/ / Language: Bulgaria / Genre:prose_classic, / Series: Бараяр

Императорската гвардия

Лоис Бюджолд

Да умреш е лесно. Трудно е да оживееш. Поне така си мисли Майлс Воркосиган, защото вече е умирал. Благодарение на неговите подчинени и на специалистката, която го съживява, първат му смърт няма да е последна. След като се завръща на работа се оказва, че всичко си има цена, макар че Майлс не иска да го признае…

Лоис Макмастър Бюджолд

Императорската гвардия

ГЛАВА 1

Майлс дойде в съзнание, но не отвори очи. В мозъка му сякаш тлееха въгленчетата на някакъв огнен сън, безформен и постепенно избледняващ. Струваше му се, че отново са го убили, ала паметта и разумът му започнаха да възстановяват обърканото преживяване.

Сетивата му се опитаха да подредят външните възприятия. Намираше се в безтегловност, лежеше по гръб, завързан с ремъци върху някаква повърхност, обвит в медицинско фолио стандартно военно производство. Все още носеше мекото си трико, но скафандърът му липсваше. Ремъците не бяха стегнати. Ноздрите му гъделичкаше миризма на многократно филтриран студен сух въздух. Като внимаваше да не вдига шум, той бавно освободи едната си ръка и докосна голото си лице. Нямаше контролни проводници и сензори, нито кръв… „Къде са оръжията ми, скафандърът, слушалките?“

Спасителната операция бе вървяла според плана. С капитан Куин и техния патрул проникнаха в кораба на похитителите и откриха килията на отвлечения бараярски куриер от Имперската служба за сигурност лейтенант Ворберг, жив, макар и упоен. После се отправиха обратно по мрачните коридори към очакващата ги бойна совалка на „Дендарии“. Заети другаде, похитителите не ги бяха нападнали. Тогава какво се беше случило?

Наоколо се разнасяха тихи звуци: пиукане на медицинска техника, свистене на рециклираща климатична инсталация, човешки шепот. Животински стон. Майлс облиза устни, просто за да се увери, че не е изпъшкал той. Можеше и да не е ранен, ала някой наблизо не бе в добра форма. Миришеше на антисептици. Той леко повдигна клепачи, готов отново да се престори, че е в безсъзнание, ако се окаже във вражески ръце.

Но се намираше — в безопасност, надяваше се — в собствената си бойна совалка и лежеше на една от четирите сгъваеми койки в дъното на каютата. Медицинската система за спешна помощ бе позната гледка, въпреки че обикновено я виждаше от друга гледна точка. Обърнат с гръб към него, санитарят стоеше до койката от другата страна на пътеката. Майлс не забеляза чували за трупове. „Само още един пострадал.“ Щеше да прибави: „Чудесно“, само че в тази операция не се предвиждаха жертви.

„Само един пострадал“ — поправи се той. Ужасно го болеше глава. Ала нямаше изгаряния от плазмено оръжие, нито беше парализиран с невроразрушител. В тялото му не се вливаха интравенозни системи за кръвни заместители или синергин против шок. Не плуваше в наркотичната мъгла на болкоуспокоителни и движенията му не бяха ограничени от превръзки. Само главоболието — нещо като мигрена след зашеметяване. „Как може да са ме зашеметили през бойния скафандър, по дяволите?“

Все още със скафандър, но без шлем и ръкавици, санитарят на „Дендарии“ се обърна и видя, че Майлс го гледа.

— Свестихте ли се? Ще съобщя на капитан Куин. — Той се вгледа за миг в лицето му и светна с фенерче в очите му, за да провери за реакция на зениците.

— Колко време… съм бил в безсъзнание? Какво се е случило?

— Получихте някакъв пристъп или гърч. Без очевидна причина. Полевият тест за токсини не даде резултат, но той е съвсем елементарен. Веднага щом се върнем на кораба, ще ви подложим на по-сериозен преглед.

„Значи не са ме убили. Още по-лошо. Като миналия път. По дяволите. Какво съм направил? Какво са видели?“

Предпочиташе да са го… е, не. Не предпочиташе да са го улучили с невроразрушител. Почти.

— Колко време? — попита Майлс.

— Пристъпът продължи четири-пет минути.

Оттогава със сигурност бяха изминали повече от пет минути.

— А после?

— Боя се, че останахте в безсъзнание около половин час, адмирал Нейсмит.

Никога не бе продължавало толкова време. Най-тежкият му пристъп. Беше се молил предишният да е последен. Оттогава бяха изминали повече от два месеца. По дяволите, бе убеден, че новото лекарство е подействало.

Майлс се освободи от ремъците и се измъкна от топлинното фолио.

— Не ставайте, господин адмирал.

— Трябва да изслушам докладите на хората си.

Медикът внимателно постави длан на гърдите му и го натисна обратно на леглото.

— Капитан Куин ми нареди да ви упоя, ако се опитате да станете.

„Отменям тази заповед!“ — едва не извика Майлс. Но изглежда в момента не водеха битка и санитарят го наблюдаваше с професионално безпристрастния поглед на човек, готов да изпълни дълга си въпреки рисковете.

— Затова ли съм останал толкова дълго в безсъзнание? Упоихте ли ме?

— Не, господин адмирал. Дадох ви само синергин. Жизнените ви признаци бяха стабилни и се страхувах да ви дам нещо друго преди да разберем с какво си имаме работа.

— Ами взводът? Всички ли са добре? Измъкнахме ли бараярския пленник?

— Да, всички са добре. А бараярецът, хм… ще оживее. Запазих краката му — има голяма вероятност хирургът да успее да му ги зашие. — Медикът се озърна, сякаш търсеше помощ.

— Какво? Тежко ли е ранен?

— Хм… Ще повикам капитан Куин, господин адмирал.

— Незабавно — изсумтя Майлс.

Санитарят се превъртя в безтегловното пространство и настойчиво зашепна в интеркома на отсрещната стена. После се върна при пациента си — лейтенант Ворберг? В ръката и крака му се вливаха интравенозни системи с плазма. Останалата част от тялото му бе покрита с топлинно фолио. Проблесна светлинен сигнал и санитарят припряно се вмъкна в скоковата си седалка. Совалката премина през бърза поредица от маневри в подготовка за скачване с кораба.

Първо качиха ранения заложник. На две части. Майлс изскърца със зъби при вида на войника, който носеше голям хладилен контейнер. Наоколо обаче като че ли нямаше много кръв. Тъкмо се беше отказал да чака Куин и се освобождаваше от предпазните ремъци, когато тя се появи от палубата и се понесе по пътеката към него.

Бе свалила шлема и ръкавиците на бронирания си скафандър и сега смъкна качулката на телесния си костюм и разпусна тъмните си, сплъстени от пот къдрици. Прелестно изваяното и лице беше бледо от напрежение, в кафявите й очи проблесваше страх. Но неговата малка флотилия от три кораба не можеше да е в непосредствена опасност, иначе Куин нямаше да е при него.

— Добре ли си? — пресипнало попита тя.

— Куин… какво… не. Първо докладвай за обстановката.

— Зеленият взвод изведе екипажа на отвлечения кораб. Всички. Нанесени са някои щети на оборудването — застрахователната компания няма да изпадне във възторг като предишния път, но нямаме жертви.

— Хвала на Бога и сержант Таура. А похитителите?

— Пленихме големия им кораб и деветнайсет души. Убихме трима. Всички са на борда. Шест-седем души избягаха със скоковия си катер. Той е съвсем леко въоръжен — на толкова голямо разстояние от най-близкия скоков пункт „Ариел“ спокойно може да ги настигне. Ти решаваш: можем да ги оставим, да ги взривим или да се опитаме да ги заловим.

Майлс разтърка лицето си.

— Разпитайте пленниците. Ако са от същата банда, която миналата година отвлече „Солера“ и уби всички пътници и екипажа, станция Вега ще плати награда и за една и съща операция можем да получим три пъти повече. Тъй като веганците предлагат същата награда за доказателство за смъртта им, внимателно документирайте всичко. Ще им наредим да се предадат. Само веднъж. — Той въздъхна. — Предполагам, че нещата не са минали точно според плана. Пак.

— Всяка операция за спасяване на заложник, при която не са дадени жертви, може да се смята за пълен успех. Ако корабният хирург не зашие наопаки краката на твоя нещастен бараярец, успехът ни е стопроцентов.

— Хм… да. Какво се случи, когато… Паднах ли? Какво стана с Ворберг?

— За съжаление, ранихме го ние. Ти падна и адски ни изненада. Скафандърът ти излъчи нещо неразбираемо, после се задейства плазменият ти пистолет. — Тя прокара пръсти през косата си.

Майлс погледна тежкия плазмен пистолет, вграден в десния ръкав на бронирания скафандър на Куин, същия като неговия. Сърцето му се сви.

— О, не! Мамка му. Само това не ми казвай.

— Боя се, че е така. Улучи го — точно през краката. Зя щастие, предполагам, лъчът е обгорил кръвоносните съдове, така че той не изгуби много кръв. Освен това беше толкова силно дрогиран, че едва ли е усетил нещо. За момент си помислих, че някой враг е овладял скафандъра ти с дистанционно управление, но инженерите се кълнат, че вече не било възможно. Взриви няколко стени — трябваше и четиримата да седнем върху ръката ти, за да те изключим. Здравата се мяташе — едва не очисти и нас. Накрая се наложи да те зашеметя в тила и ти изгуби съзнание. Уплаших се, че съм те убила. — Куин говореше малко задъхано. — Майлс, какво става с теб, по дяволите?

— Мисля, че съм получил… някакъв пристъп. Като епилепсия, само че, изглежда, не оставя неврологични следи. Опасявам се, че може да е страничен ефект от миналогодишното ми криосъживяване. — „Отлично знаеш, че е така, по дяволите.“ Майлс докосна еднаквите белези от двете страни на шията си, вече зараснали и избледнели — спомени от тази операция. Зашеметяването обясняваше продължителния период на безсъзнание и последвалото главоболие. Е, припадъците не бяха по-тежки от преди…

— О, Господи — въздъхна Куин. — Но това първият ли е… — Тя замълча и внимателно го погледна. Гласът й стана безизразен. — Това не е първият път, нали?

Мълчанието ставаше неловко. Майлс се насили да отговори.

— Случвало се е три-четири — „или пет?“ — пъти след като ме изкараха от стазата. Криоложката каза, че можело да мине от само себе си, също както амнезията и задъхването. И после пристъпите като че ли изчезнаха.

— И от ИмпСи са те пуснали на секретна операция с такава бомба със закъснител в главата ти?

— ИмпСи… не знае.

— Майлс…

— Ели — отчаяно каза той, — те веднага щяха да ме свалят от активна служба, знаеш го. В най-добрия случай щяха да ми заковат ботушите за пода зад някое бюро. И щяха да ме пенсионират по болест — в най-лошия. И това щеше да е краят на адмирал Нейсмит. Завинаги.

Тя се вцепени.

— Мислех, че ако пристъпите се повторят, сам ще мога да се справя с тях. Наистина мислех така.

— Някой знае ли?

— Почти… никой. Не исках да рискувам ИмпСи да научи. Казах на корабната лекарка на „Дендарии“. Заклех я да го пази в тайна. Работим по диагнозата. Но засега не сме стигнали много далеч. В края на краищата, тя е травматоложка. — Да, нейната специалност бяха плазмените изгаряния и зашиването на крайници. Поне лейтенант Ворберг не можеше да е в по-добри и по-опитни ръце, даже по някакво вълшебство да можеше незабавно да бъде пренесен в Имперската военна болница на Бараяр.

Куин стисна устни.

— Но на мен не ми каза нищо. Като оставим личните ни отношения, аз съм твоя заместничка в тази операция!

— Трябваше да ти кажа. Сега го разбирам.

Тя погледна към санитаря от „Перегрин“, който вкарваше празно гравитолегло през люка.

— Имам още малко работа по разчистването. Ти ще останеш в проклетия лазарет, докато се върна, нали?

— Вече съм добре! Може да минат месеци преди пристъпът да се повтори. Ако изобщо се повтори.

— Нали? — изскърца със зъби Куин и го стрелна с гневен поглед.

Майлс си помисли за Ворберг и измърмори:

— Добре.

— Благодаря.

Майлс презрително отказа гравитолеглото и настоя да върви сам. Чувстваше се унизен. „Губя контрол…“

* * *

Щом Майлс стигна в лазарета, един от санитарите му направи мозъчно сканиране, взе му кръв и проби от всички телесни течности и провери жизнените му признаци. После можеше само да чака лекарката. Той дискретно се оттегли в малкия кабинет за прегледи, където ординарецът му донесе корабната му униформа и загрижено застана до него, докато Майлс ядосано не го отпрати.

И остана сам в тихата стаичка. Нямаше какво друго да прави, освен да мисли, което навярно беше тактическа грешка. Куин щеше да поеме текущите задачи, иначе защо я бе направил своя заместничка? Отлично се беше справила предния път, когато го бяха извадили от строя, взривявайки с иглена граната гърдите му по време на операцията на Джаксън Хол.

Той обу сивия си панталон и разгледа тялото си. Пръстите му проследиха широката паяжина от белези по кожата му. Криоложката бе свършила чудесна работа. Новото му сърце, бели дробове и други органи вече бяха почти развити и функционираха нормално. След последните процедури крехките му кости, които го бяха измъчвали още от раждането му, почти изцяло бяха заменени със синтетика. Криоложката дори изправи гръбначния му стълб и увеличи ръста му с няколко сантиметра. Умората не си личеше. За очите на другите той беше в по-добра физическа форма, отколкото през целия си близо тридесетгодишен живот.

„Има само един малък проблем.“

От всички заплахи, помрачавали кариерата му, тази бе най-малко очаквана… и фатална. Майлс беше работил с пълна съсредоточеност, бе преодолял всички съмнения във физическите му недъзи, беше спечелил славата си на най-изобретателен галактически агент в бараярската Имперска служба за сигурност. Привидно независимият наемник спокойно можеше да стигне до там, докъдето нямаха достъп редовните бараярски сили — отвъд политическите прегради в мрежата от скокови пътища из галактиката. В продължение на десет години той бе усъвършенствал новата си самоличност на „адмирал Нейсмит“, самозван командир на „Свободните наемници от Дендарии“. „Нашата специалност са дръзките спасителни операции.“

Като последната. Жалките похитители бяха изгубили късмета си в деня, в който бяха отвлекли невъоръжен товарен кораб, регистриран на Здрача на Зоав, и бяха открили, че вози бараярски имперски куриер, носещ кредитни чекове и жизненоважна дипоматическа информация. Ако изобщо бяха имали някакъв инстинкт за самосъхранение, незабавно щяха да върнат лейтенант Ворберг и неговия багаж в най-близкия скоков пункт — и да поднесат извиненията си. Вместо това се бяха опитали да го продадат на онзи, конто предложи най-висока цена. „Избий ги до крак — бе измърморил Саймън Илян, шефът на ИмпСи. — Дяволът ще познае своите.“ После изложи подробностите на Майлс. Императорът не одобрявал някой да спира куриерите му, да ги измъчва или да ги продава като информационни чипове. Макар че операцията на „Дендарии“ официално се финансираше от застрахователната компания на кораба от Здрача на Зоав, нямаше да е зле да разкрият, че техен работодател също е Бараярската империя. За доброто на следващия куриер, който се натъкнеше на нещо подобно.

Майлс нямаше търпение да участва в разпита на пленниците. Втората основна грижа на Илян след освобождаването на Ворберг беше да установят дали куриерът е бил отвлечен случайно, или нарочно. Ако бе вярно второто… някой трябваше да проведе вътрешно разследване. Майлс се радваше, че тази неприятна задача не е в неговия ресор.

Лекарката най-после се появи, все още облечена в стерилна престилка. Тя постави ръце на хълбоците си, погледна го и въздъхна уморено.

— Как е бараярецът? — попита Майлс. — Ще се… хм… възстанови ли?

— Не е толкова зле. Краката бяха отрязани съвсем чисто и за щастие, точно под коленните стави, което спестява адски много усложнения. Ще е с около три сантиметра по-нисък.

Той потръпна.

— Но когато се прибере у дома, вече ще е на крака — прибави тя. — Ако пътят продължи около месец и половина.

— О, Господи! — Ами ако плазменият откос бе прерязал Ворберг точно през коленете? Или около метър по-високо, през кръста? Дори лекарката на „Дендарии“ не можеше да прави чудеса. Това нямаше да е кулминация на кариерата му — след като Майлс с леко сърце беше уверил шефа на ИмпСи, че няма проблем да спаси Ворберг. Прималя му от странната смесица от облекчение и ужас. „О, Господи, как ще го обясня на Илян?“

Лекарката разгледа скенерните му снимки.

— Не се проявяват очевидни аномалии. Единственият начин да разбера нещо е да те наблюдавам по време на пристъп.

— По дяволите, нали ме подложи на всякакви тестове, включително на електрошок, за да го предизвикаш в лабораторията? Мислех, че таблетките, които ми даде, са ме излекували.

— Обикновените противоепилептични средства ли? Редовно ли ги взимаш? — Тя го изгледа подозрително.

— Да. — Майлс сподави лаишките си възражения. — Няма ли какво друго да опиташ?

— Не. И тъкмо затова ти дадох да носиш монитора. — Тя се озърна наоколо, но не забеляза устройството. — Къде е?

— В моята каюта.

Лекарката ядосано стисна устни.

— Нека се досетя. Не си го носил, нали?

— Не влизаше под бойния ми скафандър.

Тя изскърца със зъби.

— Не можа ли да оставиш някое от оръжията си?

— Невъоръжен нямаше да съм от никаква полза за взвода си. Със същия успех можех да остана на „Перегрин“.

— Определено е трябвало.

„Или да се върна на Бараяр.“ Но освобождаването на Ворберг бе най-важната част от операцията и Майлс беше единственият офицер от „Дендарии“, който знаеше имперските разпознавателни кодове.

— Аз… — Нямаше смисъл да се оправдава. — Абсолютно права си. Няма да се повтори, докато… докато не решим този проблем. Какво ще правим сега?

Тя разпери ръце.

— Направих ти всички тестове, които са ми известни. Очевидно противоепилептичните таблетки не са отговорът. Това е някакво специфично крионично увреждане на клетъчно или субклетъчно равнище. Трябва да те прегледа най-добрият крионевролог, когото успееш да откриеш.

Майлс въздъхна и облече черната си тениска и сивата си униформена куртка.

— Свършихме ли засега? Трябва да участвам в разпита на пленниците.

— Да. — Лекарката сбърчи лице. — Но не ходи въоръжен.

— Слушам — покорно отвърна той и избяга навън.

ГЛАВА 2

Майлс седеше на комуникационния пулт в каютата си на борда на флагманския кораб „Перегрин“ и пишеше хилядния си секретен доклад до шефа на бараярската Имперска служба за сигурност Саймън Илян. Е, не беше хилядният, това бе абсурд. Не можеше да изпълнява повече от три-четири операции годишно, а той командваше „Дендарии“ от по-малко от десетилетие. Няма и четиридесет задачи. Ала вече не помнеше действителния им брой и това не бе резултат от криоамнезията.

„Не се разсейвай, момче.“ Обобщеното изложение трябваше съвсем накратко да покрива фактологичните приложения, качени от файловете на флота на „Дендарии“. Разузнавателните аналитици на Илян обичаха да разполагат с много сурови данни. Така си намираха работа в малките си кабинети в подземията на щабквартирата на ИмпСи във Ворбар Султана. И се забавляваха, понякога се боеше Майлс.

„Перегрин“, „Ариел“ и останалите от бойната група на „адмирал Нейсмит“ орбитираха около планетата Здрачът на Зоав. Корабната му счетоводителка уреждаше сметките със застрахователната компания, която най-после беше получила кораба и екипажа си, искаше награда за пленените кораби на похитителите и подаваше официално искане до посолството на станция Вега. Майлс въведе счетоводния баланс в доклада като „Приложение А“.

Пленниците бяха свалени на планетата и правителствата на Вега и Зоав можеха да си ги поделят — за предпочитане по същия начин като бедния Ворберг. Похитителите бяха отвратителна шайка. Майлс почти съжаляваше, че катерът се е предал. Приложение Б съдържаше записи от разпитите на пленниците. Властите на Вега и Зоав щяха да получат редактирани копия. Почти всички конкретни въпроси и отговори, свързани с Бараяр, бяха изтрити. Голяма част от признанията на престъпниците не представляваха особен интерес за ИмпСи, макар че същото не можеше да се каже за веганците.

От гледна точка на Илян, най-важен бе фактът, че няма доказателства бараярският куриер да е бил отвлечен по нечия заповед. Освен ако — Майлс не забрави да го отбележи в обобщението — тази информация не е била известна само на загиналите бандити. Тъй като сред тях бяха и така нареченият им капитан, и двама от най-старшите офицери, имаше достатъчно възможности в тази насока. Аналитиците на Илян получаваха шанс да си заслужат заплатите. Но това трябваше да се проследи от другия край, чрез представителите на дома Харгрейвс, които се бяха опитвали да уредят продажбата или откупа за товарния кораб от страна на похитителите. Майлс искрено се надяваше ИмпСи да съсредоточи интереса си върху полупрестъпния Велик дом на Джаксън Хол. Макар че агентите на дома Харгрейвс неволно бяха помогнали в организирането на операцията на „Дендарии“.

Докладът на счетоводителката щеше да се понрави на Илян. „Дендарии“ не само бяха успели да не надхвърлят бюджета си — за пръв път, — но и бяха получили удивителна печалба. ИмпСи безплатно получаваше обратно куриера си. „Страхотни сме, нали?“

И кога лейтенантът от ИмпСи лорд Майлс Воркосиган най-после щеше да получи дългоочакваното си повишение в капитан? Странно, бараярският му чин все още му се струваше по-действителен от този в „Дендарии“. Наистина, той първо се беше обявил за адмирал и после го бе заслужил, вместо обратното, както беше нормално, но вече никой не можеше да твърди, че не е такъв. От галактическа гледна точка, адмирал Нейсмит бе съвсем реален. Бараярската му самоличност просто представляваше още едно негово измерение. Или приложение?

„Нищо не може да се сравнява с дома. Не казвам, че няма нищо по-добро. Казвам само, че нищо не може да се сравнява с него.“

Това го върна към Приложение В, видеозаписите от бойните скафандри на „Дендарии“ при проникването във вражеския кораб и освобождаването на заложника, действията на зеления взвод на сержант Таура, която беше спасила екипажа на товарния кораб, собствения му син взвод и цялата… верига от събития. Майлс мъчително изгледа момента на пристъпа си. Камерата на скафандър №60 бе уловила в близък план лейтенант Ворберг, който изкрещя и изпадна в безсъзнание, докато отсечените му крака отхвърчаха в противоположната посока.

Моментът не беше подходящ да досажда на Илян с искане за повишение.

Предния ден бяха прехвърлили възстановяващия се Ворберг в сградата на Бараярския съвет на Здрача на Зоав, за да бъде откаран у дома по нормалните канали. Майлс тайно се радваше, че секретността не му бе позволила да отиде в лазарета, за да му се извини. Преди изстрела с плазмения пистолет лейтенантът не бе видял лицето му, скрито под шлема на скафандъра, а после, разбира се… Лекарката на „Дендарии“ беше казала, че Ворберг имал съвсем мъгляв и объркан спомен за спасяването си.

Искаше му се да може да изтрие от доклада си целия запис на синия взвод. Непрактично, уви. Отсъствието на най-интересната част щеше да привлече вниманието на Илян като сигнален огън на планински връх.

Разбира се, ако изтриеше цялото приложение, записите на всички взводове, липсата нямаше да направи впечатление…

Майлс се замисли с какво би могъл да замени Приложение В. В миналото беше писал предостатъчно кратки или мъгляви доклади — поради бързане или умора. „В резултат на повреда десният плазмен пистолет на скафандър №032 превключи на режим «Огън». Последваха няколко минути на смут и за съжаление, субектът беше улучен от плазмения лъч…“ Онзи, който четеше доклада, нямаше да хвърли вината върху него, ако приемеше, че повредата е била в скафандъра.

Не. Не можеше да излъже Илян. Дори в страдателен залог.

„Това няма да е лъжа. Просто съкращаване на доклада.“

Нямаше начин. Със сигурност щеше да пропусне някоя дребна подробност в другите файлове и аналитиците на Илян щяха да забележат.

Не че в другите части имаше много моменти, свързани с този кратък инцидент. Нямаше да е толкова трудно да прегледа целия доклад.

„Лоша идея.“

И все пак… щеше да е интересна проверка. Някой ден можеше да се озове на мястото на четящите, не дай си Боже. С образователна цел щеше да е полезно да види до каква степен може да ги манипулира. От любопитство, той записа целия доклад, копира го и започна да коригира копието. Какви незначителни промени бяха необходими за изтриването на такъв позор за един оперативен агент?

Отне му само двадесетина минути.

Майлс прегледа резултата. Майсторска работа. Чак му се пригади. „За това могат да ме уволнят.“

„Е, само ако ме хванат.“ Целият му живот сякаш се основаваше на този принцип — бягство от наемни убийци, лекари, правилника на Службата, ограниченията на ворския му ранг… бягство от самата смърт. „Мога да изпреваря дори теб, Илян.“

Той се замисли за независимите наблюдатели на Илян в „Дендарии“. Единият се намираше в основните сили на флота, вторият бе свързочен офицер на „Ариел“. Нито един не беше на борда на „Перегрин“, нито във взводовете, нито един не можеше да оспори твърденията му.

„Не е зле да обърна малко повече внимание на това.“ Майлс засекрети коригирания вариант и го записа при оригинала. После се протегна, за да облекчи болката в гърба си. Такива бяха последствията от канцеларската работа.

На вратата се позвъни.

— Да?

— Баз и Елена — разнесе се по интеркома женски глас.

Той изчисти комуникационния си пулт, облече униформената си куртка и натисна бутона за отключване на вратата.

— Влезте. — После се завъртя на стола си и се поусмихна.

Баз беше комодор Баз Джесек, главен инженер на флота и първи заместник на Майлс. Елена бе капитан Елена Ботари-Джесек, съпруга на Баз и в момента командир на „Перегрин“. Двамата бяха сред малцината бараярци в „Дендарии“ и знаеха всичко за двете самоличности на Майлс като адмирал Нейсмит, бетански наемник, и лейтенант лорд Майлс Воркосиган, таен оперативен агент на бараярската ИмпСи. Длъгнестият оплешивяващ Баз беше с него още от самото начало, дезертьор, когото Майлс бе прибрал и (според собственото му мнение) превъзпитал. Елена… беше съвсем друг въпрос.

Тя бе дъщеря на бараярския му телохранител, отгледана в имението на граф Воркосиган и приемна сестра на Майлс. Лишена от право да служи в бараярските въоръжени сили заради пола си, Елена копнееше да постъпи в армията. Майлс беше намерил начин да изпълни желанието й. Сега тя бе истински войник, стройна и висока като мъжа си в стегнатата си сива униформа. Прихваната над ушите й, тъмната и коса обрамчваше светлото й скулесто лице и будните й тъмни очи.

Животът им можеше да тръгне в съвсем друга посока, ако някога беше отговорила с „Да“ на пламенното, смутено предложение на Майлс да стане негова жена. Тогава и двамата бяха на осемнадесет. Къде ли щяха да са сега? Да водят разкошен живот на ворски аристократи в столицата? Дали щяха да са щастливи? Или щяха да си омръзнат и да съжаляват за пропуснатите възможности? Не, дори нямаше да знаят какво са пропуснали. Може би щяха да имат деца… Майлс се отърси от тези мисли. Непродуктивно.

И все пак някъде, дълбоко потискано в сърцето му, нещо все още чакаше. Елена изглеждаше щастлива със съпруга си. Но наемническият живот — както той знаеше от собствен опит — криеше много рискове. Някой вражески изстрел можеше да я превърне в скърбяща вдовица, очакваща утеха… само че Елена участваше в повече битки от Баз. Като коварен план, изплуващ нощем от тъмните кътчета на ума му, тези мисли имаха един съществен недостатък. Е, не можеше да го избегне. Обаче можеше да отвори уста и да каже нещо адски глупаво.

— Привет, приятели. Разполагайте се. С какво мога да ви бъда полезен? — весело попита Майлс.

Елена се усмихна в отговор и двамата седнаха от другата страна на комуникационния пулт. В поведението им имаше нещо необичайно официално. Баз даде знак на Елена да започне.

— Добре ли се чувстваш вече, Майлс? — попита тя.

— А, да. Нищо ми няма.

— Чудесно. — Тя дълбоко си пое дъх. — Милорд… — Фактът, че се обръща към него с бараярската му титла, бе още един сигурен признак, че предстои нещо необикновено. — …ние искаме да подадем оставка. — Смутената й усмивка стана още по-широка, сякаш току-що беше казала нещо изключително приятно.

Майлс едва не падна от стола.

— Какво? Защо?

Елена погледна Баз и той взе думата.

— Получих предложение за инженерска работа в един орбитален док на Ескобар. Заплатата е достатъчна и за двама ни.

— Аз… аз… не знаех, че не сте доволни от възнагражденията си. Ако става дума за пари, можем да уредим нещо.

— Не става дума за пари — отвърна Баз.

Тъкмо от това се боеше. Не, щеше да е прекалено лесно…

— Искаме да подадем оставка и да създадем истинско семейство — довърши Елена.

Какво толкова имаше в това просто, рационално обяснение, че напомняше на Майлс за момента, в който иглената граната пръсна гърдите му по паважа?

— Хм…

— Като офицери от „Дсндарии“ — продължи тя, — можем просто да отправим съответното предварително предупреждение и да напуснем, разбира се. Но като ваши васали, трябва да ви помолим да ни освободите от задълженията ни като Извънредна милост.

— Хм… не съм… не съм сигурен, че флотът е готов едновременно да изгуби днамата си старши офицери. Особено Баз. Когато отсъствам, а това се случва през половината време, аз разчитам на него не само за техническата част, но и да държи нещата под контрол. Да се грижи частните договори да не накърняват бараярските интереси. Да знае… всички тайни. Не виждам как бих могъл да го заменя.

— Първият ми заместник е готов за повишение — увери го Баз. — Чисто технически, той е по-добър от мен. И по-млад, както знаеш.

— И всеки знае, че от години подготвяш Ели Куин за командир — продължи Елена. — Крайно време е да я повишиш. Мисля, че миналата година тя доказа способностите си.

— Тя не е… бараярка. Илян може да се заяде за това — все още се колебаеше Майлс. — За толкова важен пост.

— Досега не е имал нищо против. Вече я познава достатъчно добре. Повечето агенти на ИмпСи също не са бараярци.

— Сигурни ли сте, че искате официално да напуснете? Искам да кажа, наистина ли се налага? Не е ли достатъчно да си вземете безсрочен отпуск?

Елена поклати глава.

— Родителството… променя хората. Не знам дали ще искам да се върна.

— Мислех, че армията те привлича. Че копнееш за това с цялото си сърце, повече от всичко. Като мен. — „Имаш ли представа, че всичко това е заради теб, само заради теб?“

— Така беше. Но вече… не. Зная, че за теб „достатъчно“ не значи нищо. Съмнявам се, че и най-невероятните успехи някога ще ти стигнат.

„Защото душата ми е толкова пуста…“

— Но… през цялото ми детство, през цялата ми младост Бараяр ми е набивал в главата, че да си войник е най-важното на света. И че никога няма да съм важна, защото никога не мога да стана такава. Е, аз доказах, че Бараяр греши. Бях войник, при това адски добър.

— Вярно е…

— И сега се питам в какво друго е сгрешил Бараяр. Например кое е най-важното на света и кой е истински важен. Когато миналата година ти беше в криостаза, прекарах много време с майка ти.

— О! — По време на пътуване до родния свят, на който някога се бе заклела никога да не стъпи, да…

— Много разговаряхме. Винаги съм смятала, че й се възхищавам, защото на младини е участвала в Ескобарската война на страната на колонията Бета преди да емигрира и да се омъжи за баща ти. Но веднъж тя ми разказа каква е била някога. Астрокартограф и учен, капитан на кораб и военнопленничка, съпруга, майка и политичка… списъкът продължава до безкрай. Нямало начин да предполага, каза ми майка ти, каква щяла да стане после. И аз си помислих… искам да съм такава. Да съм като нея. Не само едно нещо. Искам да открия още какво мога да бъда.

Майлс крадешком погледна Баз, който се усмихваше, горд от жена си. Това решение несъмнено се дължеше на нейната воля. Той бе неин покорен роб. Всичко, каквото казваше тя, се отнасяше и за него. Пфу!

— Не смяташ ли… че после може да поискаш да се върнеш?

— След десетина-двайсет години ли? — попита Елена. — Мислиш ли, че наемниците от Дендарии все още ще съществуват? Не. Смятам, че никога няма да поискам да се върна. Ще поискам да продължа нататък. Вече съм убедена.

— Но ще имаш нужда от някаква работа. От нещо, в което да прилагаш способностите си.

— Мислех да стана капитан на търговски кораб. Така ще използвам всичките си умения, освен да убивам хора. До гуша ми дойде от смърт.

— Сигурен съм… че ще си блестяща, с каквото и да се занимаваш. — За миг Майлс обмисли възможността да откаже да ги освободи. „Не, не можеш да си идеш, трябва да останеш при мен…“ — Технически погледнато, вие разбирате, че мога да ви освободя само от „Дендарии“. Не мога да ви освободя от васалната ви клетва, както император Грегор не може да ме освободи от ворската ми титла. Не че не можем… просто да забравяме за съществуването си за дълги периоди.

Елена му отправи мила усмивка, която му напомни за майка му, сякаш тя виждаше цялата ворска система като халюцинация. Като законна фантазия, която може да се променя по желание.

Не беше честно хората да се променят, докато самият той е мъртъв. Да се променят, без да го показват, без дори да искат разрешение. Щеше да завие от мъка, само че… „Ти я изгуби още преди много години. Тази промяна е започнала още тогава. Просто си патологично неспособен да се признаваш за победен.“ Това бе полезно качество за един военен командир. Понякога.

Но докато се питаше защо го приема толкова тежко, Майлс премина през съответния ворски протокол и те коленичиха пред него, за да поставят ръце между неговите. Той протегна дланите си напред и впери поглед във фините пръсти на Елена — като птица, освободена от клетка. „Не знаех, че съм те хвърлил в затвор, моя първа любов. Съжалявам…“

— Е, желая ви много щастие — каза Майлс, когато Елена се изправи и хвана Баз за ръка. Дори успя да им намигне. — Кръстете първото на мое име, а?

Тя се усмихна.

— Не съм сигурна, че на нея ще й хареса. Майлсана? Майлсия?

— Майлсия звучи като име на болест — призна той. — В такъв случай, недейте. Не искам да ме намрази.

— Кога можем да заминем? — попита Елена. — В момента нямаме договор. И без това флотът ще остане известно време тук.

— Всичко в машинното отделение е наред, снабдяването и персоналът също — прибави Баз. — За пръв път след операция да не се налага ремонт.

Да ги забави? „Не. Да свършим бързо.“

— Съвсем скоро, предполагам. Ще трябва да уведомя капитан Куин, разбира се.

— Комодор Куин — кимна Елена. — Ще й хареса как звучи. — Тя го прегърна на прощаване. Докато вратата зад тях се затваряше, Майлс остана неподвижен, като се мъчеше да улови последните следи от нейното ухание.

* * *

Куин имаше работа на повърхността на Здрача на Зоав. Майлс й остави заповед след завръщането си на „Перегрин“ незабавно да се яви при него. Докато чакаше, той отвори списъка с персонала на „Дендарии“ и проучи предложените от Баз заместници. Всички напълно отговаряха на изискванията. Повиши този, прехвърли онзи, за да запуши дупката… Това не го шокираше, уверяваше се Майлс. В края на краищата, склонността му да преувеличава значението на отделни хора си имаше граници. Може би бе изгубил равновесие, като човек, свикнал да се опира на декоративно бастунче, което ненадейно са му отнели. Или на бастун с шпага, като онзи на стария комодор Куделка. Ако не беше медицинският му проблем, щеше да се съгласи, че Баз и Елена са избрали подходящ момент от гледна точка на флота.

Куин най-после се появи, спретната и свежа в сивата си униформа. Носеше куфарче, заключено с шифър. Тъй като бяха сами, тя го поздрави с неуставна целувка, на която той заинтригувано отвърна.

— Бараярското посолство ти праща това, мили. Може би е подарък от чичо Саймън.

— Да се надяваме. — Майлс го отключи. — Ха! Наистина. Кредитен чек. Втори аванс за току-що приключената операция. В щабквартирата не може да са научили, че вече сме свършили — сигурно е искал да се погрижи парите ни да не свършат по средата. Радвам се, че толкова сериозно приема спасяването на хората си. Някой ден и аз може да имам нужда от такова внимание.

— Миналата година той ти обърна достатъчно внимание — каза Куин. — Трябва да отдадеш дължимото на ИмпСи, поне че се грижат за своите. Много старо бараярско качество за организация, която се опитва да е толкова съвременна.

— А това какво е, а? — Той извади втория пакет от куфарчето. Шифровани инструкции, лично.

Куин тактично се отдалечи и Майлс пусна записа на комуникационния си пулт, макар че каквато си бе любопитна по природа тя не успя да се сдържи и попита:

— Е? Заповеди от дома? Поздравления? Жалби?

— Ами… хм. — Той озадачено се отпусна назад. — Кратко и неинформативно. Защо са си направили труда да го шифроват? Нарежда ми се да се явя на Бараяр, лично, в щаба на ИмпСи, незабавно. През Тау Кит минава правителствен куриерски кораб, който ще ме изчака — колкото може по-бързо трябва да потегля. Дори с търговски кораб, ако се налага. Не са ли научили нещо от малкото приключение на Ворберг? Дори не пише „Приключи операцията и…“, а само „Ела“. Очевидно трябва да захвърля всичко. Щом е толкова спешно, трябва да е нова задача, но в такъв случай защо искат да изгубя седмици в път до Бараяр, след като после ще трябва да се върна обратно при флота? — Внезапно гърдите му се свиха от вледеняващ страх. „Освен ако не е нещо лично. Баща ми… майка ми… не.“ Ако нещо се беше случило с граф Воркосиган, който в момента служеше на Империята като вицекрал и губернатор на Сергияр, галактическите информационни мрежи щяха да съобщят дори на Здрача на Зоав.

— Какво ще стане, ако пак припаднеш по време на пътуването?

— Нищо особено — сви рамене той.

— Откъде знаеш?

— Ами…

Тя остро го изгледа.

— Не знаех, че отхвърлянето на истината може толкова рязко да понижи коефициента на интелигентност. По дяволите, трябва да направиш нещо за тези пристъпи. Не може просто да… забравиш за съществуването им, макар че очевидно се опитваш да направиш точно това.

— Не, наистина се опитвах да направя нещо. Мислех, че лекарката на „Дендарии“ ще успее да се справи с проблема. Отчаяно исках да се върна във флота, при лекар, на когото мога да вярвам. Е, мога да й вярвам, да, но тя казва, че не можела да ми помогне. Сега трябва да измисля нещо друго.

— Доверил си се на нея. Защо не на мен?

Майлс успя да свие рамене. Явно недостатъчният отговор го накара умолително да прибави:

— Тя изпълнява заповеди. Беше ме страх, че може да се опиташ да направиш нещо за мое добро, независимо дали аз го искам.

След кратък размисъл Куин продължи малко по-нетърпеливо:

— Ами собственият ти народ? Имперската военна болница във Ворбар Султана вече се доближава до галактическите медицински стандарти.

Той не отговори веднага.

— Трябваше да го направя миналата зима — накрая каза Майлс. — Сега… се налага да намеря друг изход.

— Значи просто си излъгал началниците си. И са те хванали.

„Все още не са ме хванали.“

— Знаеш, че имам много за губене. — Той се изправи, заобиколи бюрото и я хвана за ръката преди да е започнала да си гризе ноктите. Прегърнаха се и Майлс я притегли надолу, за да я целуне. Усещаше страха, потискан в нея също толкова, колкото и в него, усещаше го в ускореното й дишане и мрачните й очи.

— О, Майлс! Кажи им — кажи им, че тогава мозъкът ти още не се е бил размразил. Че не си бил отговорен за преценките си. Предай се на милостта на Илян, бързо, преди да е станало още по-лошо.

Той поклати глава.

— До миналата седмица това можеше да успее, но след случая с Ворберг? Мисля, че няма как да стане по-лошо. Самият аз не бих се отнесъл снизходително към свой подчинен, който ме е подвел така. Освен ако Илян… още отначало не е бил запознат с проблема.

— Велики и малки богове, нали не вярваш, че можеш да продължаваш да го криеш?

— Докладът за операцията спокойно може да мине и без този момент.

Куин ужасено се отскубна от ръцете му.

— Мозъкът ти наистина е пострадал от замразяването.

— Илян много грижливо си е създал репутация на всезнаещ, но това е преувеличение — ядосано изсумтя Майлс. — Не позволявай на ония значки с окото на Хор — той имитира емблемата на ИмпСи, като долепи палци и показалци в триъгълник и погледна през тези импровизирани очила — да влияят на мисленето ти. Виждал съм секретните файлове, знам как се прецакват нещата зад кулисите. Страхотният чип в мозъка на Илян не го прави гений, а само забележително противен.

— Има прекалено много свидетели.

— Всички операции на „Дендарии“ са секретни. Войниците няма да се раздрънкат.

— Освен помежду си. Вече знаят всички на кораба. Даже мен ме разпитваха.

— Хм… и ти какво им каза?

Куин ядосано сви рамене.

— Намекнах, че се е повредил скафандърът.

— А, добре. И все пак… всички те са тук, а Илян е чак на Бараяр. На огромно разстояние. Какво може да научи, освен онова, което аз му разкажа?

— Разстоянието не е чак толкова огромно. — Оголените й зъби нямаха нищо общо с усмивка.

— Хайде, помисли логично. Знам, че можеш. Ако в ИмпСи бяха научили, това щеше да е още преди месеци. Очевидно изобщо не подозират.

Тя видимо се напрегна.

— В това няма нищо логично! Да не си си изгубил ума? Заклевам се в боговете, ставаш също толкова невъзможен, колкото и брат ти Марк!

— Как пък се сети за Марк? — Това бе лош признак, предупреждение за опасна бездна в разговора. И трите най-свирепи спора, които беше водил с Ели, се отнасяха за Марк. Мили Боже! По време на тази операция беше избягвал в повечето случаи обичайната им интимност, защото се страхуваше тя да не стане свидетел на нов пристъп. Нямаше да може да го обясни като адски страхотен нов вид оргазъм. Дали Ели не отдаваше студенината му на постоянните им кавги за брат му? — Марк няма нищо общо с това.

— Марк има много общо с това! Ако не беше тръгнал след него, изобщо нямаше да те убият. И нямаше да останеш с някакво проклето крионично късо съединение в главата. Може би си мислиш, че той е най-великото откритие след Неклиновия двигател, но аз мразя този дебел дребен гадняр!

— Е, на мен пък този дебел дребен гадняр ми харесва! Все някой трябва да го харесва. Просто си адски ревнива. Не се дръж като кучка!

Двамата се гледаха, стиснали юмруци и задъхани. Ако се стигнеше до бой, той щеше да изгуби, във всяко едно отношение. Затова смени темата.

— Баз и Елена напускат, научи ли? Повишавам те в комодор и мой заместник на мястото на Баз. Пиърсън ще поеме поста главен инженер. Освен това ще изпълняваш длъжността капитан на „Перегрин“, докато се срещнеш с другата половина от флота. Тогава ще назначиш нов командир на „Перегрин“. Избери някой, на когото можеш да имаш дове… с когото ще можеш да работиш. Свободна си!

Не беше възнамерявал да й съобщи по този начин за отдавна желаното й повишение. Искаше да й го поднесе като награда, да я зарадва и да възнагради изключителните й усилия. А не да й го тросне в главата като тенджера по време на разгорещен семеен скандал, когато думите вече не могат да изразят чувстната ти.

Тя отвори уста, затвори я, после пак я отвори.

— А къде си мислиш, че отиваш ти, по дяволите, без мен да те пазя? — изсъска Куин. — Знам, че Илян ти е дал категорична заповед никога да не пътуваш сам.

— В този сектор телохранителят е формалност и разхищение на хора. — Той си пое дъх. — Ще взема… сержант Таура. Това би трябвало да задоволи и най-параноичния шеф на ИмпСи. А и тя определено си заслужи почивката.

