кiрпа разм. короткий вздёрнутый нос

кiрпаты курносый

кiрунак 1) направление; 2) оборот (поворот в положении, обстоятель-ствах)

кiт оконная замазка

кiтаваць замазывать (щели в окнах)

кiў кивок; не баiшся кiва, пабаiшся кiя не хочешь по-хорошему - заставят

кiўнуць 1) качнуть; 2) пошатнуть (раскачивая); толькi пальцам к. только намекнуть

кiшэнь (кiшэня) карман

кiях абл. кукурузный початок

кладоўка кладовая

клак паляўн. пыж

клапатлiвы 1) заботливый; бережный; 2) хлопотливый; 3) разм. беспокойный; суетливый

клапацiцца 1) заботиться; 2) хлопотать

клапотны хлопотливый, хлопотный

клейкi клейкий; липкий, вязкий

клеймаваць 1) ставить клеймо; 2) перан. клеймить

кленчыць 1) преклонять колени, становиться на колени; 2) перан. просить, клянчить

клёк разм. 1) здравый смысл; не мець клёку ў галаве без царя в голове; 2) жизненная сила

клённiк збор. заросли клёна

клiкаць 1) звать, окликать; 2) подзывать, призывать; 3) приглашать

клiнаваты клиновидный, клинообразный

клiчнiк лiнгв. восклицательный знак

клiчны лiнгв. звательный (падеж)

клопат 1) забота; 2) хлопоты; не мела баба клопату, дык купiла парася не было печали, так черти накачали; 3) беспокойство

клуб верхняя часть бедра

клубнiцы клубника (ягоды)

клунак (клумак) эзел; котомка

клыпаць (клыгаць) разм. ковылять

клычыць разм. мять; комкать, клочить

ключ косяк, вереница (расположение птиц в полёте)

ключыкi бат. первоцвет

клюшня клешня (у рака)

клявец 1) молоток для отбивания кос и насечки жерновов; 2) сплюснутый конец молотка

клямар тэх. скоба, скрепа

клямка скоба, скобка (у двери); щеколда (для запирания)

клянiна разм. 1) отдельное дерево клёна; 2) древесина клёна

кляновiк кленовый сок

кляштар католический монастырь

кмен бат. тмин