/ Language: Українська / Genre:biz_accounting,

Iнструкцiя Про Застосування Плану Рахункiв Бухгалтерського Облiку Банкiв України

Нацiональний Банк України


biz_accounting Нацiональний Банк України Законодавство України Iнструкцiя про застосування Плану рахункiв бухгалтерського облiку банкiв України 21/11/1997 uk uk abi http://23425.copi.ru FB Tools, GAWK, hands.sys 2004-06-24 ADC91164-0950-46CC-8F2D-2752BB0E6815 1.0 Iнструкцiя про застосування Плану рахункiв бухгалтерського облiку банкiв України Нацiональний Банк України 1997

Iнструкцiя про застосування Плану рахункiв бухгалтерського облiку банкiв України

Загальнi положення

План рахункiв банкiв – систематизований перелiк рахункiв бухгалтерського облiку, що використовується для детальної та повної реєстрацiї всiх банкiвських операцiй з метою забезпечення потреб складання фiнансової звiтностi. Вiн застосовується для вiдображення бухгалтерської iнформацiї та є складовою нацiональної системи бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi.

План рахункiв розроблено вiдповiдно до загальноприйнятих у мiжнароднiй практицi принципiв i мiжнародних стандартiв та нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та є обов'язковим для використання банками України.

За його рахунками вiдображаються операцiї, що визначенi чинним законодавством України, в тому числi нормативно-правовими актами Нацiонального банку України, вiдповiдно до їх економiчної сутi. ( Роздiл в редакцiї Постанови Нацiонального банку N 370 ( z0801-01 ) вiд 29.08.2001 )

Мета i завдання Плану рахункiв

План рахункiв розроблений для забезпечення потреб складання фiнансової звiтностi. Невiд'ємною частиною Плану рахункiв є система аналiтичного облiку.

План рахункiв надасть змогу здiйснювати детальний i повний облiк усiх банкiвських операцiй, а також своєчасно надавати детальну, достовiрну i змiстовну iнформацiю керiвництву банку, iснуючим чи потенцiйним акцiонерам i дiловим партнерам, Нацiональному банку України, податковим, статистичним вiдомствам та iншим користувачам.

Принципи побудови Плану рахункiв

План рахункiв грунтується на мiжнародних принципах бухгалтерського облiку та звiтностi, зокрема на таких:

Безперервнiсть дiяльностi (установи, що працює)

Вважається, що установа постiйно функцiонує i продовжуватиме свою дiяльнiсть у майбутньому. Тобто вона не має нi намiру, нi потреби у лiквiдуваннi чи скороченнi масштабiв своєї дiяльностi.

Якщо установа передбачає, що в наступному звiтному перiодi буде лiквiдована одна чи кiлька фiлiй або проданi активи, то потрiбно врахувати цi активи за їх лiквiдацiйною вартiстю продажу. Якщо лiквiдацiйна вартiсть продажу менша, нiж залишкова вартiсть (рiзниця мiж первiсною (переоцiненою) вартiстю i сумою нарахованого зносу), то установi потрiбно врахувати потенцiйний збиток i вiдобразити його в звiтi про фiнансовi результати. ( Абзац в редакцiї Постанови Нацiонального банку N 338 ( z0780-02 ) вiд 10.09.2002 )

Стабiльнiсть правил бухгалтерського облiку

Установа повинна у своїй роботi постiйно керуватись одними i тими ж правилами бухгалтерського облiку, окрiм випадкiв iстотних змiн у дiяльностi або в правовiй базi. У такому разi має бути забезпечена порiвнюванiсть iз звiтами за минулi перiоди.

Обачливiсть

Активи i зобов'язання мають бути оцiненi та вiдображенi в облiку розумно, з достатньою мiрою обережностi, щоб не переносити iснуючi фiнансовi ризики, що потенцiйно загрожують фiнансовому становищу установи, на наступнi звiтнi перiоди.

Цей принцип передбачає ведення спецiальних рахункiв сумнiвних активiв, резервiв пiд знецiнювання активiв та можливих втрат за сумнiвними активами, резервiв пiд ризики та платежi.

Нарахування доходiв та видаткiв (подiл звiтних перiодiв)

Статтi доходiв та витрат враховуються та оцiнюються в перiод здiйснення економiчних операцiй, незалежно вiд того, коли були отриманi або сплаченi кошти. ( Абзац iз змiнами, внесеними згiдно з Постановою Нацiонального банку N 338 ( z0780-02 ) вiд 10.09.2002 )

Метод нарахування передбачає, що сплата платежiв або отримання коштiв буде здiйснюватися у майбутньому. Згiдно iз принципом нарахування всi доходи i витрати установи, що належать до звiтного перiоду, мають вiдображатись у цьому ж перiодi.

Принцип методу нарахування має застосовуватися в межах принципу обережностi, метою якого є недопущення переоцiнки активiв чи доходiв, з одного боку, i недопущення недооцiнки витрат чи пасивiв, з другого. ( Абзац iз змiнами, внесеними згiдно з Постановою Нацiонального банку N 338 ( z0780-02 ) вiд 10.09.2002 )

Дата операцiї

Операцiї вiдображаються в бухгалтерському облiку в день їх здiйснення, тобто в день виникнення прав (активiв) або зобов'язань (пасивiв), незалежно вiд дати руху коштiв за ними.

Окреме вiдображення активiв та пасивiв

Цей принцип передбачає, що всi рахунки активiв та пасивiв оцiнюються окремо i вiдображаються в розгорнутому виглядi. Усi рахунки є активними або пасивними, за винятком транзитних, контрарних або технiчних рахункiв. ( Абзац iз змiнами, внесеними згiдно з Постановою Нацiонального банку N 370 ( z0801-01 ) вiд 29.08.2001 )

Прийнятнiсть вхiдного балансу

Залишки за балансовими рахунками на початок поточного звiтного перiоду мають вiдповiдати залишкам на кiнець попереднього звiтного перiоду.

Перевага змiсту над формою

Операцiї вiдображаються вiдповiдно до їх економiчної сутi, а не юридичної форми. Наприклад, такi операцiї, як фiнансовий лiзинг, облiк векселiв, вiдображенi в Планi рахункiв вiдповiдно до їх економiчної сутi, тобто як кредитнi операцiї.

Оцiнка

Активи i пасиви облiковуються прiоритетно за вартiстю їх придбання чи виникнення. Активи та зобов'язання в iноземнiй валютi, за винятком немонетарних статей, мають переоцiнюватися пiд час кожної змiни офiцiйного валютного курсу та обов'язково на звiтну дату. ( Iз змiнами, внесеними згiдно з Постановами Нацбанку N 520 ( v0607500-99 ) вiд 16.12.98, N 370 ( z0801-01 ) вiд 29.08.2001 )

Вiдкритiсть

Фiнансовi звiти мають бути достатньо якiсними i детальними, щоб уникнути двозначностi, правдиво вiдображати операцiї установи з необхiдними поясненнями в записках про правила оцiнки активiв i пасивiв. Операцiї повиннi вiдповiдати змiсту окремих статей звiтiв. Звiтнiсть має бути чiтко викладена i зрозумiла для користувача.

Консолiдацiя

Установа має складати зведену фiнансову звiтнiсть у цiлому по банку з врахуванням своїх дочiрнiх i спiльних пiдприємств i органiзацiй банку, за винятком залишкiв за взаємними розрахунками та вкладеннями.

Суттєвiсть

У фiнансових звiтах має вiдображатись уся iстотна iнформацiя, корисна для прийняття рiшень керiвниками установи чи iнвесторами. Iнформацiя є суттєвою, якщо її вiдсутнiсть або перекручення може вплинути на економiчнi рiшення користувачiв звiтностi.

Особливостi Плану рахункiв

Особливостями Плану рахункiв є:

– мультивалютнiсть;

– наявнiсть управлiнського облiку;

– подвiйний запис операцiй за позабалансовими рахунками;

– новi вимоги до аналiтичних рахункiв.

План рахункiв забезпечує мультивалютний облiк операцiй. Операцiї в iноземнiй валютi здiйснюються за тими ж рахунками, що i операцiї в гривнi.

Зв'язок мiж операцiями в iноземнiй i нацiональнiй валютах забезпечують технiчнi рахунки:

– рахунок валютних позицiй;

– рахунок гривневого еквiвалента валютних позицiй.

Аналогiчно здiйснюється облiк банкiвських металiв.

У разi змiни офiцiйного валютного курсу активи та зобов'язання в iноземнiй валютi, за винятком немонетарних статей, а також позабалансовi рахунки в iноземнiй валютi переоцiнюються. ( Абзац одинадцятий роздiлу в редакцiї Постанови Нацiонального банку N 370 ( z0801-01 ) вiд 29.08.2001 )

Управлiнський облiк – це процес деталiзацiї, накопичення, пiдготовки та передачi фiнансової iнформацiї, що використовується керiвництвом для планування, оцiнки, контролю та забезпечення використання своїх ресурсiв.

Установа банку встановлює внутрiшнi правила управлiнського облiку, що передбачають форми, принципи та цiлi.

Управлiнський облiк здiйснюється за рахунками восьмого класу.

Позабалансовi операцiї вiдображаються в облiку за системою подвiйного запису, що забезпечується спецiальними контррахунками.

Синтетичний облiк здiйснюється на рiвнi балансових рахункiв II, III, IV порядкiв.

Аналiтичний облiк забезпечується за допомогою аналiтичних рахункiв. Вiдкриття будь-яких аналiтичних рахункiв передбачає наявнiсть обов'язкових параметрiв згiдно з вимогами Нацiонального банку України. Додаткова iнформацiя, необхiдна для управлiння банком, може бути забезпечена за допомогою додаткових атрибутiв клiєнтiв та договорiв, визначених банком самостiйно. Установи банкiв можуть самостiйно збiльшувати кiлькiсть необхiдних їм атрибутiв.

Структура Плану рахункiв

Балансовi рахунки в Планi рахункiв класифiкуються за видами контрагентiв, характером операцiй i ступенем зниження лiквiдностi.

Балансовi рахунки (синтетичний облiк) забезпечують iнформацiю про операцiї, якi виконуються установою, та їх вiдображення у фiнансовiй звiтностi.

Детальна iнформацiя про кожного контрагента та кожну операцiю забезпечується за допомогою аналiтичного облiку, що дає змогу уникнути використання зайвої кiлькостi окремих балансових рахункiв.

Класифiкацiя загальних та специфiчних параметрiв до рахункiв клiєнтiв, а також вимоги до нумерацiї рахункiв аналiтичного облiку викладенi в Порядку ведення аналiтичного облiку установами банкiв України. ( Абзац четвертий роздiлу iз змiнами, внесеними згiдно з Постановою Нацiонального банку N 370 ( z0801-01 ) вiд 29.08.2001 )

План рахункiв складається з дев'яти класiв:

Балансовi рахунки

Клас 1. Казначейськi та мiжбанкiвськi операцiї.

Клас 2. Операцiї з клiєнтами.

Клас 3. Операцiї з цiнними паперами та iншi активи i зобов'язання.

Клас 4. Довгостроковi вкладення, основнi засоби та нематерiальнi активи.

Клас 5. Капiтал банку.

Рахунки доходiв та витрат банку

Клас 6. Доходи.

Клас 7. Витрати.

Рахунки управлiнського облiку

Клас 8. Управлiнський облiк.

Позабалансовi рахунки

Клас 9. Позабалансовi рахунки.

Кожний клас розподiлений на:

рахунки II порядку (двозначнi – роздiл);

рахунки III порядку (тризначнi – група);

рахунки IV порядку (чотиризначнi – балансовий рахунок).

Перший клас Плану рахункiв визначає взаємовiдносини мiж Нацiональним та банками, а також мiж банками, а саме: операцiї з готiвкою, банкiвськими металами, кредитами, депозитами та цiнними паперами, що рефiнансуються Нацiональним банком України.

У другому класi Плану рахункiв вiдображаються операцiї з клiєнтами, зокрема операцiї за розрахунками, наданими кредитами та залученими депозитами.

За третiм класом Плану рахункiв передбаченi операцiї з цiнними паперами (окрiм цiнних паперiв, що рефiнансуються Нацiональним банком України, та вкладень в асоцiйованi та дочiрнi компанiї) та операцiї за iншими розрахунками, зокрема, за господарськими операцiями банку, операцiями з формування банкiвських резервiв, субординованого боргу, клiрингових та транзитних рахункiв, розрахунки мiж установами одного банку, позицiї банку за iноземною валютою та банкiвськими металами тощо.

У четвертому класi вiдображенi вкладення банку в асоцiйованi та дочiрнi компанiї та операцiї за основними засобами i нематерiальними активами.

П'ятий клас визначає капiтал банку. Вiн включає привнесений капiтал, нерозподiлений прибуток та фонди i резерви, створенi за рахунок прибутку.

Капiтал – це рiзниця мiж активами i зобов'язаннями.

Прибуток необхiдно розглядати як економiчний показник дiяльностi установи, а не як кошти. Економiчний прибуток – це рiзниця мiж доходами i витратами.

Доходи та витрати банку вiдображенi вiдповiдно у шостому та сьомому класах.

У восьмому класi вiдкриваються рахунки, деталiзацiя яких визначається банком самостiйно. Данi восьмого класу не враховуються у фiнансових звiтах банку.

У дев'ятому класi облiковуються позабалансовi операцiї.

1 Казначейськi та мiжбанкiвськi операцiї

У цьому класi облiковуються казначейськi та мiжбанкiвськi операцiї банкiв. До казначейських iнструментiв належать:

– готiвковi кошти;

– банкiвськi метали;

– цiннi папери, що рефiнансуються Нацiональним банком України;

– кошти банку у Нацiональному банку України; – кошти Нацiонального банку України у банку.

До мiжбанкiвських iнструментiв належать операцiї мiж банками:

– кореспондентськi рахунки;

– депозити;

– кредити, у т.ч. фiнансовий лiзинг (оренда).

До готiвкових коштiв належить готiвка в нацiональнiй та iноземнiй валютi, а також дорожнi чеки. Готiвка та дорожнi чеки облiковуються на окремих рахунках. У роздiлi "Банкiвськi метали" облiковуються дорогоцiннi метали, якi визначенi як банкiвськi згiдно з нормативними актами Нацiонального банку України. У цьому роздiлi не повиннi облiковуватися дорогоцiннi метали, якi знаходяться у сховищi банку за дорученням третьої сторони – вони облiковуються за позабалансовими рахунками. Iншi дорогоцiннi метали (лом, вироби iз дорогоцiнних металiв) облiковуються на аналiтичних рахунках третього класу – у роздiлi "Товарно-матерiальнi цiнностi". У роздiлах "Кошти у Нацiональному банку України" та "Кошти Нацiонального банку України" вiдображаються активи та зобов'язання банку за операцiями з Нацiональним банком України. На кореспондентському рахунку банку у Нацiональному банку України облiковуються також обов'язковi резерви банку. Нацiональний банк України для досягнення цiлей грошово-кредитної полiтики з урахуванням попиту на кредитнi грошi, показникiв дохiдностi основних сегментiв грошового ринку, лiквiдностi банкiвської системи сам визначає необхiднi фiнансовi iнструменти, якi будуть використовуватись ним у стосунках з банками. У роздiлi "Казначейськi та iншi цiннi папери, що рефiнансуються Нацiональним банком України", облiковуються цiннi папери, якi можуть прийматися Нацiональним банком України в обмiн на кошти. Перелiк таких цiнних паперiв i порядок їх рефiнансування визначаються Нацiональним банком України. Рахунки цього роздiлу не повиннi використовуватися для облiку цiнних паперiв, якi купленi i знаходяться на зберiганнi у банку за дорученням його клiєнтiв. Цi папери облiковуються за позабалансовими рахунками, а цiннi папери, якi не входять до перелiку цiнних паперiв, що рефiнансуються Нацiональним банком України, – за рахунками третього та четвертого класiв. ( Абзац преамбули класу 1 виключено на пiдставi Постанови Нацiонального банку N 370 ( z0801-01 ) вiд 29.08.2001 ) ( Абзац преамбули класу 1 виключено на пiдставi Постанови Нацiонального банку N 370 ( z0801-01 ) вiд 29.08.2001 )

10 Готiвковi кошти

100 Банкноти та монети

1001 А Банкноти та монети в касi банку

Призначення рахунку: облiк готiвки в нацiональнiй та iноземнiй валютi в операцiйнiй касi банку. Дорожнi чеки облiковуються за рахунками групи N 101. Всi iншi цiнностi, якi знаходяться на зберiганнi в касi банку (акцизнi марки, розрахунковi чеки тощо), облiковуються за позабалансовими рахунками.

За дебетом рахункупроводяться суми готiвки, що вноситься в операцiйну касу для зарахування на рахунки банку та його клiєнтiв; суми обмiнених пошкоджених банкнот i дефектної монети, отриманих вiд клiєнтiв банку; суми готiвки, яка отримана з установ Нацiонального банку України та з пiдвiдомчих установ банку; суми готiвки, яка надходить з обмiнних пунктiв; залишок готiвки з банкомата i т.п.

За кредитом рахункупроводяться суми готiвки, що видається клiєнтам банку; суми готiвки, що вiдсилається в установи Нацiонального банку України та до пiдвiдомчих установ банку; суми готiвки, яка видається обмiнному пункту, до банкомата, у пiдзвiт i т.п. – За номером рахунку йде ознака синтетичного рахунку: А – активний, П – пасивний, АП – активно-пасивний, КА – контрактивний, КП – контрпасивний. ( Виноска в редакцiї Постанови Нацбанку N 520 ( v0607500-99 ) вiд 16.12.98 )

1002 А Банкноти та монети в касi вiддiлень банку

Призначення рахунку: облiк готiвки в нацiональнiй та iноземнiй валютi в касi вiддiлень банку.

За дебетом рахункупроводяться суми надходження готiвкових коштiв до каси вiддiлень банку.

За кредитом рахункупроводяться суми готiвки, яка видається з каси вiддiлення банку або повертається до операцiйної каси банку.

1003 А Банкноти та монети в обмiнних пунктах

Призначення рахунку: облiк готiвки в нацiональнiй та iноземнiй валютi, яка знаходиться в обмiнних пунктах банку або його пiдвiдомчих установ.

За дебетом рахункупроводяться суми готiвки, яка надходить до обмiнного пункту.

За кредитом рахункупроводяться суми готiвки, яка видається з обмiнного пункту або повертається до операцiйної каси банку.

1004 А Банкноти та монети в банкоматах

Призначення рахунку: облiк готiвки в нацiональнiй та iноземнiй валютi у банкоматах банку або його пiдвiдомчих установ.

За дебетом рахункупроводяться суми готiвки, що надiйшла до банкомата.

За кредитом рахункупроводяться суми готiвки, яка видається з банкомата або повертається до операцiйної каси банку чи каси вiддiлення банку.

1005 А Банкноти та монети, iнкасованi до перерахування

Призначення рахунку: облiк iнкасованої грошової виручки, яка пiдлягає зарахуванню на рахунки клiєнтiв. Рахунок використовується як транзитний. Залишкiв на рахунку на кiнець операцiйного дня не повинно бути.

За дебетом рахункупроводяться суми iнкасованої грошової виручки, яка попередньо (до перерахування готiвки) зараховується на рахунки клiєнтiв, та суми надлишкiв, що встановленi пiд час перерахування.

За кредитом рахункупроводяться суми перерахованої грошової виручки, яка зараховується до операцiйної каси, та суми нестач, якi встановленi пiд час перерахування в кореспонденцiї з рахунком клiєнта або, за вiдсутностi коштiв, – дебiторської заборгованостi.

1007 А Банкноти та монети в дорозi

Призначення рахунку: облiк готiвки в нацiональнiй та iноземнiй валютi, яка вiдiслана банком до Нацiонального банку України, банкiв та пiдвiдомчих установ банку, до отримання пiдтвердження.

За дебетом рахункупроводяться суми готiвки, яка вiдiслана.

За кредитом рахункупроводяться суми готiвки, що надiйшла за призначенням.

101 Дорожнi чеки

1011 А Дорожнi чеки в касi банку

Призначення рахунку: облiк дорожнiх чекiв у касi банку, крiм тих дорожнiх чекiв, якi отриманi на консигнацiю (їх облiк до часу продажу клiєнтам здiйснюється за рахунком 9819 "Iншi цiнностi i документи").

За дебетом рахункупроводяться суми дорожнiх чекiв, якi купленi банком в емiтентiв до продажу клiєнтам.

За кредитом рахункупроводяться суми дорожнiх чекiв, якi проданi, переданi до кас вiддiлень, обмiнних пунктiв.

1012 А Дорожнi чеки в касi вiддiлень банку

Призначення рахунку: облiк дорожнiх чекiв у касi вiддiлень банку.

За дебетом рахункупроводяться суми дорожнiх чекiв, якi надiйшли до каси вiддiлень банку.

За кредитом рахункупроводяться суми дорожнiх чекiв, якi виданi з каси вiддiлень банку або поверненi до операцiйної каси банку.

1013 А Дорожнi чеки в обмiнних пунктах

Призначення рахунку: облiк дорожнiх чекiв, якi знаходяться в обмiнному пунктi.

За дебетом рахункупроводяться суми дорожнiх чекiв, якi надходять до обмiнних пунктiв.

За кредитом рахункупроводяться суми дорожнiх чекiв, якi виданi обмiнним пунктом або поверненi до операцiйної каси.

1017 А Дорожнi чеки в дорозi

Призначення рахунку: облiк дорожнiх чекiв, якi вiдiсланi емiтентам, iншим банкам i пiдвiдомчим установам банку до отримання пiдтвердження вiд них.

За дебетом рахункупроводяться суми дорожнiх чекiв, якi вiдiсланi.

За кредитом рахункупроводяться суми дорожнiх чекiв, що надiйшли за призначенням.

11 Банкiвськi метали

110 Банкiвськi метали

1101 А Банкiвськi метали в банку

Призначення рахунку: облiк банкiвських металiв у касi банку.

За дебетом рахункупроводиться вартiсть банкiвських металiв, що надходять до каси банку.

За кредитом рахункупроводиться вартiсть банкiвських металiв, що вибувають з каси банку.

1102 А Банкiвськi метали у вiддiленнi банку

Призначення рахунку: облiк банкiвських металiв, що зберiгаються у касi вiддiлення банку.

За дебетом рахункупроводиться вартiсть банкiвських металiв, що надходять до каси вiддiлення банку.

За кредитом рахункупроводиться вартiсть банкiвських металiв, що вибувають з каси вiддiлення банку.

1107 А Банкiвськi метали у дорозi

Призначення рахунку: облiк банкiвських металiв, що знаходяться у дорозi.

За дебетом рахункупроводиться вартiсть банкiвських металiв, що вiдiсланi до iншого банку до отримання пiдтвердження.

За кредитом рахункупроводиться вартiсть банкiвських металiв, що надiйшли за призначенням.

12 Кошти у Нацiональному банку України

120 Кошти до запитання в Нацiональному банку України

1200 А Кореспондентський рахунок у Нацiональному банку України

Призначення рахунку: облiк коштiв на кореспондентському рахунку банку, який вiдкрито в Нацiональному банку України.

За дебетом рахункупроводяться суми коштiв, якi надходять на користь банку, його клiєнтiв i кореспондентiв.

За кредитом рахункупроводяться суми коштiв, якi списуються за дорученням банку за власними операцiями, за операцiями клiєнтiв i кореспондентiв, а також списання у безспiрному (безакцептному) порядку згiдно з чинним законодавством.

1203 А Кошти обов'язкових резервiв, що резервуються в Нацiональному банку України

Призначення рахунку: облiк коштiв обов'язкових резервiв банкiв.

За дебетом рахункупроводяться перерахованi банком суми обов'язкових резервiв.

За кредитом рахункупроводяться уми, що повертаються Нацiональним банком України за результатами регулювання.

1207 А Накопичувальний рахунок у Нацiональному банку України

Призначення рахунку: облiк коштiв для проведення розрахункiв у разi припинення дiяльностi банку (пiсля закриття кореспондентського рахунку) або в iнших випадках, передбачених чинним законодавством.

За дебетом рахункупроводиться сума залишку кореспондентського рахунку банку в разi припинення дiяльностi банку i суми, якi надходять на користь банку пiсля закриття кореспондентського рахунку.

За кредитом рахункупроводяться суми, якi перераховуються за розрахунками банку згiдно з рiшеннями лiквiдацiйної комiсiї.

1208 А Нарахованi доходи за коштами до запитання в Нацiональному банку України

Призначення рахунку: облiк нарахованих доходiв за коштами до запитання в Нацiональному банку України. Доходи облiковуються у тому перiодi, до якого вони належать.

За дебетом рахункупроводяться суми нарахованих доходiв до часу їх сплати.

За кредитом рахункупроводяться суми нарахованих доходiв при їх отриманнi.

121 Строковi депозити в Нацiональному банку України

1211 А Кошти, наданi Нацiональному банку України за операцiями РЕПО

Призначення рахунку: облiк коштiв, наданих Нацiональному банку України за операцiями РЕПО, шляхом купiвлi у Нацiонального банку України цiнних паперiв на певний перiод, з умовою зворотного їх викупу за заздалегiдь обумовленою цiною.

За дебетом рахункупроводяться суми коштiв, наданих Нацiональному банку України в обмiн на цiннi папери, якi є предметом операцiї РЕПО.

За кредитом рахункупроводяться суми, якi надiйшли вiд Нацiонального банку України у день зворотної купiвлi, в обмiн на цiннi папери, поверненi банком.

1212 А Короткостроковi депозити в Нацiональному банку України

Призначення рахунку: облiк коштiв, розмiщених у Нацiональному банку України на короткострокових депозитах.

За дебетом рахункупроводяться суми розмiщених коштiв.

За кредитом рахункупроводяться суми, якi списуються при поверненнi депозитiв.

1218 А Нарахованi доходи за строковими депозитами в Нацiональному банку України

Призначення рахунку: облiк нарахованих доходiв за строковими депозитами в Нацiональному банку України. Доходи облiковуються у тому перiодi, до якого вони належать.

За дебетом рахункупроводяться суми нарахованих доходiв до часу їх сплати.

За кредитом рахункупроводяться суми нарахованих доходiв при їх отриманнi.

13 Кошти Нацiонального банку України

130 Кореспондентський рахунок Нацiонального банку України в банку

1300 П Кореспондентський рахунок Нацiонального банку України в банку

Призначення рахунку: облiк коштiв Нацiонального банку України на кореспондентському рахунку в банку.

За кредитом рахункупроводяться суми, що надходять на користь Нацiонального банку України та його клiєнтiв.

За дебетом рахункупроводяться суми, що списуються банком згiдно з дорученням Нацiонального банку України за його власними операцiями та за операцiями клiєнтiв.

1308 П Нарахованi витрати за кореспондентським рахунком Нацiонального банку України в банку

Призначення рахунку: облiк нарахованих витрат за кореспондентським рахунком Нацiонального банку України в банку. Витрати облiковуються у тому перiодi, до якого вони належать.

За кредитом рахункупроводяться суми нарахованих витрат до часу їх оплати.

За дебетом рахункупроводяться суми нарахованих витрат при їх сплатi.

131 Короткостроковi кредити, якi отриманi вiд Нацiонального банку України

1310 П Кредити овернайт, що отриманi вiд Нацiонального банку України шляхом рефiнансування

Призначення рахунку: облiк кредитiв овернайт, що триманi вiд Нацiонального банку України шляхом рефiнансування.

За кредитом рахункупроводяться суми кредитiв овернайт, що отриманi вiд Нацiонального банку України шляхом рефiнансування.

За дебетом рахункупроводяться суми погашення заборгованостi за кредитами овернайт, отриманими вiд Нацiонального банку України шляхом рефiнансування.

1311 П Кошти, якi отриманi вiд Нацiонального банку України за операцiями РЕПО

Призначення рахунку: облiк коштiв, отриманих вiд Нацiонального банку України за операцiями РЕПО шляхом продажу Нацiональному банку України цiнних паперiв на певний перiод, з умовою зворотного їх викупу за заздалегiдь обумовленою цiною.

За кредитом рахункупроводяться суми коштiв, отриманих вiд Нацiонального банку України в обмiн на цiннi папери, якi є предметом операцiї РЕПО.

За дебетом рахункупроводяться суми, якi поверненi Нацiональному банку України у день зворотної купiвлi, в обмiн на цiннi папери банку.

1312 П Короткостроковi кредити, що отриманi вiд Нацiонального банку України шляхом рефiнансування

Призначення рахунку: облiк короткострокових кредитiв, що отриманi вiд Нацiонального банку України шляхом рефiнансування.

За кредитом рахункупроводяться суми короткострокових кредитiв, що отриманi вiд Нацiонального банку України шляхом рефiнансування.

За дебетом рахункупроводяться суми погашення заборгованостi за короткостроковими кредитами, що отриманi вiд Нацiонального банку України шляхом рефiнансування.

1316 П Короткостроковi стабiлiзацiйнi кредити, якi отриманi вiд Нацiонального банку України

Призначення рахунку: облiк короткострокових стабiлiзацiйних кредитiв, якi отриманi вiд Нацiонального банку України.

За кредитом рахункупроводяться суми отриманих короткострокових стабiлiзацiйних кредитiв.

За дебетом рахункупроводяться суми погашення заборгованостi за кредитами.

1317 П Iншi короткостроковi кредити, якi отриманi вiд Нацiонального банку України

Призначення рахунку: облiк iнших короткострокових кредитiв, отриманих вiд Нацiонального банку України, якi не вiдображенi за iншими рахунками групи N 131.

За кредитом рахункупроводяться суми отриманих кредитiв.

За дебетом рахункупроводяться суми погашення заборгованостi за кредитами.

1318 П Нарахованi витрати за короткостроковими кредитами, якi отриманi вiд Нацiонального банку України

Призначення рахунку: облiк нарахованих витрат за короткостроковими кредитами, якi отриманi вiд Нацiонального банку України. Витрати облiковуються у тому перiодi, до якого вони належать.

За кредитом рахункупроводяться суми нарахованих витрат до часу їх оплати.

За дебетом рахункупроводяться суми нарахованих витрат при їх сплатi.

132 Довгостроковi кредити, якi отриманi вiд Нацiонального банку України

1325 П Довгостроковi кредити, якi отриманi за рахунок коштiв мiжнародних фiнансових органiзацiй

Призначення рахунку: облiк довгострокових кредитiв, якi отриманi вiд Нацiонального банку України за рахунок коштiв мiжнародних фiнансових органiзацiй.

За кредитом рахункупроводяться суми кредитiв, якi отриманi за рахунок коштiв мiжнародних фiнансових органiзацiй.

За дебетом рахункупроводяться суми погашення заборгованостi за кредитами, якi отриманi за рахунок коштiв мiжнародних фiнансових органiзацiй.

1326 П Довгостроковi стабiлiзацiйнi кредити, якi отриманi вiд Нацiонального банку України

Призначення рахунку: облiк довгострокових стабiлiзацiйних кредитiв, отриманих вiд Нацiонального банку України.

За кредитом рахункупроводяться суми отриманих кредитiв.

За дебетом рахункупроводяться суми погашення заборгованостi за кредитами.

1327 П Iншi довгостроковi кредити, якi отриманi вiд Нацiонального банку України

Призначення рахунку: облiк iнших довгострокових кредитiв, отриманих вiд Нацiонального банку України, якi не вiдображенi за iншими рахунками групи N 132.

За кредитом рахункупроводяться суми отриманих кредитiв.

За дебетом рахункупроводяться суми погашення заборгованостi за кредитами.

1328 П Нарахованi витрати за довгостроковими кредитами, якi отриманi вiд Нацiонального банку України

Призначення рахунку: облiк нарахованих витрат за довгостроковими кредитами, якi отриманi вiд Нацiонального банку України. Витрати облiковуються у тому перiодi, до якого вони належать.

За кредитом рахункупроводяться суми нарахованих витрат до часу їх оплати.

За дебетом рахункупроводяться суми нарахованих витрат при їх сплатi.

133 Строковi депозити Нацiонального банку України

1332 П Короткостроковi депозити Нацiонального банку України

Призначення рахунку: облiк коштiв Нацiонального банку України, розмiщених на короткострокових депозитах.

За кредитом рахункупроводяться суми отриманих короткострокових депозитiв.

За дебетом рахункупроводяться суми повернених коштiв.

1335 П Довгостроковi депозити Нацiонального банку України

Призначення рахунку: облiк коштiв Нацiонального банку України, розмiщених на довгострокових депозитах.

За кредитом рахункупроводяться суми отриманих довгострокових депозитiв.

За дебетом рахункупроводяться суми повернених коштiв.

1338 П Нарахованi витрати за строковими депозитами

Призначення рахунку: облiк нарахованих витрат за строковими депозитами Нацiонального банку України. Витрати облiковуються у тому перiодi, до якого вони належать.

За кредитом рахункупроводяться суми нарахованих витрат до часу їх оплати.

За дебетом рахункупроводяться суми нарахованих витрат при їх сплатi.

14 Казначейськi та iншi цiннi папери, що рефiнансуються Нацiональним банком України, та цiннi папери, емiтованi Нацiональним банком України

140 Борговi цiннi папери, що рефiнансуються Нацiональним банком України, у торговому портфелi банку

1400 А Облiгацiї внутрiшньої державної позики, що рефiнансуються Нацiональним банком України, у торговому портфелi банку

1401 А Iншi борговi цiннi папери центральних органiв державного управлiння, що рефiнансуються Нацiональним банком України, у торговому портфелi банку

1402 А Борговi цiннi папери мiсцевих органiв державного управлiння, що рефiнансуються Нацiональним банком України, у торговому портфелi банку

Призначення рахунку: облiк номiнальної вартостi боргових цiнних паперiв, що рефiнансуються Нацiональним банком України, у торговому портфелi банку.

За дебетом рахункупроводяться суми номiнальної вартостi боргових цiнних паперiв, що придбанi або переведенi з iншого портфеля банку.

За кредитом рахункупроводяться суми номiнальної вартостi цiнних паперiв, що проданi або переведенi до iншого портфеля банку.

1405 АП Переоцiнка боргових цiнних паперiв, що рефiнансуються Нацiональним банком України, у торговому портфелi банку

Призначення рахунку: облiк результатiв переоцiнки до справедливої вартостi боргових цiнних паперiв, що облiковуються в торговому портфелi банку.

За дебетом рахункупроводяться суми збiльшення вартостi (дооцiнки) боргових цiнних паперiв, списанi суми уцiнки за цiнними паперами пiд час їх продажу та переведення до iншого портфеля банку.

За кредитом рахункупроводяться суми зменшення вартостi (уцiнки) боргових цiнних паперiв, списанi суми дооцiнки за цiнними паперами пiд час їх продажу та переведення до iншого портфеля банку.

1406 КА Неамортизований дисконт за борговими цiнними паперами, що рефiнансуються Нацiональним банком України, у торговому портфелi банку

Призначення рахунку: облiк неамортизованого дисконту за борговими цiнними паперами, що придбанi з дисконтом.

За кредитом рахункупроводяться суми неамортизованого дисконту за цiнними паперами, що придбанi або переведенi з iншого портфеля банку.

За дебетом рахункупроводяться суми амортизацiї дисконту пiд час нарахування доходiв за звiтний перiод та суми неамортизованого дисконту в разi продажу цiнних паперiв або їх переведення до iншого портфеля банку.

1407 А Неамортизована премiя за борговими цiнними паперами, що рефiнансуються Нацiональним банком України, у торговому портфелi банку

Призначення рахунку: облiк неамортизованої премiї за борговими цiнними паперами, що придбанi з премiєю.

За дебетом рахункупроводяться суми неамортизованої премiї за цiнними паперами, що придбанi або переведенi з iншого портфеля банку.

За кредитом рахункупроводяться суми амортизацiї премiї пiд час нарахування доходiв за звiтний перiод та суми неамортизованої премiї в разi продажу або переведення цiнних паперiв до iншого портфеля банку.

1408 А Нарахованi доходи за борговими цiнними паперами, що рефiнансуються Нацiональним банком України, у торговому портфелi банку

Призначення рахунку: облiк нарахованих доходiв за купонними борговими цiнними паперами, що рефiнансуються Нацiональним банком України.

За дебетом рахункупроводяться суми нарахованих процентiв до часу їх сплати, суми нарахованих процентiв за цiнними паперами, що переведенi з iншого портфеля, а також суми сплачених накопичених процентiв пiд час купiвлi цiнних паперiв.

За кредитом рахункупроводяться суми нарахованих процентiв пiд час отримання, суми накопичених процентiв у разi продажу цiнних паперiв, а також суми нарахованих процентiв пiд час переведення цiнних паперiв до iншого портфеля банку.

141 Борговi цiннi папери, що рефiнансуються Нацiональним банком України, у портфелi банку на продаж

1410 А Облiгацiї внутрiшньої державної позики, що рефiнансуються Нацiональним банком України, у портфелi банку на продаж

1411 А Iншi борговi цiннi папери центральних органiв державного управлiння, що рефiнансуються Нацiональним банком України, у портфелi банку на продаж

1412 А Борговi цiннi папери мiсцевих органiв державного управлiння, що рефiнансуються Нацiональним банком України, у портфелi банку на продаж

Призначення рахунку: облiк номiнальної вартостi боргових цiнних паперiв, що рефiнансуються Нацiональним банком України, у портфелi банку на продаж.

За дебетом рахункупроводяться суми номiнальної вартостi цiнних паперiв, що придбанi або переведенi з iнших портфелiв банку.

За кредитом рахункупроводяться суми номiнальної вартостi цiнних паперiв, що проданi, погашенi або переведенi до iнших портфелiв банку.

1415 АП Переоцiнка боргових цiнних паперiв, що рефiнансуються Нацiональним банком України, у портфелi банку на продаж

Призначення рахунку: облiк результатiв переоцiнки до справедливої вартостi боргових цiнних паперiв, що облiковуються в портфелi банку на продаж.

За дебетом рахункупроводяться суми збiльшення вартостi (дооцiнки) боргових цiнних паперiв, списанi суми уцiнки за цiнними паперами пiд час їх продажу та переведення до iнших портфелiв банку.

За кредитом рахункупроводяться суми зменшення вартостi (уцiнки) боргових цiнних паперiв, списанi суми дооцiнки за цiнними паперами пiд час їх продажу та переведення до iнших портфелiв банку.

1416 КА Неамортизований дисконт за борговими цiнними паперами, що рефiнансуються Нацiональним банком України, у портфелi банку на продаж

Призначення рахунку: облiк неамортизованого дисконту за борговими цiнними паперами, що придбанi з дисконтом.

За кредитом рахункупроводяться суми неамортизованого дисконту за цiнними паперами, що придбанi або переведенi з iнших портфелiв банку.

За дебетом рахункупроводяться суми амортизацiї дисконту пiд час нарахування доходiв за звiтний перiод та суми неамортизованого дисконту в разi продажу цiнних паперiв або їх переведення до iнших портфелiв банку.

1417 А Неамортизована премiя за борговими цiнними паперами, що рефiнансуються Нацiональним банком України, у портфелi банку на продаж

Призначення рахунку: облiк неамортизованої премiї боргових цiнних паперiв, що придбанi з премiєю.

За дебетом рахункупроводяться суми неамортизованої премiї за цiнними паперами, що придбанi або переведенi з iнших портфелiв банку.

За кредитом рахункупроводяться суми амортизацiї премiї пiд час нарахування доходiв за звiтний перiод та суми неамортизованої премiї в разi продажу або переведення цiнних паперiв до iнших портфелiв банку.

1418 А Нарахованi доходи за борговими цiнними паперами, що рефiнансуються Нацiональним банком України, у портфелi банку на продаж

Призначення рахунку: облiк нарахованих доходiв за борговими цiнними паперами, що рефiнансуються Нацiональним банком України, у портфелi банку на продаж.

За дебетом рахункупроводяться суми нарахованих процентiв до часу їх сплати, суми нарахованих процентiв за цiнними паперами, що переведенi з iнших портфелiв, а також суми сплачених накопичених процентiв пiд час купiвлi цiнних паперiв.

За кредитом рахункупроводяться суми нарахованих процентiв пiд час їх отримання, суми накопичених нарахованих процентiв у разi продажу цiнних паперiв, а також суми нарахованих процентiв пiд час переведення до iнших портфелiв банку.

1419 А Простроченi нарахованi доходи за борговими цiнними паперами, що рефiнансуються Нацiональним банком України, у портфелi банку на продаж

Призначення рахунку: облiк прострочених нарахованих доходiв за борговими цiнними паперами, що рефiнансуються Нацiональним банком України, у портфелi банку на продаж.

За дебетом рахункупроводяться суми прострочених нарахованих процентiв.

За кредитом рахункупроводяться суми отриманих процентiв або списаних процентiв.

142 Борговi цiннi папери, що рефiнансуються Нацiональним банком України, у портфелi банку до погашення

1420 А Облiгацiї внутрiшньої державної позики, що рефiнансуються Нацiональним банком України, у портфелi банку до погашення

1421 А Iншi борговi цiннi папери центральних органiв державного управлiння, що рефiнансуються Нацiональним банком України, у портфелi банку до погашення

1422 А Борговi цiннi папери мiсцевих органiв державного управлiння, що рефiнансуються Нацiональним банком України, у портфелi банку до погашення

Призначення рахунку: облiк номiнальної вартостi боргових цiнних паперiв, що рефiнансуються Нацiональним банком України, у портфелi банку до погашення.

За дебетом рахункупроводяться суми номiнальної вартостi цiнних паперiв, що придбанi або переведенi з iншого портфеля банку.

За кредитом рахункупроводяться суми номiнальної вартостi цiнних паперiв, що погашенi або переведенi до iншого портфеля банку.

1426 КА Неамортизований дисконт за борговими цiнними паперами, що рефiнансуються Нацiональним банком України, у портфелi банку до погашення

Призначення рахунку: облiк неамортизованого дисконту за борговими цiнними паперами, що придбанi з дисконтом.

За кредитом рахункупроводяться суми неамортизованого дисконту за цiнними паперами, що придбанi або переведенi з iншого портфеля банку.

За дебетом рахункупроводяться суми амортизацiї дисконту пiд час нарахування доходiв за звiтний перiод та суми неамортизованого дисконту в разi переведення цiнних паперiв до iншого портфеля банку.

1427 А Неамортизована премiя за борговими цiнними паперами, що рефiнансуються Нацiональним банком України, у портфелi банку до погашення

Призначення рахунку: облiк неамортизованої премiї за борговими цiнними паперами, що придбанi з премiєю.

За дебетом рахункупроводяться суми неамортизованої премiї за цiнними паперами, що придбанi або переведенi з iншого портфеля банку.

За кредитом рахункупроводяться суми амортизацiї премiї пiд час нарахування доходiв за звiтний перiод та суми неамортизованої премiї у разi переведення цiнних паперiв до iншого портфеля банку.

1428 А Нарахованi доходи за борговими цiнними паперами, що рефiнансуються Нацiональним банком України, у портфелi банку до погашення

Призначення рахунку: облiк нарахованих доходiв за купонними борговими цiнними паперами, що рефiнансуються Нацiональним банком України, у портфелi банку до погашення.

За дебетом рахункупроводяться суми нарахованих процентiв до часу їх сплати, суми нарахованих процентiв за цiнними паперами, що переведенi з iншого портфеля, а також суми накопичених сплачених процентiв пiд час купiвлi цiнних паперiв.