— О! Ти! — Куин рядко изпускаше нервите си. Тя се завъртя на токове и се насочи към вратата, където се обърна и му отдаде чест, с което го принуди да й отвърне. Уви, нямаше начин да затръшне автоматичната врата, но тя се затвори сякаш със змийско съскане.

Майлс се отпусна на стола си и се загледа в комуникационния пулт. Колебаеше се. После отвори файла със съкратения доклад за операцията и го качи на шифрован диск. И изтри дългия вариант. Край.

Постави диска в заключващо се с шифър куфарче и се изправи, за да събере багажа си за пътуването.

ГЛАВА 3

Единствените две съседни каюти, останали на борда на първия скоков кораб, заминаващ за Тау Кит, бяха луксозни апартаменти. Майлс се усмихна и мислено си отбеляза да документира необходимостта от секретност за пред счетоводителите на Илян, за предпочитане докато посочва каква огромна печалба им е донесла току-що приключената операция. Той спокойно подреди оскъдния си багаж и изчака сержант Таура да завърши претърсването на каютите. Осветлението и обстановката вдъхваха ведрина, леглата бяха широки и меки, баните бяха отделни и дори не трябваше да излизат за храна — невероятната цена включваше неограничен рум-сървиз. Когато корабът излезеше в космоса, в продължение на седем дни щяха да обитават свои собствени вселени.

Останалата част от пътуването до дома нямаше да е толкова привлекателна. На трансферната станция на Тау Кит щеше да смени униформата и самоличността си и да се качи на борда на правителствен бараярски кораб като лейтенант лорд Майлс Воркосиган, куриер на ИмпСи, скромен млад офицер със същия ранг и задачи като на злощастния лейтенант Ворберг. Той извади зелената си имперска униформа и я закачи в гардероба при униформените си ботуши. Куриерите винаги бяха отлично прикритие за честите му пътувания — така никога не се налагаше да обяснява нищо. От друга страна, всички на борда на другия кораб щяха да са мъже, при това военни, и уви, бараярци. Нямаше нужда от телохранител. Сержант Таура можеше да се върне при „Дендарии“ и Майлс щеше да остане сам с другите поданици на Империята.

Имаше достатъчно богат опит и очакваше реакцията им към очевидната му физическа негодност за военна служба. Открито нямаше да му кажат нищо — щеше да им е ясно, че дължи тази приятна куриерска работа на баща си, вицекрал адмирал граф Вор-и-така-нататък. Тъкмо такава реакция и искаше, за да поддържа прикритието си, и лейтенант Воркосиган Тъпия с нищо нямаше да ги накара да променят мнението си. Е, може би в екипажа щеше да има хора, с които вече е пътувал и които са свикнали с него.

Той заключи гардероба. Поне през следващата седмица можеше да си почине от лейтенант Воркосиган и всичките му проблеми. Имаше по-непосредствени грижи. Стомахът му трепереше в очакване.

Сержант Таура най-после се върна и надникна през отворената междинна врата между каютите.

— Всичко е наред — докладва тя. — Не открих подслушващи устройства. Всъщност, откакто се качихме на борда, не са се появявали нови пътници и не е качван нов товар. Току-що напуснахме орбита.

Майлс се усмихна. Сержант Таура беше един от най-необикновените и най-добрите бойци на „Дендарии“. И нищо чудно, тя бе генетично създадена за тази цел.

Таура бе жив прототип на генетичен проект със съмнителна етика, замислен и изпълнен, къде другаде, на Джаксън Хол. Бяха искали свръхвойник и бяха събрали научен колектив, за да го създаде. Колектив, състоящ се изцяло от биоинженери и нито един опитен военен. Бяха се стремили към нещо зрелищно, за да впечатлят клиента. И определено го бяха постигнали.

Когато Майлс я видя за пръв път, шестнадесетгодишната Таура беше достигнала пълния си ръст от два метра и четиридесет. Пръстите на ръцете й краката й завършваха с тежки нокти и кучешките й зъби стърчаха от издадените й напред устни. Тялото й сякаш излъчваше топлината на яростен метаболизъм, който й осигуряваше необичайна сила и бързина. Това и златистокафявите й очи й придаваше вълчи вид. Когато напълно се съсредоточеше върху работата си, свирепият й поглед можеше да накара здрави мъже да хвърлят оръжието си и да се проснат на земята — психологически военен ефект, който Майлс лично бе наблюдавал в един изключително приятен момент.

По свой собствен начин Таура бе една от най-красивите жени, които беше виждал. Просто трябваше да я погледнеш както трябва. И за разлика от вече сливащите се в паметта му операции на „Дендарии“, Майлс можеше да изброи всеки от малкото случаи, в които се бяха любили, още от първата им среща преди шест-седем години. Всъщност преди да започне историята с Куин. Таура му бе първата, както и той на нея, и тази тайна връзка никога не отслабваше.

О, бяха се опитвали да се държат прилично. Уставът на „Дендарии“ срещу междудлъжностното сближаване — това беше в полза на всички, за да се предпазят войниците от експлоатиране и офицерите да не изпуснат юздите на дисциплината. И младият строг адмирал Нейсмит бе решен да стане пример за подражание на хората си, решителност, която му се беше изплъзнала… някъде. Навярно след поредния път, когато едва не го бяха убили.

Е, щом не можеше да е добър, поне трябваше да е дискретен.

— Отлично, сержант. — Той й подаде ръка. — Вече можеш да си починеш — през следващите седем дни, а?

Лицето й грейна, устните й се разтеглиха в усмивка, която изцяло разкри кучешките й зъби.

— Наистина ли? — с острия си, звънлив глас попита тя.

— Наистина.

Таура се приближи до него. Палубата леко заскърца под мускулестата й грамада. Тя се наведе и залепи на устните му многообещаваща целувка. Кучешките зъби може и да караха адреналина му да кипи, но иначе беше просто прекрасно… Таура се наслаждаваше на живота, живееше във вечно „сега“, при това основателно… Майлс се насили да откъсне мислите си от това бъдеще, а и от което и да е друго, и провря ръка зад тила й, за да отпусне оплетената й на плитка махагонова коса.

— Ще отида да се освежа — след известно време се усмихна тя и се откъсна от прегръдката му.

— Използвай всички удобства на банята — искрено я посъветва Майлс. — След банята в резиденцията на нашия посланик на станция Дайн не съм виждал по-хубава.

Той се оттегли в собствената си баня, съблече униформата си и се зае с приятния ритуал на депилирането, измиването и парфюмирането. Таура заслужаваше най-доброто. Освен това заслужаваше дълга почивка. Рядко й се случваше да захвърли маската на строг сержант и да разкрие свенливо скритата си отдолу женска същност. Рядко можеше да довери на някого уязвимостта си. „Приказната принцеса — помисли си Майлс. — Изглежда, всички имаме тайни самоличност.“

Той се уви в предварително затоплена пухкава хавлия и се отпусна на леглото си. Дали Таура бе очаквала този момент и в такъв случай каква оскъдна дреха щеше да извади от войнишката си раница? Тя настояваше да опитва с него тези ужким секси трикове и като че ли не съзнаваше, че и без това прилича на богиня. Надяваше се, че е успяла да изгуби онова ужасяващо розово нещо с червените пера. Предния път трябваше да приложи цялата си тактичност, за да й подхвърли, че навярно цветът и моделът не подчертават най-хубавото в нея, без нито веднъж да загатне за вкуса или вида й. Таура може и да беше способна да го пречупи с една ръка, ала той можеше да я убие с една дума. Никога.

Когато я видя, на лицето му разцъфтя усмивка. Тя носеше нещо кремаво, гладко и лъскаво копринено, метри плат, толкова фин, че човек без усилие можеше да го провре през пръстен.

— О, великолепно! — с неподправен ентусиазъм възкликна Майлс.

— Наистина ли смяташ така? — Таура се завъртя и коприната полетя около тялото й, разнасяйки мускусен аромат, който сякаш проникна направо от ноздрите в гръбначния му мозък. Ноктите на краката й не тракаха по пода — предвидливо ги беше отрязала преди да ги лакира със златен лак. Иначе този път щеше да му е ужасно трудно да обясни защо се налага да го шият.

Таура легна до него. Тук няй-после можеха да утолят жаждата си за човешка или почти човешка близост, без да ги прекъсват, без клюки… Той потръпна при мисълта, че някой може да ги наблюдава, че някой може да им се смее или да пуска язвителни забележки. Дали не бе нервен, защото нарушаваше собствените си правила? Не очакваше друг човек да разбере тази връзка.

А дали самият той я разбираше? Преди може би щеше да измърмори нещо за тръпката, за страстта си към алпинизма, за върховните сексуални фантазии на един нисък мъж. По-късно навярно нещо за победата на живота над смъртта. Или пък беше нещо по-просто?

Може би любов.

* * *

Той се събуди и се загледа в нея. Фактът, че неговото размърдване не я събуди мигновено, както бе генетично програмирана, беше признак за доверието й.

Той наблюдаваше играта на светлината и сенките по стройното й тяло, полускрито под измачканата завивка. Прокара ръка по заобленостите й на няколко сантиметра над златистата й кожа и усети излъчващата се от нея трескава топлина. Лекото повдигане на гърдите й караше сенките да танцуват. Както винаги, дишаше прекалено дълбоко, прекалено бързо. Искаше му се да го забави. Сякаш бяха преброени не дните й, а вдишванията и издишванията и, и когато ги изчерпаше…

Таура бе последната оцеляла от всички прототипи. Те имаха генетично програмиран кратък живот, отчасти навярно като предпазна мярка, отчасти за да им внушат войнишка смелост — на базата на някаква мъглява теория, че краткият живот по-лесно се жертва в битка. Майлс смяташе, че нейните създатели не са разбирали нито смелостта, нито живота. Свръхвойниците бяха умрели бързо, без да прекарат години в артритна старост. Сякаш бяха обречени да изгорят в пламъци, а не да потънат в срам. Той се загледа в няколкото сребристи нишки в махагоновата й коса. Предната година не ги бе имало.

„Тя е едва на двайсет и две, за Бога!“

Корабната лекарка на „Дендарии“ внимателно я беше прегледала и й бе дала лекарства, за да забави яростния й метаболизъм. Сега Таура ядеше само колкото двама мъже, не колкото четирима. Година след година бяха удължавали живота й, сякаш теглеха гореща златна тел. И все пак някога тя щеше да се скъса.

Още колко й оставаше? Година? Две? Дали когато Майлс се върнеше при „Дендарии“, Таура щеше да е там, за да го посрещне с „Привет, адмирал Нейсмит“ пред другите и със „Здрасти, миличък“, щом останеха насаме?…

„Добре че обича адмирал Нейсмит. Лорд Воркосиган не би могъл да го понесе.“

Малко виновно се замисли за официалната любовница на адмирал Нейсмит, Куин. Никой не трябваше да обяснява или да се извинява, че е влюбен в такава красавица. Тя очевидно бе достойна за него.

Не че изневеряваше на Ели Куин. Строго погледнато, Таура беше дошла преди нея. И двамата с Ели не си бяха обещавали нищо. Макар да я бе питал много пъти. Ала и тя беше влюбена в адмирал Нейсмит. Не в лорд Воркосиган. Мисълта да се превърне в лейди Воркосиган, завинаги прикована на планета, която наричаше „мръсна провинция“, бе достатъчна, за да накара израслата в космоса Куин да избяга с писъци в противоположната посока или поне неловко да се извини.

Любовният живот на адмирал Нейсмит малко приличаше на юношеска мечта: неограничен и понякога удивителен секс без отговорности. Защо това вече не му харесваше толкова?

Обичаше Куин, обичаше енергичността и интелигентността й, взаимната им привързаност към военния живот. Тя бе един от най-добрите му приятели. Но всъщност не предлагаше нищо.

Двамата нямаха бъдеще, също както той и Таура.

Почти с облекчение щеше да избяга от адмирал Нейсмит и да се върне към лорд Воркосиган. Лорд Воркосиган нямаше полов живот.

Кога се бе случило това… този пропуск в живота му? „Всъщност много, много отдавна.“ Странно. До този момент не беше обръщал внимание.

Клепачите на Таура се отвориха и тя сънено му се усмихна.

— Гладна ли си? — попита Майлс. Предварително знаеше отговора.

— Аха.

Прекараха доста време в проучване на дългото меню, предлагано от корабния камбуз, после пратиха поръчката си. Докато чакаха, Таура повдигна възглавниците, седна на леглото и замислено се загледа в него със златистите си очи.

— Спомняш ли си първия път, когато ме нахрани?

— Да. В тъмниците на Риовал. С онзи отвратителен сух порцион.

— Беше по-добре от суровите плъхове, уверявам те.

— Сега мога да ти дам нещо по-приятно.

Когато се спасяваха хора, с тях повече не биваше да се случи нищо лошо. Нали такава беше сделката? „И после всички живеем щастливо, нали?“ Но когато всеки момент го заплашваше нов пристъп, наистина ли бе толкова сигурен, че Таура първа ще си иде? Може би в крайна сметка това щеше да е адмирал Нейсмит…

— Това беше една от първите ми спасителни операции. И една от най-добрите.

— Любов от пръв поглед ли беше?

— Мм… честно казано, не. По-скоро ужас от пръв поглед. Влюбването стана след около час.

— С мен беше същото. Започнах да се влюбвам в теб едва когато се върна за мен.

— Нали знаеш, че… тона не започна точно като спасителна операция. — Всъщност го бяха наели да сложи край на експеримента.

— Но ти я превърна в такава. Винаги си щастлив, когато спасяваш някого, независимо колко опасно може да стане.

— Моята работа не ми носи само финансови възнаграждения. Не отричам, че изпитвам емоционална потребност да измъквам някого от блатото. Особено когато никой друг не вярва, че е възможно. Обожавам да се самоизтъквам и публиката винаги е ужасно мила. — „Е, може би без Ворберг.“

— Понякога се чудя дали не си като онзи бараярец, за когото ми разказа. Онзи, който раздавал на всички печен дроб за Зимния празник, защото самият той много го обичал. И винаги се ядосвал, че на него никой не му носел.

— Аз нямам нужда да ме спасяват. Обикновено. — Миналогодишният му престой на Джаксън Хол бе едно от малкото изключения. Само че споменът му за това време представляваше тримесечно бяло петно.

— Мм, всъщност нямам предвид точно спасяване. Спасяването е резултат. Свобода. Ти подаряваш свобода винаги, когато можеш. Може би защото самият ти се стремиш към нея.

„И не мога да я постигна?“

— Не. Обичам притока на адреналин.

Вечерята им пристигна — на две колички, Майлс отпрати стюарда и двамата се заеха да подредят блюдата. Каютата бе ужасно просторна, масата дори не беше сгъваема, а завинтена за палубата. Майлс преглътна първата си хапка я се загледа в Таура. В такъв момент винаги се чувстваше странно щастлив. Когато се хранеше, тя сама по себе си представляваше внушителна гледка.

— Да не пропуснеш тези пържени сиренца с лютив сос — услужливо посочи той. — В тях има много калории, сигурен съм.

— Благодаря. — Последва мълчание, нарушавано само от мляскане.

— Доволна ли си? — попита Майлс.

Таура преглътна нещо вкусно с формата на звезда.

— О, да.

Той се усмихна. Тя имаше дарба за щастие. Винаги живееше в настоящето. Дали мисълта за ранната й смърт някога се стоварваше върху раменете й като лешояд?… „Да, разбира се. Но хайде да не си разваляме настроението.“

— Стана ли ти неприятно, когато миналата година откри, че съм лорд Воркосиган? Че адмирал Нейсмит не е истински?

Таура сви рамене.

— Стори ми се нормално. Винаги съм смятала, че трябва да си някакъв принц.

— Нищо подобно! — засмя се той. „Бог да ме спаси от Империята, амин.“ Или може би лъжеше сега, а не тогава? Може би адмирал Нейсмит бе истинският, а лорд Воркосиган — маска? Бетанският акцент на Нейсмит толкова гладко прилягаше на езика му. Гърлените бараярски гласни на Воркосиган изискваха все по-големи усилия. Толкова лесно се вмъкваше в кожата на Нейсмит и толкова… мъчително в тази на Воркосиган.

— Всъщност — поде нишката на предишния разговор той, — тъкмо свобода не искам. Не искам да се мотая безцелно или… да остана без работа. — „Особено последното.“ — Не искам свободно време… освен моменти като този, разбира се — припряно прибави Майлс. Тя окуражително кимна. — Искам… да съм такъв, какъвто ми е писано. Да съм или да стана самия себе си. — Оттук и измислянето на адмирал Нейсмит, за да запази в личността си всичко онова, за което нямаше място на Бараяр.

Стотици пъти бе мислил по този въпрос. Понякога му се щеше окончателно да се откаже от Воркосиган и да стане просто Нейсмит. Да се отърси от финансовите и патриотични окови на ИмпСи, да стане отстъпник, да изкарва прехраната си със свободните наемници от Дендарии. Ала това пътуване щеше да е еднопосочно. Ворски лорд не можеше да има собствени въоръжени сили, това беше държавна измяна. Ако тръгнеше по този път, никога нямаше да може да се завърне у дома.

И най-вече, не можеше да причини това на баща си. „Баща-ми-графът“, име, изричано на един дъх. Не и докато старецът бе жив и хранеше всички стари бараярски надежди за сина си. Не беше сигурен как ще реагира и майка му, бетанка до мозъка на костите си дори след всички тези години на Бараяр. Тя нямаше да има принципни възражения, но не одобряваше военния начин на живот. И не само че не го одобряваше, но и ясно му даде да разбере, че според нея интелигентните хора могат да постигнат нещо по-добро в живота си. А когато умреше баща му… Майлс щеше да стане граф Воркосиган, да има област и глас в Съвета на графовете, наред с безкрайни задължения… „Дано живееш дълго, татко.“

Но и адмирал Нейсмит не беше всичко.

— Като стана дума за спасителни операции — върна го в настоящето прелестният баритон на Таура, — как е нещастният ти клонинг Марк? Открил ли е вече съдбата си?

Таура поне не наричаше единствения му брат „дебел дребен гадняр“. Той признателно й се усмихна.

— Добре е, струва ми се. Напуснал Бараяр с родителите ми, когато са заминали за Сергияр, останал малко с тях и после продължил за колонията Бета. Там го наглежда баба ми. Записал се в университета в Кварц, същия град, в който живее тя. Учи счетоводство. Изглежда, му харесва. Струва ми се малко непонятно. Предполагам, че близнаците би трябвало да имат еднакви вкусове.

— Може би с възрастта нещата ще се променят.

— Мисля, че Марк никога повече няма да стане военен.

— Не, но навярно ти ще се заинтересуваш от счетоводство.

Майлс подозрително я погледна — а, добре. Тя се шегуваше. Виждаше го по бръчиците в ъгълчетата на очите й.

Той отпи от виното си. Споменаването на Марк го върна към Джаксън Хол, към неговото криосъживяване и към всичките му тайни проблеми, които в момента се свеждаха до изключително неприятен страничен ефект. Спомни си и за доктор Дърона, неговата криоложка. Дали двете сестри Дърона бяха успели да избягат и да основат нова клиника на Ескобар, далеч от омразната си родна планета? Марк трябваше да знае, той продължаваше да им превежда пари. И в такъв случай дали бяха готови да приемат един стар пациент? С извънредна дискретност?

Можеше да си вземе продължителна отпуска под предлог, че ще посети родителите си на Сергияр. Ескобар бе на две крачки от Сергияр. Щом пристигнеше там, можеше да отиде при Роуан Дърона… Дори може би щеше да успее да представи пътуването си пред Илян като тайна любовна връзка. Или поне пред графа. Макар и неохотно, даже на агентите на ИмпСи се позволяваше да имат личен живот, въпреки че щеше да се изненада, ако научеше такова нещо за Илян. Кратката му любовна история с Роуан беше грешка. Бе се случило, докато все още страдаше от криоамнезия, но се бяха разделили, поне според него, като приятели. Навярно можеше да я убеди да го лекува без ИмпСи да научи?

Започваше да съжалява, че не е взел със себе си и двата варианта на доклада си. Можеше да отложи окончателното си решение за по-късно, когато имаше повече време да го обмисли. Ала вече нямаше връщане и се нуждаеше от по-добър план. Не биваше да се доверява на късмета си.

Ескобар, това беше. Веднага щом имаше възможност.

Майлс, се отпусна назад и се загледа в триумфалния блясък на чиниите, чашите и купите по масата, повече напомнящи на бойно поле след… е, след като оттам е минала Таура. Той се обърна към леглото.

— Е, милейди, какво ще кажете да подремнем? Или нещо друго?

Тя проследи погледа му.

— Нещо друго. После ще подремнем.

— Както заповядате. — Майлс се поклони и се изправи, да да и подаде ръка. — Нощта е ваша.

ГЛАВА 4

Както изискваше стандартната оперативна процедура за завръщащи се куриери, Майлс бе посрещнат на космодрума край Ворбар Султана от шофьор, който го откара направо в щаба на ИмпСи. Когато видя сградата му се прииска да се бяха движили по-бавно или да бяха обиколили центъра поне няколко пъти. Като че ли седмиците, прекарани в обмисляне на дилемата на борда на правителствения кораб, не му бяха достатъчни. Нямаше нужда от повече мислене, а от действие.

Шофьорът мина през контролния пост и спря пред огромното сиво здание, мрачно и навяващо лоши предчувствия. Това впечатление не се дължеше изцяло на психическото състояние на Майлс — щабквартирата на ИмпСи беше една от най грозните сгради във Ворбар Султана. Туристите от провинцията, които всъщност би трябвало да я избягват, специално идваха да я разлеждат, главно заради славата на архитекта, който според легендата полудял след неочакваното детрониране на своя покровител император Юри.

Майлс освободи шофьора с махване на ръка и застана под хладното есенно слънце пред вратата. Струваше му се, че грижливо разработеният му план изобщо няма да успее.

„И даже да успее, през остатъка от живота си все ще се озъртам през рамо в очакваме да ме хванат.“ Не. Нямаше да го направи. Щеше да предаде редактирания вариант, да, не си бе оставил друг избор, но после (и преди Илян да има възможност да прочете трижди проклетия доклад) щеше да каже на шефа истината. Можеше да се оправдае с това, че медицинският му проблем е прекалено сериозен, за да го документира.

Ако продължеше да стои на студа и да се преструва, че разглежда стилизираните гранитни чудовища, изрязани в нисък релеф над входа, щеше да привлече вниманието на охраната. Майлс съблече шинела си, внимателно го преметна през ръка, притисна куфарчето към зелената си куртка и влезе.

Служителят на пропуска без коментари го подложи на обичайната проверка. Майлс остави шинела си — ушит по поръчка за нестандартния му ръст — в гардероба. После, както се полагаше на офицер с неговия ранг, го пуснаха без придружител до иначе труднодостъпния кабинет на Илян. За да стигне на неговия етаж, трябваше да се качи с два различни асансьора и да слезе с трети.

Мина през последния скенер в коридора и завари вратата на външния офис отворена. Секретарят на Илян седеше на бюрото си и разговаряше с генерал Лукас Хароче, началник на вътрешния отдел, една от най-неприятните и неблагодарни служби. В този ресор бяха държавната измяна и антиправителствените групи на Бараяр. Неговият колега генерал Алегро се занимаваше със същото на непокорния Комар.

В редките случаи, в които не докладваше лично на Илян, Майлс обикновено се явяваше при началника на галактическия отдел. Но щабът на ГО се намираше на Комар, а този път го бяха повикали директно на Бараяр, без да се отбива на планетата, която охраняваше единствения бараярски скоков пункт. Трябваше да е нещо спешно. Може би достатъчно спешно, за да отклони вниманието на Илян от медицинския проблем на Майлс.

— Здравейте, капитане, здравейте, генерал Хароче. — Като формално младши офицер, Майлс им отдаде чест, на което те небрежно отвърнаха. Той не познаваше добре секретаря на Илян, който заемаше този важен пост от около две години.

Капитанът протегна ръка към куфарчето.

— Докладът ви, добре. Подпишете, моля.

— Аз… исках да го предам лично на шефа. — Майлс кимна към затворената вътрешна врата.

— Днес не може. Няма го.

— Няма ли го? Очаквах… трябва устно да прибавя някои неща.

— Ще му ги предам веднага щом се върне.

— Скоро ли ще се върне? Мога да го почакам.

— Няма да е днес. Извън града е.

„Мамка му!“

— Ами… — Майлс неохотно остави куфарчето на бюрото и четири пъти притисна дланта си към скенера на комуникационния пулт, за да документира предаването на доклада.

— Хм… оставил ли е някаква заповед за мен? Трябва да е знаел кога ще пристигна.

— Да, лейтенант. Свободен сте, докато ви повика.

— Мислех, че е нещо спешно.

— Какво да ви кажа? — сви рамене секретарят. — Понякога ИмпСи си спомня, че е военна организация. Бързай и чакай.

Очевидно нямаше да научи от него нищо друго. Но щом разполагаше с достатъчно време… хитрият му план да замине за Ескобар отново изплуваше на повърхността.

— Значи съм свободен, така ли? Имам ли време да посетя родителите си на Сергияр?

— Боя се, че нямате. Трябва да сте готов да се явите тук с едночасово предупреждение. Най-добре не напускайте града. — Забелязал стъписаното изражение на Майлс, той прибави: — Съжалявам, лейтенант Воркосиган.

„Но не толкова, колкото съжалявам аз.“ Нямаше боен план, който да не се промени след първия сблъсък с врага.

— Ами… предайте на Илян, че бих искал колкото е възможно по-скоро да се видя с него.

— Разбира се. — Секретарят си записа.

— Как са родителите ви, лейтенант Воркосиган? — добродушно попита генерал Хароче. Побеляващ петдесетина-годишен мъж, той носеше малко смачкана зелена униформа. Майлс харесваше дълбокия му, богат глас с едва доловим провинциален акцент от западните области, който прекараните в столицата години не бяха изгладили. Работата на Хароче му бе донесла страхотна репутация във вътрешните кръгове в Службата, но извън нея не го познаваше никой. Беше постъпил в ИмпСи около година преди Майлс, но след едно десетилетие във вътрешния отдел всеки щеше да побелее и да получи язва.

— Вие сигурно имате по-нова информация за тях, господин генерал.

Хароче разпери ръце и сви рамене.

— Не, всъщност не. Илян извади Сергияр от моя ресор и създаде специален сергиярски отдел.

— Там със сигурност няма достатъчно работа за самостоятелен отдел — отбеляза Майлс. — Колонията е на по-малко от трийсет години. Населението още не е достигнало милион, нали?

— Почти — отвърна секретарят.

Хароче мрачно се усмихна.

— Аз смятах, че е преждевременно, но вицекрал граф Воркосиган поиска… така се случи. — Той избели очи и хвърли на Майлс многозначителен поглед.

„Не ми излизай с тия глупости, Хароче. Знаеш каква е истинската ми работа. И че я върша адски добре.“

— Звучи ми като поредната синекурна бюрократщина. Заселниците са прекалено заети, за да вдигат бунтове. Навярно трябва да се кандидатирам за мястото.

— Боя се, че вече е заето. От полковник Олшански.

— О? Чувал съм, че е стабилен човек. Сергияр определено има стратегическо място в трансферния възел, но мислех, че с това се занимава галактическият отдел. Илян се застрахова за бъдещето, предполагам. — Майлс въздъхна. — Е, сега спокойно мога да се прибера вкъщи. Ще ме откриете в замъка Воркосиган.

Секретарят зловещо се усмихна.

— О, ще ви открием, където и да сте.

Това беше една от шегите на ИмпСи. Майлс учтиво се засмя и си тръгна.

* * *

Слезе от асансьора в последното фоайе едновременно с капитан в зелена униформа, тъмнокос мъж на средна възраст с напрегнати тъмнокафяви очи и месест римски нос: познато, но напълно неочаквано лице.

— Дъв Галени! — възкликна Майлс. — Какво правиш тук?

— О, здравей, Майлс — усмихна се Галени, доколкото доволната му гримаса можеше да се нарече усмивка. Беше малко по-възрастен и по-пълен от последната им среща, но изглеждаше спокоен и самоуверен. — Работя, разбира се. Поисках да ме прехвърлят тук.

— За последен път те видях в контраразузнаването на Комар. Повишили ли са те? Да не би ненадейно да си изпитал копнеж към канцеларската работа? Или си дошъл да се погрееш на малко радиоактивния блясък на центровете на имперската власт?

— От всичко това по малко, плюс… — Галени се озърна, сякаш за да се увери, че са сами. Какво можеше да е толкова тайно, че да шепне тук, в самото сърце на лабиринта? — Заради една жена.

— Мили Боже, това ми прилича на някоя от историите на братовчед ми Иван. Ти, жена и още какво?

— Не ми се подигравай. Нима все още нямаш връзка с онази страхотна Куин?

Майлс си спомни за последния си спор с Ели и овладя потръпването си.

— Повече или по-малко. — При първа възможност трябваше да се върне и да уреди въпроса с нея. Тя бе омекнала достатъчно, за да отиде да го види на люка на совалката на „Перегрин“, но сбогуването им беше официално и сдържано.

— Виждаш ли? — тактично каза Галени. — Тя е комарка. От рода Тоскана. След като получила докторска степен по бизнес-теория на Комар, започнала работа в семейния транспортен концерн. Сега е на Ворбар Султана като постоянен лобист и представлява всички комарски транспортни компании, нещо като свръзка между тях и Империята. Блестяща жена.

От устата на Галени, самият той защитил докторат по история преди да стане един от първите комарци, приети на имперска военна служба, това беше огромна похвала.

— Е… значи ходиш с нея? Или смяташ да я назначиш в своя отдел?

Майлс можеше да се закълне, че Галени почти се е изчервил.

— Това е сериозно, Воркосиган.

— И е амбициозна. Щом е от ония Тоскана.

— И аз някога бях от „ония“ Галени. Когато това име се споменаваше с такава интонация.

— Мислиш да възстановиш семейното богатство, така ли?

— Ммм… времената се промениха. И миналото никога няма да се върне. Струва ми се, че е настъпил моментът да проявя малко амбиция. Наближавам четирийсетте, нали знаеш.

— И очевидно си съвсем грохнал — ухили се Майлс. — Е, моите поздравления. Или би трябвало да пожелая късмет?

— Май че ще предпочета късмета. Поздравленията засега са преждевременни. Но скоро и на тях ще дойде ред, надявам се. Ами ти?

„В момента любовният живот е прекалено сложен. Или поне… животът на адмирал Нейсмит.“

— А, питаш за работата. Ами… хм, точно сега съм свободен. Тъкмо се връщам от кратка галактическа обиколка.

Галени разбиращо повдигна вежди — сигурно добре си спомняше собствената си среща с наемниците на Дендарии и „адмирал Нейсмит“: оттогава бяха минали само няколко години.

— Накъде си се запътил сега?

Майлс посочи асансьора за надолу.

— Към вкъщи. Имам няколко дни отпуска.

— Тогава може би ще се видим в града. — Галени се вмъкна в асансьора и весело отдаде чест на Майлс.

— Надявам се. Пази се. — Той се качи в своя асансьор и слезе на първия етаж.

Когато стигна на пропуска, Майлс спря и се замисли. Винаги, когато се прибираше от доклад в ИмпСи, или викаше кола от гаража на графа, шофирана от гвардеец или прислужник, или по-често го очакваха, без да ги е предупредил. Но гвардейците, прислугата и колите бяха прехвърлени заедно с графа и графинята във вицекралския дворец на Сергияр (макар майка му да му бе писала, че „дворец“ било твърде подвеждащо определение). Дали не трябваше да поиска автомобил от гаража на ИмпСи? Или да повика такси? Въпреки че всяко такси, което дойдеше тук, първо щеше да бъде претърсено от охраната. От космодрума Майлс беше пратил оскъдния си багаж направо в имението.

Времето бе сиво и студено, ала не валеше. И той беше прекарал прекалено много време на борда на ужасно тесен (макар и бърз) скоков кораб. Майлс взе шинела си и излезе навън. В края на краищата имаше заповед да се движи с телохранител само по време на галактическите си пътувания.

* * *

Когато зави зад последния ъгъл и излезе на улицата, на която се намираше замъкът Воркосиган, тъкмо започваше да ръми. Четири километра… е, навярно не беше счупил рекорд, но поне не се задъхваше.

Разходката бе минала… нормално. Улиците в столицата бяха пълни с коли и пешеходци, които не обръщаха внимание на дребния мъж във военна униформа. Никой не се заглеждаше в него, не правеше груби жестове, даже стария символ против мутация. Дали се дължеше на факта, че се бе избавил от куцането и гърбицата си? Или се бяха променили самите бараярци?

Някога на тази улица се бяха издигали три старомодни постройки. Поради съображения за сигурност, Империята бе купила едната по време на регентството на баща му и сега в нея се помещаваха някакви чиновнически офиси. Другата в отсрещния край, по-занемарена и влажна, беше съборена и на нейно място имаше малък парк. Преди век и половина големите къщи сигурно величествено се бяха извисявали над конските каруци и ездачите. Сега бяха засенчени от по-високите модерни сгради наоколо.

Замъкът Воркосиган се намираше в средата, отделен от улицата с морава и градина около полукръглата отбивка. Имението бе оградено с каменна стена, увенчана с черни шипове от ковано желязо. Двете четириетажни крила от грамадни сиви каменни блокове, допълнени с някои архитектурни странности, определено имаха древен вид. Трябваха им само зъбери и крепостен ров. „И малко прилепи и гарвани за красота.“ Произхождащите от Земята прилепи рядко се срещаха на Бараяр, тъй като нямаше достатъчно земни насекоми, с които да се хранят, а местните създания, погрешно наричани „бръмбари“, обикновено бяха отровни. Истинската защита на целия комплекс се осигуряваше от силово поле точно зад стената, което елиминираше романтичната възможност за прилепи. Часовите бяха в бетонното помещение на портала. В зенита на регентството тук денонощно се бяха редували три взвода от ИмпСи. Сега имаше само един самотен пазач, млад ефрейтор от ИмпСи, които чу стъпките на Майлс и подаде глава от отворената врата, после излезе и му отдаде чест. Новак. Майлс не го познаваше.

— Добър ден, лейтенант Воркосиган — каза младежът. — Очаквах ви. Преди два часа докараха багажа ви. Вече го сканирах.

— Благодаря, ефрейтор. — Майлс мрачно отвърна на поздрава. — Напоследък да се е случило нещо интересно?

— Не, господин лейтенант. Поне откакто заминаха графът и графинята. Имахме проблем само една нощ, когато през скенерннте лъчи някак си беше минала котка. Не знаех, че котките могат да вдигат такъв шум. Явно си е мислила, че ще я убият и изядат.

Майлс забеляза празната опаковка от сандвич на пода до отсрещната стена и паничка с мляко. Мониторите във втората стаичка хвърляха студена светлина през тесния отвор на вратата.

— Е? Убихте ли я?

— А, не, господин лейтенант. За щастие.

— Добре. — Той взе раницата си след като едва не се сблъска с ефрейтора, който със закъснение се опита да му я подаде. От сенките под стола на пазача го гледаха две уплашени жълто-зелени очи. Младежът имаше интересна колекция от дълги черни котешки косми по униформата и дълбоки, полузараснали драскотини по ръцете. Забавленията с домашни любимци по време на дежурство бяха строго забранени от устава. Но девет часа на ден в този тесен бункер… момчето трябваше да се е побъркало от скука.

— Ключалките са пренастроени за вашите длани, господин лейтенант — услужливо прибави ефрейторът. — Проверих всичко. Два пъти. Да ви помогна ли с раницата? Знаете ли колко време ще останете?

— Нямам представа. Ще ти съобщя. — Хлапето явно копнееше да поговори с някого, ала Майлс бе уморен. Може би по-късно. Той излезе навън, после се обърна. — Как я кръсти?

— Господин лейтенант?

— Котката.

На лицето на младежа се изписа паника. Изглежда, най-после си беше спомнил онази част от устава, която се отнасяше за домашните любимци.

— Хм… Зап, господин лейтенант.

Поне бе честен.

— Добре, всичко е наред, ефрейтор. — Майлс му отдаде чест като аналитик от щаба на ИмпСи, нещо като махване с два пръста в областта на слепоочието — аналитиците от Службата не се отнасяха с голямо уважение към всеки с коефициент на интелигентност, по-малък от техния. Пазачът отвърна с надлежно козируване.

„Откога ИмпСи ни пращат деца за охрана?“ Мрачните мъже, конто бяха патрулирали в имението в дните на регенството, щяха да екзекутират нещастната котка на място и да проверят останките й за сканиращи устройства и бомби. Хлапето трябваше да е… „поне на двайсет и една, щом е в ИмпСи и е ефрейтор“. Майлс овладя лекото си безпокойство и излезе под вече усилващия се дъжд.

Притисна дланта си към скенера от дясната страна на вратата и двете крила се отвориха. Почувства се странно да го направи сам — преди тук винаги бе стоял гвардеец в кафяво-сребристата униформа на Дома. „Кога са автоматизирали тази врата?“

В огромния вестибюл с черно-бял под беше студено и тъмно. Майлс едва не каза „Светлина!“, но се отказа. Никога не бе оставал сам в замъка Воркосиган.

— Някой ден, синко, всичко това ще е твое — прошепна в сумрака той. Кънтящото ехо на думите му тихо отекна от стените. Майлс сподави потръпването си, обърна се надясно и бавно започна да обикаля сградата.

Килимът в следващата стая приглуши самотното тропане на ботушите му. Всички мебели — липсваха около половината — бяха покрити с призрачни бели калъфи. Къщата му се струваше едновременно по-голяма и по-малка, отколкото си я спомняше, озадачаващ парадокс.

Майлс надникна в гаража, заемащ цялото мазе на източното крило. Неговият гравитоскутер бе паркиран в единия ъгъл. В другия видя бронирана кола, лъскава и луксозна, но стара. Той си помисли за бойния си скафандър. „Навярно не бива да се опитвам да шофирам и пилотирам, докато не излекувам проклетия дефект в главата си.“ Със скутера рискуваше да загине, ако получеше пристъп, с наземната кола можеше да убие всички на пътя. Миналата зима, преди да се убеди, че оздравява, както му бяха обещали, винаги го бе возил някой друг.

Майлс се качи по едно от задните стълбища в огромната кухня на първия етаж. Като малък, тук винаги откриваше вкусни неща и интересни, заети хора, като готвачки, гвардейци, слуги и от време на време дори изгладнелия регент, дошъл да потърси нещо за хапване. Бяха останали някои прибори, но в килерите, хладилните камери и хладилниците нямаше нищо.

Той включи най-малкия хладилник. Ако се наложеше да остане продължително време, трябваше да се снабди с храна. Или да си вземе прислужник. Един щеше да му е достатъчен. И все пак не искаше непознат да влиза тук… навярно някой от неотдавна пенсионираните служители на баща му. Но можеше и да не се задържи много. Можеше да си купи готова храна — само не военни порциони, благодаря. В избата беше оставено да отлежава внушително количество алкохол. Майлс взе няколко бутилки червено, останало от времето на дядо му.

Без да си нрави труда да включва асансьора, той се качи по витото стълбище в спалнята си на третия етаж, която гледаше към задната градина. Сега вече наистина имаше нужда от осветление, тъй като нощта криеше повече опасности от меланхолията. Стаята беше същата, каквато я бе оставил… само преди четири месеца? Прекалено подредена — тук никой не беше живял задълго. Е, предната зима лорд Воркосиган бе останал доста време, но тогава не беше в състояние да остави трайни следи.

„Мога да поръчам храна. И да вечерям заедно с ефрейтора.“ Ала всъщност не бе толкова гладен.

„Мога да правя каквото поискам. Абсолютно всичко.“

Освен единственото нещо, което наистина желаеше — да замине още тази вечер за Ескобар с възможно най-бързия скоков кораб. Или за някоя станция със също толкова модерна медицина. Той изсумтя и се зае да разопакова багажа си.

После седна на леглото и си наля вино в чашата от банята. До последната операция с „Дендарии“ беше избягвал алкохол и опиати, но това, изглежда, нямаше никаква връзка с редките пристъпи. Ако останеше сам тук до срещата си с Илян и ако припадъкът се повтореше, поне нямаше да го види никой.

„Ще пийна, после ще си поръчам нещо за вечеря.“ На другия ден трябваше да измисли нов план за атака на… на проклетия саботьор, който се криеше в невроните му.

Виното се плъзна в гърлото му, ароматно и затоплящо. Откри, че му трябва повече алкохол, за да се отпусне — проблем, с който лесно можеше да се справи. Това навярно бе поредният страничен ефект от криосъживяването, ала той се боеше, че просто се дължи на възрастта му. Заспа, когато бутилката беше вече почти празна.

* * *

По обяд на следващия ден проблемът с храната започна да се изостря въпреки няколкото болкоуспокоителни за закуска. Липсата на кафе и чай направо го отчайваше. „Аз съм агент на ИмпСи. Мога да се справя с положението.“ Някой трябваше да е пазарувал през всички тези години… не, сега си спомняше, че провизиите се доставяха ежедневно с гравитобус. Главният готвач имаше задълженията на ротен старшина и осигуряваше храната на графа, графинята, двадесетина слуги, двадесет гвардейци и техните семейства. Гладната охрана от ИмпСи също не се свенеше да отмъква по нещо от кухнята, а и често имаше официални вечери, балове или приеми със стотици гости.

Комуникационният пулт в малкия кабинет на готвача скоро му осигури нужните данни. Имението беше имало редовен снабдител. Сметката вече бе закрита, но Майлс винаги можеше отново да я открие. Списъкът на предлаганите стоки беше удивителен, цените им — още повече. Колко марки бяха плащали за яйца? Аха! В една щайга имаше дванадесет дузини, а не дванадесет яйца. Майлс се опита да си представи какво би могъл да направи със сто четиридесет и четири яйца. Може би когато бе на тринадесет години… Някои възможности просто идваха прекалено късно в живота.

Той превключи на видеодиректорията. Най-близкият магазин се намираше на около шест преки от къщата. Друг квартал: можеше ли да си позволи да шофира? „Дотам ще отида пеш. И ще се върна с такси.“

Магазинът се оказа странна дупка в стената, но предлагаше кафе, чай, мляко, разумен брой яйца, кутия овесени ядки и цял куп полуфабрикати. Майлс си взе по два от петте вида и импулсивно купи шест пакета скъпа котешка храна. Щеше да я даде на пазача. Или да се опита да примами Зап при себе си? След инцидента с лазерните лъчи животното навярно нямаше да припари до главната сграда.

Той взе покупките си и ги занесе на касата, където продавачката го измери от главата до петите и странно му се усмихна. Майлс вътрешно се приготви за някоя ехидна забележка от рода на „А, мутант?“. Трябваше да облече униформата си — никой не смееше да се присмива на окото на Хор, намигащо от яката му. Вместо това жената рече:

— А, ерген?

Обратното пътуване и следобедната закуска отнеха един час. До мръкване оставаха още пет часа. И после още до лягане. Достатъчно време, за да издири всички крионеврологични клиники и специалисти на Бараяр и да ги подреди в две графи според медицинската им репутация и вероятността да запазят посещението му в тайна от ИмпСи. Проблемът беше второто изискване. Наистина не искаше някой неопитен лекар да се рови в главата му, ала щеше да е много трудно да убеди най-добрите да приемат пациент, без да документират лечението. Ескобар? Бараяр? Или трябваше да почака до следващата си галактическа операция, колкото може по-надалеч от щаба?

Той нервно обикаляше из къщата и всяко нещо му навяваше спомени. Това бе спалнята на Елена. Тази стаичка беше на Ботари, нейния баща. Тук Иван се бе промъкнал през перилата, беше паднал и си бе разцепил главата — без външни отражения върху интелигентността му. Бяха се надявали, че падането ще го направи по-умен…

За вечеря Майлс реши да се придържа към стандартите. Облече зелената си униформа, свали калъфите на мебелите в официалната трапезария, наля си вино в кристална чаша и седна на дългата няколко метра маса. За малко да си вземе и чиния, но си помисли, че може да спести миенето като изяде един от полуфабрикатите от кутията. Дори пусна тиха музика. Иначе вечерята отне около пет минути. Когато свърши, той надлежно постави калъфите върху полираното дърво и столовете.

„Ако «Дендарии» бяха тук, щяхме да вдигнем страхотен купон.“

Ели Куин. Или Таура. Или Роуан Дърона. Или дори Елена, Баз и всички останали. Бел Торн, който все още му липсваше. Който и да е. Зави му се свят, когато си представи „Дендарии“ тук, но пък те несъмнено щяха да съживят замъка.

