/ Language: Latvia / Genre:sci_history,

ATNĀCĒJI NO SAULLĒKTU PUSES

Ojārs Ozoliņš

Ojārs Ozoliņš ATNĀCĒJI NO SAULLĒKTU PUSES Izdevejs Kultūrasociācija-fonds PAGĀNISKĀ EIROPA reģistrācijas apliecība Nr. 2-0570 māksliniece Ludmila Stāle grāmatā izmantoti Ojāra Ozoliņa un Līvijas Ozoliņas zīmējumi © Ojārs Ozoliņš © Ludmila Stāle -. mākslinieciskais noformējums Noskannējis grāmatu un FB2 failu izveidojis Imants Ločmelis

Ojārs Ozoliņš

ATNĀCĒJI NO SAULLĒKTU PUSES

no aizvēstures dzīlēm

Ojāra Ozoliņa darbs par senās Tālavas dzīves ziņu, kosmoloģisko sakārtotību, vērtīgs ar to, ka tas ir netradicionāls, nepakļauts ne materiālistiskiem (marksistiskiem), ne citiem vēstures pētnieku iepriekšpieņēmumiem un nostājām, kas no vienas puses var būt gan ceja rādītāji, gan arī iztēles apcirpēji.

Senlatvieši neapšaubāmi bija kultūrtauta, bet izcelt tās gara darinājumus no aizmirstības dzīlēm ir gaužām grūti.

Filoloģijas doktors Kārlis Polis 1962.gadā Nebraskā izdotā vēstures pētījumā "Dievs un dvēsele kā reliģiozs priekšstats aizkristisko latviešu tradīcijās" raksta - "Uzskatu par baltu barbariem ordenis un bruņniecība izplatīja un atbalstīja visiem līdzekļiem, lai maldinātu Eiropas sabiedrisko domu. Šis maldināšanas veids un kristietības izkārtne deva kareiviskajam bīskapam Albertam (1129.-1199.) patīkamu iemeslu attaisnot krusta karotāju vervēšanu un militāri absolūtās patvaldības nodibināšanu", (ll.lpp.)

Tādi vārdi pēc 1991.gada asiņaina janvāra Baltijā skan gaužām mūsdienīgi. Pat tagad, radio un televīzijas laikmetā, pasaules doma tika centīgi maldināta, Baltijas valstu tautas tika attēlotas kā barbari, ļaundari, slepkavas.

Sociālisma laikā gandrīz pilnīgi tika iznīcināti Baltijas tautu īstās vēstures pieraksti, noslēpti tās kultūras sasniegumi. Krustnešiem šādu melno darbu izdarīt tajos laikos, kad pilīs glabājās tikai berzu tāšu raksti, bija nesalīdzināmi vieglāk. Iekarotāju melu ietekmē, manuprāt, mums vēl šobrīd daudzi priekšstati par Senlatviju ir ačgārni.

Atcerēsimies leģendāro kultūrtautu etruskus, kas pirms daudziem gadu tūkstošiem pazuda. Mikla par indoeiropiešu pirmtautu, tas ir, mušu senču saknēm, vēl nav atminēta. Lai gan pērsi un Indijas ārieši ir baltiem rada - tās nav saknes, tie ir zari.

Pastāv hipotēze, ka mūsu senči pie Baltijas jūras ieradušies pirms 5- 6 tūkstoš gadiem. Un jau tad pratuši audzēt mājlopus, art un sēt. Tas ir ticami, jo baltu cilšu apdzīvotais areāls tiem laikiem bijis milzīgs - no Baltijas jūras un Dņepras līdz Volgai.

Leišu un latviešu valodas ir vecākas par grieķu un latīņu valodām, tās ir gadu tūkstošus nemainīgas. Tāpat gadu tūkstošos nemainīgs ir baltu lineārais ģeometriski dekoratīvais stils.

Daži pētnieki domā, ka baltu ēkas uzlūkojamas par grieķu tempļu pirmparaugu.

Savā darbā K. Polis citē franču filoloģijas profesoru A.Melletu - "…Baltu valodas tautas, pirms tās no vienas puses ieslēdza ģermāņu tautas un no otras - slāvu tautas, ir izspēlējušas savu vēsturisko lomu. Baltu tautām - latviešiem un leišiem pieder Eiropas vecākā civilizācija, kas ir senāka par grieķu un romiešu civilizāciju." (A.Meillet "Introduction a la Grammaire des langues indo-europiennes". Paris 7 c ed. 1934.)

Te gribas piebilst, ka neparedzētā kārtā balti vēl nav izspēlējuši visu savu vēsturisko lomu. Kas zin, varbūt šobrīd viņu loma ir pat svarīgāka nekā senajos laikos, varbūt taisni mūsdienās baltu tautas atlikušie zari kļus par katalizatoriem, lai cilvēce beidzot spētu īsti civilizēties, tas ir, atsacīties no varmāku un bandītu morāles. No šī viedokļa raugoties, O.Ozoliņa pētījums nav ne neticams, ne pārspīlēts. Ja mūsu radu tauta Indijā ir radījusi kosmoloģisku teoriju par cilvēka psihes pilnveidošanos, kāpēc gan lai Tālavā nebūtu attīstījusies mācība par pasaules telpas citām maģiskām likumsakarībām?

Pirms iepazīšanās ar autora tekstu, kā ceļa maizi došu lasītājam vēl līdzi kādu līdz šim vēsturnieku neaplūkotu faktu - Daug - lietuviski nozīmē - daudz, Ava - sanskritā - avots. Daugavas krastu dolomītnogāzes, kad tās vēl bija redzamas visā upes garumā, mitrojās no daudzajiem avotiem.

Jānis Mauliņš

atnaceji no saullēktu puses

Ikviens, kas vēlas iegūt savas tautas vēsturisko gaitu kopainu, meklē atbildi uz jautājumu par tas izcelsmi. Taču prasmīgāks jautātājs pat pec ilgstošiem meklējumiem diezin vai gūs gandarījumu - populārzinātniskajā un mācību literatūrā par savu etnoģenēzi varam izlasīt visai maz un, pie tam, vismaz pussimts gadus vecas atziņas. Jebkura zinātne, kas savā attīstības gaitā apstājusies, ir mirusi zinātne. Šobrīd to var teikt par Latvijas senvēsturi. Nenoliedzami, tas ir liels robs, vispirms jau kultūrā. Savas tautas vēstures nezināšana ir kultūras pagrimuma pazīme, ar ko velti cerēt uz senas vai augstas kultūrtautas titulu. Pienācis laiks apkopot un darīt zināmus tos baltu cilšu vēstures izpētes guvumus, kas kopš četrdesmitā gada palikuši plašām tautas masām nezināmi "padomju tautas" radīšanas procesos, kuru mērķis bija tautu nacionālās apziņas iznīdēšana. Līdz ar to tika cirsts pamatīgs robs pasaules kultūras vēsturē. To liecina arī tās senlaiku pēdas, kas vēl atrodamas Latvijas dajā, ko pazīstam kā Vidzemi un, kas ilgus gadus bijusi liegta plašākai izpētei. Tamdēļ stāstos par Vidzemes senlaikiem izmantoti galvenokārt individuāli cittautu un pašmāju vēstures izpētes entuazistu atklājumi un secinājumi.

Vēstures gaita, kuras iznākums ir etniskā kopība, ko sauc par latviešiem, bijusi daudzslāņaina un migrācijas līkločiem bagāta. Tā uzdevusi ne vienu vien mīklu baltu senlaiku pētniekiem. Balti savā izplatībā, kas kādreiz sniegusies no Okas līdz Austrumprūsijai un no Valdaja augstienes līdz Pripetes purviem, vairs saglabājušies vienīgi Latvijas un Lietuvas teritorijā. Taču šeit izveidojušos divu nelielo tautu- latviešu un lietuviešu saglabātā senā kultūra ir nonākusi īpašā daudzu pasaules vēsturnieku uzmanības lokā. Galvenais iemesls tam ir baltu valodu lielais senums un tikpat senās kultūras savdabība, kurai nav analogu planētas civilizācijas vēsturē. Pēc filoloģijas zinātņu doktora, Lietuvas Zinātņu akadēmijas Valodas un literatūras institūta vecākā zinātniskā līdzstrādnieka Norberta Vēļus, kā arī krievu

baltologu V.Ivanova un V.Toporova secinājumiem senbaltu kulturas pētījumos, visa mūsu sentēvu kultūra bijusi izkārtota pec noteikta pasaules modeļa principa. īpašu interesi starptautiskā mērogā izraisījis N.Vēļus darbs "Seno baltu pasaules uzskats", kurā izveidots oriģināls seno baltu pasaules uzskata struktūras uzmetums. Atšķirības krāsu, skaitļu, mītisko būtņu, augu, dzīvnieku utt. popularitātē dažādos Lietuvas novados, ļāvušas pētniekam visu baltu ģeogrāfisko areālu virzienā austrumi rietumi iedalīt trīs lielās zonās, parādot, ka austrumu areālā dominē debesu, vidus areālā - zemes, bet rietumu areāla - pazemes mitoloģija. Šis iedalījums saistīts ar indoeiropiešiem raksturīgo trīsdaļīgo sociālo struktūru (priesteri un amatnieki, zemkopji un lopkopji, karavīri), kuras pamati jāmeklē mītiskajā Pasaules kokā, pēc kura pazemes sfēra atbilst šī koka celmam un saknēm, zemes jeb virszemes sfēra - stumbram, bet debesu sfēra - zariem. Šāds mitoloģisks pieņēmums izriet no noteikta laikmeta telpas izpratnes vispārinātiem principiem. Šāda pasaules telpas iztēlojuma māksla, salīdzinājumā ar paleolīta mākslu, ir radījusi mitoloģisku figūru, kurā skaidri izšķiramas septiņas koordinātas: augša, centrs, apakša,ziemeļi, dienvidi, austrumi, rietumi. Figūras kontūras sakrīt ar lietuvju tautas kāzas lietoto "dārzu" - no salmiem darinātu greznojumu, kas simbolizē pasaules struktūru (l.zīm.). Plaknē šāda figūra iezīmējas kā kvadrāts vai rombs ar centru, kurā krustojas perpendikulāru divu "pasaules koku" atveidi, kuriem domāts ziemeļu - dienvidu un austrumu - rietumu virziens. Saprast pasauli kā vienotu, pēc pasaules mitoloģiskā modeļa izkārtotu sistēmu, senlaikos nozīmējis to savdabīgi pazīt, izdalīt no pirmatnības haosa un padarīt par "savu". Tāpēc visas baltu cilšu un tautu apdzīvotās teritorijas, visa kultūra un sociālā dzīve bijusi mitoloģiski interpretēta. Sakrustoto "koku" horizontālajā pasaules redzējumā, par Pasaules koku jāpieņem tas, kurš no dienvidiem aug pret ziemeļiem, veidojot pasaules telpu, bet otrs, kura galotne vērsta pret austrumiem, jāpieņem mūsu sapratnē kā "civilizācijas koks" virszemē.

Ziemeļu - dienvidu variantā Vidzemē vēl tagad var konstatēt izsenis cilvēku apgūto (ar kultūru saistīto) un neapgūto - ar dabas pirmatnību saistīto. īpaši tas sakāms par tiem Vidzemes apvidiem, kuros vēl saglabājušies lielu mežu masīvu pārpalikumi. Tādi ir Valmieras, Valkas, Alūksnes un Gulbenes rajonos. Šeit, gan dabā, gan pēc māju un vietu senajiem nosaukumiem, no kādreizējo novadu sakrālajiem centriem var sazīmēt iekoptu lauku un mežu diferencējumu dienvidu - ziemeļu virziena. Tam atbilst ari senāko viensētu apbūves izkārtojums. Piemēram, dzīvojamo eku ^iirrniiKH virziens, orientēts pēc Pasaules

koka stumbra dienvidu ziemeļu virzienā un latvju dainās apdziedātās trejas durvis, bijušas pavērstas pret austrumiem, rietumiem un ziemeļiem. Pasaules koks taču aug un zarojas pret ziemeļiem, tamdēļ, izvadot meitas tautās pa trešajām ziemeļu gala durvīm, tika izdarīts maģisks rituāls, kuram bija jāveicina dzimtas, novada vai visas tautas koka augšana un kuplošana zem Saules.

Sie seno baltu pasaules uzskata pamatu pamati ir obligāti jāzin un jāsaprot, ja ir vēlēšanās iedziļināties latviešu tautas vēsturē un uzzināt kaut ko vairāk par tradicionālajiem piļu, karu, tradīciju un apbedījumu aprakstiem. Brāļu tautas lietuviešu, senlaiku noslēpumu kamola šķetinātāji jau ir tikuši līdz savu senču pasaules vārtiem, bet latviešiem līdz tiem vēl jāiet, kamēr nezināšana un laiks nav aizmēzuši nebūtībā to senlaiku mantojumu, ar kuru Latvijas zeme ir visbagātākā.

Vēstures posms, ko pieņemts saukt par mūsu ēru, Vidzemi saista ar baltu un somugru ciltīm. Sakarā ar huņņu iebrukumu 4.g.s. Austrumeiropā, kas izraisīja slāvu spiešanos uz ziemeļrietumiem austrumbaltu zemēs, notika šo cilšu pārvietošanās. Austrumbaltu ciltis ar masīvo, plato seju pārstāv ļoti arhaisku ziemeļeiropeīdās rases atzaru. 4. - 5.g.s. tās apmetās uz dzīvi Lietuvas vidienē un tad sāka izplatīties uz ziemeļiem, bet 6. un 7.g.s. mijās parādījās Latvijā. Vispirms Augšzemē, Vidzemes dienvidaustrumos un Rietumlatgalē. Arheologi šīm ciltīm piedēvē agrīnos līdzenos kapus. Visvairak to ir Dienvidvidzemē, tamdēļ šos baltus sauc par Vidzemes latgaļiem. Zīmīgi, ka šo baltu cilšu migrācijas strāva no Lietuvas vidienes virzījusies galvenokārt tikai ziemeļu virzienā un neieplūda Žemaitijā. Tikai kāda neliela daļa no Lietuvas ziemeļu novadiem apmetusies Dienvidkurzemē un Rietumzemgalē.

Si tiekšanās uz ziemeļiem bez ārēju speķu iespaida liecina par turēšanos pie savas Pasaules koka principiem, izraugoties jaunu dzīves telpu. No savas senākās dzimtenes padzītās austrumbaltu ciltis, pārnākušas pāri Daugavai, sakņojumu jaunajam Pasaules kokam izraudzījās Dienvidvidzemē, audzējot "stumbru" uz ziemeļiem, kura centrālā josla pēc sakrālajiem centriem vēl tagad jaušama līnijā Pļaviņas, Skujiene, Rauna, Trikāta, Jērcēni. Aptuveni starp Skujieni un Dzērbeni ir apvidus, kas īpaši bagāts ar virszemes mitoloģijai veltītiem baltu sakrālajiem centriem, un šeit arī meklējams viens no senākajiem Vidzemes latgaļu Pasaules koku "stumbra" vidiem - Pasaules vidus, viduszeme. Tagadējie Vidzemes, Latgales un Zemgales nosaukumu skaidrojumi pēc to ģeogrāfiskā izvietojuma un raksturīgākajām īpatnībām nav ar jūtamu vēsturisku segumu. Piemēram, Zemgale? nosaukumu skaidro ar zemieni, kas aizņem lielāko tās daļu, taču vietvārdi "zemgale" un "zemgali" ir sastopami ari ārpus Zemgales, kur bijuši seno novadu vai kādu citu zemju gali. 1638.gada zviedru Vidzemes arklu revīzijas dokumentos "Zemgal" uzrādīta tagadējā Valmieras rajonā, apvidu austrumos no Šauļiem. Pēc tā laika muižu un pilsnovadu zemju dalījuma šeit nekāda vērā ņemama robeža nav bijusi .1111 zemes gala jēdziens nosaukumā saglabājies no kāda senāka zemes dalījuma jēdziena. Ja atceramies arī Vidzemē Visagalu, Sakstagalu un vel citus galus, kādi nav retums, tad vēsturiskais skaidrojums Zemgales nosaukumam kā noteiktam areālam (zemes jeb apakšas pusei), pretstatā Augšzemei (augšaii, ir saprotamāks.