За кредитом рахункупроводяться суми отриманих процентiв та суми нарахованих процентiв за цiнними паперами, що переведенi до iншого портфеля або перерахованi на рахунок прострочених нарахованих доходiв.

1429 А Простроченi нарахованi доходи за борговими цiнними паперами, що рефiнансуються Нацiональним банком України, у портфелi банку до погашення

Призначення рахунку: облiк прострочених нарахованих доходiв за борговими цiнними паперами, що рефiнансуються Нацiональним банком України, у портфелi банку до погашення.

За дебетом рахункупроводяться суми прострочених нарахованих процентiв.

За кредитом рахункупроводяться суми отриманих процентiв або списаних процентiв.

143 Борговi цiннi папери, емiтованi Нацiональним банком України, у портфелi банку на продаж

1430 А Борговi цiннi папери, емiтованi Нацiональним банком України, у портфелi банку на продаж

Призначення рахунку: облiк номiнальної вартостi боргових цiнних паперiв, емiтованих Нацiональним банком України, у портфелi банку на продаж.

За дебетом рахункупроводяться суми номiнальної вартостi цiнних паперiв, що придбанi або переведенi з iнших портфелiв банку.

За кредитом рахункупроводяться суми номiнальної вартостi цiнних паперiв, що проданi, погашенi або переведенi до iнших портфелiв банку.

1435 АП Переоцiнка боргових цiнних паперiв, емiтованих Нацiональним банком України, у портфелi банку на продаж

Призначення рахунку: облiк результатiв переоцiнки до справедливої вартостi боргових цiнних паперiв, емiтованих Нацiональним банком України, що облiковуються в портфелi банку на продаж.

За дебетом рахункупроводяться суми збiльшення вартостi (дооцiнки) боргових цiнних паперiв, списанi суми уцiнки за цiнними паперами пiд час їх продажу та переведення до iнших портфелiв банку.

За кредитом рахункупроводяться суми зменшення вартостi (уцiнки) боргових цiнних паперiв, списанi суми дооцiнки за цiнними паперами пiд час їх продажу та переведення до iнших портфелiв банку.

1436 КА Неамортизований дисконт за борговими цiнними паперами, емiтованими Нацiональним банком України, у портфелi банку на продаж

Призначення рахунку: облiк неамортизованого дисконту за борговими цiнними паперами, емiтованими Нацiональним банком України, що придбанi з дисконтом.

За кредитом рахункупроводяться суми неамортизованого дисконту за цiнними паперами, що придбанi або переведенi з iнших портфелiв банку.

За дебетом рахункупроводяться суми амортизацiї дисконту пiд час нарахування доходiв за звiтний перiод та суми неамортизованого дисконту в разi переведення цiнних паперiв до iнших портфелiв банку.

1437 А Неамортизована премiя за борговими цiнними паперами, емiтованими Нацiональним банком України, у портфелi банку на продаж

Призначення рахунку: облiк неамортизованої премiї за борговими цiнними паперами, емiтованими Нацiональним банком України, у портфелi банку на продаж.

За дебетом рахункупроводяться суми неамортизованої премiї за цiнними паперами, що придбанi або переведенi з iнших портфелiв банку.

За кредитом рахункупроводяться суми амортизацiї премiї пiд час нарахування доходiв за звiтний перiод та суми неамортизованої премiї у разi переведення цiнних паперiв до iнших портфелiв банку.

1438 А Нарахованi доходи за борговими цiнними паперами, емiтованими Нацiональним банком України, у портфелi банку на продаж

Призначення рахунку: облiк нарахованих доходiв за борговими цiнними паперами, емiтованими Нацiональним банком України, у портфелi банку на продаж.

За дебетом рахункупроводяться суми нарахованих процентiв до часу їх сплати, суми нарахованих процентiв за цiнними паперами, що переведенi з iнших портфелiв, а також суми сплачених накопичених процентiв пiд час купiвлi цiнних паперiв.

За кредитом рахункупроводяться суми нарахованих процентiв пiд час їх отримання, суми накопичених нарахованих процентiв у разi продажу цiнних паперiв, а також суми нарахованих процентiв пiд час переведення до iнших портфелiв банку.

144 Борговi цiннi папери, емiтованi Нацiональним банком України, у портфелi банку до погашення

1440 А Борговi цiннi папери, емiтованi Нацiональним банком України, у портфелi банку до погашення

Призначення рахунку: облiк боргових цiнних паперiв, випущених Нацiональним банком України, у портфелi банку до погашення.

За дебетом рахункупроводяться суми номiнальної вартостi цiнних паперiв, що придбанi або переведенi з iншого портфеля банку.

За кредитом рахункупроводяться суми номiнальної вартостi цiнних паперiв, що погашенi або переведенi до iншого портфеля банку.

1446 КА Неамортизований дисконт за борговими цiнними паперами, емiтованими Нацiональним банком України, у портфелi банку до погашення

Призначення рахунку: облiк неамортизованого дисконту за борговими цiнними паперами, випущеними Нацiональним банком України, у портфелi банку до погашення, що придбанi з дисконтом.

За кредитом рахункупроводяться суми неамортизованого дисконту за цiнними паперами, що придбанi або переведенi з iншого портфеля банку.

За дебетом рахункупроводяться суми амортизацiї дисконту пiд час нарахування доходiв за звiтний перiод та суми неамортизованого дисконту в разi переведення цiнних паперiв до iншого портфеля банку.

1447 А Неамортизована премiя за борговими цiнними паперами, емiтованими Нацiональним банком України, у портфелi банку до погашення

Призначення рахунку: облiк неамортизованої премiї за борговими цiнними паперами, випущеними Нацiональним банком України, у портфелi банку до погашення, що придбанi з премiєю.

За дебетом рахункупроводяться суми неамортизованої премiї за цiнними паперами, що придбанi або переведенi з iншого портфеля банку.

За кредитом рахункупроводяться суми амортизацiї премiї пiд час нарахування доходiв за звiтний перiод та суми неамортизованої премiї в разi переведення цiнних паперiв до iншого портфеля банку.

1448 А Нарахованi доходи за борговими цiнними паперами, емiтованими Нацiональним банком України, у портфелi банку до погашення

Призначення рахунку: облiк нарахованих доходiв за купонними борговими цiнними паперами, випущеними Нацiональним банком України, у портфелi банку до погашення.

За дебетом рахункупроводяться суми нарахованих процентiв до часу їх сплати, суми нарахованих процентiв за цiнними паперами, що переведенi з iншого портфеля, а також суми сплачених накопичених процентiв пiд час купiвлi цiнних паперiв.

За кредитом рахункупроводяться суми отриманих процентiв, а також суми нарахованих процентiв за цiнними паперами, що переведенi до iншого портфеля банку.

149 Резерви пiд знецiнення боргових цiнних паперiв, що рефiнансуються Нацiональним банком України

1490 КА Резерв пiд знецiнення боргових цiнних паперiв, що рефiнансуються Нацiональним банком України, у портфелi банку на продаж

Призначення рахунку: облiк резервiв, створених у зв'язку iз зменшенням корисностi боргових цiнних паперiв, що рефiнансуються Нацiональним банком України, у портфелi банку на продаж.

За кредитом рахункупроводяться суми сформованих резервiв.

За дебетом рахункупроводяться суми зменшення резервiв або суми використаних резервiв у встановленому порядку.

1491 КА Резерв пiд знецiнення боргових цiнних паперiв, що рефiнансуються Нацiональним банком України, у портфелi банку до погашення

Призначення рахунку: облiк резервiв, створених у зв'язку iз зменшенням корисностi боргових цiнних паперiв, що рефiнансуються Нацiональним банком України, у портфелi банку до погашення.

За кредитом рахункупроводяться суми сформованих резервiв.

За дебетом рахункупроводяться суми зменшення резервiв або суми використаних резервiв у встановленому порядку.

1492 КА Резерв пiд заборгованiсть за нарахованими доходами за борговими цiнними паперами, що рефiнансуються Нацiональним банком України, у портфелi банку на продаж

Призначення рахунку: облiк резервiв на покриття заборгованостi за нарахованими доходами за борговими цiнними паперами, що рефiнансуються Нацiональним банком України, у портфелi банку на продаж.

За кредитом рахункупроводяться суми сформованих резервiв.

За дебетом рахункупроводяться суми зменшення резервiв або суми використаних резервiв.

1493 КА Резерв пiд заборгованiсть за нарахованими доходами за борговими цiнними паперами, що рефiнансуються Нацiональним банком України, у портфелi банку до погашення

Призначення рахунку: облiк резервiв на покриття заборгованостi за нарахованими доходами за борговими цiнними паперами, що рефiнансуються Нацiональним банком України, у портфелi банку до погашення.

За кредитом рахункупроводяться суми сформованих резервiв.

За дебетом рахункупроводяться суми зменшення резервiв або суми використаних резервiв.

15 Кошти в iнших банках

150 Кошти до запитання в iнших банках

1500 А Кореспондентськi рахунки, якi вiдкритi в iнших банках

Призначення рахунку: облiк коштiв на кореспондентських рахунках, якi вiдкритi в iнших банках, а також депозитiв до запитання в iнших банках.

За дебетом рахункупроводяться суми, що надходять на користь банку, його клiєнтiв i кореспондентiв.

За кредитом рахункупроводяться суми, що списуються згiдно з дорученням банку за власними операцiями, операцiями клiєнтiв i кореспондентiв.

1508 А Нарахованi доходи за коштами до запитання в iнших банках

Призначення рахунку: облiк нарахованих доходiв за коштами до запитання в iнших банках. Доходи облiковуються у тому перiодi, до якого вони належать.

За дебетом рахункупроводяться суми нарахованих доходiв до часу їх сплати.

За кредитом рахункупроводяться суми нарахованих доходiв при їх отриманнi чи суми, якi перерахованi на рахунок прострочених нарахованих доходiв у разi несвоєчасного їх отримання.

1509 А Простроченi нарахованi доходи за коштами до запитання в iнших банках

Призначення рахунку: облiк не отриманих у строк нарахованих доходiв за коштами до запитання в iнших банках.

За дебетом рахункупроводяться суми прострочених нарахованих доходiв.

За кредитом рахункупроводяться суми отриманих доходiв або доходiв, що визнанi сумнiвними Подальший облiк списаних доходiв здiйснюється за позабалансовим рахунком N 9600.

151 Строковi депозити, якi розмiщенi в iнших банках За рахунками цiєї групи облiковуються депозитнi операцiї i операцiї на строк в один операцiйний день.

1510 А Депозити овернайт, якi розмiщенi в iнших банках

Призначення рахунку: облiк депозитiв, якi розмiщенi банками в iнших банках на строк не бiльше одного операцiйного дня.

За дебетом рахункупроводяться суми розмiщених депозитiв овернайт.

За кредитом рахункупроводяться суми повернених коштiв при закiнченнi строку депозиту, а також суми, перерахованi на рахунки простроченої та сумнiвної заборгованостi.

1511 А Гарантiйнi депозити та грошове покриття в iнших банках

Призначення рахунку: облiк коштiв, якi вимагаються банками-контрагентами для покриття кредитного ризику за рiзними операцiями в цих банках (депозитами, акредитивами тощо).

За дебетом рахункупроводяться суми розмiщених депозитiв та суми грошового покриття за вiдповiдними акредитивами тощо.

За кредитом рахункупроводяться суми повернених депозитiв та суми акредитивiв, виконаних за дорученням банку-емiтента, а також суми, перерахованi на рахунки простроченої i сумнiвної заборгованостi тощо.

1512 А Iншi короткостроковi депозити, якi розмiщенi в iнших банках

Призначення рахунку: облiк коштiв, розмiщених в iнших банках на короткострокових депозитах.

За дебетом рахункупроводяться суми розмiщених коштiв.

За кредитом рахункупроводяться суми повернених депозитiв, а також суми, перерахованi на рахунки простроченої i сумнiвної заборгованостi.

1515 А Довгостроковi депозити, якi розмiщенi в iнших банках

Призначення рахунку: облiк коштiв, розмiщених в iнших банках на довгострокових депозитах.

За дебетом рахункупроводяться суми розмiщених коштiв.

За кредитом рахункупроводяться суми повернених депозитiв, а також суми, перерахованi на рахунки простроченої i сумнiвної заборгованостi.

1516 А Довгостроковi депозити, якi розмiщенi на умовах субординованого боргу

Призначення рахунку: облiк коштiв, якi розмiщенi на умовах субординованого боргу на пiдставi довгострокової угоди.

За дебетом рахункупроводяться суми розмiщених депозитiв на умовах субординованого боргу.

За кредитом рахункупроводяться суми повернення субординованого боргу, а також суми, що перерахованi на рахунок сумнiвної заборгованостi.

1517 А Прострочена заборгованiсть за строковими депозитами, якi розмiщенi в iнших банках

Призначення рахунку: облiк не погашеної в строк заборгованостi за строковими депозитами, розмiщеними в iнших банках.

За дебетом рахункупроводяться суми простроченої заборгованостi.

За кредитом рахункупроводяться суми погашення простроченої заборгованостi, а також суми, перерахованi на рахунки сумнiвної заборгованостi.

1518 А Нарахованi доходи за строковими депозитами, якi розмiщенi в iнших банках

Призначення рахунку: облiк нарахованих доходiв за строковими депозитами, якi розмiщенi в iнших банках. Доходи облiковуються у тому перiодi, до якого вони належать.

За дебетом рахункупроводяться суми нарахованих доходiв до часу їх сплати.

За кредитом рахункупроводяться суми нарахованих доходiв при їх отриманнi та суми, якi перерахованi на рахунок прострочених нарахованих доходiв у разi несвоєчасного їх отримання.

1519 А Простроченi нарахованi доходи за строковими депозитами, якi розмiщенi в iнших банках

Призначення рахунку: облiк не отриманих у строк нарахованих доходiв за строковими депозитами, якi розмiщенi в iнших банках.

За дебетом рахункупроводяться суми прострочених нарахованих доходiв.

За кредитом рахункупроводяться суми отриманих доходiв або доходiв, що визнанi сумнiвними.

152 Кредити, якi наданi iншим банкам

1520 А Овердрафт за рахунками iнших банкiв

Призначення рахунку: використовується для вiдображення дебетових залишкiв за кореспондентськими рахунками iнших банкiв.

За дебетом рахункупроводяться суми дебетових залишкiв за рахунками банкiв. Дебетовi залишки переносяться на цей рахунок автоматично при закриттi операцiйного дня.

За кредитом рахункупроводяться суми, що повертаються на рахунки банкiв при вiдкриттi операцiйного дня. Проводки можуть виконуватися автоматично.

1521 А Кредити овернайт, якi наданi iншим банкам

Призначення рахунку: облiк кредитiв, якi наданi iншим банкам на строк не бiльше одного операцiйного дня.

За дебетом рахункупроводяться суми наданих кредитiв овернайт.

За кредитом рахункупроводяться суми погашеної заборгованостi за кредитами овернайт, а також суми, якi перерахованi на рахунки простроченої та сумнiвної заборгованостi.

1522 А Кошти, якi наданi iншим банкам за операцiями РЕПО

Призначення рахунку: облiк коштiв, наданих iншим банкам за операцiями РЕПО, шляхом купiвлi у них цiнних паперiв на певний перiод, з умовою зворотного їх викупу за заздалегiдь обумовленою цiною або з умовою гарантiї погашення у разi, якщо строк операцiї РЕПО збiгається iз строком до погашення цiнних паперiв.

За дебетом рахункупроводяться суми коштiв, наданих iншим банкам в обмiн на цiннi папери, якi є предметом операцiї РЕПО.

За кредитом рахункупроводяться суми, якi надiйшли вiд iнших банкiв у день зворотної купiвлi, в обмiн на поверненi банком цiннi папери.

1523 АП Iншi короткостроковi кредити, якi наданi iншим банкам

Призначення рахунку: облiк короткострокових кредитiв, що наданi банкам, крiм кредитiв, якi облiковуються за рахунками 1520-1522. За цим рахунком облiковуються, наприклад, врахованi банком простi векселi, що емiтованi банками. Неамортизований дисконт за врахованими векселями облiковується за окремим контрактивним аналiтичним рахунком.

За дебетом рахункупроводяться суми наданих кредитiв, а також проводиться амортизацiя дисконту за врахованими векселями.

За кредитом рахункупроводяться суми погашення заборгованостi, а також суми, що перерахованi на рахунки простроченої та сумнiвної заборгованостi; проводяться суми неамортизованого дисконту за врахованими векселями.

1524 АП Довгостроковi кредити, якi наданi iншим банкам

Призначення рахунку: облiк довгострокових кредитiв, що наданi iншим банкам (мiжбанкiвськi кредити). За цим рахунком облiковуються, наприклад, субординованi кредити, якi наданi iншим банкам, врахованi банком векселi, платниками за якими є банки. Неамортизований дисконт за врахованими векселями облiковується за окремим контрактивним аналiтичним рахунком.

За дебетом рахункупроводяться суми наданих кредитiв, а також проводиться амортизацiя дисконту за врахованими векселями.

За кредитом рахункупроводяться суми погашення заборгованостi, а також суми, що перерахованi на рахунки простроченої та сумнiвної заборгованостi; проводяться суми неамортизованого дисконту за врахованими векселями.

1525 А Фiнансовий лiзинг (оренда), що наданий iншим банкам

Призначення рахунку: облiк непогашеної заборгованостi iнших банкiв за основними засобами, переданими у фiнансовий лiзинг.

За дебетом рахункупроводяться суми заборгованостi за угодами фiнансового лiзингу на дату їх укладення.

За кредитом рахункупроводяться суми отриманих доходiв або доходiв, що визнанi сумнiвними.

1527 А Прострочена заборгованiсть за кредитами, якi наданi iншим банкам

Призначення рахунку: облiк не погашених у строк кредитiв, наданих iншим банкам.

За дебетом рахункупроводяться суми простроченої заборгованостi за наданими кредитами.

За кредитом рахункупроводяться суми погашення простроченої заборгованостi за кредитами та суми, перерахованi на рахунки сумнiвної заборгованостi.

1528 А Нарахованi доходи за кредитами, якi наданi iншим банкам

Призначення рахунку: облiк нарахованих доходiв за кредитами, якi наданi iншим банкам. Доходи облiковуються у тому перiодi, до якого вони належать.

За дебетом рахункупроводяться суми нарахованих доходiв до часу їх сплати.

За кредитом рахункупроводяться суми нарахованих доходiв при їх отриманнi та суми, якi перерахованi на рахунок прострочених нарахованих доходiв у разi несвоєчасного їх отримання.

1529 А Простроченi нарахованi доходи за кредитами, якi наданi iншим банкам

Призначення рахунку: облiк не отриманих у строк нарахованих доходiв за кредитами, якi наданi iншим банкам.

За дебетом рахункупроводяться суми прострочених нарахованих доходiв.

За кредитом рахункупроводяться суми отриманих або списаних доходiв. Подальший облiк списаних доходiв здiйснюється за позабалансовим рахунком N 9600.

158 Сумнiвна заборгованiсть iнших банкiв

1580 А Сумнiвна заборгованiсть за коштами до запитання в iнших банках

Призначення рахунку: облiк коштiв до запитання, розмiщених у iнших банках, повернення яких викликає сумнiв.

За дебетом рахункупроводяться суми заборгованостi за коштами до запитання, яка класифiкована як сумнiвна.

За кредитом рахункупроводиться погашення сумнiвної заборгованостi, списання безнадiйних боргiв у встановленому порядку.

1581 А Сумнiвна заборгованiсть за строковими депозитами, якi розмiщенi в iнших банках

Призначення рахунку: облiк коштiв за строковими депозитами, розмiщеними в iнших банках, повернення яких викликає сумнiв.

За дебетом рахункупроводяться суми заборгованостi за строковими депозитами, яка класифiкована як сумнiвна.

За кредитом рахункупроводиться погашення сумнiвної заборгованостi, списання безнадiйних боргiв у встановленому порядку, а також, у разi покращання перспективи повернення коштiв, вiднесення заборгованостi в зворотному порядку на вiдповiднi рахунки.

1582 А Сумнiвна заборгованiсть за кредитами, якi наданi iншим банкам

Призначення рахунку: облiк кредитiв, наданих iншим банкам, повернення яких викликає сумнiв.

За дебетом рахункупроводяться суми заборгованостi за наданими кредитами, яка класифiкована як сумнiвна.

За кредитом рахункупроводиться погашення заборгованостi, списання безнадiйних боргiв у встановленому порядку.

1589 А Сумнiвна заборгованiсть за виплаченими гарантiями, виданими iншим банкам

Призначення рахунку: облiк коштiв, виплачених за виконаними гарантiями, якi були наданi банкам i не забезпеченi контргарантiєю платоспроможного банку.

За дебетом рахункупроводяться суми, якi виплаченi за гарантiями, наданими банкам при невиконаннi ними своїх зобов'язань перед третьою стороною.

За кредитом рахункупроводиться погашення заборгованостi або списання безнадiйних боргiв у встановленому порядку.

159 Резерв пiд заборгованiсть iнших банкiв

1590 КА Резерви пiд нестандартну заборгованiсть iнших банкiв

Призначення рахунку: облiк резервiв на можливi втрати за заборгованiстю iнших банкiв, вiднесеної до категорiй: "пiд контролем", "субстандартна", "сумнiвна", "безнадiйна". Вiдрахування до резервiв здiйснюються вiдповiдно до чинного законодавства та нормативних актiв Нацiонального банку України.

За кредитом рахункупроводяться суми сформованих резервiв або його збiльшення.

За дебетом рахункупроводиться списання безнадiйної заборгованостi або зменшення резервiв

1591 КА Резерви пiд стандартну заборгованiсть iнших банкiв

Призначення рахунку: облiк резервiв на можливi втрати за заборгованiстю iнших банкiв за кредитами, вiднесеними до категорiї "стандартнi". Вiдрахування до резервiв здiйснюється вiдповiдно до чинного законодавства та нормативних актiв Нацiонального банку України.

За кредитом рахункупроводяться суми сформованих резервiв або його збiльшення.

За дебетом рахункупроводиться списання безнадiйної заборгованостi або суми зменшення резервiв.

16 Кошти iнших банкiв

160 Кошти до запитання iнших банкiв

1600 П Кореспондентськi рахунки iнших банкiв

Призначення рахунку: облiк коштiв на кореспондентських рахунках, якi вiдкритi iншим банкам. За цим рахунком також облiковуються залученi вiд банкiв депозити до запитання.

За кредитом рахункупроводяться суми, якi надходять на користь банкiв та їх клiєнтiв.

За дебетом рахункупроводяться суми, якi списуються згiдно з дорученням банку-власника рахунку за власними операцiями i за операцiями їх клiєнтiв.

1608 П Нарахованi витрати за коштами до запитання iнших банкiв

Призначення рахунку: облiк нарахованих витрат за коштами до запитання iнших банкiв. Витрати облiковуються у тому перiодi, до якого вони належать.

За кредитом рахункупроводяться суми нарахованих витрат до часу їх оплати.

За дебетом рахункупроводяться суми нарахованих витрат при їх сплатi.

161 Строковi депозити iнших банкiв

1610 П Депозити овернайт iнших банкiв

Призначення рахунку: облiк депозитiв термiном не бiльше одного операцiйного дня, розмiщених iншими банками.

За кредитом рахункупроводяться суми отриманих депозитiв овернайт вiд iнших банкiв.

За дебетом рахункупроводяться суми повернених коштiв.

1611 П Гарантiйнi депозити та грошове покриття iнших банкiв.

Призначення рахунку: облiк коштiв iнших банкiв, якi призначенi для покриття кредитного ризику за рiзними операцiями з цими банками (депозитами, акредитивами тощо).

За кредитом рахункупроводяться суми отриманих депозитiв та суми грошового покриття за вiдповiдними акредитивами тощо.

За дебетом рахункупроводяться суми повернених депозитiв та суми акредитивiв, виконаних банком за дорученням банку-емiтента.

1612 П Короткостроковi депозити iнших банкiв

Призначення рахунку: облiк коштiв iнших банкiв, розмiщених на короткострокових депозитах.

За кредитом рахункупроводяться суми отриманих короткострокових депозитiв.

За дебетом рахункупроводяться суми повернених коштiв.

1615 П Довгостроковi депозити iнших банкiв

Призначення рахунку: облiк коштiв iнших банкiв, розмiщених на довгострокових депозитах.

За кредитом рахункупроводяться суми отриманих довгострокових депозитiв.

За дебетом рахункупроводяться суми повернених коштiв.

1618 П Нарахованi витрати за строковими депозитами iнших банкiв

Призначення рахунку: облiк нарахованих витрат за строковими депозитами iнших банкiв. Витрати облiковуються у тому перiодi, до якого вони належать.

За кредитом рахункупроводяться суми нарахованих витрат до часу їх оплати.

За дебетом рахункупроводяться суми нарахованих витрат при їх сплатi.

162 Кредити, якi отриманi вiд iнших банкiв

1620 П Овердрафт за рахунками, якi вiдкритi в iнших банках

Призначення рахунку: використовується для вiдображення кредитових залишкiв за кореспондентськими рахунками.

За кредитом рахункупроводяться суми кредитових залишкiв за кореспондентськими рахунками. Кредитовi залишки зараховуються на цей рахунок автоматично пiд час закриття операцiйного дня.

За дебетом рахункупроводяться суми, що повертаються на кореспондентськi рахунки.

1621 П Кредити овернайт, якi отриманi вiд iнших банкiв

Призначення рахунку: облiк кредитiв термiном не бiльше одного операцiйного дня, отриманих вiд iнших банкiв.

За кредитом рахункупроводяться суми кредитiв овернайт, отриманих вiд iнших банкiв.

За дебетом рахункупроводяться суми повернених кредитiв овернайт.

1622 П Кошти, якi отриманi вiд iнших банкiв за операцiями РЕПО

Призначення рахунку: облiк коштiв, отриманих вiд iнших банкiв за операцiями РЕПО шляхом продажу їм цiнних паперiв на певний перiод, iз умовою зворотного їх викупу за заздалегiдь обумовленою цiною.

За кредитом рахункупроводяться суми коштiв, отриманих вiд iнших банкiв в обмiн на цiннi папери, якi є предметом операцiї РЕПО.

За дебетом рахункупроводяться суми коштiв, якi сплаченi iншим банкам у день зворотної купiвлi, в обмiн на вiдповiднi цiннi папери.

1623 П Iншi короткостроковi кредити, якi отриманi вiд iнших банкiв

Призначення рахунку: облiк iнших короткострокових кредитiв, отриманих вiд iнших банкiв (мiжбанкiвський кредит). За цим рахунком облiковуються iншi короткостроковi кредити, якi не вiдображенi за рахунками NN 1620, 1621, 1622.

За кредитом рахункупроводяться суми отриманих короткострокових кредитiв.

За дебетом рахункупроводяться суми повернених короткострокових кредитiв.

1624 П Довгостроковi кредити, якi отриманi вiд iнших банкiв

Призначення рахунку: облiк довгострокових кредитiв, отриманих вiд iнших банкiв.

За кредитом рахункупроводяться суми отриманих вiд iнших банкiв довгострокових кредитiв.

За дебетом рахункупроводяться суми повернених довгострокових кредитiв iнших банкiв.

1628 П Нарахованi витрати за кредитами, якi отриманi вiд iнших банкiв

Призначення рахунку: облiк нарахованих витрат за кредитами, якi отриманi вiд iнших банкiв. Витрати облiковуються у тому перiодi, до якого вони належать.

За кредитом рахункупроводяться суми нарахованих витрат до часу їх оплати.

За дебетом рахункупроводяться суми нарахованих витрат при їх сплатi.

17 Сумнiвна заборгованiсть та резерви за нарахованими доходами за мiжбанкiвськими операцiями

178 Сумнiвна заборгованiсть за нарахованими доходами за мiжбанкiвськими операцiями

1780 А Сумнiвна заборгованiсть за нарахованими доходами за мiжбанкiвськими операцiями

Призначення рахунку: облiк заборгованостi за нарахованими доходами за мiжбанкiвськими операцiями, що визнана сумнiвною.

За дебетом рахункупроводяться суми сумнiвної заборгованостi за нарахованими доходами.

За кредитом рахункупроводяться суми отриманих або списаних нарахованих доходiв. Подальший облiк списаних доходiв здiйснюється за позабалансовим рахунком 9600.

179 Резерви пiд заборгованiсть за нарахованими доходами за мiжбанкiвськими операцiями.

1790 КА Резерви пiд заборгованiсть за нарахованими доходами за мiжбанкiвськими операцiями

Призначення рахунку: облiк резервiв на покриття заборгованостi за нарахованими доходами за мiжбанкiвськими операцiями.

За кредитом рахункупроводяться суми сформованих резервiв.

За дебетом рахункупроводяться суми списання безнадiйної заборгованостi за нарахованими доходами або зменшення резервiв.

18 Дебiторська заборгованiсть за операцiями з банками

181 Дебiторська заборгованiсть за операцiями з банками

1811 А Дебiторська заборгованiсть за операцiями з готiвкою

Призначення рахунку: облiк дебiторської заборгованостi, пов'язаної з виконанням операцiй при безпосереднiй кореспонденцiї з рахунками каси за операцiями з пiдкрiплення банку готiвкою.

За дебетом рахункупроводиться списання сум з коррахунку або з рахункiв каси.

За кредитом рахункупроводяться суми отриманої готiвки або безготiвкових коштiв.

1819 А Iнша дебiторська заборгованiсть за операцiями з банками

Призначення рахунку: облiк сум дебiторської заборгованостi за операцiями з банками. За цим рахунком тимчасово облiковуються суми за розрахунками клiєнтiв та банкiв, якi вже зарахованi на їх рахунки, але ще не отриманi вiд банкiв-кореспондентiв. За цим рахунком, наприклад, облiковуються суми виплачених гарантiй, якi забезпеченi контргарантiєю платоспроможного банку до їх погашення цим банком. За цим рахунком не облiковуються суми до з'ясування.

За дебетом рахункупроводиться зарахування непокритих сум на рахунки клiєнтiв i банкiв при виконаннi їх розрахункових операцiй.

За кредитом рахункупроводяться суми, отриманi вiд банкiв-кореспондентiв на погашення дебiторської заборгованостi.

188 Сумнiвна дебiторська заборгованiсть за операцiями з банками

1880 А Сумнiвна дебiторська заборгованiсть за операцiями з банками

Призначення рахунку: облiк коштiв дебiторської заборгованостi за операцiями з банками, погашення якої викликає сумнiв.

За дебетом рахункупроводяться суми дебiторської заборгованостi за операцiями з банками, погашення якої викликає сумнiв.

За кредитом рахункупроводиться погашення сумнiвної заборгованостi, списання безнадiйної заборгованостi у встановленому порядку.

189 Резерв пiд дебiторську заборгованiсть за операцiями з банками

1890 КА Резерв пiд дебiторську заборгованiсть за операцiями з банками

Призначення рахунку: облiк резерву на можливi втрати за дебiторською заборгованiстю за операцiями з банками.

За кредитом рахункупроводяться суми сформованого резерву або його збiльшення.

За дебетом рахункупроводиться списання безнадiйної заборгованостi або сума зменшення резерву.

19 Кредиторська заборгованiсть за операцiями з банками

191 Кредиторська заборгованiсть за операцiями з банками

1911 П Кредиторська заборгованiсть за операцiями з готiвкою

Призначення рахунку: облiк кредиторської заборгованостi, пов'язаної з виконанням операцiй при безпосереднiй кореспонденцiї з рахунками каси за операцiями з пiдкрiплення банку готiвкою.

За кредитом рахункупроводяться суми отриманих коштiв на коррахунок або на рахунок каси.

За дебетом рахункупроводиться сума вiдiсланої готiвки або безготiвкових коштiв.

1919 П Iнша кредиторська заборгованiсть за операцiями з банками

Призначення рахунку: облiк сум кредиторської заборгованостi за операцiями з банками. За цим рахунком тимчасово облiковуються суми за розрахунками клiєнтiв та банкiв, якi вже списанi з їх рахункiв, але ще не перерахованi банкам-кореспондентам. За цим рахунком, наприклад, облiковуються суми проданих дорожнiх чекiв, що повиннi бути перерахованi їх емiтентам та кошти банкiв до настання дати валютування.

За кредитом рахункупроводяться суми, отриманi в касу або при виконаннi розрахункових операцiй.

За дебетом рахункупроводяться суми, перерахованi на рахунки банкiв-кореспондентiв. ( Клас 1 iз змiнами, внесеними згiдно з Постановами Нацбанку N 520 ( v0607500-99 ) вiд 16.12.98, N 579 ( z0899-99 ) вiд 08.12.99, N 472 ( z0942-00 ) вiд 07.12.2000, N 370 ( z0801-01 ) вiд 29.08.2001, N 338 ( z0780-02 ) вiд 10.09.2002, N 120 ( z0261-03 ) вiд 19.03.2003, N 356 ( z0796-03 ) вiд 20.08.2003 )

2 Операцiї з клiєнтами

Рахунки цього класу використовуються для облiку операцiй за розрахунками з клiєнтами (крiм банкiв) – суб'єктами господарської дiяльностi, органами загального державного управлiння та фiзичними особами. До суб'єктiв господарської дiяльностi належать усi юридичнi особи, в тому числi неприбутковi органiзацiї та установи, а також пiдприємцi, якi здiйснюють свою дiяльнiсть без створення юридичної особи. За рахунками класу 2 облiковуються кредити та аванси (кредити, що не пiдкрiпленi кредитними угодами), субординованi кредити, позики, позички, iншi кредитнi операцiї, бюджетнi кошти, депозити, кошти на транзитних рахунках. 1. Кредити в поточну дiяльнiсть – кредити, наданi позичальникам на задоволення тимчасової потреби в коштах для фiнансування поточних активiв у разi розриву мiж часом надходження коштiв та здiйснення затрат. Наприклад, кредити в поточну дiяльнiсть включають овердрафти, кредити, наданi за постiйними кредитними лiнiями на купiвлю сировини та iнших виробничих запасiв, на сезоннi затрати або на рефiнансування комерцiйного кредиту мiж пiдприємствами (врахування векселiв, факторинг). У Планi рахункiв кредити в поточну дiяльнiсть облiковуються в такому розрiзi: рахунки за овердрафтом; – операцiї РЕПО; – врахованi векселi; – факторинговi операцiї; – кредити за внутрiшнiми торговельними операцiями; – кредити за експортно-iмпортними операцiями, якi, наприклад, включають: облiк платiжних документiв, виписаних експортерами; кредити постачальникам пiд контракти за експортом; кредити на вивчення iноземних ринкiв та на покриття витрат iз складування експортних товарiв; кредитування iноземних операцiй у формi купiвлi у експортера векселiв, якi акцептованi iмпортером; кредити за документарними акредитивами, валютнi кредити експортерам та iмпортерам i пiд контракти за експортом та iмпортом тощо; – iншi кредити в поточну дiяльнiсть. 2. Кредити в iнвестицiйну дiяльнiсть – кредити, наданi позичальникам на задоволення тимчасової потреби в коштах при здiйсненнi ними iнвестицiйних вкладень. У Планi рахункiв вони облiковуються за такими рахунками: – кредити на будiвництво та освоєння землi; – кредити на купiвлю будiвель, споруд, обладнання та землi; – фiнансовий лiзинг (оренда). За рахунками другого класу окремо видiленi рахунки для облiку коштiв державного та мiсцевих бюджетiв. Депозити iнших клiєнтiв класифiкованi за видами. 1. Кошти до запитання клiєнтiв банку: – поточнi рахунки; – кошти в розрахунках; – цiльовi кошти; – iншi кошти. 2. Строковi депозити клiєнтiв банку i операцiї РЕПО: – кошти, отриманi вiд клiєнтiв за операцiями РЕПО; – короткостроковi депозити; – рахунки за довiрчими операцiями; – довгостроковi депозити; – iншi. Ощаднi (депозитнi) сертифiкати облiковуються за рахунками третього класу. Iнша дебiторська та кредиторська заборгованiсть i транзитнi рахунки за операцiями з клiєнтами видiленi окремими роздiлами.

20 Кредити, якi наданi суб'єктам господарської дiяльностi

201 Кошти, якi наданi суб'єктам господарської дiяльностi за операцiями РЕПО

2010 А Кошти, якi наданi суб'єктам господарської дiяльностi за операцiями РЕПО

Призначення рахунку: облiк коштiв, наданих суб'єктам господарської дiяльностi за операцiями РЕПО, шляхом купiвлi у них цiнних паперiв на певний перiод з умовою зворотного їх викупу за заздалегiдь обумовленою цiною.

За дебетом рахункупроводяться суми коштiв, наданих в обмiн на цiннi папери, якi є предметом операцiї РЕПО.

За кредитом рахункупроводяться суми, якi надiйшли вiд клiєнтiв у день зворотної купiвлi цiнних паперiв.

2018 А Нарахованi доходи за коштами, якi наданi суб'єктам господарської дiяльностi за операцiями РЕПО

Призначення рахунку: облiк нарахованих доходiв за коштами, якi наданi суб'єктам господарської дiяльностi за операцiями РЕПО. Доходи облiковуються у тому перiодi, до якого вони належать.

За дебетом рахункупроводяться суми нарахованих доходiв до часу їх оплати.

За кредитом рахункупроводяться суми нарахованих доходiв при їх сплатi.

202 Рахунки суб'єктiв господарської дiяльностi за врахованими векселями

2020 А Рахунки суб'єктiв господарської дiяльностi за врахованими векселями

Призначення рахунку: облiк коштiв, наданих за врахованими банком товарними векселями до настання їх строку платежу. За цими рахунками не облiковуються кошти, якi наданi у разi використання векселiв як застави, а також у разi купiвлi у експортера векселiв, якi акцептованi iмпортером. За цими рахунками облiковуються також векселi в банках-кореспондентах. Векселi, купленi на вторинному ринку, облiковуються за рахунком N 3114 "Борговi цiннi папери, випущенi нефiнансовими пiдприємствами, в портфелi банку на продаж" або N 3214 "Борговi цiннi папери, випущенi нефiнансовими пiдприємствами, в портфелi банку на iнвестицiї".

За дебетом рахункупроводяться суми врахованих банком векселiв до погашення, а також суми врахованих векселiв, якi вiдiсланi на iнкасо в банки-кореспонденти.

За кредитом рахункупроводяться суми, якi надiйшли при настаннi строку платежу за векселем; суми, якi надiйшли вiд банкiв-кореспондентiв на оплату врахованих векселiв, а також суми, якi перерахованi на рахунки опротестованої (простроченої) i сумнiвної заборгованостi.

2026 КА Неамортизований дисконт за врахованими векселями суб'єктiв господарської дiяльностi

Призначення рахунку: облiк неамортизованого дисконту за врахованими векселями суб'єктiв господарської дiяльностi, якi придбанi з дисконтом. Дисконт амортизується протягом часу до погашення векселя.

За кредитом рахункупроводиться сума дисконту при придбаннi векселiв.

За дебетом рахункупроводяться: а) суми амортизацiї дисконту при нарахуваннi доходiв за звiтний перiод; б) суми неамортизованого дисконту при продажу векселiв.

2027 А Прострочена заборгованiсть суб'єктiв господарської дiяльностi за врахованими векселями

Призначення рахунку: облiк не погашеної в строк заборгованостi за врахованими векселями.

За дебетом рахункупроводяться суми простроченої заборгованостi за врахованими векселями.

За кредитом рахункупроводяться суми погашення заборгованостi за врахованими векселями, а також суми, що перерахованi на рахунок сумнiвної заборгованостi.

2028 А Нарахованi доходи за врахованими векселями суб'єктiв господарської дiяльностi

Призначення рахунку: облiк нарахованих доходiв за врахованими векселями. Доходи облiковуються у тому перiодi, до якого вони належать.

За дебетом рахункупроводяться суми нарахованих доходiв до часу їх сплати.

За кредитом рахункупроводяться суми нарахованих доходiв при їх отриманнi та суми, перерахованi на рахунки прострочених платежiв у разi несвоєчасного отримання.

2029 А Простроченi нарахованi доходи за врахованими векселями суб'єктiв господарської дiяльностi

Призначення рахунку: облiк не отриманих у строк нарахованих доходiв за врахованими векселями.

За дебетом рахункупроводяться суми прострочених нарахованих доходiв.

За кредитом рахункупроводяться суми отриманих доходiв або доходiв, що визнанi сумнiвними

203 Рахунки суб'єктiв господарської дiяльностi за факторинговими операцiями

2030 А Рахунки суб'єктiв господарської дiяльностi за факторинговими операцiями

Призначення рахунку: облiк договiрної вартостi платiжних документiв клiєнтiв, прийнятих банком згiдно з договором факторингу. За цим рахунком не облiковуються прийнятi банком для облiку платiжнi документи за експортно-iмпортними операцiями клiєнтiв, якi облiковуються за рахунками групи N 205.

За дебетом рахункупроводяться суми, перерахованi на рахунки постачальникiв.

За кредитом рахункупроводяться суми, сплаченi покупцями, а також суми, перерахованi на рахунки простроченої i сумнiвної заборгованостi.

2037 А Прострочена заборгованiсть суб'єктiв господарської дiяльностi за факторинговими операцiями

Призначення рахунку: облiк не погашеної в строк заборгованостi за факторинговими операцiями.

За дебетом рахункупроводяться суми простроченої заборгованостi за оплаченими платiжними документами.

За кредитом рахункупроводяться суми погашення простроченої заборгованостi за факторинговими операцiями, а також суми, перерахованi на рахунок сумнiвної заборгованостi.

2038 А Нарахованi доходи за факторинговими операцiями iз суб'єктами господарської дiяльностi

Призначення рахунку: облiк нарахованих доходiв за факторинговими операцiями. Доходи облiковуються у тому перiодi, до якого вони належать.

За дебетом рахункупроводяться суми нарахованих доходiв до часу їх сплати.

За кредитом рахункупроводяться суми нарахованих доходiв при їх отриманнi та суми, якi перераховуються на рахунок прострочених нарахованих доходiв у разi несвоєчасного отримання.

2039 А Простроченi нарахованi доходи за факторинговими операцiями iз суб'єктами господарської дiяльностi

Призначення рахунку: облiк не отриманих у строк нарахованих доходiв за факторинговими операцiями.

За дебетом рахункупроводяться суми прострочених нарахованих доходiв.

За кредитом рахункупроводяться суми отриманих доходiв або доходiв, що визнанi сумнiвними.

204 Кредити суб'єктам господарської дiяльностi за внутрiшнiми торговельними операцiями

2040 А Короткостроковi кредити суб'єктам господарської дiяльностi за внутрiшнiми торговельними операцiями

2045 А Довгостроковi кредити суб'єктам господарської дiяльностi за внутрiшнiми торговельними операцiями

Призначення рахунку: облiк короткострокових та довгострокових кредитiв, наданих для фiнансування руху товарiв мiж етапами виготовлення i їх продажу кiнцевому користувачу, витрат на перевантаження товарiв у дорозi та зберiгання на складах (посередницькi операцiї).

За дебетом рахункупроводяться суми наданих кредитiв.

За кредитом рахункупроводяться суми погашення заборгованостi за короткостроковими та довгостроковими кредитами, а також суми, перерахованi на рахунки простроченої i сумнiвної заборгованостi.