* * *

До следващата вечер толкова се отчая, че се обади на братовчед си Иван.

Лейтенант лорд Иван Ворпатрил все още носеше зелена униформа, същата като на Майлс, освен символа на ВС, вместо този на ИмпСи на яката пред червените лейтенантски правоъгълници. Поне той не се беше променил. Денем седеше на старото си бюро в щаба на Имперската служба, а вечер водеше приятния живот на ворски офицер в столицата.

Когато видя Майлс, красивото му приветливо лице грейна в искрена усмивка.

— Хей, братовчед! Не знаех, че си се върнал.

— Пристигнах преди два дни — призна Майлс. — Опитвах малко странните усещания от самотния живот.

— Мили Боже, останал си съвсем сам в тоя мавзолей?

— Освен пазача и Зап, които са доста затворени. Зап е котка.

— Би трябвало да си доволен, след като съвсем наскоро се завърна от мъртвите — отвърна Иван. Майлс докосна гърдите си.

— Всъщност не. Преди никога не съм забелязвал как скърца нощем старата къща. Прекарах следобеда… — не можеше да каже на Иван, че е прекарал деня в обмисляне на план за тайно лечение, без братовчед му да го попита защо — …в ровене из архива. Беше ми интересно колко души са умрели през вековете в имението. Освен дядо ми, разбира се. Оказаха се много повече, отколкото предполагах. — Наистина интересен въпрос — трябваше да провери в архива.

— Пфу!

— Е… какво става тук? Някакъв шанс да се отбиеш насам?

— Цял ден съм на работа, разбира се… всъщност няма нищо особено. В момента сме в странния период между рождения ден на императора и Зимния празник.

— Как мина рожденият ден тази година? Адски ми липсваше. По това време все още бях на път. Никой не се напи, за да отпразнува случая.

— Да, знам. Трябваше аз да предам торбата със злато от твоята област. Ами, обичайната навалица. Грегор се оттегли рано и всичко свърши много преди сутринта. — Иван присви устни, сякаш внезапно му бе хрумнала страхотна идея. Майлс се приготви да я чуе.

— Знаеш ли какво, след два дни Грегор дава официална вечеря. Ще дойдат двама-трима нови галактически посланици и двама второстепенни съветници, които представиха акредитивните си писма миналия месец. Грегор реши да ги събере наведнъж. Както обикновено, мама играе ролята на домакиня.

Лейди Алис Ворпатрил беше широко известна като главен обществен арбитър на Ворбар Султана, не на последно място заради редовните си задължения в императорската резиденция като официална партньорка на император Грегор, който нямаше нито съпруга, нито майка, нито сестра.

— После ще има танци. Мама ме помоли да заведа неколцина младежи, за да загреем балната зала. Имай предвид, че под „младежи“ тя разбира хора под четирийсет.

— Тя иска да си заведеш момиче — разтълкува предложението й Майлс. — За предпочитане годеница.

Иван се ухили.

— Да, но кой знае защо, повечето ми познати няма да ми заемат своите.

— Трябва ли и аз да си взема партньорка за танците? Вече не познавам почти никого тук.

— Доведи някое от момичетата на Куделка. Като мен. Естествено, това е все едно да отидеш с родната си сестра, но те са адски внушителни, най-вече с масата си.

— С Делия ли ще бъдеш? — замислено попита Майлс.

— Да. Но ако искаш, ще ти я отстъпя и ще взема Мартя. Само че ако ще си с Делия, ще трябва да обещаеш да не я караш да е с високи токове. Тя мрази да носи високи токове.

— Но тя е толкова… внушителна с тях.

— И без тях.

— Прав си. Е… да, добре. — Майлс за миг си представи как получава пристъп в императорската бална зала пред половината ворски столичен каймак. Но имаше ли алтернатива? Да остане сам вкъщи още една нощ и да мечтае за бягството си на Ескобар след поредната операция, да измисли деветнайсет по-непрактични начина да се справи с наблюдението на ИмпСи или как да открадне котката на пазача за компания? А Иван можеше да реши проблема му с транспорта.

— Нямам кола — каза Майлс.

— Къде е скутерът ти?

— Ами… на ремонт.

— Искаш ли да те взема?

Това означаваше да шофира Иван за ужас на всички благоразумни пътници. Можеше да накара Делия Куделка да заеме мястото му. Внезапно му хрумна нова идея и Майлс се поизправи на стола.

— Майка ти наистина ли иска повече хора?

— Да.

— Капитан Дъв Галени е в града. Видях го в щабквартирата на ИмпСи. В аналитичния отдел е, макар че той го приема като награда.

— А, да, знам! Щях да се сетя да ти кажа. Преди няколко седмици дойде при нас с генерал Алегро за някакви консултации с шефовете. Все се канех да организирам нещо в чест на прехвърлянето му във Ворбар Султана, но не ми оставаше време. Вашите момчета от ИмпСи не си подават носа от оная ваша паранончна централа.

— Така или иначе, той се опитва да направи впечатление на едно комарско момиче — продължи Майлс. — Не момиче, жена, предполагам, някаква високопоставена клечка в търговско представителство. Доколкото разбрах, тя блести повече с ума, отколкото с красотата си, което не ме изненадва, защото познавам Галени. И има интересни комарски връзки. Колко точки според теб ще получи той, ако я заведе на официална императорска вечеря?

— Много — решително отвърна Иван.

— Двамата с теб сме му длъжници.

— Така е. И забелязах, че вече далеч не е толкова саркастичен, колкото някога. Може да е поомекнал. Естествено, покани го.

— Ще му се обадя и после пак ще ти позвъня. — Доволен от идеята си, Майлс прекъсна връзката.

ГЛАВА 5

Майлс слезе от колата на капитан Галени, която спря пред източната колонада на императорската резиденция, и се обърна да подаде ръка на Делия Куделка, която всъщност изобщо не се нуждаеше от помощ. Тя измъкна навън дългите си атлетични крака и енергично се изправи. Полите на роклята й, в нейния любим сив цвят, разкриха бални пантофки, удобни и с равна подметка. Делия беше най-високата от четирите дъщери на комодор Куделка — темето на Майлс стигаше на десет сантиметра под рамото й. Той й се усмихна. Тя отвърна с малко крива усмивка.

— Не знам защо ви позволих да ме доведете тук — прошепна в ухото му Делия.

— Защото обичаш да танцуваш — уверено каза Майлс. — Запази ми първите два танца и ти обещавам, че за остатъка от вечерта ще ти намеря красив и висок галактически дипломат.

— Не е това — отрече тя и плъзна очи по ниското му тяло.

— Ще компенсирам недостатъчния си ръст с бързина.

— Тъкмо това е проблемът. — Тя енергично кимна. Галени предаде скромната си кола на прислужника, който я откара на паркинга, и пое ръката на собствената си дама. Човек трябваше да го познава, за да чете изражението на мрачното му лице. Майлс долови във вида му малко гордост, малко самодоволство и малко срам, сякаш е дошъл на бала прекалено официално облечен. Тъй като Галени, макар и болезнено спретнат, избръснат и излъскан, носеше същата зелена униформа като Майлс, това трябваше да се дължи на спътничката му.

„Наистина си заслужава да е самодоволен — помисли си Майлс. — Почакай да я види Иван.“

Ако притежавате повече ум, отколкото красота, Лайза Тоскана трябваше да е гениална. И все пак му убягваше точната причина за изключителното й физическо присъствие. Лицето й бе приятно, но не поразително като, да речем, на Ели Куин; очите й бяха необикновени, синьозелени, макар че не знаеше дали цветът е постигнат козметично, или генетично. Беше ниска дори за комарка, две педи по-ниска от Галени, чийто ръст бе почти като на Делия. Но най-отличителната черта на Лайза беше кожата й, млечнобяла и сякаш сияйна — „сочна“, помисли си Майлс, това бе точната дума за такава богата плът.

Богатството не винаги върви ръка за ръка с добрия вкус, но когато това се случи, резултатите може да са внушителни. Тя носеше тъмночервени широки комарски панталони и бюстие, подчертани с отворено право сако в кремаво и синьо-зелено. Семпли бижута. Косата й беше прекалено тъмна, за да се нарече руса, прекалено сребриста, за да се нарече кестенява, и ситно накъдрена в откровено комарски стил. Усмивката й изглеждаше радостна и възбудена, но в никакъв случай смаяна. „Ако спечели благоразположението на леля Алис — реши Майлс, — няма да има проблеми.“ Той ускори крачка, за да настигне Делия.

След като императорската охрана ги претърси, майордомът ги покани вътре. Следващият човек, когото видяха, се оказа самата лейди Алис Ворпатрил. Тази вечер бе избрала тъмносиня кадифена рокля със златна бродерия, навярно в чест на родовите цветове на отдавна покойния си съпруг. През цялото детство на Майлс тя беше носила вдовишко гълъбовосиво, но накрая се бе отказала, навярно по същото време, по което беше простила на лорд Ворпатрил, че е допуснал да го убият по такъв отвратителен начин през Войната на Вордариан.

— Здравейте, Майлс, скъпи, Делия — поздрави ги лейди Алис.

Майлс се поклони и представи капитан Галени и доктор Тоскана. Тя одобрително кимна — Майлс бе облекчен, че Иван наистина е уредил да прибавят имената им към списъка с гостите.

— Грегор приема всички в Стъклената зала, както обикновено. Ще ви настанят на неговата маса до ескобарската посланичка и нейния съпруг — реших, че този път трябва да пръснем галактяните сред местните.

— Благодаря, лельо Алис. — Майлс погледна над рамото й към слаба, позната фигура в зелена офицерска униформа, застанала в сенките на вратата вляво от стълбището. Мъжът тихо разговаряше с един от охраната. — Хм, Делия, би ли завела Дъв и Лайза в Стъклената зала? Аз ще дойда след малко.

— Естествено, Майлс.

Делия се усмихна на Лайза, с опитно движение събра полите си и поведе комарците нагоре по широкото стълбище.

— Каква прекрасна млада жена — загледана след тях, отбеляза лейди Алис.

— А, имаш предвид доктор Тоскана? — рискува Майлс. — Разбрах, че няма проблем да я доведем.

— О, разбира се. Тя е основна наследница на ония Тоскана, нали знаеш. Много е мила за комарка.

„Никой не е съвършен.“ Лейди Алис се грижеше да бъдат канени подходящите хора, но Майлс бе забелязал и човека, който се грижеше тези хора да са и сигурни. Шефът на Имперската служба за сигурност Саймън Илян най-после приключи разговора си с офицера от охраната, който отдаде чест и излезе през вратата. Илян не се усмихна, нито повика Майлс, но той се провря покрай лейди Алис и въпреки това се запъти към него.

— Господине. — Майлс небрежно козирува. Илян беше шестдесетинагодишен, с посивяваща кестенява коса, измамно благо лице и постоянен навик да се слива с тълпата. Очевидно тази вечер бе тук служебно, за което свидетелстваха и смъртоносните оръжия на хълбоците му и слушалката в дясното му ухо. Това означаваше или че тук става нещо повече, отколкото предполагаше информацията на Майлс, или че никъде другаде не става нищо, което да го задържи в щабквартирата, и че е оставил нещата в ръцете на своя любезен и стабилен заместник Хароче. — Секретарят ви предаде ли ви моята молба?

— Да, лейтенант.

— Той ми каза, че не сте в града.

— Нямаше ме. Върнах се.

— Видяхте ли… последния ми доклад?

— Да.

По дяволите. Думите „Не съм пропуснал нищо съществено“ като че ли заседнаха в гърлото на Майлс.

— Трябва да поговоря с вас.

Лицето на винаги сдържания Илян изглеждаше по-безизразно отвсякога.

— Това не е нито времето, нито мястото.

— Ясно, господине. Кога?

— Чакам още информация.

Ясно. Ако не беше „бързай и чакай“, щеше да е „чакай и бързай“. Ала скоро трябваше да се случи нещо, иначе Илян нямаше да държи Майлс на разположение във Ворбар Султана.

— Много добре.

Илян кимна. Но когато Майлс понечи да се отдалечи, го повика:

— Лейтенант…

Майлс се обърна.

— С кола ли дойдохте тук?

— Да. Шофира капитан Галени.

— Аха. — Илян, изглежда, откри нещо интересно над главата на Майлс. — Умен човек е Галени.

— И аз смятам така. — Майлс се отказа от опитите си да изкопчи нещо от шефа на ИмпСи и побърза да настигне приятелите си.

Те го чакаха в широкия коридор пред Стъклената зала. Галени разговаряше с Делия, която очевидно не бързаше да влезе при Иван и сестра си. Лайза се оглеждаше наоколо, явно очарована от антиките и пъстрите килими. Майлс се приближи до нея и се наведе над богатата инкрустация на дървена маса, представяща сцена с тичащи коне.

— Всичко е толкова бараярско — сподели с него Лайза.

— Това отговаря ли на очакванията ви?

— Всъщност да. На каква възраст е според вас тази маса? И какво си е мислил майсторът, който я е направил? Смятате ли, че е можел да си представи как си го представяме ние? — Чувствителните й пръсти се плъзнаха по полираната повърхност, лъсната с ароматичен восък. Тя се усмихна.

— Отпреди двестатина години е. Но не, предполагам, че не си ни е представял — отвърна Майлс.

— Хм. — Усмивката й стана замислена. — Някои от нашите куполи са на над четири века. И все пак Бараяр ми се струва по-древен, даже когато не е. Във вас просто има нещо архаично.

Той се замисли за природата на родния й свят. След още четиристотин години тераформирането на Комар можеше да започне да го прави обитаем за хора без кислородни маски. Засега комарците живееха в куполни селища, също толкова зависими от техниката си, за да оцелеят в задушаващия студ, колкото и бетанците на своята ужасяващо гореща пустинна планета. Комар никога не бе преживявал Период на изолация, никога не се беше откъсвал от галактиката. Издържаха се от единствения си жизненоважен природен ресурс — шест важни скокови пункта, разположени в близост един до друг. Скоковете бяха превърнали района на Комар в космически кръстопът и за съжаление, в стратегическа мишена. Бараяр имаше само един скоков маршрут, който го свързваше с галактическия възел — и той минаваше през Комар. Ако човек не пазеше собствената си врата, онези, които я контролираха, щяха да го притежават.

Майлс насочи мислите си към по-лични, по-човешки проблеми. Очевидно Галени трябваше да изведе дамата си сред бараярската природа. Всички тези километри на некомарска пустош определено щяха да й доставят удоволствие. На разходка, да речем, или ако наистина си падаше по архаичното…

— Трябва да накарате Дъв да ви заведе на езда — предложи той.

— Божичко. И той ли може да язди? — Поразителните й тюркоазени очи се разшириха.

— Хм… — Сериозен въпрос. Е, ако не можеше, Майлс щеше да го научи. — Естествено.

— Вроденият архаизъм изглежда толкова… — тя поверително сниши глас, — толкова романтичен. Но не го казвайте на Дъв. Той е абсолютен педант по отношение на историческата точност. Първата му работа е да издуха целия приказен прах.

Майлс се усмихна.

— Не съм изненадан. Но мислех, че самата вие сте практична бизнесдама.

Усмивката й стана по-сериозна.

— Аз съм комарка. Трябва да бъда. Без добавената стойност от нашата търговия, труд, транспорт, банки и рециклиране, Комар отново ще се върне към някогашната си жалка икономика. Голяма част от населението ще измре.

Майлс заинтригувано повдигна вежди. Струваше му се, че тя преувеличава. Ала май беше искрена.

— Е, не бива да задържаме парада. Ще влизаме ли?

Двамата с Галени застанаха от двете страни на дамите си и Майлс поведе всички през двукрилата врата. Стъклената зала представляваше продълговато помещение с високи прозорци на едната стена и с високи старинни огледала на другата, откъдето идваше и името й.

Тази вечер Грегор играеше ролята на домакин, а не на император. Той стоеше до вратата в компанията на неколцина домъкнати за случая министри и посрещаше гостите. Бараярският император бе висок слаб тридесет и пет годишен мъж с черна коса и тъмни очи. Носеше цивилни дрехи в най-консервативен официален бараярски стил с лампази в цветовете на Ворбара. Когато можеше да си го позволи, той беше необикновено затворен човек. Ала сега, разбира се, Грегор действаше в социален режим — задължение, което не обичаше, но с което се справяше блестящо, както с всичките си останали задължения.

— Това той ли е? — прошепна Лайза на Майлс, докато чакаха групата пред тях да приключи с любезностите и да продължи нататък. — Мислех, че ще е с оная фантастична военна униформа, в която го показват по видеото.

— А, парадната червено-синя униформа ли? Той я носи само на летния парад, рождения си ден и Зимния празник. Дядо му, император Ецар, е бил истински генерал преди да стане император и е носил униформата си като втора кожа, но Грегор не се смята за военен, въпреки че официално е главнокомандващ имперските въоръжени сили. Затова винаги щом етикетът позволява, предпочита ворбарската си униформа или нещо такова. Всички сме му ужасно признателни, защото това позволява и на нас да не носим проклетите парадни униформи. Яката те задушава, сабята те спъва и пискюлите на ботушите се закачат навсякъде. — Не че яката на зелената униформа бе много по-ниска, а и пискюлите на ботушите бяха същите, но дългата сабя беше истинско мъчение за неговия ръст.

— Разбирам — отвърна Лайза. Очите й весело проблеснаха.

— Аха. Сега сме ние. — Майлс поведе групата си напред. Делия познаваше Грегор, откакто се помнеше, затова след кратката размяна на реплики и приветствени усмивки се отдръпна назад и направи място на новодошлите.

— Да, капитан Галени, чувал съм за вас — сериозно каза императорът, когато Майлс му представи комареца. Галени сякаш не бе сигурен как да приеме тази обезпокоителна информация и Грегор бързо прибави: — Хубави неща.

После се обърна към Лайза и за миг остана поразен, но бързо възвърна самообладание, леко се поклони над ръката й и измърмори нещо любезно за Комар, който щял да е част от бъдещето на Империята.

Когато свършиха с формалностите, Делия отиде да потърси Иван и сестра си сред блестящо облечените гости. Залата далеч не бе толкова претъпкана, колкото на рождения ден на императора или Зимния празник. Лайза хвърли поглед през рамо към Грегор.

— Господи. Стори ми се, че почти се извинява за това, че сте ни завладели.

— Хм, всъщност не — отвърна Майлс. — След като сетаганданците ни нападнали през вашите пунктове, не сме имали друг избор. Той просто изрази съчувствие заради личните ви неудобства трийсет и пет години след войната. Многопланетните империи се управляват трудно. Макар че сетаганданците са запазили своята в продължение на векове. Не че ги смятам за образец на политическа система.

— Той не прилича много на суровия император, за какъвто го представят официалните ви информационни мрежи, нали?

— По-скоро мрачен, отколкото суров — ето как изглежда на екрана. За щастие, навярно.

На пътя им се изпречи мършав възрастен мъж с бастун. Свръхофициалната му парадна червено-синя униформа с две саби, поклащащи се на костеливите му хълбоци, свободно висеше на тялото му, а цветовете й бяха малко избледнели. Майлс припряно отстъпи назад, за да му направи място.

— Кой е този стар генерал? — заинтригувано попита Лайза.

— Една от най-прочутите антики на Ворбар Султана — отвърна Майлс. — Генерал Ворпарадийс е последният жив имперски ревизор, назначен лично от император Ецар.

— Има прекалено военен вид за счетоводител — скептично отбеляза тя.

— Това е имперски ревизор — поясни Майлс. — Хм… всяко общество трябва да си зададе въпроса „Кой ще пази пазителите?“ Бараярският отговор е имперският ревизор. Нещо средно между, хм, бетански извънреден прокурор, главен инспектор и второстепенно божество. Работата му не е задължително свързана със счетоводството, макар че произходът на титлата е точно такъв. Първите графове са събирали данъците на Ворадар Тау. Невежите ми предци боравели с толкова много пари, че започнали да покрадват. Ревизорите контролирали графовете от името на императора. Неочакваната поява на имперски ревизор, обикновено придружаван от многобройна имперска кавалерия. често предизвиквала необичайни самоубийства. По онова време бил убиван не един ревизор, но първите императори наказвали такива престъпления със зрелищни масови екзекуции и ревизорите станали почти недосегаемн. Говори се, че можели да яздят в провинцията с чували злато на седлата си почти без охрана и бандитите тайно разчиствали пътя им, просто за да са сигурни, че ревизорите по-бързо ще стигнат до своите области без досадни забавяния. Самият аз мисля, че това е легенда.

Лайза се засмя.

— Обаче е страхотна история.

— Трябва да са деветима — вметна Галени. — Традиционен брой с няколко възможни варианта за произход от Старата Земя. Това е любима тема за студентски исторически доклади. Но ми се струва, че в момента има само седмина живи имперски ревизори.

— Това пожизнена длъжност ли е? — попита тя.

— Понякога — отвърна Майлс. — Други се назначават само за конкретни случаи. Когато беше регент, баща ми назначаваше само временни ревизори, макар че когато стана пълнолетен, Грегор потвърди няколко от назначенията. По всички въпроси, свързани с техните разследвания, те говорят с Гласа на императора. Пак нещо типично бараярско. Веднъж говорих с Гласа на графа, моя баща. Разследвах убийство в моята област. Беше странно преживяване.

— Звучи адски интересно от социологическа гледна точка — рече Лайза. — Мислиш ли, че бихме могли да поговорим с генерал Ворпарадийс за едно време?

— Не, не! — ужасено възкликна Майлс. — Интересна е институцията. Самият Ворпарадийс е най-склерозиралият старец във Ворбар Султана. Приказва само за това, че стандартите от времето на Ецар били отишли по дяволите — „и обикновено подчертано гледа към мен“ — и разнообразява монолога си с подробни обяснения за стомашните си проблеми.

— Да — съгласи се Делия Куделка. — Постоянно те прекъсва, за да ти каже, че младежите били невъзпитани. Под „младежи“ разбира всички под шейсетгодишна възраст.

— Седемдесет — поправи я Майлс. — Той все още нарича баща ми „по-малкото момче на Пьотър“.

— Всички ревизори ли са толкова стари?

— Е, не чак толкова. Но обикновено избират пенсионирани адмирали и генерали.

Те се отдалечиха от досадния генерал и настигнаха Иван и Мартя Куделка, само за да бъдат отново разделени от майордома, който ги настани на тяхната маса в пищната Малка трапезария. Вечерята вървеше добре. Майлс се насилваше да води разговор с ескобарската посланичка и търпеливо да отговаря на обичайните въпроси за прочутия си баща. Лайза, която седеше срещу него, беседваше с възрастен господин от ескобарската група. Грегор и капитан Галени размениха няколко любезни реплики за бараярско-комарските отношения, подходящи за нежните уши на галактическите гости.

Лайза се напрегна, когато Галени нарочно спомена нещо за комарските транспортни компании и директно се обърна към императора.

— Да, сир. Всъщност Комарският синдикат на превозвачите, който представлявам, е много загрижен за въпроса, в момента обсъждан от Министерския съвет. Подадохме молба за данъчни облекчения върху печалби, пряко инвестирани в капитални подобрения.

Майлс вътрешно изръкопляска на дързостта й да лобира пред самия император. „Да, давай така! Защо не?“

— Да — поусмихна се Грегор. — Министър Ракоци ми спомена за тока. Боя се, че това предложение ще има сериозна опозиция в Съвета на графовете, чийто по-консервативни членове смятат, че огромните ни военни разходи за отбраната на комарските скокови пунктове трябва, хм, пропорционално да се поделят между онези на предните линии.

— Но капиталното развитие ще осигури много по-голяма база за данъчно облагане. Да я източвате прекалено рано е все едно… все едно да изядете зърното си за посев.

Императорът повдигна вежди.

— Извънредно точна метафора, доктор Тоскана. Ще я предам на министър Ракоци. Това може да се хареса на някои от нашите провинциални графове повече от сложните дискусии на скокова технология, за която той се опитва да ги образова.

Лайза се усмихна. Грегор отвърна на усмивката й. Галени изглеждате откровено самодоволен. След като постигна своето, Лайза има благоразумието да насочи разговора към по-леки въпроси или поне към ескобарската политика по отношение на скоковата технология, потенциално далеч по-безопасна от бараярско-комарските данъчни отношения.

След това в балната зала на долния етаж засвири Оркестърът на Имперската служба, определено най-миролюбивите и талантливи войници на Бараяр. Старият полковник, който дирижираше, от години работеше в императорската резиденция. Грегор официално откри танците с лейди Алис, а после, както изискваше етикетът, с поредици от дами по реда на общественото им положение, започвайки с ескобарската посланичка. Майлс изтанцува своите дни танца с високата руса и красива Делия. Направил съответното впечатление на околните, той се отдалечи и застана до стената. Капитан Галени също танцуваше — ако не добре, то поне полагаше усилия. След двадесетте си години в Службата той мислеше за политическа кариера и методично събираше всички възможни необходими умения.

Един от гвардейците на Грегор се приближи до Лайза и скоро тя танцуваше огледален танц срещу Грегор. Майлс се зачуди дали тя няма да се възползва от възможността, за да постигне нещо повече за търговските връзки. Комарският синдикат на превозвачите трябваше да й даде извънредно възнаграждение за тази вечер. Мрачният Грегор високо се засмя на нещо, което Лайза му каза.

Тя се върна при Галени, който временно подпираше стената с Майлс. Очите й блестяха.

— Той е по-интелигентен, отколкото предполагах — задъхано рече Лайза. — Слуша… много внимателно. Като че ли разбира всичко. Или се преструва?

— Не се преструва — увери я Майлс. — Попива всичко. Но Грегор трябва да внимава какво говори, тъй като думата му буквално е закон. Като човек е срамежлив, но не му е позволено да го проявява външно.

— Не му било позволено ли? Звучи адски странно.

Лайза още три пъти имаше възможност да изпита сдържаността на императора на дансинга преди приемът благоприлично и консервативно да свърши в единадесет часа. Майлс се чудеше дали Грегор не го е излъгал за срамежливостта си, защото и той успя да накара Лайза да се засмее.

Успя да хване императора насаме почти в самия край на вечерта. За съжаление, първите думи на Грегор бяха:

— Чух, че си успял да ни върнеш нашия куриер почти цял. Малко под обичайните ти стандарти, нали?

— О. Значи Ворберг се е завърнал.

— Така ми съобщиха. Как точно се случи?

— Хм… много неприятен инцидент с автоматичен плазмен пистолет. Ще ти разкажа всичко, но… не тук.

— Нямам търпение.

Това включваше Грегор в растящия списък с хора, които Майлс трябваше да избягва. По дяволите.

— Къде намерихте тази изключителна млада комарка? — загледан в далечината, попита императорът.

— Доктор Тоскана ли? Страхотна е, нали? Възхищавам се на смелостта й не по-малко, отколкото на деколтето й. За какво си говорихте?

— Предимно за Комар… Имаш ли, хм, адреса й в Синдиката на превозвачите? Е, няма значение, Саймън ще го открие. Наред с подробен доклад, независимо дали искам, несъмнено.

Майлс се поклони.

— ИмпСи обича да ви служи, сир.

— Дръж се прилично — измърмори Грегор и Майлс се усмихна.

* * *

Майлс покани двамата комарци на по чаша в замъка Воркосиган, без да се замисли за усложненията с припасите си. Галени любезно понечи да отклони предложението, като спомена, че на другия ден бил на работа, но Лайза го прекъсна:

— О, да, моля. С удоволствие ще разгледам къщата, лорд Воркосиган. От нея лъха на древност.

Галени незабавно преглътна възраженията ги.

Всички стаи на първия стаж изглеждаха прекалено големи, мрачни и зловещи за трима души, затова Майлс ги отведе в по-човешкия малък салон. Наложи се припряно да вдигне калъфите от мебелите, за да има къде да седнат. Той настрои осветлението на разумно романтичен привечерен сумрак, после отново изтича долу в търсене на три чаши и подходящо вино. Върна се доста задъхан.

Междувременно Галени не се бе възползвал от открилата му се възможност. Майлс трябваше да разчисти само малкия диван и да ги принуди да седнат един до друг, а не на удобните фотьойли. Сериозният, спазващ правилата капитан, изглежда, не съзнаваше тайния копнеж на своята дама към малко романтични глупости. Майлс си спомни за Таура, принудена от ръста, работата и ранга си да носи постоянна маска, прекалено опасна, за да се подиграват с нея. Лайза не беше прекалено едра, но навярно бе прекалено умна, прекалено съвестна по отношение на обществените си задължения. Тя никога нямаше директно да му предложи. Галени я караше да се усмихва, ала не и да се смее. Липсата на каквото и да е усещане за игра помежду им разтревожи Майлс. Той бе убеден, че човек трябва да има чувство за хумор, за да прави секс и да запази разсъдъка си.

Но в момента не се чувстваше в състояние да дава съвети на комареца за любовния му живот. По дяволите. Галени беше голямо момче, можеше сам да открие собственото си проклятие.

Не бе трудно да насочи Лайза към разговор за работата й, макар че така нещата ставаха малко едностранни. Майлс и Галени естествено не можеха да говорят за строго секретните си професии. Очевидно това щеше да е темата на вечерта: комарско-бараярските отношения и историята. След завладяването на Комар родът Тоскана беше оказал значително съдействие на Империята, на което се дължеше и днешното му положенне.

— Но не може да се каже, че са колаборационисти — категорично заяви Майлс. — Мисля, че това определение трябва да се използва само за онези, които са ни помагали преди бараярското нашествие. Фактът, че са отказали да се присъединят към съпротивата, не означава, че не са патриоти. Тъкмо обратното. — Бараярското нашествие не беше било изгодно и за двете страни, но онези, които бяха приели новата власт, просто бяха успели да ограничат загубите си и да продължат напред. Сега, едно поколение по-късно, успехът на предвождалата от Тоскана възродила се олигархия доказваше, че са били прави.

И за разлика от Галени, чийто баща Сер Гален беше прекарал живота си в безплодни опити за отмъщение, позицията на Тоскана не бе оставила на Лайза срамни връзки. Сер Гален беше тема, която не желаеха да подемат нито Майлс, нито Галени. Майлс се чудеше дали Дъв й е разказал за покойния си побъркан баща.

Беше призори и тримата вече бяха изпили втора бутилка от най-доброто вино, когато Майлс най-после позволи на прозяващата се двойка да си тръгне. Той замислено проследи с поглед колата на Галени, изпратена с козируване от самотния нощен пазач. Също като него, Дъв бе прекарал последните десет години в преследване на всепоглъщаща кариера и напрежението навярно донякъде го беше лишило от романтичност. Майлс се надяваше, че когато настъпи моментът. Галени няма да направи предложение на Лайза като делова оферта, но много се боеше, че ще стане точно така. Галени нямаше достатъчно инерция. Канцеларската работа напълно го устройваше.

„Тя няма да те чака много дълго, Галени. Някой с повече кураж ще я грабне и ще я отведе надалеч от теб.“ Като набеден Баба, традиционен бараярски сватовник, Майлс не смяташе, че тази вечер е допринесла особено много за целите на Дъв. Сексуално разочарован и за двамата си приятели, той се прибра. Автоматичната ключалка на вратата изщрака.

ГЛАВА 6

Личният комуникационен пулт в спалнята сигнализира едва на третата вечер. Майлс, който през целия ден беше седял до него, едва не падна от стола си. Нарочно го остави да иззвъни повторно, докато се опитваше да успокои разтуптяното си сърце и да си поеме дъх. „Така. Успокой се и си събери мислите, момче. Не позволявай на секретаря на Илян да те види в това състояние.“

Но за негово огромно разочарование лицето, което се появи над видеоплочата, бе на братовчед му Иван. Очевидно току-що беше приключил работа в щабквартирата на Имперската служба, защото все още носеше зелената си униформа… със сини, а не червени правоъгълници на яката под бронзовите символи на въоръжените сили. „Капитан?“

— Здрасти, братовчед — весело го поздрави Иван. — Как мина денят ти?

— Бавно. — Майлс се насили учтиво да се усмихне с надеждата да скрие отвратителното си настроение.

Усмивката на Иван се разшири и той приглади косата си с длан.

— Да забелязваш нещо?

„Отлично знаеш, че веднага съм забелязал.“

— Да не си си намерил нов фризьор? — престорено колебливо попита Майлс.

— Ха! — Братовчед му посочи с показалец петлиците си.

— Знаеш, че е подсъдно да се преструваш на офицер, Иване. Наистина, все още не са те хванали… — „Повишили са го преди мен?…“

— Ха — самодоволно повтори Иван. — От днес вече е официално. Новата ми заплата влезе в сила от тази сутрин. Знаех предварително, разбира се, но го пазех в тайна. Реших, че всички заслужавате да ви изненадам.

— Как така са те повишили преди мен? С коя си спал, по дяволите? — изтръгна се от устните на Майлс преди да се усети. Не искаше да прозвучи чак толкова грубо.

Иван се подсмихна и сви рамене.

— Върша си работата. При това, без да нарушавам всички правила. А и ти си отсъствал по болест адски много време. Като го пресметнеш, аз сигурно съм с години по-напред от теб.

Кръв и кости. Всеки ден от онзи нежелан отпуск бе платен с кръв, кости и безкрайни мъки, доброволно отдадени в служба на императора. „И след всичко това да повишат Иван… преди мен?“ Задави го нещо като гняв.

На лицето на Иван се изписа униние. Да, разбира се, той очакваше да му честитят, очакваше Майлс да сподели гордостта и радостта му. Майлс се опита да овладее изражението, думите, мислите си.

— Поздравления, братовчед. След като вече взимаш толкова голяма заплата, с какво ще се оправдаеш пред майка ти, за да не те ожени за някоя разцъфнала ворска пъпка?

— Първо трябва да ме хванат — отново се ухили Иван. — Аз бягам бързо.

— Ммм. По-добре не чакай прекалено дълго. Татя Ворвента се отказа и неотдавна се омъжи, нали? Макар че все още остава Виолета Ворсоисон, струва ми се.

— Е, всъщност не, тя се омъжи миналото лято — призна Иван.

— А Хелга Ворсмит?

— Взе я един от нейните приятели индустриалци от Да. Даже не беше вор. За сметка на това — адски богат. Това беше преди три години. Господи, Майлс, ти изобщо не си в крачка. Няма проблем. Винаги мога да се оженя за някоя по-млада.

— С това темпо накрая ще започнеш да сваляш ембриони. — „Това се отнася за всички ни.“ — Е, повишението ще ти се отрази добре. Знам, че здраво си работил за него, макар да се преструваш, че не си даваш много зор. Преди да се усетя ще станеш шеф на оперативния отдел, басирам се.

Иван въздъхна.

— Не и ако не отстъпят и най-после не ме прехвърлят на корабите. Напоследък са ужасно стиснати в това отношение.

— Боя се, че им се свиди и половин марка за учебни курсове. Всички се оплакват от това.

— Ти обаче имаш повече служба на кораби от всичките ми познати с ранг до комодор — завистливо прибави братовчед му.

— Да, но всичко е строго секретно. Ти си сред малцината, които знаят.

— Въпросът е, че не си позволил скъперничеството им да ти попречи. Или уставът.

— Никога не позволявам на нищо да ми пречи. Така можеш да получиш каквото искаш. Никой няма да ти го поднесе на тепсия. — Е… поне никой нямаше да го поднесе на тепсия на Майлс. Иван през целия си живот бе получавал всичко наготово. — Щом не можеш да победиш, промени играта.

Братовчед му повдигна вежди.

— Ако няма игра, победата няма ли да се обезсмисли?

Майлс се поколеба.

— Трябва да… помисля.

— Не се презорвай, генийче такова.

Той се насили да се усмихне. Иван изглеждаше така, като че ли целият разговор е оставил лош вкус в устата му. Също като него. Трябваше да ограничи загубите. По-късно щеше да настигне Иван. Винаги го настигаше.

— Струва ми се, че вече е най-добре да свършваме.

— Да. Имаш адски много работа. — Иван сбърчи лице и прекъсна връзката още преди Майлс да е протегнал ръка към бутона за изключване.

Майлс остана пред комуникационния пулт цяла минута. После отметна глава и отправи към тавана на спалнята всички галактически ругатни, които знаеше. Почувства се малко по-добре, сякаш с мръсните думи беше успял да изхвърли от душата си нещо отровно. Не завиждаше на Иван за повишението, не. Просто… просто…

Дали победата наистина бе единствената му цел? Или все още искаше другите да видят, че побеждава? И кои бяха тези „други“? Ако беше жаден за слава, освен за богатство, човек не биваше да работи в ИмпСи. И все пак Илян знаеше, знаеха родителите му, Грегор, всичките му близки, които имаха значение за него, знаеха за адмирал Нейсмит, знаеха какво е истинското му лице. Елена, Куин, всички „Дендарии“. Знаеше дори Иван. „За кого се мъча, по дяволите, ако не за тях?“

Е… например за дядо си, генерал граф Пьотър Воркосиган, мъртъв вече от тринадесет години. Погледът му попадна върху дядовия му ритуален кинжал в неговата пищна кания, заемащ почетно място, или поне незатрупан с боклуци, върху лавицата на отсрещната стена. В началото на кариерата си го мъкнеше навсякъде със себе си. За да докаже… какво? На кого? „Нищо на никого — вече.“

Той се изправи, отиде до лавицата, взе оръжието, извади финото острие от ножницата и се загледа в танца на светлината по качествената стомана. Кинжалът все още беше великолепна антика, но бе изгубил… някогашната си магия. Или поне беше вдигнато проклятието. Сега бе просто нож. Майлс го прибра в канията, разтвори пръсти и го остави да падне на предишното си място.

Струваше му се, че е изгубил равновесието си. Когато се прибираше вкъщи, винаги се чувстваше така, но този път усещането се изостряше. Странното отсъствие на графа и графинята беше като репетиция за тяхната смърт. Сега можеше да види какво е постоянно да е граф Майлс Воркосиган. Не беше убеден, че му харесва.

„Имам нужда от… Нейсмит.“ Този празен ворски живот му действаше зле. Ала Нейсмит бе скъпо хоби. Трябваше основателна причина, за да накара ИмпСи да плаща на Нейсмит, буквално житейска мисия. „Какво си направил, за да оправдаеш съществуването си днес?“ Адмирал Нейсмит трябваше ежедневно да дава отговор на този въпрос, иначе рискуваше да изчезне. Счетоводителите на ИмпСи бяха също толкова опасни за личността му, колкото и вражеският огън. „Е… почти.“ Дланта му проследи белезите по гърдите му.

На новото му сърце му имаше нещо. Изпомпваше кръв, да, всичките му камери и клапи бяха в ред… нали беше създадено от собствените му тъкани… ала му се струваше като сърце на непознат… „Самотен си, ужасно си самотен в тази пуста къща.“

Операция. Нуждаеше се от нова операция. Тогава всичко щеше да се оправи. Не че искаше да навреди на някого, но копнееше за отвличане, блокада, малка колониална война… или още по-добре, спасителна мисия. Освобождаване на пленници, да.

„Вече си правил всичко това. Защо не си щастлив?“

Апетитът за адреналин очевидно идваше с яденето. Нейсмит бе като наркотик, копнеж, който изискваше все по-силни и токсични дози, за да получи същото удоволствие.

Беше опитвал няколко опасни спорта, за да експериментира, да утоли този глад. Не се оказа много добър, а освен всичко останало не разполагаше с достатъчно време, за да натрупа опит. А и… липсваше му онова крайно опъване на нервите. Не бе чак толкова интересно да рискува само собствения си живот. И купите му се струваха претенциозни боклуци, след като беше играл и печелил живота на десет хиляди души само в един-единствен рунд.

„Искам скапаната операция. Обади ми се, Илян!“

* * *

Когато комуникационният пулт най-после иззвъня, Майлс бе задрямал. Не беше спал почти цяла нощ, измъчван от тревоги и безполезни размисли. Според собствените му изчисления, през главата му бяха минали около триста варианта на предстоящия му разговор с Илян. Бе сигурен само в едно: триста и първият щеше да е съвсем различен.

Над видеоплочата се появи лицето на секретаря на Илян.

— Сега ли? — попита Майлс още преди капитанът да е отворил уста. И прокара пръсти през косата си и по малко вцепененото си лице.

Секретарят запремигва, прокашля се и започна със собствените си предварително заучени изречения.

— Добър ден, лейтенант Воркосиган. Шефът иска да се явите в кабинета му след един час.

— Мога да дойда веднага.

— След един час — повтори секретарят. — Щабът ще ви прати кола.

— А, благодаря. — Беше излишно да иска повече информация по комуникационния пулт — неговият модел бе по-сигурен от обикновените, но не чак толкова.

Капитанът прекъсна връзката. Е, така щеше да има време да вземе един студен душ и да се облече както трябва.

След душа Майлс извади чиста униформа от гардероба и се зае да прехвърли на яката сребърните очи и очуканите червени лейтенантски петлици, които носеше от осем години. Петлиците бяха копия, но емблемите с окото на Хор бяха уникати, изградени на молекулярни пластове от сребро. Отзад бяха гравирани името и серийният му номер и тежко на онзи, който ги изгубеше. Очите на ИмпСи много трудно се фалшифицираха и носеха на притежателя си много привилегии. Когато се облече, Майлс беше готов дори за аудиенция при императора. Ала Илян можеше да влияе на съдбата му повече от Грегор.

Е, когато не може да направи нещо наистина полезно, човек често насочва енергията си към нещо излишно, но възможно. Например към това да се приведе в блестящ вид. И все пак се наложи да чака десет минути, докато колата на ИмпСи спре пред входа.

Този път вратата на вътрешния офис беше отворена и секретарят му даде знак да влезе.

Илян вдигна поглед от огромното си бюро и кимна в отговор на малко небрежния поздрав на Майлс. После натисна един от бутоните на комуникационния си пулт и вратата се затвори и заключи. Последното бе необичайно и Майлс се обнадежди. Може би го очакваше нещо адски голямо, нещо наистина предизвикателно.

Очакваше го и стол, добре. Когато беше особено ядосан, Илян караше подчинените си да стоят прави. Не че някога повишаваше глас — обикновено изразяваше чувствата си с унищожително добре подбрани думи, стил, на който Майлс се възхищаваше и на които се опитваше да подражава. Ала днес лицето на шефа на ИмпСи излъчваше някакво странно напрежение. Бе много по-мрачен от нормалното. Майлс седна и отсечено кимна: „Готов съм. Да започваме.“ Илян обаче се отпусна назад и се загледа в него над широката черна повърхност на бюрото.

— Казал си на секретаря ми, че искаш да прибавиш нещо към доклада си, така ли?

„Мамка му. Сега или никога.“ Но признанието за медицинския му проблем със сигурност щеше да отложи предстоящата операция. „Тогава никога. По-късно сам ще се справя с това. Колкото може по-скоро.“

— Нищо особено. Какво става?

Илян въздъхна и за миг замислено забарабани с пръсти по черното стъкло.

— Получих обезпокоителен доклад от Джаксън Хол.

Майлс си пое дъх. „Веднъж вече умрях там.“

— Адмирал Нейсмит е нежелан в тези райони, но съм готов за реванш. Какво са направили този път тия копелета?

— Това не е нова операция, нито нов доклад. Свързано е с последната ти… не бих могъл да я нарека „операция“, тъй като не е била по моя заповед. С последното ти приключение там. — Илян го погледна.

— О? — предпазливо рече Майлс.

— Най-после се появи пълният доклад на твоята криоложка. Малко се забави заради объркването около бързото заминаване на „Дърона Груп“ от Джаксън Хол. Документацията им беше пръсната на Ескобар и Къща Фел. Излишно е да споменавам, че от Къща Фел не бяха много услужливи. Още повече време отне обработването на доклада в аналитичната секция. И накрая трябваше да го прочете някой, който разбира от тези неща. Всъщност минаха няколко месеца.

Майлс се вледени, сякаш от спомена за ледената си смърт. Внезапно си представи психическото състояние на човек, скочил или блъснат от покрива на много висока сграда — в онази субективна вечност докато стигне до земята. „Току-що допуснахме ужасна грешка. О, да.“

— Разбира се — продължи Илян, — не ме безпокоят толкова самите пристъпи, колкото фактът, че си ги скрил от лекарите на ИмпСи. Че си ги излъгал, а чрез тях и мен.

Майлс мъчително преглътна и потърси в парализирания си ум начин да защити иезащитимото. Онова, което не можеше да се защити, можеше само да се отрече. Той си представи как весело изчуруликва: „Какви пристъпи?“ Не.