Tas pats ir ar Vidzemi. Ģeogrāfiski tā Latvijas vidus daļā nekādi neiekļaujas, toties vidus zemi šeit var saskatīt vairākos aspektos. Bez tam Vidzemes vārds radies laikos, kad par kaut kādas kopējas Latvijas teritoriju nebija vel ne jausmas. Bija tikai dažādas baltu un lībiešu cilšu zemes, kas katra dzīvoja savā pasaulē ar mitoloģisku tās redzējumu.

Vispār pasaules jēdziens senlatviešiem bijis ļoti daudzpusīgs. Tas saistījies gan ar noteiktu savu teritoriju zem Saules, gan ar ļaudīm, kas tur dzivojuši, gan ari ar kosmogoniskiem priekšstatiem, kas aptver visu, ko vien apspīd Saule. Ne tikai baltu, arī citu seno etnosu pirmraksta zīmēs jēdziens "pasaule" bieži apzīmēts ar tādu pašu zīmi kā "gads". Ne jau nejauši daudzos senajos priekšstatos pēc gadalaiku pilna cikla pasaule atgriezās savā pirmatnējā stāvoklī, kad ar īpašiem Jaungada rituāliem t,o no jauna vajadzēja kārtējā laiku cikla. Šajā ziņā pasaule tika iedomātā ka koks. kas aug un dzīvo gadu ciklos, atplaukdams, zaļodams un pec lapkriša atkal sastingdams ziemas miegā. Ja laiks apstātos, arī pasaule beigtu pastāvēt. Bet laiku un laikus rada Saule ar savu gaitu, tamdēļ baltu kulta vietās iekārtojums saistīts ar Saules kalendāru, un gadalaiku sagaidīšanas rituāli bijuši paši galvenie viņu dabas godinašanas reliģijā. Jau sirmā senatnē cilvēks ir nojautis pasaules kā laiktelpas butibu. Nekas nevar pastāvēt bez noteiktas telpas un laika. Daudzu seno tautu zīmju rakstos ir sastopams gan Pasaules koks, kas veido telpu, gan ari Dzīvības (arī Mātes, Cilvēku) koks, kam dažos Latvijas apvidos saglabājies ari Austras koka nosaukums. Latvju dainas tas minēts ari ka "sarkanais kociņš", kurā ik rītiņu Saule lec. Horizontālajā pasaules modeļa interpretējumā plaknē pamatos ir divi perpendikulāri sakrustoti "koki", kas simbolizē laiku un telpu. Viens "aug" pret ziemeļiem, otrs pret austrumiem. Atsevišķi zīmju pirmrakstā, ka dažadu jēdzienu apzīmējumi, tie bez citu zīmju piedevām vai orientēta pielietojuma sakrālajos centros nav atšķirami. Šādi sakrustoti koki ir pamatā arī tagad Latvijā populārajai t.s. Ausekļa zīmei.

Vidzemnieku tāltālie senči, pārvietodamies kādreizejās baltu zemes, ir saglabājuši savu sākotnējo mitoloģisko piederību pasaules saullēktu puses areālam, kas redzama vairākās rakstu un svētvietu iekārtojumu īpatnībās ari jaunajā vietā zem Saules, kur uz ziemeļiem no Daugavas iesakņots jauns viņu pasaules koks. Ka visi koki, ari tas ir audzis, sava "stumbra" vidu pārvietodams arvien tālāk uz ziemeļiem. Vietvārdi un pēdējo gadu arvien jaunu kādreizējo sakrālo centru atklājumi, vienu no jaunākajiem un lielākajiem zemes vidiem uzrāda Vidzemes centrālaja augstienē, Gaujas iztekas rajonā. Caur šejieni no Gulbenes un Tirzas austrumos, caur Dzērbeni un Skujieni, gar Rāmuļiem, Drabešiem un Ieriķiem, uz Līgatni rietumos, stiepjas ar senām svētvietām ļoti bagāta josla. Šajā joslā no vidus, kur vietvārdos dominē Elki, Elku kalni, Kriēvaiši, Krievkalni, Krīvkalni, uz austrumiem daudz Vīcēnu, Ūseņu, Baltuļu, bet uz rietumiem savukart - Rāmuļi, Ramši, Ramas. Te ir jaušams apstiprinājums lietuviešu un krievu baltu vēstures pētnieku secinājumiem par savas pasaules izkārtojumu pēc mitoloģiska pasaules modeļa. Ar to arī faktiski sākas stāsti par Vidzemes senlaikiem. Arī par daudzināto Tālavu, kurai kādreiz bija liela loma tagadējās Latvijas nosaukuma tapšana un tās tautu likteņgaitās. Tie ir stāsti par vel baltām lappusēm pasaules kultūras vēsturē.

teika par lielo liepu

Kur tagad Cēsu rajona liepa, tur sensenos laikos varena liepa augusi, un tās galotne sniegusies līdz pašām debesīm… Tā sākas kāda teika, kas 1946.gadā no liepēniešu Vedriķu māju saimnieka noklausīta. To vectēvu laikos vēl smalkak zinātāji mācējuši izstāstīt, jo no tā senlaiku dižkoka liepas nosaukums cēlies. Zviedru laikos gan svešai mēlei liepas vārds grūti padevies, tamdēļ saukuši un rakstījuši pa savai modei - Lindenkoke.

Tautas atmiņa nostāstos un teikās saglabājusi daudz vēsturisku patiesību, kuras šķietami neticamo fabulu iespaidā palikušas ārpus ievērības kā neizglītotu zemnieku blēņu stāsti. Taču nostāstos un teikās, tāpat kā tautiskajos rakstos, ir jāiedziļinās ar citu pasaules redzējumu, jo tie taču izdzīvojuši līdz mūsu dienām dažkārt pat no tāliem senlaikiem. Koks, īpaši ozols un liepa, latviešiem līdz šim vienmēr saistījies ar zināmu svētumu un ar dažādiem zemkopja ticējumiem. Bet mīti un ticējumi sakņojas dabas vērojumos gūtas atziņās. Vispirms jau, lapu koki aug tur, kur zemkopis var iekopt druvas un turēt lopus. Pīlādzis aug laba miežu zemē, bet, kur apses un melnalkšņi, tur labi padodas rāceņi. Liepa savukārt necieš seklos pazemes ūdeņus un norada uz labu bišu dravu vietu. Kopumā šadi koku vērojumi saistās ar noteiktu vidi, kuru mūsu tālie senči plašākā vai šaurākā mērogā saprata kā pasauli, un kurā koks iekļāvās ka dzīvības zīme. Pasaule, tāpat kā koki, sulo, sazaļo, nodzeltē un iegrimst ziemas miegā. Pilns šāds cikls atbilst gadam, tāpēc zīmju pirmrakstā ne tikai balti vien, gadu un pasauli apzīmējuši ar kopēju, ideogrāfisku koka atveidu. Liepa latviešu mitoloģisko uzskatu pašos pamatos saistās ar visu sievišķo, ar visa dzīvā vairošanu un uzturēšanu virs zemes. Pasaule ir virszeme, kur dzīvo cilvēks. Koks ir pasaules zīme, no kā radies mītiskais Pasaules koks, kas pirmraksta zīmju tulkojumos skaidrots arī kā Dzīvības, Cilvēka vai Mātes koks. Šie jedzieni pilnībā varēja būt attiecināti uz liepu, īpaši tajos senās pasaules areālos, kur galvenā vērība tika veltīta (virs)zemes mitoloģijai. Seno baltu savas pasaules izdalīšana no mitoloģiskās pirmatnības un izkārtošana cilvēku dzīvošanai notika pēc horizontālā Pasaules (sauksim to tā) koka interpretējuma. Šim kokam nosacīti galotne sniedzas debesīs pasaules viena malā, bet saknes savukārt tikpat nosacīti zarojās zemē pasaules otrā malā. Tātad, varens koks, kas tika uzskatīts par liepu, seno liepēniešu sapratnē varēja augt ar galotni līdz debesīm. Tagadējās Liepas apkārtne vēsturiski saistīta ar mitoloģisko pasaules koku, un šis fakts ļaužu atmiņā pamazām pārtapis teikā. Pieminētā zviedru "Lindenkoke" gan 1638.gada Vidzemes Arklu revīzijas dokumentos un kartēs uzradās kā "Linden hofi". kas latviešu zemnieka izrunā un sapratne pietuvināts tam pašam Pasaules kokam, iedomātam par liepu. Zviedri savā revīzijā fiksēja agrāku laiku nosaukumus. "Linden hoff' ir kļūdaini uzrakstīts vācu nosaukums, bet vācieši savukārt daudzus latviskos vietvārdus ir vienkārši pārtulkojuši (die Linde = liepa) vieglākai izrunai un sapratnei. Tikpat labi pirmie vācu muižnieki dabā varēja sastapties ar pagānu svēto liepu vai liepu svētbirzi ap sakrālo centru, vai ari dzinlet stāstījumus par liepu - pasaules koku, un centas to izskaust no ļaužu prātiem, ieviešot vietai vācisku nosaukumu. Miūžu nosaukumos pārāk dedzīgi vienmēr meklē sakaru ar kādu muižas īpašnieka vai arendatora vārdu, bet nevajadzētu aizmirst, ka vārdu virknē gadsimtu garumā bieži var atrast kādu sakritību ar izkropļotiem latviskiem nosaukumiem. Piemēram, ne jau visos Brenguļos un Brenguļu muižās bija saimnieks barons Vrangels. Ar tīri latvisko brenguli (brengs, brangs = ražens, dūšīgs, pamatīgs) Latvijā zināmi 11 vietu nosaukumi, no kurām tiktu 2 saistas ar muižām.

Kad vidzemnieku senči caur Lietuvas vidieni pārnaca uz Daugavas labo krastu, kas pēc arheologu secinājumiem noticis 6. 7.g.s., viņi šeit atrada mežiem bagātu mazapdzīvotu zemi, kurā sāka audzēt savas pasaules koku. Daugava vislielāko līkumu pret ziemeļiem izliec pie Kokneses, kur labajā krasta ir Pērses ieteka Šī dievīgā upe sākotnēji tek tieši no ziemeļiem, bet tad pagriežas pret ziemeļrītiem, un tad ar labā krasta divām pietekām atkal pret ziemeļiem. Tās visas ir dievīgas, labas zīmes dabā, kuras vairs neprotam saskatīt, lai gan daudzas vietas joprojām tiek apjūsmotas kā dievīgas. Pārgājiena maršrutā gar Pērsi (arh. parsas, baltkr. perša = pirmā) vispirms ritu puses krastā nevar nepaiet garām Siljēnim (tag. Siljāni) un tad upes sākumos Liepkalnam. Ši apvidus senie nosaukumi - Ari, Ariņi, Vilkares, Dubārnes, Domēni runā paši par sevi, un pēdējais laiks tajos ieklausīties, kamēr šādi senlaiku liecinieki vēl saglabājušies. Ari no Liepkalna apkārtnes pagājušā gadsimtā lubāniešos ieprecētās Edes Seržānes stāstītā teika, ka viņas dzimtās tevtēvu puses Liepkalna kādreiz esot augusi liepa, kas sniegusies debesis. Pēc mītiskā Pasaules koka horizontālā redzējuma debesis (augša) ir ziemeļos, bet zeme (apakša) dienvidos. Vidzemnieku senču lielā liepa savā stumbrā augusi augšup uz ziemeļiem aiz šī Liepkalna līdz Ērgļiem, tālāk uz augšu gar Ogri im tās ziemeļu virziena pietekām, kamēr ieaugusi Elkas kalnā. Stumbra vidus šajā joslā pārvietojies arvien uz jaunām vietām, saglabādamies viduszemes senajos vietvārdos un to no rītiem uz vakariem šķērsojošās kulta vietu virknēs. Kokam augot, apakšējie zari atmirst un veidojas jauni Liepas un ozoli augot žuburojas, veidojot it kā vairākus kokus

ar savām galotnēm. Zināma stumbra vieta kļūst par celma un nosacītu sakņu vietu kādai no galotnēm. r Ib pašu var teikt par senbaltu pasaules koku dalīšanos, kam ir dabīgs sakars ar cilšu izaugsmi, daloties tautās ar savām zemēm un saviem pasaules kokiem. Tfe gan jāatceras, ka kādreizējais tautas jēdziens bija daudz šaurāks par tagadējo. Viens un tas pats etnoss varēja veidot vairākas tautas. Arī Vidzemē kādreiz dzīvoja vairākas tautas, kuru atšķirība meklējama vienīgi žuburotā Pasaules koka mitoloģiskajās pasaulēs un to dalījumā. 8.g.s. vidzemnieku senču Pasaules koka augstākā galotne jau sniedzās līdz Abula upei, kuras tuvumā tika nolūkots jauns sakrālais centrs - Jēņu kalns, kas vēl arvien glabā savu seno nosaukumu. Jēnes seno nozīmi zināmā mērā skaidro senindu a'jana = jāšanas, pārvietošanās ceļš, virziens. Pamatojoties uz nešaubāmo senindu un senbaltu valodu radniecību, Trikātas Jēņu kalna pakājē iznīcināto Māijēņu māju nosaukums ir jāsaprot kā Māras ceļš. Patiešām Māijēņi agrākos gadsimtos iebūvēti virzienā, kurā no kalna rietumu virsotnes skatoties, riet Saule Māras dienā senā rudens laika sākumā. Vidzemes latgaļu izrunā patskanim "a" nomainoties ar "e", jēnes, jēņu un jēņu kalnu jēga nezūd. Tātad - kalns, kura virsotnē krustojas laiku ceļi, pa kuriem atnāk (atjāj) laiku dievišķie aizgādņi. Šie ceļi kādreiz sazarojuši arī Pasaules koka ikvienu jaunu galotni, iezīmējot pasauli. Lielā teiku liepa- vidzemnieku pasaules Mātes un Dzīvības koks, augdama un zarodamas jēņu kalnos, tiecās arvien tālāk "debesīs". Bija laiks, kad "liepas" stumbram raženi daloties, viena "celma" (cilmes) daļa sākās savu vārdu zaudējušā Raunas Liepkalnā, bet otra - zaru daļa Trikātas, vai senlaicīgi pareizāk sakot, Trikātes Jēņu kalnā. Celms un zari, bet pa vidu ļaužu zeme, kurai kalpo zari un saknes ar saviem mitoloģiskajiem uzdevumiem. Tās vēl šodien atbalsojas šīs Vidzemes daļas senāko tautas tērpu rakstos un krāsās, kā ari sakrālo vietu nosaukumos un izvietojumā Tagadējie Mārsnēni Debesu Tēva un Zemes Mātes pamatnojēgumos ir saistīti kādreizējā savā vietā zem savas Saules ar virszemi, ar Māras valdījumu. Šīs dievišķās aizgādnes kults bijis īpašā godā. No Krīvkalna Liekupītes lejastecē līdz citam krivu pēdas saglabājušam kalnam pie Jaunsmiltenes Veczellītēm ir sena vidus zeme. Ar savām laicīgām zemes rūpēm, un pār kuru, kā teika stāsta, saulīte lielās liepas zaros kārusi savu vainadziņu. 1b aprūpēt, pirmkārt, vajadzēja tajā zemes galā, kas "augšā" aiz Jēņu kalna - Trikātē. Lejasgals, lejpuse aiz