2047 А Прострочена заборгованiсть за кредитами суб'єктам господарської дiяльностi за внутрiшнiми торговельними операцiями

Призначення рахунку: облiк не погашених у строк кредитiв за внутрiшнiми торговельними операцiями суб'єктiв господарської дiяльностi.

За дебетом рахункупроводяться суми простроченої заборгованостi за кредитами за внутрiшнiми торговельними операцiями.

За кредитом рахункупроводяться суми погашення простроченої заборгованостi за кредитами, а також суми, якi перерахованi на рахунок сумнiвної заборгованостi.

2048 А Нарахованi доходи за кредитами суб'єктам господарської дiяльностi за внутрiшнiми торговельними операцiями

Призначення рахунку: облiк нарахованих доходiв за кредитами за внутрiшнiми торговельними операцiями суб'єктiв господарської дiяльностi. Доходи облiковуються у тому перiодi, до якого вони належать.

За дебетом рахункупроводяться суми нарахованих доходiв до часу їх сплати.

За кредитом рахункупроводяться суми нарахованих доходiв при їх отриманнi та суми, якi перераховуються на рахунок прострочених нарахованих доходiв у разi несвоєчасного отримання.

2049 А Простроченi нарахованi доходи за кредитами суб'єктам господарської дiяльностi за внутрiшнiми торговельними операцiями

Призначення рахунку: облiк не отриманих у строк нарахованих доходiв за кредитами за внутрiшнiми торговельними операцiями суб'єктiв господарської дiяльностi.

За дебетом рахункупроводяться суми прострочених нарахованих доходiв.

За кредитом рахункупроводяться суми отриманих доходiв або доходiв, що визнанi сумнiвними.

205 Кредити суб'єктам господарської дiяльностi за експортно-iмпортними операцiями

2050 А Короткостроковi кредити суб'єктам господарської дiяльностi за експортно-iмпортними операцiями

2055 А Довгостроковi кредити суб'єктам господарської дiяльностi за експортно-iмпортними операцiями

Призначення рахунку: облiк короткострокових та довгострокових кредитiв, наданих для здiйснення операцiй з експорту та iмпорту товарiв i послуг згiдно з чинним законодавством, а також операцiй за форфейтинговими угодами. За цими рахунками не облiковуються кошти, наданi банку на оплату рахункiв-фактур, якi були пред'явленi закордонними складами клiєнтам банку за послуги iз зберiгання товарiв до часу їх реалiзацiї.

За дебетом рахункупроводяться суми наданих кредитiв.

За кредитом рахункупроводяться суми погашення заборгованостi за отриманими кредитами, а також суми, якi перерахованi на рахунки простроченої та сумнiвної заборгованостi.

2057 А Прострочена заборгованiсть за кредитами суб'єктам господарської дiяльностi за експортно-iмпортними операцiями

Призначення рахунку: облiк не погашених у строк кредитiв за експортно-iмпортними операцiями суб'єктiв господарської дiяльностi.

За дебетом рахункупроводяться суми простроченої заборгованостi за кредитами за експортно-iмпортними операцiями.

За кредитом рахункупроводяться суми погашення простроченої заборгованостi за кредитами, а також суми прострочених кредитiв, якi перерахованi на рахунок сумнiвної заборгованостi.

2058 А Нарахованi доходи за кредитами суб'єктам господарської дiяльностi за експортно-iмпортними операцiями

Призначення рахунку: облiк нарахованих доходiв за кредитами за експортно-iмпортними операцiями суб'єктiв господарської дiяльностi. Доходи облiковуються у тому перiодi, до якого вони належать.

За дебетом рахункупроводяться суми нарахованих доходiв до часу їх сплати.

За кредитом рахункупроводяться суми нарахованих доходiв при їх отриманнi або перерахуваннi на рахунок прострочених нарахованих доходiв у разi несвоєчасного отримання.

2059 А Простроченi нарахованi доходи за кредитами суб'єктам господарської дiяльностi за експортно-iмпортними операцiями

Призначення рахунку: облiк не отриманих у строк нарахованих доходiв за кредитами за експортно-iмпортними операцiями суб'єктiв господарської дiяльностi.

За дебетом рахункупроводяться суми прострочених нарахованих доходiв.

За кредитом рахункупроводяться суми отриманих доходiв або доходiв, якi визнанi сумнiвними.

206 Iншi кредити в поточну дiяльнiсть, якi наданi суб'єктам господарської дiяльностi

2061 А Кредити пiд платiжнi картки, якi наданi суб'єктам господарської дiяльностi

Призначення рахунку: облiк коштiв, якi наданi суб'єктам господарської дiяльностi для здiйснення розрахункiв за товари та послуги за допомогою платiжних карток.

За дебетом рахункупроводяться суми, наданi власнику картрахунку для здiйснення розрахункiв за товари та послуги за допомогою кредитних карток.

За кредитом рахункупроводяться суми, що надходять на погашення кредитiв.

2062 А Iншi короткостроковi кредити в поточну дiяльнiсть, якi наданi суб'єктам господарської дiяльностi

Призначення рахунку: за цим рахунком облiковуються всi iншi короткостроковi кредити в поточну дiяльнiсть суб'єктам господарської дiяльностi, якi не вiдображенi за рахунками груп NN 200-205 та рахунком N 2061.

За дебетом рахункупроводяться суми наданих кредитiв.

За кредитом рахункупроводяться суми погашення заборгованостi, а також суми, якi перерахованi на рахунки простроченої та сумнiвної заборгованостi.

2065 А Iншi довгостроковi кредити в поточну дiяльнiсть, якi наданi суб'єктам господарської дiяльностi

Призначення рахунку: облiк довгострокових кредитiв у поточну дiяльнiсть, якi не вiдображенi за рахунками груп NN 204-205.

За дебетом рахункупроводяться суми наданих довгострокових кредитiв.

За кредитом рахункупроводяться суми погашення заборгованостi, а також суми, якi перерахованi на рахунки простроченої та сумнiвної заборгованостi.

2067 А Прострочена заборгованiсть за iншими кредитами в поточну дiяльнiсть, якi наданi суб'єктам господарської дiяльностi

Призначення рахунку: облiк iнших кредитiв у поточну дiяльнiсть, якi наданi суб'єктам господарської дiяльностi i непогашенi у строк, що передбачений договором.

За дебетом рахункупроводяться суми простроченої заборгованостi за iншими кредитами в поточну дiяльнiсть.

За кредитом рахункупроводяться суми погашення простроченої заборгованостi за iншими кредитами, а також суми прострочених кредитiв, якi перерахованi на рахунок сумнiвної заборгованостi.

2068 А Нарахованi доходи за iншими кредитами в поточну дiяльнiсть, якi наданi суб'єктам господарської дiяльностi

Призначення рахунку: облiк нарахованих доходiв за iншими кредитами в поточну дiяльнiсть суб'єктiв господарської дiяльностi. Доходи облiковуються у тому перiодi, до якого вони належать.

За дебетом рахункупроводяться суми нарахованих доходiв до часу їх сплати.

За кредитом рахункупроводяться суми нарахованих доходiв при їх отриманнi або перерахуваннi на рахунок прострочених нарахованих доходiв у разi несвоєчасного отримання.

2069 А Простроченi нарахованi доходи за iншими кредитами в поточну дiяльнiсть, якi наданi суб'єктам господарської дiяльностi

Призначення рахунку: облiк не отриманих у строк нарахованих доходiв за iншими кредитами в поточну дiяльнiсть суб'єктiв господарської дiяльностi.

За дебетом рахункупроводяться суми прострочених нарахованих доходiв.

За кредитом рахункупроводяться суми отриманих доходiв або доходiв, що визнанi сумнiвними.

207 Кредити в iнвестицiйну дiяльнiсть, якi наданi суб'єктам господарської дiяльностi

2070 А Короткостроковi кредити на будiвництво та освоєння землi, якi наданi суб'єктам господарської дiяльностi

Призначення рахунку: облiк короткострокових кредитiв на будiвництво та освоєння землi, якi наданi суб'єктам господарської дiяльностi.

За дебетом рахункупроводяться суми наданих короткострокових кредитiв.

За кредитом рахункупроводяться суми погашення заборгованостi за короткостроковими кредитами на будiвництво та освоєння землi, а також суми, якi перерахованi на рахунки простроченої та сумнiвної заборгованостi.

2071 А Короткостроковi кредити на купiвлю будiвель, споруд, обладнання та землi, якi наданi суб'єктам господарської дiяльностi

Призначення рахунку: облiк короткострокових кредитiв на купiвлю будiвель, споруд, обладнання та землi, якi наданi суб'єктам господарської дiяльностi.

За дебетом рахункупроводяться суми наданих короткострокових кредитiв на купiвлю будiвель, споруд, обладнання та землi.

За кредитом рахункупроводяться суми погашення заборгованостi, а також суми, якi перерахованi на рахунки простроченої та сумнiвної заборгованостi.

2072 А Довгостроковi кредити, що наданi суб'єктам господарської дiяльностi за участю кредитiв Нацiонального банку України

Призначення рахунку: облiк довгострокових кредитiв, що наданi суб'єктам господарської дiяльностi за участю кредитiв Нацiонального банку України.

За дебетом рахункупроводяться суми наданих банками довгострокових кредитiв суб'єктам господарювання за участю кредитiв Нацiонального банку України.

За кредитом рахункупроводяться суми погашення заборгованостi за довгостроковими кредитами суб'єктiв господарювання, а також суми, якi перерахованi на рахунки простроченої, сумнiвної заборгованостi

2073 А Довгостроковi кредити на будiвництво та освоєння землi, якi наданi суб'єктам господарської дiяльностi

Призначення рахунку: облiк довгострокових кредитiв на будiвництво та освоєння землi, якi наданi суб'єктам господарської дiяльностi.

За дебетом рахункупроводяться суми наданих довгострокових кредитiв.

За кредитом рахункупроводяться суми погашення заборгованостi за довгостроковими кредитами на будiвництво та освоєння землi, а також суми, якi перерахованi на рахунки простроченої та сумнiвної заборгованостi.

2074 А Довгостроковi кредити на купiвлю будiвель, споруд, обладнання та землi, якi наданi суб'єктам господарської дiяльностi

Призначення рахунку: облiк довгострокових кредитiв на купiвлю будiвель, споруд, обладнання та землi, якi наданi суб'єктам господарської дiяльностi.

За дебетом рахункупроводяться суми наданих довгострокових кредитiв.

За кредитом рахункупроводяться суми погашення заборгованостi за довгостроковими кредитами на купiвлю будiвель, споруд, обладнання та землi, якi наданi суб'єктам господарської дiяльностi, а також суми, якi перерахованi на рахунки простроченої та сумнiвної заборгованостi.

2075 А Фiнансовий лiзинг (оренда), що наданий суб'єктам господарської дiяльностi.

Призначення рахунку: облiк непогашеної заборгованостi суб'єктiв господарської дiяльностi за основними засобами, наданими у фiнансовий лiзинг.

За дебетом рахункупроводяться суми заборгованостi за угодами фiнансового лiзингу на час їх укладення.

За кредитом рахункупроводяться суми отриманих доходiв або доходiв, що визнанi сумнiвними.

2077 А Прострочена заборгованiсть за кредитами в iнвестицiйну дiяльнiсть, якi наданi суб'єктам господарської дiяльностi

Призначення рахунку: облiк не погашених у строк кредитiв в iнвестицiйну дiяльнiсть, якi наданi суб'єктам господарської дiяльностi.

За дебетом рахункупроводяться суми простроченої заборгованостi за кредитами в iнвестицiйну дiяльнiсть.

За кредитом рахункупроводяться суми погашення простроченої заборгованостi, а також суми прострочених кредитiв, якi перерахованi на рахунок сумнiвної заборгованостi.

2078 А Нарахованi доходи за кредитами в iнвестицiйну дiяльнiсть, якi наданi суб'єктам господарської дiяльностi

Призначення рахунку: облiк нарахованих доходiв за кредитами в iнвестицiйну дiяльнiсть, якi наданi суб'єктам господарської дiяльностi. Доходи облiковуються у тому перiодi, до якого вони належать.

За дебетом рахункупроводяться суми нарахованих доходiв до часу їх отримання.

За кредитом рахункупроводяться суми нарахованих доходiв при їх отриманнi або перерахуваннi на рахунки прострочених нарахованих доходiв у разi несвоєчасного отримання.

2079 А Простроченi нарахованi доходи за кредитами в iнвестицiйну дiяльнiсть, якi наданi суб'єктам господарської дiяльностi

Призначення рахунку: облiк не отриманих у строк нарахованих доходiв за кредитами в iнвестицiйну дiяльнiсть, якi наданi суб'єктам господарської дiяльностi.

За дебетом рахункупроводяться суми прострочених нарахованих доходiв.

За кредитом рахункупроводяться суми отриманих або списаних доходiв. Подальший облiк списаних доходiв здiйснюється за позабалансовим рахунком N 9601.

209 Сумнiвна заборгованiсть за кредитами, якi наданi суб'єктам господарської дiяльностi

2092 А Сумнiвна заборгованiсть за врахованими векселями суб'єктiв господарської дiяльностi За кредитом рахункiв проводяться суми погашення сумнiвної заборгованостi, списання безнадiйних боргiв у встановленому порядку. Подальший облiк списаної заборгованостi здiйснюється за вiдповiдними позабалансовими рахунками групи рахункiв 961.

2093 А Сумнiвна заборгованiсть за рахунками суб'єктiв господарської дiяльностi за факторинговими операцiями За кредитом рахункiв проводяться суми погашення сумнiвної заборгованостi, списання безнадiйних боргiв у встановленому порядку. Подальший облiк списаної заборгованостi здiйснюється за вiдповiдними позабалансовими рахунками групи рахункiв 961.

2094 А Сумнiвна заборгованiсть за кредитами суб'єктам господарської дiяльностi за внутрiшнiми торговельними операцiями За кредитом рахункiв проводяться суми погашення сумнiвної заборгованостi, списання безнадiйних боргiв у встановленому порядку. Подальший облiк списаної заборгованостi здiйснюється за вiдповiдними позабалансовими рахунками групи рахункiв 961.

2095 А Сумнiвна заборгованiсть за кредитами суб'єктам господарської дiяльностi за експортно-iмпортними операцiями За кредитом рахункiв проводяться суми погашення сумнiвної заборгованостi, списання безнадiйних боргiв у встановленому порядку. Подальший облiк списаної заборгованостi здiйснюється за вiдповiдними позабалансовими рахунками групи рахункiв 961.

2096 А Сумнiвна заборгованiсть за iншими кредитами в поточну дiяльнiсть, якi наданi суб'єктам господарської дiяльностi За кредитом рахункiв проводяться суми погашення сумнiвної заборгованостi, списання безнадiйних боргiв у встановленому порядку. Подальший облiк списаної заборгованостi здiйснюється за вiдповiдними позабалансовими рахунками групи рахункiв 961.

2097 А Сумнiвна заборгованiсть за кредитами в iнвестицiйну дiяльнiсть, якi наданi суб'єктам господарської дiяльностi

Призначення рахунку: за цiєю групою рахункiв облiковуються кредити, якi наданi суб'єктам господарської дiяльностi i повернення яких викликає сумнiв.

За дебетом рахункупроводяться суми заборгованостi, яка класифiкована як сумнiвна.

За кредитом рахункупроводяться суми погашення сумнiвної заборгованостi, списання безнадiйних боргiв у встановленому порядку. Подальший облiк списаної заборгованостi здiйснюється за вiдповiдними позабалансовими рахунками групи рахункiв 961.

2099 А Сумнiвна заборгованiсть за виплаченими гарантiями, виданими суб'єктам господарської дiяльностi

Призначення рахунку: облiк коштiв, виплачених за гарантiями, якi були наданi суб'єктам господарської дiяльностi.

За дебетом рахункупроводяться суми, якi виплаченi за гарантiями, наданими суб'єктам господарської дiяльностi у разi невиконання ними своїх зобов'язань перед третьою стороною.

За кредитом рахункупроводиться погашення заборгованостi та списання безнадiйних боргiв у встановленому порядку.

21 Кредити, якi наданi органам загального державного управлiння

210 Кредити, якi наданi центральним органам державного управлiння

2100 АП Короткостроковi кредити, якi наданi центральним органам державного управлiння

2105 АП Довгостроковi кредити, якi наданi центральним органам державного управлiння

Призначення рахунку: за цими рахунками облiковуються врахованi банком простi фiнансовi векселi, що емiтованi центральними органами державного управлiння, та всi iншi кредити, якi наданi центральним органам державного управлiння. Неамортизований дисконт за врахованими векселями облiковується за окремим контрактивним аналiтичним рахунком.

За дебетом рахункупроводяться суми наданих кредитiв, а також проводиться амортизацiя дисконту за врахованими векселями.

За кредитом рахункупроводяться суми погашення заборгованостi, а також суми, що перерахованi на рахунки простроченої та сумнiвної заборгованостi; проводяться суми неамортизованого дисконту за врахованими векселями.

2107 А Прострочена заборгованiсть за кредитами, якi наданi центральним органам державного управлiння

2108 А Нарахованi доходи за кредитами, якi наданi центральним органам державного управлiння

2109 А Простроченi нарахованi доходи за кредитами, якi наданi центральним органам державного управлiння

Призначення рахунку: за цими рахунками облiковуються вiдповiдно простроченi кредити, нарахованi проценти i простроченi нарахованi проценти. Цi рахунки працюють так само, як, наприклад, аналогiчнi рахунки групи N 206.

211 Кредити, якi наданi мiсцевим органам державного управлiння

2110 АП Короткостроковi кредити, якi наданi мiсцевим органам державного управлiння

2115 АП Довгостроковi кредити, якi наданi мiсцевим органам державного управлiння

Призначення рахунку: за цими рахунками облiковуються всi кредити, що наданi мiсцевим органам державного управлiння. Неамортизований дисконт за врахованими векселями облiковується за окремим контрактивним аналiтичним рахунком.

За дебетом рахункупроводяться суми наданих кредитiв, а також проводиться амортизацiя дисконту за врахованими векселями.

За кредитом рахункупроводяться суми погашення заборгованостi, а також суми, що перерахованi на рахунки простроченої та сумнiвної заборгованостi; проводяться суми неамортизованого дисконту за врахованими векселями.

2117 А Прострочена заборгованiсть за кредитами, якi наданi мiсцевим органам державного управлiння

2118 А Нарахованi доходи за кредитами, якi наданi мiсцевим органам державного управлiння

2119 А Простроченi нарахованi доходи за кредитами, якi наданi мiсцевим органам державного управлiння

Призначення рахунку: за цими рахунками облiковуються вiдповiдно простроченi кредити, нарахованi проценти i простроченi нарахованi проценти. Цi рахунки працюють так само, як, наприклад, аналогiчнi рахунки групи N 206.

219 Сумнiвна заборгованiсть за кредитами, якi наданi органам загального державного управлiння

2190 А Сумнiвна заборгованiсть за кредитами, якi наданi центральним органам державного управлiння За кредитом рахункiв проводяться суми погашення сумнiвної заборгованостi, списання безнадiйних боргiв у встановленому порядку. Подальший облiк списаної заборгованостi здiйснюється за вiдповiдними позабалансовими рахунками групи рахункiв 961.

2191 А Сумнiвна заборгованiсть за кредитами, якi наданi мiсцевим органам державного управлiння

Призначення рахунку: за цiєю групою рахункiв облiковуються кредити, якi наданi органам загального державного управлiння i повернення яких викликає сумнiв.

За дебетом рахункупроводяться суми заборгованостi, яка класифiкована як сумнiвна.

За кредитом рахункупроводяться суми погашення сумнiвної заборгованостi, списання безнадiйних боргiв у встановленому порядку. Подальший облiк списаної заборгованостi здiйснюється за вiдповiдними позабалансовими рахунками групи рахункiв 961.

2198 А Сумнiвна заборгованiсть за виплаченими гарантiями, виданими центральним органам державного управлiння

2199 А Сумнiвна заборгованiсть за виплаченими гарантiями, виданими мiсцевим органам державного управлiння

Призначення рахунку: облiк коштiв, виплачених за гарантiями, якi були виданi органам загального державного управлiння.

За дебетом рахункупроводяться суми, якi виплаченi за гарантiями, наданими органам загального державного управлiння у разi невиконання ними своїх зобов'язань перед третьою стороною.

За кредитом рахункупроводиться погашення заборгованостi та списання безнадiйних боргiв у встановленому порядку.

22 Кредити, якi наданi фiзичним особам

220 Кредити на поточнi потреби, якi наданi фiзичним особам

2201 А Кредити пiд платiжнi картки, якi наданi фiзичним особам

Призначення рахунку: облiк коштiв, якi наданi фiзичним особам для здiйснення розрахункiв за товари та послуги за допомогою платiжних карток.

За дебетом рахункупроводяться суми, наданi власнику картрахунку для здiйснення розрахункiв за товари та послуги за допомогою платiжних карток.

За кредитом рахункупроводяться суми, що надходять на погашення наданого кредиту.

2202 А Iншi короткостроковi кредити, якi наданi фiзичним особам на поточнi потреби

Призначення рахунку: облiк коштiв за короткостроковими кредитами, якi наданi фiзичним особам для придбання споживчих товарiв та для оплати послуг.

За дебетом рахункупроводяться суми наданих кредитiв фiзичним особам.

За кредитом рахункупроводяться суми погашення заборгованостi; суми простроченої та сумнiвної заборгованостi.

2205 А Довгостроковi кредити, якi наданi фiзичним особам на поточнi потреби

Призначення рахунку: облiк коштiв за довгостроковими кредитами, якi наданi фiзичним особам для придбання споживчих товарiв та для оплати послуг.

За дебетом рахункупроводяться суми наданих кредитiв фiзичним особам.

За кредитом рахункупроводяться суми погашення заборгованостi; суми простроченої та сумнiвної заборгованостi.

2207 А Прострочена заборгованiсть за кредитами, якi наданi фiзичним особам на поточнi потреби

Призначення рахунку: облiк сум не сплаченої в строк заборгованостi за кредитами на поточнi потреби, якi наданi фiзичним особам.

За дебетом рахункупроводяться суми заборгованостi за своєчасно не погашеними кредитами на поточнi потреби.

За кредитом рахункупроводяться суми, якi надходять на погашення заборгованостi за кредитами, а також суми сумнiвної заборгованостi.

2208 А Нарахованi доходи за кредитами, якi наданi фiзичним особам на поточнi потреби

Призначення рахунку: облiк нарахованих доходiв за кредитами на поточнi потреби, якi наданi фiзичним особам. Доходи облiковуються у тому перiодi, до якого вони належать.

За дебетом рахункупроводяться суми нарахованих доходiв до часу їх сплати.

За кредитом рахункупроводяться суми нарахованих доходiв при їх отриманнi або перерахуваннi на рахунок прострочених нарахованих доходiв у разi несвоєчасного отримання

2209 А Простроченi нарахованi доходи за кредитами, якi наданi фiзичним особам на поточнi потреби

Призначення рахунку: облiк не отриманих у строк нарахованих доходiв за кредитами на поточнi потреби, якi наданi фiзичним особам.

За дебетом рахункупроводяться суми прострочених нарахованих доходiв.

За кредитом рахункупроводяться суми отриманих доходiв або доходiв, що визнанi сумнiвними.

221 Кредити в iнвестицiйну дiяльнiсть, якi наданi фiзичним особам

2210 А Короткостроковi кредити, якi наданi фiзичним особам на будiвництво та освоєння землi

Призначення рахунку: облiк коштiв за короткостроковими кредитами, якi наданi фiзичним особам на будiвництво та освоєння землi.

За дебетом рахункупроводяться суми наданих кредитiв фiзичним особам.

За кредитом рахункупроводяться суми погашення заборгованостi; суми простроченої, сумнiвної заборгованостi.

2211 А Короткостроковi кредити, якi наданi фiзичним особам на купiвлю будiвель, споруд, обладнання та землi

Призначення рахунку: облiк коштiв за короткостроковими кредитами, якi наданi фiзичним особам на купiвлю будiвель, споруд, обладнання та землi.

За дебетом рахункупроводяться суми наданих кредитiв фiзичним особам.

За кредитом рахункупроводяться суми погашення заборгованостi; суми простроченої, сумнiвної заборгованостi.

2213 А Довгостроковi кредити, якi наданi фiзичним особам на будiвництво та освоєння землi

Призначення рахунку: облiк коштiв за довгостроковими кредитами, якi наданi фiзичним особам на будiвництво та освоєння землi.

За дебетом рахункупроводяться суми наданих кредитiв фiзичним особам.

За кредитом рахункупроводяться суми погашення заборгованостi; суми простроченої, сумнiвної заборгованостi.

2214 А Довгостроковi кредити, якi наданi фiзичним особам на купiвлю будiвель, споруд, обладнання та землi

Призначення рахунку: облiк коштiв за довгостроковими кредитами, якi наданi фiзичним особам на купiвлю будiвель, споруд, обладнання та землi.

За дебетом рахункупроводяться суми наданих кредитiв фiзичним особам.

За кредитом рахункупроводяться суми погашення заборгованостi; суми простроченої, сумнiвної заборгованостi.

2217 А Прострочена заборгованiсть за кредитами в iнвестицiйну дiяльнiсть, якi наданi фiзичним особам

Призначення рахунку: облiк сум не сплаченої в строк заборгованостi за кредитами в iнвестицiйну дiяльнiсть, якi наданi фiзичним особам.

За дебетом рахункупроводяться суми простроченої заборгованостi за кредитами в iнвестицiйну дiяльнiсть.

За кредитом рахункупроводяться суми погашення заборгованостi за кредитами, а також суми сумнiвної заборгованостi.

2218 А Нарахованi доходи за кредитами в iнвестицiйну дiяльнiсть, якi наданi фiзичним особам

Призначення рахунку: облiк нарахованих доходiв за кредитами в iнвестицiйну дiяльнiсть, наданими фiзичним особам. Доходи облiковуються у тому перiодi, до якого вони належать.

За дебетом рахункупроводяться суми нарахованих доходiв до часу їх сплати.

За кредитом рахункупроводяться суми нарахованих доходiв при їх отриманнi або перерахуваннi на рахунок прострочених нарахованих доходiв у разi несвоєчасного отримання.

2219 А Простроченi нарахованi доходи за кредитами в iнвестицiйну дiяльнiсть, якi наданi фiзичним особам

Призначення рахунку: облiк не отриманих у строк нарахованих доходiв за кредитами, наданими фiзичним особам.

За дебетом рахункупроводяться суми прострочених нарахованих доходiв.

За кредитом рахункупроводяться суми отриманих доходiв або доходiв, що визнанi сумнiвними.

229 Сумнiвна заборгованiсть за кредитами, якi наданi фiзичним особам

2290 А Сумнiвна заборгованiсть за кредитами на поточнi потреби, якi наданi фiзичним особам За кредитом рахункiв проводиться погашення сумнiвної заборгованостi, списання безнадiйних боргiв у встановленому порядку. Подальший облiк списаної заборгованостi здiйснюється за вiдповiдними позабалансовими рахунками групи рахункiв 961.

2291 А Сумнiвна заборгованiсть за кредитами в iнвестицiйну дiяльнiсть, якi наданi фiзичним особам

Призначення рахунку: за цiєю групою рахункiв облiковуються кредити, якi наданi фiзичним особам i повернення яких викликає сумнiв.

За дебетом рахункупроводяться суми заборгованостi за кредитами, яка класифiкована як сумнiвна.

За кредитом рахункупроводиться погашення сумнiвної заборгованостi, списання безнадiйних боргiв у встановленому порядку. Подальший облiк списаної заборгованостi здiйснюється за вiдповiдними позабалансовими рахунками групи рахункiв 961.

2299 А Сумнiвна заборгованiсть за виплаченими гарантiями, виданими фiзичним особам

Призначення рахунку: облiк коштiв, виплачених за гарантiями, якi були наданi фiзичним особам.

За дебетом рахункупроводяться суми, якi виплаченi за гарантiями, наданими фiзичним особам у разi невиконання ними своїх зобов'язань перед третьою стороною.

За кредитом рахункупроводиться погашення заборгованостi та списання безнадiйних боргiв у встановленому порядку.

24 Сумнiвна заборгованiсть за нарахованими доходами та резерви пiд заборгованiсть за кредитами i нарахованими доходами

240 Резерви пiд заборгованiсть за кредитами, якi наданi клiєнтам

2400 КА Резерви пiд нестандартну заборгованiсть за кредитами, якi наданi клiєнтам

Призначення рахунку: облiк резервiв на можливi втрати за заборгованiстю за наданими клiєнтам кредитами, вiднесеними до категорiй: "пiд контролем", "субстандартнi", "сумнiвнi", "безнадiйнi". Вiдрахування до резервiв здiйснюється вiдповiдно до чинного законодавства та нормативних актiв Нацiонального банку України.

За кредитом рахункупроводяться суми сформованих резервiв або його збiльшення.

За дебетом рахункупроводиться списання безнадiйної заборгованостi або суми зменшення резервiв

2401 КА Резерви пiд стандартну заборгованiсть за кредитами, якi наданi клiєнтам

Призначення рахунку: облiк резервiв на можливi втрати за заборгованiстю за наданими клiєнтам кредитами, вiднесеними до категорiї "стандартнi". Вiдрахування до резервiв здiйснюється вiдповiдно до чинного законодавства та нормативних актiв Нацiонального банку України.

За кредитом рахункупроводяться суми сформованих резервiв або його збiльшення.

За дебетом рахункупроводиться списання безнадiйної заборгованостi або суми зменшення резервiв.

248 Сумнiвна заборгованiсть за нарахованими доходами за операцiями з клiєнтами

2480 А Сумнiвна заборгованiсть за нарахованими доходами за операцiями з клiєнтами

Призначення рахунку: облiк заборгованостi за нарахованими доходами за операцiями з клiєнтами, що визнана сумнiвною.

За дебетом рахункупроводяться суми сумнiвної заборгованостi за нарахованими доходами.

За кредитом рахункупроводяться суми отриманих або списаних нарахованих доходiв. Подальший облiк списаних доходiв здiйснюється за вiдповiдними позабалансовими рахунками групи рахункiв 960.

249 Резерви пiд заборгованiсть за нарахованими доходами за операцiями з клiєнтами

2490 КА Резерви пiд заборгованiсть за нарахованими доходами за операцiями з клiєнтами

Призначення рахунку: облiк резерву на покриття заборгованостi за нарахованими доходами за операцiями з клiєнтами.

За кредитом рахункупроводяться суми сформованих резервiв.

За дебетом рахункупроводяться суми списання безнадiйної заборгованостi за нарахованими доходами або зменшення резервiв.

25 Кошти бюджету та позабюджетних фондiв України За рахунками цього роздiлу облiковуються кошти бюджетiв України, кошти клiєнтiв, якi утримуються з державного та мiсцевих бюджетiв, кошти позабюджетних фондiв України, строковi депозити клiєнтiв, якi утримуються з бюджетiв, та строковi депозити позабюджетних фондiв.

251 Кошти Державного бюджету України

2512 П Кошти Державного бюджету України цiльового характеру

Призначення рахунку: облiк коштiв Державного бюджету України для здiйснення цiльових платежiв.

За кредитом рахункупроводиться зарахування коштiв.

За дебетом рахункупроводиться перерахування коштiв за цiльовим призначенням.

2513 П Кошти Державного казначейства України

Призначення рахунку: облiк коштiв Державного казначейства України.

За кредитом рахункупроводяться суми коштiв Державного бюджету України, що надiйшли на рахунки органiв Державного казначейства України для подальшого здiйснення платежiв розпорядниками коштiв, а також для забезпечення витрат бюджетних органiзацiй.

За дебетом рахункупроводиться перерахування сум на фiнансування мiнiстерств, вiдомств та органiзацiй, а також оплата витрат бюджетних органiзацiй.

2514 П Депозити Державного бюджету України

Призначення рахунку: облiк депозитiв Державного бюджету України.

За кредитом рахункупроводяться суми розмiщених коштiв на депозитних рахунках.

За дебетом рахункупроводяться суми повернених коштiв пiсля закiнчення строку договору.

2518 П Нарахованi витрати за коштами Державного бюджету України

Призначення рахунку: облiк нарахованих витрат за коштами Державного бюджету України. Витрати нараховуються у тому перiодi, до якого вони належать. За цими рахунками нарахування витрат здiйснюється згiдно iз спецiальним рiшенням Уряду.

За кредитом рахункупроводяться суми нарахованих витрат до часу їх сплати.

За дебетом рахункупроводяться суми нарахованих витрат при їх сплатi.

252 Бюджетнi кошти клiєнтiв, якi утримуються з Державного бюджету України

2520 П Поточнi бюджетнi рахунки клiєнтiв, якi утримуються з Державного бюджету України

Призначення рахунку: облiк бюджетних коштiв мiнiстерств, вiдомств, установ та органiзацiй згiдно з бюджетною класифiкацiєю.

За кредитом рахункупроводяться суми коштiв, якi перераховує Головне управлiння Державного казначейства України, мiнiстерства i вiдомства своїм пiдвiдомчим установам та органiзацiям.

За дебетом рахункупроводяться суми коштiв, якi перераховуються на бюджетнi поточнi рахунки пiдвiдомчим установам i органiзацiям, а також видатки розпорядникiв коштiв.

2523 П Бюджетнi рахунки цiльового характеру клiєнтiв, якi утримуються з Державного бюджету України

Призначення рахунку: облiк коштiв Державного бюджету України для здiйснення цiльових платежiв.

За кредитом рахункупроводяться суми, якi перераховує Головне управлiння Державного казначейства України, мiнiстерства i вiдомства своїм пiдвiдомчим установам i органiзацiям на визначенi ними цiлi.

За дебетом рахункупроводиться використання коштiв.

2525 П Депозити клiєнтiв, якi утримуються з Державного бюджету України

Призначення рахунку: облiк депозитiв, якi розмiщенi бюджетними установами та органiзацiями.

За кредитом рахункупроводяться суми розмiщених клiєнтами коштiв на депозитних рахунках.

За дебетом рахункупроводяться суми повернених коштiв пiсля закiнчення строку договору.

2526 П Кошти в розрахунках клiєнтiв, якi утримуються з Державного бюджету України

Призначення рахунку: облiк коштiв у розрахунках (акредитиви, чеки, розрахунки за разовими залiками та iншi). В аналiтичному облiку вiдкриваються особовi рахунки клiєнтам за кожним видом розрахункiв. Режим рахункiв за акредитивами, чеками та за разовими залiками визначається нормативно-правовими актами Нацiонального банку України.

За кредитом рахункупроводиться надходження коштiв, призначених для забезпечення розрахункiв.

За дебетом рахункупроводяться суми списання коштiв за призначенням.

2528 П Нарахованi витрати за коштами клiєнтiв банку, якi утримуються з Державного бюджету України

Призначення рахунку: облiк нарахованих витрат за бюджетними коштами.

За кредитом рахункупроводяться суми нарахованих витрат до часу їх сплати.

За дебетом рахункупроводяться суми нарахованих витрат при їх сплатi.

253 Кошти бюджетних установ та органiзацiй, що включаються до спецiального фонду Державного бюджету України

2530 П Кошти бюджетних установ та органiзацiй, що включаються до спецiального фонду Державного бюджету України

Призначення рахунку: облiк власних надходжень установ i органiзацiй, якi утримуються за рахунок коштiв Державного бюджету України, в тому числi: спецiальнi кошти бюджетних установ i органiзацiй; кошти, що отриманi бюджетними установами i органiзацiями на виконання окремих доручень; iншi власнi надходження бюджетних установ i органiзацiй.

За кредитом рахункупроводяться суми власних коштiв, що надходять клiєнтам i включаються до доходiв спецiального фонду Державного бюджету України.

За дебетом рахункупроводяться суми видаткiв спецiального фонду Державного бюджету України за дорученнями клiєнтiв.

2531 П Кошти, вилученi уповноваженими органами

Призначення рахунку: облiк коштiв, що вилучаються правоохоронними, митними органами за порушення чинного законодавства або виявленi iншими органами як безхазяйнi i перебувають у тимчасовому розпорядженнi цих органiв.

За кредитом рахункупроводяться суми надходжень коштiв, що вилучаються правоохоронними, митними органами за порушення чинного законодавства або виявленi iншими органами як безхазяйнi.

За дебетом рахункупроводяться суми списання за дорученнями правоохоронних, митних та фiнансових органiв на видачу коштiв на пiдставi постанови про вiдмову в порушеннi кримiнальної справи; для повернення коштiв власнику, якщо такий виявився у термiн, передбачений законодавством; для зарахування коштiв до державного бюджету на пiдставi рiшення суду або рiшення виконавчого комiтету районної, мiської ради народних депутатiв, винесених за заявою фiнансового органу про визнання коштiв безхазяйними.

2538 П Нарахованi витрати за коштами бюджетних установ та органiзацiй, що включаються до спецiального фонду Державного бюджету України

Призначення рахунку: облiк нарахованих витрат за власними надходженнями установ i органiзацiй, якi утримуються за рахунок коштiв Державного бюджету України, в тому числi: спецiальних коштiв бюджетних установ i органiзацiй; коштiв, що отриманi бюджетними установами i органiзацiями на виконання окремих доручень; iнших власних надходжень бюджетних установ i органiзацiй.

За кредитом рахункупроводяться суми нарахованих витрат до часу їх сплати.

За дебетом рахункупроводяться суми нарахованих витрат при їх сплатi.

254 Кошти мiсцевих бюджетiв та бюджетнi кошти клiєнтiв, що утримуються з мiсцевих бюджетiв

2540 П Кошти бюджету Автономної Республiки Крим

2541 П Кошти обласних бюджетiв

2542 П Кошти районних, мiських, селищних та сiльських бюджетiв

Призначення рахунку: облiк коштiв мiсцевих бюджетiв i коштiв, якi перерахованi з мiсцевих бюджетiв розпорядникам коштiв.

За кредитом рахункупроводяться суми доходiв, якi надiйшли, суми вiдрахувань вiд загальнодержавних податкiв i зборiв та повернення невикористаних коштiв.

За дебетом рахункупроводяться суми, якi перераховуються на поточнi бюджетнi рахунки розпорядникiв коштiв, а також видатки, якi здiйснюють розпорядники коштiв, та повернення помилково зарахованих коштiв.

2543 П Кошти бюджету Автономної Республiки Крим цiльового характеру

2544 П Кошти обласних бюджетiв цiльового характеру

2545 П Кошти районних, мiських, селищних та сiльських бюджетiв цiльового характеру

Призначення рахунку: облiк коштiв мiсцевих бюджетiв на цiльовi програми.

За кредитом рахункупроводяться суми мiсцевих бюджетiв на визначенi власниками цiлi.

За дебетом рахункупроводиться використання коштiв або повернення помилково зарахованих коштiв.

2546 П Депозити мiсцевих бюджетiв

Призначення рахунку: облiк депозитiв, якi розмiщенi бюджетними установами та органiзацiями.

За кредитом рахункупроводяться суми розмiщених клiєнтами коштiв на депозитних рахунках.

За дебетом рахункупроводяться суми повернених коштiв пiсля закiнчення строку договору.

2548 П Нарахованi витрати за коштами мiсцевих бюджетiв

Призначення рахунку: облiк нарахованих витрат за коштами мiсцевих бюджетiв.

За кредитом рахункупроводяться суми нарахованих витрат до часу їх сплати.

За дебетом рахункупроводяться суми витрат при їх сплатi.

255 Кошти бюджетних установ та органiзацiй, що включаються до спецiального фонду бюджетiв Автономної Республiки Крим, областей, мiст Києва i Севастополя

2550 П Кошти в розрахунках клiєнтiв, якi утримуються з бюджету Автономної Республiки Крим

Призначення рахунку: облiк коштiв у розрахунках (акредитиви, чеки, розрахунки за разовими залiками та iншi). В аналiтичному облiку вiдкриваються особовi рахунки клiєнтам за кожним видом розрахункiв. Режим рахункiв за акредитивами, чеками та за разовими залiками визначається нормативно-правовими актами Нацiонального банку України.

За кредитом рахункупроводиться надходження коштiв, призначених для забезпечення розрахункiв.

За дебетом рахункупроводяться суми списання коштiв за призначенням.

2551 П Кошти бюджетних установ та органiзацiй, що включаються до спецiального фонду бюджету Автономної Республiки Крим

Призначення рахунку: облiк власних надходжень установ i органiзацiй, якi утримуються за рахунок коштiв бюджету Автономної Республiки Крим, у тому числi: спецiальнi кошти бюджетних установ i органiзацiй; кошти, що отриманi бюджетними установами i органiзацiями на виконання окремих доручень; iншi власнi надходження бюджетних установ i органiзацiй.

За кредитом рахункупроводяться суми власних коштiв, що надходять клiєнтам i включаються до доходiв спецiального фонду бюджету Автономної Республiки Крим.

За дебетом рахункупроводяться суми видаткiв спецiального фонду бюджету Автономної Республiки Крим за дорученнями клiєнтiв.

2552 П Кошти в розрахунках клiєнтiв, якi утримуються з обласних бюджетiв

Призначення рахунку: облiк коштiв у розрахунках (акредитиви, чеки, розрахунки за разовими залiками та iншi). В аналiтичному облiку вiдкриваються особовi рахунки клiєнтам за кожним видом розрахункiв. Режим рахункiв за акредитивами, чеками та за разовими залiками визначається нормативно-правовими актами Нацiонального банку України.

За кредитом рахункупроводиться надходження коштiв, призначених для забезпечення розрахункiв.

За дебетом рахункупроводяться суми списання коштiв за призначенням.

2553 П Кошти бюджетних установ та органiзацiй, що включаються до спецiальних фондiв обласних бюджетiв

Призначення рахунку: облiк власних надходжень установ i органiзацiй, що утримуються за рахунок коштiв обласних бюджетiв, у тому числi: спецiальнi кошти бюджетних установ i органiзацiй; кошти, що отриманi бюджетними установами i органiзацiями на виконання окремих доручень; iншi власнi надходження бюджетних установ i органiзацiй.

За кредитом рахункупроводяться суми власних коштiв, що надходять клiєнтам i включаються до доходiв спецiальних фондiв обласних бюджетiв.

За дебетом рахункупроводяться суми видаткiв спецiальних фондiв обласних бюджетiв за дорученнями клiєнтiв.

2554 П Кошти в розрахунках клiєнтiв, якi утримуються з районних, мiських, селищних та сiльських бюджетiв

Призначення рахунку: облiк коштiв у розрахунках (акредитиви, чеки, розрахунки за разовими залiками та iншi). В аналiтичному облiку вiдкриваються особовi рахунки клiєнтам за кожним видом розрахункiв. Режим рахункiв за акредитивами, чеками та за разовими залiками визначається нормативно-правовими актами Нацiонального банку України.

За кредитом рахункупроводиться надходження коштiв, призначених для забезпечення розрахункiв.

За дебетом рахункупроводяться суми списання коштiв за призначенням.

2555 П Кошти бюджетних установ та органiзацiй, що включаються до спецiальних фондiв районних, мiських, районних у мiстах, селищних та сiльських бюджетiв

Призначення рахунку: облiк власних надходжень установ i органiзацiй, що утримуються за рахунок коштiв районних, мiських, районних у мiстах, селищних та сiльських бюджетiв, у тому числi: спецiальнi кошти бюджетних установ i органiзацiй; кошти, що отриманi бюджетними установами i органiзацiями на виконання окремих доручень; iншi власнi надходження бюджетних установ i органiзацiй.