— Доктор Дърона… каза, че щели да минат от само себе си. — „Наистина го каза, по дяволите, наистина.“ — Или… че може да минат — поправи се Майлс. — По онова време смятах, че съм се възстановил.

Илян сбърчи лице, взе от бюрото шифрован диск и го стисна между палеца и показалеца си.

— Това е последният независим доклад от „Дендарии“. Включително доклада на твоята корабна лекарка. Онзи, който е пазила в каютата си, не в лазарета. Не е било лесно да ги вземат. Очаквах ги. Получиха се снощи.

„Той има трети наблюдател. Можех да се досетя. Трябваше да се досетя.“

— Искаш ли да поиграем на въпроси и отговори? — сухо попита Илян.

— Не — промълви Майлс. Макар че не бе искал да шепне. — Край на игрите.

— Добре. — Илян леко се залюля на стола си и хвърли диска на бюрото. Лицето му приличаше на самата смърт. Майлс се зачуди как изглежда самият той. С разширени очи като на животно, попаднало под фарове на автомобил, летящ към него със сто километра в час, навярно.

— С това — посочи към диска Илян — ти си предал подчинените си, които са зависели от теб. Както и своите началници, които са ти вярвали. И предателството ти е било съзнателно. Имат ли какво да кажеш в своя защита?

„Ако тактическата ситуация е лоша, промени позицията си. Ако не можеш да победиш, промени правилата.“ Вътрешното му напрежение го накара да стане. Той закрачи пред бюрото на Илян и повиши глас.

— Служих ви с тялото и кръвта си цели девет години. Питайте когото искате дали съм ви служил добре. Над трийсет операции и само две донякъде могат да се определят като провали. Излагал съм живота си на опасност десетки пъти. Буквално. Това нищо ли не означава за вас?

— Означава много, — Илян въздъхна. — Тъкмо затова ти предлагам пенсиониране по болест, ако доброволно подадеш оставка.

— Да подам оставка? Да напусна? Това ли е вашата представа за услуга? ИмпСи е скривала и по-големи скандали — знам, че можете нещо повече, ако пожелаете!

— Това е най-добрият начин. Не за теб, а за името ти. Премислил съм го от всички страни. Мисля вече от няколко седмици.

„Ето защо ме повика тук. Няма никаква операция. И изобщо не е имало. Само това. Нямам никакъв шанс.“

— След като трийсет години служих на баща ти — продължи Илян, — не мога да постъпя по друг начин.

Майлс се вцепени.

— Баща ми ли… е поискал да ме уволните? Той знае ли?

— Все още не. Оставям на теб да го уведомиш. Не искам да го направя аз.

Рядка проява на страхливост от страна на Илян и страшно наказание.

— Влиянието на баща ми — горчиво рече Майлс. — Каква услуга!

— Повярвай ми, ако не беше службата ти, на която ти така основателно се позоваваш, даже баща ти нямаше да успее да ме накара да се смиля над теб. Кариерата ти ще приключи тихо, без публичен скандал.

— Да — въздъхна Майлс. — Адски удобно. Така ми затваряте устата и не ми давате възможност да обжалвам решението.

— Искрено те съветвам да не докарваш нещата до военен съд. Никога няма да получиш по-благосклонна присъда от моята. Уверявам те, няма на какво да разчиташ. — Илян подчертано почука по диска. — Само заради този доклад ще имаш късмет, ако се измъкнеш с дисциплинарно уволнение.

— Обсъждали ли сте въпроса с Грегор? — попита Майлс. Императорска милост, последната му надежда, която се беше заклел никога да не иска…

— Да. Изключително обстойно. Цяла сутрин разговаряхме само за това.

— О!

Илян посочи комуникационния си пулт.

— Приготвил съм документите ти. Трябва да ги подпишеш още сега. Отпечатък от дланта ти, сканиране на ретината и край. Униформите ти… не са от военните складове, така че няма нужда да ги предаваш и според традицията можеш да запазиш военните си отличия, но се опасявам, че трябва да те помоля да върнеш сребърните очи.

Майлс едва се сдържа да не скъса задушаващата го яка.

— Не и очите! Това… не е вярно, мога да обясня, мога… — Очертанията на предметите в стаята, комуникационния пулт, столовете, лицето на Илян внезапно му се сториха много по-отчетливи, сякаш придобиха по-голяма реалност. Ореол от зелени пламъци избухна като пъстроцветни фойерверки и го обгърна… — Не!…

* * *

Дойде в съзнание, легнал по гръб на килима. Пребледнялото лице на Илян се бе навело над него, напрегнато и разтревожено. В устата му имаше нещо — той завъртя глава и изплю светлинната писалка от бюрото. Яката му бе разкопчана, но сребърните очи все още бяха на местата си.

— Е — накрая промълви той, — предполагам, че съм направил страхотно представление. Колко време бях в безсъзнание?

— Около — Илян си погледна часовника — четири минути.

— Колкото обикновено.

— Лежи неподвижно. Ще повикам лекар.

— Нямам нужда от лекар, по дяволите! — Майлс се опита да се изправи. Единият му крак се подви и той отново се просна на пода. По лицето му имаше нещо лепкаво — явно си беше ударил устата, която се подуваше, и носа, който кървеше. Илян му подаде кърпичка и Майлс я притисна към ноздрите ги. След около минута позволи на по-възрастния мъж да му помогне да седне на стола.

Илян се подпря на ръба на бюрото и се вгледа в него. Измери го от глава до пети, както винаги.

— Знаел си — каза той. — И си излъгал. Излъга мен. Писмено. С този проклет фалшифициран доклад ти прецака… всичко. По-скоро нямаше да повярвам на паметния си чип, отколкото на теб. Защо, Майлс? Уплаши ли се? — Мъката явно се долавяше в гласа му.

„Да. Страхувах се. Не исках да изгубя Нейсмит. Не исках да изгубя… всичко.“

— Вече няма значение. — Той плъзна треперещи пръсти към яката си и откъсна сребърните очи от зеления плат. — Ето. Вие печелите.

Шефът на ИмпСи ги взе.

— Бог да ме пази от такива победи — тихо отвърна той.

— Добре, дайте ми скенерите. Да свършваме с това. Писна ми от ИмпСи, писна ми от вашите глупости. Край. Добре. — Треперенето не спираше и се разпространяваше на вълни от стомаха му. Ужасяваше го мисълта, че може да се разплаче.

Илян седна на стола си.

— Почини си няколко минути. Колкото време ти трябва. После иди в банята и си наплискай лицето. Няма да отключа вратата, докато не си готов да си тръгнеш.

„Странно снизхождение, Илян. Ти ме убиваш толкова мило.“ Но Майлс кимна и с олюляване се запъти към малката тоалетна. Илян го последва до вратата, после явно реши, че този път няма да има проблеми, и го остави сам. Лицето в огледалото наистина не изглеждаше добре, окървавено и измъчено. Много приличаше на онова лице, което беше видял в деня на смъртта на сержант Беатрис, само че сто години по-възрастно. „Илян няма да опозори едно велико име. Нито пък аз.“ Той внимателно се изми, макар че не успя да изчисти кървавите петна от яката и кремавата риза под нея.

После се върна, тихо седна на стола си, постави дланта си върху скенера, сканира ретината си и записа кратките официални думи, с които си подаде оставката.

— Добре. Сега ме пуснете да си ида — промълви Майлс.

— Още трепериш.

— Ще ми мине. Пуснете ме, моля ви.

— Ще повикам кола. И ще те придружа. Не бива да оставаш сам.

„О, да, ще остана.“

— Добре.

— Искаш ли да отидеш направо в болницата? Налага се, Като пенсиониран ветеран, имаш право на лечение в Имперската военна болница. Мислех… мислех, че това ще е важно за теб.

— Не. Искам да се прибера вкъщи. Ще се справя с проблема… по-късно. Не е спешно. Може да мине месец преди да се повтори.

— Трябва да отидеш в болницата.

— Позволи ми да ти напомня, Саймън, че вече не можеш да ми заповядваш — изръмжа Майлс.

Илян помирително протегна ръка, върна се зад бюрото си и отключи вратата. После прокара длан по лицето си, сякаш за да изтрие от изражението си всякакви чувства. И влагата около очите си. На Майлс му се стори, че почти усеща студа от изпаряването и. Когато шефът на ИмпСи се върна, лицето му бе абсолютно безизразно.

„Господи, боли ме сърцето!“ Болеше го и главата. И стомахът. И всичко останало. Той се изправи и тръгна към вратата като отблъсна колебливо протегнатата за помощ ръка на Илян.

Във външния офис стояха трима души. Секретарят, генерал Хароче и капитан Галени. Дъв погледна Майлс и когато забеляза, че сребърните му знаци са откъснати, очите му смаяно се разшириха.

„Какво си мислиш, Дъв? Че се е бил с Илян? Че разяреният шеф на ИмпСи е откъснал сребърните очи от куртката му? — Косвените доказателства могат да са извънредно убедителни.“

Хароче изненадано сви устни.

— Какво става, по дяволите?…

— Извинете ни. — Илян си проби път навън, без да поглежда към никого.

ГЛАВА 7

Когато се прибра, Майлс се просна на първия стол, без дори да вдигне калъфа му. Изтече цял час преди да спре да трепери.

Не сгъстяващият се мрак, а напрежението в мехура му най-после го накара да се изправи. „Телата ни са наши господари, ние сме техни пленници. Освободете пленниците.“ — Когато стана и се раздвижи, единственото му желание бе отново да застане неподвижно. — „Трябва да се напия. Такава е традицията за подобни случаи, нали?“ Майлс извади от избата бутилка бренди — виното му се струваше недостатъчно отровно. После се свря в най-малката стая, която успя да открие, тясно помещение на четвъртия етаж, което можеше да мине за килер, ако нямаше прозорец. С голям мек фотьойл. Не му бяха останали сили да отвори бутилката.

По време на следващото си отиване в тоалетната, някъде след полунощ, Майлс взе кинжала на дядо си и го остави до неотворената бутилка на масичката до лявата си ръка. Ножът го изкушаваше също толкова малко, колкото и алкохолът, но можеше да си поиграе с него, за да се поразсее. Той остави светлината да затанцува по острието, притисна го до китките си, после до гърлото си, прокара върха му по белезите от криосъживяването. „Определено гърлото, ако изобщо…“ Всичко или нищо. Нямаше място за игри.

Ала Майлс вече бе умирал веднъж и това не му беше помогнало. Смъртта не криеше нито загадки, нито надежди. А и имаше вероятност онези, които предишния път бяха жертвали толкова много, за да го съживят, отново да опитат. И да успеят. Или още по-страшно, да успеят донякъде. Бе виждал такива частични криосъживявания, животински умове, чезнещи в някога човешки тела. Не. Не искаше да умре. Поне не на място, където щяха да открият тялото му. Просто в момента не можеше да понесе факта, че е жив.

Убежището между две органични състояния, сънят, отказваше да се смили над него. Но ако останеше тук достатъчно време, все някога щеше да заспи.

„Стани. Стани и бягай, колкото по-бързо можеш.“ Обратно при „Дендарии“ преди ИмпСи или някой друг да го е спрял. Това беше единственият шанс, шансът на Нейсмит. Последният шанс на Нейсмит. „Бягай. Бягай. Бягай!“

Майлс откри, че ако не пие вода, не се налага да става толкова често. Все още не му се спеше, ала призори мислите му започнаха да се точат. Бавно. Една мисъл на час. И това бе нещо.

Светлината отново проникна в стаята през прозореца. Слънчев квадрат запълзя по изтъркания килим, бавно като мислите му, отляво надясно, после изчезна.

С настъпването на утрото шумът на града навън се усили. Но малката килия на личния му мрак остана изолирана от света като криокамера.

Далечни гласове викаха името му. „Иван. Пфу! Не искам да го виждам.“ Той не отговори. Ако не кажеше и не направеше нищо, може би нямаше да го открият. Може би щяха да си идат. Майлс впери сухите си очи в една пукнатина на стената, в която се взираше от часове.

Ала планът му не успя. В коридора пред стаичката отекнаха стъпки. После викът на Иван сякаш разцепи тъпанчетата му:

— Тук е, Дъв! Намерих го!

Още стъпки, бързи, тежки крачки. Лицето на Иван се появи в подозрението му и скри стената. Братовчед му сбърчи нос.

— Майлс? Къде си?

Гласът на Галени:

— Боже мой!

— Не се плаши. Просто се е напил. — Той вдигна запечатаната бутилка. — Е… може и да не е. — Иван докосна голия кинжал. — Хм.

— Илян беше прав — промълви Галени.

— Не… непременно — отвърна Иван. — След като си виждал това около двайсет и пет пъти, преставаш да се тревожиш. Просто си е… такъв. Ако искаше да се самоубие, щеше да го направи преди години.

— И преди ли си го виждал в такова състояние?

— Ами… не точно в такова… — Напрегнатото лице на Иван отново скри стената. Той махна с ръка пред очите на Майлс.

— Не премигва — нервно отбеляза Галени. — Може би… не бива да го докосваме. Не смяташ ли, че трябва да повикаме лекар?

— Психиатър ли имаш предвид? Категорично не. Адски кофти идея. Ако момчетата от психиатрията го докопат, никога няма да го пуснат. Не. Това е семеен въпрос. — Иван решително се изправи. — Знам какво да направим. Ела.

— Можем ли да го оставим сам?

— Естествено. Щом не е помръднал в продължение на ден и половина, няма да отиде далеч. — Иван замълча за миг. — Обаче вземи ножа. За всеки случай.

Двамата излязоха от стаята. Бавните мисли на Майлс обработиха информацията, по една на четвърт час.

„Няма ги.

Добре.

Може би няма да се върнат.“

Но после, уви, те отново се появиха.

— Аз ще го хвана за раменете — каза Иван, — ти го дръж за краката. Не, по-добре първо му събуй ботушите.

Галени го събу.

— Поне не се е вкочанил.

„Не, съвсем отпуснат съм.“ Вкочаняването щеше да изисква усилия. Ботушите изтрополиха на пода. Иван си съблече куртката, нави нагоре ръкавите на ризата си, пъхна ръце под мишниците му и го повдигна. Галени го хвана за краката.

— По-лек е, отколкото си мислех — отбеляза той.

— Да, но трябва да видиш Марк — отвърна Иван.

Двамата го свалиха по тясното стълбище на третия етаж. Може би щяха да го оставят на леглото в спалнята му. Това щеше да му спести малко неприятности. Може би там щеше да успее да заспи. Може би, ако имаше късмет, щеше да се събуди през следващия век, когато от името и света му нямаше да е останало нищо друго освен изопачени легенди.

Но те продължиха покрай вратата на стаята му и го внесоха в старата баня. Вътре имаше древна желязна вана, толкова голяма, че като малък бе плувал в нея.

„Искат да ме удавят. Още по-добре. Ще им позволя.“

— Едно, две, три, на три — каза Иван.

— Просто три — отвърна Галени.

— Добре.

Те го прехвърлиха през ръба и Майлс за пръв път зърна какво го очаква отдолу. Тялото му се опита да се сгърчи, но отдавна неизползваните му схванати мускули му изневериха и пресъхналото му гърло спря яростния му вик.

Стотина литра вода. В които плаваха петдесетина килограма ледени кубчета.

Той потъна в смразяващия студ. Дългите ръце на Иван го потопиха до дъното.

Майлс изплува на повърхността и извика:

— Студе… — но братовчед му пак го натисна надолу. При следващото поемане на дъх:

— Иване, проклет…

На третото изплуване успя да нададе нечленоразделен вой.

— Аха! — весело възкликна Иван. — Значи съм бил прав, че това ще те освести! — После се обърна към Галени, който се беше отдалечил от хвърчащите във всички посоки пръски. — Откакто служи като метеоофицер в лагер „Вечен лед“, повече от всичко мрази студа.

Майлс се изскубна от ръцете на Иван и като плюеше ледената вода, се покатери прел ръба и падна до ваната. Тук-там по подгизналата му куртка имаше ледени кубчета. Той сви юмрук и замахна към ухиленото лице на братовчед си.

Улучи го в брадичката. Болката му достави удоволствие. За пръв път в живота си успяваше да го удари.

— Хей! — извика Иван и отскочи назад. — Внимавай! Така можеш да си счупиш ръката.

— Вече не — задъхано отвърна Майлс, спря да се мята и се разтрепери.

Братовчед му разтърка брадичката си и повдигна вежди.

— По-добре ли си?

Майлс му отговори с порой от ругатни и го замери с няколко ледени кубчета.

— Радвам се да го чуя — добродушно каза Иван. — Сега ще ти кажа какво ще направиш и ти ще ме послушаш. Първо, ще отидеш в стаята си и ще съблечеш тая мокра униформа. После ще депилираш отвратителната си брада и ще вземеш горещ душ. След това ще се облечеш. И накрая ще те заведем на вечеря.

— Не искам да излизам — кисело измърмори Майлс.

— Да съм искал съгласието ти? Ти чу ли такова нещо, Лъв?

Галени, който наблюдаваше сцената като хипнотизиран, поклати глава.

— Така — продължи Иван. — Нямаш избор. Приготвил съм във фризера още петдесет кила лед и знаеш, че няма да се поколебая да го използвам.

Майлс виждаше искрения ентусиазъм, изписал се на лицето на братовчед му.

— Това ти доставя удоволствие — изсумтя той накрая.

— Адски си прав — отвърна Иван. — Хайде, върви да се облечеш.

* * *

Докато пътуваха към ресторанта, Иван не престана да го разпитва. После по негова заповед Майлс трябваше да се насили да сложи в уста, сдъвче и преглътне няколко хапки. Когато започна да яде, той откри, че е много гладен, и братовчед му остана доволен.

— А сега — когато довърши десерта си, каза Иван — какво става с теб, по дяволите?

Майлс погледна двамата капитани и по-специално сребърните очи на Галени.

— Първо вие. Илян ли ви прати?

— Той ме помоли да те наглеждам — отвърна Дъв, — тъй като бил останал с впечатлението, че сме приятели. След като пазачът ми каза, че изобщо не си излизал, и след като не отговори на съобщенията, които ти пратих по комуникационния пулт, реших, че е най-добре лично да проверя. Само че… не ми беше удобно да влизам сам, затова повиках Иван. Като член на семейството, той има право да е там. С пълномощията, които получих от Илян, пазачът отключи вратата и ни пусна вътре, така че не се наложи да разбием някой прозорец. — Галени се поколеба. — Освен това не ми се щеше съвсем сам да смъквам тялото ти от някоя греда.

— Нали ти казвах — обади се Иван. — Това не е в неговия стил. Ако някога реши да се самоубие, басирам се, че ще го направи със страхотни експлозии. И ще вземе със себе си много невинни, навярно.

Майлс го изгледа гневно.

— Не… не бях толкова сигурен — рече Галени. — Да го беше видял на излизане от кабинета на Илян. Изглеждаше точно като един мой войник, когото извадих от катастрофирал гравитоскутер.

— Ще ви обясня — въздъхна Майлс, — но не тук. На някое по-тихо място. Прекалено е свързано с работа. — Той извърна очи от петлиците на Дъв. — С предишната ми работа.

— Добре — съгласи се Галени.

Върнаха се в замъка и отидоха в кухнята. Майлс смътно се надяваше, че Иван ще му помогне да се напие, ала братовчед му запари чай и го накара да изпие две чаши преди да яхне един стол и да каже:

— Добре. Започвай. Знаеш, че трябва.

— Да. Знам. — Той затвори очи за миг и се зачуди откъде да подхване. От самото начало, навярно. В главата му се въртяха толкова добре репетираните оправдания и опровержения. Най-късото разстояние между две точки беше правата линия. — След миналогодишното ми криосъживяване… се появи проблем. Започнах да получавам припадъци. Конвулсии, продължаващи между две и пет минути. Изглежда, се предизвикват от силен стрес. Криоложката ми каза, че подобно на амнезията, можели да минат от само себе си. Случваха се рядко и като че ли започвах да се оправям. Затова… не споменах нищо на лекарите в ИмпСи.

— Мамка му! — промърмори Иван. — Виждам накъде води това. Каза ли изобщо на някого?

— Марк знаеше.

— Казал си на Марк, а на мен — не?

— Можех да се доверя на Марк… той щеше да направи каквото го помоля. Ти щеше да постъпиш така, както смяташ за редно. — Почти същото бе казал на Куин, нали? Господи!

Устните на Иван потръпнаха, но той не отрече.

— Ясно ви е защо се страхувах, че това може да е еднопосочен билет за пенсионирането ми по болест. В най-лошия случай. И канцеларска работа — в най-добрия. Край на наемниците от Дендарии, край на оперативната работа. Но си помислих, че ако аз или по-скоро корабната ми лекарка тихо реши проблема, Илян няма защо да знае. Тя ми даде някакво лекарство. Струваше ми се, че има ефект. — „Не. Никакви оправдания, по дяволите!“

— И Илян е научил и те е уволнил, нали? Не е ли малко крайно след всичко, което си направил за него?

— Има още нещо.

— О, така ли?

— Последната ми операция… трябваше да освободим един отвлечен куриер на ИмпСи от ръцете на някакви пирати близо до Здрача на Зоав. Носех боен скафандър. И… получих пристъп точно по средата на операцията. Включиха се плазмените ми пистолети. Едва не съсякох нещастния куриер през кръста, но той извади късмет. Откъснах му само краката.

Иван зяпна, после затвори уста.

— Хм… разбирам.

— Не, има още. Това беше престъпна глупост от моя страна. Но онова, което направих после, бешо фатално. Фалшифицирах доклада си. Написах, че нещастният случай с Ворберг се е дължал на повреда в скафандъра.

Галени ахна.

— Илян каза… че си подал оставка. Но не спомена по чие искане и защо, а аз не посмях да го попитам. Не можех да повярвам. Реших, че може би започвате някакъв нов номер, някакво вътрешно следствие или нещо подобно. Обаче дори ти не би могъл да подправиш изражението си.

Иван все още се съмняваше.

— Излъгал си Илян?

— Да. И после документирах лъжата си. Каквото и да правиш, трябва да го правиш добре, нали? Не съм подал оставка, Иване. Уволниха ме. Чисто и просто.

— Той наистина ли ти откъсна сребърните очи? — Очите на Иван се разшириха.

— Кой ти го каза?

— Поне така изглеждаше — изсумтя Галени. — И Хароче си помисли същото.

„Още по-лошо. Той се разплака, Иване.“ Майлс никога през живота си не бе виждал Илян да плаче.

— Не. Аз ги откъснах. Сам. — Той се поколеба. — Получих последния си припадък в кабинета му. Точно пред него Струва ми се, споменах, че пристъпите се предизвикват от стрес.

На лицето на братовчед му се изписа съчувствено изражение.

Галени въздъхна.

— Хароче също не можеше да повярва. Според него всички в щаба на ИмпСи знаели, че Илян адски те цени.

„Нейсмит беше най-добрият, о, да.“

— След операцията на Дагула IV няма начин да не ме цени. — Но от спасителната мисия на Дагула бяха изтекли почти четири години.

— А Хароче не си хвърля думите напразно. Чувал съм, че се е издигнал от най-ниското стъпало. Той каза, че те подготвяли за наследник на Илян.

Майлс сепнато повдигна вежди.

— Невъзможно. Ръководството на цялата Служба изисква съвсем други качества. Аз съм оперативен агент. Най-малкото, имам отрицателно отношение към всякакви устави. Не съм… не бях готов за работата на Илян.

— Така каза Хароче. Изглежда, са имали намерение да те повишат и да те направят негов заместник. Пет години във вътрешния отдел и щеше да си готов да заемеш мястото на Илян.

— Глупости! Не и във вътрешния. Виж, ако трябваше да ръководя нещо, по-логично решение щеше да е галактическият отдел на Комар. Поне там имам известен опит.

— Като са искали да те пратят при Хароче, те са се надявали да запълнят точно тези празноти в опита ти. Веднъж Илян ми каза, че като агент във вътрешния отдел, генералът лично се справил с четири сериозни заговора срещу императора. Освен случая „Равнец“, който му осигури повишението. Може би Илян се е надявал Хароче да ти предаде опита си.

— Нямам нужда… — започна Майлс, после затвори уста.

— Какъв е този случай „Равнец“, и ако е толкова важен, защо не съм чувал за него? — попита Иван.

— Класически пример за контратерористична операция — отвърна Галени. — Илян кара всичките си нови аналитици да го изучават.

— За това се знае само в ИмпСи — поясни Майлс. — Тъй като историята завърши успешно, не се разчу нищо. Такъв е характерът на нашата работа. Успехите се запазват в тайна и не получаваш никаква благодарност, а провалите са скандални и ти носят само обвинения. — „Вземи моята кариера например…“

— Една хиперизолационистка фракция — продължи Дъв — се беше обединила с граф Вортрифрани. Готвеха се да разбият стар скоков товарен кораб, казваше се „Равнец“, в императорската резиденция. Корабът беше достатъчен, за да унищожи напълно двореца, даже без експлозивите, с които щяха да го натъпчат. Тъкмо експлозивите обаче бяха грешката им, защото те привлякоха вниманието на групата на Хароче. Вортрифрани се дистанцира от терористите, но след това изгуби поддръжниците си и оттогава не е… хм… посрамвал Империята.

Иван запремигва.

— Апартаментът на майка ми не е много далеч от резиденцията…

— Да, човек се пита колко души във Ворбар Султана са щели да загинат, ако онези бяха улучили целта си.

— Хиляди — промълви Майлс.

— При първа възможност трябва да благодаря на Хароче — каза Иван.

— По онова време не бях на Бараяр — въздъхна Майлс. — Както обикновено. — Той сподави ирационалния си пристъп на завист. — Никой не ми е споменавал за това евентуално повишение. Кога… е трябвало да ми сервират тая подла изненадка?

— Явно до края на годината.

— Мислех, че съм направил „Дендарии“ прекалено ценни за ИмпСи, за да ме прехвърлят на друга работа.

— Е, май си се попрестарал.

— Шеф на ИмпСи на трийсет и пет. Слава Богу, че поне това си спестих. Е, на Хароче нямаше да му е много приятно да обучава някакво си ворско пале, само за да го повишат вместо него. Би трябвало да е много облекчен.

— Всъщност, изглежда, наистина е така — малко извинително отвърна Галени.

— Ха! — мрачно възкликна Майлс. — Между другото, Дъв, струва ми се, е очевидно, че това, което ви разказах, е поверителна информация. Официалната версия в щаба на ИмпСи и навън е, че съм пенсиониран по болест.

— Така каза Илян, когато го попита Хароче. Но не спомена нищо друго.

Иван се извини и излезе от кухнята. Майлс замислено се загледа в чаената си чаша. Сега вече навярно щеше да успее да заспи. Всъщност това бе единственото му желание. Братовчед му обаче се върна и остави до масата голяма раница.

— Това пък какво е? — подозрително попита Майлс.

— Багажът ми — отвърна Иван. — За два дни.

— Няма начин да се нанесеш тук!

— Да не би да няма достатъчно място? Тук има повече стаи, отколкото в хотел.

Майлс разбра, че няма да спечели спора.

— Това е страхотна идея за нова кариера. Хотел „Воркосиган“.

— Евтини ли ще са стаите? — повдигна вежди Иван.

— Не, по дяволите. Ще им взимам по цяло състояние. Той замълча за миг. — И кога възнамеряваш да се изнесеш?

— Не и докато не доведеш тук други хора. Докато оправиш проблема с главата си най-малкото ще имаш нужда от шофьор. Между другото, видях скутера ти в гаража. Бил на ремонт, как ли не! И някой трябва да готви и да се грижи да ядеш. И да чисти след теб.

— Аз не разхвърлям чак толкова…

— И да чисти след всички други — безмилостно продължи братовчед му. — Тази къща се нуждае от поддръжка, Майлс.

— Като всеки друг музей? Не знам.

— Ако това означава, че не знаеш дали искаш други хора, сам се сещаш, че нямаш избор. Ако означава, че не знаеш откъде да ги намериш… искаш ли майка ми да се заеме с това?

— Хм… мисля, че предпочитам сам да ги избера. Тя ще го направи прекалено прилично и точно, ако използвам стария израз на сержант Ботари.

— Добре. Избери ги сам, иначе ще се обърна към нея. Как ти звучи тази заплаха?

— Страшно.

— Тогава действай.

— Не смяташ ли, че мога да мина и само с един човек? Да шофира, да готви…

— И да те гони, и да те кара да си пиеш гадното лекарство ли? За тази цел ти трябва Баба, който да ти намери жена. Защо не започнеш с шофьор и готвачка и после да продължиш?

Майлс уморено сбърчи лице.

— Виж — каза Иван. — Ти си скапан ворски лорд във Ворбар Султана. Този град е наш. Живей си живота! Поне веднъж се забавлявай!

— Да не си си изгубил ума?!

— Ти не си гостенин в замъка Воркосиган, Майлс. Ти си единствен наследник или поне беше, докато не се появи Марк, а той има свое лично богатство. Поне разшири обсега на възможностите си! Досега си работил само при Илян. Напоследък все едно че изобщо не си живял.

„Това е самата истина. Живееше Нейсмит.“ Но Нейсмит вече беше мъртъв — в крайна сметка убит от онази иглена граната на Джаксън Хол, макар че бе трябвало да измине цяла година, докато го осъзнае.

Майлс беше чел за мутанти — сиамски близнаци. Понякога единият умираше пръв и оставяше другия свързан с труп в продължение на часове или дни. Лорд Воркосиган и адмирал Нейсмит, сиамските близнаци. „Повече не искам да мисля за това. Изобщо не искам да мисля за това.“

— Хайде… да си лягаме, Иване. Късно е, нали?

— Достатъчно късно — отвърна братовчед му.

ГЛАВА 8

Майлс спа почти до обяд на другия ден. За негово удивление, когато слезе в кухнята, завари Иван да пие кафе. Съдовете от закуската му бяха отрупани в мивката.

— Няма ли да ходиш на работа? — попита Майлс, докато си наливаше утайката от кафеварката.

— Взех си няколко дни неплатена отпуска — информира го братовчед му.

— Колко?

— Колкото ми трябват.

Колкото му трябваха, с други думи, докато се увереше, че Майлс се държи добре. Той се замисли. Значи… ако наемеше тази нежелана прислуга, Иван щеше да се прибере в уютното си апартаментче — в което случайно не му се пречкаха слуги, освен дискретната фирма, грижеща се за почистването. После Майлс можеше да уволни персонала… или по-точно да ги освободи със съответните отлични препоръки и прилично възнаграждение. Да. Така щеше да стане.

— Съобщи ли вече на родителите си? — попита Иван.

— Не. Не още.

— Трябва да им кажеш. Преди да научат някоя изопачена версия от друг източник.

— Да, трябва. Не е… лесно. — Той погледна братовчед си. — Мислиш ли, че би могъл да го направиш ти?…

— Категорично не! — ужасено извика Иван. Но след кратко мълчание се смили. — Е… щом наистина не можеш. Но предпочитам да не го правя.

— Ще… ще помисля.

Майлс допи утайката в чашата си, качи се на горния етаж и си облече широка бродирана риза в провинциален стил и тъмни панталони, които откри в дъното на гардероба си. За последен път ги беше носил преди три години. Поне не му бяха тесни. После извади всичките си бараярски униформи и ботуши и ги занесе в една от празните стаи за гости в дъното на коридора, за да не ги вижда всеки път щом отвори гардероба. След дълго колебание струпа при тях и униформите си от „Дендарии“. Малкото останали дрехи изглеждаха самотни и изоставени.

После седна пред комуникационния пулт в спалнята си. Съобщение до родителите му, о, Господи! Трябваше да прати писмо и на Ели Куин. Дали някога щеше да има възможност да се сдобри с нея? Лице в лице? Сега до нея щеше да стигне само електронният му призрак, изричащ зле подбрани думи. А и всички комуникации на „Дендарии“ се следяха от цензорите на ИмпСи.

„Сега не мога да го направя. По-късно. Скоро. Обещавам.“

Отново насочи мислите си към не толкова мъчителния проблем с прислугата. Какви средства щяха да са му нужни? Лейтенантската му пенсия едва щеше да покрие заплатата и издръжката на един постоянен прислужник, дори ако включеше безплатна стая, поне ако бе от онези надменни персони, каквито обикновено наемаше столичната аристокрация — щеше да се конкурира с шестдесет други областни графове на трудовата борса, безброй по-дребни благородници и новата промишлена неворска буржоазия.

Майлс въведе паролата. Когато се свърза с офиса в Хасадар, над видеоплочата се появи приятното усмихнато лице на Ципис, главния управител на рода Воркосиган.

— Добро утро, лорд Воркосиган! Не знаех, че сте се завърнали. С какво мога да ви бъда полезен?

Очевидно все още не беше научил за пенсионирането му. Майлс се чувстваше прекалено уморен, за да обяснява дори редактираната за публична консумация версия на събитията, затова каза:

— Да. Пристигнах преди няколко седмици. Изглежда… че ще остана по-дълго, отколкото очаквах. Какви средства мога да изтегля? Баща ми оставил ли ти е някакви нареждания?

— Всичко.

— Моля? Не разбирам.

— Имате достъп до всички сметки. Графът и графинята искаха да се подсигурят. За всеки случай. Вие сте наследник на баща си, нали знаете.

— Да, но… — Не бе смятал, че Сергияр е толкова дива планета. — Хм… какво мога да направя?

— По-лесно е да се каже какво не можете. Не можете да продавате завещаните ви имоти, а именно резиденцията в Хасадар и замъка Воркосиган. Можете да купувате каквото желаете, разбира се, или да продавате всичко, което дядо ви е оставил само на ваше име.

— Значи… мога да си позволя да наема постоянен шофьор?

— О, божичко, да, можете да си позволите да наемете пълна прислуга за замъка. За това има отделна сметка.

— Тези средства не са ли необходими за вицекралския дворец на Сергияр?

— Графиня Воркосиган изтегли известна сума от личните си пари, явно за някакъв ремонт, но баща ви поддържа там само своите двайсет гвардейци. Всички други разходи се покриват от императорския бюджет.

— Ясно.

Ципис широко се усмихна.

— Да не възнамерявате да отворите замъка, милорд? Това е прекрасно. Беше толкова красива гледка на миналия Зимен празник, когато бях на вечерята.

— Не… засега.

— О — разочаровано измърмори управителят. После със закъснение разбра за какво става дума. — Милорд… пари ли ви трябват?

— Хм… да. За шофьор, може би и готвачка, за да плащам сметките… за нормален живот, нали знаеш. — Заплатата му в ИмпСи, която се трупаше по време на продължителните му отсъствия, винаги му беше стигала. Той се зачуди колко да поиска от Ципис.

— Но, разбира се. Как ги искате? Като ежеседмичен депозит във вашата сметка в Службата навярно?

— Не… искам нова сметка. Отделна. На името на… лорд Воркосиган.

— Отлична идея. Баща ви винаги държеше отделно личните си и имперските средства. Това е добър навик. Не че и най-глупавият имперски ревизор щеше да посмее да му направи ревизия, разбира се. — Ципис затрака на комуникационния си пулт и погледна настрани към друг екран. — Като начало ще прехвърля цялата неизползвана сума за имението на новата ви сметка. И после ще пращам обичайната седмична издръжка.

— Чудесно.

— Вижте, ако ви трябват повече, веднага ми се обадете.

— Естествено.

— До час ще ви пратя чековата книжка по куриер.

— Благодаря. — Майлс понечи да прекъсне връзката, после попита: — Колко пари са това?

— Пет хиляди марки.

— А, добре.

— И осем хиляди за начало — прибави Ципис.

Майлс бързо изчисли наум.

— Значи къщата е гълтала по пет хиляди марки седмично, така ли?

— О, много повече, когато там бяха гвардейците. И не забравяйте личната сметка на графинята. И отделно за сериозни ремонти.

— Хм… разбирам.

— В случай че проявявате интерес, бихме могли заедно много по-подробно да прегледаме финансовото ви състояние. С малко по-агресивен, смея да прибавя, не толкова консервативен подход може да се направи много.

— Ако… ми остане свободно време. Благодаря ти, Ципис. — Майлс прекъсна връзката.

Мили Боже. Можеше да купи… почти всичко, което поиска. Опита се да измисли какво иска.

„Дендарии“.

„Да. Знаем. Но за него тяхната цена не се измерваше в пари. Нещо друго?“

Някога, във все по-далечната си младост, бе мечтал за гравитоскутер, по-бърз и по-червен от онзи на Иван. Машината в гаража събираше прах вече няколко години. Разбира се, сега и дума не можеше да става да лети.

„Най-големите ми надежди никога не са били свързани с нещо, което може да се купи. А с това какъв исках да стана.“

Адмирал. Истински адмирал, бараярски, на тридесет и пет годишна възраст, с една година по-млад от баща си, който бе най-младият адмирал в следизолационната история… Въпреки ръста си и всичките си недъзи. Но дори ако беше роден с нормално тяло, неговата епоха не изобилстваше на войни, които да ускорят издигането му. Секретните операции на ИмпСи бяха най-добрата възможност. Как можеш да станеш велик, ако историята не ти осигурява Велики събития?

Той се върна към списъка с петимата пенсионирани гвардейци на баща му, които живееха в района на Ворбар Султана. Макар и възрастен, един гвардеец, навярно със съпруга, която може да готви, щеше да е идеално решение па проблема му. Нямаше да се наложи да им обяснява нищо. Майлс започна да набира номера. Може би щеше да извади късмет още от първия път.

Единият бил прекалено стар, за да шофира. Съпругите на другите четирима казаха „не“ или по-точно „Не!“.

Не се намираше в разгара на битка и нямаше оправдание да се позове на някои стари клетви за вярност. Той изсумтя, отказа се и отиде в кухнята да събере остатъците от снощната вечеря в постоянните си опити да убеди котката Зап да не грабва храната с острите си нокти и да се крие под някой стол, а да яде възпитано и после да седи в скута му и признателно да мърка като всяка прилична ворска котка. Зап му напомняше за брат му Марк — а накрая двамата се бяха сприятелили. А и нямаше да е зле да съобщи на пазача за куриера на Ципис.

* * *

На портала завари още един човек — висок рус младеж, който приличаше на ефрейтор Кости, макар и с по-меки черти. Младежът носеше голяма лакирана кутия.

— Добро утро, или по-точно добър ден, милорд — поздрави го пазачът и му отдаде чест почти толкова небрежно, колкото аналитик от ИмпСи, със закъснение забелязал, че Майлс не е в униформа. — Хм… позволете да ви представя по-малкия си брат Мартин.

„Ти не си достатъчно голям, за да имаш по-малък брат.“

— Здравей — протегна ръка Майлс. Русокосото момче без колебание стисна ръката му, макар че очите му се бяха разширили.

— Хм… здравейте, господин лейтенант… лорд Воркосиган.

Изглежда, никой не бе информирал и Кости. Ефрейторът може би беше прекалено ниско в йерархията. Майлс извърна поглед от сребърните очи на яката му. Е, все някога трябваше да му каже.

— Вече не съм лейтенант. Съвсем наскоро се уволних от Службата. Пенсионираха ме по болест.

— О, съжалявам, милорд. — Пазачът изглеждаше съвсем искрен. Но не му зададе неудобни въпроси. Никой, който го бе виждал, нямаше да оспори версията с пенсионирането по болест.

Зап се измъкна изпод стола и тихо изсъска срещу Майлс, макар вече да го познаваше.

— Този космат звяр не започва да се държи по-приятелски, а? Само тлъстее.

— Не съм изненадан — отвърна ефрейтор Кости. — Всеки път, щом застъпи нов дежурен, тя се опитва да го убеди, че умира от глад.

Майлс подаде на котката парченце от остатъците, които носеше, и Зап благоволи да го грабне по обичайния си начин, после се оттегли, за да излапа плячката си. Майлс пъхна в устата си одрания си палец.

— Явно е обучена за котка пазач. Само да можехме да я научим да различава приятелите от враговете.

— Никой не иска да ме вземе на работа само за два месеца — каза Мартин на брат си — очевидно продължава ше предишния им разговор.

Майлс повдигна вежди.

— Работа ли търсиш, Мартин?

— Чакам да навърша осемнайсет и да кандидатствам за Службата — уверено отвърна младежът. — Остават ми още два месеца. Но мама каза, че ако не си намеря нещо дотогава, щяла да потърси тя. А ме е страх, че ще е нещо, свързано с чистене.

„Само почакай да видиш първия си сержант, малкия. Ще научиш много неща за чистенето.“

— Някога чистих канали на остров Кирил — спомни си Майлс. — Бях адски добър.

— Вие ли, милорд? — учуди се Мартин.

Майлс се усмихна.

— Беше вълнуващо. Открих един труп.

— О! — възкликна момчето. — Някаква операция на ИмпСи,нали?

— Не… по онова време.

— Първият му сержант ще го оправи — каза ефрейторът на Майлс.

„Той се отнася с мен като с почетен ветеран. Наистина не знае.“

— О, да. — Двамата злобно се ухилиха на бъдещия новобранец. — Напоследък в Службата стават все по-придирчиви. Надявам се, че не си пренебрегвал училището.

— Не, милорд.

Ако беше вярно, със сигурност щяха да го приемат. Физиката му го правеше годен за почетен гвардеец. Брат му очевидно притежаваше достатъчно разум, за да стане истински.

— Е, желая ти късмет. — „Повече, отколкото имах аз.“ Не, не биваше да се оплаква от късмета си, нали бе останал жив? — Хм, Мартин… можеш ли да шофираш?

— Разбира се, милорд.

— Гравитоскутер?

Кратко колебание.

— Нямам голям опит.

— Случайно временно ми трябва шофьор.

— Наистина ли, милорд? Смятате ли, че… аз… бих могъл?…

— Навярно.

Ефрейторът изненадано сбърчи чело.

— Сред задълженията ми е и да пазя живота му, Мартин. Нали няма да ме посрамиш?

Мартин сви устни, но не захапа примамката. Вниманието му бе насочено към Майлс.

— Кога мога да започна?

— По всяко време. Още днес, ако искаш. — Да, трябваше поне да отиде до магазина и да купи още един стек с полуфабрикати. — Отначало сигурно няма да имаш много работа, но няма да знам предварително кога ще ми трябваш, затова искам да живееш тук. През свободното си време ще можеш да учиш за приемните изпити в Службата. — И разбира се, щеше да го наблюдава в случай на нов пристъп. Дали по-податливият Мартин щеше да е достатъчен, за да измести Иван? По-късно щеше да му обясни тази малка подробност.

Не. Колкото по-рано, толкова по-добре. Всеки момент можеше да получи нов припадък. Нямаше да е честно хлапето без предупреждение да го види как се гърчи на пода. Ели Куин щеше да се съгласи с него.

— Самият аз не мога да шофирам. От време на време получавам пристъпи. Страничен ефект от остра форма на смърт, която претърпях миналата година, благодарение на… една точно насочена иглена граната. Криосъживяването беше почти успешно.

— Никога не съм смятал, че куриерската работа е лека, каквато се опитват да я изкарат някои — съчувствено каза ефрейторът.

Мартин изглеждаше почти също толкова впечатлен, колкото и от разказа за чистенето на канали.

— Били сте мъртъв, така ли, милорд?

— Така твърдят.

— Как беше?

— Не знам — лаконично отвърна Майлс. — Пропуснах този момент. — Той се смили над момчето. — Обаче не е лесно пак да съм жив.

— Леле! — Мартин подаде лакираната кутия на брат си.

Зап отново изпълзя изпод стола и направи кълбо назад върху огледално излъсканите ботуши на ефрейтора, като мъркаше бясно, размахваше нокти във въздуха и не изпускаше кутията от очи.

— Спокойно, Зап, ще задействаш алармата — весело каза Кости, сложи кутията на малката маса и отвори капака. После някак разсеяно разкъса пакета с готовата си храна и изсипа съдържанието на пода. Котката го подуши и продължи да дращи ботуша му като гледаше с копнеж към кутията.

Вътрешността на капака се превръщаше в табла с малки отделения. Кости постави отгоре две термосовн кани, купа и чаши. Последваха сандвичи от два вида хляб с различен на цвят пълнеж, нарязани във формата на кръгове, звезди и квадрати, нарязан плод на клечка, масленки и кръгли понички, поръсени с пудра захар. От едната кана ефрейторът наля в купата кремсупа, от другата някаква благоуханна гореща напитка. За Зап имаше накълцано месо, очевидно същото като пълнежа на сандвичите. Котката се нахвърли върху него с възторжено мъркане.