Raunas Liepkalna mitoloģiski saistīta ar karavīriem.

laicīga un pasaulīga talava

Seno baltu pasaules uzskata izpēte rada jaunas iespējas paskatīties uz latviešu tautas kultūrvēsturisko mantojumu pavisam citā skatījumā nekā līdz šim, kad par vienīgo vēstures uzziņas avotu tika izmantots pilskalnu un apbedījumu arheoloģiskais materiāls, kā arī cittautu hronistu kādreizējie sacerējumi, kur tikpat kā nekas nav atrodams, piemēram, par Vidzemes latgaju reliģisko dzīvi, viņu administratīvo zemju dalījumu un sociālo struktūru tajos. Jaunākais un pašreiz plašākais pētījumu apkopojums par seno baltu kultūras izkārtojumu pēc viņu pasaules modēja, ko veicis Lietuvas Zinātņu akadēmijas Valodas un literatūras institūta folkloras nodaļas vecākais zinātniskais līdzstrādnieks Norberts Veļus, dod pamatojumu zināmiem secinājumiem, runājot par Vidzemē konstatētajiem senajiem reliģiska rakstura iekārtojumiem. Tūlīt jāpiebilst, ka minēto iekārtojumu atklāšanai un sākotnējai izpētei ir bijusi pilnīgi patstāvīga gaita, kas nav varējusi iespaidoties no pēdēja laikā iznākušās N.Vēļus grāmatas "Seno baltu pasaules uzskats" vai citiem šāda rakstura pētījumu publicējumiem, kuru būtībā nemaz nav. N.Vēļus apkopotajos pētījumos kaut kādi plašāki iekārtojumi vispār nav minēti, jo tie tikai tagad ar zināmām grūtībām piesaka savu esamību, un lietuviešu zinātnieka veikums ir pašreiz vienīgais labākais atbalsta punkts minēto iekārtojumu augšāmcelšanas svirai. Ir arī savs pamatojums pieņēmumam, ka tā Vidzemes daļa, kurā ienāca un līdz 13.g.s. paguva izplatīties no savām senākajām zemēm padzītās austrumbaltu ciltis, ir visbagātākā ar savu pasauli izdalošiem un izkārtojošiem iekārtojumiem dabā. Vidzemes latgaļu kā baltu cilšu zemes, Latvijā ir visjaunākās, un to tapšanai, ienācējiem svešā vietā saduroties ar tikpat svešiem somugriem, radās savā ziņā ekstrēmi apstākļi, kas lika pastiprināti rūpēties par sakrālu nodrošinājumu jaunajām zemēm zem Saules. Par to liek domāt īpaši izteiktu un plašu, pasaules modeli balstošu, svētvietu sakoncentrējums kādreizējās robežjoslās ar somugru cilšu apdzīvotām zemēm. Visplašākā un tiešākā saskare ar citas ticības tautu pasauli bija seno vidzemnieku jaunākajai zemei Tālavai jeb senākā izrunā Tolovai. Konfrontējošā saskare ar kareivīgajiem ziemeļu kaimiņiem, tagadējo igauņu senčiem, vēstures gaitā Tālavu padarīja par savdabīgu ieroci 13.g.s. vācu agresoru rokās, kas savās katoļu baznīcvalsts izveidošanas iecerēs uzrīdīja tālaviešus igauņiem. Tas bija viens no galvenajiem faktoriem, kas izšķīra senās Latvijas un Igaunijas tautu likteņus iekarotāju ieceru labā. Par tā laika traģiskajiem notikumiem katoliskos agresorus slavinošas ziņas ir atstājuši kāda, par Latviešu Indriķi dēvēta, atmiņu pieraksti, kas tagad pazīstami kā Livonijas hronika. Pirmās tautas atmodas nacionālā romantisma gaisotnē par dažiem Livonijas hronikā visai virspusēji minētiem notikumiem radās literātu sacerētas leģendas, kas vēlāk kļuva par cēloni vēstures pētnieku kaislīgiem, dažu, hronista nenorādītu, vietu meklējumiem. Tāda ir joprojām nenoskaidrotā Beverīnas pils atrašanās vieta. Dažādu viedokļu cīniņos noskaidrojies tikai tas, ka ar līdz šim izmantotiem vēstures uzziņas līdzekļiem šis jautājums nav atrisināms. Uz Beverīnas pils godu konkurējošajos pilskalnos atrodamais arheoloģiskais materiāls neko tuvāk liecināt nevar, kamēr nebūs izpētītas citas, līdz šim neizmantotas vēstures uzziņas jomas. 13.g.s. Vidzemes latgaļu pilis nebūt vēl nebija izteiktu feodālo valstiņu centri. Lai pareizi saprastu atsevišķu piļu raksturu un uzdevumus, vispirms tās ir jāiekļauj senajā pasaules modelī, kurš bija pamatā vēl arī Beverīnas laika Tālavai ka valstiskam veidojumam. Baltu pasaules uzskats bija izveidojis savu valsts jedziena variantu, ko izteica ar vārdu "zeme", un kas atšķīrās, piemeram, no vācu feodāļu uzskatiem par valsti un valstiskiem valdījumiem. Bet tas vien nedod iemeslu apgalvot, ka "Livonijas pagāni" savā attīstībā bija atpalikuši, jo, lūk, viņiem 13.g.s. nav bijusi tāda pat saprašana par valstiskumu kā iekarotājiem. Dažādu valstiskuma jēdzienu sadursme notika arī nesen, vēl 20.g.s., kad citi agresori no austrumiem Latvijas valsts iekārtu pasludināja par novecojušu, atpalikušu un nekam vairs nederīgu. Noteikta apvienojoša iekārta, kas ietver noteiktu apdzīvotu teritoriju, ir jebkuras civilizācijas pamatā. Tā kā noteiktā iekārta apvienotas teritorijas 13-g-S- bijušas ari senajiem vidzemniekiem, tad jārunā būtībā par cilvēces civilizēšanās procesos baltu radītiem valstu paveidiem, kuru pamatā nebija kādas atsevišķas personas īpašumi un griba, bet gan pasaules uzskata izstrādāti likumi. Protams, tas neizslēdz īpašumu tiesības un dažādu pakapju varas privilēģijas, taču īpatnības kopējā valstiskuma uzturēšanas pienākumos bija tieši tās, kas var palīdzēt atrast zināmas atšķirības starp senās Tālavas pilīm, vadoties no to atrašanās noteiktos, pēc pasaules modeļa iedalītos, mitoloģiskos areālos. Tālava savā izaugsmē bija un palika vispirms "sava pasaule". Tajā noteicošie bija pasaules likumi, kas bija jāie\'ēro, lai "sava pasaule", šinī gadījumā Tālava, varētu pastāvēt. Bet pasaule ari šodienas skatījumā nav kaut kas viengabalains un nemainīgs. Nav arī šodien apstrīdams, ka to veido laiks un telpa. Tālaviešiem šī mūžīgā patiesība saistījās ar gadalaikiem un ar Pasaules koka aptvertu teritoriju. Viss laicīgais šāda pasaulē bija saistīts ar laika gaitu, ar laiku cikliem gadā, kas noteica laicīgos procesus un laicīgās rūpes cilvēku eksistencei. Savukārt viss pasaulīgais zem Saules attiecināms uz teritoriālām zemes lietām, izdalot "savu pasauli" un nodrošinot tās pastāvēšanu. Gadalaikus un līdz ar to visu laicīgo, uztur Saules gaita no austrumiem uz rietumiem. Pasauli kā telpu (teritoriju) uztur Pasaules koks, kas "aug" no dienvidiem uz ziemeļiem. Šie divi, visu zem Saules uzturošie pamatu pamati ir zimju rakstiem izteikti ar sakrustoto "koku" zīmi. Tie ir izteikti arī tagad populārajā "Ausekļa" zīmē. Tā kā arī šodien jebkuru zināmai kārtībai izdalītu teritoriju var pieņemt kā daļu no visa zem Saules, tad senais baltu valstiskuma jēdziens, kas veidots pēc sava noteikta pasaules modeļa, kļūst saprotamāks un tuvina kādreizējām "pagānisma laiku" laicīgajām un pasaulīgajām problēmām. Tās ļaužu starpā ir bijušas sadalītas, vieniem iedalot laicīgās, citiem pasaulīgās rūpes. Savukārt trijās ļaužu kārtās tās dalījās starp priesteriem un amatniekiem, zemkopjiem un lopkopjiem, un starp karavīriem. Tfe būtu meklējami ari skaidrojumi atšķirībai viena apvidus tautastērpos jeb godu drānās, īpaši to izrakstījumā un dominējošajās krāsās.Dalot pienākumus un varu, senie balti, protams, nenodalījās savos valstiskajos veidojumos īpašās priesteru, zemkopju vai karavīru teritorijās. Mitoloģiskie pasaules modeļa areāli vispirms noteica īpaši godā turamus ticības svētumus, kas sadalījās starp četru debespušu zemes stūriem.

Stūru stūriem tēvuzeme,

Rakstiem baltas villainītes…

Ikvienu punktu zem Saules var pieņemt par pasaules centru. Ar to pasaules būtība nemainās. Šī, visa relativitātes atskārsme, baltiem nākusi līdzi no tāliem aizlaikiem, un tā bijusi pamatā arī jaunai Tālavas zemes iedalīšanai, izraugot tai savu vidu. Spriežot pēc sakrālo centru virknējumiem un senākajām robežu iezīmēm, tas varēja būt izraudzīts pie tagadējiem Mārsneniem, kur augšanai laikā un telpā pārkrustīti visu veidojošie "koki", kuru mitoloģisko sakņu sākumi meklējami gan pie Raunas, gan Kauguru pagasta Krīvkalnā. Savukārt kādreizējie galotņu sākumi rodami Trikatas Jeņu kalna un Smiltenes "Veczellīšu" kalna svēto zīmju akmeņu pārpalikumos. Četri zemes stūri, un pie katra no tiem bijusi zemi sargājoša pils. Vēlāk, pārejot Abulu, gar Viju iedalīti jauni stūri ar Vijciema un Mēru pilīm. Pilskalnu izvietojums dabā, tāpat tiem tuvējie svētkalni, aptuveni vienā virzienā un attālumos, šajā citu baltu cilšu agrāk vai vēlāk nepārkrustītā un stūros nedalītā Latvijas apvidū, saglabājis neskartus seno vidzemnieku principus, daloties atsevišķās zemēs. Protams, šādas .nesajauktas zemes iedalīšanas pēdas saglabajušās

tikai no pašiem jaunākajiem "pagānisma laikiem" senāk maz apdzīvotos apvidos, kur nenācās uzslāņot savu zemes dalījumu kādam citam, agrākam zemes dalījumam, tādējādi radot vēl kādas pilis un svētvietas. Pārceļoties uz Gaujas labo krastu, Tālavas latgaļi, piemēram, tagadējās Valmieras vietā varēja atrast lībiešu nocietinātu apmetni, kuru pārņēma savā varā un turpināja izmantot kā savu vienā no Aizgaujas zemju nostūriem. Aizgaujas Tālavai tiek pieskaitīta arī kādreizējā latgaļu pils Rankā, kas saistās ar zemes daļu starp Gauju un Tirzu, un, kas palikusi sāņus no Livonijas hronikā aprakstītajām igauņu karu norisēm Tālavas vidienē, kur visbiežāk saiknē ar Beverīnas pili pieminēta Trikāta. Līdz šiin tas bijis viens no iemesliem, kāpēc Trikātas latgaļu pils uzskatīta par Beverīnu. Taču igauņi savos karagājienos skarot Trikātu, kas bija liels novads Tālavas zemē, tiklab varēja aplenkt domāto Beverīnu kā Trikātā, tā Cērtenē, Raunā vai Pekas kalnā. Visi iespējamie varianti, vadoties no hronikas ziņām, jau ir pārspriesti un nav devuši neapgāžamus slēdzienus. Varbūt tagad palīdzēt var savdabīgais seno zemju modelējums? Pieņemsim, ka viena no minētajām četrām pilīm bija Beverīna. Pasaules pārkrustījums ar "kokiem" tās iedala pa pāriem pie laicīgām un pasaulīgām lietām. Kādi uzdevumi Tālavas valstiskuma uzturēšanā bija Beverinas pilij? Laicīgi vai pasaulīgi? Visas tās rūpes un pienākumi, kuras uzlika laiks savos gadalaikos, tika pieņemti kā laicīgi un zīmēs izteikti ar horizontālo austrumu - rietumu virzienu. Zemes un lopu kopšana, sētu un saimju uzturēšana - tās visas bija galvenās laicīgās lietas, kuras ļaužu kārtās vispirms pārvaldīja zināma priesteru kategorija, zemes kungi un saimnieki. Pasaulīgās lietas saistījās ar pasaules kā dzīves telpas audzēšanu, uzturēšanu un sargāšanu. Pasaulīgo zīmju rakstus izteica saistībā ar vertikālo pasaules koku. Jā, bet kur tas rakstīts? Vispirms jau laicīgo vai pasaulīgo lietu kārtotāju cimdu un apģērba rakstos. Zīmējumos redzams cimda pamatraksts, kurā blakus likti laicīgo un pasaulīgo zemes lietu apzīmējumi. Raksts sākas ar pasaulīgo un turpinās ar ievadu vēstījumam par pasaulīgā klātbūtni tālāk uzrādītās laicīgās lietās. Tādus cimdus kādreiz nav nēsājuši vienkārši ļaudis. Tāpat kā puikas nenēsāja līgavu cimdus. Bet kādus nēsaja Beverīnas pils ļaudis? Kādā mitoloģiskajā Tālavas areālā atradās šī pils? Talavas laicīgā un pasaulīgā dalījuma izpēte, vispirms jau svētvietu sakrālā iekārtojuma atšķirībās, tāpat cits arheoloģiskā materiāla skatījums, ļauj iziet no līdzšinējo viedokļu apburtā loka, kas nu jau otro gadsimtu tur savā gūstā Beverinas noslēpumus.

©

I

I

l.zim.