За кредитом рахункупроводяться суми власних коштiв, що надходять клiєнтам i включаються до доходiв спецiальних фондiв районних, мiських, районних у мiстах, селищних та сiльських бюджетiв.

За дебетом рахункупроводяться суми видаткiв спецiальних фондiв районних, мiських, районних у мiстах, селищних та сiльських бюджетiв за дорученнями клiєнтiв.

2558 П Нарахованi витрати за коштами бюджетних установ та органiзацiй, що включаються до спецiального фонду бюджетiв Автономної Республiки Крим, областей, мiст Києва i Севастополя

Призначення рахунку: облiк нарахованих витрат за власними надходженнями установ i органiзацiй, що утримуються за рахунок коштiв бюджетiв Автономної Республiки Крим, областей, мiст Києва i Севастополя, районних, мiських, районних у мiстах, селищних та сiльських бюджетiв, у тому числi: спецiальних коштiв бюджетних установ i органiзацiй; коштiв, що отриманi бюджетними установами i органiзацiями на виконання окремих доручень; iнших власних надходжень бюджетних установ i органiзацiй.

За кредитом рахункупроводяться суми нарахованих витрат до часу їх сплати.

За дебетом рахункупроводяться суми нарахованих витрат при їх сплатi.

256 Кошти позабюджетних фондiв

2560 П Державнi позабюджетнi фонди

Призначення рахунку: облiк коштiв державних позабюджетних фондiв, якi створюються вiдповiдно до чинного законодавства, а також сум кредиторської заборгованостi банку за операцiями щодо виплати пенсiй та здiйснення iнших видаткiв за рахунок коштiв, що отриманi вiд Пенсiйного фонду України та органiв соцiального захисту населення.

За кредитом рахункупроводяться суми надходжень до фондiв, а також суми, що отриманi банком вiд Пенсiйного фонду України та органiв соцiального захисту населення за операцiями щодо виплати пенсiй та здiйснення iнших видаткiв за рахунок коштiв Пенсiйного фонду України i органiв соцiального захисту населення.

За дебетом рахункупроводяться суми за дорученням фондiв, а також суми погашення кредиторської заборгованостi банку за операцiями щодо виплати пенсiй i здiйснення iнших видаткiв за рахунок коштiв Пенсiйного фонду України i органiв соцiального захисту населення.

2561 П Галузевi позабюджетнi фонди

2562 П Регiональнi позабюджетнi фонди

Призначення рахунку: облiк коштiв позабюджетних фондiв, якi створюються вiдповiдно до чинного законодавства.

За кредитом рахункупроводяться суми надходжень до фондiв.

За дебетом рахункупроводяться платежi за дорученнями фондiв.

2565 П Цiльовi кошти позабюджетних фондiв

Призначення рахунку: облiк коштiв позабюджетних фондiв для здiйснення цiльових платежiв.

За кредитом рахункупроводяться суми, якi перераховують позабюджетнi фонди на визначенi ними цiлi.

За дебетом рахункупроводиться використання коштiв.

2568 П Нарахованi витрати за коштами позабюджетних фондiв

Призначення рахунку: облiк нарахованих витрат за коштами позабюджетних фондiв. Доходи облiковуються у тому перiодi, до якого вони належать.

За кредитом рахункупроводяться суми нарахованих витрат до часу їх сплати.

За дебетом рахункупроводяться суми нарахованих витрат при їх сплатi.

257 Кошти державного та мiсцевого бюджетiв до виплати

2570 П Кошти державного бюджету для виплат

Призначення рахунку: облiк коштiв для проведення готiвкових виплат з Державного бюджету України, а також сум кредиторської заборгованостi банку за операцiями щодо виплати пенсiї з Державного бюджету України.

За кредитом рахункупроводяться суми коштiв, у тому числi за операцiями щодо виплати пенсiй, що надходять у встановленому порядку вiд органiв Державного казначейства України.

За дебетом рахункупроводяться суми видаткiв як готiвкою, так i перерахуванням коштiв на поточнi, вкладнi (депозитнi) рахунки фiзичних осiб, а також суми погашення кредиторської заборгованостi банку за операцiями щодо виплати пенсiй.

2571 П Кошти державного та мiсцевого бюджетiв для цiльових виплат готiвкою

Призначення рахунку: облiк коштiв,якi перераховуються Державним казначейством України для здiйснення цiльових виплат готiвкою.

За кредитом рахункупроводяться суми коштiв, якi перераховує Державне казначейство України на визначенi цiлi.

За дебетом рахункупроводиться виплата коштiв готiвкою.

2572 П Кошти мiсцевих бюджетiв для виплат

Призначення рахунку: облiк коштiв для проведення виплат з мiсцевих бюджетiв.

За кредитом рахункупроводяться суми, що надходять у встановленому порядку вiд органiв Державного казначейства України.

За дебетом рахункупроводяться суми видаткiв як готiвкою, так i перерахуванням коштiв на поточнi, вкладнi (депозитнi) рахунки фiзичних осiб

26 Кошти клiєнтiв банку

260 Кошти до запитання суб'єктiв господарської дiяльностi

2600 АП Поточнi рахунки суб'єктiв господарської дiяльностi

Призначення рахунку: облiк коштiв суб'єктiв господарської дiяльностi (крiм небанкiвських фiнансових установ), якi використовуються для розрахункiв, депозитiв до запитання, а також наданих кредитiв овердрафт. На цьому рахунку також облiковуються суми, якi перераховуються клiєнтами для формування статутного капiталу до їх реєстрацiї як юридичних осiб.

За дебетом рахункупроводяться суми перерахувань, виплат за розпорядженням власникiв рахункiв згiдно з режимом роботи рахункiв, примусове стягнення коштiв, а також наданi кредити овердрафт.

За кредитом рахункупроводяться суми, що надходять у встановленому порядку на рахунки клiєнтiв згiдно з режимом роботи рахункiв, а також суми залишкiв кредитiв овердрафт, що перераховуються на рахунки простроченої, сумнiвної заборгованостi.

2601 П Поточнi рахунки управителя з довiрчого управлiння

Призначення рахунку: облiк коштiв, що залученi банком за договорами довiрчого управлiння, та розрахунки за операцiями довiрчого управлiння.

За кредитом рахункупроводяться суми, що надходять у порядку, установленому для довiрчих операцiй.

За дебетом рахункупроводяться суми перерахування коштiв згiдно з договором довiрчого управлiння, у тому числi суми повернення коштiв установникам.

2602 П Кошти в розрахунках суб'єктiв господарської дiяльностi

Призначення рахунку: облiк коштiв у розрахунках (кошти до настання дати валютування, акредитиви, розрахунковi чеки, розрахунки за разовими залiками тощо). В аналiтичному облiку вiдкриваються окремi особовi рахунки клiєнтам за кожним видом розрахункiв. Режим роботи рахункiв за акредитивами, розрахунковими чеками та разовими залiками визначається нормативно-правовими актами Нацiонального банку України та згiдно з Унiфiкованими правилами i звичаями для документарних акредитивiв ( 988_003 ), опублiкованими Мiжнародною торговельною палатою.

За кредитом рахункупроводиться надходження коштiв, призначених для забезпечення розрахункiв.

За дебетом рахункупроводяться суми списання коштiв за призначенням.

2603 П Розподiльчi рахунки суб'єктiв господарської дiяльностi

Призначення рахунку: облiк надходжень, що пiдлягають розподiлу або додатковому попередньому контролю згiдно з чинним законодавством України та нормативними актами України (наприклад, централiзованих коштiв Мiненерго), та коштiв в iноземнiй валютi, що пiдлягають обов'язковому продажу.

За кредитом рахункупроводяться суми надходжень.

За дебетом рахункупроводяться суми перерахувань згiдно з режимом роботи рахункiв.

2604 П Цiльовi кошти до запитання суб'єктiв господарської дiяльностi

Призначення рахунку: облiк коштiв до запитання Мiнiстерства зв'язку за переказними операцiями та iнших коштiв за окремими рiшеннями Уряду України, а також коштiв, що надаються з бюджетiв Автономної Республiки Крим, областей, мiст Києва i Севастополя за окремими рiшеннями Уряду Автономної Республiки Крим та вiдповiдних державних адмiнiстрацiй.

За кредитом рахункупроводяться суми, що надходять на рахунки.

За дебетом рахункупроводяться суми витрат i перерахувань згiдно з режимом роботи рахункiв.

2605 АП Кошти суб'єктiв господарської дiяльностi для розрахункiв платiжними картками

Призначення рахунку: облiк операцiй з використанням платiжних карток, а також наданих кредитiв овердрафт.

За дебетом рахункупроводяться суми, що перераховуються банком, а також наданi кредити овердрафт.

За кредитом рахункупроводяться суми надходжень на користь власника рахунку, а також суми залишкiв кредитiв овердрафт, якi перерахованi на рахунки простроченої, сумнiвної заборгованостi.

2606 П Рахунки платникiв податку на додану вартiсть

Призначення рахунку: облiк сум податку на додану вартiсть платникiв податку на додану вартiсть.

За кредитом рахункупроводяться суми надходжень податку на додану вартiсть вiдповiдно до вимог законодавства України.

За дебетом рахункупроводяться суми перерахувань вiдповiдно до вимог законодавства України.

2607 А Нарахованi доходи за кредитами овердрафт, якi наданi суб'єктам господарської дiяльностi, крiм небанкiвських фiнансових установ, якi наданi суб'єктам господарської дiяльностi

Призначення рахунку: облiк нарахованих процентних доходiв за кредитами овердрафт. Доходи облiковуються в тому перiодi, до якого вони належать.

За дебетом рахункупроводяться суми нарахованих доходiв до часу їх сплати.

За кредитом рахункупроводяться суми нарахованих доходiв пiд час їх отримання або перерахування на рахунок прострочених нарахованих доходiв у разi несвоєчасного отримання.

2608 П Нарахованi витрати за коштами до запитання суб'єктiв господарської дiяльностi, крiм небанкiвських фiнансових установ

Призначення рахунку: облiк нарахованих витрат за коштами до запитання суб'єктiв господарської дiяльностi. Витрати облiковуються у тому перiодi, до якого вони належать.

За кредитом рахункупроводяться суми нарахованих витрат до часу їх сплати.

За дебетом рахункупроводяться суми нарахованих витрат при їх сплатi.

261 Строковi кошти суб'єктiв господарської дiяльностi

2610 П Короткостроковi депозити суб'єктiв господарської дiяльностi

Призначення рахунку: облiк короткострокових депозитiв, цiльових короткострокових депозитiв.

За кредитом рахункупроводиться надходження коштiв згiдно з режимом роботи рахункiв.

За дебетом рахункупроводяться суми повернених коштiв.

2611 П Кошти, отриманi вiд суб'єктiв господарської дiяльностi за операцiями РЕПО

Призначення рахунку: облiк коштiв, отриманих вiд суб'єктiв господарської дiяльностi за операцiями РЕПО шляхом продажу їм цiнних паперiв на певний перiод, iз умовою зворотного їх викупу за заздалегiдь обумовленою цiною.

За кредитом рахункупроводяться суми коштiв, отриманих вiд суб'єктiв господарської дiяльностi в обмiн на цiннi папери, якi є предметом операцiї РЕПО.

За дебетом рахункупроводяться суми, якi перераховуються суб'єктами господарської дiяльностi у день зворотної купiвлi, в обмiн на вiдповiднi цiннi папери банкiв.

2615 П Довгостроковi депозити суб'єктiв господарської дiяльностi

Призначення рахунку: облiк довгострокових депозитiв суб'єктiв господарської дiяльностi.

За кредитом рахункупроводяться суми коштiв, якi розмiщенi на депозит.

За дебетом рахункупроводяться суми повернених депозитiв.

2618 П Нарахованi витрати за строковими коштами суб'єктiв господарської дiяльностi

Призначення рахунку: облiк нарахованих витрат за строковими коштами суб'єктiв господарської дiяльностi. Витрати облiковуються у тому перiодi, до якого вони належать.

За кредитом рахункупроводяться суми нарахованих витрат до часу їх сплати.

За дебетом рахункупроводяться суми нарахованих витрат при їх сплатi.

262 Кошти до запитання фiзичних осiб

2620 АП Поточнi рахунки фiзичних осiб

Призначення рахунку: облiк залучених коштiв фiзичних осiб до запитання, розрахунки за ними, а також наданих кредитiв овердрафт.

За дебетом рахункупроводяться суми перерахувань, виплат за розпорядженням власникiв рахункiв згiдно з режимом роботи рахункiв, а також наданих кредитiв овердрафт.

За кредитом рахункупроводяться суми, що надходять на рахунки клiєнтiв згiдно з режимом роботи рахункiв, а також суми залишкiв кредитiв овердрафт, що перераховуються на рахунки простроченої, сумнiвної заборгованостi.

2622 П Кошти в розрахунках фiзичних осiб

Призначення рахунку: облiк коштiв у розрахунках (кошти до настання дати валютування, акредитиви тощо). В аналiтичному облiку вiдкриваються окремi особовi рахунки клiєнтам за кожним видом розрахункiв. Режим роботи рахункiв визначається нормативно-правовими актами Нацiонального банку України.

За кредитом рахункупроводиться надходження коштiв, призначених для забезпечення розрахункiв.

За дебетом рахункупроводяться суми списання коштiв за призначенням.

2625 АП Кошти фiзичних осiб для розрахункiв платiжними картками

Призначення рахунку: облiк операцiй фiзичних осiб з використанням платiжних карток, а також наданих кредитiв овердрафт.

За дебетом рахункупроводяться суми перерахувань, виплат згiдно з режимом роботи рахункiв, а також наданих кредитiв овердрафт.

За кредитом рахункупроводяться суми надходжень на користь власника рахунку, а також суми залишкiв кредитiв овердрафт, що перераховуються на рахунки простроченої, сумнiвної заборгованостi.

2627 А Нарахованi доходи за кредитами овердрафт, якi наданi фiзичним особам

Призначення рахунку: облiк нарахованих доходiв за кредитами овердрафт, що наданi фiзичним особам. Доходи облiковуються в тому перiодi, до якого вони належать.

За дебетом рахункупроводяться суми нарахованих доходiв до часу їх сплати.

За кредитом рахункупроводяться суми нарахованих доходiв пiд час їх отримання або перерахування на рахунок прострочених нарахованих доходiв у разi несвоєчасного отримання.

2628 П Нарахованi витрати за коштами до запитання фiзичних осiб

Призначення рахунку: облiк нарахованих витрат за коштами до запитання фiзичних осiб. Витрати облiковуються у тому перiодi, до якого вони належать.

За кредитом рахункупроводяться суми нарахованих витрат до часу їх сплати.

За дебетом рахункупроводяться суми нарахованих витрат при їх сплатi.

263 Строковi кошти фiзичних осiб

2630 П Короткостроковi депозити фiзичних осiб

Призначення рахунку: облiк короткострокових депозитiв фiзичних осiб.

За кредитом рахункупроводяться суми коштiв, якi розмiщенi на депозит.

За дебетом рахункупроводяться суми повернених депозитiв.

2635 П Довгостроковi депозити фiзичних осiб

Призначення рахунку: облiк довгострокових депозитiв.

За кредитом рахункупроводяться суми коштiв, якi розмiщенi на депозит.

За дебетом рахункупроводяться суми повернених депозитiв.

2638 П Нарахованi витрати за строковими коштами фiзичних осiб

Призначення рахунку: облiк нарахованих витрат за строковими коштами фiзичних осiб. Витрати облiковуються у тому перiодi, до якого вони належать.

За кредитом рахункупроводяться суми нарахованих витрат до часу їх сплати.

За дебетом рахункупроводяться суми нарахованих витрат при їх сплатi.

264 Кошти виборчих фондiв

2640 П Кошти виборчого фонду полiтичної партiї (блоку), кандидатiв вiд якої зареєстровано в багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузi.

Призначення рахунку: облiк коштiв виборчого фонду полiтичної партiї, виборчого блоку полiтичних партiй, кандидатiв вiд яких зареєстровано в багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузi.

За кредитом рахункупроводяться суми надходження коштiв полiтичної партiї (партiй, що входять до виборчого блоку), а також добровiльних внескiв фiзичних осiб.

За дебетом рахункупроводяться суми витрат на проведення передвиборної агiтацiї полiтичної партiї (блоку).

2641 П Кошти виборчого фонду кандидата в депутати України, зареєстрованого в одномандатному виборчому окрузi

Призначення рахунку: облiк коштiв виборчого фонду кандидата в народнi депутати України, зареєстрованого в одномандатному виборчому окрузi.

За кредитом рахункупроводяться суми надходження коштiв кандидата в народнi депутати України, а також добровiльних внескiв фiзичних осiб.

За дебетом рахункупроводяться суми витрат на проведення передвиборної агiтацiї кандидата в народнi депутати України.

2642 П Кошти виборчого фонду кандидата в депутати мiсцевої ради чи на посаду сiльського, селищного, мiського голови

Призначення рахунку: облiк коштiв виборчого фонду кандидата в депутати мiсцевої ради, сiльського, селищного, мiського голови.

За кредитом рахункупроводяться суми надходження коштiв кандидата в депутати мiсцевої ради, сiльського, селищного, мiського голови та добровiльнi внески юридичних та фiзичних осiб.

За дебетом рахункупроводяться суми витрат на проведення виборчої кампанiї кандидата в депутати мiсцевої ради, сiльського, селищного, мiського голови.

2643 П Кошти виборчого фонду кандидата в Президенти України

Призначення рахунку: облiк коштiв виборчого фонду кандидата в Президенти України.

За кредитом рахункупроводяться суми надходження коштiв кандидата в Президенти України, кошти полiтичних партiй та добровiльнi внески юридичних та фiзичних осiб.

За дебетом рахункупроводяться суми витрат на проведення виборчої кампанiї кандидата в Президенти України.

265 Кошти небанкiвських фiнансових установ

2650 АП Поточнi рахунки небанкiвських фiнансових установ

Призначення рахунку: облiк коштiв небанкiвських фiнансових установ, якi використовуються для розрахункiв, депозитiв до запитання, а також наданих кредитiв овердрафт. На цьому рахунку також облiковуються суми, якi перераховуються клiєнтами для формування статутного капiталу до їх реєстрацiї як юридичних осiб.

За дебетом рахункупроводяться суми перерахувань, виплат за розпорядженням власникiв рахункiв згiдно з режимом роботи рахункiв, примусове стягнення коштiв, а також наданi кредити овердрафт.

За кредитом рахункупроводяться суми, що надходять у встановленому порядку на рахунки клiєнтiв згiдно з режимом роботи рахункiв, а також суми залишкiв кредитiв овердрафт, що перераховуються на рахунки з облiку короткострокових кредитiв або простроченої, сумнiвної заборгованостi за ними.

2651 П Короткостроковi депозити небанкiвських фiнансових установ

Призначення рахунку: облiк короткострокових депозитiв, цiльових короткострокових депозитiв.

За кредитом рахункупроводяться суми залучених коштiв на депозит.

За дебетом рахункупроводяться суми повернутих депозитiв.

2652 П Довгостроковi депозити небанкiвських фiнансових установ

Призначення рахунку: облiк довгострокових депозитiв.

За кредитом рахункупроводяться суми залучених коштiв на депозит.

За дебетом рахункупроводяться суми повернутих депозитiв.

2655 АП Кошти небанкiвських фiнансових установ для розрахункiв платiжними картками

Призначення рахунку: облiк операцiй небанкiвських фiнансових установ з використанням платiжних карток, а також наданих кредитiв овердрафт.

За дебетом рахункупроводяться суми, що перераховуються банком, а також наданi кредити овердрафт.

За кредитом рахункупроводяться суми надходжень, на користь власника рахунку, а також залишки кредитiв овердрафт, що перераховуються на рахунки з облiку короткострокових кредитiв або простроченої, сумнiвної заборгованостi за ними

2657 А Нарахованi доходи за кредитами овердрафт, якi наданi небанкiвським фiнансовим установам

Призначення рахунку: облiк нарахованих процентних доходiв за кредитами овердрафт. Доходи облiковуються в тому перiодi, до якого вони належать.

За дебетом рахункупроводяться суми нарахованих доходiв до часу їх сплати.

За кредитом рахункупроводяться суми нарахованих доходiв пiд час їх отримання або перерахування на рахунок прострочених нарахованих доходiв у разi несвоєчасного отримання

2658 П Нарахованi витрати за коштами небанкiвських фiнансових установ

Призначення рахунку: облiк нарахованих витрат за коштами до запитання та залученими строковими коштами небанкiвських фiнансових установ. Витрати облiковуються в тому перiодi, до якого вони належать.

За кредитом рахункупроводяться суми нарахованих витрат до часу їх сплати.

За дебетом рахункупроводяться суми нарахованих витрат пiд час їх сплати.

27 Кредити, отриманi вiд мiжнародних та iнших фiнансових органiзацiй

270 Кредити, отриманi вiд мiжнародних та iнших фiнансових органiзацiй

2700 П Короткостроковi кредити, отриманi вiд мiжнародних та iнших фiнансових органiзацiй

Призначення рахунку: облiк короткострокових кредитiв, отриманих вiд мiжнародних та iнших фiнансових органiзацiй.

За кредитом рахункупроводяться суми отриманих короткострокових кредитiв.

За дебетом рахункупроводяться суми погашення заборгованостi за короткостроковими кредитами.

2701 П Довгостроковi кредити, отриманi вiд мiжнародних та iнших фiнансових органiзацiй

Призначення рахунку: облiк довгострокових кредитiв, отриманих вiд мiжнародних та iнших фiнансових органiзацiй.

За кредитом рахункупроводяться суми отриманих довгострокових кредитiв.

За дебетом рахункупроводяться суми погашення заборгованостi за довгостроковими кредитами.

2706 КП Неамортизований дисконт за кредитами, отриманими вiд мiжнародних та iнших фiнансових органiзацiй

Призначення рахунку: облiк неамортизованого дисконту за кредитами, що отриманi вiд мiжнародних та iнших фiнансових органiзацiй.

За дебетом рахункупроводяться суми дисконту за кредитами, отриманими вiд мiжнародних та iнших фiнансових органiзацiй.

За кредитом рахункупроводяться суми амортизацiї дисконту при нарахуваннi витрат за звiтний перiод.

2708 П Нарахованi витрати за кредитами, отриманими вiд мiжнародних та iнших фiнансових органiзацiй

Призначення рахунку: облiк нарахованих витрат за кредитами, отриманими вiд мiжнародних та iнших фiнансових органiзацiй.

За кредитом рахункупроводяться суми нарахованих витрат до їх сплати.

За дебетом рахункупроводяться суми нарахованих витрат, якi сплаченi.

28 Дебiторська заборгованiсть за операцiями з клiєнтами

280 Дебiторська заборгованiсть за операцiями з клiєнтами

2800 А Дебiторська заборгованiсть за операцiями з купiвлi-продажу iноземної валюти, банкiвських та дорогоцiнних металiв для клiєнтiв

Призначення рахунку: облiк сум дебiторської заборгованостi за операцiями з купiвлi-продажу iноземної валюти, банкiвських та дорогоцiнних металiв за дорученням клiєнтiв.

За дебетом рахункупроводяться суми дебiторської заборгованостi за операцiями з купiвлi-продажу iноземної валюти та банкiвських металiв за дорученням клiєнтiв.

За кредитом рахункупроводяться суми погашення дебiторської заборгованостi за операцiями з купiвлi-продажу iноземної валюти та банкiвських металiв.

2801 А Дебiторська заборгованiсть за розрахунками за цiнними паперами для клiєнтiв

Призначення рахунку: облiк сум заборгованостi клiєнтiв у разi авансування або нестачi попередньо депонованих ними коштiв для купiвлi-продажу цiнних паперiв за їх дорученням.

За дебетом рахункупроводяться суми авансування або перевищення вартостi цiнних паперiв над сумою попередньо депонованих клiєнтами коштiв.

За кредитом рахункупроводяться суми, що надходять на погашення авансiв.

2800 А Дебiторська заборгованiсть за операцiями з купiвлi-продажу iноземної валютi, банкiвських та дорогоцiнних металiв для клiєнтiв.

Призначення рахунку: облiк сум заборгованостi клiєнтiв у разi авансування або нестачi попередньо депонованих ними коштiв для купiвлi-продажу iноземної валюти, банкiвських та дорогоцiнних металiв, за їх дорученням.

За дебетом рахункупроводяться суми авансування або перевищення вартостi iноземної валюти, банкiвських та дорогоцiнних металiв над сумою попередньо депонованих клiєнтами коштiв.

За кредитом рахункупроводяться суми, що надходять у погашення авансiв.

2805 А Дебiторська заборгованiсть за операцiями з грошово-речовими лотереями

2806 А Дебiторська заборгованiсть за iндексацiєю грошових заощаджень

Призначення рахунку: облiк сум дебiторської заборгованостi за операцiями з клiєнтами банку.

За дебетом рахункупроводяться суми дебiторської заборгованостi за операцiями з клiєнтами банку.

За кредитом рахункупроводяться суми погашення дебiторської заборгованостi за операцiями з клiєнтами банку.

2809 А Iнша дебiторська заборгованiсть за операцiями з клiєнтами банку

Призначення рахунку: облiк сум дебiторської заборгованостi за операцiями з клiєнтами банку. За цим рахунком не облiковуються авансованi клiєнтам суми. Такi кредити облiковуються за вiдповiдними рахунками роздiлiв 20 – 23.

За дебетом рахункупроводяться суми дебiторської заборгованостi за операцiями з клiєнтами банку.

За кредитом рахункупроводяться суми погашення дебiторської заборгованостi за операцiями з клiєнтами банку.

288 Сумнiвна дебiторська заборгованiсть за операцiями з клiєнтами банку

2887 А Дебiторська заборгованiсть за операцiями з цiнними паперами колишнього СРСР

2888 А Дебiторська заборгованiсть за iншими операцiями колишнього СРСР

2889 А Iнша сумнiвна дебiторська заборгованiсть за операцiями з клiєнтами банку

Призначення рахунку: облiк сум сумнiвної щодо погашення дебiторської заборгованостi за операцiями з клiєнтами банку.

За дебетом рахункупроводяться суми сумнiвної дебiторської заборгованостi за операцiями з клiєнтами.

За кредитом рахункупроводяться суми погашення сумнiвної заборгованостi за операцiями з клiєнтами банку, списання безнадiйної заборгованостi в установленому порядку.

289 Резерви на можливi втрати за сумнiвною дебiторською заборгованiстю за операцiями з клiєнтами банку

2890 КА (контрактивний рахунок) Резерви пiд дебiторську заборгованiсть за операцiями з клiєнтами банку.

Призначення рахунку: облiк створених резервiв за сумнiвною заборгованiстю за операцiями з клiєнтами банку, щодо яких є ризик неповернення.

За кредитом рахункупроводяться суми створених резервiв на можливi втрати за сумнiвною заборгованiстю.

За дебетом рахункупроводяться суми списання безнадiйної заборгованостi або зменшення резервiв.

29 Кредиторська заборгованiсть i транзитнi рахунки за операцiями з клiєнтами

290 Кредиторська заборгованiсть за операцiями з клiєнтами банку

2900 П Кредиторська заборгованiсть за операцiями з купiвлi-продажу iноземної валюти, банкiвських та дорогоцiнних металiв для клiєнтiв.

Призначення рахунку: облiк сум, перерахованих з рахункiв клiєнтiв, або сум, якi пiдлягають перерахуванню на них, за операцiями з купiвлi – продажу iноземної валюти, банкiвських та дорогоцiнних металiв для клiєнтiв. За цим рахунком не облiковуються суми, депонованi у довiрче управлiння.

За кредитом рахункупроводяться суми, якi отриманi вiд клiєнтiв за операцiями з купiвлi-продажу iноземної валюти, банкiвських та дорогоцiнних металiв.

За дебетом рахункупроводяться використанi суми, перерахованi за операцiями з купiвлi-продажу iноземної валюти, банкiвських та дорогоцiнних металiв.

2901 П Кредиторська заборгованiсть за розрахунками за цiнними паперами для клiєнтiв

Призначення рахунку: облiк сум кредиторської заборгованостi за розрахунками за цiнними паперами клiєнтiв. За цим рахунком облiковуються, наприклад, суми, що списанi з поточного рахунку клiєнта для купiвлi цiнних паперiв. За цим рахунком також облiковуються суми коштiв, що перерахованi клiєнтами для оплати векселiв, за якими банк є особливим платником (домiцилiатом). За цим рахунком не облiковуються суми, що депонованi в довiрче управлiння.

За кредитом рахункупроводяться суми коштiв, що отриманi вiд або для клiєнтiв за розрахунками за цiнними паперами.

За дебетом рахункупроводяться суми коштiв, що використанi або перерахованi на iншi рахунки.

2902 П Кредиторська заборгованiсть за прийнятi платежi

Призначення рахунку: облiк сум платежiв, якi за дорученням клiєнтiв мають бути перерахованi за призначенням отримувачам платежiв.

За кредитом рахункупроводяться суми податкових, страхових, комунальних платежiв, виручка торговельних та побутових органiзацiй, добровiльнi внески вiд населення та органiзацiй, суми держмита, iншi платежi, якi пiдлягають подальшому зарахуванню на рахунки отримувачiв.

За дебетом рахункупроводяться суми, що перераховуються за призначенням на вiдповiднi рахунки отримувачiв коштiв.

2903 П Кошти клiєнтiв банку за недiючими рахунками

Призначення рахунку: облiк кредиторської заборгованостi банку перед клiєнтами за недiючими рахунками.

За кредитом рахункупроводяться суми згiдно iз законодавчими актами України та нормативними актами Нацiонального банку України.

За дебетом рахункупроводяться суми повернення коштiв власникам згiдно з їх розпорядженнями.

2904 П Кредиторська заборгованiсть за компенсацiйними сертифiкатами

2905 П Кредиторська заборгованiсть за операцiями з грошово-речовими лотереями

2906 П Кредиторська заборгованiсть за iндексацiєю грошових заощаджень

2907 П Кредиторська заборгованiсть за операцiями з цiнними паперами колишнього СРСР

2908 П Кредиторська заборгованiсть за iншими операцiями колишнього СРСР

Призначення рахунку: облiк сум кредиторської заборгованостi за видами операцiй з клiєнтами банку.

За кредитом рахункупроводяться суми кредиторської заборгованостi за операцiями з клiєнтами банку.

За дебетом рахункупроводяться суми погашення кредиторської заборгованостi за операцiями з клiєнтами банку.

2909 П Iнша кредиторська заборгованiсть за операцiями з клiєнтами банку

Призначення рахунку: облiк сум iншої кредиторської заборгованостi за операцiями з клiєнтами банку, наприклад: – невиплаченi перекази для бенефiцiарiв, якi не мають рахунку в банку; – суми коштiв, отриманих для зарахування на вклади клiєнтiв банку.

За кредитом рахункупроводяться суми кредиторської заборгованостi за операцiями з клiєнтами банку.

За дебетом рахункупроводяться суми погашення кредиторської заборгованостi за операцiями з клiєнтами банку.

292 Транзитнi рахунки за операцiями з клiєнтами банку

2920 АП Транзитний рахунок за операцiями, здiйсненими платiжними картками через банкомат

Призначення рахунку: облiк транзитних оборотiв, що пов'язанi з виконанням операцiй за допомогою платiжних карток через банкомат.

За дебетом рахункупроводяться суми готiвкових коштiв, що виданi клiєнту через банкомат з урахуванням комiсiйних.

За кредитом рахункупроводяться суми коштiв, якi надходять з вiдповiдних рахункiв установ банкiв на оплату послуг, що наданi держателям платiжних карток через банкомат.

2924 АП Транзитний рахунок за операцiями з платiжними картками

Призначення рахунку: облiк коштiв для розрахункiв за товари та послуги з використанням платiжних карток.

За дебетом рахункупроводяться суми списання коштiв на оплату товарiв i послуг пiдприємствам торгiвлi та побутового обслуговування населення за здiйсненими трансакцiями та iншi операцiї з використанням платiжних карток.

За кредитом рахункупроводяться суми перерахувань коштiв з рахункiв клiєнтiв згiдно з iнформацiєю, що надається процесинговим центром, iншi операцiї з використанням платiжних карток. ( Клас 2 iз змiнами, внесеними згiдно з Постановами Нацбанку N 520 ( v0607500-99 ) вiд 16.12.98; N 179 ( v0635500-99 ) вiд 09.04.99, N 319 ( v0319500-99 ) вiд 30.06.99, N 579 ( z0899-99 ) вiд 08.12.99, N 244 ( z0398-00 ) вiд 14.06.2000, N 379 ( z0695-00 ) вiд 29.09.2000, N 472 ( z0942-00 ) вiд 07.12.2000, N 370 ( z0801-01 ) вiд 29.08.2001, N 11 ( z0022-02 ) вiд 10.01.2002, N 43 ( z0079-02 ) вiд 29.01.2002, N 315 ( z0737-02 ) вiд 29.08.2002, N 338 ( z0780-02 ) вiд 10.09.2002, N 510 ( z0003-03 ) вiд 16.12.2002, N 120 ( z0261-03 ) вiд 19.03.2003, N 356 ( z0796-03 ) вiд 20.08.2003 )

4

3 Операцiї з цiнними паперами та iншi активи i зобов'язання

30 Цiннi папери в торговому портфелi банку

300 Акцiї та iншi цiннi папери з нефiксованим прибутком у торговому портфелi банку

3002 А Акцiї та iншi цiннi папери з нефiксованим прибутком, що випущенi банками, у торговому портфелi банку

3003 А Акцiї та iншi цiннi папери з нефiксованим прибутком, що випущенi небанкiвськими фiнансовими установами, у торговому портфелi банку

3005 А Iншi акцiї та цiннi папери з нефiксованим прибутком у торговому портфелi банку

Призначення рахунку: облiк iнвестицiй банку в акцiї та iншi цiннi папери з нефiксованим прибутком у торговому портфелi банку.

За дебетом рахункупроводяться суми цiнних паперiв, якi придбанi або переведенi з iншого портфеля банку.

За кредитом рахункупроводяться суми цiнних паперiв у разi їх продажу або переведення до iншого портфеля.

3007 АП Переоцiнка акцiй та iнших цiнних паперiв з нефiксованим прибутком у торговому портфелi банку

Призначення рахунку: облiк результатiв переоцiнки до справедливої вартостi цiнних паперiв, що облiковуються в торговому портфелi банку.

За дебетом рахункупроводяться суми збiльшення вартостi (дооцiнки) цiнних паперiв, списанi суми уцiнки за цiнними паперами пiд час їх продажу або переведення до iншого портфеля банку.

За кредитом рахункупроводяться суми зменшення вартостi (уцiнки) цiнних паперiв, списанi суми дооцiнки за цiнними паперами пiд час їх продажу або переведення до iншого портфеля банку.

3008 А Нарахованi доходи за акцiями та iншими цiнними паперами з нефiксованим прибутком у торговому портфелi банку

Призначення рахунку: облiк нарахованих дивiдендiв за акцiями та iншими цiнними паперами з нефiксованим прибутком у торговому портфелi банку.

За дебетом рахункупроводяться суми нарахованих доходiв.

За кредитом рахункупроводяться суми отриманих доходiв.

301 Борговi цiннi папери в торговому портфелi банку

3010 А Борговi цiннi папери центральних органiв державного управлiння в торговому портфелi банку

3011 А Борговi цiннi папери мiсцевих органiв державного управлiння в торговому портфелi банку

3012 А Борговi цiннi папери, випущенi банками, у торговому портфелi банку

3013 А Борговi цiннi папери, випущенi небанкiвськими фiнансовими установами, у торговому портфелi банку

3014 А Борговi цiннi папери, випущенi нефiнансовими пiдприємствами, у торговому портфелi банку

Призначення рахунку: облiк номiнальної вартостi боргових цiнних паперiв у торговому портфелi банку.

За дебетом рахункупроводяться суми номiнальної вартостi цiнних паперiв, що придбанi або переведенi з iншого портфеля банку.

За кредитом рахункупроводяться суми номiнальної вартостi цiнних паперiв, що проданi або переведенi до iншого портфеля банку.

3015 АП Переоцiнка боргових цiнних паперiв у торговому портфелi банку

Призначення рахунку: облiк результатiв переоцiнки до справедливої вартостi боргових цiнних паперiв, що облiковуються в торговому портфелi банку.

За дебетом рахункупроводяться суми збiльшення вартостi (дооцiнки) боргових цiнних паперiв, списанi суми уцiнки за цiнними паперами пiд час їх продажу або переведення до iншого портфеля банку.

За кредитом рахункупроводяться суми зменшення вартостi (уцiнки) боргових цiнних паперiв, списанi суми дооцiнки за цiнними паперами пiд час їх продажу або переведення до iншого портфеля банку.

3016 КА Неамортизований дисконт за борговими цiнними паперами в торговому портфелi банку

Призначення рахунку: облiк неамортизованого дисконту за борговими цiнними паперами, що придбанi з дисконтом.

За кредитом рахункупроводяться суми неамортизованого дисконту за цiнними паперами, що придбанi або переведенi з iншого портфеля банку.

За дебетом рахункупроводяться суми амортизацiї дисконту пiд час нарахування доходiв за звiтний перiод та суми неамортизованого дисконту в разi продажу цiнних паперiв або переведення їх до iншого портфеля банку.

3017 А Неамортизована премiя за борговими цiнними паперами в торговому портфелi банку

Призначення рахунку: облiк неамортизованої премiї за борговими цiнними паперами, що придбанi з премiєю.

За дебетом рахункупроводяться суми неамортизованої премiї за цiнними паперами, що придбанi або переведенi з iншого портфеля банку.

За кредитом рахункупроводяться суми амортизацiї премiї пiд час нарахування доходiв за звiтний перiод та суми неамортизованої премiї в разi продажу або переведення цiнних паперiв до iншого портфеля банку.

3018 А Нарахованi доходи за борговими цiнними паперами в торговому портфелi банку

Призначення рахунку: облiк нарахованих доходiв за купонними борговими цiнними паперами в торговому портфелi банку.

За дебетом рахункупроводяться суми нарахованих доходiв до часу їх сплати, суми нарахованих процентiв за цiнними паперами, що переведенi з iншого портфеля, а також суми сплачених накопичених процентiв пiд час купiвлi цiнних паперiв.

За кредитом рахункупроводяться суми нарахованих доходiв пiд час їх отримання, суми накопичених процентiв у разi продажу цiнних паперiв, а також суми нарахованих доходiв пiд час переведення цiнних паперiв до iншого портфеля банку.

31 Цiннi папери в портфелi банку на продаж

310 Акцiї та iншi цiннi папери з нефiксованим прибутком у портфелi банку на продаж

3102 А Акцiї та iншi цiннi папери з нефiксованим прибутком, що випущенi банками, у портфелi банку на продаж

3103 А Акцiї та iншi цiннi папери з нефiксованим прибутком, що випущенi небанкiвськими фiнансовими установами, у портфелi банку на продаж

3105 А Iншi акцiї та цiннi папери з нефiксованим прибутком у портфелi банку на продаж

Призначення рахунку: облiк iнвестицiй банку в акцiї та iншi цiннi папери з нефiксованим прибутком у портфелi банку на продаж.

За дебетом рахункупроводяться суми цiнних паперiв, якi придбанi або переведенi з iнших портфелiв банку.

За кредитом рахункупроводяться суми цiнних паперiв у разi їх продажу або переведення до iнших портфелiв банку.

3107 АП Переоцiнка акцiй та iнших цiнних паперiв з нефiксованим прибутком у портфелi банку на продаж

Призначення рахунку: облiк результатiв переоцiнки до справедливої вартостi акцiй та iнших цiнних паперiв, що облiковуються в портфелi банку на продаж.

За дебетом рахункупроводяться суми збiльшення вартостi (дооцiнки) цiнних паперiв, списанi суми уцiнки за цiнними паперами пiд час їх продажу або переведення до iнших портфелiв банку.

За кредитом рахункупроводяться суми зменшення вартостi (уцiнки) цiнних паперiв, списанi суми дооцiнки за цiнними паперами пiд час їх продажу або переведення до iнших портфелiв банку.

3108 А Нарахованi доходи за акцiями та iншими цiнними паперами з нефiксованим прибутком у портфелi банку на продаж

Призначення рахунку: облiк нарахованих дивiдендiв за акцiями та iншими цiнними паперами з нефiксованим прибутком у портфелi банку на продаж.

За дебетом рахункупроводяться суми нарахованих доходiв.

За кредитом рахункупроводяться суми отриманих доходiв.

311 Борговi цiннi папери в портфелi банку на продаж

3110 А Борговi цiннi папери центральних органiв державного управлiння в портфелi банку на продаж

3111 А Борговi цiннi папери мiсцевих органiв державного управлiння в портфелi банку на продаж

3112 А Борговi цiннi папери, випущенi банками, у портфелi банку на продаж

3113 А Борговi цiннi папери, випущенi небанкiвськими фiнансовими установами, у портфелi банку на продаж

3114 А Борговi цiннi папери, випущенi нефiнансовими пiдприємствами, у портфелi банку на продаж

Призначення рахунку: облiк номiнальної вартостi боргових цiнних паперiв у портфелi банку на продаж.

За дебетом рахункупроводяться суми номiнальної вартостi цiнних паперiв, що придбанi або переведенi з iнших портфелiв банку.

За кредитом рахункупроводяться суми номiнальної вартостi цiнних паперiв, що проданi, погашенi або переведенi до iнших портфелiв банку.

3115 АП Переоцiнка боргових цiнних паперiв у портфелi банку на продаж

Призначення рахунку: облiк результатiв переоцiнки до справедливої вартостi боргових цiнних паперiв, що облiковуються в портфелi банку на продаж.

За дебетом рахункупроводяться суми збiльшення вартостi (дооцiнки) боргових цiнних паперiв, списанi суми уцiнки за цiнними паперами пiд час їх продажу або переведення до iнших портфелiв банку.

За кредитом рахункупроводяться суми зменшення вартостi (уцiнки) боргових цiнних паперiв, списанi суми дооцiнки за цiнними паперами пiд час їх продажу або переведення до iнших портфелiв банку.

3116 КА Неамортизований дисконт за борговими цiнними паперами в портфелi банку на продаж

Призначення рахунку: облiк неамортизованого дисконту за борговими цiнними паперами в портфелi банку на продаж, що придбанi з дисконтом.

За кредитом рахункупроводяться суми неамортизованого дисконту за цiнними паперами, що придбанi або переведенi з iнших портфелiв банку.

За дебетом рахункупроводяться суми амортизацiї дисконту пiд час нарахування доходiв за звiтний перiод та суми неамортизованого дисконту в разi переведення цiнних паперiв до iнших портфелiв банку.

3117 А Неамортизована премiя за борговими цiнними паперами в портфелi банку на продаж

Призначення рахунку: облiк неамортизованої премiї за борговими цiнними паперами в портфелi банку на продаж, що придбанi з премiєю.

За дебетом рахункупроводяться суми неамортизованої премiї за цiнними паперами, що придбанi або переведенi з iнших портфелiв банку.

За кредитом рахункупроводяться суми амортизацiї премiї пiд час нарахування доходiв за звiтний перiод та суми неамортизованої премiї у разi переведення цiнних паперiв до iнших портфелiв банку.