Устата на Майлс се напълни със слюнки.

— Какво е всичко това, ефрейтор?

— Обядът ми — отвърна Кости. — Майка ми го праща всеки ден. — Той хвана ръката на брат си, който се опита да му отмъкне един от сандвичите. — Хей, ти можеш да се нахраниш вкъщи. Това е за мен. — Ефрейторът колебливо погледна към Майлс.

— Значи майка ти ти праща обяд всеки ден, така ли?

— Обикновено. Сестрите ми са омъжени…

„Разбира се.“

— … и вкъщи остана само Мартин. Струва ми се, че започва малко да й омръзва.

— Ефрейтор Кости. Мартин. — Майлс дълбоко вдъхна апетитното ухание. — Смятате ли, че майка ви ще се съгласи да постъпи на работа?

* * *

— Положението изглежда по-розово — докато обядваха на следващия ден, каза Иван. Мама Кости им беше оставила артистичното си творение и се бе оттеглила от Жълтия салон, навярно за да донесе следващата партида. Няколко минути по-късно той прибави с пълна уста: — Колко й плащаш?

Майлс му каза.

— Удвои сумата — решително го посъветва братовчед му. — Иначе ще я изгубиш след първия си прием. Някой ще ти я отмъкне. Или ще я отвлече.

— Не и след като синът й е пазач при мен. Освен това нямам намерение да давам приеми.

— Жалко. Искаш ли аз да организирам нещо?

— Не. — След няколко секунди Майлс омекна, навярно в резултат от великолепния прасковен сладкиш, който се топеше в устата му. — Поне не сега. — Той бавно се усмихна. — Но в отдела на великите исторически личности… можеш да съобщиш на всички, че лорд Воркосиган яде същата храна като пазача и шофьора си.

Договорът с фирмата, която чистеше жилището на Иван, окончателно удовлетвори изискванията на братовчед му. Но след назначаването на Мама Кости Иван като че ли не рързаше да си тръгне. Майлс си помисли, че би трябвало да си намери лоша готвачка.

Ако останеше сам, щеше да има възможност спокойно да обмисли положението. Сега не можеше да се заключи в спалнята си и да не отговаря — братовчед му щеше да разрие вратата и тогава рискуваше ново къпане в ледена вода.

Иван поне можеше да започне да ходи на работа през деня, помисли си Майлс. И се опита да му го намекне на вечеря.

— Повечето хора — цитира той — са просто машини за превръщане на храната в лайна.

Братовчед му повдигна вежди.

— Кой го е казал? Дядо ти ли?

— Леонардо да Винчи — отвърна Майлс. Ала бе принуден да прибави: — Но дядо често ми го цитираше.

— Така си и помислих — каза Иван. — Звучи точно в стила на стария генерал. Навремето е бил истинско чудовище, нали? — Той отхапа от печеното, от което капеше винен сос.

Дните се сляха в еднообразна седмица преди Майлс да открие на комуникационния си пулт съобщение от външния свят. Той го отвори и над видеоплочата се появи финото лице на лейди Алис Ворпатрил.

— Здравей, Майлс — започна тя. — С голямо съжаление научих за пенсионирането ти. След всичките ти усилия това трябва да е било огромно разочарование за теб.

Трябваше да е благодарен на Иван, който очевидно не й беше разказал всичко, иначе съболезнованията й щяха да придобият съвсем друг израз. Лейди Алис обаче весело махна с ръка и продължи:

— По молба на Грегор утре следобед ще играя ролята на домакиня на късен обяд в южната градина на резиденцията. Той ме помоли да те поканя. Иска да дойдеш един час по-рано на лична среща. Ако бях на твое място, щях да приема поканата по-скоро като нареждане. Или поне така прочетох между редовете, макар че Грегор говореше много меко. Понякога е такъв, нали знаеш. Отговори веднага щом получиш това съобщение, моля те.

Майлс се наведе и опря чело на студения ръб на пулта. Отдавна знаеше, че този момент все някога ще настъпи. Грегор му даваше възможност да се извини официално. Рано или късно трябваше да изяснят отношенията си. Макар и само като бъдещ граф на своята област, Майлс още дълго щеше да остане във Ворбар Султана. Искаше му се да може да поднесе извиненията си по древния начин с ритуално самоубийство. Така щеше да е по-лесно и далеч по-безболезнено.

„Защо просто още тогава не ме оставиха да умра?“

Той въздъхна и набра номера на лейди Алис.

ГЛАВА 9

Бронираната кола на граф Воркосиган спря под източната колонада на императорската резиденция. Мартин нервно погледна през рамо към портала и към скупчените около него жестикулиращи стражи.

— Сигурен ли сте, че всичко е наред, милорд?

— Не се тревожи отвърна седналият до него в шофьорската кабина Майлс. — Ще го оправят още преди да дойде време да ме вземеш, басирам се.

Момчето потърси бутона за вдигане на покрива сред лъскавите уреди на контролния пулт. Майлс му го посочи.

— Благодаря — измърмори Мартин.

Майлс слезе и каза:

— Мартин… знаеш ли какво? Докато съм зает тук, защо не обиколиш града, за да се поупражняваш? — Той прибра в джоба си комуникатора на колата. — Ще те повикам, когато ми трябваш. Ако имаш някакъв проблем, обади ми се… не. — Подозираше, че съвсем скоро ще се моли нещо да прекъсне разговора му с Грегор, но щеше да измами императора, ако предварително се погрижеше за това. — Обади се на този номер. — Майлс се наведе и набра цифрите на пулта. — Ще се свържеш с един много компетентен господин на име Ципис, симпатичен човек, той ще ти каже какво да правиш.

— Да, милорд.

— Внимавай с инерцията. Мощността на този звяр е подвеждаща. Горивните клетки тежат почти колкото самата броня. Иди някъде, където има много свободно пространство, и се упражнявай, за да не те изненада пак.

— Хм… благодаря, милорд. — Покривът отново се спусна. През затъмненото полуогледално стъкло Майлс видя, че Мартин съсредоточено прехапва устни. Колата се издигна и продължи напред. Сребристата задна броня не бе повредена, изненадано забеляза той. Ако се беше сетил, можеше да прати момчето да се упражнява цялата предишна седмица и Мартин нямаше да се блъсне в портала. Е, сега щеше да навакса пропуснатото.

Облеченият в ливрея прислужник посрещна Майлс на входа и го придружи до западното крило — към личния кабинет на Грегор. Това бе най-новата част от резиденцията, възстановена след като беше изгоряла до основи по време на Войната на Вордариан. Императорският кабинет на първия етаж бе една от малкото наистина лични стаи на Грегор. Беше скромно обзаведен, всички картини бяха на млади художници, които все още бяха живи. Нямаше нито една антика.

Императорът стоеше до висок прозорец с тежки завеси и гледаше към градината. Днес носеше униформата на Дома Ворбара. Майлс, който вече имаше алергия към униформи, бе облечен в малко демодирани ежедневни дрехи, които беше открил в гардероба си.

— Лорд Воркосиган — съобщи прислужникът и се оттегли с поклон. Грегор кимна и даде знак на Майлс да седне. После се настани срещу него, наведе се напред и сложи длани на коленете си.

— За мен е също толкова трудно, колкото, сигурен съм, и за теб — започна той. Майлс сухо се усмихна.

— Не… съвсем, предполагам.

Императорът сбърчи лице и махна с ръка, сякаш за да отблъсне примамката.

— Иска ми се да не го беше правил.

— И на мен.

— Стореното — сторено. Каквото и да ни се иска.

— Ммм. Не знам какво щях да избера, ако можех да се върна в миналото. Може би да спася сержант Ботари, вместо да поправя тази си грешка. Не знам… Навярно нямаше да се получи по-добре. Но тази грешка беше невинна, макар и по-опасна. Напоследък правя по-внимателно обмислени глупости — сковано каза Майлс.

— А ти предстояха такива велики неща.

— Какво, канцеларска работа във вътрешния отдел ли? Позволи ми да не се съглася. — Това навярно бе най-голямата ирония: той беше жертвал всичко, включително честността си, за да спаси самоличност, която така или иначе щяха да му отнемат. Ако бе знаел, щеше… какво? „Какво, а?“

Грегор сви устни.

— През целия ми живот с моите дела са се занимавали старци. Ти си първият от моето поколение, на когото смятах, че мога да поверя истинска власт и отговорност във висшите ешелони на правителството.

„А аз се прецаках, да, знаем, Грегор.“

— Трябва да им отдадеш дължимото. Те не са били старци, когато са започнали да ти служат. Илян е станал шеф на ИмпСи на трийсет. А е искал да ме накара да чакам до трийсет и пет, лицемерът му с лицемер.

Императорът клатеше глава. „Ако каже: «Майлс, Майлс, какво ще правим с теб?», си тръгвам.“

— Е, какво възнамеряваме да правим сега? — попита Грегор.

„Почти също толкова зле.“ Но остана на мястото си.

— Не знам. Трябва ми… малко време, за да помисля сериозно. Отпуска по болест и време за пътуване не са едно и също.

— Хм… моля те да не се опитваш да се свържеш с „Дендарии“. Разбирам, че не можем да ти попречим, ако си решил да избягаш с тях. Но този път не мога да те спася от обвинение в държавна измяна.

Майлс успя да не преглътне виновно и кимна. Винаги бе знаел, че това ще е еднопосочно пътуване.

— И „Дендарии“ нямат нужда от командир, който страда от припадъци. Докато не се излекувам, ако изобщо мога да се излекувам, това изкушение просто отпада. — За щастие, навярно. Той се поколеба и извънредно внимателно подбра думите си. — Какъв ще е сега статутът на флота на „Дендарии“?

— Това ще зависи от новия му командир. Куин ще се съгласи ли да заеме този пост?

Така. Значи Грегор нямаше намерение едностранно да унищожи всичките му досегашни усилия. Майлс мислено въздъхна от облекчение.

— Ще е глупачка, ако отхвърли такова предложение. А тя не е глупачка. Не виждам причини под нейно командване флотът да не продължи да е същият ценен ресурс на ИмпСи.

— Съгласен съм да почакам и да видя какво ще се получи. Дали тя ще може да продължи успехите.

„Бог да ти е на помощ, Куин.“ Но „Дендарии“ можеха да останат лична гвардия на императора дори без Майлс, да, това беше най-важното. Нямаше да ги изоставят.

— Куин беше моя помощничка близо цяло десетилетие. Тя е трийсет и пет годишна, в разцвета на силите си. Изобретателна, решителна и с удивителна целеустременост в извънредни обстоятелства Ако не е готова за повишение… значи аз не съм бил онзи командир, за какъвто се смятах.

Императорът кимна.

— Много добре. — После въздъхна и почти видимо промени темата. Лицето му поомекна. — Ще ми направите ли честта да обядваме заедно, милорд Воркосиган?

— Оценявам жеста, Грегор. Но налага ли се да остана?

— Искам да се запознаеш с един човек. По-точно искам да го прецениш.

„Нима все още цени моето мнение?“

— Напоследък преценката ми е нещо, с което мога да се хваля само у дома.

— Ммм… като стана дума за това… съобщи ли вече на родителите си?

— Не — отвърна Майлс и предпазливо попита: — А ти?

— Не…

За миг настъпи мрачно мълчание.

— Това е твоя работа — накрая твърдо каза императорът.

— Не отричам.

— Отнеси се сериозно към лечението си, Майлс. Приеми го като императорска заповед.

— Слушам, сир.

— Добре. — Грегор се изправи. Майлс се насили да го последва.

Бяха по средата на пътя до вратата, когато Майлс успя да промълви:

— Грегор?

— Да?

— Съжалявам.

Грегор се поколеба, после отвърна с кратко кимване.

* * *

В единия край на Южната градина, сред дървета и цъфтящи храсти, бе наредена маса за четирима под муселинов навес. Времето беше приятно, есенното слънце грееше, духаше съвсем слаб ветрец. Шумът на града бе приглушен и далечен, сякаш градината излизаше от някакъв сън. Малко обезпокоен, Майлс седна отляво на Грегор. „Нима наистина иска да ме почете така? Или ми се подиграва?“ Императорът отпрати прислужника, който се приближи да им предложи напитки. Явно очакваха някого.

Просветлението пристигна заедно с лейди Алис Ворпатрил, много модерно облечена за ворска жена: със синьо болеро и пола, поръбена със сребро, което сякаш подчертаваше — нарочно? — сребристите нишки в косата й. Тя придружаваше доктор Лайза Тоскана, която носеше стилни комарски панталони и сако. Прислужниците се разтичаха да настанят дамите, после отново дискретно се оттеглиха.

— Добър ден, доктор Тоскана — каза Майлс. — Пак се срещаме. За втори път ли идвате в резиденцията?

— За четвърти — усмихна се тя. — Миналата седмица Грегор много любезно ме покани на обяд с министър Ракоци и неколцина от неговия екип и имах възможност да представя възгледите на моя синдикат. После имаше официален прием в чест на пенсионирани областни офицери, също толкова приятен.

„Грегор?“ Майлс погледна Алис Ворпатрил, която седеше от лявата му страна. Тя дори не мигна.

Прислугата поднесе обяда и разговорът започна с някои баналности — нищо чудно — за комарските проблеми. Майлс обаче рязко се завъртя наляво, когато Грегор и Лайза заговориха за семействата и детството си. И двамата се оказаха единствени деца, факт, който според тях, изглежда, заслужаваше по-обстоен сравнителен анализ. Майлс имаше чувството, че присъства на втората серия, или по-точно четвъртата, от дълъг сериал. Собствената му роля се ограничаваше до утвърдително мърморене за случаи, които едва си спомняше. Обикновено бъбрива, Алис почти не отваряше уста.

Грегор полагаше всички усилия да предразположи Лайза, но тя се държеше твърдо и упорито настояваше да получава равностойна информация за всеки факт от своето минало. Майлс никога през живота си не бе чувал императора да говори толкова много.

Когато поднесоха сметановата торта плюс пет вида кафе и чай, Грегор срамежливо каза:

— Организирах малка изненада за вас, Лайза. — Той даде знак и един от прислужниците веднага изчезна зад декоративните храсти. Споменахте, че никога не сте виждали на живо кон. Конят е такъв символ на вор, че реших да ви предложа да пояздите.

В този момент прислужникът се появи отново. Водеше прекрасна бяла кобилка с големи очи, нежни копита и дълга сребърна грива и опашка, в която бяха вплетени алени панделки.

— О, божичко! — Дъхът на Лайза секна. — Може ли да я погаля? Но аз не зная да яздя!

— Знам. — Грегор я придружи и тя се засмя, когато докосна лъскавата шия на животното. Спокойните очи на кобилата останаха притворени. — Аз лично ще ви водя. Тя е много внимателна. — Всъщност животното изглеждаше почти сънливо — императорът очевидно не искаше да рискува с неприятни инциденти.

Майлс се наведе към лейди Алис и прошепна:

— Откъде е намерил този кон?

— От много далеч — отвърна тя. — Вчера го докараха в конюшнята. Грегор цели четири дни планира този обяд.

— Аз ще подхвана крака ви — продължаваше императорът, докато конярят държеше богато украсените поводи. — Ето, дайте да ви покажа как. Свийте крака си и стъпете върху ръцете ми…

След три опита и много смях Лайза най-после яхна коня и се настани на подплатеното с кадифе седло. Изглеждаше възхитена, малко засрамена и в същото време горда от себе си. Грегор взе поводите от коняря, отпрати го и поведе кобилата по градинските алеи, като говореше и жестикулираше.

Удивен, Майлс изпи голяма глътка горещ чай.

— Е, лельо Алис… ролята на Баба ли играеш?

— Така изглежда — сухо отвърна тя, като следеше с поглед малката кавалкада.

— Кога се случи това?

— Не съм съвсем сигурна. Докато се огледам… и готово. Оттогава все се опитвам да вляза в крачка.

— Но, Алис… Комарка за императрица? — Защото Грегор най-вероятно имаше предвид тъкмо това. Алис никога нямаше да се съгласи да посредничи. — Консервативните ворски лордове няма ли да се разсмърдят? Да не споменавам за оцелелите комарски радикални революционери.

— Моля те, не използвай на масата този войнишки език, Майлс. Но в отговор на въпроса ти… да, навярно. На центристката коалиция обаче ще й хареса. Или ще бъде убедена да го приеме.

— Ти ли ще ги убедиш? Или ще ги убедят техните съпруги, чрез теб? Ти одобряваш ли такъв брак?

Тя замислено присви очи.

— Като цяло… да, струва ми се, че го одобрявам. Тъй като майка ти не прави нищо в това отношение, аз контролирам търсенето на съпруга за Грегор вече от десет години. Адски досадна задача. Искам да кажа, той просто си седи и ме зяпа с онова негово ужасно умолително изражение. Струва ми се, че по едно или друго време съм му водила всяка висока и стройна ворска красавица от планетата… и нищо, кълна ти се. Грегор е още по-досаден от Иван, а Иван изпусна толкова много възможности… Някой безименен умник или по-точно малоумен дори е пуснал слуха, че трябвало да опитам с момчета, но аз отбелязах, че това няма да реши проблема с наследника, което всъщност е основната цел на упражнението.

— Не и без адски много безпрецедентни генетични операции — съгласи се Майлс. — Не, не момчета, не и Грегор. Но не и ворско момиче. Разбрах го още преди години — да ме беше попитала. Грегор е по-близък роднина на лудия император Юри от мен. Хм… той знае повече за баща си, непрежалимия престолонаследник Серж, отколкото биха искали родителите ми. Грегор страда от основателни генетични страхове от… е, параноя. Ужасява се от вътрешните ворски бракове. Никога не би си позволил да се влюби във ворска жена.

Алис повдигна тъмните си вежди.

— Накрая и аз се досетих за това. Което ме изправи пред сериозна дилема, както можеш да си представиш.

— Е… какво вижда той в доктор Тоскана, как смяташ? Освен интелигентност, красота, чувство за хумор, умение за общуване, богатство и неворски гени, искам да кажа?

— Мисля, че е много по-просто, макар да се съмнявам, че той го съзнава — изсумтя Алис. — Не искам да имитирам някоя от бетанските психоанализи на майка ти, но… убиха майката на Грегор, когато той беше на пет години. — Червените й устни мъчително се свиха. Лейди Алис бе познавала принцеса Карийн. — Погледни фигурата на доктор Тоскана. Тя излъчва… майчинство. Никъде не стърчат кости. А аз през цялото време му търсех високи и стройни красавици, когато е трябвало да му водя ниски и пълнички. Иде ми да се разрева. — Вместо това тя решително отхапа парче от тортата си.

Майлс неутрално се прокашля. Грегор и Лайза завиха зад ъгъла и продължиха по алея с подкастрени тисове. Високият слаб император крачеше до стремето, оживено жестикулираше, усмихваше се и приказваше. Лайза се навеждаше към него с блеснали очи и леко разтворени устни и го слушаше с… цялото си сърце, боеше се Майлс.

— Е, Майлс — вече по-спокойно продължи лейди Алис, — разкажи ми за тоя твой капитан Галени. Не ми е ясно къде е неговото място в цялата история.

— Той не е мой капитан — отвърна Майлс. — Той е капитан на Грегор.

— Но според Иван е твой приятел.

— Иван е работил с него много по-дълго от мен.

— Престани да избягваш въпроса. Имам чувството, че това е важно или поне че може да е важно. Длъжна съм да предпазвам Грегор от домашни проблеми, също както Саймън го предпазва от външни. И както някога твоят баща, а сега министър Ракоци, струва ми се — от политически. Според доклада на ИмпСи доктор Тоскана и Галени не са любовници.

— Ами… не. И аз така смятам. Той обаче я ухажваше. Затова ги поканих на приема в резиденцията. За да му помогна. — Храната започваше да тежи в стомаха му.

— Но не са официално сгодени, нали?

— Не.

— Разговаряли ли са за брак?

— Не знам. Не съм чак толкова близък с Галени. Просто… сме работили заедно, съвсем случайно, по време на оная каша с Марк на Земята и после участвахме в едно разследване на Комар. Мисля, че Галени е мислил за брак, да. Но той е много затворен човек, при това основателно. Било му е трудно да се сближи с Лайза.

Лейди Алис почука с дългия си лакиран нокът по дантелената покривка. Около нейната чиния нямаше нито една трошичка.

— Трябва да зная, Майлс. Има ли вероятност капитан Галени да създаде някакви проблеми?

— Не знам. Предполагам, че ще се чувства наранен. Съжалявам. — Това щеше да разбие сърцето на Галени. „Господи, Дъв… какво мислех, а какво стана! Съжалявам, съжалявам, този път е мой ред да съжалявам.“

— Е, в края на краищата изборът е на Лайза — каза Алис.

— Нима нещастният Галени може да се конкурира с императора?

Тя съчувствено го погледна.

— Ако Лайза обича Галени… няма да има конкуренция. Ако не го обича… няма проблем. Нали?

— Струва ми се, че ме боли главата.

Лейди Алис леко сви устни в знак на съгласие, но веднага се усмихна, защото видя Грегор да се приближава. Той помогна на Лайза да скочи на земята и междувременно почти успя да я прегърне. После подаде юздите на коняря.

Алис си погледна часовника.

— Ужасно съжалявам, че развалям този прелестен следобед, Грегор, но след двайсет минути имаш среща с граф Вортала и министър Ван.

— О! — Поруменяла. Лайза скочи от стола, на който току-що бе седнала. — Аз ви задържам.

— Не и когато лейди Алис е тук, за да ми напомня за работата — усмихнато отвърна императорът, но покорно се изправи и се наведе над ръката на Лайза. Дали щеше… Да. Щеше да я целуне. Дори я обърна и допря устни до дланта й. Майлс скръсти ръце и си прехапа езика. Лайза сви пръсти като жена, уловила пеперуда, и се усмихна. Грегор триумфално отвърни на усмивката й. Алис се прокашля. Майлс стисна зъби още по-силно. Грегор и Лайза размениха продължителен и забележително идиотски поглед. Накрая Алис я хвана под ръка и я отведе, като й говореше нещо за разходка из долните салони на резиденцията.

Императорът се отпусна на стола си, преметна крак през страничната облегалка и го залюля.

— Е, какво мислиш за нея?

— За доктор Тоскана ли?

— Не ти искам мнението за лейди Алис.

Майлс погледна усмихнатия Грегор. Не… този човек не искаше критика.

— Прелестна е. Нали?

— Много интелигентна.

— Блестяща. Ще ми се да беше присъствал на срещата с Ракоци. Нейното изложение беше образец за яснота.

Несъмнено, след като всички експерти на синдиката го бяха подготвяли цяла нощ… и все пак на Майлс също му се беше случвало да ръководи инструктаж и знаеше какво е. Ала Грегор не го питаше за неговото мнение, просто искаше потвърждение на своето. „Винаги съм казвал истината.“

— И истинска патриотка — ентусиазирано продължи императорът.

— Да, сир.

— С красиви очи.

— Да, сир — въздъхна Майлс. — Много, хм, синьо-зелени. — „Защо ми говори тези неща?“ Защото граф и графиня Воркосиган не бяха тук, навярно. Мили Боже, как ли щяха да реагират те?

— Остроумна…

— Да, сир. Много.

— Майлс?

— Да, сир?

— Стига.

— Хм. — Майлс отново опита номера с прехапването на език.

Ботушът на Грегор спря да се люлее и лицето му стана по-сериозно.

— Ужасно ме е страх — тихо каза той.

— Да не те отблъсне ли? Не съм такъв специалист по жените, за какъвто се представя Иван, но… всички предварителни признаци ми изглеждат обнадеждаващи.

— Не. Страх ме е от… онова, което може да се случи по-късно. Това може да доведе до смъртта ми. И до смъртта на моите близки.

Сянката на принцеса Карийн, а не ветрецът, вледени въздуха.

— Всеки ден… умират обикновени хора. Поради различни причини. Смъртта не е императорски монопол.

Грегор го погледна.

— Не е — тихо повтори той и решително кимна, сякаш Майлс току-що бе казал нещо полезно. „Какво?“ Майлс се опита да промени темата.

— За какво се отнася срещата ти с Вортала и Ван?

— А, както обикновено. Тяхната Комисия за разпределяне на императорските земи иска услуги за приятели. Аз искам техните приятели да представят доказателства за компетентни планове за използване.

— Аха. — Всичко това засягаше южния континент и не представляваше пряк интерес за областта на Воркосиган. Майлс се зачуди дали не трябва да съобщи на заместника на баща си, че моментът е подходящ да поиска от Грегор нещо за областта. В сегашното си състояние на замечтана видиотеност, обгърнат от сексуална мъгла, влюбеният император спокойно можеше да се съгласи. Не… за Империята бе по-добре да запази това временно безумие в държавна тайна. Бракът бързо щеше да излекува Грегор.

Комарска императрица. Господи! Какъв кошмар за ИмпСи. Илян наистина щеше да получи удар, както заплашваше от години.

— Предупреди ли Илян?

— Мисля да пратя лейди Алис да му съобщи, ако нещата се развият добре. Съвсем скоро.

— Тя е най-добрият съюзник и посредник, на когото можеш да разчиташ. Но навярно си обмислил политическите последствия от този… брак? — За пръв път някой гласно изговаряше тази дума.

— От една седмица не мисля за нищо друго. Знаеш ли, може и да е за добро, Майлс. Символ на единството на Империята и така нататък.

По-скоро комарската съпротива щеше да го превърне в символ на поробването на Комар. Майлс си представи какви възможности за политическа сатира крие всичко това и потръпна.

— Не възлагай прекомерни надежди на това.

Грегор поклати глава.

— В най-лошия случай… няма да има значение. Най-после открих нещо за себе си. Само за мен, не за Империята, дори не за императора. Само за мен.

— Тогава го дръж здраво с две ръце. И не позволявай на никой да ти го отнеме.

— Благодаря — въздъхна Грегор.

Майлс се поклони и си тръгна. Чудеше се дали новият му шофьор е успял да се самоубие и дали колата на графа все още се движи с покрива нагоре. Но най-вече се чудеше как ще избягва Дъв Галени през следващите няколко седмици.

ГЛАВА 10

Трябваха му няколко дни, за да се изтръгне от лапите на Иван и да избяга сам в южната част на областта на Воркосиган. Е, почти сам. Накрая тържествено му даде дума, че няма да прави нито активни, нито пасивни опити за самоубийство. Братовчед му неохотно прие обещанието, но предпазливостта на Мартин показваше, че Иван е решил да му спомене нещо за другите проблеми освен припадъците и че навярно му е дал няколко номера, на които да се обади в случай на нужда. „Сега хлапето ме мисли за луд. Или във всеки случай, че са ме уволнили, защото съм луд, а не че съм луд, защото са ме уволнили. Много ти благодаря, Иване.“ Ала може би няколко дни в покоя на имението Воркосиган щяха да успокоят както ума на Майлс, така и на Мартин.

Когато първите сини оттенъци на планините Дендарии обагриха хоризонта пред тях, ненадейно изплувайки от трептящия въздух като мираж, той разбра, че са пресекли северната граница на родната му област.

— Сега завий на изток — каза Майлс. — Мисля да обиколя областта. Ще минем точно на север от Хасадар. Идвал ли си друг път по тези земи?

— Не, милорд. — Мартин покорно насочи гравитоскутера към утринното слънце. Поляризацията на покрива компенсира силната светлина. Както бе подозирал Майлс, момчето се оказваше по-лош пилот, отколкото шофьор. Но си стемите за сигурност на тази машина я правеха много маневрена, нещо средно между гравитошейна и самолет. Почти не можеше да се разбие. Освен ако пилотът не получеше петминутен припадък, разбира се.

Понякога най-добрият начин да обиколиш квадрат е да минеш покрай три от страните му… Не че областта на Воркосиган имаше форма на квадрат, по-точно приличаше на неправилен паралелепипед с дължина около триста и петдесет километра от северните низини до южните планински щюходи и около петстотин километра от изток на запад по най-високите хребети на планината. Само около една пета от земите на север бяха плодородни равнини и от тях, разбира се, се използваха едва около половината. Град Хасадар се появи от дясната им страна — Майлс упъти Мартин така, че да заобиколят по-оживените райони и да избегнат усложненията с навигационния контрол на градските компютри.

— Хасадар ми харесва — отбеляза роденият и израснал във Ворбар Султана Мартин, загледан в разрастващия се град.

— Той е също толкова модерен, колкото и всяко друго селище на Бараяр — отвърна Майлс. — Дори по-модерен от Ворбар Султана. Почти целият е построен след Сетаганданското нашествие, когато дядо ми го избрал за нова областна столица.

— Да, но освен него в областта няма почти нищо друго — рече момчето.

— Ами… ако под „нищо“ имаш предвид градове, не. Районът е изолиран от крайбрежната търговия. Винаги е бил селскостопански, доколкото позволяват планините.

— Ако се съди по многото планинци, които идват във Ворбар Султана да си търсят работа, в планините няма възможност за препитание. Даже има вицове за тях. Как се казва дендарийско момиче, което може да надбяга братята си? Девственица. — Мартин се подсмихна.

Майлс — не. Изведнъж в кабината на скутера повя хлад. Младежът го погледна стреснато, сви се и каза:

— Простете, милорд.

— Чувал съм го. Чувал съм ги всичките. — Всъщност някога ги бяха измисляли гвардейците на баща му, местни хора от областта, но сега той го приемаше някак различно. Някои от войниците също бяха планинци и не им липсваше чувство за хумор. — Вярно е, че планинците от Дендарии имат много по-малко предци от вас във Ворбар Султана, но това е защото не са преклоннли глави и не са се предали на сетаганданците. — Малко преувеличение: сетаганданците бяха окупирали само низините, където се бяха превърнали в лесни мишени за планинците, предвождани от ужасно младия генерал граф Пьотър Воркосиган. Вместо да се оттеглят петдесет километра обаче, нашествениците се бяха опитали да преследват местните в коварните планини. Областта на Воркосиган бе изостанала в развитието си, защото беше сред най-опустошените от войната на Бараяр.

Е… това оправдание можеше да важи за преди две, дори преди едно поколение. Ала сега?

„Империята ни откъсва от нашата област и ни използва, без да върне онова, което е взела. И после се шегува с нашето обедняване.“ Странно… Никога не беше мислил за ревностната служба на семейството си като за скрит данък, тегнещ върху областта.

Маилс изчака десет минути повече, отколкото възнамеряваше първоначално, после каза:

— Сега завий на юг. Но се издигни с още хиляда метра.

— Да, милорд. — Скутерът се наклони надясно. Малко по-късно автоматичният маяк на земята ги засече и прати стандартния сигнал по комуникационния пулт. Разнесе се записан глас:

— Предупреждение. Навлизате в опасно радиоактивна зона…

Мартин пребледня.

— Милорд? Да продължавам ли в същата посока?

— Да. На тази височина няма опасност. От години не съм летял над пустошта. Винаги ми е било интересно да следя как се развиват нещата там долу.

Обработваемата земя бе отстъпила на гори още преди много километри. Сега дърветата започнаха да стават все по-редки, цветовете им — по-странни и по-сиви, в някои райони растителността беше оскъдна, в други необикновено гъста.

— Почти всичко това е мое, нали знаеш — загледан на долу, каза Майлс. — Искам да кажа, лично мое. Не защото баща ми е областен граф. Завеща ми го дядо ми. Не на баща ми като по-голямата част от другите ни владения. Винаги съм се чудил какво е искал да ми каже с това.

Изродена земя за изроден наследник, намек за недъзите му? Или примирено признание, че животът на граф Арал ще изтече дълго преди пустошта да се възстанови? — Никога не съм стъпвал долу. Имам намерение да се облека в противорадиационен костюм и да посетя тези земи, може би след като създам деца. Казват, че имало много странни растения и животни.

— Няма ли хора? — попита Мартин с видимо безпокойство. После, без да му нареждат, се издигна с още неколкостотин метра.

— Само скитници и бандити, които и без това не очакват да живеят достатъчно дълго, за да се разболеят от рак или да имат деца. От време на време областната гвардия ги гони. На отделни места районът изглежда измамно възстановен. Всъщност радиационното равнище се е понижило наполовина. Когато остарея, земята тъкмо ще започне да става използваема.

— След десетина години ли, милорд?

Майлс се усмихна.

— Хм, имах предвид след петдесет години, Мартин…

— О!

След няколко минути Майлс посочи наляво и каза:

— Ей там. Онова петно са останките от Воркосиган Вашной, старата областна столица. Ха! Сега става сиво-зелено. В детството ми беше съвсем черно. Чудя се дали още излъчва сияние през нощта.

— Можем да дойдем и да проверим — след кратка пауза предложи Мартин.

— Не… не. — Майлс се отпусна назад и отправи очи към издигащата се на юг планина. — Това ми стига.

— Мога да увелича малко скоростта — каза младежът, когато пейзажът започна да се обагря в по-нормални зелени, кафяви и златисти цветове. — Да видим на какво е способна тази машина.

— Аз знам на какво е способна — отвърна Майлс. — И днес не се налага да бързам.

Мартин не за пръв път правеше такива намеци — очевидно намираше вкуса на новия си работодател към пътуването за прекалено скучен. На Майлс му се искаше да седне на щурвала и да му покаже какво значи полет, например през Дендарийската клисура. Тройното спускане през бурните въздушни течения и минаването под големия водопад можеше да накара някой неопитен пътник да повърне.

Уви, дори и без припадъците, той не смяташе, че е физически и психически — или морално? — годен за такова нещо, не и както някога го бяха правили с Иван, когато бяха малко по-млади от Мартин. Беше цяло чудо, че не са се разбили някъде. Навремето бяха убедени, че това се дължи на ворското им умение, но сега по-скоро му се струваше, че само Господ ги е спасил.

Играта започна Иван. Двамата се редуваха на щурвала, като преди това изключваха няколко от системите за сигурност — номер, за който Майлс предпочиташе Мартин да не научава. Майлс спечели няколко точки преднина просто защото не бе ял нищо преди полета, но накрая Иван се досети и го накара да закусят заедно.

Майлс спечели последния рунд, като го предизвика на нощен полет. Иван успя да мине пред клисурата, макар че накрая беше пребледнял и изпотен.

Когато дойде неговият ред, Майлс изключи фаровете на скутера. Трябваше да отдаде дължимото на братовчед си, че не се предаде и не натисна бутона за катапултиране, докато не разбра, че Майлс пилотира със затворени очи.

Той, разбира се, не си направи труда да спомене, че през предните три дни се е упражнявал повече от шестдесет пъти, като постепенно е поляризирал покрива до пълно затъмняване.

Това бе последният рунд на играта. Иван никога повече не го предизвика.

— На какво се усмихвате, милорд? — попита Мартин.

— А… на нищо. Сега завий надясно и мини по средата на онези дървета. Любопитен съм да видя какво става с моята гора.

След пет десетилетия залесяване дърветата вече бяха почти готови за селективна сеч. Може би още десетина години? Под есенното слънце се извисяваха дъбове, кленове, брястове и брези. Тук-там по стръмните планински склонове тъмнееха генетично приспособени към зимния студ абаносови дървета, нов вид — или по-точно нов на Бараяр, — внесен едва преди тридесет години. Майлс се зачуди какво ще направят от тях: мебели, къщи? Надяваше се да ги използват за нещо красиво. Да речем, за музикални инструменти или скулптури. После забеляза издигащия се от съседния хребет дим и се намръщи.

— Насочи се натам — посочи Майлс.

Но когато се приближиха, откри, че това е неговата тераформираща група: гореше отровните местни шубраци преди да обработи почвата с органични останки от земен произход и да посади млади фиданки.

Мартин описа кръг над тях и шестимата мъже с кислородни маски весело им помахаха. Майлс се зачуди какво ли е да вършиш тази работа всеки ден — да тераформираш Бараяр по древния начин, метър по метър. Ала така поне човек можеше да погледне назад и да види какво е постигнал през живота си.

Отдалечиха се от горската плантация и продължиха на запад над червено-кафявите хребети, на места осеяни със земни цветове, бележещи човешки селища или дива растителност. Покритата със сняг сива планина се извиси от лявата им страна. Почувствал странна умора, Майлс за миг затвори очи. После Мартин го сепна и той видя далечния блясък на дългото езеро при имението Воркосиган, което се виеше сред хълмовете в продължение на четиридесет километра.

Прелетяха над селото и разрушения замък. Маилс накара Мартин да обиколи повторно района преди да се спуснат и да кацнат в имението. Край езерния бряг имаше поне сто нови вили, принадлежащи на хора от Хасадар и Ворбар Султана. Както и няколко яхти, загрозяващи или украсяващи — в зависимост от гледната точка — синята повърхност на езерото. Селото също растеше и обслужваше летовниците и няколкото стари ворски имения в областта.

Първоначално лятната къща на Воркосиган бе построена за казарма — продълговата двуетажна каменна сграда, сега превърната в красива резиденция с прекрасен изглед към езерото.

— В къщата ли, милорд? — попита Мартин, докато сваляше багажа.

— Не… първо искам да видя конюшнята.

Майлс го поведе по пътеката към стопанските постройки и зелените пасища в първата малка долина до езерото. Момичето от селото, което се грижеше за малкото останали коне, излезе да ги посрещне и Мартин, очевидно подготвен за няколко дни селска скука в компанията на своя ексцентричен господар, видимо се оживи. Майлс ги остави да се запознаят и се запъти към пасището.

Неговият кон, който дядо му бе нарекъл Дебелия глупак, се отзова на вика му и Майлс го възнагради с ментови бонбони и погали широкия му кадифен нос. Дебелия глупак вече беше на двадесет и три и червената му козина бе прошарена със сиво. Дали можеше да си позволи да поязди с тези припадъци? Ако Мартин беше с него, можеше да рискува няколко обиколки на пасищата. Нямаше вероятност да счупи синтетичните си кости, дори да паднеше, а Глупака нямаше да го прегази.

Плуването, другото голямо удоволствие в имението Воркосиган, бе изключено. Е, в началото на есента водата в езерото и без това беше ледена.

* * *

Майлс не случайно искаше да посрещне тридесетия си рожден ден край езерото. Това бе най-подходящото място, далеч от столицата, където най-вероятно щяха да му досаждат приятели и роднини или най-малко Иван. Макар братовчед му да знаеше, че след два месеца ще дойде и неговият ред. Така или иначе, Майлс всъщност просто щеше да остарее само с един ден. Нали?

Въпросният ден бе мъглив и влажен от падналите преди това дъждове, но синьото небе показваше, че времето ще се оправи. И очевидно нямаше да го оставят на мира — първото поздравление беше от лейди Алис. Иван също нямаше да закъснее. Ако не се скриеше някъде, рискуваше да остане до вечерта пред комуникационния пулт.

Майлс си взе кифличка от кухнята и излезе на пътеката, която водеше към гробището. Някога място на вечен покой за гвардейците от казармата, след разрушаването на Воркосиган Вашной родът Воркосиган го бе взел за себе си. Той поседя малко до гроба на сержант Ботари, като гризеше кифлата и гледаше изгряващото слънце, разсейващо утринната мъгла над имението Воркосиган.

После отиде при гроба на стария генерал Пьотър. Някога го беше тъпкал и бе крещял на подигравателно безмълвния камък, беше шепнал и умолявал. Но изглежда, нямаше, какво повече да си кажат със стареца. Защо?

„Не говоря на онзи гроб, на който трябва, това е проблемът“ — внезапно реши той, обърна се и решително се върна в къщата, за да събуди Мартин, който иначе спокойно можеше да спи до обяд. Майлс знаеше къде да отиде — там, където проклетият комуникационен пулт нямаше да го безпокои.

* * *

— Къде отиваме, милорд? — попита момчето, докато сядаше в гравитоскутера.

— В едно малко планинско селище, наречено Силви Вейл. — Майлс въведе инструкциите в навигационната програма. На екрана се появи цветна триизмерна карта. — Искам да кацнеш на точно определено място. Гробище. Между дърветата има достатъчно пространство, за да спуснеш скутера. Или поне имаше последния път, когато бях там. Много е красиво, точно до един поток. Слънчевите лъчи се процеждат между клоните… може би трябваше да си вземем нещо за хапване. Намира се на четири дни път пеш оттук или два и половина с кон. И на по-малко от час със скутер.

Мартин кимна, запали двигателя, издигна машината над хребета и потегли на югоизток.

— Сигурен съм, че мога да ви закарам за още по-малко време — предложи той.

Майлс се поколеба. След като вече бяха във въздуха, в душата му се прокрадваше страх. „А ти си мислеше, че най-трудното е да се извиниш на императора.“

— Да. Исках да ти покажа няколко неща за планинските течения и скутерите. Сега завий на югозапад към онези върхове.

— Да, милорд — упражни новопридобития си стил на ворски прислужник Мартин, но провали ефекта, като незабавно прибави: — По дяволите, предпочитам го пред урока по езда. — Двамата с Глупака не се разбираха така, както Майлс беше очаквал.

Последва един час в и около Дендарийската клисура. Дори градското момче Мартин остана впечатлен от величествената природа, с удоволствие забеляза Майлс. Но накрая, след като изчерпа всичките си известни маневри, отново трябваше да продължи на изток.

— Та какво ще правим в този Силви Вейл? — попита Мартин. — Приятели? Гледки?

— Не точно. Когато бях горе-долу на възрастта на брат ти — всъщност тъкмо бях завършил Имперската академия, — графът, моят баща, ме направи свой Глас в процес, който трябваше да се разгледа от графския съд. И ме прати в Силви Вейл да разследвам едно убийство. Убийство на бебе, бебе мутант, точно в стария традиционен стил.

Мартин сбърчи лице и презрително подметна:

— Планинци!

— Ммм. Оказа се по-сложно, отколкото очаквах, дори след като задържах виновника. Момиченцето се казваше Райна Ксурик. Бяха го убили едва на четири дни, защото се родило със заешка устна. Ако беше живо, сега щеше да е почти на десет години. Бих искал да си поговоря с нея.

Мартин повдигна вежди.

— Хм… често ли приказвате с мъртъвци, милорд?

— Понякога.

Момчето колебливо се усмихна.

— Те отговарят ли ви?

— Понякога. Ти никога ли не приказваш с мъртъвци?

— Не познавам такива. Освен вас, милорд.

— Аз не съм истински мъртвец. — „Не бързай, Мартин. С времето ще се запознаеш с предостатъчно.“

* * *

— Милорд? — наруши мислите му гласът на Мартин. — Какво да правя? Не мога да кацна в долината, тук има само вода.

— Какво? — Майлс се надигна, отвори очи и удивено погледна навън.

— Прилича на езеро.

Наистина. Там, където преди се бяха вливали два спускащи се по склона потока, сега имаше малка хидроелектростанция. Майлс се наведе към картата, за да се увери.

— Тази карта е само отпреди две години. Тук определено няма никакъв язовир. Но… да, това е мястото.

— Все още ли искате да кацнем?

— Да, хм… опитай да се приземиш на източния бряг, колкото може по-близо до гробището.

Това не бе лесна задача, ала Мартин най-после успя да се спусне между дърветата. Майлс слезе и се изправи на стръмния бряг, загледан в чистите кафяви води. От дъното стърчаха бели пънове. Момчето го последва и застана до него.

— Дали гробището е там, или жителите на Силви Вейл си преместили гробовете? И в такъв случай къде са ги преместили? — промълви Майлс.

Мартин сви рамене. Спокойната огледална повърхност на водата също не отговори на Майлс.

ГЛАВА 11

Когато се издигнаха над дърветата, Майлс видя разчистеното от дърветата пространство на около километър от язовира. Кацнаха в двора пред къща, построена от сребристо дърво. С познатата си дълга веранда, от която се откриваше изглед към долината, къщичката като че ли не се беше променила, макар че надолу по склона имаше няколко нови стопански постройки.

Отвътре излезе мъж, ала не плешивият еднорък говорител Карал, а напълно непознат — висок, с късо подстригана черна брада.

Майлс слезе от скутера и за миг неуверено погледна мъжа, като повтаряше наум предварително подготвените си обяснения и тайно се радваше, че Мартин е с него. Навярно трябваше да дойде с опитен телохранител.

Но лицето на непознатия внезапно грейна.

— Лорд Воркосиган! — извика той и широко усмихнат се втурна по стъпалата към Майлс. — Много се радвам да ви видя! — Усмивката му се стопи. — Не се е случило нещо лошо, надявам се?

Е, значи все някой го помнеше от онова разследване преди десет години.

— Не, просто се отбих — отвърна Майлс, когато мъжът се приближи и ентусиазирано стисна и двете му ръце. — Нищо официално.