I

2.zīm.

vilku gāršas teiksmas un patiesības

Vēl mūsu gadsimta 40-to gadu beigās nostāstu zinātāji atcerējās, ka kādreizējā Jaunvāles pagasta nostūri Valmieras rajonā ap Zābaku kalnu saukuši par Naudas kaktu. Iesauka esot radusies laikos, kad te reiz zviedru zaldātiem, no ienaidniekiem atkaujoties, apkritusi ratos naudas lāde, un viss saturs izbārstījies. Tolaik te kalnā bijusi baznīca, bet lejāk rietu pusē, kur gājis ceļš uz muižu, kapsēta. Vientuļiem braucējiem vēl vectēvu laikos ap šo vietu visādi rēgi rādījušies. Reiz melns vīrs Platkāju saimnieka zirgam pat pavadās esot ieķēries un rājies, ka ratu rībēšana viņa lielkungam mieru traucējot. Varbūt zirgs vilkus saoda un tāpēc rāva sāņus, bet Platkājis gan dievojies, ka tam melnajam pat zobenu redzējis. Kā nu toreiz īsti bijis, to vairs neviens nepateiks, bet ar daudziem nostāstos daudzinātiem zviedru kapiem bieži ir tā, ka tautas atmiņa no šīm vietām pārmantojusi daudz senāku laiku atbalsis. Novadpētnieks Jānis Rozenbergs, kas tepat cempēniešu Vecbāģos mūžu nodzīvojis un savā laikā palīdzējis H.Enzeliņam vākt materiālus par Trikātas apkārtnes vēsturi, zināja stāstīt, ka pēc dažiem nostāstiem Zābaku kalns senlaikos saukts par Saules vai Sauļu kalnu. Tas varējis būt vēl pirms zviedru laikiem, jo zviedru muižu redukciju dokumentos par to ziņu neesot. 1947.gadā, tepat Zosniekos dzirdētajos nostāstos tika pieminētas Bramaņu mājas vai ciems, kas te sen atpakaļ esot bijis. Laikam jau ciems, jo pašiem savs Sauļu pagasts bijis, kas muižai allaž devis klētniekus, šķilterus un vagarus. Velnam dvēseles šie bija pārdevuši, un nevalodās par Naudas kaktu, vēl pirms pirmā pasaules kara tenkots, ka Zidavu saimniekam pūķis mantu sanesot. Mēra laikos, kad ļaudis visapkārt krituši kā mušas un tikai Naudas kakts palicis neskarts, baznīckungs pierunājis zemes kungus sērgas uzsūtīšanā pie vainas turētos, šķīstīt ar uguni, un tā tas ciems nodedzināts un zeme sadalīta viensētās, piedalot muižas īpašumiem.

Šos nostāstus varētu ari nestāstīt, ja vien 1986.gadā, Naudas kaktā, kur tās domātās spoku vietas, mežstrādnieki nebūtu uzgājuši dīvaini izkalto akmeni. Patiesībā izcirtums atsedzis veselu akmeņu lauku, kura vidū balto viens, plakans un apaļš kā milzīgs siera ritulis. Akmens virsmā redzami tādi kā stari vai tāda kā pār apvārsni pacēlusies piecstaru Saule, kas ir tajā pusē akmenim, pret kuru vienmēr Saule redzama. Ziemeļu pusē, kur Saules nekad nav, atstāts tukšums. Akmens apstrādātās virsmas diametrs 120 cm, neapstrādātās pamatnes 165 cm, augstums 85 cm. Kādam nolūkam akmens izkalts un šeit atstāts? Kas un kad to darījis? Dzirnakmeņi tā nekad nav kalti. Pirmkārt jau, šāds ornaments virsmā tiem ir lieks, otrkārt, smagā roku darba laikos neviens meistars neriskēja līdz gatavībai apstrādāt akmens vienu pusi, sākotnēji neapskaldot ari otru pusi. Bet dzirnakmeņu kalšanā tā ir "ražošanas tehnoloģijas" prasība. Treškārt, vietējo atmiņās nav nekādu ziņu par šāda akmens kalšanu un vispār par šādu akmeni. Jā, esot gan kara laikā vācu okupācijas gados Valmieras akmeņkalis Koncis te saskaldijis vairākus akmeņus kapu pieminekļiem, bet tas bijis tuvāk Rudiņiem, kur jau vienādiņ tādi kā apkalti kapakmeņi gulējuši.

Patiešām, kādus 350 m uz ziemeļaustrumiem no apaļā akmens ir vēl citi, ne mazāk interesanti akmeņi. Kāds 190 cm garš, 90 cm plats un 60 cm augsts sarkanīgs akmens atgādina rupji apskalditu kapa virsu vai sarkofagu. Tuvumā otrs tāds pats, tikai trīsreiz isāks. Ta vien liekas, ka šis mazakais gabals atskaldīts no lielākā, kurš pēc tam pārvietots tālāk. Ap mazāko, jau valstīto, zemē daudz atskaldītu šķembu, kādu ap lielāko ļoti maz. Pēdējais sāna šaurā atsegumā rāda, ka guļ te neaiztikts jau ļoti ilgi. Akmens, gulēdams uz plāna trūdzemes slāņa, laika gaitā apaudzis ar trūdzemi vidēji 24 cm biezā slānī. Pēc mežu speciālistu atzinuma, kā ari salīdzinot ar zināma vecuma analogu mežu trūdzemes slāņiem un ņemot palīgā ari sēņu "raganu riņķus", trūdzemes slaņa pieaugums 100 gados vidēji šeit svārstījies no 4 līdz 5 cm. Tātad kapakmens" te guļ jau 600 - 480 gadus. Kalendāra rēķinos tas norāda uz laika posmu starp 1380. un 1510.gadu. šajā laikā Livonijā notika pāreja uz dzimtmuižām un zemnieku pārvēršanu dzimtcilvēkos. Muižām nepakļautajos zemnieku pagastos vēl saglabājās sena pašpārvaldes kārtība un ari daudz kas no tautā tik dzīvīgā pagānisma, ar ko dramatiska ciņa turpinājās vēl turpmākajos gadsimtos. Akmeņu aplis, kurā iekļaujas ari minētie "kapakmeņi", uzrāda daudzas kulta vietas pazīmes. Apļa centrā un āderu krustpunktā redzama nošķeltas piramīdas veidā sakrauta kaudze no galvas lieluma un mazākiem akmeņiem. Sajā gadsimtā kaudzes rietumu stūri meklēta apslēpta manta. Arī vidu. Šajās vietās konstatējams, ka kaudze uz radusies vēlāk uz 4x4 m liela, akmeņiem bruģfta rombveida laukuma. Mūsu gadsimtā kaudzi jau segusi sūnu sega. Kaudzes stūri pavērsti pret ziemeļu-dienvidu un austrumu- rietumu virzieniem. Iepretim austrumu stūrim, aplī akmens,.kurš uzrāda senu kultakmeņu pazīmes. Akmenī iedobta zīmes veida rieva, kādas ir daudzos šī apvidus Māras akmeņos. Arī te zem akmens meklēta manta. Bija taču pirms mums pēdējos divos gadsimtos mantas kāri racēji, kas vēl labi zināja, kur aptuveni kaut kas varētu būt. Dažkārt šādu meklējumu pēdas vēl noder vismaz par senvietu uzrādītājām. Meklētāji kādreiz sajaukuši ari dīvainu akmeņu krāvumu ārpus apļa, ziemeļrietumos no kaudzes. Nelielā taisnstūra laukumā te noteiktā kārtībā bijuši sakrauti akmeņi, ar tādu kā atveri pret rietumiem. Otrs, neaiztikts, figurāls akmeņu veidojums ir ārpus apļa, pret nošķeltā piramīdā sakrautās kaudzes rietumu stūri (l.zīm.) Kā cilvēka roku darbs tas grūti apšaubāms. Taču šī krāvuma akmeņi ieauguši trūdzemē jau no pamatslāņa, uzrādot senāku izcelsmi par sarkanīgajiem "kapakmeņiem". Vismaz par 100-200 gadiem, ko var teikt par mazākajiem, lokā liktajiem akmeņiem. Lielākie "sēž" gruntī. Kad Platkāju saimniekam tas melnais vīrs ķēries zirga pavadās, te vēl nebija nocirsta drūmā Vilku gārša. No tās laikiem vēl saglabājusies Vilku bedre. Vismaz Zosnieku puikām bedri tā nosaucis Būbu saimnieks un kā tādu to rādījis. Muižas laikā te barons vilkus ķēris ar tīkliem, tos iebarojot ar bedrē iemestiem jēriem. Arī Vecbāģu Jānis Rozenbergs atcerējās, ka viņa tēvs puikas gados par "cetvertņiku" piedalījies vilku ķeršanā.

Var jau būt, ka bedrei, kas vareniem akmeņiem piekrauta, redzama dienvidrietumos no apļa, nav nekāda sakara ar šī nostūra pagānisma laikiem, taču meklējot analogas senlaiku pēdas, ir jāpiemin tāds pats Cīravas mazos 1987.gadā uzietais aplis un akmeņiem izlikts četrstūris. Embūtes tuvumā ir Vilku lauks, turpat Veres kalna pakājē sarkofagam līdzīgs akmens un netālu Krīvkalns. Sava sakarīga līdzība ir saskatāma abu apvidu atradumos un vietu nosaukumos. Arī Zābaku kalna nokalnes beigās ir akmeņu aplis ar kapakmenim vai sarkofagam līdzīgu akmeni, ir Vilku gārša un Vilku bedre. Zābaku kalns kādreiz saukts par Saules vai Sauļu kalnu, un nostāsti par zviedru baznīcu saistāmi ar iespējamu svētkalnu. Tikai 4 km no šejienes ir Jēņu kalns - jau 19.gs. dokumentos, kā arī daudzos nostāstos tas minēts kā svētkalns. Bet kāds visam tam sakars ar domāto Saules ornamentu apaļi kaltajā akmenī? Laikā starp 1380. un 1510.gadu, kad senā pagānisma kulta vietā uzradušies apkaltie akmeņi, varēja akmeņu lauka vidū, turpat netālu, uzrasties arī apaļais. Svētkalnu laiki bija pagājuši, un kristīgā ticība spieda pagānisma bastionus ierīkot nomaļās vietās mežos un purvu salās. 1988.gada Dabas un vēstures kalendārā arheologs J.Urtāns stāsta par svētajiem mežiem. Šādu mežu jeb dieva dārzu pēdas saglabājušās ap vairākiem senajiem svētkalniem.

Piemēram, Latgalē Saules kalna pakājē ir vieta, kuru sauc par Dieva dārzu. Apļi mežos norāda uz šo mežu kādreizējo svētumu, kur ierīkotas noteiktas kulta vietas. Vilku gārša arī bijusi tuvu svētkalnam ar savu apli un vēl citiem akmeņiem. Baltu mitoloģijā ir daudzas ļoti senu ticējumu un rituālu atbalsis. Interesantas ziņas apkopotas žurnāla "Tehnika molodjoži" dažās iepriekšējo gadu publikācijās. Rakstu sērijā "Aizmirsto civilizāciju mīkla" ir G.Jerjomenko raksts "Saisti Sauli akmens ķēdē", kurā stāstīts par padomju un ārzemju zinātnieku senās megalītiskās kultūras pētījumiem. Ar Sauli un uguni saistītie indoeiropiešu rituāli skaidrojami ar tiekšanos maģiski saistīt gaismu un siltumu pie savām dzīves vietām. Sim nolūkam kalpojuši dažādi un lieli iekārtojumi no akmeņiem. Megalītisks - tulkojumā saprotams kā liels veidojums no akmeņiem. Un vai tad tie upurējumiem, noteiktiem sakārtojumiem, kā arī dažādas izcelsmes rētām un zīmēm apzīmogotie akmeņu lauki, kuros meklējam mūsu senču astronomijas pēdas, ari nav megalītiski pēc savas būtības? No apaļā Saules ornamenta akmens kā izstieptas ķēdes saulgriežu laika Saules lēktu un rietu virzienos saskatāmas akmeņu rindas. Šeit sevišķi iezīmējas virziens, kurā lec Saule vasaras saulgriežos. Ak, šīs rindas! Var taču visādas rindas saskatīt jebkurā akmeņu laukā, ari meliorātoru saveltā, ja vien tikai arī tajos būtu akmeņu rētaino muguru mīkla! Kā lai piekrīt, piemēram, atmosfēras ilgstošas iedarbības hipotēzei, ja redzamajās rindās vienu akmeni atmosfēra nikni grauzusi, bet turpat blakus otru atstājusi pilnībā neskartu? Vai tie neskartie būtu rindā iestājušies vēlāk? Tāda aina redzama gan Vijciema Bitarīnkalnā un Briņķu silā pie Vaidavas pilskalna, gan ari Kauguru Krīvkalnā. Protams, šajos akmeņu laukos ir dažāda sastāva akmeņi. Citi cietāki, citi mīkstāki, taču šoreiz runa ir par blakus gulošiem vienāda sastāva akmeņiem. Arī par rētām, ko neatstāj atmosfēras, bet uguns spēcīga iedarbība. Mūsu senči uz saviem kulta akmeņiem uguni nekūra. Ir dokumentālas un nostāstu liecības, ka to darījuši tie, kas postījuši ar "šķīstīšanas uguņu" palīdzību pagānu Velna kalpības vietas. Uguni ielaida ne tikai svētkoku dobumos, nocirta un dedzināja tos, bet sakūra ari sārtus uz akmeņiem ar burvju zīmēm. Lūk, tepat Naudas kaktā mēra uzsūtīšanā vainoto Bramaņu ciemu vai Sauļu pagastu zemes kungi likuši šķīstīt ar uguni. Un vecas uguns atstātas plaisas un rētas akmeņos ap Saules simbolu ir. Tādas ir arī akmens krāvumos un aplī ap sakrauto kaudzi. Tie bija visdziļākās māņticības laiki, kad pekles nešķīstības spēkos līdzvainotiem akmeņiem sargājās tuvoties, kur nu vēl tos izmantot kādām praktiskām vajadzībām. Māņticība un baznīckungu dusmas palīdzējušas akmeņu laukiem saglabāties neizvazātiem līdz mūsu gs.

sākumam. Kā liecina vēstures dokumenti, svētkalni un citas kulta vietas daudzviet izpostītas zviedru laikos, un visvairāk tās postīt sūtīti kareivji. Naudas kakta Vilku gāršai, acīmredzot, zviedru postīšanas kampaņas gājušas secen un, kas zina, varbūt tieši šis apstāklis veicinājis nostāstus par zviedru kapiem. Savus kapus taču neviens neposta! Bet lielkungs, kura miers te sargāts? Vācieši un zviedri savus kungus un karavadoņus nomaļos meža stūros neapbedīja. Runa var būt vienīgi par pašu latviešu lielkungu. Nostāsti nav radušies gluži ne no kā. Sevišķi, ja saistīti ar konkrētu vietu. Tautas atmiņa saglabājusi tūkstots un vairāk gadus vecas dainas. Kamdēļ tā nebūtu saglabājusi kaut neskaidras ziņas par ilgi neaizmirstamiem un tautai liktenīgajiem 13.gs. notikumiem? Vēl 4 km aiz Jēņu kalna ir Kaupi, kur esot bijis Tālavas lielkunga Tālivalža miteklis. Livonijas hronika zināmā mērā apstiprina šādu versiju, jo Tālivaldis 1213.g. leišu, bet 1215.g. igauņu sagūstīts vienmēr ārpus pils, pēc visa spriežot, meža slēpņu tuvumā. Šāda viņa rīcība, sevišķi ienaidnieku sirojuma laikā, nav savienojuma ar karadraudzes vai pils vecākā pienākumiem. Lielkunga - zemes galvenā lēmēja un garīgā vadoņa tā laika funkcijas neizslēdz piederību pie priesteru kārtas, par kuru mēs pagaidām zinām ļoti maz. Šāda varbūtība pieļauj Tālivalža uzturēšanos mežos saistīt ar priestera pienākumiem un kulta vietām, ar slēpņiem svētajos mežos. Hronika vēsta, ka Tālivaldis bija iznācis no meža slēpņa, kad viņu sagrāba igauņi un nomocīja. Vēsturiskas personas ir ar miesu un asinīm, tāpēc pēc nāves nevarēja izgaist bez pēdām. Novadpētnieka Jāņa Rozenberga 30-tos gados dzirdēts nostāsts vēsta, ka nomocītā lielkunga tuvākie ļaudis izņēmuši viņam sirdi un apglabājuši dziļi mežā. Visticamāk kādā no svētajiem mežiem - dievu dārziem. Senlaiki vēl arvien mūs uzrunā daudzās vietās, arī ar Vilku gāršas akmeņiem, kur senākais godināts ar jaunākos laikos papildināto, un, kur vēl dzimtlaiku sākumos Saule jau leģendām apvītajai Tālavas zemei piesaistīta ar zemnieku pagastam pārāk bramanīgu vērienu. Un, varbūt, vairs ne tik daudz maģijai, kā seno brīvlaiku atburšanai, aicinot palīgos no veļu valstības sentēvu un Tālavas pēdējā lielkunga garus. Protams, tā ir hipotēze, bet ikviena hipotēze ir patiesības pēdu meklējumu sākums.