3118 А Нарахованi доходи за борговими цiнними паперами у портфелi банку на продаж

Призначення рахунку: облiк нарахованих доходiв за купонними борговими цiнними паперами в портфелi банку на продаж.

За дебетом рахункупроводяться суми нарахованих процентiв до часу їх сплати, суми нарахованих процентiв за цiнними паперами, що переведенi з iнших портфелiв, а також суми накопичених сплачених процентiв пiд час купiвлi цiнних паперiв.

За кредитом рахункупроводяться суми отриманих процентiв та суми нарахованих процентiв за цiнними паперами, що переведенi до iнших портфелiв банку.

3119 А Простроченi нарахованi доходи за борговими цiнними паперами в портфелi банку на продаж

Призначення рахунку: облiк прострочених нарахованих доходiв за борговими цiнними паперами в портфелi банку на продаж.

За дебетом рахункупроводяться суми прострочених нарахованих процентiв.

За кредитом рахункупроводяться суми отриманих процентiв або списаних процентiв.

319 Резерв пiд знецiнення цiнних паперiв у портфелi банку на продаж

3190 КА Резерв пiд знецiнення цiнних паперiв у портфелi банку на продаж

Призначення рахунку: облiк резервiв, створених у зв'язку iз зменшенням корисностi цiнних паперiв у портфелi банку на продаж.

За кредитом рахункупроводяться суми сформованих резервiв.

За дебетом рахункупроводяться суми зменшення резервiв або суми використаних резервiв у встановленому порядку.

3191 КА Резерв пiд заборгованiсть за нарахованими доходами за борговими цiнними паперами в портфелi банку на продаж

Призначення рахунку: облiк резервiв на покриття заборгованостi за нарахованими доходами за борговими цiнними паперами у портфелi банку на продаж.

За кредитом рахункупроводяться суми сформованих резервiв.

За дебетом рахункупроводяться суми зменшення резервiв або суми використаних резервiв.

32 Цiннi папери в портфелi банку до погашення

321 Борговi цiннi папери в портфелi банку до погашення

3210 А Борговi цiннi папери центральних органiв державного управлiння в портфелi банку до погашення

3211 А Борговi цiннi папери мiсцевих органiв державного управлiння в портфелi банку до погашення

3212 А Борговi цiннi папери, випущенi банками, у портфелi банку до погашення

3213 А Борговi цiннi папери, випущенi небанкiвськими фiнансовими установами, у портфелi банку до погашення

3214 А Борговi цiннi папери, випущенi нефiнансовими пiдприємствами, у портфелi банку до погашення

Призначення рахунку: облiк номiнальної вартостi боргових цiнних паперiв у портфелi банку до погашення.

За дебетом рахункупроводяться суми номiнальної вартостi цiнних паперiв, що придбанi або переведенi з iншого портфеля банку.

За кредитом рахункупроводяться суми номiнальної вартостi цiнних паперiв, що погашенi або переведенi до iншого портфеля банку.

3216 КА Неамортизований дисконт за борговими цiнними паперами в портфелi банку до погашення

Призначення рахунку: облiк неамортизованого дисконту за борговими цiнними паперами в портфелi банку до погашення, що придбанi з дисконтом.

За кредитом рахункупроводяться суми неамортизованого дисконту за цiнними паперами, що придбанi або переведенi з iншого портфеля банку.

За дебетом рахункупроводяться суми амортизацiї дисконту пiд час нарахування доходiв за звiтний перiод та суми неамортизованого дисконту в разi переведення цiнних паперiв до iншого портфеля банку.

3217 А Неамортизована премiя за борговими цiнними паперами в портфелi банку до погашення

Призначення рахунку: облiк неамортизованої премiї за борговими цiнними паперами в портфелi банку до погашення, що придбанi з премiєю.

За дебетом рахункупроводяться суми неамортизованої премiї за цiнними паперами, що придбанi або переведенi з iншого портфеля банку.

За кредитом рахункупроводяться суми амортизацiї премiї пiд час нарахування доходiв за звiтний перiод та суми неамортизованої премiї у разi переведення цiнних паперiв до iншого портфеля банку.

3218 А Нарахованi доходи за борговими цiнними паперами в портфелi банку до погашення

Призначення рахунку: облiк нарахованих доходiв за купонними борговими цiнними паперами в портфелi банку до погашення.

За дебетом рахункупроводяться суми нарахованих процентiв до часу їх сплати, суми нарахованих процентiв за цiнними паперами, що переведенi з iншого портфеля, а також суми накопичених сплачених процентiв пiд час купiвлi цiнних паперiв.

За кредитом рахункупроводяться суми отриманих процентiв та суми нарахованих процентiв за цiнними паперами, що переведенi до iншого портфеля або перерахованi на рахунок прострочених нарахованих доходiв.

3219 А Простроченi нарахованi доходи за борговими цiнними паперами в портфелi банку до погашення

Призначення рахунку: облiк прострочених нарахованих доходiв за купонними борговими цiнними паперами в портфелi банку до погашення.

За дебетом рахункупроводяться суми прострочених нарахованих процентiв.

За кредитом рахункупроводяться суми отриманих процентiв або списаних процентiв.

329 Резерв пiд знецiнення цiнних паперiв у портфелi банку до погашення

3290 КА Резерв пiд знецiнення цiнних паперiв у портфелi банку до погашення

Призначення рахунку: облiк резервiв, створених у зв'язку iз зменшенням корисностi цiнних паперiв, у портфелi банку до погашення.

За дебетом рахункупроводяться суми створених резервiв.

За кредитом рахункупроводяться суми зменшення резервiв або суми використаних резервiв.

3291 КА Резерв пiд заборгованiсть за нарахованими доходами за борговими цiнними паперами в портфелi банку до погашення

Призначення рахунку: облiк резервiв на покриття заборгованостi за нарахованими доходами за борговими цiнними паперами у портфелi банку до погашення.

За кредитом рахункупроводяться суми сформованих резервiв.

За дебетом рахункупроводяться суми зменшення резервiв або суми використаних резервiв.

33 Цiннi папери власного боргу, крiм субординованого боргу Порядок випуску банками цiнних паперiв власного боргу передбачений Законом України "Про цiннi папери i фондову бiржу" ( 1201-12 ), Законом України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть" ( 872-12 ) та iншими нормативними актами. За цiєю групою рахункiв враховуються векселi, депозитнi сертифiкати та iншi борговi цiннi папери, емiтованi банком. Облiк цiнних паперiв власного боргу за цими рахунками здiйснюється в розрiзi складових частин цiнного папера. Субординований борг враховується у роздiлi N 36.

330 Короткостроковi цiннi папери власного боргу, емiтованi банком

3300 П Короткостроковi простi векселi, емiтованi банком

Призначення рахунку: облiк номiнальної вартостi короткострокових простих векселiв, емiтованих банком.

За кредитом рахункупроводяться суми номiнальної вартостi розмiщених короткострокових простих векселiв.

За дебетом рахункупроводяться суми номiнальної вартостi короткострокових простих векселiв, що погашаються.

3301 П Акцепти, що наданi за короткостроковими переказними векселями

Призначення рахунку: облiк акцептiв, що наданi за короткостроковими переказними векселями.

За кредитом рахункупроводяться суми наданих акцептiв.

За дебетом рахункупроводяться суми оплати за наданими акцептами короткострокових переказних векселiв.

3305 П Iншi короткостроковi цiннi папери власного боргу, емiтованi банком

Призначення рахунку: облiк номiнальної вартостi iнших короткострокових цiнних паперiв власного боргу, крiм депозитних сертифiкатiв, випущених банком.

За кредитом рахункупроводяться суми номiнальної вартостi розмiщених короткострокових цiнних паперiв власного боргу.

За дебетом рахункупроводяться суми номiнальної вартостi короткострокових цiнних паперiв власного боргу, що погашаються.

3306 КП Неамортизований дисконт за короткостроковими цiнними паперами власного боргу, емiтованими банком

Призначення рахунку: облiк неамортизованого дисконту за короткостроковими цiнними паперами власного боргу, якi розмiщенi з дисконтом.

За дебетом рахункупроводяться суми дисконту пiд час розмiщення короткострокових цiнних паперiв.

За кредитом рахункупроводяться суми амортизацiї дисконту пiд час нарахування витрат за звiтний перiод та неамортизована частина дисконту в разi дострокового погашення.

3307 П Неамортизована премiя за короткостроковими цiнними паперами власного боргу, емiтованими банком

Призначення рахунку: облiк неамортизованої премiї за короткостроковими цiнними паперами власного боргу, що проданi з премiєю.

За кредитом рахункупроводяться суми премiї пiд час розмiщення короткострокових цiнних паперiв.

За дебетом рахункупроводяться суми амортизацiї премiї для зменшення витрат звiтного перiоду та неамортизованої частини премiї у разi дострокового погашення.

3308 П Нарахованi витрати за короткостроковими цiнними паперами власного боргу, емiтованими банком

Призначення рахунку: облiк нарахованих витрат за короткостроковими цiнними паперами власного боргу.

За кредитом рахункупроводяться суми нарахованих процентiв за короткостроковими цiнними паперами власного боргу до часу їх сплати.

За дебетом рахункупроводяться суми нарахованих процентiв пiд час їх сплати.

331 Довгостроковi цiннi папери власного боргу, емiтованi банком

3310 П Довгостроковi простi векселi, емiтованi банком

Призначення рахунку: облiк номiнальної вартостi довгострокових простих векселiв, емiтованих банком.

За кредитом рахункупроводяться суми номiнальної вартостi довгострокових простих векселiв.

За дебетом рахункупроводяться суми номiнальної вартостi довгострокових простих векселiв, що погашаються.

3311 П Акцепти, що наданi за довгостроковими переказними векселями

Призначення рахунку: облiк акцептiв, що наданi за довгостроковими переказними векселями.

За кредитом рахункупроводяться суми наданих акцептiв.

За дебетом рахункупроводяться суми оплати за наданими акцептами довгострокових переказних векселiв.

3315 П Iншi довгостроковi цiннi папери власного боргу, емiтованi банком

Призначення рахунку: облiк номiнальної вартостi iнших довгострокових цiнних паперiв власного боргу, крiм депозитних сертифiкатiв, випущених банком.

За кредитом рахункупроводяться суми номiнальної вартостi розмiщених довгострокових цiнних паперiв власного боргу.

За дебетом рахункупроводяться суми номiнальної вартостi довгострокових цiнних паперiв власного боргу, що погашаються.

3316 КП Неамортизований дисконт за довгостроковими цiнними паперами власного боргу, емiтованими банком

Призначення рахунку: облiк неамортизованого дисконту за довгостроковими цiнними паперами власного боргу, якi розмiщенi з дисконтом.

За дебетом рахункупроводяться суми дисконту пiд час розмiщення довгострокових цiнних паперiв.

За кредитом рахункупроводяться суми амортизацiї дисконту пiд час нарахування витрат за звiтний перiод та неамортизована сума дисконту в разi дострокового погашення.

3317 П Неамортизована премiя за довгостроковими цiнними паперами власного боргу, емiтованими банком

Призначення рахунку: облiк неамортизованої премiї за довгостроковими цiнними паперами власного боргу, якi розмiщенi з премiєю.

За кредитом рахункупроводяться суми премiї пiд час розмiщення довгострокових цiнних паперiв.

За дебетом рахункупроводяться суми амортизацiї премiї для зменшення витрат звiтного перiоду та неамортизована частина премiї у разi дострокового погашення.

3318 П Нарахованi витрати за довгостроковими цiнними паперами власного боргу, емiтованими банком

Призначення рахунку: облiк нарахованих витрат за довгостроковими цiнними паперами власного боргу.

За кредитом рахункупроводяться суми нарахованих процентiв за довгостроковими цiнними паперами власного боргу до часу їх сплати.

За дебетом рахункупроводяться суми нарахованих процентiв пiд час їх сплати.

332 Короткостроковi ощаднi (депозитнi) сертифiкати, емiтованi банком

3320 П Короткостроковi ощаднi (депозитнi) сертифiкати, емiтованi банком

Призначення рахунку: облiк залучених депозитiв банку, якi пiдкрiпленi короткостроковими депозитними сертифiкатами.

За кредитом рахункупроводяться суми реалiзованих короткострокових депозитних сертифiкатiв.

За дебетом рахункупроводяться суми погашення заборгованостi за короткостроковими депозитними сертифiкатами.

3326 КП Неамортизований дисконт за короткостроковими ощадними (депозитними) сертифiкатами, емiтованими банком

Призначення рахунку: вiдображення неамортизованого дисконту за короткостроковими ощадними (депозитними) сертифiкатами, якi випущенi банком.

За дебетом рахункупроводиться сума дисконту пiд час розмiщення короткострокового ощадного (депозитного) сертифiката.

За кредитом рахункупроводиться сума амортизацiї дисконту пiд час нарахування витрат за звiтний перiод.

3327 П Неамортизована премiя за короткостроковими ощадними (депозитними) сертифiкатами, емiтованими банком

Призначення рахунку: вiдображення неамортизованої премiї за короткостроковими ощадними (депозитними) сертифiкатами, якi випущенi банком.

За кредитом рахункупроводиться сума премiї пiд час розмiщення короткострокового (ощадного) депозитного сертифiката.

За дебетом рахункупроводиться сума амортизацiї премiї для зменшення витрат звiтного перiоду.

3328 П Нарахованi витрати за короткостроковими ощадними (депозитними) сертифiкатами, емiтованими банком

Призначення рахунку: облiк нарахованих процентiв за короткостроковими депозитними сертифiкатами. Витрати мають ураховуватись у тому перiодi, до якого вони належать.

За кредитом рахункупроводяться суми нарахованих процентних витрат до часу їх сплати.

За дебетом рахункупроводяться суми нарахованих процентiв у разi їх сплати.

333 Довгостроковi ощаднi (депозитнi) сертифiкати, емiтованi банком

3330 П Довгостроковi ощаднi (депозитнi) сертифiкати, емiтованi банком

Призначення рахунку: облiк залучених депозитiв банку, якi пiдкрiпленi довгостроковими депозитними сертифiкатами.

За кредитом рахункупроводяться суми реалiзованих довгострокових депозитних сертифiкатiв.

За дебетом рахункупроводяться суми погашення заборгованостi за довгостроковими депозитними сертифiкатами.

3336 КП Неамортизований дисконт за довгостроковими ощадними (депозитними) сертифiкатами, емiтованими банком

Призначення рахунку: вiдображення неамортизованого дисконту за довгостроковими ощадними (депозитами) сертифiкатами, якi випущенi банком.

За дебетом рахункупроводиться сума дисконту пiд час розмiщення довгострокового ощадного (депозитного) сертифiката.

За кредитом рахункупроводиться сума амортизацiї дисконту пiд час нарахування витрат за звiтний перiод.

3337 П Неамортизована премiя за довгостроковими ощадними (депозитними) сертифiкатами, емiтованими банком

Призначення рахунку: вiдображення неамортизованої премiї за довгостроковими ощадними (депозитними) сертифiкатами, якi випущенi банком.

За кредитом рахункупроводиться сума премiї пiд час розмiщення довгострокового ощадного (депозитного) сертифiката.

За дебетом рахункупроводиться сума амортизацiї премiї для зменшення витрат звiтного перiоду.

3338 П Нарахованi витрати за довгостроковими ощадними (депозитними) сертифiкатами, емiтованими банком

Призначення рахунку: облiк нарахованих процентiв за довгостроковими депозитними сертифiкатами. Витрати мають ураховуватись у тому перiодi, до якого вони належать.

За кредитом рахункупроводяться суми нарахованих процентних витрат до часу їх сплати.

За дебетом рахункупроводяться суми нарахованих процентiв пiд час їх сплати

34 Товарно-матерiальнi цiнностi За рахунками цього роздiлу вiдображаються товарно-матерiальнi цiнностi, що належать банку, – господарськi матерiали i малоцiннi та швидкозношуванi предмети.

340 Господарськi матерiали Призначення рахункiв: облiк господарських матерiалiв та дорогоцiнних металiв (вироби з дорогоцiнних металiв).

3400 А Господарськi матерiали на складi

Призначення рахунку: облiк господарських матерiалiв на складi, а також ювiлейних i пам'ятних монет карбованцевого номiналу.

За дебетом рахункупроводяться: суми вартостi надходжень господарських матерiалiв; суми вартостi придбаних ювiлейних i пам'ятних монет карбованцевого номiналу за вiдпускною цiною Нацiонального банку України без ПДВ.

За кредитом рахункупроводяться: суми вартостi господарських матерiалiв, якi переданi зi складу в експлуатацiю, пiд звiт або списанi в разi вибуття; суми вартостi реалiзованих ювiлейних i пам'ятних монет карбованцевого номiналу за вiдпускною цiною Нацiонального банку України без ПДВ.

3402 А Господарськi матерiали у пiдзвiтних осiб та в переробцi

Призначення рахунку: облiк господарських матерiалiв, виданих у тимчасове користування, в переробку, для ремонту чи реалiзацiї.

За дебетом рахункупроводяться суми отриманих пiдзвiтними особами господарських матерiалiв.

За кредитом рахункупроводяться суми списаних матерiалiв з пiдзвiтної особи.

3403 А Дорогоцiннi метали у банку

Призначення рахунку: облiк дорогоцiнних металiв у банку.

За дебетом рахункупроводяться суми вартостi придбаних дорогоцiнних металiв.

За кредитом рахункупроводяться суми вартостi дорогоцiнних металiв, що вiдправленi.

3407 А Дорогоцiннi метали в дорозi

Призначення рахунку: облiк дорогоцiнних металiв, що перебувають у дорозi.

За дебетом рахункупроводяться суми вартостi дорогоцiнних металiв, що вiдправленi.

За кредитом рахункупроводяться суми вартостi дорогоцiнних металiв, що надiйшли за призначенням.

3409 А Майно, що перейшло у власнiсть банку як заставодержателя

Призначення рахунку: облiк майна, що перейшло банку у власнiсть на пiдставi реалiзацiї прав заставодержателя вiдповiдно до умов договору застави та яке буде реалiзоване та/або визнане активом банку.

За дебетом рахункупроводяться суми вартостi отриманого у власнiсть майна на пiдставi договору застави.

За кредитом рахункупроводяться суми вартостi майна, що реалiзовано та/або визнано активом банку.

341 Малоцiннi та швидкозношуванi предмети Призначення рахункiв: облiк малоцiнних та швидкозношуваних предметiв. Вартiсть малоцiнних та швидкозношуваних предметiв, що переданi в експлуатацiю, списується на витрати.

3410 А Малоцiннi та швидкозношуванi предмети на складi

Призначення рахунку: облiк малоцiнних та швидкозношуваних предметiв на складi.

За дебетом рахункупроводяться суми вартостi надходжень малоцiнних та швидкозношуваних предметiв на склад.

За кредитом рахункупроводяться суми вартостi малоцiнних та швидкозношуваних предметiв, якi переданi зi складу в експлуатацiю або списанi в разi вибуття.

35 Iншi активи банку За рахунками цього роздiлу вiдображаються: 1. Витрати майбутнiх перiодiв – облiковуються суми витрат банку, якi проведенi у звiтному перiодi, але належать до наступних звiтних перiодiв. 2. Дебiторська заборгованiсть за господарською дiяльнiстю банку – облiковуються суми дебiторської заборгованостi з придбання господарських матерiалiв та МШП, нематерiальних активiв та основних засобiв, за послуги банку, за податками та обов'язковими платежами, з придбання iноземної валюти та банкiвських металiв за власний рахунок, за розрахунками за цiнними паперами для банку, а також суми iншої дебiторської заборгованостi за господарською дiяльнiстю банку. 3. Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з працiвниками банку – облiковуються авансовi суми витрат на вiдрядження, на придбання господарських матерiалiв, суми нестач та iнших нарахувань на працiвникiв банку, а також суми iншої дебiторської заборгованостi працiвникiв банку. 4. Iншi нарахованi доходи – облiковуються iншi нарахованi доходи та iншi простроченi нарахованi доходи. 5. Сумнiвна дебiторська заборгованiсть – облiковуються iншi активи банку, щодо повернення яких iснує сумнiв i якi не облiковуються за аналогiчними рахунками першого i другого класiв. 6. Резерви на можливi втрати за сумнiвною дебiторською заборгованiстю банку – облiковуються резервнi вiдрахування за сумнiвною заборгованiстю iнших дебiторiв, щодо яких iснує ризик неповернення.

350 Витрати майбутнiх перiодiв

3500 А Витрати майбутнiх перiодiв

Призначення рахунку: облiк витрат банку, проведених у звiтному перiодi, але якi належать до наступних звiтних перiодiв. На цьому рахунку також потрiбно облiковувати витрати на купiвлю опцiонiв.

За дебетом рахункупроводяться суми проведених витрат, якi належать до наступних звiтних перiодiв.

За кредитом рахункупроводяться списання суми, що належать до витрат звiтного перiоду.

351 Дебiторська заборгованiсть за господарською дiяльнiстю банку

3510 А Дебiторська заборгованiсть з придбання господарських матерiалiв i малоцiнних та швидкозношуваних предметiв

Призначення рахунку: облiк сум дебiторської заборгованостi з придбання господарських матерiалiв, малоцiнних та швидкозношуваних предметiв.

За дебетом рахункупроводяться суми дебiторської заборгованостi з придбання господарських матерiалiв, малоцiнних та швидкозношуваних предметiв.

За кредитом рахункупроводяться суми погашення дебiторської заборгованостi з придбання господарських матерiалiв, малоцiнних та швидкозношуваних предметiв.

3511 А Дебiторська заборгованiсть з придбання нематерiальних активiв та основних засобiв

Призначення рахунку: облiк сум дебiторської заборгованостi з придбання нематерiальних активiв та основних засобiв.

За дебетом рахункупроводяться суми дебiторської заборгованостi з придбання нематерiальних активiв та основних засобiв.

За кредитом рахункупроводиться погашення дебiторської заборгованостi з придбання нематерiальних активiв та основних засобiв.

3519 А Iнша дебiторська заборгованiсть за господарською дiяльнiстю банку

Призначення рахунку: облiк iншої дебiторської заборгованостi за господарською дiяльнiстю банку: а) дебiторська заборгованiсть Мiнiстерства зв'язку; б) дебiторська заборгованiсть за спецзв'язок; в) iнша дебiторська заборгованiсть, що не облiковується за iншими рахунками групи N 351.

За дебетом рахункупроводяться суми iншої дебiторської заборгованостi за господарською дiяльнiстю банку.

За кредитом рахункупроводяться суми погашення iншої дебiторської заборгованостi за господарською дiяльнiстю банку.

352 Розрахунки за податками та обов'язковими платежами

3520 А Дебiторська заборгованiсть за податком на прибуток.

Призначення рахунку: облiк авансових платежiв за податком на прибуток.

За дебетом рахункупроводяться суми авансових платежiв за податком на прибуток.

За кредитом рахункупроводяться суми списання авансових платежiв пiсля фактичного розрахунку податку на прибуток.

3521 А Вiдстрочений податковий актив

Призначення рахунку: облiк сум податку на прибуток, що пiдлягають вiдшкодуванню в наступних звiтних перiодах.

За дебетом рахункупроводяться суми податку на прибуток, що пiдлягають вiдшкодуванню в наступних звiтних перiодах унаслiдок: тимчасової рiзницi, що пiдлягає вирахуванню; перенесення податкового збитку, який не включено до розрахунку зменшення податку на прибуток у звiтному перiодi; перенесення на наступнi перiоди податкових пiльг, якими скористатися у звiтному перiодi не можна.

За кредитом рахункупроводиться зменшення вiдстроченого податкового активу.

3522 А Дебiторська заборгованiсть за податками та обов'язковими платежами, крiм податку на прибуток

Призначення рахунку: облiк авансових платежiв за податками та обов'язковими платежами, крiм податку на прибуток.

За дебетом рахункупроводяться суми авансових платежiв за податками та обов'язковими платежами, крiм податку на прибуток.

За кредитом рахункупроводяться суми списання авансових платежiв пiсля фактичного розрахунку податкiв та обов'язкових платежiв, крiм податку на прибуток.

354 Дебiторська заборгованiсть за операцiями банку з фiнансовими iнструментами

3540 А Дебiторська заборгованiсть з придбання та продажу iноземної валюти та банкiвських металiв за рахунок банку

Призначення рахунку: облiк сум дебiторської заборгованостi з придбання та продажу iноземної валюти та банкiвських металiв за власними операцiями.

За дебетом рахункупроводяться суми дебiторської заборгованостi з придбання iноземної валюти та банкiвських металiв.

За кредитом рахункупроводяться суми погашення дебiторської заборгованостi з придбання iноземної валюти та банкiвських металiв.

3541 А Дебiторська заборгованiсть за розрахунками за цiнними паперами для банку

Призначення рахунку: облiк сум дебiторської заборгованостi за розрахунками за цiнними паперами для банку.

За дебетом рахункупроводяться суми дебiторської заборгованостi за розрахунками за цiнними паперами для банку.

За кредитом рахункупроводяться суми погашення дебiторської заборгованостi за розрахунками за цiнними паперами для банку.

3542 А Дебiторська заборгованiсть за компенсацiйними сертифiкатами

Призначення рахунку: облiк за ринковою вартiстю компенсацiйних сертифiкатiв, що купуються на договiрнiй основi у фiзичних та юридичних осiб.

За дебетом рахункуоблiковуються придбанi компенсацiйнi сертифiкати.

За кредитом рахункупроводиться вартiсть компенсацiйних сертифiкатiв при їх реалiзацiї чи вкладаннi в придбанi об'єкти приватизацiї.

3548 А Дебiторська заборгованiсть за фiнансовi послуги, якi наданi банком

Призначення рахунку: облiк сум дебiторської заборгованостi за фiнансовi послуги, якi наданi банком.

За дебетом рахункупроводяться суми дебiторської заборгованостi за послуги, якi наданi банком.

За кредитом рахункупроводяться суми погашення дебiторської заборгованостi за послуги, якi наданi банком.

355 Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з працiвниками банку

3550 А Аванси працiвникам банку на витрати з вiдрядження

Призначення рахунку: облiк авансiв працiвникам банку з витрат на вiдрядження.

За дебетом рахункупроводяться суми авансiв в кореспонденцiї з рахунками облiку коштiв.

За кредитом рахункупроводяться суми погашення виданих авансiв згiдно з авансовими звiтами в кореспонденцiї з рахунком видаткiв та повернення невикористаних сум у кореспонденцiї з рахунками облiку готiвкових коштiв.

3551 А Аванси працiвникам банку на господарськi витрати

Призначення рахунку: облiк авансiв працiвникам банку на господарськi витрати.

За дебетом рахункупроводяться аванси в кореспонденцiї з рахунками облiку готiвкових коштiв.

За кредитом рахункупроводяться суми погашення виданих авансiв згiдно з авансовими звiтами в кореспонденцiї з рахунком видаткiв та повернення невикористаних сум у кореспонденцiї з рахунками облiку готiвкових коштiв.

3552 А Нестачi та iншi нарахування на працiвникiв банку

Призначення рахунку: облiк сум за нестачами та iншими нарахуваннями на працiвникiв банку. Тут облiковуються: а) заборгованiсть касових працiвникiв за виявленi неплатiжнi та фальшивi грошi; б) заборгованiсть за розкраданням основних засобiв, МШП; в) заборгованiсть пiдзвiтних осiб тощо.

За дебетом рахункупроводяться суми нарахувань на працiвникiв банку.

За кредитом рахункупроводяться суми списаної заборгованостi з працiвникiв банку.

3559 А Iнша дебiторська заборгованiсть за розрахунками з працiвниками банку та iншими особами

Призначення рахунку: облiк дебiторської заборгованостi за розрахунками з працiвниками банку та iншими особами за заробiтною платою та iншими виплатами.

За дебетом рахункупроводяться суми виплаченої заробiтної плати та iнших виплат штатним та позаштатним працiвникам банку.

За кредитом рахункупроводяться суми погашення дебiторської заборгованостi за розрахунками.

357 Iншi нарахованi доходи

3570 А Нарахованi доходи за розрахунково-касове обслуговування

Призначення рахунку: облiк доходiв за розрахунково-касове обслуговування. В аналiтичному облiку рекомендується вести окремi рахунки для облiку доходiв за розрахунково-касове обслуговування банкiв та клiєнтiв.

За дебетом рахункупроводяться суми нарахованих доходiв до часу їх оплати.

За кредитом рахункупроводяться суми нарахованих доходiв, якi отриманi або перерахованi на рахунок прострочених iнших нарахованих доходiв у разi несвоєчасного отримання.

3578 А Iншi нарахованi доходи

Призначення рахунку: облiк iнших нарахованих доходiв, що не передбаченi iншими рахунками класiв 1-3. Доходи облiковуються у тому перiодi, до якого вони належать.

За дебетом рахункупроводяться суми нарахованих доходiв до часу їх оплати.

За кредитом рахункупроводяться суми нарахованих доходiв, якi отриманi або перерахованi на рахунок прострочених iнших нарахованих доходiв у разi несвоєчасного отримання.

3579 А Простроченi iншi нарахованi доходи

Призначення рахунку: облiк прострочених iнших нарахованих доходiв. Доходи облiковуються у тому перiодi, до якого вони належать.

За дебетом рахункупроводяться суми прострочених нарахованих доходiв.

За кредитом рахункупроводяться суми отриманих доходiв або доходiв, що визнанi сумнiвними.

358 Сумнiвна дебiторська заборгованiсть

3580 А Сумнiвна дебiторська заборгованiсть

Призначення рахунку: облiк iнших активiв, сумнiвних щодо повернення.

За дебетом рахункупроводяться суми сумнiвної дебiторської заборгованостi.

За кредитом рахункупроводяться суми погашення сумнiвної заборгованостi, списання безнадiйної заборгованостi в установленому порядку. Подальший облiк списаної заборгованостi здiйснюється за вiдповiдними позабалансовими рахунками групи рахункiв 961.

3589 А Сумнiвна заборгованiсть за iншими нарахованими доходами

Призначення рахунку: облiк сумнiвної заборгованостi за iншими нарахованими доходами. Подальший облiк списаних доходiв здiйснюється за вiдповiдними позабалансовими рахунками групи рахункiв 960.

За дебетом рахункупроводяться суми сумнiвної заборгованостi за нарахованими доходами.

За кредитом рахункупроводяться суми отриманих або списаних нарахованих доходiв. Подальший облiк списаних доходiв здiйснюється за вiдповiдними позабалансовими рахунками групи рахункiв 960.

359 Резерви на можливi втрати за сумнiвною дебiторською заборгованiстю

3590 КА Резерви на можливi втрати за сумнiвною дебiторською заборгованiстю

Призначення рахунку: облiк резервiв за iншими сумнiвними активами, щодо яких є ризик неповернення.

За кредитом рахункупроводяться суми створених резервiв на можливi втрати за сумнiвною заборгованiстю.

За дебетом рахункупроводяться суми списання сумнiвної заборгованостi або зменшення резервiв.

3599 КА Резерви пiд заборгованiсть за iншими нарахованими доходами

Призначення рахунку: облiк резервiв на покриття заборгованостi за iншими нарахованими доходами.

За кредитом рахункупроводяться суми сформованих резервiв.

За дебетом рахункупроводяться суми списання безнадiйної заборгованостi за iншими нарахованими доходами або зменшення резервiв.

36 Iншi пасиви банку За рахунками цього роздiлу вiдображаються: 1. Доходи майбутнiх перiодiв – доходи, якi отриманi в цьому звiтному перiодi, але належать до наступних перiодiв. 2. Кредиторська заборгованiсть за господарською дiяльнiстю банку – суми кредиторської заборгованостi з придбання господарських матерiалiв та МШП, iноземної валюти та банкiвських металiв за власний рахунок, нематерiальних активiв та основних засобiв, за послуги, отриманi банком, за податками та обов'язковими платежами, за дивiдендами перед акцiонерами банку, суми внескiв за незареєстрованим статутним фондом (кошти, отриманi вiд акцiонерiв банку за акцiями незареєстрованого статутного фонду), облiк сум вiдстрочених податкiв на прибуток, заборгованостi за розрахунками за цiнними паперами для банку, а також суми iншої кредиторської заборгованостi за господарською дiяльнiстю банку. 3. Кредиторська заборгованiсть за розрахунками з працiвниками банку – облiковуються суми заборгованостi працiвникам банку на вiдрядження, на господарськi витрати, суми нарахувань працiвникам банку за заробiтною платою, суми утримань з працiвникiв банку на користь третiх осiб, а також iншi нарахування працiвникам банку. 4. Кредиторська заборгованiсть за фiнансовим лiзингом перед клiєнтами банку (крiм банкiв). 5. Iншi нарахованi видатки – облiковуються суми нарахованих видаткiв, якi мали мiсце протягом звiтного перiоду, але ще не сплаченi i не облiковуються за iншими рахунками Плану рахункiв ( va493500-97 ).

360 Доходи майбутнiх перiодiв

3600 П Доходи майбутнiх перiодiв

Призначення рахунку: облiк отриманих доходiв, якi належать до наступних перiодiв.

За кредитом рахункупроводяться суми доходiв банкiв, якi отриманi у звiтному перiодi, але належать до майбутнiх звiтних перiодiв.

За дебетом рахункусписуються суми доходiв, час визнання яких настав.

361 Кредиторська заборгованiсть за господарською дiяльнiстю банку

3610 П Кредиторська заборгованiсть з придбання господарських матерiалiв i малоцiнних та швидкозношуваних предметiв

Призначення рахунку: облiк сум кредиторської заборгованостi з придбання господарських матерiалiв, малоцiнних та швидкозношуваних предметiв.

За кредитом рахункупроводяться суми кредиторської заборгованостi з придбання господарських матерiалiв, малоцiнних та швидкозношуваних предметiв.

За дебетом рахункупроводяться суми погашення кредиторської заборгованостi з придбання господарських матерiалiв, малоцiнних та швидкозношуваних предметiв.

3611 П Кредиторська заборгованiсть з придбання нематерiальних активiв та основних засобiв

Призначення рахунку: облiк сум кредиторської заборгованостi з придбання нематерiальних активiв та основних засобiв.

За кредитом рахункупроводяться суми кредиторської заборгованостi з придбання нематерiальних активiв та основних засобiв.

За дебетом рахункупроводяться суми погашення кредиторської заборгованостi з придбання нематерiальних активiв та основних засобiв.

3615 П Кредиторська заборгованiсть за фiнансовим лiзингом (орендою)

Призначення рахунку: облiк сум кредиторської заборгованостi за фiнансовим лiзингом.

За кредитом рахункупроводяться суми кредиторської заборгованостi за фiнансовим лiзингом.

За дебетом рахункупроводяться суми погашення кредиторської заборгованостi за фiнансовим лiзингом.

3619 П Iнша кредиторська заборгованiсть за господарською дiяльнiстю банку

Призначення рахунку: облiк сум iншої кредиторської заборгованостi за господарською дiяльнiстю банку, що не облiковується на iнших рахунках групи N 361.

За кредитом рахункупроводяться суми iншої кредиторської заборгованостi за господарською дiяльнiстю банку.

За дебетом рахункупроводяться суми погашеної iншої кредиторської заборгованостi за господарською дiяльнiстю банку.

362 Розрахунки за податками та обов'язковими платежами

3620 П Кредиторська заборгованiсть за податком на прибуток.

Призначення рахунку: облiк фактичних сум кредиторської заборгованостi за податком на прибуток. Порядок обчислення, сплати податку до бюджету регулюється законодавчими та iншими нормативними актами.

За кредитом рахункупроводяться суми кредиторської заборгованостi за податком на прибуток, що пiдлягає сплатi згiдно з податковим облiком.

За дебетом рахункупроводяться суми погашення кредиторської заборгованостi за податком на прибуток шляхом перерахування коштiв при настаннi строку платежу.

3621 П Вiдстрочений податок на прибуток

Призначення рахунку: облiк сум податку на прибуток, якi сплачуватимуться в наступних звiтних перiодах з тимчасових рiзниць, що пiдлягають оподаткуванню.

За кредитом рахункупроводяться суми податку на прибуток, якi сплачуватимуться в наступних звiтних перiодах з тимчасових рiзниць, що пiдлягають оподаткуванню.

За дебетом рахункупроводяться суми зменшення вiдстроченого податкового зобов'язання.

3622 П Кредиторська заборгованiсть за податками та обов'язковими платежами, крiм податку на прибуток

Призначення рахунку: облiк фактичних сум кредиторської заборгованостi за податками та обов'язковими платежами, крiм податку на прибуток. Порядок обчислення, сплати податкiв та внескiв платежiв до бюджету та позабюджетних фондiв регулюється законодавчими та iншими нормативними актами. Облiк кожного виду податку ведеться за окремим аналiтичним рахунком.

За кредитом рахункупроводяться суми кредиторської заборгованостi за податками та обов'язковими платежами, крiм податку на прибуток, що пiдлягають сплатi згiдно з податковим облiком.

За дебетом рахункупроводяться суми погашення кредиторської заборгованостi за податками та обов'язковими платежами, крiм податку на прибуток, шляхом перерахування коштiв при настаннi строку платежу.

3623 П Кредиторська заборгованiсть за зборами до Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб

Призначення рахунку: облiк сум кредиторської заборгованостi за зборами до Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб. Порядок справляння зборiв здiйснюється вiдповiдно до Закону України "Про Фонд гарантування вкладiв фiзичних осiб" ( 2740-14 ).

За кредитом рахункупроводяться суми кредиторської заборгованостi за зборами до Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб.

За дебетом рахункупроводяться суми погашення кредиторської заборгованостi за зборами.

363 Розрахунки з акцiонерами

3630 П Внески за незареєстрованим статутним капiталом

Призначення рахунку: облiк коштiв, що отриманi вiд акцiонерiв банку за акцiями до реєстрацiї статутного капiталу.

За кредитом рахункупроводяться суми, якi отриманi банком в оплату акцiй до реєстрацiї статутного капiталу.

За дебетом рахункупроводяться суми зареєстрованого статутного капiталу, якi перерахованi на рахунки класу 5, або суми, поверненi акцiонерам, якщо випуск акцiй не зареєстровано.

3631 П Кредиторська заборгованiсть перед акцiонерами банку за дивiдендами

Призначення рахунку: облiк нарахованих банком дивiдендiв власникам акцiй пiсля прийняття рiшення загальними зборами акцiонерiв.

За кредитом рахункупроводяться суми нарахованих дивiдендiв за акцiями.

За дебетом рахункупроводяться суми виплачених акцiонерам дивiдендiв.

364 Кредиторська заборгованiсть за операцiями банку з фiнансовими iнструментами

3640 П Кредиторська заборгованiсть з придбання та продажу iноземної валюти та банкiвських металiв за рахунок банку

Призначення рахунку: облiк сум кредиторської заборгованостi з придбання та продажу iноземної валюти та банкiвських металiв за власними операцiями.

За кредитом рахункупроводяться суми кредиторської заборгованостi з придбання iноземної валюти та банкiвських металiв.

За дебетом рахункупроводяться суми погашення кредиторської заборгованостi з придбання iноземної валюти та банкiвських металiв.

3641 П Кредиторська заборгованiсть за розрахунками за цiнними паперами для банку

Призначення рахунку: облiк сум кредиторської заборгованостi за розрахунками за цiнними паперами для банку.

За кредитом рахункупроводяться суми кредиторської заборгованостi за розрахунками за цiнними паперами для банку.

За дебетом рахункупроводяться суми погашення кредиторської заборгованостi за розрахунками за цiнними паперами для банку.

3648 П Кредиторська заборгованiсть за фiнансовi послуги, якi отриманi банком

Призначення рахунку: облiк сум кредиторської заборгованостi за фiнансовi послуги, що отриманi банком.

За кредитом рахункупроводяться суми кредиторської заборгованостi за послуги, що отриманi банком.

За дебетом рахункупроводяться суми погашення кредиторської заборгованостi за послуги, що отриманi банком

365 Кредиторська заборгованiсть за розрахунками з працiвниками банку

3650 П Заборгованiсть працiвникам банку на вiдрядження

Призначення рахунку: облiк нарахованих, але невикористаних сум на вiдрядження, якi не отриманi працiвниками. Порядок видачi готiвкових коштiв робiтникам пiд звiт регулюється правилами ведення касових операцiй.

За кредитом рахункупроводяться нарахованi суми до отримання працiвниками згiдно з авансовими звiтами.

За дебетом рахункупроводяться виплаченi суми.

3651 П Заборгованiсть працiвникам банку на господарськi витрати

Призначення рахунку: облiк нарахованих сум на господарськi витрати згiдно з авансовими звiтами. Порядок видачi готiвкових коштiв працiвникам пiд звiт регулюється правилами ведення касових операцiй.

За кредитом рахункупроводяться нарахованi працiвникам суми на господарськi витрати згiдно з авансовими звiтами.

За дебетом рахункупроводяться виплаченi суми.

3652 П Нарахування працiвникам банку за заробiтною платою

Призначення рахунку: облiк нарахованих сум з оплати працi штатним та позаштатним працiвникам банку та iнших виплат, передбачених законодавством України.

За кредитом рахункупроводяться нарахованi суми з оплати працi та iнших соцiальних виплат.

За дебетом рахункупроводяться суми з оплати працi та iнших соцiальних виплат, що перерахованi на вiдповiднi рахунки.

3653 П Утримання з працiвникiв банку на користь третiх осiб

Призначення рахунку: облiк сум, якi пiдлягають стягненню на користь третiх осiб iз заробiтної плати працiвникiв банку, в тому числi прибуткового податку на громадян.

За кредитом рахункупроводиться стягнення сум на користь третiх осiб.

За дебетом рахункупроводиться перерахування чи виплата сум на користь третiх осiб.

3654 П Нарахованi вiдпускнi до сплати

Призначення рахунку: облiк нарахованих вiдпускних до сплати згiдно з чинним законодавством.

За кредитом рахункупроводяться суми нарахованих вiдпускних до сплати.

За дебетом рахункупроводяться суми сплачених вiдпускних.

3658 П Забезпечення оплати вiдпусток

Призначення рахунку: облiк розрахованих зобов'язань за вiдпускними для забезпечення майбутнiх виплат вiдповiдно до рiшення керiвництва банку. На цьому рахунку облiковуються також суми забезпечення обов'язкових вiдрахувань (зборiв) вiд суми зобов'язань за вiдпускними на обов'язкове державне пенсiйне страхування, на обов'язкове соцiальне страхування на випадок безробiття тощо.

За кредитом рахункупроводяться суми нарахування забезпечень.

За дебетом рахункупроводяться суми використаних забезпечень.

3659 П Iншi нарахування працiвникам банку

Призначення рахунку: облiк iнших нарахувань працiвникам банку, якi не облiковуються за iншими рахунками групи N 365.

За кредитом рахункупроводяться суми iнших нарахувань працiвникам банку.

За дебетом рахункупроводяться суми, якi сплаченi за iншими нарахуваннями працiвникам банку.

366 Субординований борг банку

3660 П Субординований борг банку

Призначення рахунку: облiк коштiв, що залученi на умовах субординованого боргу на пiдставi довгострокової угоди.

За кредитом рахункупроводяться суми зарахування субординованого боргу.

За дебетом рахункупроводяться суми повернення субординованого боргу вiдповiдно до дiючих угод або пiсля задоволення претензiй всiх iнших кредиторiв банку.