Чернобрадият отстъпи и се вгледа в лицето му.

— Не ме ли познахте?

— Хм…

— Аз съм Зед Карал.

— Зед? — Зед Карал, средният син на говорителя Карал, дванадесетгодишен при последната им среща… Майлс бързо пресметна наум. Сега трябваше да е на двадесет и две, там някъде. Да. — Предния път, когато те видях, беше по-нисък от мен.

— Ами, мама беше добра готвачка…

— Наистина. Спомням си. — Майлс се поколеба. — Защо „беше“? Родителите ти… хм…

— А, добре са. Просто не са тук. Големият ми брат се ожени за едно момиче от Селиград и отиде да работи там. Мама и татко ще прекарат зимата при тях, щото тук горе зимите стават доста тежки за тях. Мама им помага с децата.

— Карал… не е ли говорител на Силви Вейл?

— Не, имаме нов говорител, от около две години вече. Един младок, кипящ от прогресивни идеи. Известно време живя в Хасадар, та затуй. Струва ми се, че го познавате. Казва се Лем Ксурик. — Зед се усмихна още по-широко.

— О! — рече Майлс. И най-после също се усмихна. — Наистина. Хм… ще ми се да го видя.

— Веднага ще ви заведа, ако ме качите. Сигурно днес е в клиниката. Вие не я знаете, сега я строят. Само един момент. — Зед се втурна в къщата и за миг заприлича на някогашното бързоного дванадесетгодишно момче. На Майлс му се прииска да си удари главата в покрива на скутера, за да сложи в ред хаотично препускащите си мисли.

Зед се върна, скочи на задната седалка и даде указания на Мартин. Кацнаха след около два километра пред най-голямата сграда в Силви Вейл, която Майлс беше виждал. Към нея вече водеха електрически кабели. Петима-шестима души, които работеха навън, спряха и погледнаха към тях.

Зед слезе от скутера и размаха ръце.

— Лем, хей, Лем! Никога няма да познаеш кой е дошъл! — Майлс го последва към строежа.

— Милорд! — Лем Ксурик веднага го позна, но пък видът на Майлс бе, хм, специфичен. Лем все още беше жилестият планинец приблизително на негова възраст, когото помнеше, макар и очевидно по-щастлив от онзи ден преди десет години, когато несправедливо го бяха обвинили в убийство. И определено изглеждаше по-самоуверен от последната им среща в Хасадар преди шест години.

— Говорителю Ксурик. Поздравления. Виждам, че не си стоял със скръстени ръце.

— О, още нищо не знаете, милорд! Елате да видите. Строим собствена клиника — тя ще обслужва целия район. Бързам да свършим преди да паднат първите снегове. Трябва да е напълно готова за Зимния празник. Тогава ще пристигне докторът, истински доктор, не оня фелдшер, дето минава веднъж седмично. Лекарят е едно от момчетата, на които госпожа майка ви даде стипендия за следване в новото училище в Хасадар. Ще служи тук четири години в замяна на следването си. Ще получи дипломата си на Зимния празник. Строим му и къща, малко по-нагоре оттук, с адски красив изглед…

Лем му представи хората си и го разведе из строежа, който, ако все още не бе клиника, беше мечтата за клиниката, буйно пламтяща във въображението му — Майлс различаваше призрачните й очертания.

— На идване видях язовира — каза той, когато Лем най-после замълча, за да си поеме дъх.

— Ние го построихме — гордо отвърна планинецът. — Трудна работа, с малкото електрически инструменти, които имахме. Но ни трябваше електростанция, разбира се. Все чакахме да ни дадат сателитния реактор, дето ни го бяха обещали от областта, ама бяхме почти в края на списъка. Тогава отидох в Достовар и видях тяхната електростанция, те я имаха от години. Доста е примитивна, но работи. Взех няколко момчета оттам да ни помогнат с язовира, да изберат най-подходящото място и така нататък, и повиках инженер от Хасадар за електрическите системи. В замяна му позволяваме през лятото да почива в една от къщите край язовира. Все още изплащаме генераторите, но само толкова.

— Значи там е било най-подходящото място, така ли?

— А, да. Сега вече можем да се развиваме. Без електрическа енергия за клиниката изобщо нямаше да спечелим областната лотария за доктор.

— Нищо не може да те спре, а?

— Е, милорд, знаете от кого съм се учил.

От Хара, жена му, разбира се. Майката на Райна. Майлс кимна.

— Като стана дума за Хара, къде е тя? — Бе дошъл тук просто да помълчи при мъртвите, но сега много му се искаше да поговори с Хара.

— Преподава в училището. Пристроих нова стая… вече имаме две учителки. Хара обучи едно момиче да се зани мава с малките.

— Хм, може ли да го видя?

— Хара жив ще ме одере, ако ви пусна да си заминете преди да ви е видяла! Елате, ще ви заведа.

Предал Майлс в сигурни ръце, Зед му махна за сбогом и се запъти обратно към дома си. Лем остави нареждания на строителите и зае мястото на Зед като техен гид на задната седалка на скутера.

Следващата им спирка беше по-стара и по-традиционна сграда: продълговата, с две врати и камини от необработен камък. Над верандата имаше голям надпис с ръкописни букви: училище „Райна Ксурик“. Лем въведе Майлс прел лявата врата. Мартин неуверено остана навън. Двадесети на деца седяха пред ръчно изработени дървени бюра с комуникационни пултове и слушаха изправената пред тях енергично жестикулираща жена.

Хара Ксурик все още бе висока и слаба, както си я спомняше Майлс. Правата й сламеноруса коса беше вдигната на кок на тила й в планински стил и тя носеше семпла планинска рокля, чиста и добре ушита. Подобно на повечето си ученици, бе боса. Изпъкналите й сиви очи бяха прелестни и топли. Когато видя Майлс и Лем, Хара незабавно прекъсна урока.

— Лорд Воркосиган! Е, изобщо не очаквах да ви видя! — Тя се приближи към тях, но не се задоволи с ръкуване и го прегърна. Поне не го повдигна над земята. Майлс скри изненадата си и бързо възвърна самообладанието си.

— Здравей, Хара. Изглеждаш прекрасно.

— Не съм ви виждала от Хасадар.

— Да, аз… отдавна трябваше да дойда. Но имах работа.

— Трябва да ви кажа, че когато дойдохте на завършването ми в учителския колеж, наистина ме трогнахте.

— Просто късмет, че тогава бях на Бараяр. Самият аз нямам заслуга за това.

— Въпрос на гледна точка. Елате… — Тя го поведе към предната част на стаята. — Деца, вижте кой ни е дошъл на гости! Това е нашият лорд Воркосиган!

Те го зяпнаха по-скоро заинтригувано, отколкото подозрително или с отвращение, после погледнаха за сравнение към снимката на стената. Над прожекционния екран бяха закачени три портрета, два от които задължителни: император Грегор във великолепната си парадна униформа и техният областен граф, бащата на Майлс, облечен в най-тържествената кафяво-сребриста униформа на рода Воркосиган. Присъствието на третия портрет бе малко необичайно — на обществени места не се поставяха образи на наследниците на графовете, ала от стената се усмихваше лицето на самия Майлс. Беше сниман като по-млад, в зелената си униформа от ИмпСи със светлосини петлици. Трябваше да е от завършването му на Академията, защото все още не носеше сребърни очи. Откъде я бе взела Хара, по дяволите?

Тя гордо го показа на учениците си, развълнувана като шестгодишно момиченце пред буркан с бръмбари. Майлс не беше очаквал да види никого в Силви Вейл, още по-малко да говори пред публика, и се чувстваше ужасно неподходящо облечен в старата си туника в провинциален стил и износени черни панталони, останали от стара служебна униформа. Но успя да каже няколко похвални думи, които, изглежда, задоволиха всички. Хара го отведе в другата стая и повтори същото представление, с което ужасно смути младата учителка.

Когато отново излязоха на верандата, Майлс хвана Хара за ръка и я спря за момент.

— Хара… не съм дошъл тук на изненадваща инспекция, за Бога! Дойдох просто да… е, честно казано, просто исках да направя ритуално жертвоприношение на гроба на Райна. — Мангалът и ароматичното дърво бяха в багажника на гравитоскутера.

— Много мило от ваша страна, милорд — отвърна тя.

— Изглежда, че сега ще ми трябва лодка, за да го направя — продължи Майлс, — и не искам да рискувам да я запаля. Или пък сте преместили гробището?

— Да, хората преместиха някои гробове. Избрахме много приятно място на хребета с изглед към старото гробище. Не преместихме гроба на майка ми, разбира се. Оставих я там долу. Нека дори гробът й бъде погребан, няма жертвоприношения за нея. — Тя сбърчи лице и Майлс разбиращо кимна. — Гробът на Райна… е, предполагам, че е заради влагата до потока. Ковчегът й беше съвсем прост, а и тя беше толкова мъничка… не успяхме да я открием. Върнала се е в пръстта, сигурно. Това не ме натъжава. Дори, когато се замислих, ми се стори най-добре. Това училище е нейният паметник. Всеки ден идвам тук, за да уча децата, и това е нещо като жертвоприношение, само че още по-хубаво. Защото така създавам, вместо да унищожавам. — Хара кимна, решително и спокойно.

— Разбирам.

Тя внимателно го погледна.

— Добре ли сте, милорд? Изглеждате много уморен. И съвсем блед. Да не сте били болен?

Майлс предполагаше, че трите месеца смърт могат да се нарекат „болест“.

— Ами, да. Нещо подобно. Но се възстановявам.

— А, ясно. И къде отивате сега?

— Никъде… Взех си нещо като почивка.

— Иска ми се да ви представя децата, нашите деца. Майката или сестрата на Лем се грижат за тях, докато съм в училището. Какво ще кажете да обядваме вкъщи?

Майлс бе възнамерявал да се прибере в имението Воркосиган за обяд.

— Децата ли?

— Вече имаме две. Момчето е на четири, а момиченцето — на една.

Тук все още никой не използваше утробни репликатори — тя ги беше родила по стария начин като Райна. Майлс не можеше да отклони поканата.

— За мен ще е чест.

— Лем, прави компания на лорд Воркосиган. — Хара изчезна вътре и мъжът й послушно показа на Майлс архитектурните особености на училището. Две минути по-късно децата с радостни викове изхвърчаха от сградата и се пръснаха във всички посоки.

— Не исках да ви смущавам — каза Майлс. Ала за нищо на света нямаше да предаде техните щастливи усмивки.

Без да предупреждават, отидоха при сестрата на Лем, която спокойно посрещна предизвикателството. Обядът, които им поднесе, беше лек, слава Богу. Майлс се запозна и изрази възхищението си от децата и племенниците на Ксурик. Те го завлякоха на разходка в гората и му показаха любимия си вир.

* * *

Минаваше полунощ, когато организираният в негова чест празник най-после свърши. Майлс слезе на езерния бряг. Ала не сам, а с Лем и Хара. Луните се бяха издигнали високо — лъчите им танцуваха по водната повърхност и превръщаха надигащата се в клисурите мъгла в сребрист прах. Лем носеше стомна с кленова медовина.

Тук, в мрака, Майлс осъзна, че не е дошъл да говори с мъртвите. Беше безполезно да се изповядва пред тях, те не можеха да му дадат опрощение. „Но аз ще се доверя на теб, Хара, както някога ти ми се довери.“

— Трябва да ти кажа нещо — рече той.

— Знаех, че нещо не е наред — отвърна Хара. — Надявам се, че не умирате или нещо подобно.

— Не.

— Беше ме страх, че може да е нещо такова. Повечето мутанти не живеят дълго, дори някой да не им пререже гърлото.

— При Воркосиган е обратното. На мен са ми рязали гърлото, но за живот, не за смърт. Това е дълга история и подробностите са секретни, но всичко свърши миналата година в една криокамера. Когато ме разтопиха, получих медицински проблем. После извърших една глупост. И след това втора — излъгах за първата. И ме хванаха. И ме уволниха. Тринайсетгодишни усилия, с един замах хвърлени на вятъра. Подай ми стомната. — Той отпи от сладката течност и я върна на Лем, който я подаде на Хара. — Никога не съм смятал, че на трийсет години ще стана цивилен.

Лунната светлина се вълнуваше по езерната повърхност.

— Това означава ли, че ще прекарвате повече време в областта? — след дълго мълчание попита Хара.

— Възможно е.

— Добре.

— Ти си безмилостна, Хара — изпъшка Майлс. Щурците пееха в гората тиха лунна соната.

— Родната ми майка уби дъщеря ми — надигна се гласът на Хара в мрака, сладък и силен като кленова медовина. И затова я осъдиха пред целия Силви Вейл. Смятате ли, че не зная какво е да те опозорят?

— Защо мислиш, че ти разказвам всичко това?

Тя изчака Лем отново да им подаде стомната.

— Продължете напред. Просто продължете напред. Това е всичко, няма начин да стане по-лесно. Просто продължете напред.

— Какво откриваш от отсрещната страна? Когато продължиш напред?

Хара сви рамене.

— Живот. Какво друго?

— Това обещание ли е?

Тя вдигна от земята едно обло камъче, повъртя го в ръка и го хвърли във водата. Лунните отражения затанцуваха по повърхността.

— Това е неизбежност. Няма лесен път. Няма избор. Просто продължаваш напред.

* * *

Излетяха по обяд на другия ден. Очите на Мартин бяха зачервени и подпухнали, лицето му имаше бледозеленикав оттенък, все едно току-що е прелетял през Дендарийската клисура. Той пилотираше много бавно и внимателно, което отлично устройваше Майлс. Момчето не бе много приказливо, но успя да попита:

— Открихте ли каквото търсехте, милорд?

— В тази планина светлината е по-ясна, отколкото където и да било другаде на Бараяр, но… не. Онова, което търсех… вече го няма. — Той се завъртя на седалката и погледна през рамо към отдалечаващите се хълмове. „Тези хора се нуждаят от хиляди неща. Но не и от герой. Поне не от герой като адмирал Нейсмит. А от герои като Лем и Хара.“

Мартин примижа. Навярно точно в момента не оценяваше силната светлина.

— Какво означава „средна възраст“, Мартин? — след малко попита Майлс.

— Хм… — Момчето сви рамене. — Трийсет, предполагам.

— И аз винаги съм смятал така. — Макар веднъж да бе чул графинята да казва, че средната възраст била с десет години повече от възрастта, на която си сега.

— В Академията имах един преподавател — продължи той, когато теренът под тях започна да се снишава — който ни водеше курса по тактическо инженерство. Той казваше, че никога не си правел труда да променя тестовете, за да предотврати преписване, защото макар въпросите да били същите, отговорите постоянно се променяли. Мислех, че се шегува.

— А? — разсеяно попита Мартин.

— Няма значение — въздъхна Майлс. — Просто продължавай напред.

ГЛАВА 12

След като стигнаха в имението и след скромния обяд Майлс се заключи в стаята с комуникационния пулт и се приготви за очаквания порой от съобщения, препратени от Ворбар Султана. Поздравленията за рождения му ден напълно отразяваха характера на изпращача си: сериозни от Грегор и предпазливо иронични от Иван.

Теснолъчевият запис на Марк, пратен от колонията Бета, беше… в стила на Марк. Неговата ирония представляваше несръчна, по-грубовата имитация на Ивановата. Когато се замисли, Майлс осъзна, че на брат му навярно за пръв път му се налага да съчинява поздравление за рожден ден. „Продължавай да се опитваш, Марк, постепенно ще станеш истинско човешко същество.“

Самодоволството му обаче се стопи, когато си помисли, че трябва да прати отговор. Марк очевидно не бе научил новината за уволнението му. Как да му го съобщи, по дяволите, така че брат му да не го приеме като обвинение към себе си? Засега просто щеше да отложи решението на този проблем.

Майлс остави поздравлението от родителите си за накрая. Двамата седяха далеч от записващото устройство, за да попаднат в обектива заедно. Граф Арал Воркосиган беше набит белокос седемдесетинагодишен мъж, облечен в кафяво-сребристата униформа на Дома Воркогиган изглежда, съобщението бе записано през работното му време. Графинята носеше следобедно сако и зелена пола във ворски стил. Червената й, вече прошарена със сиви нишки коса беше прихваната над високото и чело с гребени. Тя бе висока колкото съпруга си и сивите й очи весело проблеснаха.

„Те не знаят. Никой не им е казал.“

— Здравей, мили — започна майка му. — Поздравяваме те, че ставаш на трийсет и все още си жив.

— Да — прибави графът. — Наистина много пъти сме се чудили дали ще успееш. Е, чувстваме се малко уморени, но след сериозно обмисляне на алтернативата все пак сме щастливи. Може и да съм далеч от теб, но всяка сутрин се поглеждам в огледалото и си те спомням по всички тези бели коси на главата ми.

— Не е вярно, Майлс — усмихнато възрази графинята. — Той вече побеляваше, когато се запознахме, тогава беше около четиридесетте. Виж, аз наистина побелях после.

— Липсваш ни — продължи баща му. — Настоявам преди следващата си операция да се отбиеш на Сергияр. Тук стават много неща, важни за бъдещето на Империята. Знам, че ще ти е интересно да ги научиш.

— Ще почерня живота на Саймън, ако не те прати при нас — прибави графинята. — Можеш да му го предадеш от мое име. Алис ми каза, че си на Бараяр за няколко седмици. Защо не ни се обади? От забавления с Иван не ти остават десет минути, за да поговориш с престарелите си родители ли?

Изглежда, лейди Алис също не им бе съобщила дори смекчената версия на лошата новина, а тя обикновено информираше графинята за всички клюки във Ворбар Султана и в двора на Грегор.

— Като стана дума за Алис — продължи майка му, — тя ми каза, че Грегор се запознал с Едно момиче — с главна буква, разбира се. Знаеш ли нещо за това? Познаваш ли я? Трябва ли да сме доволни, или имаме основания за тревога?

— Комарка за императрица — каза граф Воркосиган, някога наричан от политическите си врагове (повечето от които беше надживял) „Касапина на Комар“. — Това определено ще донесе политически усложнения. Но ако след всички тези години Грегор изпълни дълга си и някак си ни даде престолонаследник, аз ще положа всички усилия да го подкрепя. И всички от моето поколение, които сме сред потенциалннте наследници, ще въздъхнем с огромно облекчение. Увери Грегор, че може да разчита на моята подкрепа. — Лицето на графа изразяваше странен копнеж. — Тя мило момиче ли изглежда? Грегор заслужава поне малко лично щастие, за да компенсира всички глупости, които понася заради нас.

— Алис твърди, че е мила — рече графинята, — и аз вярвам на нейната преценка. Макар че не зная дали младата дама съзнава в какво се забърква. Моля те, увери доктор Тоскана, че може да разчита на моята подкрепа, Майлс, каквото и решение да вземе.

— Ако Грегор й предложи, тя със сигурност ще приеме — каза графът.

— Само ако е толкова влюбена, че е изгубила всякакъв инстинкт за самосъхранение — отвърна графинята. — Повярвай ми, трябва да си си изгубил ума, за да се омъжиш за бараярски вор. — Родителите му размениха странни усмивки.

— Хм, да видим — продължи графът. — Какво сме правили ние на трийсет години? Спомняш ли си, Корделия?

— Съвсем смътно. Аз бях в Бетанския астрономически проект и провалих първата си възможност да ме повишат в капитан. На следващата година обаче се възползвах от шанса, иначе никога нямаше да се срещна с Арал и ти нямаше да съществуваш, Майлс, така че сега за нищо на света не бих променила миналото.

— Аз станах капитан на двайсет и осем — самодоволно си спомни графът. Графинята му направи гримаса. — Службата на корабите ми харесваше. Свалиха ме на Бараяр четири-пет години по-късно, когато Ецар и умниците в щаба започнаха да планират анексирането на Комар. — Лицето му отново стана сериозно. — Пожелай успех на Грегор от мое име. Надявам се да успее там… където аз не успях съвсем. Слава Богу, че сега командва новото поколение. — Двамата с графинята се спогледаха и той довърши: — Доскоро, момче. Обаждай се, по дяволите.

— И се пази, моля те — прибави майка му. — И се обаждай, по дяволите. — Силуетите им избледняха и изчезнаха от екрана.

Майлс въздъхна. „Не мога повече да отлагам, наистина.“

* * *

Ала успя да го отложи с още един ден като на следващата сутрин накара Мартин да го откара до Ворбар Султана. Мама Кости му поднесе обяд в Жълтия салон — тя очевидно полагаше всички усилия да го прави както трябва, навярно изучаваше новите ръководства или искаше съвети от другите ворски прислужници в района. Той послушно изяде храната, въпреки че му се искаше да вземе чиниите и да се премести при Мартин и майка му в кухнята. Някои страни от ролята на ворски лорд му се струваха невероятно идиотски.

После отиде в стаята си и най-накрая се зае със задачата да съчини писмо до родителите си. Тъкмо изтриваше третия опит — първият се оказа прекалено мрачен, вторият прекалено лекомислен, а третият прекалено изобилстващ на грозни сарказми — когато някой го потърси. Това го зарадва, макар че над видеоплочата се появи братовчед му. Иван бе униформен, явно беше в обедна почивка.

— А, върнал си се. Чудесно — започна той. Това „чудесно“ прозвуча съвсем искрено. — Вярвам, че след кратката почивка сред хълмовете се чувстваш по-добре, нали?

— Донякъде — предпазливо отвърна Майлс. Как Иван толкова скоро бе научил, че е в града?

— Чудесно — повтори братовчед му. — Виж сега, чудех се дали си придвижил въпроса с лечението си? Ходи ли на лекар?

— Не още.

— Поне уговори ли се да те приемат?

— Не.

— Хм. Майка постоянно ме пита. Изглежда, Грегор се е поинтересувал. Казах й, че според мен не си направил нищо, но обещах да проверя. Защо се бавиш?

— Ами… — Майлс сви рамене. — Няма защо да бързам. Не ме изхвърлиха от ИмпСи заради припадъците, а защото фалшифицирах доклада си. Даже докторите да могат да ме излекуват за един ден, това няма да промени нищо. А и те не могат, иначе корабната ми лекарка вече щеше да го направи. — „Илян няма да ме приеме пак. Не може. Това е принципен въпрос, по дяволите, а Илян е един от най-принципните хора на света.“

— Чудех се… дали е защото не искаш да идеш във Военната болница — каза Иван. — Ако не искаш да си имаш работа с военните лекари, напълно те разбирам. Мисля, че е глупаво, но те разбирам. Затова намерих три цивилни клиники, които се занимават с криосъживяване, и изглежда, имат добра репутация. Едната е във Ворбар Султана, другата е в Уейеновия в областта Вордариан, а третата е на Комар, ако смяташ, че близостта до галактическата медицина е преимущество, което ще компенсира враждебното отношение към твоето име. Искаш ли да се свържа с някоя от тях?

Майлс знаеше имената и на трите.

— Не. Благодаря.

Иван озадачено сви устни.

— Знаеш ли… мислех, че това ще е първото нещо, което ще направиш след като ледената баня те извади от мъглата. Че ще скочиш и ще избягаш, както винаги. Никога не съм те виждал да се изправиш пред стена, която, ако не можеш да прескочиш, поне да се опиташ да заобиколиш, подкопаеш или взривиш. Или просто да си блъскаш главата в нея, докато не я събориш.

— Къде да избягам, Иване?

Братовчед му се намръщи.

— При „Дендарии“, разбира се.

— Знаеш, че не мога да го направя. Без официалния си пост в ИмпСи аз ставам ворски лорд, наследник на граф, за Бога, който командва лична армия. Държавен изменник! Веднъж вече сме го преживявали. Ако бях избягал, никога повече нямаше да мога да се завърна. Дадох дума на Грегор, че няма да го направя.

— Нима? Ако не се върнеш, какво общо има думата ти на Воркосиган?

Майлс замълча. Така. Значи в крайна сметка смисълът на присъствието на Иван не се бе изчерпвал само в това да го държи под око. А и да го пази да не избяга.

— Щях да се обзаложа, че ще се чупиш — продължи братовчед му, стига да имаше някой с достатъчно голям достъп до секретна информация, с когото да се басирам. Освен Галени, разбира се, обаче той не си пада по хазарта. Затова си правя оглушки, въпреки че Грегор и майка непрекъснато настояват да те накарам да се лекуваш. Защо да си правя труда? Между другото, с удоволствие ще изгубя този бас. Та кога ще се уговориш да те приемат?

— Скоро.

— Прекалено мъгляв отговор. Искам да ми кажеш нещо конкретно, например: „Днес“. Или може би: „Утре сутринта“.

Иван нямаше да го остави на мира, докато не получеше задоволителен отговор.

— До… края на седмицата — измърмори Майлс.

— Добре — кимна братовчед му. — Ще ти се обадя пак, за да проверя. Чао — засега. — И прекъсна връзката.

Майлс остана втренчен в тъмния видеоекран. Иван имаше право. Откакто го бяха уволнили, не беше направил нищо, за да реши здравословния си проблем.

Той разтърка лицето и очите си и се зае да съчини последователно обяснение за новото си цивилно положение, което да прати на родителите си. Получи се много сковано и плоско, още по-лошо от поздравлението на Марк, но не искаше да отлага повече. Майлс го записа и го прати. Но не по теснолъчевия канал, а с обикновена поща — само го обозначи като „Лично“.

Куин също му бе пратила поздравление, съвсем кратко, за да не дава възможност на цензорите от ИмпСи да се забавляват прекалено много.

Майлс с огромна неохота й прати редактиран вариант на съобщението до родителите си. Тя заслужаваше нещо повече, но това беше за предпочитане пред мълчанието. „Съжалявам, Ели.“

* * *

На следващия ден Иван се самопокани на вечеря. Майлс се страхуваше, че ще трябва да изтърпи още увещания да отиде на лекар, но братовчед му донесе цветя на Мама Кости и вися в кухнята, докато тя готвеше, и я забавляваше. Тъкмо започваха десерта — по молба на Иван отново прасковен сладкиш, — когато някой се обади по комуникационния пулт.

— Търси ви някакъв сухар от ИмпСи, лорд Воркосиган — съобщи Мартин.

„Илян? Защо ще ме търси Илян?“ Но когато, следван от любопитния Иван, Майлс включи най-близкия комуникационен пулт на етажа, онзи в старата дневна на дядо му, над видеоплочата се появи Галени.

— Мазен сводник такъв — с убийствено безизразен глас каза Дъв.

— Здрасти, Дъв, какво има? — невинно попита Майлс. Лицето на Галени не бе нито зачервено, нито бледо, а синкавосиво от гняв. „Трябваше да остана в имението Воркосиган поне още една седмица.“

— Ти си знаел. Ти си го уредил! Ти ми подля вода!

— Хм… — Майлс мъчително преглътна. — За какво говориш?

Галени дори не си направи труда да го удостои с отговор, а просто продължи яростно да го гледа, оголил зъби в изражение, което нямаше нищо общо с усмивка.

— За Грегор и Лайза ли? — рискува Майлс. Отново зловещо мълчание, нарушавано само от дишането на Галени.

— Дъв… Не знаех, че ще се получи така. Кой би предположил след всички тези години? Опитвах се да ти направя услуга, по дяволите!

— Единственото хубаво нещо, което се е случвало през живота ми. И ми го отнеха. Откраднаха ми го. Вор наистина означава „крадец“. И вие, проклети бараярски крадци, винаги си помагате, нали? Ти, твоят скапан император и цялата ви отвратителна банда!

— Хм — обади се Иван, — този комуникационен пулт може ли да се подслушва, Майлс? Извинявай, Дъв, но ако ще се изразяваш така, честно казано, няма ли да е по-добре да го направиш лично? Искам да кажа, надявам се, че не се обаждаш по канала си от ИмпСи. Те имат уши навсякъде.

— ИмпСи може да си натика ушите в гъза. — Обикновено ворският акцент на Галени сега бе не само специфично комарски, но и улично комарски.

Майлс даде знак на братовчед си да мълчи. Знаеше какво се бе случило с двамата нещастни сетаганданци предния път, когато бе видял Галени толкова разстроен, и личната среща му се струваше неподходяща идея. Ефрейтор Кости беше тук, за да го пази, разбира се, но дали щеше да се справи с един от собствените си началници? Изпаднал в убийствен транс? Бе прекалено да иска това от бедния войник.

— Дъв, наистина съжалявам. Не исках да се получи така. Не съм го планирал. Всички се изненадахме, даже лейди Алис. Питай Иван.

Братовчед му сви рамене и разпери ръце.

— Вярно е.

Майлс предпазливо се прокашля.

— Хм… откъде научи?

— Тя ми се обади.

— Кога?

— Преди пет минути.

„Тя просто го е изритала. Страхотно.“

— И двамата ми се обадиха — простена Галени. — Тя каза, че съм бил най-добрият й приятел тук и че искала да съм първият комарец, който научава новината.

„Значи Грегор наистина го е направил.“

— И, хм… ти какво отговори?

— Поздравих ги, разбира се. Какво друго можех да кажа? Двамата просто си седяха и ми се хилеха. — Майлс облекчено въздъхна. Добре. Галени не беше изгубил самообладание. Просто му се обаждаше, за да си го изкара на някого. В известен смисъл това бе проява на огромно доверие. „Супер. Благодаря ти, Дъв.“

Иван разтри тила си.

— Значи сваляш тази жена цели пет месеца, а тя те смята за свой най-добър приятел, така ли? Дъв, какво си правил през цялото това време, по дяволите?

— Тя е Тоскана — отвърна Галени. — Според нейното семейство аз съм само един разорен колаборационист. Трябваше да я убедя, че имам бъдеще, достойно за нея… после се появи той и просто… просто ми я отмъкна.

Майлс, който лично беше видял как Грегор едва ли не ходи на ръце, за да се хареса на Лайза, само промърмори:

— Хм.

— Пет месеца е адски много време — критично продължи Иван. — Господи, Дъв, защо не ми поиска съвет?

— Тя е комарка. Какво може да знае за комарките един проклет бараярски военен шут? Интелигентна, образована, възпитана…

— Почти трийсетгодишна… — замислено рече Майлс.

— Бях планирал всичко — каза Галени. — Точно на шестия месец щях да й направя предложение.

Иван потръпна.

Дъв, изглежда, започваше да се успокоява или поне първоначалната му яростно мъчителна реакция преминаваше в отчаяние. Навярно беше изразходвал енергията си с бурни обвинения и този път щеше да мине без агресивни действия.

— Майлс… — поне вече не поставяше пред името му поредица от ругатни, — ти си почти доведен брат на Грегор. „Без «почти».“

— И какво?

— Смяташ ли… можеш ли да го убедиш да се откаже? — Галени окончателно се отчая.

„Не.“

— Аз съм длъжник на Грегор… от едно време. И лично, и политически. Тази работа с наследника е жизненоважна за бъдещата ми безопасност, а Грегор като че ли нямаше никакво намерение да я свърши. Досега. Не мога да постъпя другояче, освен да го подкрепя. А и без това… — Той си спомни думите на леля Алис. — И без това изборът е на Лайза, нито твой, нито мой, нито на Грегор. Аз не съм виновен, че си забравил да й кажеш за шестмесечния си план. Съжалявам.

— Мамка му! — Галени прекъсна връзката.

— Е — наруши последвалата тишина Иван, — поне свършихме с това.

— И ти ли го избягваше?

— Да.

— Страхливец.

— А кой се кри цели две седмици в планината?

— Това беше стратегическо отстъпление.

— Добре. Струва ми се, че десертът ни ще изсъхне, ако не побързаме.

— Не съм гладен. Освен това… ако Грегор и Лайза са избрали тази вечер, за да се обадят на избрани лични приятели преди официалното съобщение… спокойно мога да остана тук още няколко минути.

— Ясно. — Иван кимна и се настани на съседния стол. Три минути по-късно комуникационният пулт иззвъня. Майлс го включи.

Грегор носеше тъмно цивилно облекло. Както обикновено, Лайза бе прелестна в комарските си дрехи. И двамата се усмихваха и очите им грееха от взаимна любов.

— Здравей, Майлс — започна императорът, а Лайза прибави:

— Здравейте, лорд Воркосиган.

Майлс се прокашля.

— Здрасти, приятели. Какво е станало?

— Исках да си сред първите, които ще научат — каза Грегор. — Помолих Лайза да се омъжи за мен. И тя прие. — Императорът изглеждаше малко смутен, сякаш съгласието й го бе изненадало. Усмивката на Лайза беше също толкова смутена.

— Честито — отвърна Майлс.

Иван се наведе над рамото му към обектива и се присъедини към поздравленията.

— О, добре, че си там — рече Грегор. — Ти беше следващият от списъка. — Да не би да се обаждаше на всички извънредно облекчени наследници според официалния им ранг? Е… точно в бараярски стил.

— Аз ли научавам пръв? — попита Майлс.

— Не съвсем призна императорът. — Първа беше лейди Алис, разбира се. Тя знаеше почти от самото начало.

— Вчера пратих съобщение на родителите си — рече Лайза. — И казах на капитан Галени. Дължах му го. И на двама ви.

— Хм, той какво каза?

— Съгласи се, че навярно ще е добре за междупланетното разбирателство — отвърна Грегор. — Като се има предвид миналото му, струва ми се, че това е обещаващо.

„С други думи, изстрелял си му го от упор и той ти е казал «Да, сир». Бедният Дъв. Нищо чудно, че ми се обади. Иначе е щял да експлодира.“

— Галени… е сложна личност.

— Да, известно ми е, че го познаваш… Пратих съобщение на родителите ти, което би трябвало да пристигне тази вечер. Очаквам утре да ми се обадят.

— О — спомни си Майлс, — Лайза ви е изпреварила, струва ми се. Баща ми ме помоли да ви уверя, че ви подкрепя. Майка ми ме помоли да ви предам същото, доктор Тоскана.

— Нямам търпение да се запозная с легендарната Корделия Воркосиган — с очевидна искреност отвърна Лайза. — Мисля, че бих могла да науча много от нея.

— И аз така смятам — призна Майлс. — Те ще се приберат за случая,нали?

— Не се сещам за друг, който да стои във венчалния ми кръг, освен вас тримата — каза Грегор. — Надявам се, че ще ми станеш секундант?

Точно като на дуел.

— Естествено. Хм… за кога планирате този цирк?

Лицето на императора малко помръкна.

— Лейди Алис, изглежда, има някои много определени идеи в това отношение. Исках незабавно да направим годежа, но тя настоява дори да не го обявяваме до завръщането й от Комар. Пращам я като свой Глас при родителите на Лайза, всички тия формалности, нали знаеш. Така че годежът трябвало да е след два месеца. А сватбата — почти след цяла година! Споразумяхме се на компромис и годежът ще е един месец след завръщането й и все още спорим за сватбата. Тя казва, че ако не им дадем време да приготвят тоалетите си, ворските дами никога нямало да ми простят. Не виждам защо са им цели два месеца, за да се облекат.

— Ммм. Ако бях на твое място, щях да й се доверя. Тя е в състояние да се справи с консервативната стара ворска фракция, без те дори да се усетят. Което решава половината от проблема ви. Боя се, че не мога да кажа нищо за радикалната комарска половина.

— Алис смята, че трябва да направим две сватби — едната тук, другата на Комар. Двойно изпитание. — Грегор се обърна към Лайза и стисна ръката й. — Но си струва.

— Ще издържите — увери ги Майлс. — Всички ще ви помагаме, нали, Иване?

— Майка ми вече ме вербува за помощник — мрачно призна братовчед му.

— Хм… казахте ли на Илян? — попита Майлс.

— Пратих лейди Алис да му съобщи — отвърна Грегор. — Той ми се обади, за да ме увери в личната си и професионална подкрепа — този израз за подкрепата го чувам отвсякъде. Чак толкова слаб ли изглеждам? Не знам дали се е зарадвал, или се е ужасил, но пък Илян винаги е непроницаем.

— Не винаги. Предполагам, че лично се е зарадвал и професионално се е ужасил.

— Той предложи да направя всичко възможно, за да ускоря завръщането на госпожа майка ти преди годежа. За да помогнела на Лайза. Чудех се дали ще се присъединиш към молбата ни, Майлс. Тя не обича да оставя баща ти сам.

— Ще опитам.

Грегор се усмихна.

— Поздравления и на теб, Майлс. Преди на баща ти му е трябвала цяла армия, за да го направи, а ти промени бараярската история само с една покана за вечеря.

Майлс безпомощно сви рамене. „Господи, всички мен ли ще обвиняват за това? И за всичко, което последва?“

— Хайде да се опитаме поне този път да избегнем правенето на история, а?

— С удоволствие — съгласи се Грегор, бодро отдаде чест и прекъсна връзката.

Майлс опря чело на масата и изпъшка:

— Вината не е моя!

— Разбира се, че е твоя — възрази Иван. — На кого му хрумна тази идея? При това в мое присъствие.

— Не, ти ме накара да присъствам на проклетата официална вечеря.

— Аз поканих само теб. Ти покани Галени. Пък и всичко започна от майка ми.

— А, значи тя е виновна. Чудесно. Сега вече съм спокоен.

Иван сви рамене.

— Е, не трябва ли да изпием по чаша за щастливата двойка? В избата ти има бутилки, покрити с повече прах от стар вор.

Майлс се замисли.

— Да, да слезем да потърсим нещо.

Долу, след като категорично отхвърли предложението на Майлс да се спрат на кленова медовина, Иван попита:

— Смяташ ли, че Галени ще се опита да направи нещо, за което после ще съжалява? Или за което ние ще съжаляваме?

Майлс дълго се колеба преди да отговори:

— Не.

ГЛАВА 13

Иван не изпълни заплахата си да се погрижи за лечението на Майлс, защото трябваше да помогне на Лайза да се приготви за заминаването си за Комар. Тя се отби в замъка Воркосиган, за да остави няколко килограма исторически справки за предишни императорски сватби, и нареди на Майлс да ги проучи. Когато се върнеше, леля му несъмнено щеше да има дълъг списък със задачи за всички. А след Иван в списъка се нареждаше Майлс.

Той стъписано прелисти старите книги. Колко от тези овехтели церемонии щяха да измъкнат от музея? От последната императорска сватба бяха минали четиридесет години — венчавката на принц Серж и злощастната принцеса Карийн. Това бе грандиозен цирк, а Серж беше бил само престолонаследник, не император. И все пак Майлс предполагаше, че спазването на ворските традиции поддържа класовата им идентичност. Навярно една грижливо подготвена и проведена церемония щеше да изиграе ролята на социален имуносупресант, който да не допусне отхвърлянето на трансплантираната комарска тъкан от ворското тяло. Алис, изглежда, определено смяташе така, а тя трябваше да разбира от тези неща — родът Ворпатрил бе един от най-старите.

Майлс мрачно се замисли за бъдещите си задължения. Функцията на императорски секундант имаше политическо и социално значение, но въпреки това той се чувстваше също толкова полезен, колкото гипсова градинска статуя, държаща лампа. Е… до този момент дългът го беше натоварвал и с много по-странни задачи. Може би предпочиташе да чисти замръзващите канали край лагер „Вечен лед“? Или да бяга на Джаксън Хол от главорезите на някой побъркан местен барон?

„Не отговаряй на този въпрос, момче.“

Лейди Алис беше оставила за своя временна заместничка като бавачка на императора Дру Куделка, съпругата на комодора и майка на Делия. Майлс го откри, когато мадам Куделка му се обади, за да го покани на поредния пикник на Грегор. Той пристигна малко по-рано през източната колонада и се натъкна на тълпа мъже в парадни червено-сини униформи, току-що излизащи от някаква свръхофициална сутрешна церемония. Майлс се отдръпна настрани и остави офицерите да минат, като се опитваше да скрие завистта си.

Един от мъжете бавно се спусна по стълбището, като се опираше на парапета. Майлс незабавно го позна и потисна желанието си да се скрие зад най-близкия подкастрен храст. Лейтенант Ворберг. Ворберг никога не бе виждал лицето на адмирал Нейсмит. Днес очевидно Грегор раздаваше различни имперски награди. Самият той имаше цял куп такива в чекмеджето си — по някое време Илян престана да му ги връчва, навярно от страх, че заплахата на Майлс някой път да си ги сложи наведнъж не е просто шега. Но това очевидно беше първата сериозна награда на Ворберг, защото я носеше с очевидно самодоволство.

Майлс не успя да се сдържи.

— А, Ворберг, нали? — попита той, когато лейтенантът минаваше покрай него.

Ворберг неуверено запремигва, после лицето му се проясни.

— Воркосиган? Виждал съм ви в щаба на галактическия отдел на Комар, струва ми се. — Той сърдечно стисна ръката му.

— За какво получихте този талисман против лош късмет? — кимна Майлс към гърдите му. — Или не бива да питам?

— Не е чак толкова секретно. Бях на обичайна куриерска мисия край Здрача на Зоав. Шайка проклети пирати плениха кораба, с който пътувах.

— Само не някой от нашите куриерски кораби! Щях да чуя за това. Щеше да се вдигне страхотен шум.

— Ще ми се да беше така. Тогава ИмпСи може би щеше да прати на помощ достатъчно сили. Не, беше просто товарен кораб, регистриран на Зоав. Та с безграничната си мъдрост и несъмнено по съвета на някой стиснат счетоводител, който ми е запазил място на онзи проклет кораб, ИмпСи изнамери някакви евтини наемници. Беше страхотен провал. — Той поверително сниши глас. — Ако някога изпаднете в беда, избягвайте бандата клоуни, които се наричат „Флот на свободните наемници от Дендарии“. Те са убийствени.

— Нали идеята е точно такава?

— Не и за вас.

— Аха. — Някой сигурно бе казал на Ворберг, че е бил улучен от своите. Лекарката, навярно: тя беше неизлечимо честна.

— Но аз съм чувал за „Дендарии“. Искам да кажа, очевидно сред тях има бараярски отстъпници, иначе нямаше да използват името на най-известната географска особеност на моята област. Освен ако сред тях не е имало някой любител на военната история, който е бил впечатлен от партизанските операции на дядо ми.

— Един от старшите им офицери е изгонен бараярсц, да. Срещнах се с него. Говори се, че командирът им бил бетанец. Мислех, че „Дендарии“ са добри.

— Не особено.

— Но вие сте тук, нали? — ядосано попита Майлс, после се овладя. — Е… значи вече се връщате на работа, така ли?

— Няколко седмици ще трябва да остана в щаба. Не виждам защо краката ми да не дооздравеят по време на пътуване, но явно докторите смятат, че ако се наложи, трябва да мога да тичам с всички сили.

— Така е — мрачно призна Майлс. — Ако самият аз бях действал малко по-бързо… — Той замълча.

Ворберг, изглежда, чак сега забеляза цивилното му облекло.

— И вие ли сте в отпуска по болест?

— Пенсиониран съм по болест — лаконично отвърна Майлс.

— О! — Лейтенантът се притесни. — Но… аз мислех, че шефовете планират нещо специално за вас. — Ворберг може и да не бе наясно какъв е Майлс, но знаеше точно какъв е баща му.

— Не. Благодарение на една иглена граната.

— Това ми се струва още по-неприятно от плазмен пистолет. Съжалявам. Какво възнамерявате да правите?

— Всъщност не знам.

— Ще се върнете ли в своята област?

— Не… Имам, хм, обществени задължения, конто известно време ще ме задържат във Ворбар Султана. — Все още официално не беше съобщено за годежа на Грегор. По някое време новината несъмнено щеше да се разчуе, но определено не и от Майлс. Когато започнеха сватбените приготовления, ИмпСи щеше да стане адски оживено място. Ако все още работеше там, тъкмо сега беше моментът да замине на някаква продължителна и много далечна галактическа операция. Но не можеше да го обясни на Ворберг. — Домът Воркосиган все пак е… мой роден дом.

— Навярно пак ще се видим. Желая ви успех.

— И на вас. — Майлс небрежно отдаде чест и отмина. Лейтенантът, разбира се, не отвърна на цивилен, а само любезно кимна.

Майордомът на Грегор го придружи на поредното градинско парти, този път без кон и не толкова интимно. Присъстваха близкият приятел на императора граф Хенри Ворволк и неговата графиня. Целта на събирането очевидно бе да представят бъдещата булка на следващия кръг от императорски познати, по-далечни от Алис, Майлс и Иван. Грегор малко закъсня, след като явно беше преоблякъл парадната си униформа.

Мястото на Алис заемаше Дру Куделка, майката на Делия. Преди да се омъжи за Куделка, Дру бе служила като лична телохранителка на Грегор и беше ръководила охраната на майката на Майлс. Ясно се виждаше, че императорът се безпокои дали Дру и Лайза ще се спогодят.