@ -

kur dzīvoja tālivaldis?

Tautā saglabātie nostāsti un teikas Tālivaldi iztēlo kā senās Tālavas ķēniņu, kas dzivojis pilī, nēsājis zelta kroni un bijis noteicējs visos jautājumos. Diemžēl šajos stāstījumos jaušama feodālisma kundzības gadsimtos radusies sapratne par valdniekiem un ķēniņvalstīm, kas aizēnojusi atmiņu par senajiem pašu kungiem un viņu dažādo lomu Tālavas zemē. Livonijas hronikā Tālivaldis minēts tikai kā viens no latgaļu vecākajiem. Tautas piedēvētais ķēniņa tituls jāpieņem kā vēlākos laikos radies vēsturiski populāras personas pielīdzinājums apspiedēju augstākajiem valdniekiem. Hronists Latviešu Indriķis 1212.gada notikumu aprakstos par Tālivaldi stāsta: "… Un sapulcējās liels (leišu) karaspēks, pārgāja pār Daugavu un nonāca letgaļu zemē, izlaupīja ciematus un nonāvēja daudzus; un nonāca līdz Trikātai un sagūstīja Tālibaldu, šā novada vecāko un viņa dēlu Varibulu…" Saiknē ar kādu no pilīm Tālivaldis pieminēts aprakstos par gatavošanos karam ar igauņiem, kur teikts: "… sūtīja letgaļu vecākie, Rūsīns no Soteklas pils, Varidots no Autīnas, Tālibalds no Beverīnas un arī Bertolds, bruņinieku brālis no Cēsīm, savus sūtņus pie igauņiem…" No šī izteikuma varētu pieņemt, ka Tālivaldis dzīvojis pilī, ja vien nepastāvētu fakts, ka kara darbības laikā viņš divreiz sagūstīts ārpus pils. Pirmoreiz jau pieminētajā leišu iebrukuma laikā, kad viņam palaimējās no gūsta izbēgt, bet otrreiz 1215.gadā, kad viņu saķēra igauņi un nomocīja. Izklausās visai dīvaini - ienaidnieki iebrūk zemē, aplenc pilis, kuru aizstāvji tās varonīgi nosargā, bet pa to laiku zemes valdnieks bēguļo kaut kur pa mežiem un atkārtoti tiek saķerts. Pēdējā, liktenīgajā reizē Tālivaldis kritis ienaidnieku rokās, kad bija atgriezies no meža slēptuves pie pirtīm. Protams, ne jau pilī. Abi ienaidnieku uzbrukumi nav bijuši negaidīti, jo karš plosījies visapkārt jau daudzas dienas. Tālivalda dīvainā rīcība izskaidrojama vienīgi ar pienākumiem, kas ari kara laikā lika viņam uzturēties mežos ārpus pilīm. Te nu jāatceras laicīgās un pasaulīgās varas dalījumu starp zemes kungiem. Pēc hronikas ziņām Tālivaldis nav nekad un nekur ņēmis dalību kara norisēs. Vienīgā reize, kur Tālivaldis piedalās latgaļu vecāko kopējās "ārlietās", ir jau pieminētā sūtņu sūtīšana pie igauņiem. Tad vēl ir miera laiks, kad ieroči klusē, un notikumu arēnā galvenie darītāji nav vēl kļuvuši ne Tālivalda abi vecākie dēli, ne Sateklas Rūsīns un Autīnes Varidots, kuri vēlāk vāc kopā tālaviešus karagājieniem un sadarbojas ar vāciešiem pēc saviem ieskatiem. Daži vēsturnieki, piemēram, J.Krodznieks to mēģina skaidrot ar novadu vecāko mantisko stāvokli un praktiskām iespējām. Kara laikā noteicēji kļuvuši tie, kam lielāks karotspējīgo skaits un kas dūšīgāki un jaunāki. Ari kam lielākas un stiprākas pilis, kur var patverties no plašas apkārtnes. Taču pēdējais arguments atkrīt jau tūlīt, jo Livonijas hronikā skaidri teikts, ka sūtņus sūtījis arī latgaļu vecākais Tālivaldis (Tolibaldus) no Beverīnas. Savukārt Beverīnas pils kara aprakstos figurē kā stipra, kuru igauņi vairākkārt velti mēģinājuši ieņemt. Atkrīt arī vecuma vai fiziskā vājuma varbūtēja iespēja. Kā jau redzējām, 1213.gadā Tālivaldi sagūsta leiši, bet viņam laimējas izbēgt, un, hronista vārdiem runājot, kad desmit dienas nebija maizi ēdis, priecīgs atgriezās savā tēvzemē. Cienījama vecuma sirmgalvim tas nebūtu pa spēkam. Atliek vienīgi pievērsties laicīgās un pasaulīgās varas dalījumam, kas katram no latgaļu vecākajiem uzlika savus pienākumus un piešķīra īpašas pilnvaras. Uzturēšanās kara laikos mežos, novada vecākajam izskaidrojama vienīgi ar priestera pienākumu pildīšanu. Te jāatceras baltu svētie meži, kuros pastāvīgi uzturēties drīkstējuši vienīgi priesteri. Šeit nedrīkstēja nogalināt nevienu dzīvu radību. Arī savu visniknāko ienaidnieku. Hronista sapratnē tāds mežs varēja būt viņa pieminētie meža slēpņi. Bet varēja svētajos mežos būt ierīkoti patiešām īpaši slēpņi, kur dievišķā aizsardzībā tika slēptas pasaulīgas vērtības. Neviena tā laika pat visstiprākā pils nebija pasargāta no nopostīšanas un izlaupīšanas. Par noslēptām un noburtām Tālavas bagātībām ir saklausīti vairāki nostāsti, bet, savukārt, tā pati Livonijas hronika vēsta, ka Tālivalda dēli vienā reizē salaupījuši igauņos trīs Livonijas podus sudraba un visu aizveduši pie tēva uz Beverīnu. Kara laupījuma dalīšana un p<t tam noteiktas daļas vešana uz Tālivalda pārvaldīto novadu, hromi^ minēta jau pašos igauņu kara aprakstu sākumos. Savukārt igauņi sagūstīto Tālivaldi spīdzinājuši ur uguns tikai tādēļ, lai iegūtu viņa ziņā esošo naudu. Taču šoreiz tas nav galvenais. Tālavas augstākās varas pārstāvju dzīves epizodes palīdz rast skaidrību vēstures patiesībās.

Kā visām vēsturiski reālām personām, arī Tālivaldim bija sava reāla, cilvēciski ikdienišķa dzīve, kas nevarēja pagaist bez pēdām vēlāko laiku dokumentos, ne arī tautas atmiņā un gadsimtos maz izmainītā vidē, kur viņš dzīvojis. Daudzas trikātiešu vecsaimniecības nav vērā ņemami mainījušas savas sākotnējās vietas gadsimtiem ilgi.

Vienīgi dažu saimnieku paaudžu stafetē izmaiņas ienesuši kari un mēra epidēmijas. Pirms pirmā pasaules kara vēsturnieku P.Abulu ieinteresējuši "Kaupu" "māju saimnieka nostāsti, ka šo māju pirmo īpašnieku pirtī ar uguni nomocījuši sirotāji, kas meklējuši naudu. Šis esot bijis varen bagāts. Stāstītājs nav zinājis teikt, kas tad īsti bijis šis viņa bagātais sencis. Tas nostāstiem piešķir vēsturisku ticamību. Tikai te ir savi "bet". Tālivaldim bija vismaz trīs dēli, spriežot pēc hronikas ziņām, un, protams, varēja būt ari meitas. Bija mazbērni un mazbērnu bērni. Visiem viņiem, izveidojās savi dzimtas zari, un ne vairs dzimtas tēva sētā. Tamdēļ ir pamats šaubīties, ka šī tēva sēta bijusi tagadējie "Kaupi". Šo māju saimnieks īstenībā varēja būt kāds no nomocītā bagātnieka mazdēliem, kas šeit iebūvējies. Dzimtas zaros saglabātais notikums ar senci te izdzīvojis visilgāk. Bez tam zviedru 1638.gada zemes revīzijas dokumenti liek domāt, ka "Kaupi" ir atdalījušies no turpat blakus esošajiem "Vēžniekiem", dēliem sadalot zemi. Zīmīgi, ka "Kaupu" saimnieks ar 1638.gadu sāk pildīt muižas klaušas, bet Vēžnieku" saimnieks Andrejs, kas reģistrēts kā muižai nepakļautais, turpina brīvi saimniekot ar iedokumentētu piebildi "ist noch frei" (ir vēl brīvs). Tātad pārmantojis "Vēžnieku" mantotājiem kādreiz piešķirtās privilēģijas, kuras respektējuši vēl arī zviedri. Uz jauntapušiem "Kaupiem" tās vairs neattiecās un to saimniekus padarīja par klaušu zemniekiem, kas turpmākajos mantiniekos radījis neapmierinātību, un viņi cītīgi paaudzēs pārstāstījuši savu piederību pie vienas un tās pašas diža senča dzimtas, kas gan vairs viņu tiesībās neko nav grozījis. Ar laiku nostāstos galvenais fakts kļuvis senča bagātība un viņa cepināšana uz uguns, pārnesot šo notikumu uz "Kaupiem". Bet vai ari "Vēžnieki" ir īstā vieta, kur ticis nogalināts Tālivaldis? Varbūt. Par trikātiešu senajiem svētajiem mežiem vēl ir daudz minējumu. Taču kādas pēdas no "Vežniekiem" ved tuvāk Jēņu kalnam. Galvenajai un lielākajai Tālavas svētvietai nenoliedzami bija vistiešākais sakars ar priesteriem, arī ar to laiku šīs pasaules kungiem, ipaši par pēdējiem pirms otrā pasaules kara interesējies arī toreizējais Latvijas kara ministrs, ģenerālis Jānis Balodis. Viņš dzimis "Vežniekos". Tolaik starp valstsvīriem bija ieviesusies mode noskaidrot, kurš cēlies no latviskākiem un dižākiem senčiem. Ģenerālim šis jautājums jo sevišķi nevarēja palikt vienaldzīgs. Cik zināms, viņš dāsni apmaksājis meklējumus arhīvos. Arī ārzemēs. 1936.gadā savos Trikātas apciemojumos viņš toreizējam draudzes mācītājam Ozoliņam izteicies, ka "Klētnieku" māju saimnieku ciltsraksti esot rūpīgākas izpētes vērti. No "Klētnieku" dzimtas esot cēlusies "Vēžnieku" dzimta. Vel piebildis, ka liktens viņam lēmis to pašu, ko viņa senčiem - būt karavīram. No šiem izteikumiem, kas tagad pieskaitāmi pie atmiņu nostāstiem, var secināt, ka ģenerālis nav sadzinis pēdas savai dižciltībai, toties atradis kaut ko ievērības cienīgu "Klētnieku" saimnieku radurakstos. (Pēc J.Baloža citiem izteicieniem, viņš cēlies no Livonijas lajka latviešu karakalpu ģimenes, kas saradojusies ar "Vēžnieku" saimniekiem).

No bagātajām un lepnajām "Klētnieku" mājām šodien saglabājušies tikai akmeņu mūri, pagrabs un nostāsti. Reiz kāds gans ogodams dienvidū apgūlies Jēņu kalnā pie Lielās priedes un aizmidzis. Sapnī šim parādījusies brīnumdaiļa meita ar zelta kroni galvā un teikusi: "Latviešu brīvības grāmata zem baznīcas aprakta. Nāc līdz, es tev to grāmatu parādīšu!" Gans nu trūcies augšā, bet suns, kas šim līdzi bijis, teicis cilvēka balsī: "Neej vis! Tu esi ganāmpulka ķēniņš." Tā tas esot vēl klaušu laikos gadījies, un tas gans "Klētnieku" Ansis bijis (O.Abule, Trikātas "Brutuļos", 1947.). "Klētnieki", jeb kā visos senākos laiku dokumentos vienkārši teikts - Klētnieks, atrodas Jēņu kalna austrumu gala pakājē pie trim lieliem dīķiem. Šīs mājas ir vienas no tām deviņām, kas vēl zviedru Vidzemes arklu revīzijas laikā izstieptā lokā ietvērušas kalnu. Zīmējumā parādīts apvidus plāns, pēc kura redzams, ka skatoties no kalna augstākās virsotnes, mājvietas ir noteiktas virzienos, kas atbilst Saules lēktiem un rietiem, mūsu senčiem svarīgās dienās, gan arī virzieniem, kur Saule vienmēr ir pusdienā. Plānā parādīta zviedru revīzijas kartēs fiksētā situācija, kas šodien maz mainījusies. Mājas ir sekojošas: l)Jēnis, 2)Dāmis, 3)Baltulis, 4)Klētnieks, 5)Draulis, 6) Vējiņš(Wein), 7)Meltis, 8)Vinnēns, 9)Martnēns. Jēņi sadalījušies "Kalna Jēņos" un "Lejas Jēņos". Pēdējie iebūvēti tieši kalna ziemeļu pusē. Tagadējie "Martnēni" Ziemeļu karā nodedzināto vietā atjaunoti vairāk uz dienvidiem. Kur uzrādīts "Dāmis", tur tagad atrodamas tikai senas krāsmatas. Bet pats galvenais - "Klētnieki" ir virzienā, kur Saule lec senajā Jaungadā t.i. 7.februāri, kad pēc baltu ticējumiem kosmoss atgriezās savā pirmatnējā stāvoklī - haosā, un ar īpašiem rituāliem to vajadzēja saglabāt jaunai laiku cikla apritei. Šādus rituālus veikt varēja vienīgi galvenais priesteris. Priesteru mītņu orientētu izvietojumu konstatējuši lietuviešu arheologi pie Palangas Birutes kalna, kurā bijusi savdabīga observatorija. Visu seno tautu priesteri ir dzīvojuši tempļu un svētnīcu tiešā tuvumā. Senais māju izvietojums ap Jēņu kalnu un to nosaukumi, īpaši Jēnis, Dāmis, Baltulis, Martnēns, liecina to pašu. Nosaukūms "Dāmis" ir ļoti sens un sasaucas ar Vecdāmas pilskalnu Kursā, kam varētu būt sakars ar īpašu sapulču vai rituālu celtnēm. Ir bijušas īpašas pirtis, svētās maizes ceptuves un mielastu vietas. Bet Klētnieki? Mēs vēl nezinām klēts jeb klētes senāko nozīmi. Taču ar to

nenoliedzami saistīti jēdzieni "glabāt, saglabāt, sargāt". Un vai tie nesasaucas ar kādreizējā šī novada vecākā jaušamajiem uzdevumiem, pat briesmu brīžos paliekot svēto vietu tuvumā? Tālivaldis varēja būt klētnieks visdažādākā sapratnē. Pagaidām tā ir hipotēze. Taču par tādu nevar pieņemt vēsturnieka PAbula arhīvos uzietu, laika zoba daļēji iznīcinātu piezīmi "Die Kцnigin von letten" (latviešu ķēniņiene), kas atteicināta uz sievieti, kas mirusi 149…gadā "Klētniekos". Viņai bijuši divi dēli, kas par atteikšanos pildīt klaušas un dot nodevas, vēlāk pārdoti verdzībā uz Vāciju, kur kaluši enkurus (Ķīlē), izpirkuši brīvību un atgriezušies "Klētniekos".