3668 П Нарахованi витрати за субординованим боргом

Призначення рахунку: облiк нарахованих витрат за субординованим боргом. Витрати мають враховуватись у тому перiодi, до якого вони належать.

За кредитом рахункупроводяться суми нарахованих процентних витрат за субординованим боргом до часу їх сплати.

За дебетом рахункупроводяться суми нарахованих витрат при їх сплатi.

367 Iншi нарахованi витрати

3670 П Нарахованi витрати за розрахунково-касове обслуговування

Призначення рахунку: облiк нарахованих витрат за розрахунково-касове обслуговування.

За кредитом рахункупроводяться суми нарахованих витрат.

За дебетом рахункупроводяться суми нарахованих витрат, якi сплаченi.

3678 П Iншi нарахованi витрати

Призначення рахунку: облiк iнших нарахованих витрат, що не облiковуються на iнших рахунках класiв 1-3. Видатки облiковуються у тому перiодi, до якого вони належать.

За кредитом рахункупроводяться суми нарахованих витрат.

За дебетом рахункупроводяться суми нарахованих витрат, якi сплаченi.

369 Банкiвськi резерви на покриття ризикiв та витрат

3690 П Резерви за операцiями за позабалансовими рахунками

Призначення рахунку: облiк резервiв пiд iмовiрнi втрати за виданими гарантiями та поручительствами, можливими втратами за iншими позабалансовими операцiями. Також цей рахунок призначається для облiку резервiв пiд iншi ризики, якi банку потрiбно буде провести за вже наданими зобов'язаннями, наприклад, зобов'язаннями, пов'язаними з позабалансовими операцiями з цiнними паперами, зобов'язаннями за позабалансовими контрактами. Резерви створюються за належно оформленими документами за рiшеннями керiвництва банку.

За кредитом рахункупроводяться суми створених резервiв та їх збiльшення.

За дебетом рахункупроводяться суми використаних резервiв та зменшення резервiв у зв'язку iз зменшенням ризику.

3699 П Резерви на покриття iнших ризикiв та витрат

Призначення рахунку: облiк резервiв пiд iмовiрнi оцiненi втрати вiд iнших ризикiв та витрат, наприклад, виплат у зв'язку iз судовими справами та iнших, якi банку потрiбно буде провести вiдповiдно до належно оформлених документiв за рiшеннями керiвництва банку i якi не облiковуються на iнших рахунках цього роздiлу.

За кредитом рахункупроводиться створення та збiльшення резервiв.

За дебетом рахункупроводиться використання та зменшення резервiв.

37 Клiринговi рахунки, суми до з'ясування та транзитнi рахунки За рахунками цього роздiлу облiковуються кошти за операцiями з платiжними картками; розрахунки за операцiями з цiнними паперами; кошти, якi перерахованi за взаємними розрахунками мiж банками i тимчасово, до з'ясування, не можуть бути вiднесенi на вiдповiднi рахунки за призначенням.

370 Клiринговi рахунки

3705 АП Клiринговi рахунки за розрахунками платiжними картками

Призначення рахунку: облiк взаємних грошових зобов'язань мiж учасниками платiжної системи за результатами клiрингу при здiйсненнi розрахункiв платiжними картками. Вiдкривається на балансi розрахункового банку. За дебетом та за кредитом рахунку проводяться суми за результатами клiрингу.

371 Дебетовi суми до з'ясування

3710 А Дебетовi суми до з'ясування

Призначення рахунку: облiк сум, якi у час здiйснення платежу не можуть бути списанi з вiдповiдних рахункiв через вiдсутнiсть необхiдних реквiзитiв документiв.

За дебетом рахункузараховуються суми до з'ясування необхiдних реквiзитiв документiв.

За кредитом рахункуздiйснюється списання коштiв пiсля з'ясування їх фактичних платникiв та отримання пiдтверджень вiд банку-кореспондента.

372 Кредитовi суми до з'ясування

3720 П Кредитовi суми до з'ясування

Призначення рахунку: облiк сум, якi у час надходження не можуть бути зарахованi на вiдповiднi рахунки за призначенням через вiдсутнiсть необхiдних реквiзитiв документiв.

За кредитом рахункузараховуються суми до з'ясування отримувачiв коштiв.

За дебетом рахункуздiйснюється списання коштiв пiсля з'ясування їх фактичних одержувачiв та отримання пiдтверджень вiд банку-кореспондента або повернення коштiв платнику, якщо таке пiдтвердження не надходить.

373 Транзитнi рахунки

3739 П Транзитний рахунок за iншими розрахунками

Призначення рахунку: облiк коштiв за iншими розрахунками для розподiлу загальних сум мiж рiзними рахунками або клiєнтами. За кредитом та за дебетом рахунку проводяться суми, якi надалi шляхом розподiлу зараховуються на вiдповiднi рахунки за призначенням.

38 Позицiя банку щодо iноземної валюти та банкiвських металiв та балансуючi рахунки

380 Позицiя банку щодо iноземної валюти та банкiвських металiв

3800 АП Позицiя банку щодо iноземної валюти та банкiвських металiв

Призначення рахунку: технiчний рахунок для вiдображення позицiї банку щодо iноземної валюти та банкiвських металiв. Рахунок використовується для вiдображення операцiй, якi здiйснюються у двох рiзних валютах, або операцiй з банкiвськими металами. Проводки виконуються за датою валютування. Вартiсть iноземної валюти та банкiвських металiв за форвардними операцiями облiковується вiд дати угоди до дати валютування за позабалансовими рахунками.

За дебетом рахункупроводиться вартiсть iноземної валюти чи банкiвських металiв, яка збiльшує коротку або зменшує довгу вiдкриту валютну позицiю.

За кредитом рахункупроводиться вартiсть iноземної валюти, яка збiльшує довгу або зменшує коротку вiдкриту валютну позицiю.

3801 АП Еквiвалент позицiї банку щодо iноземної валюти та банкiвських металiв

Призначення рахунку: технiчний рахунок для облiку гривневого еквiвалента позицiї щодо iноземної валюти та банкiвських металiв, яка облiковується за рахунком "Позицiя банку щодо iноземної валюти та банкiвських металiв". Проводки виконуються за датою валютування. Вартiсть iноземної валюти та банкiвських металiв за форвардними операцiями облiковується вiд дати угоди до дати валютування за позабалансовими рахунками.

За дебетом рахункупроводяться еквiваленти сум iноземної валюти, якi збiльшують довгу або зменшують коротку вiдкриту валютну позицiю.

За кредитом рахункупроводяться еквiваленти сум iноземної валюти, якi збiльшують коротку або зменшують довгу вiдкриту валютну позицiю.

381 Балансуючi рахунки за результатами переоцiнки позабалансових iнструментiв

3810 АП Балансуючий рахунок за результатами переоцiнки позабалансової позицiї щодо iноземної валюти та банкiвських металiв

Призначення рахунку: вiдображення переоцiнки форвардних, ф'ючерсних, свопових та iнших угод, а також амортизацiї дисконту i премiї за форвардними i ф'ючерсними угодами в iноземнiй валютi. За дебетом i кредитом рахунку проводяться суми рiзниць, якi виникають у разi здiйснення переоцiнки деяких валютно-металевих позабалансових рахункiв, а також амортизацiя премiї i дисконту за форвардними i ф'ючерсними угодами.

3811 П Балансуючий рахунок за iншими позабалансовими iнструментами

Призначення рахунку: вiдображення переоцiнки позабалансових iнструментiв, що не впливають на позабалансову валютну позицiю. За цим рахунком вiдображається, наприклад, переоцiнка процентних свопiв або форвардних контрактiв з цiнними паперами. За дебетом i кредитом рахунку вiдображаються суми рiзниць, якi виникають при переоцiнцi позабалансових контрактiв, наприклад, у разi змiни процентних ставок або вартостi цiнних паперiв.

39 Розрахунки мiж фiлiями та iншими пiдвiдомчими установами банку Рахунки цього роздiлу призначенi для здiйснення розрахункiв мiж фiлiями та пiдвiдомчими установами банку. У зведеному балансi банку – юридичної особи на звiтну дату залишки за активними рахунками роздiлу повиннi дорiвнювати залишкам за пасивними рахунками роздiлу.

390 Розрахунки мiж фiлiями та iншими пiдвiдомчими установами банку

3900 АП Рахунки, що вiдкритi в установах банку

Призначення рахунку: облiк розрахункiв у нацiональнiй або iноземнiй валютi мiж установами, пiдвiдомчими одному банку.

За дебетом рахункупроводяться суми, якi надходять на користь банку та його клiєнтiв.

За кредитом рахункупроводяться суми, якi списуються згiдно з дорученням банку за його операцiями та операцiями його клiєнтiв.

3901 АП Рахунки, що вiдкритi для установ банку

Призначення рахунку: облiк розрахункiв у нацiональнiй та iноземнiй валютi мiж установами, пiдвiдомчими одному банку.

За кредитом рахункупроводяться суми, якi надходять на користь установи та її клiєнтiв.

За дебетом рахункупроводяться суми, якi списуються згiдно з дорученням установи за її власними операцiями та операцiями її клiєнтiв.

3902 А Розрахунки за коштами, що наданi установам банку

Призначення рахунку: облiк сум коштiв, якi надаються установам банку.

За дебетом рахункупроводяться суми коштiв, якi наданi установам банку.

За кредитом рахункупроводяться суми коштiв, якi поверненi установами банку.

3903 П Розрахунки за коштами, що отриманi вiд установ банку

Призначення рахунку: облiк коштiв у нацiональнiй та iноземнiй валютi, якi отриманi вiд установ банку.

За кредитом рахункупроводяться кошти, якi отриманi вiд установ банку.

За дебетом рахункупроводяться кошти, якi поверненi установам банку.

3904 А Нарахованi доходи за коштами, що наданi установам банку

Призначення рахунку: облiк нарахованих доходiв за коштами, наданими установам банку. Доходи враховуються у тому перiодi, до якого вони належать, незалежно вiд дати їх отримання, та вiдображаються за вiдповiдними рахунками класу 6 як доходи за операцiями з фiлiями (групи 608, 618, 638, 648).

За дебетом рахункупроводяться суми нарахованих доходiв до часу їх сплати.

За кредитом рахункупроводяться суми нарахованих доходiв при їх отриманнi.

3905 П Нарахованi витрати за коштами, що отриманi вiд установ банку

Призначення рахунку: облiк нарахованих витрат за коштами, отриманими вiд установ банку. Витрати мають враховуватися у тому перiодi, до якого вони належать, та вiдображаються за вiдповiдними рахунками класу 7 як витрати за операцiями з фiлiями (групи 708, 718, 738, 748).

За кредитом рахункупроводяться суми нарахованих витрат за коштами, отриманими вiд установ банку до часу їх сплати.

За дебетом рахункупроводяться суми нарахованих доходiв при їх сплатi.

3906 А Дебiторська заборгованiсть за операцiями з готiвкою мiж установами банку

Призначення рахунку: облiк дебiторської заборгованостi за операцiями з пiдкрiплення готiвкою банку або його фiлiй.

За дебетом рахункупроводяться суми дебiторської заборгованостi за операцiями з пiдкрiплення готiвкою банку та його фiлiй.

За кредитом рахункупроводяться суми готiвки, що надiйшла до каси, або повернення безготiвкових коштiв.

3907 П Кредиторська заборгованiсть за операцiями з готiвкою мiж установами банку

Призначення рахунку: облiк кредиторської заборгованостi за операцiями з пiдкрiплення готiвкою банку або його фiлiй.

За кредитом рахункупроводяться суми кредиторської заборгованостi, що виникла за операцiями з пiдкрiплення готiвкою банку або його фiлiй.

За дебетом рахункупроводиться сума вiдiсланої готiвки або безготiвкових коштiв.

391 Розрахунки з небанкiвськими структурними пiдроздiлами, що знаходяться на кошторисному фiнансуваннi банкiв

3910 А Поточний рахунок у банку, що здiйснює кошторисне фiнансування

Призначення рахунку: облiк небанкiвськими структурними пiдроздiлами коштiв, якi знаходяться на поточних рахунках у банку.

За дебетом рахункупроводяться суми, якi надiйшли на поточнi рахунки згiдно з режимом роботи цих рахункiв.

За кредитом рахункупроводяться суми використаних коштiв, а також повернення коштiв банку в кореспонденцiї з рахунком N 3913.

3911 АП Поточнi рахунки небанкiвських структурних пiдроздiлiв, що знаходяться на кошторисному фiнансуваннi банку

Призначення рахунку: облiк коштiв небанкiвських структурних пiдроздiлiв для проведення розрахункiв.

За кредитом рахункупроводяться суми, що надходять на поточнi рахунки пiдроздiлiв.

За дебетом рахункупроводяться суми перерахувань, виплат за розпорядженням власникiв рахункiв, а також повернення коштiв банку в кореспонденцiї з рахунком N 3912.

3912 А Розрахунки з небанкiвськими структурними пiдроздiлами, що знаходяться на кошторисному фiнансуваннi банкiв, за перерахованими їм коштами

Призначення рахунку: облiк розрахункiв з небанкiвськими структурними пiдроздiлами, що знаходяться на кошторисному фiнансуваннi банкiв.

За дебетом рахункупроводяться суми коштiв, перерахованих небанкiвським структурним пiдроздiлам у межах їх кошторисiв, у кореспонденцiї з рахунком N 3911.

За кредитом рахункупроводяться суми використаних коштiв на пiдставi звiтiв пiдроздiлiв у кореспонденцiї з рахунками витрат, а також суми повернених коштiв у кореспонденцiї з рахунком N 3911.

3913 П Розрахунки з банком, що здiйснює кошторисне фiнансування, за отриманими коштами

Призначення рахунку: облiк розрахункiв з банком, що здiйснює кошторисне фiнансування, за отриманими коштами.

За кредитом рахункупроводяться суми, якi отриманi пiдроздiлами в межах кошторису, в кореспонденцiї з рахунком N 3910.

За дебетом рахункупроводяться суми використаних коштiв, а також повернення коштiв банку в кореспонденцiї з рахунком N 3910.

392 Транзитнi рахунки за розрахунками мiж фiлiями та iншими пiдвiдомчими установами

3928 А Транзитнi рахунки для дебетових сум, що не були пiдтвердженi установами банкiв, розташованими в Українi

Призначення рахунку: вiдкриваються на балансi регiональних розрахункових палат банку для облiку дебетових сум, що не були пiдтвердженi протягом робочого дня. Вiдкриваються для кожної банкiвської установи, якiй вiдкрито рахунок у головному вiддiленнi банку. Залишкiв за рахунком за станом на 1 сiчня не повинно бути.

За дебетом рахункувраховуються дебетовi суми, за якими не надiйшло електронне пiдтвердження вiд банку-одержувача платежу.

За кредитом рахункуздiйснюється перерахування сум, за якими надiйшло електронне пiдтвердження банку-одержувача платежу, та зарахування на рахунок банку-одержувача платежу.

3929 П Транзитнi рахунки для кредитових сум, що не були пiдтвердженi установами банкiв, розташованими в Українi

Призначення рахунку: вiдкриваються на балансi регiональних розрахункових палат банку для облiку кредитових сум, що не були пiдтвердженi протягом робочого дня. Вiдкриваються для кожної банкiвської установи, якiй вiдкрито рахунок у головному вiддiленнi банку. Залишкiв за рахунком за станом на 1 сiчня не повинно бути.

За кредитом рахункувраховуються суми, за якими не надiйшло електронне пiдтвердження вiд банку-одержувача коштiв.

За дебетом рахункуздiйснюється перерахування сум на рахунок банку-одержувача пiсля отримання пiдтвердження. ( Клас 3 iз змiнами, внесеними згiдно з Постановами Нацбанку N 520 ( v0607500-99 ) вiд 16.12.98, N 319 ( v0319500-99 ) вiд 30.06.99, N 244 ( z0398-00 ) вiд 14.06.2000, N 472 ( z0942-00 ) вiд 07.12.2000, N 370 ( z0801-01 ) вiд 29.08.2001, N 338 ( z0780-02 ) вiд 10.09.2002, N 120 ( z0261-03 ) вiд 19.03.2003, N 356 ( z0796-03 ) вiд 20.08.2003 )

4 Фiнансовi та капiтальнi iнвестицiї

41 Iнвестицiї в асоцiйованi компанiї

410 Iнвестицiї в асоцiйованi компанiї

4102 А Iнвестицiї в асоцiйованi банки

4103 А Iнвестицiї в асоцiйованi небанкiвськi фiнансовi установи

4109 А Iнвестицiї в iншi асоцiйованi компанiї

Призначення рахунку: облiк iнвестицiй банку в асоцiйованi компанiї.

За дебетом рахункупроводяться суми iнвестицiй в асоцiйованi компанiї та суми дооцiнки в разi збiльшення їх балансової вартостi.

За кредитом рахункупроводяться суми повернення iнвестицiй чи переведення їх до iншого портфеля банку та суми уцiнки в разi зменшення їх балансової вартостi.

42 Iнвестицiї в дочiрнi компанiї

420 Iнвестицiї в дочiрнi компанiї

4202 А Iнвестицiї в дочiрнi банки

4203 А Iнвестицiї в дочiрнi небанкiвськi фiнансовi установи

4209 А Iнвестицiї в iншi дочiрнi компанiї

Призначення рахунку: облiк iнвестицiй банку в дочiрнi компанiї.

За дебетом рахункупроводяться суми iнвестицiй в дочiрнi компанiї та суми дооцiнки в разi збiльшення їх балансової вартостi.

За кредитом рахункупроводяться суми повернення iнвестицiй чи переведення до iншого портфеля банку, а також суми уцiнки в разi зменшення їх балансової вартостi.

43 Нематерiальнi активи Нематерiальнi активи – це вартiсть придбаних банком прав користування землею, об'єктами промислової та iнтелектуальної власностi, а також iнших майнових прав, що визнаються об'єктом права власностi банку i приносять дохiд. Нематерiальнi активи облiковуються в бухгалтерському облiку за первiсною (переоцiненою) вартiстю.

430 Нематерiальнi активи

4300 А Нематерiальнi активи

Призначення рахунку: облiк вартостi засобiв, якi не мають матерiально-речової форми, однак дають прибуток чи створюють умови для нормальної дiяльностi банку i отримання прибутку.

За дебетом рахункупроводиться вартiсть придбаних нематерiальних активiв.

За кредитом рахункупроводиться вартiсть нематерiальних активiв, що вибули з балансу.

4309 КА Накопичена амортизацiя нематерiальних активiв

Призначення рахунку: облiк накопиченої амортизацiї нематерiальних активiв, що належать банку.

За кредитом рахункупроводиться сума нарахованої амортизацiї.

За дебетом рахункупроводиться сума накопиченої амортизацiї нематерiальних активiв, що вибули з балансу.

431 Капiтальнi iнвестицiї в нематерiальнi активи

4310 А Капiтальнi iнвестицiї за невведеними в експлуатацiю нематерiальними активами

Призначення рахунку: облiк капiтальних iнвестицiй у нематерiальнi активи, що створенi чи придбанi банком. Цей рахунок використовується до часу введення в дiю нематерiальних активiв.

За дебетом рахункупроводяться суми придбаних нематерiальних активiв або витрати на їх створення до часу введення їх у дiю.

За кредитом рахункупроводяться суми введених у дiю нематерiальних активiв.

432 Гудвiл, що виник у результатi придбання

4320 П Негативний гудвiл

Призначення рахунку: облiк негативного гудвiлу.

За кредитом рахункупроводяться суми вартостi негативного гудвiлу, що виникає в покупця в результатi придбання як наслiдок об'єднання компанiй.

За дебетом рахункупроводяться суми зменшення вартостi негативного гудвiлу, що визнанi як дохiд.

4321 А Гудвiл

Призначення рахунку: облiк гудвiлу, що виникає в результатi придбання iншої компанiї як наслiдок об'єднання.

За дебетом рахункупроводяться суми вартостi гудвiлу, що виникає в результатi придбання як наслiдок об'єднання компанiй.

За кредитом рахункупроводяться суми нарахованої амортизацiї гудвiлу i суми будь-яких втрат вiд зменшення його корисностi

44 Основнi засоби Рахунки роздiлу "Основнi засоби" призначено для облiку та узагальнення iнформацiї про наявнiсть i рух власних або отриманих на умовах фiнансового лiзингу оренди) об'єктiв, якi вiднесенi до складу основних засобiв.

440 Основнi засоби

4400 А Основнi засоби

Призначення рахунку: облiк власних та отриманих у фiнансовий лiзинг (оренду) основних засобiв.

За дебетом рахункупроводяться суми придбаних основних засобiв та їх дооцiнки.

За кредитом рахункупроводяться суми вартостi основних засобiв, що вибули, та суми їх уцiнки.

4409 КА Знос основних засобiв

Призначення рахунку: облiк зносу основних засобiв.

За кредитом рахункупроводяться суми нарахованого зносу.

За дебетом рахункупроводяться суми зносу основних засобiв, що вибули з балансу.

443 Капiтальнi iнвестицiї за основними засобами

4430 А Капiтальнi iнвестицiї за незавершеним будiвництвом i за невведеними в експлуатацiю основними засобами

Призначення рахунку: облiк капiтальних iнвестицiй за незавершеним будiвництвом, придбаними основними засобами, засобами, що отриманi у фiнансовий лiзинг (оренду) та не введенi в експлуатацiю.

За дебетом рахункупроводяться суми витрат на будiвництво i за придбаними основними засобами.

За кредитом рахункупроводяться суми витрат у разi введення в експлуатацiю основних засобiв.

4431 А Обладнання, що потребує монтажу

Призначення рахунку: облiк обладнання, що потребує монтажу.

За дебетом рахункупроводяться суми вартостi придбаного обладнання, що потребує монтажу.

За кредитом рахункупроводяться суми вартостi обладнання, переданого для монтажу.

45 Iншi необоротнi матерiальнi активи Рахунки роздiлу "Iншi необоротнi матерiальнi активи" призначено для облiку та узагальнення iнформацiї про наявнiсть i рух iнших необоротних матерiальних активiв, якi не вiдображенi в складi об'єктiв облiку на рахунках роздiлу 44 "Основнi засоби"

450 Iншi необоротнi матерiальнi активи

4500 А Iншi необоротнi матерiальнi активи

Призначення рахунку: облiк iнших необоротних матерiальних активiв.

За дебетом рахункупроводяться суми вартостi придбаних iнших необоротних матерiальних активiв.

За кредитом рахункупроводяться суми вартостi iнших необоротних матерiальних активiв, що вибули.

4509 КА Знос iнших необоротних матерiальних активiв

Призначення рахунку: облiк зносу iнших необоротних матерiальних активiв.

За кредитом рахункупроводяться суми нарахованого зносу iнших необоротних матерiальних активiв.

За дебетом рахункупроводяться суми зносу iнших необоротних матерiальних активiв у разi їх вибуття.

453 Капiтальнi iнвестицiї за основними засобами, що прийнятi в оперативний лiзинг (оренду)

4530 А Капiтальнi iнвестицiї за основними засобами, що прийнятi в оперативний лiзинг (оренду)

Призначення рахунку: облiк капiтальних iнвестицiй за основними засобами, що прийнятi в оперативний лiзинг (оренду).

За дебетом рахункупроводяться суми витрат на полiпшення об'єкта оперативного лiзингу (оренди) до часу його завершення.

За кредитом рахункупроводяться суми завершених капiтальних iнвестицiй у створення (будiвництво) iнших необоротних матерiальних активiв. ( Клас 4 iз змiнами, внесеними згiдно з Постановами Нацбанку N 520 ( v0607500-99 ) вiд 16.12.98, N 244 ( z0398-00 ) вiд 14.06.2000, N 472 ( z0942-00 ) вiд 07.12.2000, N 370 ( z0801-01 ) вiд 29.08.2001, N 120 ( z0261-03 ) вiд 19.03.2003, N 356 ( z0796-03 ) вiд 20.08.2003 )

5 Капiтал банку

Капiтал банку – залишкова вартiсть активiв банку пiсля вирахування всiх його зобов'язань. Цей клас складається з двох роздiлiв: Роздiл 50 – "Статутний капiтал та iншi фонди банку". Роздiл 51 – "Результати переоцiнки". Загальнi резерви та прибуток минулих рокiв – це кошти, що мають забезпечувати зобов'язання банку та покривати збитки. Прибуток чи збиток минулих рокiв – це залишковий результат дiяльностi банку за минулi роки. Результат поточного року формується за рахунок чистого прибутку, що визначається як рiзниця мiж доходами (рахунки шостого класу) та видатками (рахунки сьомого класу), що визнаються за правилами фiнансового облiку. На рахунках прибутку вiдображається економiчний, а не касовий прибуток. Економiчний прибуток є показником ефективностi дiяльностi банку за вiдповiдний перiод. Рахунки цього класу можуть кореспондувати з дебiторами, кредиторами та рахунками готiвкових коштiв лише у разi сплати дивiдендiв та внескiв вiд акцiонерiв, збiльшення капiталу банку шляхом переоцiнки активiв. У будь-якому iншому разi рахунки п'ятого класу кореспондують тiльки мiж собою.

50 Статутний капiтал та iншi фонди банку

500 Статутний капiтал банку

5000 П Зареєстрований статутний капiтал банку

Призначення рахунку: облiк зареєстрованого розмiру статутного капiталу банку. Облiк акцiй ведеться за номiнальною вартiстю.

За кредитом рахункупроводяться суми збiльшення зареєстрованого статутного капiталу.

За дебетом рахункупроводяться суми зменшення зареєстрованого статутного капiталу або суми несплаченого у встановлений строк зареєстрованого капiталу.

5001 КП Несплачений зареєстрований статутний капiтал банку

Призначення рахунку: облiк сум зареєстрованого, але несплаченого статутного капiталу.

За дебетом рахункупроводяться суми зареєстрованого, але несплаченого статутного капiталу в кореспонденцiї з рахунком N 5000 "Зареєстрований статутний капiтал банку.

За кредитом рахункупроводяться суми сплаченого статутного капiталу або суми несплаченого у встановлений строк зареєстрованого капiталу.

5002 КП Власнi акцiї, якi викупленi в акцiонерiв

Призначення рахунку: облiк викуплених банком акцiй. На рахунку вiдображаються суми акцiй, викуплених у їх власникiв. Акцiї облiковуються за номiнальною вартiстю. Рiзниця мiж номiнальною вартiстю та вартiстю викупу списується в межах кредитових залишкiв спочатку з рахунку 5010 "Емiсiйнi рiзницi", а потiм – з рахунку

5022 "Iншi фонди банку". За дебетом рахунку проводяться суми викуплених акцiй. За кредитом рахунку проводяться суми реалiзованих та анульованих акцiй.

5003 П Дивiденди, якi направленi на збiльшення статутного капiталу

Призначення рахунку: облiк дивiдендiв, направлених на збiльшення статутного капiталу до часу його реєстрацiї.

За кредитом рахункупроводяться суми дивiдендiв, направлених на збiльшення статутного капiталу.

За дебетом рахункуперераховуються суми дивiдендiв: у разi збiльшення статутного капiталу на рахунки 5000 "Зареєстрований статутний капiтал банку" та 5010 "Емiсiйнi рiзницi"; у разi вiдмови в реєстрацiї сплачуються за рiшенням загальних зборiв банку акцiонерам або зараховуються на рахунок 5022 "Iншi фонди банку".

501 Емiсiйнi рiзницi

5010 П Емiсiйнi рiзницi

Призначення рахунку: облiк рiзницi мiж номiнальною вартiстю акцiї та цiною її розмiщення. При подальшому викупi власних акцiй рiзниця мiж номiнальною вартiстю та цiною викупу акцiй списується з цього ж рахунку в межах залишку.

За кредитом рахункупроводяться суми позитивної рiзницi при первинному та подальшому розмiщеннi акцiй.

За дебетом рахункупроводяться суми списання рiзницi мiж цiною викупу та номiнальною вартiстю акцiй у разi викупу власних акцiй у межах залишку.

502 Загальнi резерви та фонди банку

5020 П Загальнi резерви

Призначення рахунку: облiк загальних резервiв пiд певнi ризики банку (наприклад, кредитнi ризики). Цей рахунок кореспондує тiльки з рахунками п'ятого класу.

За кредитом рахункупроводяться суми прибутку, направленi на формування резервiв.

За дебетом рахункупроводяться суми зменшення резервiв.

5021 П Резервнi фонди

Призначення рахунку: облiк резервних фондiв банку. Фонди створюються згiдно iз законодавством. Резервнi фонди банку утворюються за рахунок прибутку. Кошти резервних фондiв призначенi для покриття можливих збиткiв та iнших витрат. Вiдрахування в резервнi фонди здiйснюється в розмiрах, передбачених законодавством.

За кредитом рахункупроводяться суми надходжень у резервнi фонди.

За дебетом рахункупроводяться суми на покриття збиткiв та iнших витрат, передбачених законодавством.

5022 П Iншi фонди банку

Призначення рахунку: облiк iнших фондiв банку, сформованих за рахунок прибутку.

За кредитом рахункувiдображаються суми надходжень в iншi фонди банку.

За дебетом рахункувiдображаються суми: спрямованi на покриття сум збиткiв звiтного та/або минулих рокiв; вiдрахувань до загальних та резервних фондiв; списань емiсiйних рiзниць у разi недостатностi коштiв на рахунку 5010 "Емiсiйнi рiзницi"; сплати дивiдендiв за привiлейованими акцiями та iншi суми вiдповiдно до законодавства України.

503 Результати минулих рокiв

5030 П Нерозподiленi прибутки минулих рокiв

Призначення рахунку: облiк прибуткiв минулих рокiв до їх розподiлу.

За кредитом рахункувiдображаються суми пiдтверджених прибуткiв минулих рокiв; перевищення сум попереднiх дооцiнок над сумою попереднiх уцiнок вартостi активiв, що ранiше були переоцiненi, у разi їх вибуття.

За дебетом рахункувiдображаються суми розподiленого прибутку згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiдповiдно до законодавства України.

5031 А Непокритi збитки минулих рокiв

Призначення рахунку: облiк пiдтверджених збиткiв минулих рокiв до їх покриття.

За дебетом рахункувiдображається облiк пiдтверджених сум непокритих збиткiв минулих рокiв.

За кредитом рахункувiдображаються суми покриття збиткiв минулих рокiв.

5041 А Збиток звiтного року, що очiкує затвердження

Призначення рахунку: облiк збитку звiтного року до його затвердження загальними зборами акцiонерiв.

За дебетом рахункупроводяться суми в порядку закриття рахункiв витрат звiтного року.

За кредитом рахункупроводяться суми в порядку закриття рахункiв облiку доходiв звiтного року; суми покриття збитку; суми пiдтверджених загальними зборами акцiонерiв, збиткiв на рахунок 5031 "Непокритi збитки минулих рокiв" до їх покриття.

504 Результати звiтного року, що очiкують затвердження

5040 П Прибуток звiтного року, що очiкує затвердження

Призначення рахунку: облiк прибутку звiтного року до його затвердження загальними зборами акцiонерiв.

За кредитом рахункупроводяться суми в порядку закриття рахункiв облiку доходiв звiтного року.

За дебетом рахункупроводяться суми в порядку закриття рахункiв витрат звiтного року; суми розподiлу прибутку за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв згiдно iз законодавством України; суми пiдтвердженого нерозподiленого прибутку на рахунок 5030 "Нерозподiленi прибутки минулих рокiв" до його розподiлу загальними зборами акцiонерiв.

51 Результати переоцiнки

510 Результати переоцiнки

5100 П Результати переоцiнки основних засобiв

Призначення рахунку: облiк результатiв переоцiнки основних засобiв.

За кредитом рахункупроводяться суми дооцiнки основних засобiв та вiдновлення їх корисностi та суми визнаних вiдстрочених податкiв за результатами уцiнки основних засобiв.

За дебетом рахункупроводяться суми уцiнки основних засобiв та втрат вiд зменшення їх корисностi; суми перевищення попереднiх дооцiнок залишкової вартостi об'єктiв основних засобiв та вiдновлення їх корисностi над сумою попереднiх уцiнок залишкової вартостi та втрат вiд зменшення їх корисностi за кожним об'єктом, що ранiше був переоцiнений, у разi його вибуття; суми визнаних вiдстрочених податкiв за результатами дооцiнки основних засобiв.

5101 П Результати переоцiнки нематерiальних активiв

Призначення рахунку: облiк результатiв переоцiнки нематерiальних активiв.

За кредитом рахункупроводяться суми дооцiнки нематерiальних активiв та вiдновлення їх корисностi.

За дебетом рахункупроводяться суми уцiнки нематерiальних активiв i втрат вiд зменшення їх корисностi; суми перевищення попереднiх дооцiнок залишкової вартостi об'єктiв нематерiальних активiв та вiдновлення їх корисностi над сумою попереднiх уцiнок залишкової вартостi та втрат вiд зменшення їх корисностi за кожним об'єктом, що ранiше був переоцiнений, у разi його вибуття.

5103 П Результати переоцiнки iнвестицiй в асоцiйованi та дочiрнi компанiї

Призначення рахунку: облiк результатiв переоцiнки iнвестицiй в асоцiйованi та дочiрнi компанiї до часу реалiзацiї iнвестицiй.

За кредитом рахункупроводяться суми збiльшення вартостi iнвестицiй в асоцiйованi та дочiрнi компанiї на частку iнвестора в сумi змiни величини власного капiталу об'єкта iнвестування.

За дебетом рахункупроводяться суми зменшення вартостi iнвестицiй в асоцiйованi та дочiрнi компанiї на частку iнвестора в сумi змiни величини власного капiталу об'єкта iнвестування; суми дооцiнки в разi реалiзацiї iнвестицiй.

59 Результат поточного року

6 Доходи

Усi доходи банку вiдображаються в бухгалтерському облiку за рахунками класу 6 "Доходи" незалежно вiд порядку їх оподаткування. Банки самостiйно визначають порядок формування аналiтичних рахункiв та їх детальну характеристику за балансовими рахунками класу 6 внутрiшнього плану рахункiв вiдповiдно до затвердженої облiкової полiтики банку. За кредитом рахункiв проводяться суми доходiв, якi належать до звiтного перiоду. За дебетом рахункiв проводяться суми зменшення доходiв або суми збиткiв, що виникають за торговельними операцiями (група рахункiв 620), пiд час зарахування результатiв роботи за звiтний рiк, що облiковуються на рахунках 5040 "Прибуток звiтного року, що очiкує затвердження" або 5041 "Збиток звiтного року, що очiкує затвердження. Доходи i витрати Усi доходи i витрати банку включаються до класу 6 i 7 незалежно вiд порядку оподаткування. Доходи – це збiльшення економiчних вигод протягом звiтного перiоду у формi припливу або зростання активiв, або зменшення зобов'язань, що спричиняють збiльшення капiталу i не є внесками акцiонерiв. Витрати – це зменшення економiчної вигоди у звiтному перiодi у формi вiдпливу або використання активiв, або виникнення заборгованостi, що ведуть до зменшення власного капiталу i не є розподiленням мiж акцiонерами. Усi операцiйнi доходи i витрати дiляться на банкiвськi та небанкiвськi. До банкiвських належать доходи i витрати, безпосередньо пов'язанi з банкiвською дiяльнiстю, визначеною Законом України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть" ( 872-12 ). Небанкiвськi доходи i витрати можуть включати iншi доходи i витрати, якi не вiдносяться до основної дiяльностi банку, але забезпечують здiйснення банкiвської дiяльностi. Обороти i залишки за рахунками доходiв i витрат накопичуються з початку звiтного року i в кiнцi року закриваються на рахунок N 040 "Прибуток чи збиток минулого року, що очiкує затвердження. Сума доходiв i витрат банку за операцiями мiж фiлiями та установами одного банку у консолiдованому балансi банку – юридичної особи на звiтну дату повинна дорiвнювати нулю. Детальну характеристику аналiтичних рахункiв класiв 6 i 7 внутрiшнього плану рахункiв банки розробляють самостiйно вiдповiдно до затвердженої облiкової полiтики банку. ( Преамбулу доповнено абзацом згiдно з Постановою Нацiонального банку N 370 ( z0801-01 ) вiд 29.08.2001 ) ( Роздiл I виключено на пiдставi Постанови Нацiонального банку N 120 ( z0261-03 ) вiд 19.03.2003 ) II. Небанкiвськi операцiйнi доходи i витрати Небанкiвськi операцiйнi доходи (витрати) дiляться на такi групи: – адмiнiстративнi витрати; – iншi небанкiвськi операцiйнi доходи (витрати). Адмiнiстративнi витрати – це витрати, пов'язанi iз забезпеченням дiяльностi банкiвської установи. До них належать: витрати на утримання персоналу (заробiтна плата, премiї); сплата податкiв та iнших обов'язкових платежiв, крiм податку на прибуток; витрати на утримання та експлуатацiю основних засобiв та нематерiальних активiв; iншi експлуатацiйнi витрати (роботи i послуги, що використовуються банком у процесi його комерцiйної дiяльностi, SWIFT, винагорода посередникам, охорона тощо). Iншi небанкiвськi операцiйнi доходи (витрати) виникають у процесi здiйснення небанкiвських операцiй, якi є складовою дiяльностi банку. До них належать: доходи (витрати) вiд продажу основних засобiв, нематерiальних активiв i фiнансових iнвестицiй (вкладень у цiннi папери на iнвестицiї, в асоцiйованi i дочiрнi компанiї); вiд орендних операцiй; доходи вiд продажу окремих небанкiвських послуг (аудиторськi послуги, пiдтримка програмного забезпечення, консультацiї нефiнансового характеру тощо) та iнших операцiй. III. Створення резервiв Створення резервiв – це визнання витрат для вiдображення реального результату дiяльностi банку iз урахуванням погiршення якостi його активiв або пiдвищення ризиковостi його операцiй. Резерви формуються пiд знецiнення заборгованостi за кредитами, втрат вiд знецiнення цiнних паперiв та пiд iншу сумнiвну дебiторську заборгованiсть, яка визначається у цей звiтний перiод. IV. Непередбаченi доходи i витрати Доходи (витрати) вважаються непередбаченими, якщо вони вiдповiдають таким ознакам: – виникають у разi надзвичайних подiй i мають одноразовий характер – прибуток (збиток) буде визначений тiльки за фактом подiй; – не повторюються по сутi (наприклад, виникли через змiни у правилах бухгалтерського облiку активiв i пасивiв). Непередбаченi доходи i витрати не можуть бути прийнятi до уваги для фiнансової оцiнки банку. Визнання доходiв i витрат Доходи та витрати мають визнаватися такими, що належать до того звiтного перiоду, до якого вони вiдносяться, незважаючи на те, коли отримується або виплачується готiвка чи її еквiвалент. Установи, що звiтують, вiдносять до вiдповiдної статтi звiту нарахованi суми доходiв i витрат за кожним фiнансовим iнструментом на кожну звiтну дату в межах принципу обережностi. Винагороди, комiсiйнi та iншi прибутки реєструються в мiру виконання операцiй. Дивiденди, якi отримуються, визнаються в тому перiодi, в якому банк отримує iнформацiю про їх оголошення. Обороти i залишки за рахунками доходiв i витрат накопичуються з початку звiтного року i в кiнцi року закриваються на рахунок N 5900 "Результат поточного року". ( Клас 5 iз змiнами, внесеними згiдно з Постановами Нацбанку N 520 ( v0607500-99 ) вiд 16.12.98, N 244 ( z0398-00 ) вiд 14.06.2000, N 472 ( z0942-00 ) вiд 07.12.2000, N 370 ( z0801-01 ) вiд 29.08.2001, N 338 ( z0780-02 ) вiд 10.09.2002, N 510 ( z0003-03 ) вiд 16.12.2002, N 120 ( z0261-03 ) вiд 19.03.2003, N 356 ( z0796-03 ) вiд 20.08.2003 )

60 Процентнi доходи

600 Процентнi доходи за коштами, розмiщеними в Нацiональному банку України

6000 П Процентнi доходи за коштами до запитання в Нацiональному банку України

6002 П Процентнi доходи за коштами, наданими Нацiональному банку України за операцiями РЕПО

6003 П Процентнi доходи за короткостроковими депозитами в Нацiональному банку України

601 Процентнi доходи за коштами, розмiщеними в iнших банках

6010 П Процентнi доходи за коштами до запитання в банках

6011 П Процентнi доходи за депозитами овернайт в банках

6012 П Процентнi доходи за короткостроковими депозитами в банках

6013 П Процентнi доходи за довгостроковими депозитами в банках

6014 П Процентнi доходи за кредитами овернайт в банках

6015 П Процентнi доходи за коштами, наданими банкам за операцiями РЕПО

6016 П Процентнi доходи за овердрафтом та короткостроковими кредитами банкам

6017 П Процентнi доходи за довгостроковими кредитами банкам

6018 П Процентнi доходи за фiнансовим лiзингом (орендою), який наданий iншим банкам

602 Процентнi доходи за кредитами суб'єктам господарської дiяльностi

6020 П Процентнi доходи за рахунками суб'єктiв господарської дiяльностi за овердрафтом

6021 П Процентнi доходи за коштами, що наданi суб'єктам господарської дiяльностi за операцiями РЕПО

6022 П Процентнi доходи за рахунками суб'єктiв господарської дiяльностi за врахованими векселями

6023 П Процентнi доходи за рахунками суб'єктiв господарської дiяльностi за факторинговими операцiями

6024 П Процентнi доходи за кредитами суб'єктам господарської дiяльностi за внутрiшнiми торговельними операцiями

6025 П Процентнi доходи за кредитами суб'єктам господарської дiяльностi за експортно-iмпортними операцiями

6026 П Процентнi доходи за iншими кредитами суб'єктам господарської дiяльностi в поточну дiяльнiсть

6027 П Процентнi доходи за кредитами в iнвестицiйну дiяльнiсть суб'єктам господарської дiяльностi

6028 П Процентнi доходи за фiнансовим лiзингом (орендою), який наданий суб'єктам господарської дiяльностi

603 Процентнi доходи за кредитами органам загального державного управлiння

6030 П Процентнi доходи за кредитами центральним органам державного управлiння

6031 П Процентнi доходи за кредитами мiсцевим органам державного управлiння

604 Процентнi доходи за кредитами фiзичним особам

6040 П Процентнi доходи за рахунками фiзичних осiб за овердрафтом

6041 П Процентнi доходи за кредитами пiд платiжнi картки фiзичним особам

6042 П Процентнi доходи за кредитами фiзичним особам на поточнi потреби

6043 П Процентнi доходи за кредитами в iнвестицiйну дiяльнiсть фiзичним особам

605 Процентнi доходи за цiнними паперами

6050 АП Процентнi доходи за цiнними паперами, що рефiнансуються Нацiональним банком України, у портфелi банку на продаж

6051 АП Процентнi доходи за цiнними паперами, що рефiнансуються Нацiональним банком України, у портфелi банку до погашення

6052 АП Процентнi доходи за iншими цiнними паперами в портфелi банку на продаж

6053 АП Процентнi доходи за iншими цiнними паперами в портфелi банку до погашення

6054 АП Процентнi доходи за цiнними паперами, емiтованими Нацiональним банком України, у портфелi банку на продаж.

6055 АП Процентнi доходи за цiнними паперами, емiтованими Нацiональним банком України, у портфелi банку до погашення.