Нямаше защо да се тревожи. С изключителен опит в столичното общество, мадам Куделка се разбираше с всички.

Както обикновено, Лайза също се справяше чудесно. Тя притежаваше инстинкта на посланик, беше наблюдателна и никога не повтаряше една и съща грешка. Навярно щеше да оцелее дори ако я оставеха сама в бедняшките квартали на някой бараярски град или в далечната провинция, ала бе ясно, че може да се справи с бараярските галактически отношения.

Въпреки целта на упражнението, Грегор успя да отведе за малко годеницата си. Майлс седна на една от пейките за1едно с Делия Куделка.

— Как е баща ти? — попита той. — Би трябвало да отида да го видя.

— Да, той се чудеше защо го избягваш. После научи за пенсионирането ти. Каза ми да ти предам, че ужасно съжалява. Знаеше ли вече, че ще се случи, когато ходихме на официалната вечеря?

— Отчаяно се надявах, че някак ще ми се размине.

— Как е твоят капитан Галени?

— Въпреки мнението на всички, Дъв не е моя лична собственост.

Тя нетърпеливо сви устни.

— Знаеш какво имам предвид. Как понася годежа на Лайза с Грегор? Бях убедена, че е влюбен в нея.

— Всъщност не много добре — призна Майлс, — но ще го преживее. Просто я е ухажвал прекалено бавно, поне така мисля. И Лайза сигурно е решила, че не го интересува… Между другото, как са отношенията ви с Иван? Не знам дали трябва да ти се извиня, че онази вечер ти го отмъкнах.

— А, Иван ли?

Майлс се усмихна.

— С нетърпение ли очакваш сватбата?

— Ами, мама е ужасно развълнувана, най-малкото заради Грегор. Вече е приготвила всичките ни дрехи и се чуди дали сестра ми Карийн може да се върне от Бета, за да присъства. Питам се дали не смята сватбите за заразни. Мама и татко постоянно ни подхвърлят намеци, че им се искало някой ден пак да си останат сами вкъщи.

— Ами ти?

— Е, ще има танци. — Лицето й грейна. — И може би интересни мъже.

— Иван не е ли интересен мъж?

— Казах „мъже“, не момчета.

— Той е почти на трийсет. Ти на колко си, на двайсет и четири?

— Не става въпрос за годините. Момчетата просто искат да спят с момичетата. Мъжете искат да се оженят и да си подредят живота.

— Абсолютно сигурен съм, че и мъжете искат да спят с момичета — малко извинително отвърна Майлс.

— Е, да, но това желание не е чак толкова всепоглъщащо. Останали са им малко мозъчни клетки и за други функции.

— Само не ми казвай, че и с жените не е същото.

— Ние навярно сме по-взискателни.

— Статистиката не подкрепя този аргумент. Почти всички се женят. Жените не може да са чак толкова взискателни.

Делия се замисли.

— Само в нашата култура е така. Карийн казва, че на Бета било различно.

— На Бета всичко е различно.

— Значи може би просто е заразно.

„Тогава защо не се заразя и аз?“

— Изненадан съм, че още не са отвлекли някоя от вас.

— Мисля, че е защото сме четири. Мъжете се приближават до нас и внезапно се объркват към коя точно да се насочат.

— Разбирам. — Заедно русокосите сестри Куделка бяха извънредно обезкуражаващо явление. — Значи се опитваш да се избавиш от сестрите си, така ли?

— Естествено — въздъхна Делия.

Покрай тях минаха граф и графиня Ворволк и спряха да поговорят. Накрая Майлс и Делия се върнаха при мадам Куделка и партито завърши. Той се прибра в замъка и усърдно се зае с домашната работа, която му беше оставила лейди Алис.

* * *

След вечеря, когато Майлс се бе оттеглил в Жълтия салон, преглеждаше месечния отчет на Ципис, водеше си бележки и все още упорито пренебрегваше купчината подвързани с кожа прашни томове в ъгъла, се появи Мартин.

— Дошъл е един човек — с известно удивление съобщи той. Като новоизпечен иконом, длъжност, която изпълняваше освен задачите си на шофьор и понякога мияч на чинии, младежът беше получил инструкции за съответните начини на въвеждане на гостите и превеждането им през лабиринта на къщата. Навярно бе време да получи и кратък обзор върху съответните принципи.

Майлс остави четящото си устройство.

— Хм… пусна ли го вътре? Не е някой пътуващ търговец, надявам се.

В салона влезе Дъв Галени. Беше униформен. Не изглеждаше въоръжен. Всъщност изглеждаше просто уморен. И малко измъчен, ала без онази едва забележима нервност, която вещаеше неприятности.

— А, влизай — каза Майлс. — Заповядай,седни.

Галени сковано се отпусна на един от столовете.

— Искаш ли… нещо за пиене?

— Не, благодаря.

— Хм… тогава това е всичко, Мартин. Благодаря ти. — След няколко секунди момчето разбра намека и се оттегли.

Майлс нямаше представа накъде води това, така че просто повдигна вежди.

Галени неловко се прокашля.

— Струва ми се, че ти дължа извинение. Не бях на себе си.

Майлс се отпусна. Навярно всичко щеше да мине добре.

— Да. Но е разбираемо. И няма смисъл повече да говорим за това.

Дъв кимна.

— Надявам се. че онази вечер не си се обаждал и на други.

— Не. Но не съм дошъл за това. Появи се нещо много по-сериозно.

„Сега пък какво? Омръзна ми от усложнени любовни връзки…“

— Какво?

— Този път е професионална дилема, не лична.

„Аз вече не съм в ИмпСи“ — предпазливо не отбеляза Майлс. И зачака.

Галени се намръщи още повече.

— Кажи ми… някога хващал ли си Саймън Илян в грешка?

— Ами например, че ме уволни — кисело рече Майлс. Галени махна с ръка.

— Не. Искам да кажа истинска грешка.

Майлс се поколеба.

— Той не е свръхчовек. Случвало се е да бърка, макар и не много често. Той постоянно сравнява теориите си с новата информация.

— Не сложни грешки. Прости.

— Всъщност не. — Майлс се замисли. — А ти?

— Никога досега. Обаче не съм работил много с него, нали разбираш. Виждаме се само на седмичната оперативка с моя отдел. Но през последните три дни се случиха четири… странни инцидента.

— Инциденти ли? Какви по-точно?

— Първият… той ме помоли за едно извлечение, което подготвях. Довърших го и му го пратих. Два часа по-късно Илян ме повика и го поиска пак. Смутих се, после секретарят му потвърди, че съм го пратил, и каза, че вече му го бил предал. Илян намери шифрования диск на бюрото си и се извини. След което забравих за случая.

— Може би просто го е пропуснал — предположи Майлс. Галени сви рамене.

— Вторият инцидент беше съвсем незначителен, просто една докладна от неговия офис с грешна дата. Обадих се на секретаря му и той я поправи.

— Хм.

Дъв си пое дъх.

— Третият случай пак беше докладна с грешна дата, адресирана до моя предшественик, който от пет месеца не е във Ворбар Султана. Илян искаше последния доклад за един комарско-бараярски търговски флот, завърнал се в орбита преди половин година. Когато се обадих, за да проверя точно какво го интересува, той отрече да е искал такава информация. Върнах му докладната и Илян просто прекъсна връзката. Това се случи тази сутрин.

— Стават три.

— Следобед имахме оперативка. Знаеш обичайния стил на изложение на Илян. С дълги паузи, но с изключително ясни обяснения. Този път… паузите бяха повече. И мисълта му непрекъснато прескачаше, повечето пъти направо объркващо. И ни освободи рано, още преди да сме свършили.

— Хм… каква беше днешната тема?

Галени не отговори.

— Разбирам, че не можеш да ми кажеш, но ако се е отнасяло за сватбата на Грегор, може би Илян в движение е съкращавал информацията — заради теб.

— Ако не ми вярва, изобщо не е трябвало да ме вика — нзсумтя Дъв. После неохотно прибави: — Логично предположение. Но не е съвсем… иска ми се да беше там.

Майлс преглътна забележката.

— Какво предлагаш?

— Не знам. ИмпСи хвърли много пари и време, за да ме обучи за аналитик. Аз търся промени в системите. И сега откривам такава промяна. Но съм нов тук, при това комарец до мозъка на костите си. Ти познаваш Илян, откакто се помниш. Преди случвало ли се е такова нещо?

— Не — призна Майлс. — Но всички тези грешки ми се струват съвсем нормални и човешки.

— Ако се бяха случили през по-големи интервали от време, едва ли щях да им обърна внимание. Не искам да научавам подробности, но дали в момента Илян не е под някакво особено голямо напрежение в личния си живот, за което не знае никой в службата?

„Като теб ли, Дъв?“

— Според мен Илян няма никакъв личен живот. Никога не се е женил… петнайсет години живя в един малък апартамент на шест преки от щаба, докато не събориха сградата. Преди две години уж временно се пренесе в един от апартаментите за важни свидетели на първия етаж на ИмпСи и още е там. Не знам какъв е бил на млади години, но очевидно напоследък в живота му няма жени. Нито мъже. Нито овце. Макар че, струва ми се, последната вероятност е най-логична. Овцете няма да проговорят, даже под опиат. Шегувам се — прибави Майлс, след като Галени не се усмихна. — Животът на Илян е като часовник. Обича музика… никога не танцува… не обръща внимание на парфюми и цветя и изобщо на никакви миризми. Това е сетивна информация, която не се пренасочва през чипа му.

— Да. Чудех се за чипа. Мислиш ли, че може да е психоза, нещо като страничен ефект от чипа?

— Едва ли. Не знам много за техническите му характеристики, но от инсталирането му са минали десетилетия и нямаше нищо нередно. — Майлс се поколеба. — По-скоро… стрес? Лек мозъчен удар? Той е над шейсетгодишен… по дяволите, може би просто е уморен. От трийсет години е шеф на ИмпСи. Знам, че се е готвил да се пенсионира след пет години. — Реши да не обяснява откъде има тази информация.

— Не мога да си представя ИмпСи без Илян.

— Не съм сигурен, че тази работа наистина му харесва. Просто я върши адски добре. Натрупал е толкова опит, че почти нищо не може да го изненада. Или да го уплаши.

— Той е установил много личен стил на работа — отбеляза Галени. — Всъщност типично ворски. Повечето небараярски организации се опитват да определят задачите си така, че хората да са взаимозаменяеми елементи. Това гарантира организационната приемственост.

— И не допуска находчивост. Стилът на Илян не е много показен, признавам, но е гъвкав и невероятно надежден.

Дъв повдигна вежди.

— Невероятно ли?

— Обикновено — поправи се Майлс. И за пръв път се запита дали Илян е толкона сив човек по природа. Винаги бе смятал, че това по-скоро е реакция към секретността на професията му.

Галени го погледна в очите.

— Казах ти какво съм забелязал. Имаш ли някакви предложения?

Майлс въздъхна.

— Наблюдавай. Чакай. Това, с което разполагаш досега, дори не е теория. Само шепа вода, която изтича през пръстите ти.

— Но мисля, че на тази вода й има нещо.

— Това е интуиция. Което между другото не е обида. Научил съм се дълбоко да уважавам интуицията. Но не бива да я бъркаш с доказателствата. Не знам какво да ти кажа. Ако Илян наистина има проблеми с паметта, шефовете на отделите трябва да… — Какво? Да вдигнат бунт? Да действат през главата на Илян? Единствените двама души на планетата, които стояха по-високо в йерархията, бяха премиер-министърът Ракоци и император Грегор. — Ако предположенията ти са правилни, все някога ще забележат и други хора. И е най-добре да го каже всеки друг в ИмпСи, освен теб. И освен мен.

— Ами ако всеки си мисли така?

— Хм… — Майлс разтри челото си. — Радвам се, че се обръщаш към мен.

— Само защото отдавна познаваш Илян. Иначе… Не съм сигурен, че изобщо трябва да говоря за това. Не и извън ИмпСи.

— Нито в ИмпСи. Ами Хароче? Той работи под прякото ръководство на Илян от почти толкова време, колкото и аз.

— Навярно тъкмо затова не исках да отида при него.

— Пак ще поговорим, става ли? Ако забележиш още нещо.

— Възможно е да няма основание за тревога — не особено убедено каза Галени.

— Да. Хм… искаш ли все пак да пийнеш нещо?

— Да — въздъхна Дъв.

* * *

След два дни, докато Майлс проучваше ограничения списък на цивилните си дрехи, отбелязваше празнотите в него и се чудеше дали ще е по-просто, ако наеме прислужник и го натовари с тази задача, комуникационният пулт в спалнята му иззвъня. Отначало той не му обърна внимание, после стана от пода и отговори.

Над видеоплочата се появи суровото лице на Илян и Майлс автоматично се изпъна.

— Да?

— Къде си? — рязко попита Илян. Майлс го зяпна.

— Вкъщи. Нали ми се обаждаш тук.

— Знам — ядосано отвърна Илян. — Защо не дойде тук в девет нула нула, както ти беше наредено?

— Моля? Кой ми е наредил?

— Аз. Да си тук точно в девет нула нула и да си носиш бележника. Ще ти хареса. Този път е спасителна операция. Мислех, че даже ще подраниш.

Майлс позна стила на Илян, да. Съдържанието мъгляво му напомняше за нещо.

— За какво става дума?

— За нещо, което са подготвили моите сетагандански аналитици. Може да се окаже много резултатен и евтин тактически трик. Има един господин, полковник Тремонт, който според тях е най-подходящ да подсили отслабващата марилакска съпротива. Но в момента той се намира в сетагандански пленнически лагер на Дагула IV. Това преживяване трябва да е достатъчен мотив за него, ако успеем да го освободим. Анонимно, разбира се. Възнамерявам да ти предоставя значителна свобода по отношение на метода, но искам следните резултати: нов лидер на Марилак и никаква връзка с Бараяр.

Майлс не само познаваше тази операция, но и можеше да се закълне, че Илян бе използвал абсолютно същите думи, за да му я опише. На едно строго секретно съвещание в щаба на ИмпСи, много отдавна…

— Саймън! Дагулската операция беше преди години. Марилакците изтласкаха последните сетаганданци от планетата си миналата година. Ти ме уволни преди месец. Вечр не работя за теб.

— Да не си си изгубил ума? — попита Илян и внезапно замълча. Двамата се спогледаха.

Лицето на Илян се промени. Вцепени се.

— Извинявай — промълви той и прекъсна връзката.

Майлс дълго остана пред потъмнелия видеоекран. Сърцето му никога досега не бе туптяло толкова силно. Съобщението на Галени го беше обезпокоило. А сега бе ужасен.

ГЛАВА 14

Майлс остана неподвижен цели десет минути. Галени имаше право. По дяволите, Галени нямаше представа каква е същността на проблема. Илян не само забравяше, но и си спомняше…

„Щом Илиян не знае коя година сме, има начин да си върнеш предишната работа…“

Не беше много смешно.

Какво да направи? Майлс определено бе единственият на Бараяр, който не можеше да си позволи да критикува Илян. Със сигурност щяха да го изтълкуват като негодувание от уволняването му или още по-лошо, като опит за отмъщение.

Ала не можеше да остане със скръстени ръце. Хората се подчиняваха на заповедите на Илян. И му вярваха. Щеше да отнеме много време, за да се оспори трупаното в продължение на тридесет години доверие. Колко щети можеше да нанесе дотогава Илян? И то точно в този момент? Ами ако си спомнеше някой от по-кървавите моменти на комарското въстание?

И кога беше започнало всичко това? Изглеждаше внезапно, но навярно едва сега видимо се проявяваше. Някой трябваше да провери всяко съобщение, излязло от офиса на Илян през последните… колко? Седмици? Месеци? „Някой. Но не аз.“

И дали проблемът се криеше в чипа, или в нервните клетки на самия Илян? Това бе медицински и биоинженерен въпрос и можеше да му отговори само специалист. „Не аз,отново.“

Накрая прибягна до същия изход, ако изобщо можеше да се нарече „изход“, до какъвто беше стигнал Галени. „Предай информацията на някой друг и се надявай, че той ще направи нещо.“ Колко време щеше да мине, докато престанеха да си прехвърлят топката и предприемеха реални действия? „Решението не зависи от мен. Макар че адски ми се иска да беше така.“

Той неохотно набра няколко цифри на комуникационния пулт.

— Тук е лорд Воркосиган. Свържете ме с вътрешния отдел, моля.

Генерал Хароче отсъстваше.

— Предайте му да ми се обади веднага щом успеете да го откриете — каза Майлс на секретаря. — Спешно е.

Докато чакаше, той се върна при купчината дрехи. Не знаеше кои да изхвърли. Хароче не се обаждаше. Трябваше още два пъти да позвъни в офиса му преди да го открие.

Генералът нетърпеливо му се намръщи.

— Да? Какво има, лорд Воркосиган?

Майлс дълбоко си пое дъх.

— Преди известно време ми се обади Саймън Илян. Мисля, че трябва да видите записа на разговора.

— Моля?

— Идете в офиса на Илян и накарайте секретаря му да ви пусне записа на разговора. Всъщност трябва да го видите и двамата. Знам, че е записан, това е стандартна оперативна процедура.

— Защо?

Наистина. Защо Хароче трябваше да вярва на някакъв цивилен, когото неговият уважаван началник Илян не само бе уволнил, но и лично беше придружил до изхода на щаба?

— Важно е, господин генерал, и е много спешно. Предпочитам сам да прецените.

— Държите се тайнствено, лорд Воркосиган — неодобрително свъси вежди Хароче.

— Съжалявам — безизразно отвърна Майлс. — Когато видите записа, ще разберете.

Хароче повдигна вежди.

— О? В такъв случай навярно ще го направя.

— Благодаря ви. — Майлс прекъсна връзката. Нямаше смисъл да го моли после да му се обади.

Така. Бе постъпил както трябва, с оглед на обстоятелствата.

Чувстваше се отвратително.

А сега: трябваше ли да се обади на Грегор? Нямате да е честно императорът да остане в неведение, но, Господи…

Хароче сам щеше да му съобщи. Веднага щом поставеше Илян под медицинско наблюдение, генералът щеше да поеме длъжността временен шеф на ИмпСи и първата му задача щеше да бъде да уведоми Грегор за този неприятен обрат на събитията. До вечерта всичко щеше да е свършило.

Може би щеше да се окаже, че причината за объркването на Илян е нещо просто, може би той щеше да отсъства от работа само няколко дни. Например късо съединение в чипа му. „В този чип няма нищо просто.“ Но ИмпСи щеше да се погрижи за своите.

Майлс въздъхна. Опита се да чете, но не можеше да се съсредоточи. Не бе възможно Илян да прикрива следите си, нали? Ами ако Хароче отидеше да види записа и откриеше, че такъв няма? Но ако съзнаваше проблема си, Илян сам щеше да се подложи на лечение.

Денят се проточи безкрайно. Вечерта Майлс не издържа и потърси Грегор и Хароче, но не успя да открие нито един от тях. Навярно и двамата се занимаваха с кризисната ситуация. Остави им съобщения да му се обадят, но те не му отговориха.

* * *

Беше ужасно да е встрани от събитията. До следващата вечер Майлс бе готов лично да отиде и да почука на вратата на ИмпСи, за да поиска секретна информация, на която нямаше никакво право. Дойде обаче Галени. Очевидно идваше направо от работа, защото все още носеше униформа и изглеждаше по-мрачен от обикновено.

— Нещо за пиене? — попита Майлс, след като видя изражението му. Този път Мартин го беше въвел в Жълтия салон според всички правила на етикета. — Вечеря?

— Нещо за пиене. — Галени се тръшна на най-близкия фотьойл. — Ще си помисля за вечерята. Още не съм гладен. — Той изчака Мартин да излезе и каза: — Всичко свърши.

— Разказвай. Кога се случи?

— Днес следобед. На оперативката на всички отдели.

— Днес ли? Искаш да кажеш, че генерал Хароче не е пратил Илян в медицинския отдел на ИмпСи още вчера?

— Какво?

Майлс му предаде разговора си с Илян.

— Незабавно уведомих Хароче. Моля те, не ми казвай, че не ме е послушал.

— Не знам — отвърна Галени. — Мога да говоря само за онова, което съм видял лично. — Като опитен аналитик и историк, Дъв имаше ясна представа за разликата между лични впечатления, слухове и предположения.

— Илян вече е под медицинско наблюдение, нали? — разтревожено попита Майлс.

— О, Господи, да — въздъхна Галени. — Оперативката започна почти нормално. Началниците на отдели представиха седмичните си доклади. Илян изглеждаше нервен, по-неспокоен от обикновено, играеше си с разни предмети на масата… счупи на две един инфодиск, после измърмори някакво извинение. Стана да изреди обичайния си списък със задачи и… Като че ли последните двайсет дни се сливаха в главата му. Всяко изречение беше граматически вярно и абсолютно непоследователно. И той, изглежда, изобщо не го съзнаваше, докато не забеляза, че го зяпаме с отворени уста. После се изправи Хароче — кълна се, че това е най-смелото нещо, което съм виждал. „Господине каза той, — мисля, че незабавно трябва да се подложите на медицински преглед.“ Илян изсумтя, че не бил болен, и нареди на Хароче да седне… само че на лицето му постоянно се редуваха гняв и объркване. И трепереше. Къде се мотае оня твой тийнейджър с пиенето?

— Сигурно пак се е изгубил в другото крило. Ще дойде. Продължавай, моля те.

— Ох. — Галени заразтрива тила си. — Илян се опъваше и Хароче повика лекар. Илян възрази, че не можел да напусне насред криза, но кризата, която имаше предвид, изглежда, беше сетаганданското нашествие на Вервейн преди десет години. Хароче, който вече беше пребледнял като платно, го хвана за ръка и се опита да го изведе — което беше грешка, защото Илян започна да буйства. Хароче извика: „Мамка му, бързо доведете лекар!“ Обаче Илян се бие адски мръсно. Никога не съм виждал такова нещо.

— Аз също — смаяно каза Майлс.

— Когато дойде лекарят, още двама души се нуждаеха от медицинска помощ. Упоиха Илян и го откараха в щабната клиника. И това беше краят на оперативката. А аз се оплаквах, че били скучни!

— О, Господи! — Събитията не можеха да се развият по зле, даже някой да бе целял да предизвика колкото може повече хаос. И пред толкова свидетели!

— Излишно е да споменавам, че днес Хароче остана до късно на работа — продължи Галени. — Цялата сграда е в смут. Генералът ни нареди да не казваме на никого, разбира се.

— Освен на мен ли?

— Кой знае защо, забрави да отбележи това — сухо от върна Дъв. — Така че не си го чул от мен. Не знаеш нищо, и точка.

— Ясно. Разбирам. Предполагам, че вече е докладвал на Грегор.

— Да се надяваме.

— По дяволите, Хароче трябваше да постави Илян под медицинско наблюдение още снощи!

— Изглеждаше адски уплашен. Всички се уплашихме. Да арестуваш шефа на Имперската служба за сигурност в самия щаб на ИмпСи… не е лесна задача.

— Не. Не… Нямам право да критикувам човека, който е на бойната линия. Трябвало му е достатъчно време, за да се увери. Не можеш да си позволиш да допуснеш грешка с такова нещо, ако мислиш за кариерата си. — Арестуването на Илян пред толкова много свидетели му се струваше излишна жестокост. „Илян поне ме уволни насаме.“ Но от друга страна, всичко бе абсолютно ясно, нямаше място за съмнения, слухове и инсинуации. Нито за спорове.

— Моментът е изключително неподходящ — продължи Майлс. — Макар че за биокибернетичен срив едва ли има подходящ момент. Чудя се… дали не се дължи на напрежението от предстоящата сватба? Струва ми се невероятно. Илян се е справял с много по-тежки кризи.

— Едно напрежение не трябва да е много сериозно, за да е последно — отбеляза Галени. — Дали вече не е имал този проблем, когато те уволни? Искам да кажа… може ли да се твърди, че преценката му вече не е била безпристрастна?

Майлс мъчително преглътна. Не знаеше дали да е благодарен на Дъв за това, че казва нещо, което той не смееше дори да си помисли.

— Иска ми се да е така. Но не е. Преценката му беше абсолютно правилна. Точно според неговите принципи.

— Тогава кога е започнало? Важно е.

— Да. И аз се чудя. Всички останали също ще се питат, сигурен съм. Ще трябва да почакаме да ни кажат лекарите от ИмпСи. И като стана дума, няма ли някаква информация каква е причината за този проблем?

— Не съм чул нищо. Но предполагам, че ще трябва да повикат специалисти.

Мартин най-после се появи с чашите им и Галени реши да остане за вечеря, което видимо обезпокои младежа. Тъй като Мама Кости ги нагости богато, Майлс си помисли, че Мартин е трябвало да се откаже от порцията си в полза на гостенина и да се задоволи със сандвичи. Все пак, тъй като знаеше какво разбира тя под „бърза закуска“, Майлс не изпитваше угризения.

* * *

Тази сутрин готическите фигури над страничния вход на щабквартирата на ИмпСи изглеждаха така, сякаш всеки момент ще се пръснат от вътрешното напрежение на зловещите си тайни. И израженията на хората, покрай които минаваше, напомняха на лицата на гранитните фигури. Дежурният ефрейтор на пропуска го погледна, премигна и попита:

— Какво обичате, господине?

— Аз съм лорд Воркосиган. Искам да се видя със Саймън Илян.

Дежурният провери на комуникационния си пулт.

— Нямате уговорена среща, милорд.

— Просто се отбих да го посетя. — И дежурният, и всички останали трябваше да знаят, че Илян отсъства, поне защото със сигурност ги бяха уведомили, че в момента техен шеф е Хароче. — В клиниката. Дайте ми пропуск, моля.

— Не мога да го направя, милорд.

— Можете, разбира се. Това ви е работата. Кой е дежурният офицер днес?

— Майор Жарле, милорд.

— Добре. Той ме познава. Обадете му се и поискайте разрешение.

След две минути на комуникационния пулт се появи лицето на Жарле.

— Да?

Ефрейторът му предаде искането на Майлс.

— Струва ми се, че не е възможно, милорд — колебливо каза офицерът. Майлс въздъхна.

— Обадете се на шефа си… не, по дяволите, ще минат най-малко трийсет минути, докато се изкачим по цялата командна верига. Хайде да съкратим процедурата, а? Не ми е приятно да го безпокоя точно сега, когато несъмнено има ужасно много работа, по просто се обадете на генерал Хароче.

Жарле очевидно също нямаше желание да досажда на началника си, но не можеше да отпрати просто така един ворски лорд. Само след десет минути се свързаха с Хароче много бързо при тези обстоятелства.

— Добро утро, господин генерал — каза той. — Дойдох да видя Саймън.

— Невъзможно — изсумтя Хароче.

— Невъзможно е само ако е мъртъв — остро отвърна Майлс. — Струва ми се, искате да кажете, че вие не желаете да го позволите. Защо?

Хароче се поколеба.

— Ефрейтор, спуснете звукоизолиращия конус и отстъпете за момент мястото си на лорд Воркосиган, моля.

Мъжът се подчини и над комуникационния пулт и стола падна конична сянка.

— Откъде научихте? — подозрително попита генералът. Майлс повдигна вежди и незабавно превключи на скорост.

— Безпокоях се. След като не ми се обадихте и не отговорихте на съобщенията ми, позвъних на Грегор.

— О! — въздъхна Хароче. Подозрителността му отстъпи мястото си на обикновено раздразнение.

„За малко“ — помисли си Майлс. Ако Хароче все още не бе съобщил на императора, можеше да си навлече сериозни неприятности, а навярно и на Галени.

— Искам да видя Илян.

— Илян може би дори няма да ви познае — след дълго мълчание отвърна генералът. — Бълва секретна информация с невероятна скорост и се наложи да поставя охрана с изключителен достъп до секретни материали.

— И какво от това? Аз имам изключителен достъп до секретни материали. — По дяволите, самият той беше секретен материал.

— Категорично не. Достъпът ви сигурно е бил анулиран, когато ви… пенсионираха.

— Можете да проверите. — Господи! Сега Хароче имаше достъп до всички файлове на Илян и можеше да открие истината за уволнението му. Надяваше се, че генералът няма време за такива проверки.

Хароче го изгледа с присвити очи, набра нещо на комуникационния си пулт, а после изненадано каза:

— Достъпът ви все още не е анулиран.

— Видяхте ли?

— Илян сигурно просто да е забравил. Може би още тогава е започнал да… Е, тогава аз ще го анулирам.

„Не можете!“ Майлс сподави гневния си изблик. Можеше, разбира се. Той погледна Хароче. Какво да прави? Да изхвърчи от ИмпСи с вика: „Сега ще те издам на батко!“ Не. Грегор бе коз, който можеше да изиграе само веднъж, и то при крайна необходимост. Той въздъхна и овладя гнева си.

— Господин генерал, благоразумието е едно, но параноята, която не може да различи приятеля от врага, е съвсем друго нещо.

— Лорд Воркосиган — също толкова напрегнато отвърна Хароче, все още не знаем какъв е проблемът. Тази сутрин нямам време да забавлявам любопитни цивилни, независимо дали са приятели, или не. Моля, не досаждайте повече на хората ми. Какво ще споделя с вас императорът си е негова работа. Аз съм длъжен да докладвам единствено на него. Приятен ден. — Той прекъсна връзката и звукоизолиращият конус около Майлс изчезна. Дежурният ефрейтор го гледаше сериозно.

„Не мина добре.“

* * *

Първото нещо, което направи след като се прибра, бе да се заключи в спалнята и да се обади на Грегор. Трябваха му четиридесет и пет минути, за да се свърже. Даже да му беше отнело четиридесет и пет часа, пак нямаше да се откаже.

— Грегор — без предисловия започна Майлс, когато над видеоплочата се появи лицето на императора, — какво става с Илян, по дяволите?

— Откъде научи? — несъзнателно повтори въпроса на Хароче Грегор. Изглеждаше разтревожен.

Майлс му предаде разговора си с Илян и му каза, че е съобщил на генерала още преди два дни. Отново без да споменава името на Галени.

— Какво се случи после? Очевидно нещо се е случило.

Императорът накратко му изложи събитията от предишния ден, като пропусна повечето мъчителни подробности.

— Хароче го е пратил в клиниката на ИмпСи, съвсем логично при тези обстоятелства.

— Да, сутринта се опитах да видя Илян. Хароче не ме пусна при него.

— Там ще могат да докарат нужната техника и да повикат специалисти. Лично упълномощих Хароче да използва каквито суми е нужно.

— Чакай малко, Грегор. Хароче не ме пусна вътре. Не ми позволи да видя Илян.

Императорът ядосано махна с ръка.

— Майлс, остави човека да се освести. В момента е адски ангажиран, поема всичките задължения на Илян и прехвърля собствения си отдел на заместника си — остави го да си поеме дъх няколко дни, без да му висиш на главата, моля те. Когато овладее положението, Хароче ще се поотпусне, убеден съм. Трябва да признаеш, че Саймън пръв щеше да одобри тези предпазни мерки.

— Вярно е. Саймън би предпочел да е в ръцете на хора, които мислят за сигурността. Но ми се струва, че ще е по-добре, ако е в ръцете на хора, които мислят за Саймън Илян. — Все още не бе забравил кошмарния си пристъп на посткриогенна амнезия. Това беше един от най-ужасните периоди в живота му: да изгуби всичките си спомени, самия себе си… дали Илян не преживяваше нещо подобно? Или нещо още по-страшно? Майлс се бе изгубил сред непознати. Илян, изглежда, се беше изгубил сред приятели.

Той въздъхна.

— Добре, ще оставя бедния Хароче на мира. Бог знае, че не му завиждам. Обаче искам да ме държиш в течение за състоянието на Илян.

Грегор го погледна съчувствено.

— Илян беше твой наставник, нали?

— При това доста язвителен и взискателен наставник. Но преди това… той е служил на баща ми трийсет години, през целия ми живот. До осемнайсетгодишен го наричах „чичо Саймън“ — докато ме приеха в Академията. Той вече нямаше живи роднини и работата му, а започвам да си мисля, и онзи проклет чип в главата му го лишиха от всякаква възможност да си създаде ново семейство.

— Не знаех, че го приемаш за нещо като втори баща, Майлс.

Той сви рамене.

— По-скоро за чичо. Това е… семеен въпрос. И аз съм вор.

— Радвам се, че го признаваш — измърмори Грегор. — Понякога се чудя дали го съзнаваш.

Майлс се изчерви.

— Илян беше васал на баща ми… а в момента аз съм единственият Воркосиган на планетата. Чувствам го като… не, не само го чувствам, това наистина е мой дълг.

— Вие от рода Воркосиган винаги сте били лоялни.

— Това ни е навик.

Грегор въздъхна.

— Ще те държа в течение, разбира се.

— Веднъж дневно? Хароче ще те информира веднъж дневно, знам го, всяка сутрин.

— Да, Илян и кафето ми винаги пристигаха заедно. Понякога, когато идваше лично, той сам ми го носеше. Винаги съм го приемал като любезен намек: „Седни и ме слушай внимателно“.

Майлс се усмихна.

— Точно в стила на Илян. Веднъж дневно, разбрахме ли се?

— Е, добре. Виж, трябва да свършвам.

— Благодаря, Грегор.

Императорът прекъсна връзката.

Майлс се замисли. Трябваше да даде на събитията и хората време да се върнат в обичайните релси. Какво бе казал на Галени за интуицията и доказателствата? „Аз не бях най-добрият агент на Илян, защото спазвах правилата.“ Ала още беше адски рано да каже: „Тук има нещо нередно“ или дори да си го мисли прекалено настойчиво.

ИмпСи щеше да се погрижи за своите, винаги го правеше. И той нямаше отново да се направи на глупак пред всички. Щеше да почака.

ГЛАВА 15

Седмицата се точеше мъчително. Ежедневните кратки информации на Грегор отначало изглеждаха нормално, но постепенно стана ясно, че няма никакъв напредък.

— Винаги си бил нетърпелив, Майлс — отбеляза императорът. — Нищо не ти се струва достатъчно бързо.

— До абсолютно никакви заключения ли не са стигнали още?

— Лекарите изключват възможността да е получил удар.

— Те изключиха възможността да е получил удар още първия ден. А после? Ами чипът?

— Очевидно има известни данни за повреда на чипа.

— И това беше ясно още от самото начало. Каква повреда? Кога? Как? Защо? Защо се мотаят толкова?

— Все още изключват други неврологични проблеми. И психологически. Явно не е лесно.

— Не вярвам на версията за психоза — навъсено измърмори Майлс. — Чипът прекалено дълго е функционирал, без да даде странични ефекти.

— Ами… изглежда, че тъкмо това е въпросът. Никой друг не е бил толкова дълго с подобен неврален чип. Няма база за сравнение. Той е първият. Не се знае какво е въздействието на трийсет и пет години памет върху личността. Може би ще открием.

— Все пак смятам, че откриването трябва да стане по-бързо.

— Правят каквото могат, Майлс. Просто трябва да чакаш като всички нас.

— Да, да…

Грегор прекъсна връзката. Майлс впери невиждащи очи в празното пространство над видеоплочата. Проблемът с обобщената информация беше, че винаги е ужасно мъглява. Истината се криеше в подробностите, в суровите данни, там бяха всички малки податки, които подхранваха интуитивното дяволче, докато то не станеше силно и понякога не се превърнеше в истинска теория или дори в доказателство.

* * *

На следващата сутрин лейди Алис Ворпатрил се завърна от официалното си пътуване до Комар и още същия следобед се обади на Майлс. Той се приготви за връхлитането на нови социални задължения — някакъв потискан вътрешен глас надаваше вик: „Пази се!“ и той безуспешно търсеше къде да се скрие.

Но вместо това първите й думи бяха:

— Майлс, откога знаеш за тези ужасни глупости със Саймън?

— Хм… от няколко седмици.

— И нито един от трима ви ли, идиоти такива, не се сети, че някой трябва да ме информира?

Идиоти… Иван, Майлс и… Грегор? Тя наистина беше вбесена.

— Не можеше да направиш нищо. Тъкмо беше заминала за Комар. А и вече имаше изключително важна задача. Е, признавам, че поне аз не се сетих.

— Глупаци — Изсумтя лейди Алис. Кафявите й очи хвърляха искри.

— Между другото, как вървят нещата? На Комар.

— Не чак толкова добре. Родителите на Лайза са доста загрижени. Направих каквото можах, за да успокоя страховете им, като се има предвид, че според мен те до голяма степен са съвсем основателни. Помолих майка ти да се отбие по пътя за насам и пак да поговори с тях.

— Кога се прибира майка ми?

— Скоро, надявам се.

— Хм… сигурна ли си, че тя е най-подходяща за тази работа? Понякога е ужасно пряма в мнението си за Бараяр. И не винаги е тактична.

— Вярно, но е абсолютно честна. И има способността да представя даже най-странните неща като съвършено нормални, поне докато ти говори. Хората винаги се съгласяват с нея и после цял месец се чудят как се е случило. Във всеки случай аз изпълних всичките си задължения на Баба.

— В такъв случай… сватбата на Грегор ускорява ли се, или се отлага?

— А, ускорява се, разбира се. Но има разлика между набързо претупаната и отлично подготвената работа. Трябва да разчитаме на добрата воля на всички. — Тя се намръщи. — Като стана дума за добра воля, казаха ми, че Саймън бил в клиниката на ИмпСи, и аз естествено веднага отидох да го видя. Онзи идиотски генерал, как му беше името, отказа да ме пусне!

— Хароче ли? — попита Майлс.

— Да, той. Не е вор и му личи. Не можеш ли да направиш нещо, Майлс?

— Аз!? Нямам никаква власт.

— Но си работил с тези, тези… хора дълги години. Предполагам, че ги разбираш.

„Аз съм от ИмпСи“ — веднъж бе казал той на Ели Куин. Гордееше се, че е от тази могъща организация, сякаш се беше сраснал с нея в нещо като киборг. Е, вече го бяха ампутирали от ИмпСи и Службата, изглежда, се справяше без него със съвършено безразличие.

— Вече не работя там. А дори да работех, пак щях да съм обикновен лейтенант. Лейтенантите не заповядват на генерали, даже да са вор. Хароче не пуска при Илян и мен. Мисля, че трябва да поговориш с Грегор.

— Току-що приказвахме. Отговорите му бяха влудяващо мъгляви.

— Може би не е искал да те разстройва. Доколкото разбрах, Илян е в много обезпокоително психическо състояние — не познава никого и така нататък.

— Че как ще познае някого, щом не пускат близките му при него?

— Логичен въпрос. Виж, нямам намерение да защитавам Хароче. Самият аз съм адски ядосан.

— Явно не си достатъчно ядосан — изсумтя лейди Алис. — Хароче имаше дързостта да ми каже — на мен! — че това не било гледка за дама. Попитах го какво е правил той по времето на Войната на Вордариан. — Гласът й се провлачи в тихо съскане. Майлс не бе сигурен, но му се стори, че долавя войнишка ругатня. — Разбирам, Грегор смята, че ще му се наложи още дълго да работи с Хароче. Той не го каза с толкова много думи естествено, обаче Хароче явно го е убедил, че все още не се е стабилизирал на новия си пост достатъчно, за да търпи намеса от страна на такива опасни неупълномощени личности като мен. Саймън никога не е изпитвал такива опасения. Ще ми се Корделия вече да беше тук. Тя винаги по добре от мен се е справяла с такива мъжкарски лигавщини.

— В известен смисъл — спомнил си за съдбата на Вордариан в ръцете на майка му, отвърна Майлс. Но лейди Алис имаше право: Илян винаги се беше отнасял към нея като към ценен, макар и различен член на поддържащия императорски екип. Новият, строго професионален порядък на генерала навярно я бе шокирал. — Хароче напълно е в състояние да убеди Грегор. Той изцяло контролира информацията, която достига до него. — Не че това беше нещо ново. Ала Майлс никога не се бе безпокоил, когато Илян определяше кой какво да научи.

Алис повдигна тъмните си вежди, но не отговори. На фона на замислено намръщеното й чело мълчанието стана… неловко.

За да поправи впечатлението, предизвикано от непредпазливите му думи, той весело каза:

— Можеш да обявиш стачка. Никаква сватба, докато Грегор не извие ръцете на Хароче.

— Ако скоро не се направи нещо разумно, спокойно бих могла да послушам съвета ти.

— Пошегувах се.

— Аз — не. — Тя отсечено кимна и прекъсна връзката.

* * *

Малко след разсъмване на следващата сутрин Мартин предпазливо събуди Майлс.

— Хм… милорд? Имате посетител.

— По това време? — Маилс се прозя. — Кой е?

— Лейтенант Ворберг. Пак някой от вашите сухари от ИмпСи, предполагам.

— Ворберг ли? — премигна Майлс. — Тук? Сега? Защо?

— Питайте него.

— Добре, Мартин. Хм… нали не си го оставил да виси сам на стълбището?

— Не, поканих го в голямата стая в източното крило.

— Втората гостна. Чудесно. Кажи му, че идвам веднага. Направи му кафе. Занеси го на табла с две чаши и с всичко останало, както си му е редът. Ако в кухнята има от ония сладки на майка ти, сложи ги в кошничка или в нещо друго и също ги занеси в гостната, нали? Добре.

Майлс навлече първите риза и панталони, които му попаднаха подръка, и изтича бос по витото стълбище, после зави наляво и мина през още три стаи, докато стигне до Втората гостна. Мартин беше свалил калъфа на един от столовете и го бе оставил на пода. Между пролуките на тежките завеси се процеждаха слънчеви лъчи. В ъгъла, в който седеше Ворберг обаче, почти не проникваше светлина. Лейтенантът носеше зелена униформа, но лицето му изглеждаше посивяло от наболата брада. Той уморено се намръщи.

— Добро утро, Ворберг — с предпазлива любезност поздрави Майлс. — Какво ви води толкова рано тук?

— За мен е късно — отвърна лейтенантът. — Току-що свърши нощното ми дежурство.

— Значи са ви намерили работа, а?

— Да. Командвам нощната охрана на клиниката.

Майлс седна на един от покритите с калъфи столове, внезапно разсънен и без кафе. Ворберг охраняваше Илян? Но разбира се, като куриер, той вече имаше необходимия достъп до секретни материали. Тъй като в момента беше свободен, спокойно можеха да го използват за физически лека, макар и психически натоварваща работа. И бе… външен човек в щаба. Нямаше близки приятели, с които да споделя случайно научени тайни.

— О? Какво става? — небрежно попита Майлс.

— Проявявате много лоши маниери, Воркосиган — напрегнато, почти ядосано каза Ворберг. — Особено при тези обстоятелства. Илян години наред ви е бил като баща. Предадох съобщението поне четири пъти. Защо не дойдохте?

Майлс се вцепени.

— Простете ми, но изглежда, съм пропуснал нещо. Какво… бихте ли ми казали точно какво става? Откога охранявате клиниката?

— От първата нощ, в която го докараха. Беше адски грозно. Когато не е упоен, той не престава да бъбри. Когато е упоен, пак бъбри, но нищо не му се разбира. Лекарите почти непрекъснато го държат вързан. Като че ли мислено се скита в миналото, но от време на време, изглежда, се връща в настоящето. И тогава пита за вас. Отначало реших, че иска да види баща ви, но определено става въпрос за вас. „Майлс — казва той. — Доведи ми тоя идиот тук.“ И: „Още ли не си го открил, Ворберг? Не можеш да сбъркаш тоя свръхактивен дребен лайнар“. Извинявам се, това са точните му думи — прибави лейтенантът.

— Познавам стила му — каза Майлс и се прокашля. — Съжалявам. За пръв път чувам за това.

— Невъзможно! Вече за четвърти или пети път съобщавам в доклада си.

Грегор не би пропуснал да му го предаде. Явно изобщо не подозираше. Някой от командирите на Ворберг бе задържал информацията. „Ще открием кой. О, да, ще открием.“

— На какво лечение или изследвания го подлагат?

— Не знам. По време на моята смяна не става почти нищо.

Двамата замълчаха, докато Мартин им поднасяше кафе и кифлички върху тавата за печене вместо върху табла. „Отбележи си го за Краткия курс за икономи. Шести урок: «намиране на прибори за сервиране.»“ Майлс си взе кифличка и бодро се усмихна. Ворберг посрещна странното обслужване с изненадано премигване, но с благодарност отпи от кафето. После отново се намръщи, този път по-замислено.

— Нощем чувам от него много странни неща. Преди действието на успокоителните да отслабне и той отново да започне да буйства.