Šodien "Klētnieku" drupās par senlaikiem ozolu un ošu zaros sačukstas vēji. Arī par Jēņu kalna noslēpumiem…

— ©

jēņu kalna noslēpumi

Līdz mūsu dienām saglabātā baltu seno apģērbu ornamentika liecina, ka visvairāk un ilgāk saglabāti ir raksti un apģērbi, kas kā svētums pārmantoti no priesteriem, protams, neatmetot ļaužu kārtu un novadu īpatnības. īpaši būtu jāpievērš uzmanība tiem apģērbu rakstiem, kuros izteiktā informācija vai novēlējums varēja būt saprotams un pildāms vienīgi priesteriem. Daudzas rakstu zīmes, kas šodien tiek saistītas ar lapām, zīlēm, puķēm vai tamlīdzīgām lietām, īstenībā ietver senu informāciju par svētkalniem. Arī par apģērbu nēsātāju - priesteru misiju svētkalnos. Te nu vērts tuvāk iepazīt Tālavas galvenā svētkalna - Trikātas Jēņu kalna mitoloģisko un sakrālo būtību. Vēstures gaitā degradēts līdz nosaukumā neko vairs neizsakoša kalna līmenim, tas tomēr saglabājis daudz ziņu par Tālavas latgaļu priesteriem un rakstu zīmju jēgu viņu apģērbos.

Mītisko Pasaules kalnu ir pazinušas ļoti daudzas senās tautas. Balti štyā ziņā nav nekāds izņēmums. Tāpat viņu svētkalni. Par svētajiem kalniem, kas saistīti ar mitoloģisko Pasaules kalnu un senajiem priekšstatiem par Visumu, ir sarakstītas ari grāmatas, kurās apskatīti dažādi Pasaules kalnu paveidi. Piemēram, vērts izlasīt 1988.gadā iznākušo V.Jevsjukova grāmatu "Mīti par Visumu" (Mifi o vseļennoj). Sajā grāmatā uzmanību saista rietumslāvu svētā kalna Sobutkas attēls (l.zīm.). Sis dabas veidojums ir četru kalnu grupa, kuru veido viens liels un trīs mazāki kalni tam cieši blakus. Raksturīgi, ka visi par galvenajiem pieņemtie baltu svētkalni Latvijā ir tikuši izraudzīti tieši šādos kalnos, kas īstenībā ir pauguru grupa kādā augstinē, kas veido dievainu vietu, kurā kādreiz saskatīja mītos iztēlotos priekšstatus par zemi kā tādu Visumā. Ari Trikātas Jēņu kalns ar savu uzbūvi atbilst šādiem seniem priekšstatiem. Tālavas vidienē ir atrodami kalni, kas ir augstāki un vizuāli vairāk izceļas apkārtējā vidē, taču visi ir sāņus no dabā izraudzītā, iedomātā lielā Pasaules koka stumbra, pie kura turējās tās baltu ciltis, kas pārnākušas pāri Daugavai, savā izplatībā virzījās uz ziemeļiem, veidojot ap šo "stumbru" arvien jaunas zemes. Izraugot no Daugavas vistālākajai zemei - Tālavai savu zarojuma centru, izvēle ir kritusi uz dievaino pauguru grupu, kas ticis iesvētīts

l.zīm.

par Jēņu kalnu. Vārda "jēne" radniecību ar senindu "jana", pētot Jēņu kalna seno sakrālo funkciju pēdas, ir arvien grūtāk apšaubīt. Senindu "jana" saistās ar nojēgumu - virzīšanās, virziens, sakarā ar jāšanu, arī iešanu. Senbaltu atsevišķu cilšu izloksnēs patskanim "a" pārtopot par "e", par jēnēm saukti virzieni, kas Saules gaitā noteica laikus visa laicīgā pastāvēšanai. Pa šiem virzieniem, kā pa ceļiem, ar noteiktu gadalaiku ir nākuši (atjājuši) laiku dievišķie aizgādņi, un šie virzieni krustojušies noteiktās, par Pasaules kalnu pieņemtās pauguru virsotnēs. Laicīgajai ļaužu pasaulei Jēņu kalns noteica pa horizontāli un vertiklāli mitoloģiskos areālus, kuros galvenās noteicējas bija debesu, virszemes vai pazemes dievības. Sadalīja arī priesteru pienākumus, uzturot senseno kārtību trijās ļaužu kārtās. Senbaltu Visuma nediferencētajā stāvokli - pirmatnības haosā diferencētu kārtību rada septiņas koordinātas: centrs, augša, apakša, ziemeļi, dienvidi, austrumi, rietumi. No šejienes arī skaitļa 7 biežais pielietojums gan maģijā, gan rakstos. Horizontālajā Pasaules koka sistēmā augša ir ziemeļos, kur ir debesu areāls, kas saskaras ar virszemes areālu centrālajā joslā, no kuras "uz leju" - uz dienvidiem ir pazemes areāls. Šeit nav pretrunu ar lietuviešu zinātnieka Norberta Veļus konstatējumu, ka debesu areāls bijis austrumos, bet pazemes - rietumos. Seno laiktelpas uztvērumu rakstos izteica sakrustoti "koki", no kuriem viens attiecas uz pasauli kā Visumu, bet otrs uz pasauli, kas ir "zem Saules". So koku senās tautas saukušas gan par Dzīvības koku, gan arī par Mātes vai Cilvēku koku. Latviešiem jaunākajos laikos ir dažviet ieviesies šajā sakarībā apzīmējums Austras koks, kam vistiešākais sakars ar to dainās apdziedāto kociņu, kurā ik ritiņu Saule lec (aust). Mātes koka nosaukumam pašos pamatos ir senais visa dalījums Debestēva un Zemesmātes valstībā, kurā ir savs augšas un apakšas dalījums virzienā austrumi - rietumi. Vidū, visa dzīvā pasaulē, krustojas Debestēva - Dieva un Zemesmātes - Māras ceļi. Ari vīrišķā un sievišķā sūtība. Un te nu jāpiemin dainās apdziedātie Dieva dēli un Saules meitas kā reāli, kādreiz dzīvojuši cilvēki, kuri pildījuši katrs savu noteiktu reliģisku misiju, kāda varēja būt tikai noteiktiem priesteriem un priesterienēm, un kuru darbošanās sfēra svētkalnos saskārās noteiktos sakrālos centros:

Dieva dēli, Saules meitas,

Vidū gaisa kāzas dzēra…

Mežs un krūmu biežņa šodienas cilvēka skatienam paslēpuši seno baltu pasaules uzskata pēdas, kuras vēl arvien glabā Trikātas Jēņu kalns. Tā centrālo daļu veido trīs atsevišķas virsotnes, pār kurām ziemeļu pusē paceļas ceturtā, visaugstākā (2.zīm.). No virsotnes A

2.zīm.

bijušas iezīmētas jēnes pret gadalaiku sākuma saulrietiem, bet no virsotnes C savukārt jēnes pret attiecīgajiem saullēktiem. Šim nolūkam liktās akmeņu rindas šeit ir visvairāk saglabājušās. No virsotnes B dienvidu virzienā stiepjas ielenis, kurā konstatēti oļiem nobērti laukumiņi. Iespējami vidējā virsotne B ir saistīta ar jēdzienu "vidū gaisa", jo no ieleņa skatoties, tā ir pret mitoloģiskās debesu valstības vidu.

Sakrālie centri virsotnēs nopostīti zviedru laikos. Akmeņi aizvākti, svētie koki nocirsti. Par to saglabājušies vairāki nostāsti. Vēlāk ceturtajā, visaugstākajā virsotnē, kurai kādreiz bijis sakars ar pašu Dievu, izaudzēta Lielā priede, kura esot bijusi pat jūras braucējiem redzama. Tās ir kārtējās atbalsis no Pasaules koku laikmeta, kad reāliem kokiem piedēvēja izmērus, kas sniegušies līdz debesīm. No horizontālā Pasaules koka interpretējuma daudzi nojēgumi nostāstos pārcelti atpakaļ uz reālām zemes lietām. Savukārt Dieva dēli un Saules meitas pārcelti uz debesīm, jo nostāstu tapšanas laikos vairs ļaužu pasaulē tie nav bijuši sastopami, pagaisušas arī atmiņas par laikiem, kad tepat zemes virsū, savu pasauļu centros viņi un viņas aprūpējuši katrs savu "koku". Gan to, kas audzis līdz Dieviņa namdurvīm, gan arī to sarkano, kurā ik rītiņu Saule lec. Dainojumā par šo kociņu, kuru meklējot jauni puiši veci palikuši, skaidri jaušama tīri cilvēciska meitu

-    sarkanā kociņa noslēpumu zinātāju pazobošanās par puišiem nezinīšiem, kas attiecīgo koku meklē burtiskā sapratnē.

Ik rītiņu Saule lēca

Sarkanā kociņā;

Jauni puiši veci tapa

To kociņu meklēdami.

Vai te neieskanas to meitu balsis, kas vēl zināja priesterieņu - Saules meitu gudrības? Bet varbūt dainas saglabājušas mums Saules meitu un Dieva dēlu apdziedāšanos kādā rituālā? Seno sakrālo centru izpēte un nostāsti liek domāt, ka ar Mātes (Dzīvības, Austras) koku saistītie rituāli, kuriem vistiešākais sakars ar Sauli, bijuši priesterieņu

-   Saules meitu pārziņā. Savukārt,, ar to Pasaules koku, kuru galotne iesniedzas Debestēva - Dieva valstībā, saistītie rituāli bijuši priesteru - Dieva dēlu pārziņā. Šie rituāli notikuši pēc Saules rieta, parasti nakts tumsā.

Visa mijiedarbību jeb krustošanos lielajā un mazajās pasaulēs, mūsu senči izpratuši ne sliktāk par šodienas filozofiem, tikai katrā laikmetā un ticībā atziņu praktiskais ietērps izpaudies savādāk. Arī sakrālais iekārtojums dažādās svētnīcās vai dievnamos sava pasaules uzskata saglabāšanai un svētumam. Trikātas Jēņu kalns par to var pastāstīt daudz. Tā trīs zemākās virsotnes atrodas līnijā, kas savieno aptuveni senā gada pirmās dienas saullēktu punktu ar seno apkūlību un Mārtiņdienas (4. un 5.novembrī) saulrietu punktu, un, kuras tādejādi it kā saista visa atjaunošanos jaunai apritei ar pārtikas nodrošinājumu rudeņos. Domātā pēdējā Tālavas virspriestera Tālivalža sēta "Klētnieki" atrodas uz šīs līnijas Jēņu kalna austrumu pusē. No virsotnes B dabā iezīmētais virziens EF no saullēktu punkta ar azimutu 118 , kas atbilst senajam Jaungadam (7.februārī), skar gan Klētnieku mājas, gan virsotnes C A, gan punktu pie rietumu apvāršņa, kur Saule Mārtiņdienā.

Rietumu jeb pazemes mitoloģiskā areāla galvenais sakrālais centrs atradies virsotnē A, bet ar Tālavas ļaužu pasaules debesu puses mitoloģisko areālu un tā galveno sakrālo centru bijusi saistīta virsotne C. Par to liecina virsotnes nogāzē saglabājušās akmeņu rindas, kas šeit, nezināmu iemeslu dēļ, tikušas no postītājiem pasaudzētas. Vidējā virsotnē B bija virszemes dievību godināšanas sakrālais centrs. Laiku dievišķo aizgādņu ceļu krustošanās vieta ar Dieva un Māras ceļiem. Pāri visam Dieva virsotne D, starp gada garākās dienas saullēktiem un rietiem (I un J). No gada īsākās dienas saullēktu punkta K līdz garākās dienas saulrietam punktā I, Saule it kā veic ceļu KI cauri visiem trim sakrālajiem centriem. Te jaušama svētkalna izkārtojumā ielikta dziļa, tēlaina doma, kas stāv pāri vienkāršai buršanās maģijai. Arī šodienas kristiešu baznīcu iekārtojums, krusti, gaiļi, torņi etc., nav saistāmi ar buršanos, bet gan ar lietām un to sakārtojumos izteiktu filozofisku domu. Redzamais Saules augšup - lejup gājiens gada ciklā, tās augstākajos punktos dienas vidū, iezīmēts virzienā GH, kam sakars ar gada īsākās dienas saulrietu un gada garākās dienas saullēktu. Sis Saules rotāšanās ceļš iet kalnā no cita ieleņa dienvidu sānā uz virsotni B, liecinot, ka tam sakars ar laiku un laikiem zemes virsū.

Bet ne jau Jēņu kalnā vien, arī senāko cimdu rakstu "bibliotēkā" atrodami visdažādākie seno svētkalnu "apraksti". Piemēram, kādā rucaviešu svēti glabātā cimdu rakstā (3.att.) redzams svētkalns un tā sakrālā struktūra kulta vietu iezīmējumos starp uzlēcošas un rietošas Saules zīmēm abpus kalna virsotnei. Ir redzams trejādais mitoloģiskais pasaules dalījums pa vertikāli, kā arī horizontālais visa dalījums debesu un zemes sfērās ar zīmi, kas faktiski ir svastikas tā daļa (kāši), kura izsaka Saules gaitu augšup un lejup. Cimda pamatrakstā svētkalna zīmei seko zīme, kas redzama 4.zīmējuma augšdaļā. Senajā zīmju rakstā lietas apzīmējums parasti mijas ar darbības vai šīs lietas būtības sīkāku apzīmējumu. Ari lietas būtības pasaulīgais un laicīgais skaidrojums. Šoreiz zīmju raksti cimdā attēlo svētkalna pasaulīgos un

3.zīm.

4.zīm

laicīgos uzdevumus. Zīmējuma apakšējā daļā, kas atbilst cimda aproces daļas fragmentam, tātad pamatrakstam, redzams Pasaules koks (labajā pusē) un tam blakus zīmju salikums, kas izsaka darbību, kurai sakars ar Sauli un noteiktu vietu zem tās. Seit ar melnajām rūtiņām atveidota Saule, tās augšup un lejup gaita, kā arī tās saulgriežu momenti trijos punktos vidū pa vertikāli. Melnie kvardrātiņi apzīmē kādu noteiktu no pirmatnības haosa izdalītu, sakārtotu pasauli (zemi, novadu) gaišajā un tumšajā gada pusē, kas saistīta ar šo Saules augšup - lejup gaitu. Te jāatgādina, ka daudzos zīmju rakstos sakārtotu telpu apzīmē aplītis vai kvadrāts. Baltie laukumiņi starp abām minētajām zīmēm, savukārt veido četras saulgriežu zīmes, kas norāda Saules gaitas virzienu pēc saulgriežiem pavasarī, vasarā, rudenī un ziemā. Abas zīmes kopumā stāsta par laicīgām lietām, par Saules gaitas nepieciešamo svētību Pasaules kokam. Par to liecina jau cimdu raksta pašā pamatā (apakšā) redzamā dienu un nakšu mijas josliņa, gan ari pirmajā Pasaules koka zīmē kopā sapludinātās baltās rītu un vakaru saules, gan atkārtots Saules zīmju novietojums abpus Pasaules kokam. Tātad, kopumā cimdā rakstīts par dzīvošanai tik vajadzīgo rotāšanos Pasaules kokā, lai mūžam atjaunotos gada ciklos sava pasaule ar pārticību. Tāpēc svētkalnā jāpilda svēti pienākumi, par kuriem stāstīts raksta zīmēs. Šādi raksti cimdos varēja būt kādreiz veltīti vienīgi priesteriem. Svētākais, krāšņākais un dzīvošanas gudrībām veltītais, cimdu izrakstīšanas tradīcijās saglabāts visilgāk. Vēl līdz laikiem, kad Jēņu kalni jau pilnībā pārklāti ar aizmirstību un brikšņiem.