6056 АП Процентнi доходи за цiнними паперами, що рефiнансуються Нацiональним банком України, у торговому портфелi банку

6057 АП Процентнi доходи за цiнними паперами в торговому портфелi банку.

608 Процентнi доходи за операцiями з фiлiями та iншими установами банку

6080 П Процентнi доходи за операцiями з фiлiями та iншими установами банку

609 Iншi процентнi доходи

6099 П Iншi процентнi доходи

61 Комiсiйнi доходи

610 Комiсiйнi доходи за операцiями з банками

6100 П Комiсiйнi доходи вiд розрахунково-касового обслуговування банкiв

6101 П Комiсiйнi доходи вiд кредитного обслуговування банкiв

6103 П Комiсiйнi доходи за операцiями з цiнними паперами для банкiв

6104 П Комiсiйнi доходи за операцiями на валютному ринку та ринку банкiвських металiв для банкiв

6106 П Комiсiйнi доходи вiд довiрчого обслуговування банкiв

6108 П Комiсiйнi доходи за позабалансовими операцiями з банками

6109 П Iншi комiсiйнi доходи за операцiями з банками

611 Комiсiйнi доходи за операцiями з клiєнтами

6110 П Комiсiйнi доходи вiд розрахунково-касового обслуговування клiєнтiв

6111 П Комiсiйнi доходи вiд кредитного обслуговування клiєнтiв

6113 П Комiсiйнi доходи за операцiями з цiнними паперами для клiєнтiв

6114 П Комiсiйнi доходи за операцiями на валютному ринку та ринку банкiвських металiв для клiєнтiв

6116 П Комiсiйнi доходи вiд довiрчого обслуговування клiєнтiв

6118 П Комiсiйнi доходи за позабалансовими операцiями з клiєнтами

6119 П Iншi комiсiйнi доходи за операцiями з клiєнтами

618 Комiсiйнi доходи за операцiями з фiлiями та iншими установами банку

6180 П Комiсiйнi доходи за операцiями з фiлiями та iншими установами банку

62 Результат вiд торговельних операцiй

620 Результат вiд торговельних операцiй

6203 АП Результат вiд торгових операцiй з цiнними паперами в торговому портфелi банку

6204 АП Результат вiд торгiвлi iноземною валютою та банкiвськими металами

6209 АП Результат вiд торговельних операцiй з iншими фiнансовими iнструментами

63 Iншi операцiйнi доходи

630 Дохiд у виглядi дивiдендiв

6300 П Дохiд у виглядi дивiдендiв

631 Дохiд вiд iнвестицiй в асоцiйованi i дочiрнi компанiї

6310 П Дохiд вiд iнвестицiй в асоцiйованi компанiї

6311 П Дохiд вiд iнвестицiй у дочiрнi компанiї

638 Iншi операцiйнi доходи за операцiями з фiлiями та iншими установами банку

6380 П Iншi операцiйнi доходи за операцiями з фiлiями та iншими установами банку

639 Iншi операцiйнi доходи

6393 АП Результат вiд продажу цiнних паперiв з портфеля банку на продаж

6394 П Позитивний результат вiд продажу цiнних паперiв на iнвестицiї, вкладень в асоцiйованi i дочiрнi компанiї

6395 П Доходи вiд оперативного лiзингу (оренди)

6396 П Доходи вiд наданих консультацiйних послуг фiнансового характеру

6397 П Штрафи, пенi, що отриманi банком

6399 П Iншi операцiйнi доходи

64 Iншi доходи

649 Iншi доходи

6490 П Позитивний результат вiд продажу нематерiальних активiв та основних засобiв.

6499 П Iншi доходи

67 Повернення списаних активiв

671 Повернення списаних активiв

6710 П Повернення ранiше списаної сумнiвної дебiторської заборгованостi за операцiями з банками

6711 П Повернення ранiше списаної сумнiвної заборгованостi iнших банкiв

6712 П Повернення ранiше списаної сумнiвної заборгованостi за кредитами, якi наданi клiєнтам

6713 П Повернення ранiше списаної сумнiвної заборгованостi вiд знецiнення цiнних паперiв на продаж

6714 П Повернення ранiше списаної сумнiвної заборгованостi вiд знецiнення цiнних паперiв у портфелi банку до погашення

6715 П Повернення ранiше списаної сумнiвної iншої дебiторської заборгованостi та iнших активiв банку

6717 П Повернення ранiше списаних безнадiйних доходiв минулих рокiв

68 Непередбаченi доходи

680 Непередбаченi доходи

6809 П Непередбаченi доходи ( Клас 6 iз змiнами, внесеними згiдно з Постановами Нацбанку N 520 ( v0607500-99 ) вiд 16.12.98, N 579 ( z0899-99 ) вiд 08.12.99, N 244 ( z0398-00 ) вiд 14.06.2000, N 379 ( z0695-00 ) вiд 29.09.2000, N 472 ( z0942-00 ) вiд 07.12.2000, N 338 ( z0780-02 ) вiд 10.09.2002, N 120 ( z0261-03 ) вiд 19.03.2003, N 356 ( z0796-03 ) вiд 20.08.2003 )

7 Витрати

Усi витрати банку вiдображаються в бухгалтерському облiку за рахунками класу 7 "Витрати" незалежно вiд порядку їх оподаткування. Банки самостiйно визначають порядок формування аналiтичних рахункiв та їх детальну характеристику за балансовими рахунками класу 7 внутрiшнього плану рахункiв вiдповiдно до затвердженої облiкової полiтики банку. За дебетом рахункiв проводяться суми витрат. За кредитом рахункiв проводяться суми зменшення витрат та списуються суми витрат пiд час формування результату роботи за звiтний рiк, якi зараховуються на рахунки 5040 "Прибуток звiтного року, що очiкує затвердження" або 5041 "Збиток звiтного року, що очiкує затвердження".

70 Процентнi витрати

700 Процентнi витрати за коштами, отриманими вiд Нацiонального банку України

7000 А Процентнi витрати за коштами до запитання, отриманими вiд Нацiонального банку України

7002 А Процентнi витрати за коштами, якi отриманi вiд Нацiонального банку України за операцiями РЕПО

7003 А Процентнi витрати за короткостроковими кредитами, якi отриманi вiд Нацiонального банку України

7004 А Процентнi витрати за довгостроковими кредитами, якi отриманi вiд Нацiонального банку України

7005 А Процентнi витрати за короткостроковими депозитами, що отриманi вiд Нацiонального банку України

7006 А Процентнi витрати за довгостроковими депозитами, що отриманi вiд Нацiонального банку України

701 Процентнi витрати за коштами, отриманими вiд iнших банкiв

7010 А Процентнi витрати за коштами до запитання iнших банкiв

7011 А Процентнi витрати за депозитами овернайт iнших банкiв

7012 А Процентнi витрати за короткостроковими депозитами iнших банкiв

7013 А Процентнi витрати за довгостроковими депозитами iнших банкiв

7014 А Процентнi витрати за кредитами овернайт iнших банкiв

7015 А Процентнi витрати за коштами, якi отриманi вiд iнших банкiв за операцiями РЕПО

7016 А Процентнi витрати за iншими короткостроковими кредитами iнших банкiв

7017 А Процентнi витрати за довгостроковими кредитами iнших банкiв

702 Процентнi витрати за коштами суб'єктiв господарської дiяльностi

7020 А Процентнi витрати за коштами до запитання суб'єктiв господарської дiяльностi

7021 АП Процентнi витрати за строковими коштами, якi отриманi вiд суб'єктiв господарської дiяльностi

7028 А Процентнi витрати за фiнансовим лiзингом (орендою)

703 Процентнi витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондiв України

7030 А Процентнi витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондiв України

704 Процентнi витрати за коштами фiзичних осiб

7040 А Процентнi витрати за коштами до запитання фiзичних осiб

7041 АП Процентнi витрати за строковими коштами, якi отриманi вiд фiзичних осiб

705 Процентнi витрати за цiнними паперами власного боргу

7050 АП Процентнi витрати за короткостроковими цiнними паперами власного боргу, якi емiтованi банком, крiм ощадних сертифiкатiв

7051 АП Процентнi витрати за довгостроковими цiнними паперами власного боргу, якi емiтованi банком, крiм ощадних сертифiкатiв

7052 АП Процентнi витрати за короткостроковими ощадними (депозитними) сертифiкатами власного боргу, якi емiтованi банком

7053 АП Процентнi витрати за довгостроковими ощадними (депозитними) сертифiкатами власного боргу, якi емiтованi банком

706 Процентнi витрати за кредитами, що отриманi вiд мiжнародних та iнших фiнансових органiзацiй

7060 А Процентнi витрати за короткостроковими кредитами, що отриманi вiд мiжнародних та iнших фiнансових органiзацiй

7061 А Процентнi витрати за довгостроковими кредитами, що отриманi вiд мiжнародних та iнших фiнансових органiзацiй

707 Процентнi витрати за коштами небанкiвських фiнансових установ

7070 А Процентнi витрати за коштами до запитання небанкiвських фiнансових установ

7071 АП Процентнi витрати за строковими коштами, якi отриманi вiд небанкiвських фiнансових установ

708 Процентнi витрати за операцiями з фiлiями та iншими установами банку

7080 А Процентнi витрати за операцiями з фiлiями та iншими установами банку

709 Iншi процентнi витрати

7096 А Процентнi витрати за субординованим боргом

7099 А Iншi процентнi витрати

71 Комiсiйнi витрати

710 Комiсiйнi витрати

7100 А Комiсiйнi витрати на розрахунково-касове обслуговування

7101 А Комiсiйнi витрати на кредитне обслуговування

7103 А Комiсiйнi витрати за операцiями з цiнними паперами

7104 А Комiсiйнi витрати за операцiями на валютному ринку та ринку банкiвських металiв

7106 А Комiсiйнi витрати на довiрче обслуговування

7108 А Комiсiйнi витрати за позабалансовими операцiями

7109 А Iншi комiсiйнi витрати

718 Комiсiйнi витрати за операцiями з фiлiями та iншими установами банку

7180 А Комiсiйнi витрати за операцiями з фiлiями та iншими установами банку

73 Iншi операцiйнi витрати

731 Втрати вiд iнвестицiй в асоцiйованi i дочiрнi компанiї

7310 А Втрати вiд iнвестицiй в асоцiйованi компанiї

7311 А Втрати вiд iнвестицiй у дочiрнi компанiї

738 Iншi операцiйнi витрати за операцiями з фiлiями та iншими установами банку

7380 А Iншi операцiйнi витрати за операцiями з фiлiями та iншими установами банку

739 Iншi операцiйнi витрати

7392 А Витрати на аудит

7394 А Негативний результат вiд продажу цiнних паперiв на iнвестицiї, вкладень в асоцiйованi i дочiрнi компанiї

7395 А Витрати на оперативний лiзинг (оренду)

7396 А Витрати за отриманими консультацiйними послугами фiнансового характеру

7397 А Штрафи, пенi, що сплаченi банком

7399 А Iншi операцiйнi витрати

74 Загальнi адмiнiстративнi витрати

740 Витрати на утримання персоналу

7400 А Основна i додаткова заробiтна плата

7401 А Внески, збори на обов'язкове державне пенсiйне та соцiальне страхування

7403 А Матерiальна допомога та iншi соцiальнi виплати

7404 А Витрати на пiдготовку кадрiв

7405 А Витрати на спецодяг та iншi засоби захисту працiвникiв

7409 А Iншi витрати на утримання персоналу

741 Сплата податкiв та iнших обов'язкових платежiв, крiм податку на прибуток

7410 А Податок на додану вартiсть

7411 А Податок на землю

7418 А Вiдрахування до Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб

7419 А Сплата iнших податкiв та обов'язкових платежiв, крiм податку на прибуток

742 Витрати на утримання основних засобiв та нематерiальних активiв

7420 А Витрати на утримання власних основних засобiв та нематерiальних активiв

7421 А Витрати на утримання основних засобiв, що отриманi в лiзинг (оренду)

7423 А Амортизацiя

743 Iншi експлуатацiйнi та господарськi витрати

7430 А Витрати на комунальнi послуги

7431 А Господарськi витрати

7432 А Витрати на охорону

7433 А Iншi експлуатацiйнi витрати

744 Витрати на телекомунiкацiї

7440 А Витрати на СЕП

7441 А Витрати на iншi системи банкiвського зв'язку

7442 А Поштово-телефоннi витрати

745 Iншi адмiнiстративнi витрати

7452 А Витрати на вiдрядження

7454 А Представницькi витрати

7455 А Витрати на маркетинг та рекламу

7456 А Спонсорство та доброчиннiсть

7457 А Iншi адмiнiстративнi витрати

749 Iншi витрати

7490 А Негативний результат вiд вибуття нематерiальних активiв та основних засобiв

7499 А Iншi витрати

77 Вiдрахування в резерви

770 Вiдрахування в резерви

7700 АП Вiдрахування в резерв пiд дебiторську заборгованiсть за операцiями з банками

7701 АП Вiдрахування в резерв пiд заборгованiсть iнших банкiв

7702 АП Вiдрахування в резерв пiд заборгованiсть за наданими кредитами клiєнтам

7703 АП Вiдрахування в резерв пiд знецiнення цiнних паперiв у портфелi банку на продаж

7704 АП Вiдрахування в резерв пiд знецiнення цiнних паперiв у портфелi банку до погашення

7705 АП Вiдрахування в резерв пiд можливi втрати за дебiторською заборгованiстю та iншими активами банку

7706 АП Вiдрахування в банкiвськi резерви на покриття ризикiв та втрат

772 Вiдрахування в резерви пiд заборгованiсть за нарахованими доходами

7720 АП Вiдрахування в резерви пiд заборгованiсть за нарахованими доходами

78 Непередбаченi витрати

780 Непередбаченi витрати

7809 А Непередбаченi витрати

79 Податок на прибуток

790 Податок на прибуток

7900 АП Податок на прибуток ( Клас 7 iз змiнами, внесеними згiдно з Постановами Нацбанку N 520 ( v0607500-99 ) вiд 16.12.98; N 179 ( v0635500-99 ) вiд 09.04.99, N 319 ( v0319500-99 ) вiд 30.06.99, N 579 ( z0899-99 ) вiд 08.12.99, N 244 ( z0398-00 ) вiд 14.06.2000, N 379 ( z0695-00 ) вiд 29.09.2000, N 472 ( z0942-00 ) вiд 07.12.2000, N 370 ( z0801-01 ) вiд 29.08.2001, N 338 ( z0780-02 ) вiд 10.09.2002, N 120 ( z0261-03 ) вiд 19.03.2003, N 356 ( z0796-03 ) вiд 20.08.2003 )

8 Управлiнський облiк

9 Позабалансовi рахунки

Згiдно iз мiжнародними стандартами бухгалтерського облiку елемент активу або пасиву проводиться на рахунках балансу у тому разi, якщо вiн задовольняє двi вимоги: 1. Iмовiрно, що банк отримає або втратить будь-яку майбутню економiчну вигоду (наприклад, грошi), пов'язану з цим елементом активу або пасиву. 2. Цей елемент активу або пасиву має вартiсть, яка може бути досить точно вимiряна. Елементи активу або пасиву, якi не задовольняють цi двi вимоги, облiковуються за позабалансовими рахунками. За рахунками дев'ятого класу облiковуються: – Вимоги та зобов'язання банку, якi можуть виникнути в майбутнi перiоди та за якими банк зазнає ризику. – Документи i цiнностi. – Розрахунки за операцiями з приватизацiї. Бухгалтерський облiк операцiй за позабалансовими рахунками, як i за балансовими, ведеться за системою подвiйного запису. Позабалансовi рахунки кореспондують тiльки мiж собою. Характеристика рахункiв – актив або пасив визначається таким чином: – позабалансовий рахунок – активний, якщо при переведеннi його на баланс дебетується балансовий рахунок. Наприклад, рахунок N 9020 "Гарантiї, що наданi клiєнтам" – активний, тому що у разi, якщо клiєнт виявиться неплатоспроможним, банк буде змушений платити за наданою гарантiєю i буде дебетувати рахунок балансу "Сумнiвна заборгованiсть за виплаченими гарантiями" або "Iнша дебiторська заборгованiсть за операцiями з банками". ( Абзац iз змiнами, внесеними згiдно з Постановою Нацбанку N 338 ( z0780-02 ) вiд 10.09.2002 ) – позабалансовий рахунок – пасивний, якщо при переведеннi його на баланс кредитується балансовий рахунок. Наприклад, рахунок N 9110 "Зобов'язання з кредитування, якi отриманi вiд банкiв" – пасивний, тому що у разi, якщо банк скористається, наприклад, кредитною лiнiєю, вiн буде кредитувати рахунок балансу з групи N 162 "Кредити, якi отриманi вiд iнших банкiв". ( Абзац iз змiнами, внесеними згiдно з Постановою Нацбанку N 338 ( z0780-02 ) вiд 10.09.2002 ) Для вiдображення операцiй за системою подвiйного запису використовуються рахунки роздiлу N 99. Позабалансовi рахунки можуть також кореспондувати мiж собою без використання контррахункiв Усi рахунки дев'ятого класу подiляються на 3 частини: 1. Рахунки роздiлiв 90-95 використовуються для облiку операцiй, якi є ризиковими для банку. Це зобов'язання та вимоги за укладеними, але ще не виконаними угодами, як, наприклад, кредитнi лiнiї, дозволений овердрафт, непокритi безвiдкличнi акредитиви, рiзнi гарантiйнi зобов'язання, зобов'язання за цiнними паперами, спотовi, форварднi та умовнi контракти з купiвлi-продажу iноземної валюти й iнших фiнансових iнструментiв. Рахунки роздiлiв 90-95 можуть бути активними або пасивними. За рахунками роздiлiв 90-95 облiковуються операцiї лише за угодами, якi мають юридичну силу. ( Абзац iз змiнами, внесеними згiдно з Постановою Нацiонального банку N 120 ( z0261-03 ) вiд 19.03.2003 ) 2. Рахунки роздiлiв 96-98 використовуються для облiку документiв, цiнностей та розрахункiв за операцiями з приватизацiї. Всi рахунки цих роздiлiв активнi. 3. Рахунки роздiлу 99 використовуються для облiку позабалансових операцiй на контррахунках, якi використовуються для подвiйного запису. Контррахунки вiдкриваються в аналiтичному облiку у будь-якому розрiзi на розсуд банку. Наприклад: – у розрiзi контрагентiв – тодi на контррахунку кожного контрагента буде вiдображатися позицiя банку за позабалансовими зобов'язаннями i вимогами до цього контрагента; – у розрiзi фiнансових iнструментiв; – як технiчнi рахунки без аналiтичного змiсту.

90 Зобов'язання i вимоги за усiма видами гарантiй

900 Гарантiї, поручительства, акредитиви та акцепти, що наданi банкам Призначення рахункiв цiєї групи: облiк усiх видiв гарантiйних зобов'язань, якi наданi банкам. У разi виконання таких зобов'язань банк має оформити операцiю як мiжбанкiвський сумнiвний кредит або як дебiторську заборгованiсть iншого банку у разi, якщо надана гарантiя була забезпечена контргарантiєю платоспроможного банку. За рахунками цiєї групи облiковуються акцепти; прямi гарантiї, наданi банкам, незалежно вiд того, отримали цi банки кредит або самi видали гарантiю; гарантiї, для яких iснує отримана контргарантiя.

9000 А Гарантiї, що наданi банкам

Призначення рахунку: облiк усiх видiв гарантiй та поручительств, наданих банкам. За цим рахунком здiйснюється облiк як простих гарантiй, так i гарантiй, для яких отриманi контргарантiї, що облiковуються за рахунками 9015 або 9036.

За дебетом рахункупроводяться суми гарантiй та поручительств, що наданi банкам.

За кредитом рахункупроводяться суми невикористаних гарантiй та поручительств пiсля закiнчення строку їх дiї, гарантiй та поручительств, що визнанi сумнiвними, або виплачених гарантiй та поручительств.

9001 А Пiдтвердженi акредитиви

Призначення рахунку: облiк пiдтверджених банком непокритих безвiдкличних акредитивiв. Цей рахунок не використовується банком, що вiдкрив акредитив (банком покупця).

За дебетом рахункупроводяться суми пiдтверджених акредитивiв.

За кредитом рахункупроводяться суми невикористаних акредитивiв пiсля закiнчення строку їх дiї; сумнiвних пiдтверджених акредитивiв (виконання яких є ймовiрним), якi переносяться на рахунок N 9090; або виплачених акредитивiв.

9002 А Акцепти, що наданi банкам

Призначення рахунку: рахунок вiдкривається в банку, який акцептує платiжний документ на користь iншого банку. За цим рахунком також облiковуються акцепти, що виданi банком постачальника за дорученням кореспондентiв на виконання угод за акредитивами. Врахованi (дисконтованi) акцепти мають вiдображатися в другому класi Плану рахункiв.

За дебетом рахункупроводяться суми акцептованих документiв.

За кредитом рахункупроводяться суми невикористаних акцептiв пiсля закiнчення строку їх дiї; сумнiвних акцептiв, якi переносяться на рахунок N 9090; виплачених зобов'язань за акцептами.

9003 А Авалi, що наданi за банки

Призначення рахунку: облiк авалiв, наданих за банки.

За дебетом рахункупроводяться суми наданих авалiв.

За кредитом рахункупроводяться суми списання авалiв пiсля оплати векселя платником або в разi виконання зобов'язання за наданим авалем.

901 Гарантiї, отриманi вiд банкiв

9010 П Простi гарантiї, що отриманi вiд банкiв

Призначення рахунку: облiк прямих гарантiй, отриманих вiд банкiв, для яких не iснує пов'язаної гарантiї, виданої iншому контрагенту.

За кредитом рахункупроводяться суми отриманих гарантiй i поручительств.

За дебетом рахункупроводяться суми використаних гарантiй i поручительств, а також суми невикористаних гарантiй пiсля закiнчення строку їх дiї.

9015 П Контргарантiї, що отриманi вiд банкiв

Призначення рахунку: облiк гарантiй, отриманих вiд банкiв, для яких iснує пов'язана гарантiя, видана iншому контрагенту i яка облiковується за рахунками N 9000 або N 9020. За цим рахунком також облiковуються гарантiї, отриманi вiд банкiв, якi вiдкривають акредитив, у разi, якщо цей акредитив був пiдтверджений банком продавця (на позабалансi якого вiдкривається цей рахунок) або банк продавця акцептував платiжнi документи щодо акредитиву.

За кредитом рахункупроводяться суми отриманих контргарантiй.

За дебетом рахункупроводяться суми використаних контргарантiй або суми невикористаних контргарантiй пiсля закiнчення строку їх дiї.

902 Гарантiї, наданi клiєнтам

9020 А Гарантiї, що наданi клiєнтам

Призначення рахунку: облiк наданих клiєнтам (крiм банкiв) гарантiй. Гарантiї, якi наданi банкам як забезпечення кредитiв, отриманих клiєнтами, позичальниками цих банкiв, проводяться як гарантiї, що наданi клiєнтам. За цим рахунком здiйснюється облiк як простих гарантiй, так i гарантiй, для яких iснує вiдповiдна отримана контргарантiя, що облiковується за рахунками NN 9015 або 9036.

За дебетом рахункупроводяться суми гарантiй, що наданi клiєнтам.

За кредитом рахункупроводяться суми невикористаних гарантiй пiсля закiнчення їх дiї; гарантiй, що стали сумнiвними i якi переносяться на рахунок N 9091; або використаних гарантiй.

9023 А Авалi, що наданi за клiєнтiв

Призначення рахунку: облiк авалiв, наданих за клiєнтiв (крiм банкiв).

За дебетом рахункупроводяться суми наданих авалiв.

За кредитом рахункупроводяться суми списання авалiв пiсля оплати векселя платником або в разi виконання зобов'язання за наданим авалем.

903 Гарантiї, що отриманi вiд клiєнтiв

9030 П Простi гарантiї, що отриманi вiд Уряду України

9031 П Простi гарантiї, що отриманi вiд клiєнтiв, крiм Уряду України

Призначення рахунку: облiк прямих гарантiй i поручительств, що отриманi вiд Уряду України або клiєнтiв, та страхових свiдоцтв. Для цих гарантiй i поручительств немає гарантiї, що видана iншому контрагенту.

За кредитом рахункупроводяться суми отриманих гарантiй i поручительств та страхових свiдоцтв.

За дебетом рахункупроводяться суми невикористаних гарантiй пiсля закiнчення їх строку дiї або використаних гарантiй i поручительств та страхових свiдоцтв.

9036 П Контргарантiї, що отриманi вiд клiєнтiв

Призначення рахунку: облiк контргарантiй i поручительств, якi отриманi вiд клiєнтiв за умови, що вони безвiдкличнi та iснує угода за будь-якою формою, що має юридичну силу. Для цих гарантiй i поручительств iснує пов'язана гарантiя, видана iншому контрагенту i яка облiковується за рахунками N 9000 або N 9020.

За кредитом рахункупроводяться суми отриманих гарантiй i поручительств.

За дебетом рахункупроводяться суми використаних гарантiй i поручительств, а також суми невикористаних гарантiй пiсля закiнчення строку їх дiї.

909 Сумнiвнi гарантiї та поручительства

9090 А Сумнiвнi гарантiї, що наданi банкам

9091 А Сумнiвнi гарантiї, що наданi клiєнтам

Призначення рахунку: облiк наданих банком гарантiй, за якими iснує реальна ймовiрнiсть їх виконання.

За дебетом рахункупроводяться суми гарантiйних зобов'язань, що стали сумнiвними.

За кредитом рахункупроводяться суми виконаних гарантiйних зобов'язань i тих, що перестали бути сумнiвними гарантiйними зобов'язаннями пiсля закiнчення строку їх дiї.

91 Зобов'язання з кредитування, наданi та отриманi

910 Зобов'язання з кредитування, якi наданi банкам

9100 А Зобов'язання з кредитування, якi наданi банкам

Призначення рахунку: облiк кредитних лiнiй та iнших зобов'язань перед банками, якi передбачають надання їм кредитiв на першу вимогу.

За дебетом рахункупроводяться суми зобов'язань з кредитування.

За кредитом рахункупроводяться суми виконаних зобов'язань (використана частина кредитiв, яка переходить на балансовi рахунки за призначенням) або суми невикористаних зобов'язань пiсля закiнчення строку дiї кредитного договору.

911 Зобов'язання з кредитування, якi отриманi вiд банкiв

9110 П Зобов'язання з кредитування, якi отриманi вiд банкiв

Призначення рахунку: облiк усiх видiв зобов'язань з кредитування, отриманих вiд банкiв.

За кредитом рахункупроводяться суми отриманих зобов'язань з кредитування.

За дебетом рахункупроводяться суми виконаних (використана частина кредитiв, яка переходить на балансовi рахунки за призначенням) або невикористаних зобов'язань пiсля закiнчення строку їх дiї.

912 Зобов'язання з кредитування, якi наданi клiєнтам

9122 А Непокритi акредитиви

Призначення рахунку: облiк зобов'язань банку, який вiдкриває безвiдкличний акредитив банку (банку покупця). Цi зобов'язання не забезпеченi депозитом покупця. Цей рахунок також використовується у разi акцепту банком покупця або за його дорученням платiжних документiв за акредитивом.

За дебетом рахункупроводяться суми вiдкритих непокритих акредитивiв або акцептiв щодо акредитивiв.

За кредитом рахункупроводяться суми виконаних акредитивiв або суми сплачених зобов'язань за ними.

9129 А Iншi зобов'язання з кредитування, якi наданi клiєнтам

Призначення рахунку: облiк зобов'язань з фiнансування клiєнтiв (наприклад, кредитних лiнiй).

За дебетом рахункупроводяться суми виданих зобов'язань.

За кредитом рахункупроводяться суми виконаних або невикористаних зобов'язань.

92 Зобов'язання i вимоги за операцiями з валютою та банкiвськими металами Фiнансовий iнструмент використовується як хеджування i враховується в цiй якостi, якщо: – точно визначена позицiя, за якою iснує ризик втрат i яку банк хеджує; – фiнансовий iнструмент точно визначений як хедж у час його придбання; – iснує зворотна залежнiсть мiж змiною цiни на основний iнструмент i змiною цiни на iнструмент, визначений як хедж. У результатi ризик втрат вiд змiни цiн, валютних курсiв або процентних ставок на основний iнструмент суттєво знижується. Якщо фiнансовий iнструмент не задовольняє цi вимоги, вiн визначається як спекулятивний.

920 Валюта та банкiвськi метали, якi купленi, але не отриманi

9200 А Валюта та банкiвськi метали, якi купленi за умовами спот

Призначення рахунку: облiк сум купленої нацiональної, iноземної валюти та банкiвських металiв, розрахунки заякими вiдстрочуються з часу укладення угоди на строк не бiльший нiж звичайний для валютного ринку (як правило, не бiльше двох операцiйних днiв).

За дебетом рахункупроводяться суми купленої, але неотриманої валюти та вартiсть банкiвських металiв.

За кредитом рахункупроводяться суми отриманої валюти та банкiвських металiв або суми сумнiвної заборгованостi.

9201 А Валюта та банкiвськi метали, якi купленi за форвардними контрактами з метою хеджування

Призначення рахунку: облiк купленої нацiональної, iноземної валюти та банкiвських металiв мiж датою угоди та датою поставки за умовами форвард, за угодами, укладеними з метою хеджування.

За дебетом рахункупроводяться суми купленої валюти та банкiвських металiв.

За кредитом рахункупроводяться суми отриманої валюти та банкiвських металiв або сумнiвна заборгованiсть.

9202 А Валюта та банкiвськi метали, якi купленi за форвардними контрактами за iншими операцiями

Призначення рахунку: облiк купленої нацiональної, iноземної валюти та банкiвських металiв мiж датою угоди i датою поставки за спекулятивними операцiями за умовами форвард, тобто якi не квалiфiкуються як операцiї хеджування.

За дебетом рахункупроводяться суми купленої валюти та банкiвських металiв.

За кредитом рахункупроводяться суми отриманої валюти та банкiвських металiв або сумнiвна заборгованiсть.

9203 А Валюта та банкiвськi метали до отримання за купленими опцiонними контрактами з метою хеджування

Призначення рахунку: облiк купленої нацiональної, iноземної валюти та банкiвських металiв мiж датою угоди i датою можливої реалiзацiї опцiонiв, куплених з метою хеджування.

За дебетом рахункупроводяться суми купленої валюти та банкiвських металiв.

За кредитом рахункупроводяться суми валюти та банкiвських металiв пiсля їх отримання або пiсля закiнчення строку угоди.

9204 А Валюта та банкiвськi метали до отримання за iншими опцiонними контрактами

Призначення рахунку: облiк купленої нацiональної, iноземної валюти та банкiвських металiв мiж датою угоди i датою можливої реалiзацiї опцiонiв, куплених за спекулятивними опцiонами, як купленими, так i проданими.

За дебетом рахункупроводяться суми купленої валюти та банкiвських металiв.

За кредитом рахункупроводяться суми валюти та банкiвських металiв пiсля їх отримання або пiсля закiнчення строку угоди.

9205 А Дисконт/Премiя до отримання за форвардними валютними контрактами

Призначення рахунку: облiк неамортизованої рiзницi мiж спотовими та форвардними курсами iноземної валюти за форвардними контрактами валютного обмiну, що укладенi з метою хеджування.

За дебетом рахункупроводяться суми рiзницi мiж спотовим та форвардним курсами.

За кредитом рахункупроводиться сума рiзницi мiж спотовим та форвардним курсами, яка списується при закриттi форвардного контракту.

9206 А Хеджованi процентнi доходи майбутнiх перiодiв в iноземнiй валютi

Призначення рахунку: облiк сум процентiв, якi повиннi бути отриманi за кредити в iноземнiй валютi, але якi ще не нарахованi на вiдповiдних балансових рахунках i якi є предметом операцiї хеджування (проданi на строк).

За дебетом рахункупроводяться суми ще не нарахованих на балансi процентiв до отримання на дату укладення угоди хеджування.

За кредитом рахункупроводяться суми процентiв, якi переносяться на баланс на час їх нарахування.

9207 А Витрати майбутнiх перiодiв, якi хеджованi

Призначення рахунку: облiк сум процентiв, якi повиннi бути сплаченi за отриманi кредити та депозити в iноземнiй валютi, але якi ще не нарахованi i якi є предметом операцiї хеджування (купленi на строк). Рахунок ведеться в гривнях за курсом, вказаним у контрактi за хеджуванням.

За дебетом рахункупроводяться суми ще не нарахованих на балансi витрат за процентами до виплати на дату укладення угоди з хеджування.

За кредитом рахункупроводяться суми процентiв, якi переносяться на рахунки витрат на час їх нарахування.

921 Валюта та банкiвськi метали, якi проданi, але не вiдiсланi

9210 П Валюта та банкiвськi метали, якi проданi за умовами спот

Призначення рахунку: облiк проданої нацiональної, iноземної валюти та банкiвських металiв мiж датою угоди i датою поставки за операцiями спот.

За кредитом рахункупроводяться суми проданої, але невiдiсланої валюти та банкiвських металiв.

За дебетом рахункупроводяться суми поставленої валюти та банкiвських металiв.

9211 П Валюта та банкiвськi метали, якi проданi за форвардними контрактами з метою хеджування

Призначення рахунку: облiк проданої нацiональної, iноземної валюти та банкiвських металiв мiж датою угоди i датою поставки за умовами форвард. На цих рахунках також облiковується форвардна частина свопових контрактiв з обмiну валют.

За кредитом рахункупроводяться суми проданої валюти та банкiвських металiв.

За дебетом рахункупроводяться суми поставленої валюти та банкiвських металiв.

9212 П Валюта та банкiвськi метали, якi проданi за форвардними контрактами за iншими операцiями

Призначення рахунку: облiк проданої нацiональної, iноземної валюти та банкiвських металiв мiж датою угоди i датою поставки за спекулятивними операцiями за умовами форвард, тобто за операцiями, якi не квалiфiкуються як операцiї хеджування.

За кредитом рахункупроводяться суми проданої валюти та банкiвських металiв.

За дебетом рахункупроводяться суми поставленої валюти та банкiвських металiв.

9213 П Валюта та банкiвськi метали до вiдсилання за купленими опцiонними контрактами з метою хеджування

Призначення рахунку: облiк проданої нацiональної, iноземної валюти та банкiвських металiв мiж датою угоди i датою можливої реалiзацiї опцiонiв, куплених з метою хеджування.

За кредитом рахункупроводяться суми проданої валюти та банкiвських металiв.

За дебетом рахункупроводяться суми валюти та банкiвських металiв пiсля їх сплати або пiсля закiнчення строку угоди.

9214 П Валюта та банкiвськi метали до вiдсилання за iншими опцiонними контрактами

Призначення рахунку: облiк проданої нацiональної, iноземної валюти та банкiвських металiв мiж датою угоди i датою можливої реалiзацiї опцiонiв за спекулятивними опцiонами як купленими, так i проданими.

За кредитом рахункупроводяться суми проданої валюти та банкiвських металiв.

За дебетом рахункупроводяться суми валюти та банкiвських металiв пiсля їх сплати або пiсля закiнчення строку угоди.

9215 П Дисконт/Премiя до виплати за форвардними контрактами

Призначення рахунку: облiк неамортизованої рiзницi мiж спотовим та форвардним курсами iноземної валюти за форвардними контрактами валютного обмiну, що укладенi з метою хеджування.

За кредитом рахункупроводяться суми рiзницi мiж спотовим та форвардним курсами.

За дебетом рахункупроводиться списання суми рiзницi мiж спотовим та форвардним курсами при закриттi форвардного контракту.

9216 П Хеджованi процентнi витрати майбутнiх перiодiв в iноземнiй валютi

Призначення рахунку: облiк сум процентiв, якi повиннi бути сплаченi за кредити в iноземнiй валютi, але якi ще не нарахованi на вiдповiдних балансових рахунках i якi є предметом операцiї хеджування (купленi на строк).

За кредитом рахункупроводяться суми ще не нарахованих на балансi процентiв до виплати на дату укладення угоди хеджування.

За дебетом рахункупроводяться суми процентiв, якi переносяться на баланс на час їх нарахування.

9217 П Доходи майбутнiх перiодiв, якi хеджованi

Призначення рахунку: облiк сум процентiв, якi мають бути отриманi за кредити та депозити в iноземнiй валютi, але якi ще не нарахованi i якi є предметом операцiї хеджування (проданi на строк). Рахунок ведеться у гривнях за курсом угоди з хеджування.

За кредитом рахункупроводяться суми ще не нарахованих на балансi доходiв за процентами до отримання на дату укладення угоди з хеджування.

За дебетом рахункупроводяться суми процентiв, якi переносяться на рахунки доходiв на час їх нарахування.

929 Сумнiвнi вимоги за операцiями з валютою та банкiвськими металами

9290 А Сумнiвнi вимоги за операцiями з валютою та банкiвськими металами

Призначення рахунку: облiк купленої валюти та банкiвських металiв, отримання яких викликає сумнiв.

За дебетом рахункупроводиться сума вартостi купленої валюти та банкiвських металiв, якi визнанi безнадiйними до отримання.

За кредитом рахункупроводиться сума вартостi валюти та банкiвських металiв при їх отриманнi або списаннi.

93 Вимоги та зобов'язання щодо андерайтингу цiнних паперiв, спотових та строкових фiнансових iнструментiв, крiм iнструментiв валютного обмiну

930 Цiннi папери до отримання за операцiями андерайтингу

9300 А Вимоги за андерайтингом цiнних паперiв

Призначення рахунку: облiк зобов'язань емiтентiв цiнних паперiв з андерайтингу, тобто прав отримати обумовлену суму цiнних паперiв пiсля закiнчення їх випуску. На цьому рахунку облiковуються суми цiнних паперiв до отримання з часу пiдписання угоди до закiнчення строку передплати. За цим рахунком облiковуються тiльки письмовi зобов'язання.

За дебетом рахункупроводиться вартiсть цiнних паперiв до отримання.

За кредитом рахункупроводиться вартiсть отриманих цiнних паперiв та суми зменшення зобов'язань пiсля реєстрацiї емiсiї.

931 Цiннi папери до вiдсилання за операцiями андерайтингу

9310 П Зобов'язання за андерайтингом цiнних паперiв

Призначення рахунку: облiк сум цiнних паперiв, за якими iснують письмовi угоди андерайтингу i якi розмiщенi банком. На цьому рахунку облiковуються суми отриманих зобов'язань з часу пiдписання угоди до закiнчення строку передплати на цiннi папери. За цими рахунками облiковуються тiльки письмовi зобов'язання.

За кредитом рахункупроводиться вартiсть цiнних паперiв, якi розмiщенi.

За дебетом рахункупроводиться вартiсть вiдiсланих цiнних паперiв пiсля закiнчення емiсiї.

935 Активи до отримання

9350 А Активи до отримання та депозити до розмiщення за спотовими контрактами

Призначення рахунку: облiк сум куплених або розмiщених активiв (цiнних паперiв, депозитiв тощо), розрахунки за якими вiдстрочуються з часу укладення угоди на строк не бiльший, нiж звичайний, для вiдповiдного ринку.

За дебетом рахункупроводяться суми куплених або розмiщених активiв.

За кредитом рахункупроводяться суми отриманих активiв або суми сумнiвної заборгованостi.

9351 А Активи до отримання за форвардними контрактами з метою хеджування

9352 А Активи до отримання за форвардними контрактами за iншими операцiями

Призначення рахунку: облiк вимог за номiнальною вартiстю контрактiв купiвлi кредитiв, потокiв процентних доходiв, бiржових iндексiв, акцiй та iнших активiв, крiм валюти.

За дебетом рахункупроводиться номiнальна вартiсть контрактiв з купiвлi активiв.

За кредитом рахункупроводиться номiнальна вартiсть контрактiв при купiвлi активiв.

9353 А Активи до отримання за купленими опцiонними контрактами з метою хеджування

9354 А Активи до отримання за iншими опцiонними контрактами

Призначення рахунку: облiк вимог за цiною виконання умовних контрактiв купiвлi кредитiв, потокiв процентних доходiв, бiржових iндексiв, акцiй та iнших активiв, крiм валюти, мiж датою угоди i датою можливої реалiзацiї опцiонiв.

За дебетом рахункупроводяться суми вартостi контрактiв з купiвлi активiв.

За кредитом рахункупроводяться суми активiв у разi їх купiвлi або пiсля закiнчення строку угоди.

936 Активи до вiдсилання

9360 П Активи до вiдсилання та депозити до залучення за спотовими контрактами

Призначення рахунку: облiк сум проданих активiв до вiдсилання (наприклад, продаж цiнних паперiв тощо) або залучених депозитiв, розрахунки за якими вiдстрочуються з часу укладення угоди на строк, не бiльший, нiж звичайний для вiдповiдного ринку.

За кредитом рахункупроводяться суми проданих активiв до вiдсилання або залучених депозитiв.

За дебетом рахункупроводяться суми вiдiсланих активiв або залучених депозитiв

9361 П Активи до вiдсилання за форвардними контрактами з метою хеджування

9362 П Активи до вiдсилання за форвардними контрактами за iншими операцiями

Призначення рахунку: облiк зобов'язань за номiнальною вартiстю контрактiв продажу кредитiв, потокiв процентних доходiв, бiржових iндексiв, акцiй та iнших активiв, крiм валюти.

За кредитом рахункупроводиться номiнальна вартiсть контрактiв з продажу активiв.

За дебетом рахункупроводиться номiнальна вартiсть контрактiв при вiдсиланнi активiв.

9363 П Активи до вiдсилання за купленими опцiонними контрактами з метою хеджування

9364 П Активи до вiдсилання за iншими опцiонними контрактами

Призначення рахунку: облiк зобов'язань за цiною виконання умовних контрактiв продажу кредитiв, потокiв процентних доходiв, бiржових iндексiв, акцiй та iнших активiв, крiм валюти.

За кредитом рахункупроводиться номiнальна вартiсть контрактiв з продажу активiв.

За дебетом рахункупроводиться вартiсть активiв у разi їх продажу або пiсля закiнчення строку угоди.

939 Сумнiвнi вимоги за операцiями з фiнансовими iнструментами, крiм iнструментiв валютного обмiну

9390 А Сумнiвнi вимоги за операцiями з фiнансовими iнструментами, крiм iнструментiв валютного обмiну

Призначення рахунку: облiк куплених фiнансових iнструментiв, крiм iнструментiв валютного обмiну, отримання яких викликає сумнiв.

За дебетом рахункупроводиться сума вартостi куплених фiнансових iнструментiв, якi визнанi безнадiйними щодо отримання.

За кредитом рахункупроводиться сума вартостi куплених фiнансових iнструментiв при їх отриманнi або списаннi.

95 Iншi зобов'язання i вимоги

950 Отримана застава Заставою вважається актив, який виступає забезпеченням заборгованостi. Предмет застави та порядок її реалiзацiї визначається згiдно iз чинним законодавством. Застава облiковується у сумi, вказанiй у договорi застави.

9500 П Застава, за якої предмет застави залишається у заставодавця

Призначення рахунку: облiк застав усiх видiв, за якими предмет застави залишається на зберiганнi в заставодавця.

За кредитом рахункупроводяться суми вартостi заставленого майна пiд забезпечення наданих кредитiв.

За дебетом рахункупроводяться суми вартостi заставленого майна при поверненнi кредитiв, у разi пошкодження заставленого майна, у разi реалiзацiї заставленого майна тощо.