— Да. Представям си. Знаете ли защо Илян иска да ме види?

— Не точно. Дори когато е с най-ясно съзнание, думите му звучат страшно объркано. Но започвам да изпитвам адски неприятното чувство, че проблемът наполовина е в мен. Тъй като не знам предисторията, не мога да разбера почти нищо. Обаче разбрах, че не сте никакъв куриер.

— Не. Секретни операции. — По страничната облегалка на стола му пълзеше слънчев лъч и обагряше в червено кафето в тънката чаша.

— Строго секретни операции — без да откъсва очи от него, каза Ворберг.

— Извънредно секретни.

— Не съм съвсем наясно защо ви е уволнил…

— О! — Майлс мрачно се усмихна. — Някой ден наистина трябва да ви разкажа. Не ви излъгах за онази иглена граната. Това просто не е всичко.

— Понякога той, изглежда, не знае, че ви е уволнил. Но понякога си спомня. И дори тогава пак пита за вас.

— Докладвахте ли лично на генерал Хароче?

— Да. Два пъти.

— Той какво каза?

— „Благодаря, лейтенант Ворберг.“

— Разбирам.

— Аз обаче — не.

— Хм… всъщност и аз не разбирам всичко. Но мисля, че мога да открия. Хм… мисля, че е най-добре този разговор да остане в тайна.

Ворберг присви очи.

— Така ли?

— Ако някой ви пита, приказвали сме само онзи път, на стълбището.

— И точно каква е ролята ви в наемниците от Дендарии, Воркосиган?

— В момента никаква.

— Вие от секретните операции винаги сте били най-противните гадняри, така че дори не зная дали да ви вярвам. Но ако сте откровен с мен… радвам се, че не сте изоставили васал на баща си. Малцина от нас все още ги е грижа за… за… не знам как да се изразя.

— За честта на вор — предложи Майлс.

— Да — каза лейтенантът. — Точно така.

— Адски сте прав, Ворберг.

* * *

След един час Майлс влезе през страничния портал на щабквартирата на ИмпСи. От изток се трупаха облаци и във въздуха се носеше мирис на дъжд. Тази сутрин сградата изглеждаше особено грозна.

Първата грижа на Хароче беше била да обгради Илян с офицери, които имаха изключителен достъп до секретни материали. Нито дума за лекари с изключителен достъп до секретни материали, санитари или, Боже опази, най-добрите възможни специалисти. Той се отнасяше към Илян по-скоро като към затворник, отколкото като към пациент. Затворник на собствената си организация — дали Илян усещаше тази ирония?

Дали генералът бе параноичен и глупав по рождение, или временно беше изпаднал в паника от новите си отговорности? Ако бе глупав, нямаше да се издигне толкова високо, но новата ситуация го беше изненадала. Той бе започнал кариерата си като военен полицай. Като заместник-началник и по-късно началник на вътрешния отдел, генералът беше работил главно с военни. Илян бе лицето на ИмпСи и имаше достъп до императора и ворските лордове, знаеше всички неписани и понякога непризнати правила на ворската система. Неговото отношение към Алис Ворпатрил например беше изключително фино и му осигуряваше информация за по-затворената част на ворското общество в столицата. При първата си среща с нея Хароче дълбоко бе обидил потенциален съюзник, сякаш фактът, че името й не фигурира в списъка на служителите в организацията, означаваше, че тя не притежава никаква власт.

Ала що се отнасяше до параноята, Майлс трябваше да признае: Илян знаеше най-строго пазените бараярски тайни от последните три десетилетия и беше цяло чудо, че мозъкът му отдавна не се е разтопил. Не можеха да го пуснат да обикаля по улиците. Предпазливостта на Хароче всъщност бе препоръчителна, но трябваше да е съчетана с повече… какво? Уважение? Любезност? Скръб?

Майлс си пое дъх и решително влезе в сградата. Мартин, който имаше необичайния късмет да открие достатъчно свободно място за паркиране, неуверено го следваше, явно изпълнен със страхопочитание от зловещата сграда. Майлс се изправи пред пропуска и се намръщи на дежурния — същия от предната седмица.

— Добро утро. Тук съм, за да видя Саймън Илян.

— Хм… — Ефрейторът затрака на комуникационния си пулт. — Все още не сте в моя списък, лорд Воркосиган.

— Не, но съм тук. И нямам намерение да си тръгна, докато не получа някои резултати. Обади се на началника си.

Дежурният се поколеба, но накрая реши да остави някой с по-висок чин да се занимава с един ворски лорд, дори толкова нисък и странен като Майлс. Стигнаха до равнището на бившия секретар на Илян, а сега и на Хароче, но Майлс избута ефрейтора от стола му и се свърза със самия Хароче.

— Добро утро, господин генерал. Тук съм, за да видя Илян.

— Пак ли? Мислех, че вече уредихме този въпрос. Илян не е в състояние да разговаря с никого.

— Не смятам така. Искам да го видя.

— Не разрешавам. — Хароче посегна да изключи пулта. Майлс овладя гнева си и се опита да измисли по-меки думи. Беше готов да говори цял ден. Не, не меки думи — генералът обичаше откровеността.

— Хароче! Отговорете ми! Писна ми вече! Какво става, по дяволите, че са настръхнали чак космите на задника ви? Опитвам се да помогна, по дяволите.

За миг генералът се намръщи още повече, но после лицето му отново стана безизразно.

— Воркосиган, вече нямате работа тук. Напуснете, моля.

— Няма.

— Тогава ще наредя да ви изхвърлят.

— Тогава пак ще се върна.

Хароче стисна устни.

— Струва ми се, че не мога да наредя да ви разстрелят, като имам предвид кой е баща ви. Освен това е известно, че имате… психически проблеми. Но ако продължавате да ми досаждате, може да се наложи да ви арестувам.

— По какво обвинение?

— Незаконно проникване в забранена зона е достатъчно, за да получите една година затвор. Бих могъл да измисля и друго. Например оказване на съпротива при арест. Но няма да се поколебая да наредя да ви зашеметят.

„Няма да посмее.“

— Колко пъти?

— Колко пъти смятате, че ще се наложи?

— Вие не можете да броите до повече от десет, даже да си събуете ботушите, Хароче — изскърца със зъби Майлс. Това бе изключително тежка обида на тази измъчена от мутации планета. И Мартин, и дежурният ефрейтор уплашено наблюдаваха скандала.

Лицето на Хароче почервеня.

— Как се осмелявате!… Илян е постъпил прекалено меко, като ви е уволнил — аз щях да ви дам на военен съд. Веднага се махайте.

— Не и докато не видя Илян.

Генералът прекъсна връзката.

След минута се появиха двама въоръжени стражи и се насочиха към Майлс, който настояваше ефрейторът отново да се опита да се свърже със секретаря на Хароче. „По дяволите, дали ще посмее… дали?…“

Двамата го хванаха за ръцете и го поведоха към вратата. Без да обръщат внимание, че краката му висят над земята. Мартин ги последва като превъзбудено кутре, неуверено дали да лае, или да хапе. През вратата. През външния портал. Оставиха го на тротоара извън стената — все пак на крака.

— Генерал Хароче нареди — каза старшият офицер — да зашеметите този човек, ако отново влезе в сградата.

— Слушам — отдаде чест пазачът и неспокойно погледна Майлс, който се задъхваше от гняв и унижение. Стражите се обърнаха и си тръгнаха.

Потресен, Майлс пресече улицата, седна на една пейка и се загледа в сградата, която за втори път го бе победила.

— Милорд? — тревожно го повика Мартин.

Майлс се прокашля.

— Всичко е наред.

— Нали няма да се върнете там?

— Не. Не пряко. Първо отиваме вкъщи. Вкъщи, Мартин.

* * *

Майлс взе душ, за да измие утринния дъжд и градския прах, ала главно за да се избави от неприятната миризма на срама. Това му напомни един от обичаите на майчиния му народ — кръщаването. После с хавлия на кръста той прерови няколко гардероба и чекмеджета.

От няколко години не бе носил униформата на Воркосиган, даже на императорските рождени дни и баловете за Зимния празник. Той я остави на леглото, празна като захвърлена змийска кожа, и внимателно разгледа шевовете и сребърната бродерия на яката, раменете и ръкавите за следи от износване, но някой педантичен прислужник я беше прибрал в калъф и тя бе в отлично състояние. Тъмнокафявите ботуши също бяха лъснати до блясък.

Според древния обичай графовете и техните наследници, оттеглили се от активна служба, имаха право да носят военните си отличия на собствените си униформи в чест на ворския официален и исторически статут на — какъв бе онзи глупав израз? — „Мускули на Империята и Дясна ръка на императора“. Никой не ги беше наричал „Мозъци на Империята“, кисело си помисли Майлс. Как така никой не се бе сетил да се провъзгласи, да речем, за „Жлъчен мехур на Империята“ или „Панкреас на императора“? Май беше по-добре някои метафори да останат неизползвани.

Никога не бе носил всичките си ордени, отчасти защото четири пети от тях бяха свързани със секретни операции (какво удоволствие можеш да изпиташ от медал, за който нямаш право да разказваш?) и отчасти защото… защо? Защото бяха принадлежали на адмирал Нейсмит ли?

Той грижливо ги закачи в съответния ред на кафявата куртка. Ордените за лош късмет като онзи на Ворберг запълваха цял ред и половина. Първият му медал беше от вервейнското правителство. Последният с голямо закъснение бе получен по скокова поща от благодарния Марилак. Той обичаше секретните операции — бяха го отвеждали на толкова странни места. Имаше пет бараярски имперски звезди от различен метал в зависимост по-скоро от това колко пот е пролял Илян в щаба на ИмпСи по време на съответната операция, отколкото колко кръв е пролял Майлс на фронтовата линия.

Поколеба се, после окачи на шията си пъстрата панделка със златния сетагандански Орден за заслуги. Майлс може би беше един от малцината войници в историята, награждавани и от двете страни в една и съща война… макар че, честно казано, последното отличие бе дошло по-късно и всъщност принадлежеше на лорд Воркосиган, а не на дребничкия адмирал.

Когато закачи всички ордени, ефектът беше почти безумен.

Никога не бе съзнавал колко са много, докато отново не ги беше извадил. Не, не отново. За пръв път.

„Нека се виждат всичките.“ Мрачно усмихнат, той облече бялата копринена риза, обу кафявите панталони със сребърни лампази и лъскавите ботуши за езда, сложи си избродираните със сребро тиранти и тежката куртка. Накрая закачи на колана си дядовия си кинжал с печата на Воркосиган на ефеса. Вчеса се и отстъпи назад, за да се погледне в огледалото.

* * *

Потънал в ръчното си четящо устройство, Мартин вдигна поглед и удивено ахна.

— Докарай колата на входа — нареди Майлс.

— Къде отиваме, милорд?

— В императорската резиденция. Имам среща.

ГЛАВА 16

Грегор го прие в кабинета си в северното крило. Седеше зад комуникационния си пулт и вдигна глава едва когато майордомът съобщи за пристигането на Майлс и се оттегли. Императорът изключи холограмата и се обърна към дребния, облечен в кафява униформа мъж.

— Майлс, какво е цялото това бърза… О, Господи! — Грегор се сепна и повдигна вежди. — Никога не съм те виждал да идваш като ворски лорд.

— Налага се. Залагам… — по-рано щеше да каже „сребърните си очи“ — … каквото искаш, че Хароче не ти съобщава всичко за Илян.

— По необходимост всичките му доклади са обобщени — отвърна императорът.

— Значи и ти си го усетил. Някога да ти е споменавал, че Илян иска да ме види?

— Не… Откъде знаеш?

— От… как да се изразя? От сигурен анонимен източник.

— Колко сигурен?

— Да речем, достатъчно.

— Доколкото знам, в момента Илян е… е, честно казано, направо не бил на себе си. Искал много непрактични неща. Например атака със скокови кораби срещу Центъра на Хеген, за да предотврати въображаемо нашествие.

— Това нашествие не е въображаемо. Поне не беше.

— Да, преди десет години. Откъде знаеш, че пак не е бълнувал?

— Тъкмо това е проблемът. Не мога да преценя, защото не ми позволяват да го видя. Никой не го е виждал. Вече си разговарял с лейди Алис, нали?

— Хм, да.

— Хароче ме спря на два пъти. Сутринта ми заяви, че ако продължа да му досаждам, щял да нареди да ме зашеметят.

— Много ли му досаждаше?

— Можеш да поискаш — ако бях на твое място, щях да го направя — запис на последния ни разговор от комуникационния пулт на Хароче. Може да ти се стори забавен. Виж, Грегор, аз имам право да видя Илян. Не като негов бивш подчинен, а като син на баща си. Ворски дълг, който няма нищо общо с военната йерархия на ИмпСи. За техен ужас, несъмнено, обаче това си е техен проблем. Подозирам… не знам какво подозирам. Но не мога да седя със скръстени ръце.

— Смяташ ли, че има нещо тъмно?

— Не непременно — бавно каза Майлс. — Но понякога глупостта може да доведе до същия резултат като злонамереността. Ако този проблем с чипа е нещо като моята криоамнезия, Илян сигурно преживява истински ад. Да се изгубиш в собствената си глава… никога през живота си не съм бил толкова самотен. И никой не дойде при мен, докато не се появи Марк. В най-добрия случай Хароче допуска грешка поради нервност и неопитност и трябва внимателно или не чак толкова внимателно да бъде поправен. В най-лошия случай и на теб трябва да ти е минавала през ума вероятността за саботаж. Въпреки че не си разговарял много за това с мен.

Грегор се прокашля.

— Хароче ме помоли.

Майлс се поколеба.

— Най-после е прочел досието ми, нали?

— Боя се, че да. Хароче има… невероятно чувство за лоялност.

— Да, добре… аз не оспорвам лоялността му. А преценката му. Все още настоявам.

— Да видиш Илян ли? Мога да му заповядам, разбира се. Струва ми се, че вече е крайно време.

— Не, нещо повече. Искам да прегледам абсолютно всички данни, свързани със случая, медицински или не.

— Хароче няма да се зарадва.

— Хароче ще се заинати. А не мога да ти се обаждам през петнайсет минути, за да искам подкрепата ти. Искам истински пълномощия. Искам да ми придадеш имперски ревизор.

— Какво?!

— Даже ИмпСи трябва да се подчинява на имперските ревизори. Ревизорът законно може да поиска всичко и Хароче или който и да било не може да направи нищо друго, освен да си изгризе ноктите от яд. Ревизорът говори с твоя Глас. Те са длъжни да се подчинят. Не можеш да се преструваш, че това не е достатъчно важно, за да оправдае намеса на ревизор.

— Не, наистина, но… какво ще търсиш?

— Ако знаех, нямаше да се налага да го търся. Ясно ми е само, че нещо не е наред. Причините може да са банални. Или не. Не знам. Но трябва да науча.

— Кой ревизор имаш предвид?

— Хм… може ли Ворховис?

— Най-добрият.

— Знам. Мисля, че ще мога да работя с него.

— За съжаление в момента пътува за Комар.

— О, не е нещо сериозно, надявам се.

— Превантивна проверка. Пратих го заедно с лорд и лейди Воробьов, за да им помага в преговорите с комарската олигархия за обявяването на моята сватба. Той е изключителен дипломат.

— Хм. — Майлс се поколеба. Когато му беше хрумнала тази идея, наистина се бе сетил за Ворховис. — Ворлейснър, Валънтайн и Воркалонър са малко… консервативни.

— Страх те е, че ще застанат на страната на Хароче ли?

— Ами…

Очите на Грегор проблеснаха.

— Винаги остава генерал Ворпарадийс.

— О, Господи! Пощади ме.

Императорът замислено поглади брадичката си.

— Подозирам, че с това ще има проблем. Който и ревизор да ти дам, има петдесет процента вероятност утре сутрин да се върнеш тук и да поискаш друг да контролира първия. Всъщност на теб не ти трябва ревизор, трябва ти властта на ревизор, за да проведеш собствено разследване.

— Прав си. Но може би… може би в крайна сметка ще успея да направя нещо с Ворпарадийс. — Дъхът му секна, когато си го представи.

— Ревизорът не е само мой Глас — каза Грегор. — Той е и мои очи и уши, почти в буквалния смисъл на думата. Нещо като сонда, макар и определено не роботизирана, която прониква на недостъпни за мен места и ми докладва с абсолютно безпристрастие. Ти — усмихна се императорът — си най-безпристрастният човек, когото познавам.

Сърцето на Майлс сякаш спря да бие. Грегор не можете да мисли за…

— Мисля, че ще си спестим много време — продължи императорът, — ако просто назнача теб за временен имперски ревизор. С обичайните широки ограничения на Девети ревизор, разбира се — действията ти трябва да са поне далечно свързани с проблема, който си назначен да разследваш — в този случай състоянието на Илян. Не можеш да даваш заповед за екзекуция и в малко вероятния случай, че арестуваш някого… е, ще съм ти благодарен, ако разполагаш с достатъчно доказателства за повдигане на обвинение.

— „Всяко нещо, което си струва да се направи — цитира Майлс думите на графиня Воркосиган, — си струва да се направи добре“. — Зачуди се дали очите му са започнали да блестят. Чувстваше ги като въглени.

Императорът позна кого цитира и се усмихна.

— Точно така.

— Но Хароче ще разбере, че това е измама.

— Значи ще допусне опасна грешка — тихо отвърна императорът. — И аз не бях доволен от бавенето им, но освен лично да отида там, не виждах какво мога да направя. Сега виждам. Доволен ли сте, лорд Воркосиган?

— О, Грегор! Дори не можеш да си представиш колко! Да работиш тринайсет години с военна командна верига е все едно да се опитваш да танцуваш със слон. Бавен, тромав, всеки момент готов да те настъпи и да те смачка. Имаш ли представа колко е приятно поне веднъж да можеш да танцуваш върху проклетия слон, вместо под него?

— И аз си помислих, че ще ти хареса.

— Да ми хареса ли? Това ще е по-хубаво от оргазъм.

— Не се увличай — почти усмихнато го предупреди императорът.

— Няма. — Майлс си пое дъх. — Но… мисля, че всичко ще е наред. Благодаря ти.

Грегор повика майордома и го прати в избата на резиденцията за символичната ревизорска верига и несимволичния електронен печат, който вървеше с нея. Докато го чакаха, Майлс каза:

— Но традиция ревизорът прави първото си посещение, без да предупреди. — После замислено прибави: — Навярно им е адски забавно.

— Отдавна го подозирам — съгласи се Грегор.

— Но предпочитам да не ме зашеметят, когато вляза през портала на ИмпСи. Не смяташ ли, че трябва лично да се обадиш на Хароче и да уговориш първата ми среща?

— Искаш ли?

— Ммм… не съм сигурен.

— В такъв случай… спазвай традицията. — В гласа на Грепор прозвуча чисто изследователски интерес. — Да видим какво ще се случи.

Майлс го погледна подозрително.

— Говориш точно като майка ми. Да не би да знаеш нещо повече от мен?

— В момента знам по-малко от теб и все повече се убеждавам в това. Но… си мислех за Хароче. Наблюдавах го. Освен тази история с Илян, за която изглежда разбираемо нервен, той като че ли спокойно поема делата на ИмпСи. Ако Илян… не се възстанови, рано или късно трябва да взема решение дали да потвърдя назначението на Хароче, или да намеря някой друг. Любопитен съм да видя как ще реагира.

— С други думи, искаш да му дадеш възможност да се прецака,така ли?

— По-добре рано, отколкото късно.

Майлс сбърчи лице.

— Да не би да искаш да дадеш и на мен възможност да се прецакам?

Грегор се подсмихна.

— Да речем просто, че… едно независимо разглеждане на проблема може да е много ефикасно. — Той замълча, после прибави: — Наистина мислих за вероятността от саботаж.

— И?

— Саботажът трябваше да е последван от някаква атака по време на хаоса непосредствено след срива на Илян.

— Или още но-добре точно преди това — отбеляза Майлс.

— Да. Но не се случи нищо необичайно освен Иляновата… Не съм сигурен как да го нарека… болест? Неразположение?

— Неразположение ми харесва повече. „Болест“ загатва за вътрешна причина. Нараняване — за външна. В момента не знам кое е по-точно.

— Във всеки случай досега не се е случило нищо необичайно освен неразположението на Илян. „Унищожаването на Илян.“

— Освен ако мотивът не е нещо друго, да речем, лично отмъщение — отбеляза Майлс.

— Случайно да си мислил за евентуални заподозрени?

Майлс изпъшка.

— Ако допуснем лични мотиви, както и политически, това може да е отмъщение за всичко, което ИмпСи е направила на когото и да било по което и да било време през последните трийсет години. Дори не е нужно да има някаква логика. Проблемът е прекалено голям. Предпочитам да започна с чипа. Той поне е само един. Обаче… Обаче… все още се опасявам да не ме зашеметят на портала. Нямах намерение да превзема ИмпСи с голи ръце. Мислех, че ще се крия зад гърба на истински ревизор, някой от ония снажни адмирали от запаса например. И все пак ми се струва, че бих искал да имам свидетел. Помощник, естествено, но всъщност свидетел. Някой, на когото да вярвам, на когото вярваш и ти, някой с достатъчно голям достъп до секретни материали, но да не е от ИмпСи.

— Имаш ли някого предвид? — попита Грегор.

* * *

— Боже мой! — възкликна Иван. — Това нещо истинско ли е? — Той прокара показалец по тежката златна верига на имперски ревизор, която висеше на шията на Майлс. Дебелите й брънки свързваха големи квадратни емайлирани плочки, носещи герба на Ворбара. Тежеше около килограм. Закаченият със златен клипс за нея електронен печат също бе с герба на Грегор.

Бяха в императорския кабинет. Грегор седеше на бюрото си и люлееше единия си крак.

— Моля те, кажи ми, че това е шега — обърна се Иван към императора.

— Не е — отвърна Грегор. — Самата истина е. Искам ревизия. Или, за да се изразя по-официално, ние не сме доволни от напредъка на ИмпСи. Както знаеш, имперският ревизор може да иска каквото му скимне. И първото нещо, което поиска, беше помощник. Така че честито.

Иван се облещи.

— Искал е магаре, за да му носи багажа, и аз съм бил първото магаре, за което се е сетил. Ласкаеш ме. Благодаря, лорд ревизор братовчеде. За мен ще е огромно удоволствие.

— Иване — тихо каза Майлс. — Ще направим ревизия на случая с Илян. Не знам какъв товар ще поискам да носиш, но има голяма вероятност да е взривоопасен. Трябва ми магаре, на което да мога напълно да разчитам.

— О! — Иван остави иронията си. — Илян значи? Добре. Крайно време беше някой да го направи. Майка ще е доволна.

— Надявам се — каза Грегор.

Иван се усмихна, макар че очите му останаха сериозни.

— Майлс, трябва да отбележа, че наистина ти отива. Винаги съм смятал, че имаш нужда от нашийник.

* * *

Този път Майлс нареди на Мартин да спре пред главния вход на ИмпСи и остави първо да слязат двамата имперски гвардейци в униформите на Ворбара, които му беше дал Грегор. Когато се приближиха до охраната на портала, той им даде знак да застанат от двете му страни. Иван ги последва. Братовчед му и гвардейците първи дадоха документите си за проверка.

— Добър ден, господа — обърна се Майлс към стражите в момента, в който свършиха с този ритуал и индикаторите на скенерите светнаха в зелено. Неуверени, войниците подозрително присвиха очи. Майлс погледна старши сержанта. — Моля ви, свържете се с генерал Хароче и му съобщете, че е пристигнал имперският ревизор. Искам лично да ме посрещне на портала. Незабавно.

— Вие не сте ли същият човек, когото тази сутрин изхвърлихме? — обезпокоено попита сержантът.

Майлс злобно се усмихна.

— Не точно. — „Оттогава претърпях някои промени.“ Той протегна празните си ръце. — Моля, отбележете, че не се опитвам да вляза на ваша територия. Нямам намерение да ви изправям пред дилемата дали да нарушите пряка заповед, или да извършите държавна измяна. Знам, че от офиса на шефа до портала може да се стигне за около четири минути. Минута след това ще започнат вашите проблеми.

Старши сержантът влезе в караулното помещение и заговори по комуникатора си, като правеше любопитни жестове, сякаш си скубеше косата. Когато отново излезе навън, Майлс си погледна часовника.

След малко на предното стълбище на ИмпСи се появиха военни униформи. Хароче бързо крачеше по хлъзгавите от дъжда плочи, следван от секретаря на Илян.

— Четири минути двайсет и девет секунди — прошепна Майлс на братовчед си. — Не е зле.

— Може ли да се скрия зад храстите и да повърна? — измърмори Иван.

— Не. Престани да мислиш като подчинен.

Майлс изчака Хароче да спре пред него и си позволи за миг да се наслади на ужасеното изражение на генерала. Ала сега не беше време за това. Пред очите му постоянно бе образът на Илян.

— Добър ден, господин генерал.

— Воркосиган. Казах ви да не се връщате тук.

— Опитайте пак — мрачно отвърна Майлс.

Хароче се втренчи във веригата и задавено рече:

— Това просто не е възможно!

— Наказанието за фалшифициране на ревизорски пълномощия е смърт — безизразно заяви Майлс.

Почти можеше да чуе скърцането на колелцата в главата на Хароче. Проточиха се няколко безкрайни секунди, после генералът каза с малко предрезгавял глас:

— Добре дошли, милорд ревизор.

— Благодаря ви. — След като новата му длъжност беше официално призната, вече можеха да продължат. — Господарят император Грегор Ворбара иска да ревизирам мерките, предприети от ИмпСи с оглед на настоящото положение. Искам пълното ви съдействие в това разследване. Какво ще кажете да продължим в кабинета ви?

Хароче свъси вежди и в очите му като че ли проблесна ирония.

— О, да, милорд ревизор.

Майлс освободи двамата гвардейци и нареди на Мартин да ги откара в императорската резиденция.

* * *

Филтрираният въздух в кабинета на Илян бе изпълнен със спомени. Майлс бе идвал тук стотици пъти, за да получава заповеди или да докладва резултати. Беше се чувствал възбуден, понякога възторжен, друг път изтощен или измъчен. Понякога много измъчен. Тази стая беше била центърът на живота му. Всичко това вече го нямаше. Отново стоеше срещу бюрото на Илян, ала местата бяха разменени. Трябваше да внимава за старите си рефлекси.

Хароче придърпа един от столовете от стената и го покани да седне. Иван се настани от едната му страна. Генералът се намести на стола на Илян, отпусна ръце върху черното стъкло и зачака.

Майлс се наведе напред и започна да отброява на пръстите на дясната си ръка.

— Добре. Както вече сте се досетили, Грегор е много недоволен от начина, по който тази организация се занимава със състоянието на Саймън Илян. Ще ви кажа какво искам — в реда, в който го искам. Първо, искам да видя Илян. После искам да се срещна с целия ви медицински екип. Искам да донесат писмени доклади за това, което са научили досега, и да са готови да ми го изложат в обобщен вид. След това… после ще реша.

— Ще ви окажа пълно съдействие, милорд ревизор.

— След като вече преминахме към деловата част, можете да оставите формалностите.

— Но вие ме изправяте пред дилема.

„И пред опасност от инфаркт“ — злобно си помисли Майлс. Но не. Нямаше място за лична вражда.

— Така ли?

— Преждевременно е да се обвинява някой в саботаж по отношение на проблема с чипа на Илян преди да се установи причината за този проблем. Ще е много досадно, ако причината се окаже естествена.

— Това ми е известно.

— Да… разбира се. Но не мога да не мисля за бъдещето. Всъщност това ми е работата. Така че имам един кратък списък, който пазя на тайно място, и очаквам пристигането на някои данни.

— Кратък списък?

— Илян винаги разделяше списъците си на кратки и дълги. Според приоритетността. Тази система ми харесва. Но вие сте на първо място в моя кратък списък.

— Така ли? — повтори Майлс. Внезапно предишното поведение на Хароче му се стори съвсем логично.

— А сега сте недосегаем — прибави генералът.

— Разбирам. — Точно онова унизително подозрение, от което се боеше, когато се зае със спасяването на Илян. Е… жалко.

Двамата се спогледаха над черното стъкло. Хароче продължи:

— Така че най-малко искам да ви допусна до Илян, където можете да му нанесете някакъв втори удар. Сега изглежда, че трябва да го направя. Но отправям официално възражение… милорд ревизор.

— Възражението ви е взето предвид. — Устата на Майлс пресъхна. — А какво ще кажете за мотива, възможностите и метода?

— Не е ли очевидно? — разпери ръце Хароче. — Илян ви уволни съвсем неочаквано. Съсипа кариерата ви.

— Илян ми помогна да се изградя. Той имаше право да ме унищожи. — Майлс можеше да прочете в очите му, че генералът знае всичко.

— Уволнил ви е, защото сте фалшифицирали докладите си. Документиран факт, който също бих искал да се отбележи официално, милорд ревизор. — Хароче погледна Иван, чието лице остана напълно безизразно: защитна реакция, усъвършенствана през целия му живот.

— Един доклад. Веднъж. И Грегор вече знае всичко за това. — Майлс почти усещаше, че земята се клати под краката му. Как изобщо си беше мислил, че този човек е глупав? Губеше инерция почти със същата скорост, с която я бе набрал. Но той стисна зъби и сподави изкушението да се защити, да обясни, да възрази, да се извини или по друг начин да се отклони от целта си.

— Не ви вярвам, лорд Воркосиган.

— Е, не можете да се избавите от мен. Не може да ме свали никой друг освен собствения Глас на императора, който ме назначи, или квалифицирано мнозинство и Съвета на графовете и Министерския съвет, нещо, което, струва ми се, не сте в състояние да уредите.

— Тогава навярно няма смисъл да ходя при Грегор и да искам друг ревизор за този случай.

— Можете да опитате.

— Ясно. И даже да сте виновен… започвам да се чудя дали мога да направя нещо. Императорът е единствената инстанция, към която мога да се обърна, а изглежда, че вие вече сте го обработили. Ако се опитам да ви извадя от играта, рискувам да проваля кариерата си.

— Ако бях на ваше място, нямаше да се откажа. Но ако след посещението ми при Илян бъде нанесен някакъв втори удар… уверявам ви, че ще проуча източника му с извънредно внимание.

Хароче тежко въздъхна.

— Това е преждевременно. Ще се радвам, ако лекарите дадат заключение за естествени причини. Това ще спести ужасно много неприятности.

Майлс сбърчи лице и неохотно се съгласи.

— Тук сте прав, господин генерал.

Майлс се чувстваше по-скоро облекчен, отколкото обезкуражен. Хароче определено се държеше достатъчно прямо. Може би в крайна сметка щеше да е в състояние да работи с този човек.

Очите на генерала се спряха върху колекцията от военни отличия на куртката му. Гласът му прозвуча неочаквано жалостиво.

— Воркосиган, кажете ми, това наистина ли е сетагандски Орден за заслуги?

— Да.

— А останалите?

— Не съм ги отмъкнал от чекмеджето на баща си, ако имате предвид това. Всичко тук е документирано в секретното ми досие. Вие сте един от малцината на планетата, които не трябва да разчитат само на думата ми за това.

— Хм. — Хароче повдигна вежди. — Е, милорд ревизор, продължавайте. Но ще ви наблюдавам.

— Добре. Внимателно ме наблюдавайте. — Майлс почука по черното стъкло и се изправи. Братовчед му го последва.

* * *

Въздухът в клиниката, която заедно със криминологичните лаборатории заемаше цял етаж от щабквартирата на ИмпСи, също носеше познати миризми. Самият Майлс беше прекарал тук прекалено много часове, от първото си идване с начален стадий на пневмония от измръзване до последния си медицински преглед. Той потръпна.

Всички други пациенти бяха прехвърлени в Имперската военна болница. Пред една от вратите стоеше часови в зелена униформа.

Когато Майлс влезе, към него задъхано се приближи полковник от ИмпСи с медицински петлици.

— Милорд ревизор. Аз съм доктор Руибал. С какво мога да ви бъда полезен? — Лекарят бе нисък и кръглолик, с рошави, тревожно свъсени вежди.

— Разкажете ми за Илян. Не, заведете ме при Илян. После ще поговорим.

— Насам, милорд. — Руибал даде знак на часовия да се отдръпне и въведе Майлс в стая без прозорци.

Илян лежеше по гръб на леглото, полузавит с одеяло. Китките и глезените му бяха пристегнати с ремъци. Дишате тежко. Дали беше упоен? Очите му бяха отворени, изцъклени и невиждащи. Гъста брада покриваше обикновено гладко депилираното му лице. В топлата стая вонеше на пот и други, още по-неприятни органични миризми. Майлс в продължение на цяла седмица се беше опитвал да проникне тук и бе приложил някои от най-крайните методи, които беше успял да измисли. А сега му се искаше да си подвие опашката и да избяга.

— Защо е гол? — попита той полковника.

— Процедури — поясни Руибал.

Не се виждаха нито системи, нито медицински уреди.

— Какви процедури?

— Ами, в момента никакви. Но той не е лесен пациент. Едва успяваме дори само да го обличаме и събличаме.

Наистина. Окото на пазача, който също бе влязъл, беше тъмнолилаво. А устните на Руибал бяха подути.

— Разбирам…

Майлс приклекна до главата на Илян и неуверено каза:

— Саймън?

Илян завъртя лицето си към него. Изцъклените му очи постепенно се фокусираха. И проблеснаха. Бе го познал.

— Майлс! Майлс. Слава Богу, че си тук. — Гласът му хриптеше от вълнение. — Жената и децата на лорд Ворвейн — спаси ли ги? Комодор Ривек от Сектор четири ще се побърка от страх.

Майлс си спомни тази операция. Отпреди пет години. И облиза пресъхналите си устни.

— Да. Всичко е наред. Живи и здрави са. — За този случай го бяха наградили със златната звезда, която в момента висеше на гърдите му.

— Добре. Добре. — Илян въздъхна и затвори очи. После отново ги отвори. — Майлс! Слава Богу, че си тук. — Опита се да протегне ръце, но ремъците го спряха. — Защо са ме вързали? Измъкни ме оттук.

— Саймън, знаеш ли кой ден сме?

— Утре е рожденият ден на императора. Или е днес? Ти си облечен официално… Трябва да отида в резиденцията.

— Не — каза Майлс. — Рожденият ден на императора беше преди повече от месец. Чипът ти се е повредил. Трябва да останеш тук, докато открият и оправят проблема.

— О! — Няколко минути по-късно Илян отново обърна глава към него и се сепна. — Майлс, какво правиш тук, по дяволите? Пратих те на Тау Кит.

— Саймън, чипът ти се е повредил.

— Кой ден сме? Къде съм?

Майлс повтори обяснението.

— Божичко! — промълви Илян. — Мръсна работа. — На лицето му се изписа стъписано изражение.

Пет минути по-късно той за пореден път погледна към Майлс.

— Майлс! Какво правиш тук, по дяволите?

„Мамка му.“ Трябваше да стане и да раздвижи схванатите си мускули. „Не знам още колко ще мога да издържа.“ Доктор Руибал го наблюдаваше внимателно.

— През цялата седмица ли е в същото състояние? — понита Майлс.

Лекарят поклати глава.

— Наблюдава се определена промяна. Неговите… не знам точно как да ги нарека… Неговите моменти на временно объркване постепенно зачестяват на все по-малки интервали. Първия ден бяха шест. Вчера — шест на час.

Сега бяха два пъти повече. Майлс се обърна към Илян. След малко шефът на ИмпСи го погледна и лицето му грейна.

— Майлс. Какво става, по дяволите?

Той търпеливо повтори всичко. Ала нямаше полза. На Илян нямаше да му омръзне. Нито щеше да си го спомня — само след пет минути.

Следващия път Саймън му се намръщи.

— Кой си ти, по дяволите?

— Майлс Воркосиган.

— Стига глупости. Майлс е на пет години.

— Чичо Саймън. Погледни ме.

Илян сериозно впери очи в него и прошепна:

— Внимавай. Дядо ти иска да те убие. Разчитай на Ботари.

— Знам — въздъхна Майлс. Три минути по-късно:

— Майлс! Какво става, по дяволите? Къде съм? — И така нататък.

— Как така винаги ви вярва? — по някое време попита стражът с насиненото око. — На нас ни вярва само в един от всеки пет случая. През останалото време се опитва да ни убие.

— Не знам — измъчено отвърна Майлс.

И отново:

— Майлс! Ворберг те е открил!

— Да… да? — Майлс се наведе към него. — Саймън, кой ден сме днес?

— Господи, не знам. Проклетият ми чип се е скапал тотално. Стопил се е на сополи в главата ми. Направо ме побърква. — Той силно стисна ръката на Майлс и напрегнато се втренчи в очите му. — Не мога да издържам повече. Ако това проклето нещо не може да се поправи… заклевам те да ми прережеш гърлото. Не позволявай да се мъча така. Самият аз не мога да го направя. Закълни ми се. Дай ми думата си на Воркосиган!

— Господи, Саймън, не мога да ти обещая такова нещо!

— Трябва. Не можеш да ме оставиш да се мъча цяла вечност. Закълни ми се.

— Не мога — промълви Майлс. — Затова ли… прати Ворберг да ме повика?

Лицето на Илян отново се промени и отчаянието му се превърна в объркване.

— Кой е Ворберг? — После на лицето му се изписа внезапно подозрение. — Кой си ти, по дяволите?

Майлс издържа това още пет пъти и накрая излезе в коридора, облегна се на стената и наведе глава, докато премине пристъпът на гадене. Целият трепереше. Доктор Руибал се приближи до него. Иван също използва възможността да подиша чист въздух.

— Виждате с какво си имаме работа — каза лекарят.

— Това е… ужасно — изпъшка Майлс. — Наредете да го измият. И да го избръснат. И го облечете. В апартамента му на долния етаж има достатъчно цивилни дрехи. — Навярно ако Илян не приличаше толкова на животно, нямаше да се отнасят така с него.

— Милорд — отвърна полковникът, — не ми се ще хората ми да рискуват да изгубят още зъби. Но ако вие присъствате, ще опитаме. Вие сте единственият човек, когото не се е опитал да убие.

— Да. Разбира се.

Майлс остана. Присъствието на познат човек, изглежда, подейства успокоително на Илян. Най-добре бе да вижда хора, които е познавал почти през целия си живот — така в който и ден и година да отвореше очи, щеше да вижда познато лице. Отново облечен, шефът на ИмпСи седна на стол и изяде храната, която му донесоха, очевидно за пръв път от няколко дни, без да се опита да превърне подноса в метателно оръжие.

— Готови сме за съвещанието, което поискахте, милорд ревизор — каза лекарят. Раболепният му тон очевидно не се дължеше само на новата длъжност на Майлс, защото той умолително попита: — После ще се върнете ли тук?

— О, да. Междувременно… — Майлс погледна към Иван.

— Предпочитам да нападна лазерна установка гол, отколкото да остана тук сам — рече братовчед му.

— Ще го имам предвид — отвърна Майлс. — Обаче остани с него, докато се върна.

— Добре. — Иван седна на освободения стол до Илян. На излизане Майлс чу гласа на Саймън:

— Иване, идиот такъв, какво правиш тук?

ГЛАВА 17

Заседателната зала на клиниката приличаше на всяка друга стая с подобно предназначение в ИмпСи, в която Майлс бе прекарвал безкрайни часове. На черната кръгла маса имаше холопроектор с контролно табло, напомнящо на навигационен компютър на скоков кораб. В момента около нея бяха наредени пет стола, заети от трима мъже, които припряно се изправиха и застанаха мирно при влизането на Майлс. Освен него в стаята нямаше друг с чин под полковник. Това далеч не беше необичайно за Ворбар Султана — в щаба на Имперската служба в другия край на града, където работеше Иван, се шегуваха, че там полковниците сервирали кафето.

Не, той не бе нито под, нито над тях по чин, напомни си Майлс. Просто беше външен човек. И си личеше, че колкото и да са свикнали с генерали и адмирали, те за пръв път се срещат с имперски ревизор. Последната имперска ревизия в ИмпСи беше била преди пет години — традиционно финансова и Майлс я беше преживял от другата страна на барикадата, тъй като ревизорът се бе заял с някои страни на наемническото счетоводство. Разследването беше имало опасно политически характер, но Илян бе успял да го изолира.

Руибал му представи присъстващите. Самият той беше невролог. Следващ или навярно пръв в йерархията бе вицеадмирал доктор Авакли, биокибернетик в медицинския екип, който имплантираше невралните чипове на всички скокови пилоти в Имперската служба. За разлика от закръгления Руибал, Авакли беше висок, слаб и нервен оплешивяващ мъж. Майлс се надяваше, че последното е признак за високи интелектуални способности. Другите двама специалисти бяха асистенти на адмирала.

— Благодаря ви, господа — каза Майлс, после седна и останалите го последваха. Прав остана само Руибал.

— С какво бихте искали да започна, милорд ревизор? — попита той.

— Хм… защо не започнете отначало?

Полковникът задудна дълъг списък с неврологични изследвания, илюстрирани с холоси на данните.

— Извинете ме — след няколко минути го прекъсна Майлс. — Не се изразих точно. Можете да прескочите всички негативни резултати. Преминете направо на позитивните.

Последва кратко мълчание.

— С две думи — накрая каза Руибал, — не открих данни за органични неврологични увреждания. Равнището на физиологически и психологически стрес е опасно високо, но според мен това по-скоро е следствие, отколкото причина зя биокибернетичния срив.

— Съгласен ли сте с това мнение? — попита Майлс вицеадмирала и Авакли кимна, макар и с леко присвити устни, сякаш за да намекне за вечната възможност от човешка грешка. После биокибернетикът зае мястото на Руибал пред холопроектора.

Авакли включи подробна холокарта на вътрешната структура на чипа. Майлс изпита известно облекчение. Беше се опасявал, че през тези тридесет и пет години може да са изгубили техническите спесификации, ала те очевидно разполагаха с достатъчно данни. Самият чип представляваше невероятно сложен сандвич от органични и неорганични молекулярни пластове, с размери около пет на седем и дебелина половин сантиметър, имплантиран във вертикално положение между двата дяла на мозъка. В сравнение с броя на неврологичните връзки, които излизаха от него, контролните шлемове на скоковите пилоти приличаха на детски играчки. Мрежата за извличане на информация и основаващата се на протеин инфобанка бяха не само адски сложни, но и почти некартирани, тъй като системата след имплантирането на чипа се бе развивала абсолютно непоследователно.

— Къде според вас е проблемът? В органичните или в неорганичните части? Или и в двете? — попита Майлс биокибернетика.

— В органичните — отвърна Авакли. — Почти сто процента.

Вицеадмиралът явно беше от онези учени, които никога не правеха необосновани заключения.

— За съжаление — продължи Авакли, — съдържащата се в чипа информация не може да се прехвърли на друг носител. Няма нито един инфопорт, а само хиляди невронни проводници, които обхващат цялата му повърхност.

От гледна точка на предназначението на чипа като свръхсекретна инфобанка на император Ецар, това изглеждаше съвсем логично.

— Хм… доколкото ми е известно, устройството функционира успоредно с мозъчната памет на Илян. А не я замества, нали?

— Точно така, милорд. Входящата информация се разпределя от сетивните нерви. Хората с такива чипове явно имат двойна памет за всичките си преживявания. Това очевидно е основната причина за шизофренията, която са развили впоследствие. Нещо като програмен дефект, не толкова на чипа, колкото на човешкия мозък.

Руибал се прокашля, с което изрази теоретично или може би теологично несъгласие.

Илян сигурно бе роден шпионин. Способността да балансираш с повече от една действителност в главата си, докато получиш доказателство, без да полудееш, определено бе характерна за великите детективи.

Авакли продължи с чисто техническо изложение на три идеи за извличане на някаква информация от чипа. И трите предложения изглеждаха импровизирани и резултатите бяха несигурни. В основни линии те се изразяваха в сложна микроневрохирургия. Докато вицеадмиралът обясняваше, Руибал потръпваше.

— А какво ще стане, ако извадите чипа? — попита Майлс.

— С две думи — отвърна Авакли, — имплантантът ще бъде унищожен. Очевидно такъв е бил първоначалният за мисъл, за да се предотврати, хм, кражба.

Ясно. Майлс си представи Илян във вражески ръце, с отворен череп, оставен да умре… на някой друг бе хрумнало същото. Поколението на Ецар масово беще страдало от параноя.

— Изобщо не се е предвиждало да се вади от органичната му електрическа поддържаща матрица — продължи биокибернетикът. — Вероятността за извличане на последователна информация е изключително малка.