©

sakārtotā senču pasaule

Savas dzīvestelpas izdalīšanu no apkārtējās pirmatnības jeb mitoloģiskā haosa, to sakrāli sakārtojot un iezīmējot, senatnē pielietojuši ne tikai balti. Šāda ieraža raksturīga arī gan etniskiem, gan Mezopotāmijas un Mazāzijas iedzīvotājiem, un transformētā veidā iegājusi arī romiešu tradīcijās. Etruski sakārtotu telpu saukuši par "templum", un tā galvenokārt iemiesojusies templī vai pilsētā. Telpu sakārtojis priesteris, kurš pusdienas laikā nostājies ar seju pret ziemeļiem, kur atradies galvenais debesu dievs Tins (kas ari dienas nosaukums) un sadalījis telpu 4, 8, vai 16 daļās. Šādi tikušas veidotas visas etrusku pilsētas, robežas iezīmētas ar arklā iejūgtu vērsi (arī Tinu), kurš vests apkārt pilsētas centram no kreisās uz labo pusi, un izartā vaga pieņemta par robežu. Vagu arot, neskartas palikušas vietas, kur paredzēti pilsētas vārti. Centrā vēlāk izrakta upurbedre, kurā atnācēji iebēruši dzimto zemi un ziedojuši graudus, lai iekļautos pilsētas kosmosā. Tās sasaucas ar senbaltu tempļu - svētkalnu sakārtojumu un dalījumu, kas saistīts ar 8 gadalaikiem. Upurbedre svētkalnos kā sakārtots savu pasauļu centrs, ir saglabājusies vēl daudzviet. īpaši te jāpiemin bedres Vijciema Bitarīnkalnā un svētvietā pie Vaidavas ezera. Senajos dažādu tautu zīmju rakstos zināmi divi galvenie sakārtotas telpas apzīmējumi - aplis un četrstūris. Tie neattiecas tikai uz pilsētām vai tempļiem. Aplis vai kvadrāts ar punktu vidū ir plaši izplatīts senbaltu zīmju rakstos. Vidzemnieku senči sevišķi bijuši iecienījuši kvadrātu vai rombu. Cetrstūrveida struktūra itin viegli atvietojas ar apļveida struktūru. Mūsu tautisko rakstu skaidrojumos nereti kvadrātiņi ar punktu vidū tiek tulkoti kā Saules zīmes, taču tie attiecināmi tikai uz sakārtotu telpu "zem Saules", uz noteiktu pasauli. Tādi varēja būt ne tikai novadi un zemes, bet arī pilis un senpilsētas. 1.zīmējumā redzama tautisko rakstu zīme, kas atveido sakārtotas pasaules (zemes) divas daļas, kas saistītas ar mitoloģiskā Pasaules koka sakņu un galotnes daļu, un, kas aug no dienvidiem pret ziemeļiem. Katrai no šīm daļām ir iezīmēts savs centrs. Tie var būt kā senču tempļi - svētkalni, tā arī mitoloģisko areālu tīri pasaulīgi kultūras centri vai pasaules daļas. Protams, kā visas zīmes, tā izsaka pasaules dalījuma principus, kas dabā praktiski realizējami nosacīti, pie kam tajā nav ietverts pasaules laicīgais dalījums pēc tā "koka", kurā ik ntiņu Saule lec. Laicīgi un pasaulīgi

zim.

2.7im.

sakārtotas telpas apzīmējuma viens no paveidiem zīmju rakstos redzams

2.                     zīmējumā. Pilnīgs kādas savas pasaules sakārtojums ietver pasaulīgās un laicīgās "augšas" ziemeļos un austrumos, kā arī attiecīgās "apakšas" dienvidos un rietumos, kur katrā no šīm pasaules daļām ir savs sakārtojumu nosakošs centrs. Uz sakārtotas telpas fona, kas izteikts ar astoņu virzienu un astoņu laiku iezīmējumu, koncentriskie kvadrātiņi visos četros "galotņu un sakņu virzienos", tāpat kā daudzu citu tautu zīmju rakstos, var apzīmēt vienīgi mazākus, nozīmīgus sakārtojumus - pilis, pilsētas, tempļus (svētkalnus). Šodienīgi pieņemtā Ausekļa zīme vidū, ari paskaidro, ka šis raksts izsaka sakārtojuma principus kādai noteiktai zemei kā nedalāmai vienībai. Filozofiski šādu rakstu var pieņemt par "molekulas" formulu, kas ir pamatā seno baltu cilšu savas laiktelpas apguves struktūrai. Izplatoties plašākās teritorijās, visos četros virzienos šādas "molekulas" ir jāsāk veidot blakus, izejot no jebkuriem diviem piļu vai svētkalnu pāriem.

3.                   zīmējumā redzams raksts, kas šādā "molekulā" parāda četras tās daļas kā noteiktus laicīgus un pasaulīgus valdījumus, kas saturēti kopā ar sakrustotajiem pasaules kokiem, kurus var pieņemt ari šinī gadījumā kā Māras krustu. Šeit var runāt par zemes četriem pilsnovadiem, kas savstarpēji saistīti nedalāmā vienībā. Šajā rakstā izteikts to pakārtojums svētkalniem, kas sakrāli tos apvieno laicīgumā un pasaulīgumā. Ģeometriskās figūras vispilnīgāk izsaka kādu noteiktu sakārtojumu, kas ir pretstatā nenoteiktībai un haosam. Tās ir visnoderīgākās baltu pasaules uzskata izteikšanai, kas balstīts uz priekšstatiem par sakārtotām ļaužu pasaulēm nesakārtotajā vides pirmatnībā. Arī uz sakārtoto kosmosu, nesakārtotā pirmatnības haosā. Nekas taču nevar būt sakārtotāks par punktu un taisni, un ne ar ko citu nevar tā sakārtot kādu platību, kā vien ar izraudzītiem punktiem un starp tiem novilktām taisnēm. Šī patiesība kā svētums uzturēta gadu tūkstošos mūsu senču zīmju rakstībā, un tai piešķirts sakrāls spēks. Nemainoties reliģiskajiem uzskatiem, nevarēja mainīties ari svētā rakstība. Tā kā balti bija izteikti zemkopji, kas viņus laikā un telpā cieši saistīja ar saviem novadiem un zemēm, kā arī ar pakāpenisku jaunu zemju apguvi, kas nespieda kultūru koncentrēt pilsētās, izmaiņas dzīvesveidā un ar to saistītajā reliģijā, kā ari svētajos rakstos, nav notikušas līdz pat feodālisma un kristietības pilnīgai uzvarai. Tb nevar ari pieņemt kā neattīstītas domāšanas sekas. Apgalvojums, ka burtu rakstība paātrina izteikšanos, ir visai nosacīts. Protams, izzīmēt rakstu zīmes nevar ātri, taču pateikt ar dažām zīmēm var to pašu, ko ar burtiem var ietilpināt tikai vairākās lappusēs. Rezultātā laika guvums nav nekāds. Vienīgi ar burtiem rakstot ir mazāk jāpiepūlē smadzenes, kas šodienas cilvēku ir novedis līdz daudzvārdības plūdiem. Te gan nedrīkst aizmirst, ka ornamentālais raksts stāsta galvenokārt par sakārtotas pasaules kārtību un dzīves orientējumu sakarā ar to. Tie ir svēti raksti. Ikdienas dažādām vajadzībām varēja veidoties rakstība ar citām rakstu zīmēm, analoga rūnu lakstiem, kas lietota, spriežot pēc nostāstiem, rakstot uz tāsīm vai plāniem dēlīšiem - lubām. Tautā vēl mūsu gadsimtā visādus ikdienišķus rakstus mēdza saukt par lubu rakstiem vai lubu grāmatām, kam nav sakars ar pasaules kārtības svētumiem.

Ja svētā zīmju rakstība ir saistīta ar sakārtotas ļaužu pasaules likumiem, tad zināmu šo likumu principu pēdām jābūt arī svētkalnu un tiem pakārtoto citu sakrālo centru, kā arī piļu, izvietojumā. Jau esam ielūkojušies Jēņu kalnu orientētajos izkārtojumos, ari citu tiem pakārtotu kalnu un vietu izvietojumos, kuros izpaužas mitoloģiskā Pasaules koka iezīmējumi. Bet vai pilis arī bijušas pakļautas sakārtotas pasaules principiem, kādi izteikti šeit aplūkotajos rakstos? Tte nu vērts ņemt palīgā karti, kurā redzams senās Tālavas centrs, kas, spriežot pēc sakrālajiem centriem, bijis ap tagadējiem Mārsnēniem. No šejienes visos četros, mitoloģiski svarīgos virzienos stiepjas svētvietu rindas (4.zīm.), kuras norobežo Trikātas Jēņu kalns un savus vārdus pazaudējušie svētkalni pie Smiltenes "Veczellītēm" un Raunas, kā ari Krivkalns Kauguru pagastā. So četru kalnu tuvumā ir Trikātas (1), Cērtenes (2), Raunas (3) un Pekas (4) pilskalni, kas no Mārsnēniem atrodas aptuveni vienādā attālumā. Tāpat kā zīmējumos redzamajos rakstos, centrā nav piļu atzīmju ar koncentriskiem kvadrātiņiem, arī Mārsnēnu apkārtnē nav atrasts neviens pilskalns. Minētās pilis it kā iezīmē Tālavas senākās daļas sakārtojuma stūrus.

Stūru stūros tēvu zeme…

Paplašinoties Tālavas teritorijai, uz jauniem "stūriem" celtas pilis Mēro6 (8) un Vijciemā (6), veidojoties piļu sarindojumiem, kas sevišķi izteikti virzienā no Autīnes (5) līdz Gaujienei (7). Var pieņemt, ka no Rankas pilskalna (9) noteiktā virzienā izraudzīts nākošais "stūris" Cērtenē. Likumsakarīgu pēdu ir daudz. Arī tās, kas radušās Tālavas latgaļiem virzoties uz rietumiem pāri Gaujai un ari uz austrumiem pāri Vijai, radot Tālavas atzeles jaunās seno vidzemnieku zemēs. Protams, šādi sarūtot savu Vidus zemi viņi varēja tikai daļēji, jo traucēja gan igauņi, gan lībieši, gan citas ciltis un vēsturisku notikumu pavērsieni, ar kariem un sirojumiem ārdot kādas pasaules sakārtošanas gaitu. Vienmēr jebkuriem secinājumiem tiek prasīti ari rakstiski uzziņas avoti, rakstisks apstiprinājums senajai jaunu zemju apgūšanas kārtībai. Tādas rakstiskas liecības patiešām ari ir atrastas kādā klintī uz lībiešu un no Tālavas atzēlušo latgaļu kādreizējās robežas. Bet tas jau ir cits stāsts par noslēpumaino Virtakas zīmju klinti.

4.zīm.

pasauļu radīšana

Runājot par pasaules radīšanu, ir pierasts tūlīt domāt par Bībeles mītu, kas aizgūts no senebrejiem, un, kas sācis dominēt ļaužu prātos reizē ar kristiešu reliģiju. Taču šoreiz nebūs runa par laikiem, kad Zeme bijusi neiztaisīta un tukša, un Dieva gars lidinājies pa ūdens virsu. Senie vidzemnieki no saviem sentēviem bija pārmantojuši citu pieņēmumu par pasaules radīšanu, gan arī vairāku jēdzienu apkopojumu vienā vārdā "pasaule". Viss, kas pastāv, dalījās aizsaulē un pasaulē, debesīs un zemē, kas kā kalns pacēlās no pirmatnības jūras. Sādā redzējumā Pasaules kalna virspuse bija iedomājama vienīgi kā pasaule, un citādi to nemaz nevarēja nosaukt. Arī jebkuru lielāku vai mazāku vietu tajā. Senā cilvēka zināšanu loks un vērojumi veidoja atziņu, ka šī mītiskā kalna virsma jeb pasaule ir visa dzīvā šūpulis un mājvieta. Bet lai pasaulē varētu dzīvot cilvēki un dzīvnieki, tajā vispirms ir jābūt augiem. Pats varenākais un vajadzīgākais dzīvības uzturētājs pasaulē ir koks. Senlaikos kokiem cilvēku dzīvē bija īpaši nozīmīga loma, jo tie deva kurināmo, darbarīkus, ieročus, arī pārtiku. Jau agri cilvēki atskārta, ka koki pārtiek no zemes un Saules gaismas. Tie tiecas gan zemes dzīlēs, gan debesīs. Pazemes, virszemes un debesu auklējums. Sājos vērojumos arī jāmeklē sākumi mītiskajam Pasaules kokam un lielo, ilgdzīvojošo koku svētumam. Koku dzīves ritmi laiku ciklos, to augšana, sakņojoties vienviet zem Saules, un mūžīgā tiekšanās ar zarotni pret debesīm, jau sen cilvēku pirmatnējām kopienām kļuvusi par dievīgu dzīvošanas paraugu. Kā Pasaules kalnu, tā Pasaules koku savos reliģiskajos uzskatos un dzīvošanas gudrību pamatos kādreiz iekļāvušas vai visas sava laika attīstītākās tautas uz mūsu planētas. Nav vērā ņemamu argumentu, lai apšaubītu krievu zinātnieka V.Toporova secinājumu, ka cilvēces vēsturē bijis vesels Pasaules koka laikmets, kas ilgi ietekmējis dažādu kultūru un reliģiju attīstības gaitu, īpaši ilgi un nemainīgi pie Pasaules koka principiem savās cilšu teritorijās ir turējušās baltu ciltis, sevišķi tās, kuras šodien pazīst kā Vidzemes latgaļus. Viņus var uzskatīt par sava laika baltu vecticībniekiem. Garais pārvietošanās ceļš laikā un telpā nav spējis šīs ciltis sajaukt ar citām baltu ciltīm, ne arī reformēt to reliģiskā pasaules uzskata noteicošo lomu kultūrā, kā ari dzivošanai aizņemto teritoriju administratīvo un sociālo struktūru. Te jāatceras arī fakts, ka Vidzemes latgaļi pārstāv ļoti senu ziemeļeiropeīdās rases atzara tipu, kas senbaltu cilšu migrācijas un sajaukšanās procesos jāpieņem kā savdabīga parādība. To ir grūti izskaidrot ar varbūtību, ka savā pirmdzimtenē šīs ciltis dzīvojušas nomaļus no citiem baltiem, grūti pieejamu, mežonīgu apvidu izolācijā. Tad arī šīs ciltis būtu mežonīgākas un primitīvākas savā kultūrā, ko gan arheoloģiskais materiāls neuzrāda. Savam laikam augsti attīstītas zemkopju iemaņas, ar kādām šīs ciltis pārnākuša«? pāri Daugavai, liecina par senu pieredzi un tradīcijām, kuras nevarēja aizgūt migrācijas gaitā, virzoties cauri Lietuvas teritorijai. Huņņu ordas, kas 4.g.s. iebruka austrumeiropā, nebūt netiecās uz mežonīgiem, mazapdzīvotiem apgabaliem, un to pašu nedarīja arī slāvi, bēgdami no huņņiem uz baltu zemēm. Tāpat kā 20.g.s., viņus drīzāk gan interesēja kultūra un sakoptībā bagātākie rajoni baltu zemēs. Tagadējos baltkrievos pārslāvotie balti palika uz vietas purvainos apvidos, kurus ilgu laiku neskāra slāvu ieplūšana. Palika arī tie, kas savas ticības likumos nebija tik noturīgi kā izceļotāji. Seno vidzemnieku senči piederējuši pie lepnām, patstāvību un savu dzīvošanas kārtību mīlošām ciltīm, kas priesteru vadībā devušās meklēt sev jaunu dzimteni, kur varētu turpināt dzīvot pēc Pasaules koka laikmeta tradīcijām. Priesteru vadošā loma seno Vidzemes baltu dzīvē ir nenoliedzama. To apstiprina saglabājušās jauno zemju iesvētīšanas un apgūšanas pēdas, kurās ir daudz iezīmju no senajām Pasaules koka laikmeta tradīcijām un pasaules uzskata. īpaši daudz kopēja ir ar āriešu senākajām reliģiskajām tradīcijām, kuras kādreiz izplatījušās līdz Rietumindijai un Mazāzijai.