9501 П Застава, за якої предмет застави передається на зберiгання заставодержателю

Призначення рахунку: облiк застав усiх видiв, за якими предмет застави передається на зберiгання заставодержателю.

За кредитом рахункупроводяться суми активiв, отриманих у заставу.

За дебетом рахункупроводяться суми списання активiв, отриманих у заставу, пiсля повернення кредиту або при отриманнi заставодержателем платежу (вiд реалiзацiї застави).

9502 П Застава, за якої предмет застави передається третiм особам

Призначення рахунку: облiк усiх видiв застав, що передаються на зберiгання третiм особам.

За кредитом рахункупроводяться суми активiв, отриманих у заставу.

За дебетом рахункупроводяться суми списання застав пiсля закiнчення строку або при отриманнi заставодержателем платежу (вiд реалiзацiї застави).

9503 П Застава за складськими свiдоцтвами

Призначення рахунку: облiк застави, оформленої складськими свiдоцтвами.

За кредитом рахункупроводяться суми отриманої застави.

За дебетом рахункупроводяться суми списаної застави пiсля закiнчення строку або отримання заставодержателем платежу (вiд реалiзацiї застави).

951 Надана застава

9510 А Надана застава

Призначення рахунку: облiк активiв, наданих заставодавцем пiд заставу, у сумi, обумовленiй договором.

За дебетом рахункупроводяться суми активiв, наданих у заставу.

За кредитом рахункупроводяться суми списання наданих у заставу активiв пiсля повернення кредиту або в разi реалiзацiї заставленого майна.

952 Iпотека

9520 П Земельнi дiлянки

9521 П Нерухоме майно житлового призначення

9523 П Iншi об'єкти нерухомого майна

Призначення рахунку: облiк iпотеки як забезпечення виконання зобов'язання боржника.

За кредитом рахункупроводяться суми вартостi предмета iпотеки для забезпечення виконання зобов'язання боржника.

За дебетом рахункупроводяться суми вартостi предмета iпотеки в разi припинення основного зобов'язання, реалiзацiї предмета iпотеки вiдповiдно до вимог законодавства України, набуття iпотекодержателем права власностi на предмет iпотеки, визнання iпотечного договору недiйсним, знищення (втрати) переданої в iпотеку будiвлi (споруди), за умови невiдновлення її iпотекодавцем, iнших пiдстав, передбачених законодавством України.

96 Списана заборгованiсть та кошти до повернення

960 Не сплаченi в строк доходи

9600 А Списана за рахунок спецiальних резервiв заборгованiсть за нарахованими доходами за операцiями з банками

9601 А Списана за рахунок спецiальних резервiв заборгованiсть за нарахованими доходами за операцiями з клiєнтами

Призначення рахунку: облiк списаних за рахунок спецiальних резервiв сум нарахованих, але не отриманих доходiв.

За дебетом рахункупроводяться суми нарахованих, але не отриманих доходiв, що списанi за рахунок спецiального резерву.

За кредитом рахункупроводяться суми отриманих доходiв або списаних пiсля закiнчення строку позовної давностi згiдно iз законодавством України.

9602 А Нарахованi та не отриманi доходи за операцiями з банками

9603 А Нарахованi та не отриманi доходи за операцiями з клiєнтами

Призначення рахунку: облiк нарахованих доходiв, визнання яких за балансовими рахунками припинено, або списаних (за рахунок спецiальних резервiв чи методом прямого списання).

За дебетом рахункупроводяться суми нарахованих доходiв до часу їх сплати або до закiнчення строку позовної давностi згiдно iз законодавством України.

За кредитом рахункупроводяться суми отриманих доходiв або списаних пiсля закiнчення строку позовної давностi згiдно iз законодавством України.

9604 А Списана методом прямого списання заборгованiсть за нарахованими доходами за операцiями з банками

9605 А Списана методом прямого списання заборгованiсть за нарахованими доходами за операцiями з клiєнтами

Призначення рахунку: облiк списаних методом прямого списання сум нарахованих, але не отриманих доходiв.

За дебетом рахункуоблiковуються суми нарахованих, але не отриманих доходiв, що були ранiше списанi методом прямого списання.

За кредитом рахункупроводяться суми отриманих доходiв або списаних пiсля закiнчення строку позовної давностi згiдно iз законодавством України.

961 Списана у збиток заборгованiсть за активами

9610 А Списана у збиток заборгованiсть за коштами на кореспондентських рахунках

Призначення рахунку: облiк сум заборгованостi за коштами, якi були розмiщенi на кореспондентських рахунках в iнших банках (депозити до запитання) та списанi з балансу за рахунок спецiального резерву.

За дебетом рахункупроводяться суми списаної заборгованостi за коштами, що були розмiщенi на кореспондентських рахунках в iнших банках (депозити до запитання), за рахунок спецiального резерву.

За кредитом рахункупроводяться суми, що надiйшли як погашення заборгованостi або списанi пiсля закiнчення строку позовної давностi згiдно iз законодавством України.

9611 А Списана у збиток заборгованiсть за кредитними операцiями

Призначення рахунку: облiк сум заборгованостi за кредитними операцiями банкiв, якi списанi з балансу за рахунок спецiального резерву.

За дебетом рахункупроводяться суми заборгованостi, що списанi з балансу за рахунок спецiального резерву.

За кредитом рахункупроводяться суми, що надiйшли для погашення заборгованостi або списанi пiсля закiнчення строку позовної давностi згiдно iз законодавством України.

9613 А Списана у збиток заборгованiсть за операцiями з цiнними паперами

Призначення рахунку: облiк сум заборгованостi за операцiями з цiнними паперами, що списанi з балансу за рахунок спецiального резерву.

За дебетом рахункупроводяться суми заборгованостi за операцiями з цiнними паперами, якi списанi з балансу за рахунок спецiального резерву.

За кредитом рахункупроводяться суми, якi надiйшли для погашення заборгованостi або списанi пiсля закiнчення строку позовної давностi згiдно iз законодавством України.

9615 А Списана у збиток дебiторська заборгованiсть

Призначення рахунку: облiк сум дебiторської заборгованостi, що списанi з балансу за рахунок спецiального резерву.

За дебетом рахункупроводяться суми дебiторської заборгованостi, що списанi з балансу за рахунок спецiального резерву.

За кредитом рахункупроводяться суми, якi надiйшли для погашення заборгованостi або списанi пiсля закiнчення строку позовної давностi згiдно iз законодавством України.

9617 А Списана у збиток заборгованiсть банкiв за iншими активами

9618 А Списана у збиток заборгованiсть клiєнтiв за iншими активами

Призначення рахунку: облiк сум заборгованостi за iншими активами, що списанi з балансу.

За дебетом рахункупроводяться суми заборгованостi за iншими активами, що списанi з балансу.

За кредитом рахункупроводяться суми, що надiйшли для погашення заборгованостi або списанi пiсля закiнчення строку позовної давностi згiдно iз законодавством України.

962 Кошти до повернення

9620 А Валютнi кошти пiдприємств, органiзацiй, мiнiстерств, вiдомств i Кабiнету Мiнiстрiв України, що знаходяться на рахунках у Зовнiшекономбанку Росiї

Призначення рахунку: облiк валютних коштiв пiдприємств i органiзацiй.

За дебетом рахункупроводяться суми валютних коштiв пiдприємств та органiзацiй.

За кредитом рахункупроводяться суми повернених коштiв.

9621 А Валютнi кошти фiзичних осiб, що знаходяться на рахунках у Зовнiшекономбанку Росiї

Призначення рахунку: облiк валютних коштiв фiзичних осiб, що знаходяться на рахунках у Зовнiшекономбанку Росiї та кореспондентських рахунках банкiв, якi здiйснювали розрахунки через Зовнiшекономбанк Росiї.

За дебетом рахункупроводяться суми валютних коштiв фiзичних осiб. За кредитом проводяться суми повернених коштiв.

97 Цiннi папери та iншi активи клiєнтiв на зберiганнi

970 Цiннi папери та iншi активи клiєнтiв на зберiганнi

9702 А Цiннi папери на зберiганнi

Призначення рахунку: облiк цiнних паперiв клiєнтiв на зберiганнi.

За дебетом рахункупроводяться суми цiнних паперiв, переданих банку на зберiгання за їх номiнальною вартiстю.

За кредитом рахункупроводяться суми цiнних паперiв, повернених клiєнтам банку згiдно з договором про зберiгання.

9703 А Iншi активи на зберiганнi

Призначення рахунку: облiк iнших активiв клiєнтiв на зберiганнi.

За дебетом рахункупроводяться суми iнших активiв, переданих банку на зберiгання за їх номiнальною вартiстю.

За кредитом рахункупроводяться суми iнших активiв, повернених клiєнтам банку згiдно з договором про зберiгання.

9704 А Цiннi папери клiєнтiв згiдно з договором доручення (комiсiї)

Призначення рахунку: облiк цiнних паперiв клiєнтiв, що придбанi банком згiдно з договором доручення на купiвлю або продаються згiдно з договором доручення на продаж.

За дебетом рахункупроводяться суми вартостi цiнних паперiв, що придбанi банком або переданi банку для продажу.

За кредитом рахункупроводяться суми цiнних паперiв, що реалiзованi банком згiдно з договором доручення на продаж або переданi клiєнтам вiдповiдно до договору доручення на купiвлю.

971 Документи з приватизацiї – житловi чеки

9710 А Розрахунки з емiсiї приватизацiйних житлових чекiв

Призначення рахунку: облiк емiсiї приватизацiйних житлових чекiв.

За дебетом рахункупроводиться сума емiсiї.

За кредитом рахункупроводиться списання емiсiї пiсля її зарахування на позабалансовий рахунок N 9711 Ощадного банку України.

9711 А Житловi чеки в установах Ощадного банку України

Призначення рахунку: облiк житлових чекiв з приватизацiї в установах Ощадного банку України.

За дебетом рахункупроводяться суми, якi надiйшли вiд Нацiонального банку України або вiд вищестоящої установи Ощадного банку України, суми iндексацiї номiнальної вартостi приватизацiйних житлових чекiв.

За кредитом рахункупроводяться суми прийнятих вiд клiєнтiв приватизацiйних платiжних доручень для перерахування суми житлових чекiв з депозитного рахунку на рахунок вiдповiдного позабюджетного фонду приватизацiї чи фiнансового посередника. Одночасно вони проводяться за дебетом рахунку N 9770 "Рiзнi цiнностi i розрахунковi документи за придбаними об'єктами приватизацiї, вiдiсланi".

9712 А Розрахунки житловими чеками з позабюджетним Державним фондом приватизацiї

9713 А Розрахунки житловими чеками з позабюджетним Державним фондом приватизацiї Автономної Республiки Крим

9714 А Розрахунки житловими чеками з позабюджетними фондами приватизацiї адмiнiстративно-територiальних одиниць

Призначення рахунку: облiк коштiв, якi надiйшли вiд приватизацiї Державного житлового фонду при розрахунках житловими чеками.

За дебетом рахункупроводиться сума номiнальної вартостi житлових чекiв, якi надiйшли на оплату приватизованого житла.

За кредитом рахункупроводиться списання вартостi житлових чекiв пiсля перевiрки тотожностi залишкiв з даними фонду приватизацiї.

9715 А Розрахунки установ Ощадного банку України за житловими чеками

Призначення рахунку: облiк операцiй за житловими чеками установ Ощадного банку України за придбанi об'єкти приватизацiї. Рахунок у кiнцi операцiйного дня закривається. Рахунок вiдкривається на балансi Ощадного банку України.

За дебетом рахункупроводяться номiнальнi суми реєстрiв приватизацiйних доручень за житловими чеками, наданi фiлiями Ощадного банку України.

За кредитом рахункупроводяться номiнальнi суми реєстрiв приватизацiйних доручень за житловими чеками, якi пiдлягають вiдсиланню безпосередньо установi банку отримувача коштiв (за мiсцем знаходження вiдповiдних позабюджетних фондiв приватизацiї) з промiжним вiдображенням за рахунком N 9770 "Рiзнi цiнностi i розрахунковi документи за придбаними об'єктами приватизацiї, вiдiсланi".

9717 А Житловi чеки, акумульованi на рахунках фiнансових посередникiв

Призначення рахунку: облiк сум житлових чекiв громадян, якi акумульованi на рахунках фiнансових посередникiв.

За дебетом рахункупроводяться суми житлових чекiв, якi надiйшли на рахунки фiнансових посередникiв.

За кредитом рахункупроводяться суми житлових чекiв, якi перерахованi за придбанi об'єкти приватизацiї.

9718 А Житловi чеки, акумульованi для розрахункiв за придбанi об'єкти приватизацiї

Призначення рахунку: облiк сум житлових чекiв, що акумульованi для приватизацiї майна державних пiдприємств.

За дебетом рахункупроводяться суми житлових чекiв, якi надiйшли для приватизацiї майна державних пiдприємств.

За кредитом рахункупроводяться суми житлових чекiв, якi перерахованi на оплату приватизованого майна державних пiдприємств.

972 Документи з приватизацiї – майновi сертифiкати

9720 А Розрахунки з емiсiї приватизацiйних майнових сертифiкатiв Призначення ахунку: облiк емiсiї приватизацiйних майнових сертифiкатiв. За дебетом рахунку проводиться сума емiсiї. За кредитом рахунку проводиться списання емiсiї у разi перерахування її установам Ощадного банку України.

9721 А Майновi сертифiкати в установах Ощадного банку України

Призначення рахунку: облiк майнових сертифiкатiв.

За дебетом рахункупроводяться суми майнових сертифiкатiв, якi надiйшли вiд Нацiонального банку України або вiд вищестоящої установи Ощадного банку України, суми iндексацiї номiнальної вартостi приватизацiйних майнових сертифiкатiв.

За кредитом рахункупроводяться суми прийнятих вiд клiєнтiв приватизацiйних платiжних доручень для перерахування сертифiкатiв з депозитного рахунку на рахунок вiдповiдного позабюджетного фонду приватизацiї чи фiнансового посередника. Одночасно вони проводяться за дебетом рахунку N 9770 "Рiзнi цiнностi i розрахунковi документи за придбаними об'єктами приватизацiї, вiдiсланi".

9722 А Розрахунки майновими сертифiкатами з позабюджетним Державним фондом приватизацiї

9723 А Розрахунки майновими сертифiкатами з позабюджетним Державним фондом приватизацiї Автономної Республiки Крим

9724 А Розрахунки майновими сертифiкатами з позабюджетним фондом приватизацiї адмiнiстративно-територiальних одиниць

Призначення рахунку: облiк коштiв, якi надiйшли вiд приватизацiї державних пiдприємств при розрахунках майновими сертифiкатами.

За дебетом рахункупроводиться сума номiнальної вартостi майнових сертифiкатiв, якi надiйшли на оплату приватизованого майна.

За кредитом рахункупроводиться списання сум майнових сертифiкатiв пiсля перевiрки тотожностi залишкiв з даними Фонду державного майна.

9725 А Розрахунки установ Ощадного банку України за майновими сертифiкатами

Призначення рахунку: облiк операцiй за майновими сертифiкатами установ Ощадного банку України за придбанi об'єкти приватизацiї. Рахунок в кiнцi операцiйного дня закривається. Рахунок вiдкривається на балансi Ощадного банку України.

За дебетом рахункупроводяться номiнальнi суми реєстрiв приватизацiйних доручень за майновими сертифiкатами, наданi установами Ощадного банку України.

За кредитом рахункупроводяться номiнальнi суми реєстрiв приватизацiйних доручень за майновими сертифiкатами, якi пiдлягають вiдсиланню безпосередньо установi банку одержувача коштiв (за мiсцезнаходженням вiдповiдних позабюджетних фондiв приватизацiї) з промiжним вiдображенням за рахунком N 9770 "Рiзнi цiнностi i розрахунковi документи за придбаними об'єктами приватизацiї, вiдiсланi".

9726 А Бланки приватизацiйних майнових сертифiкатiв

Призначення рахунку: облiк бланкiв приватизацiйних майнових сертифiкатiв. Рахунок вiдкривається на балансi Ощадного банку України.

За дебетом рахункупроводяться суми номiнальної вартостi бланкiв майнових сертифiкатiв, що надiйшли.

За кредитом рахункупроводяться суми виданих громадянам приватизацiйних майнових сертифiкатiв, а також суми недостач бланкiв майнових сертифiкатiв.

9727 А Приватизацiйнi майновi сертифiкати, акумульованi на рахунках фiнансових посередникiв для приватизацiї майна

Призначення рахунку: облiк сум майнових сертифiкатiв громадян, якi акумульованi на рахунках фiнансових посередникiв.

За дебетом рахункупроводяться суми майнових сертифiкатiв, якi надiйшли на рахунки фiнансових посередникiв.

За кредитом рахункупроводяться суми майнових сертифiкатiв, якi перерахованi за придбанi об'єкти приватизацiї.

9728 А Майновi сертифiкати, акумульованi для розрахункiв за приватизоване житло

Призначення рахунку: облiк сум майнових сертифiкатiв, що акумульованi для приватизацiї державного житлового фонду.

За дебетом рахункупроводяться суми майнових сертифiкатiв, якi надiйшли для приватизацiї житла.

За кредитом рахункупроводяться суми майнових сертифiкатiв, якi перерахованi на оплату приватизованого житла.

973 Документи з приватизацiї – земельнi бони

9731 А Земельнi бони в установах Ощадного банку України

Призначення рахунку: облiк земельних бон.

За дебетом рахункупроводяться суми земельних бон, якi надiйшли вiд Нацiонального банку України або вiд вищестоящої установи Ощадного банку України, суми iндексацiї номiнальної вартостi земельних бон.

За кредитом рахункупроводяться суми прийнятих вiд клiєнтiв приватизацiйних платiжних доручень для перерахування земельних бон з депозитного рахунку на рахунок вiдповiдного позабюджетного фонду приватизацiї чи фiнансового посередника. Одночасно вони проводяться за дебетом рахунку N 9770 "Рiзнi цiнностi i розрахунковi документи за придбаними об'єктами приватизацiї, вiдiсланi".

9733 А Розрахунки земельними бонами з позабюджетним Державним фондом приватизацiї Автономної Республiки Крим

9734 А Розрахунки земельними бонами з позабюджетним фондом приватизацiї адмiнiстративно-територiальних одиниць

Призначення рахунку: облiк коштiв, якi надiйшли вiд продажу об'єктiв приватизацiї до фондiв приватизацiї при розрахунках земельними бонами.

За дебетом рахункупроводиться сума номiнальної вартостi земельних бон, якi надiйшли на оплату приватизованого майна.

За кредитом рахункупроводиться списання земельних бонiв пiсля перевiрки тотожностi залишкiв з даними Фонду державного майна.

9735 А Розрахунки установ Ощадного банку України за земельними бонами

Призначення рахунку: облiк операцiй iз земельними бонами установ Ощадного банку України за придбанi об'єкти приватизацiї. Рахунок в кiнцi операцiйного дня закривається. Рахунок вiдкривається на балансi Ощадного банку України.

За дебетом рахункупроводяться номiнальнi суми реєстрiв приватизацiйних доручень за земельними бонами, наданi установами Ощадного банку України.

За кредитом рахункупроводяться номiнальнi суми реєстрiв приватизацiйних доручень за земельними бонами, якi пiдлягають вiдсиланню безпосередньо установi банку одержувача коштiв (за мiсцезнаходженням вiдповiдних позабюджетних фондiв приватизацiї) з промiжним вiдображенням за рахунком N 9770 "Рiзнi цiнностi i розрахунковi документи за придбаними об'єктами приватизацiї, вiдiсланi".

9737 А Земельнi бони, акумульованi на рахунках фiнансових посередникiв

Призначення рахунку: облiк сум земельних бон громадян, якi акумульованi на рахунках фiнансових посередникiв.

За дебетом рахункупроводяться суми земельних бон, якi надiйшли на рахунки фiнансових посередникiв.

За кредитом рахункупроводяться суми земельних бон, якi перерахованi за придбанi об'єкти приватизацiї.

974 Iншi розрахунки

9740 А Розрахунки житловими чеками з позабюджетним Державним фондом приватизацiї за придбане майно

9741 А Розрахунки житловими чеками з позабюджетним Державним фондом приватизацiї Автономної Республiки Крим за придбане майно

9742 А Розрахунки житловими чеками з позабюджетним Державним фондом приватизацiї адмiнiстративно-територiальних одиниць за придбане майно

Призначення рахунку: облiк коштiв, якi надiйшли до фондiв приватизацiї вiд приватизацiї майна державних пiдприємств при розрахунках житловими чеками.

За дебетом рахункупроводиться сума номiнальної вартостi житлових чекiв, якi надiйшли на оплату приватизованого майна.

За кредитом рахункупроводиться сума номiнальної вартостi житлових чекiв, якi списуються пiсля перевiрки тотожностi залишкiв з даними фонду приватизацiї.

9743 А Розрахунки приватизацiйними майновими сертифiкатами з позабюджетним Державним фондом приватизацiї за приватизоване житло

9744 А Розрахунки приватизацiйними майновими сертифiкатами з позабюджетним Державним фондом приватизацiї Автономної Республiки Крим за приватизоване житло

9745 А Розрахунки приватизацiйними майновими сертифiкатами з позабюджетним Державним фондом приватизацiї адмiнiстративно-територiальних одиниць за приватизоване житло

Призначення рахунку: облiк коштiв, якi надiйшли вiд приватизацiї державного житлового фонду при розрахунках майновими сертифiкатами.

За дебетом рахункупроводиться сума номiнальної вартостi приватизацiйних майнових сертифiкатiв, якi надiйшли вiд приватизацiї державного житлового фонду.

За кредитом рахункупроводиться сума приватизацiйних майнових сертифiкатiв, якi списуються пiсля перевiрки тотожностi залишкiв з даними фонду приватизацiї.

9746 А Транзитний рахунок за розрахунковими документами з приватизацiї

Призначення рахунку: облiк приватизацiйних документiв (майнових та компенсацiйних сертифiкатiв, житлових чекiв), якi прийнятi вiд фiзичних осiб в обмiн на сертифiкати, акцiї iнвестицiйних компанiй згiдно з укладеними угодами.

975 Документи з приватизацiї – компенсацiйнi сертифiкати

9750 А Сума нарахованої компенсацiї грошових заощаджень в установах Ощадного банку України

Призначення рахунку: облiк нарахованої суми компенсацiї грошових заощаджень за вкладами населення вiдповiдно до їх залишку за станом на 1 сiчня 1992 року. Рахунок вiдкривається в балансi установ Ощадного банку України.

За дебетом рахункупроводяться суми нарахованої компенсацiї.

За кредитом рахункупроводяться суми списаної компенсацiї.

9751 А Бланки компенсацiйних сертифiкатiв

Призначення рахунку: облiк бланкiв сертифiкатiв, якi знаходяться у вiльному обiгу.

За дебетом рахункупроводиться сума номiнальної вартостi бланкiв сертифiкатiв, що вийшли пiсля затвердження проспекту емiсiї Мiнiстерством фiнансiв та Фондом державного майна України та передачi примiрникiв часткового сертифiката до установ Ощадного банку України.

За кредитом рахункупроводяться операцiї з видачi сертифiкатiв.

9752 А Компенсацiйнi сертифiкати, що обертаються на ринку

Призначення рахунку: облiк за номiнальною вартiстю компенсацiйних сертифiкатiв, що обертаються на ринку.

За дебетом рахункупроводяться суми придбаних банком компенсацiйних сертифiкатiв та компенсацiйних сертифiкатiв, що належать клiєнтам.

За кредитом рахункупроводяться суми проданих або перерахованих компенсацiйних сертифiкатiв.

9753 А Компенсацiйнi сертифiкати, що запропонованi для продажу на бiржi

Призначення рахунку: облiк компенсацiйних сертифiкатiв, що виставляються на продаж.

За дебетом рахункупроводяться суми компенсацiйних сертифiкатiв, що надiйшли до продажу як у формi записiв на рахунках, так i в паперовiй формi.

За кредитом рахункупроводиться сума номiнальної вартостi проданих компенсацiйних сертифiкатiв або тих, що не взяли участь у торгах на бiржi.

9754 А Компенсацiйнi сертифiкати, що зберiгаються в установах банкiв

Призначення рахунку: облiк компенсацiйних сертифiкатiв, що зберiгаються в установах банкiв.

За дебетом рахункупроводяться компенсацiйнi сертифiкати у паперовiй формi, отриманi банком вiд клiєнтiв.

За кредитом рахункусписують компенсацiйнi сертифiкати згiдно з вказiвками Нацiонального банку України.

9755 А Розрахунки компенсацiйними сертифiкатами з позабюджетним Державним фондом приватизацiї

9756 А Розрахунки компенсацiйними сертифiкатами з позабюджетним фондом приватизацiї Автономної Республiки Крим

9757 А Розрахунки компенсацiйними сертифiкатами з позабюджетним фондом приватизацiї адмiнiстративно-територiальних одиниць

Призначення рахунку: облiк компенсацiйних сертифiкатiв, якi обмiненi на акцiї приватизованих пiдприємств.

За дебетом рахункуоблiковується вартiсть компенсацiйних сертифiкатiв, що обмiненi на акцiї приватизованих пiдприємств.

За кредитом рахункупроводиться списання компенсацiйних сертифiкатiв пiсля перевiрки тотожностi з даними Фонду державного майна.

976 Грошова компенсацiя заощаджень громадян України в установах Ощадбанку

9760 А Грошова компенсацiя заощаджень громадян України в установах Ощадбанку

Призначення рахунку: облiк нарахованої суми компенсацiї грошових заощаджень за вкладами населення. Рахунок вiдкривається на балансi установ Ощадного банку України.

977 Рiзнi цiнностi i документи з приватизацiї в дорозi

9770 А Рiзнi цiнностi i розрахунковi документи за придбаними об'єктами приватизацiї, вiдiсланi

Призначення рахунку: облiк коштiв, цiнностей i документiв з приватизацiї, вiдiсланих безпосередньо банкам-отримувачам коштiв до отримання пiдтвердження вiд них.

За дебетом рахункупроводиться сума вартостi коштiв, цiнностей i документiв за придбаними об'єктами приватизацiї, якi вiдiсланi за призначенням.

За кредитом рахункупроводиться списання коштiв, цiнностей i документiв за придбаними об'єктами приватизацiї пiсля отримання пiдтвердження про їх одержання.

9771 А Бланки з приватизацiї в дорозi

Призначення рахунку: облiк бланкiв документiв з приватизацiї, що знаходяться в дорозi.

За дебетом рахункуоблiковуються бланки документiв з приватизацiї, що знаходяться в дорозi.

За кредитом рахункусписуються бланки документiв пiсля отримання пiдтвердження вiд банку про надходження документiв.

978 Активнi рахунки довiрчого управлiння

9780 А Готiвковi кошти за операцiями довiрчого управлiння

Призначення рахунку: облiк готiвки в нацiональнiй та iноземнiй валютi, отриманої за договорами довiрчого управлiння вiд установникiв – фiзичних осiб.

За дебетом рахункупроводяться суми надходження готiвкових коштiв вiд установникiв.

За кредитом рахункупроводяться суми готiвки, яка зарахована на поточний рахунок управителя, повернення готiвки установникам.

9781 А Поточнi рахунки управителя з довiрчого управлiння

Призначення рахунку: облiк коштiв установникiв, що залученi управителем за договорами довiрчого управлiння, а також розрахунки за операцiями довiрчого управлiння.

За дебетом рахункупроводяться суми надходжень коштiв, що надаються управителю в довiрче управлiння, а також доходи вiд операцiй довiрчого управлiння.

За кредитом рахункупроводяться суми перерахування коштiв згiдно з договором довiрчого управлiння або повернення коштiв установникам.

9782 А Дебiторська заборгованiсть за операцiями довiрчого управлiння

Призначення рахунку: облiк сум дебiторської заборгованостi за операцiями з управлiння коштами та активами установникiв за договорами довiрчого управлiння.

За дебетом рахункупроводяться суми дебiторської заборгованостi за розрахунками пiд час здiйснення операцiй довiрчого управлiння.

За кредитом рахункупроводяться суми погашення заборгованостi за розрахунками за операцiями довiрчого управлiння.

9783 А Цiннi папери в довiрчому управлiннi

Призначення рахунку: облiк вартостi цiнних паперiв, якi придбанi або отриманi управителем згiдно з договорами про довiрче управлiння. Номiнальна вартiсть цiнних паперiв у документарнiй формi, що придбанi (отриманi) за операцiями довiрчого управлiння, облiковується за рахунком 9702 "Цiннi папери на зберiганнi".

За дебетом рахункупроводяться суми вартостi придбаних (отриманих) цiнних паперiв, а також суми переоцiнки цiнних паперiв у зв'язку iз змiною їх справедливої (ринкової) вартостi.

За кредитом рахункупроводяться суми цiнних паперiв, якi погашенi, проданi управителем вiдповiдно до договору про довiрче управлiння або поверненi установникам пiсля закiнчення дiї договору про довiрче управлiння, а також суми переоцiнки цiнних паперiв у зв'язку iз змiною їх справедливої (ринкової) вартостi.

9784 А Банкiвськi метали в довiрчому управлiннi

Призначення рахунку: облiк банкiвських металiв, якi придбанi або отриманi управителем згiдно з договорами про довiрче управлiння.

За дебетом рахункупроводяться суми вартостi придбаних (отриманих) банкiвських металiв, а також суми переоцiнки у зв'язку iз змiною офiцiйних (облiкових) курсiв банкiвських металiв.

За кредитом рахункупроводяться суми банкiвських металiв, якi проданi управителем вiдповiдно до договору про довiрче управлiння або поверненi установникам пiсля закiнчення дiї договору про довiрче управлiння, а також суми переоцiнки у зв'язку iз змiною офiцiйних (облiкових) курсiв банкiвських металiв.

9786 А Iншi активи в довiрчому управлiннi

Призначення рахунку: облiк iнших активiв, переданих установниками у довiрче управлiння або придбаних управителем згiдно з договором про довiрче управлiння.

За дебетом рахункупроводяться суми вартостi iнших активiв, що надiйшли в довiрче управлiння або були купленi управителем.

За кредитом рахункупроводиться сума вартостi реалiзованих активiв у процесi довiрчого управлiння або повернених клiєнтам активiв пiсля закiнчення дiї договору про довiрче управлiння.

9787 А Витрати за операцiями довiрчого управлiння

Призначення рахунку: облiк сум витрат за операцiями довiрчого управлiння та результатiв переоцiнки цiнних паперiв, iноземної валюти, банкiвських металiв та iнших активiв, якi перебувають у довiрчому управлiннi.

За дебетом рахункупроводяться суми витрат за операцiями довiрчого управлiння, а також зменшення балансової вартостi активiв довiрчого управлiння за результатами їх переоцiнки.

За кредитом рахункупроводяться суми витрат, що вiдшкодовуються вiдповiдно до умов договору про довiрче управлiння.

9788 А Нарахованi доходи за об'єктами довiрчого управлiння

Призначення рахунку: облiк нарахованих доходiв за активами, що придбанi управителем або переданi установником згiдно з договорами про довiрче управлiння. Доходи облiковуються у тому перiодi, до якого вони належать.

За дебетом рахункупроводяться суми нарахованих доходiв до часу їх сплати.

За кредитом рахункупроводяться суми нарахованих доходiв пiд час їх отримання або доходи, що не отриманi та заборгованiсть за якими визнана витратами.

979 Пасивнi рахунки довiрчого управлiння

9790 П Фонди банкiвського управлiння

Призначення рахунку: облiк коштiв, цiнних паперiв, iнших активiв, що належать установникам на правах спiльної часткової власностi та об'єднанi управителем з метою довiрчого управлiння.

За кредитом рахункупроводяться суми вартостi грошових коштiв, цiнних паперiв, банкiвських металiв та iнших активiв, наданих установниками в довiрче управлiння згiдно з договором, а також кошти за операцiями iз збiльшення частки установникiв.

За дебетом рахункупроводяться суми, що повертаються установникам вiдповiдно до умов договору про довiрче управлiння.

9791 П Рахунки установникiв

Призначення рахунку: облiк вартостi грошових коштiв, цiнних паперiв, банкiвських металiв та iнших активiв, наданих установниками в довiрче управлiння згiдно з iндивiдуальним договором довiрчого управлiння.

За кредитом рахункупроводяться суми вартостi грошових коштiв, цiнних паперiв, банкiвських металiв та iнших активiв, наданих установниками в довiрче управлiння згiдно з iндивiдуальним договором, а також суми коштiв, що належать установникам за результатами операцiй довiрчого управлiння.

За дебетом рахункупроводяться суми вартостi цiнностей, що повертаються установникам вiдповiдно до умов договору про довiрче управлiння.

9792 П Кредиторська заборгованiсть за операцiями довiрчого управлiння

Призначення рахунку: облiк сум кредиторської заборгованостi за операцiями довiрчого управлiння.

За кредитом рахункупроводяться суми кредиторської заборгованостi за розрахунками за операцiями довiрчого управлiння.

За дебетом рахункупроводяться суми погашення кредиторської заборгованостi за операцiями довiрчого управлiння.

9797 П Доходи вiд операцiй довiрчого управлiння

Призначення рахунку: облiк сум доходiв за операцiями довiрчого управлiння та результатiв переоцiнки цiнних паперiв, iноземної валюти, банкiвських металiв та iнших активiв, якi перебувають у довiрчому управлiннi.

За кредитом рахункупроводяться суми нарахованих доходiв за операцiями довiрчого управлiння, а також збiльшення балансової вартостi активiв довiрчого управлiння за результатами їх переоцiнки.

За дебетом рахункупроводяться суми доходiв, що належать установникам, суми винагороди управителю та вiдшкодування витрат за операцiями довiрчого управлiння вiдповiдно до умов договору.

98 Облiк iнших засобiв, цiнностей та документiв

980 Документи за розрахунковими операцiями

9800 А Розрахунковi документи за факторинговими операцiями

Призначення рахунку: облiк банком платiжних документiв за номiналом (тобто облiк документiв за факторинговими операцiями, переданих банку постачальником).

За дебетом рахункупроводяться суми номiнальної вартостi платiжних документiв, якi пiдлягають оплатi постачальнику.

За кредитом рахункусписуються суми, якi сплаченi покупцями за платiжними документами або у разi списання заборгованостi. У разi надходження часткових платежiв на зворотному боцi платiжних документiв робляться вiдмiтки про суми, що надiйшли.

9802 А Акредитиви до сплати

Призначення рахунку: облiк акредитивiв, якi виставленi банку до оплати. Вони не облiковуються за рахунками роздiлiв 90, 91.

9803 А Розрахунковi документи клiєнтiв, що облiковуються банком вiдповiдно до укладених цивiльно-правових договорiв

Призначення рахунку: облiк несплачених платiжних доручень клiєнтiв, що здiйснюється вiдповiдно до укладених цивiльно-правових договорiв.

За дебетом рахункупроводяться суми несплачених платiжних доручень клiєнтiв.

За кредитом рахункупроводяться суми, що сплаченi згiдно з платiжними дорученнями клiєнтiв, або суми повернених клiєнтам платiжних доручень.

9804 А Розрахунковi документи, що не сплаченi в строк з вини банку

Призначення рахунку: облiк розрахункових документiв, що не сплаченi в строк з вини банку.

За дебетом рахункупроводяться суми не сплачених у строк розрахункових документiв з вини банку.

За кредитом рахункупроводяться суми списання сплачених або повернених розрахункових документiв

9805 А Прострочена заборгованiсть за кредитами, оформлена векселями

Призначення рахунку: облiк сум векселiв, якими оформлена прострочена заборгованiсть за кредитами.

За дебетом рахункупроводиться сума векселiв, якими оформлена прострочена заборгованiсть за кредитами.

За кредитом рахункупроводиться списання сум векселiв у разi настання термiну платежу за векселем.

9809 А Iншi документи за розрахунковими операцiями клiєнтiв

Призначення рахунку: облiк виконавчих та iнших документiв за розрахунками. Наприклад, рiшення (ухвали) суду, постанови слiдчого, державного виконавця про накладання арешту на кошти юридичних або фiзичних осiб, що знаходяться в банку. На цьому рахунку документи враховуються за умовною оцiнкою – 1 гривня.

За дебетом рахункупроводяться документи, що надiйшли.

За кредитом рахункупроводяться списанi документи пiсля прийняття уповноваженим органом вiдповiдного рiшення або в разi його виконання

981 Iншi цiнностi i документи

9810 А Нерозiбранi посилки з цiнностями

Призначення рахунку: облiк нерозiбраних посилок з цiнностями (цiнними бланками тощо), якi не зарахованi за призначенням у день їх отримання.

За дебетом рахункупроводяться суми цiнностей, вказанi на посилках, що надiйшли.

За кредитом рахункупроводяться суми цiнностей, що зарахованi за призначенням, пiсля розбирання посилок.

9811 А Отриманi дозволи на випуск цiнних паперiв

Призначення рахунку: облiк отриманих свiдоцтв про реєстрацiю випуску цiнних паперiв.

За дебетом рахункупроводяться суми отриманих дозволiв.

За кредитом рахункупроводяться суми виконаних або вiдкликаних свiдоцтв, що втратили силу.

9812 А Погашенi цiнностi

Призначення рахунку: облiк оплачених облiгацiй, що виграли i вийшли в тиражi погашення; сертифiкатiв, лотерейних бiлетiв та iнших погашених цiнностей, що знаходяться у банку до їх знищення. Облiк здiйснюється за номiнальною вартiстю або в умовнiй оцiнцi (1 гривня).

За дебетом рахункупроводяться суми погашених цiнностей.

За кредитом рахункупроводяться суми вiдiсланих або знищених паперiв.

9819 А Iншi цiнностi i документи

Призначення рахунку: облiк цiнностей i документiв, якi не враховуються на iнших позабалансових рахунках, наприклад дорожнi чеки, що отриманi вiд емiтентiв на консигнацiю; цiнностей i документiв, якi на час надходження не можуть бути зарахованi на вiдповiднi балансовi та позабалансовi рахунки (наприклад, дублiкати ключiв, отриманi на зберiгання вiд iншої установи банку разом з копiями опису i супровiдного листа; у банку-надавача зазначенi документи про здачу дублiкатiв ключiв на зберiгання разом з копiями опису i супровiдного листа облiковуються за позабалансовим рахунком 9898 А "Iншi цiнностi та документи в пiдзвiтi"), а також цiнностей i документiв, списаних з iнших рахункiв, але не виданих за призначеннями. На цьому рахунку цiнностi i документи враховуються за номiнальною вартiстю або за умовною оцiнкою – 1 гривня.

За дебетом рахункупроводяться суми прийнятих цiнностей i документiв.

За кредитом рахункупроводяться суми списання виданих i вiдiсланих за призначенням цiнностей i документiв.

982 Бланки цiнних паперiв та бланки суворого облiку Бланки цiнних паперiв i документiв суворого облiку облiковуються за номiнальною вартiстю або в умовнiй оцiнцi – 1 гривня.

9820 А Бланки цiнних паперiв

Призначення рахунку: облiк бланкiв цiнних паперiв, до яких належать: акцiї, облiгацiї внутрiшнiх республiканських та мiсцевих позик, казначейськi зобов'язання, ощаднi сертифiкати, приватизацiйнi папери, iншi бланки, передбаченi чинним законодавством.

За дебетом рахункупроводяться суми отриманих бланкiв цiнних паперiв.

За кредитом рахункупроводяться суми бланкiв, виданих клiєнтам або пiд звiт, вiдiсланих iншим банкам, знищених зiпсованих i дефектних бланкiв тощо.

9821 А Бланки суворого облiку

Призначення рахунку: облiк бланкiв суворого облiку, до яких належать: документи, що обслуговують грошовий обiг – книжки ощаднi, чековi, депозитнi, чеки грошовi, розрахунковi, доручення на видачу коштiв тощо; трудовi книжки, вкладишi до них; а також платiжнi картки, квитанцiї, конверти з ПIН-кодами тощо.

За дебетом рахункупроводяться суми отриманих бланкiв суворої звiтностi.

За кредитом рахункупроводяться суми бланкiв, виданих клiєнтам або пiд звiт, вiдiсланих iншим банкам, знищених зiпсованих i дефектних бланкiв тощо.

983 Документи i цiнностi, прийнятi та вiдiсланi на iнкасо

9830 А Документи i цiнностi, прийнятi на iнкасо

Призначення рахунку: облiк цiнностей, прийнятих на iнкасо вiд клiєнтiв або банкiв. Цiнностi облiковуються за номiнальною вартiстю або в умовнiй оцiнцi.

За дебетом рахункупроводяться суми прийнятих на iнкасо цiнностей.

За кредитом рахункусписуються вiдiсланi або поверненi цiнностi.

9831 А Документи i цiнностi, вiдiсланi на iнкасо

Призначення рахунку: облiк вiдiсланих цiнностей i документiв, що були прийнятi на iнкасо.

За дебетом рахункупроводяться цiнностi i документи, вiдiсланi на iнкасо з одночасним їх списанням з рахунку N 9830, на якому вони облiковуються.

За кредитом рахункусписуються вiдiсланi на iнкасо цiнностi та документи пiсля отримання iнкасованої суми або пiсля повернення їх через вiдмову банку-платника.

984 Операцiї за основними засобами

9840 А Основнi засоби та нематерiальнi активи, що прийнятi в оперативний лiзинг (оренду).

Призначення рахунку: облiк лiзингоодержувачем прийнятих в оперативний лiзинг основних засобiв за вартiстю, визначеною договором оперативного лiзингу.

За дебетом рахункупроводяться суми вартостi основних засобiв, прийнятих в оперативний лiзинг.

За кредитом рахункупроводяться суми списання вартостi основних засобiв, повернених лiзингодавцю.

985 Кошти на будiвництво, якi переданi в порядку пайової участi

9850 А Кошти на будiвництво, якi переданi в порядку пайової участi

Призначення рахунку: облiк коштiв на будiвництво, переданих генеральним забудовникам в порядку пайової участi.

За дебетом рахункупроводяться суми, перерахованi на рахунки генеральних забудовникiв згiдно з укладеними з ними угодами.

За кредитом рахункупроводяться суми, що списуються згiдно з актами або iншими документами, якi пiдтверджують передачу банку сплаченої ним частки в будiвлях, введених в експлуатацiю, i суми, поверненi генеральними забудовниками.

989 Документи та цiнностi в пiдзвiтi та в дорозi

9890 А Бланки цiнних паперiв в пiдзвiтi

9891 А Бланки цiнних паперiв в дорозi

9892 А Бланки суворого облiку в пiдзвiтi

9893 А Бланки суворого облiку в дорозi

9898 А Iншi цiнностi та документи в пiдзвiтi

9899 А Iншi цiнностi та документи в дорозi

Призначення рахунку: облiк бланкiв та цiнностей в дорозi та виданих пiд звiт.

За дебетом рахункупроводяться суми бланкiв та цiнностей в дорозi або виданих пiд звiт.

За кредитом рахункупроводиться списання бланкiв та цiнностей пiсля отримання пiдтвердження про їх одержання або на основi звiтiв.

99 Контррахунки та позабалансова позицiя банку

990 Контррахунки для рахункiв роздiлiв 90-95

991 Контррахунки для рахункiв роздiлiв 96-98

992 Позабалансова позицiя банку за iноземною валютою та банкiвськими металами