1.zīmējumā redzama senajā Ārjanā atrasta skulptūra (1), kurā attēlots Pasaules koks un trīs ap to rokās sadevušās sieviešu figūras. Pēdējās liecina,ka koks simbolizē Mātes jeb Dzīvības koku, kam vistiešākais sakars ar sievieti-māti kā cilts dzīvības uzturētāju. Ziemeļamerikas pirmiedzīvotāji savukārt zīmju rakstos Pasaules koku atveidojuši ar zarotu stumbru (2), kas ļoti līdzīgs seno skandināvu attēlotajam Pasaules kokam (3), taču tas papildināts ar nepārprotamu priestera figūru, kas liecina, ka skandināvi par Pasaules koka radītāju un uzturētāju uzskatījuši priesteri-vīrieti, kas, iespējami, bijis arī ciltstēvs. Tas uzskatāmi redzams arī kādā citā skandināvu pirmraksta ideogrammā (4). Līdzīgu uzskatu ideografisks atveidojums atrodams ari Spānijā atrastajās zīmēs (5). Cilvēces pirmraksta zīmju katalogos (H.Wirth "Die heilige Urschriften der Menscheit", Leipzig, 1931) var izsekot ļaužu apdzīvotas pasaules jēdziena attīstībai no matriarhāta

kopienu laikiem, līdz laikiem, kad patriarhālajā kopienu iekārtā "ciltskoku" pasaulēs noteicošā loma tika piešķirta vīriešiem - dzimtu un cilšu radītājiem, kas savukārt radījuši kultus ar priesteriem, kuri sākuši aizstāt jau plašākā nozīmē sākotnējos radītājus. Piemēram, ketu šamaņu apģērbu rotājumos ir atrasts ideogrāfisks pasaules zīmējums ar šamani kā centrālo figūru (6). Noteicējs pār laiku un telpu. Te jau skaidri jaušama radniecība ar to informāciju un jēdzieniem, kas izteikti senbaltu priesteru apģērbu rakstos. Atšķirība ir vienīgi senbaltu taisno līniju rakstībā, kas veido ornamentālas ideogrammas. Taisnlīniju rakstība piekopta, protams, ne tikai baltu zemēs. Rietumsibīrijā lietotās rakstu zīmes ietver daudzus, piemēram, latviešu tautiskajos rakstos lietotus pamatelementus (7), kuru izcelsme meklējama priesteru atveidos noteiktās pozās, kuras stāsta par priestera lomu laicīgās un pasaulīgās lietās. Galvenā poza atdarinājusi Pasaules koku (7,8). Vēl tagad daudzu reliģisko konfesiju priesteri ar noteiktos stāvokļos paceltām rokām izsaka gan aizsākumu, gan svētījumu kādai lietai, rīcībai, personai vai izteiktai domai. Vēsturiskie sākumi tam jāmeklē sirmā senatnē, kad ar šādiem žestiem vai pozām priesteri centās piešķirt labvēlīgu gaitu kaut kam aizsāktam vai no jauna radītam. Radītāja poza un žesti. Te nu vērts atcerēties, ka latviešu vārds "svētīt" un krievu vārds "svetjitj" ir ļoti senas cilmes. Krievu "svet" nozīmē gan gaismu, gan pasauli. Tātad latviešu "svētīt" arhaiskos nojēgumos bijis saistīts ar jēdzienu "pasauļot" - dot pasaulē kaut kam sākumu, ari pašai pasaulei. Senajam cilvēkam taču nekā vitāli svarīgāka par savu pasauli nebija. Savu pasauļu sakrāla iezīmēšana ar svētām jeb pasaulīgām vietām nav atdalāma vēsturiski no jēdzieniem "svētīt" vai "iesvētīt". Bet pasaule ir gaismas (Saules) veidojums, tāpēc visas svētvietas cieši saistītas ar Saules gaitu, un tām ir savdabīgu observatoriju pazīmes. Šajā virzienā ari jāmeklē t.s. megalītiskās kultūras veidojumu jēga. Visi senbaltu svētvietu iekārtojumi, arī Vidzemes latgaļu, ar bagātīgo kultakmeņu pielietojumu, būtībā ir megalītiskās kultūras paveids, kurā saglabāts daudz kas ļoti senatnīgs. īpaši Vidzemes senajos Jēņu kalnos, kuros kā noteiktu pasauļu centros, sanākuši kopā visi gaismas (Saules) ceļi. No šejienes priesteri kādreiz svētīja savas pasaules. Arī radīja tās. 1.zīmējumā redzamas dažas šādas radīšanas zīmes (9, 10, 11), kuras lietojuši ne tikai senbalti. Pasaules svētīšanu jeb radīšanu uz visām četrām debess pusēm Ziemeļamerikas pirmiedzīvotāji savos zīmju rakstos atveidojuši līdzīgi senajiem vidzemniekiem (12), taču pēdējie rakstu mākslas izkoptībā gājuši vēl tālāk, izteiksmīgi papildinot zīmē .ietverto informāciju (13). Šis latviešu tautiskajos rakstos izplatītais "ornaments" būtībā saveidots no vairākām rakstu zīmēm. Gaišie iezīmējumi veido četras ar "kājām" centrā kopā saliktas "radīšanas" zīmes, bet tumšie iezīmējumi savukārt četras zīmes, kādas, īpaši Vidzemē, vēl pagājušā gadsimtā mēdza likt ēku jumtu galos. To senākais sakars ne tikai ar atsevišķu ēku kā mitekli, bet arī ar pajumi kā noteiktu dzīves telpu, nav noliedzams. To apliecina tumšā un gaišā kvadrāta ietvērums zīmējumā parādītā raksta zīmēs, kam pamatā jēdziens "sakārtota vieta zem Saules".

Par Vidzemes latgaļu Tālavu kā sakārtotu vietu zem Saules (pasauli) jau bija runa. Arī par to, ka Tālavas sākumi meklējami starp svētkalniem, kas atrodas Raunas, Cērtenes, Trikātas un Pekas pilskalnu tuvumā. Sinī gadījumā Trikātas Jēņu kalns izraudzīts par Pasaules kalnu apvidus mazajām pasaulītēm, kas sāka veidoties ap to. No Jēņu kalna tika svētīta (radīta) Tālavas tālākā izaugsme. Senās svētās rakstu zīmes izsaka vairākus pasauļu tālākas radīšanas principus. Vadoties no tālaviešu enerģiskās virzīšanās ziemeļu, ziemeļaustrumu un ziemeļrietumu virzienā, kā arī no svētvietu sasaistījuma orientētos savirknējumos, var samanīt noteiktas kārtības ievērošanas pēdas. No Trikātas Jēņu kalna ziemeļu virzienā un virzienos pret punktiem, kur Saule lec un riet Jāņu dienā, stiepjas lielu svētvietu rindas. Trīs zari jeb kāti jaunai Tālavas pasaules zarotnei (2.zīm.). Te vērts ari padomāt par Trikātes nosaukuma izcelsmi, jo sākot ar Jēņu kalnu, šajos "kātos" vietu nosaukumi ir saistīti ar seno ticību. Jēņi, Mārēni, Šauļi, Burtnieki - šādi nosaukumi "kātos" virknējas kopā ar svētvietām. Kāpēc gan Trikātes (vācu Trikaten = Trijkātene) vārdam nevarētu būt mitoloģiska (svēta) izcelsme? Seno zemju pasaules radīja un to svēto vietu nosaukumus deva priesteri, kā to apstiprina senās rakstu zīmes, kuri radīšanas rituālos pārstāvēja savas cilts koku un ari ciltstēvu. Šāds ciltstēva koks ar ideografiskām cilvēka-priestera kontūrām izkārtoja dabā senās tālaviešu pasaules veidošanos un novadīšanos jaunās zemēs (2.zīm.) Tālavas pasaulīgo lietu kārtotāju cilts sākumi meklējami uz dienvidiem no Raunas, un nostāstam par Tālivalža sirds atdošanu Tālavas zemei ir savs pamatojums, jo pasaules redzējumā caur svētajām zīmēm Trikātas Jēņu kalns ir vieta, kur pukstēja ciltstēva pārstāvja - galvenā priestera sirds. Cilvēks un koks aug garumā, nevis platumā, tamdēļ uz rītiem un vakariem no Tālavas "nabas" Mārsnēnos, bija jārada jaunu ciltskoka atvašu zemes - atzeles. Tālavas atzeles meklējamas Gaujas labajā kras­tā, vispirms jau Burtnieku virzienā, apvidū, kas zīmējumā iezīmēts ar vertikālām svītrām. Uz dienvidiem no tā ir noslēpumainā Idumeja (hori­zontālais svītrojums), uz kuras dienvidu robežām klintī kādreiz ierakstīts vēstījums par jaunas pasaules radīšanu, atzeļot no Tālavas latgaļiem.

raksts iezī

1986.gada vasarā, meklējot iespējamas alas Braslas upes krastu smilšakmens sienās, pazīstamais Latvijas alu pētnieks Guntis Eniņš kādā stāvā ieža atsegumā pamanīja iegrebtas dīvainas zīmes. Atradums drīz vien izraisīja plašāku interesi un pat zināmu ažiotāžu, jo zīmēs tika saskatīta saikne ar seno ideografisko rakstību. Kā tas parasti notiek visā pasaulē ar šādiem atklājumiem, vieni tūlīt zīmes piedēvēja jaunlaiku viltojumiem, bet citi tajās redzēja vienīgi vairs neatšifrējamu buršanos vai arī seno īpašuma zīmju jūkli, kas izveidojies kādreiz vairāku paaudžu laikā. Mēģinājumi noteikt zīmju iegrebšanas senumu pēc ieža virskārtas sairuma un pēc lēni augošo ķērpju kolonijām, nav devuši nekādus noteiktus secinājumus. Praktiski iegrebumi šādās iežu sienās var saglabāties gadsimtiem ilgi. Vistiešākais liecinieks savam vecumam, protams, ir pats iegrebums. Šinī gadījumā ikviena no zīmēm, un ne jau ar savu dilšanas pakāpi atmosfēras iedarbībā, bet gan ar savu informatīvo sastāvu. Ikviena zīme ietver sevī informāciju, kaut arī tā būtu iezī iegrebta buršanās nolūkos. 1.zīmējumā redzams lielākais zīmēm noklātais laukums, -kādu to fiksējuši uzmērījumi, atbilstoši situācijai dabā.

Iepriekš jau tikām ieskatījušies līdz mūsu dienām izdzīvojušo senāko latviešu tautisko rakstu noslēpumos. Tā kā zīmju iezis atrodas Latvijā, apkaimē, kur relatīvi nesenā pagātnē enerģiski iespiedās baltu ciltis - Vidzemes latgaļi, asimilējot vietējos lībiešus, tad zīmju autori vispirms būtu jāsaista ar viņiem, vai viņu pēctečiem, kas vēl varēja zināt seno zīmju rakstību. Bet lai runā pašas zīmes. Vai tajās ir atrodams kaut kas tāds, kas pazīstams no iepriekš apskatītajiem latgaļu zīmju rakstiem? Tikpat svarīgi ir ielūkoties plašākā apkārtnē ap zīmju iezi un mēģināt saskatīt ieža saikni ar seno pasaules sakārtojumu, meklējot sakaru ar apkārtējām senajām svētvietām. Jāatceras, ka vispareizāko informāciju par senajām svētvietām var dot senie jēņu kalni, kas vēl saglabājuši šo nosaukumu, vai ari no tiem izrunā jaunākus nosaukumus ieguvušie Jāņkalni. Senatnē visi tie bijuši nedalāmi saistīti ar lielāku vai mazāku zemju vai novadu Pasaules koku stumbriem, kas "aug" virzienā no dienvidiem uz ziemeļiem. Šajā virzienā senie jēņu kalni parasti

atkārtojas ar lielākām vai mazākām atstarpēm. Piemēram, no Trikātas Jēņu kalna uz ziemeļiem, aiz Gaujas jērcēniešos ir nākamais jēņu kalns pie bijušajām Kalnajēņu mājām. Šajās svētvietās iedomātais Pasaules koka stumbrs krustojās ar otru - Mātes, Dzīvības jeb Austras koku, kurš veidoja laicīgās ļaužu pasaulītes rītu un vakaru pusē. Vēl tagad netālu no Jērcēnu Jēņiem ir Austras mājas. Jēņu kalni tamdēļ uzskatāmi ari kā savdabīgi krustkalni. Šāds nosaukums no agrākiem gadsimtiem saglabājies vairākiem kalniem Vidzemē. Bet kāds tam sakars ar zīmēm iezi? Šim iezim vistuvākā un lielākā svētvieta ir Lielstraupes pagasta Jāņkalns, kura kultakmeņu atlikumi liecina par senām jēņu kalna funkcijām. Ziemeļu virzienā no šī Jāņkalna ir Jēņu mājas un kalns Rozulas pagastā, bet tālāk aiz tā, gandrīz tādā pašā attālumā, Augstrozes Krustkalns (2.zīm.) Jaunākos laikos gan šī kalna nosaukums tiek saistīts ar krustu, kas kādreiz uzlikts nesvētā vietā apbedītas jaunavas un viņas bērna kapam. Taču lielāku kalnu nosaukumi parasti ir senāki par viduslaiku notikumiem, un minēto apbedīšanu kalnā varēja izvēlēties sakarā ar vairs nesaprasto krusta piesaistījumu kalna nosaukumam. Augstrozes Krustkalna tiešā apkārtne, kurā netrūkst orientētu zīmju akmeņu, liecina par kādreiz nozīmīgu un lielu sakrālo centru šajā kalnā, no kura bijušas iezīmētas astoņu gada laiku jēnes. Tātad zīmes ierakstītas iezī relatīvi netālu no vietas, kur kādreiz krustojušies šajā apvidū ienākušo baltu mitoloģiskie koki. Skatoties no Jāņkalna, zīmju iezis ir tā dienvidu pusē, kur ir Pasaules koka "sakņu" daļa, kas piespiedusies lībiešu zemju robežai. Mitoloģiski un stratēģiski nozīmīga vieta, kas nevarēja izpalikt bez sakrāla iezīmējuma un nodrošinājuma. Arī bez tīri laicīgas informācijas. Ielūkosimies zīmju "jūklī" uzmanīgāk (l.zīm.). Šeit vairākkārt atkārtojas mums jau pazīstamas zīmes, par kurām tika runāts iepriekšējās nodaļās. Te ir gan mitoloģisko koku sakrustojuma ideografisks atveidojums, gan priesteru pasaules radīšanas (svētīšanas) atveidi, gan sakārtotas pasaules zīmes. Taču īpaši izceltas apmēros un ar iegrebuma pamatīgumu ir pajumes zīmes. Tās pašas, kas kā iedomāti sakrustoti cirvji vai zirgu galvas kādreiz tika liktas ēku jumtu galos. Bet pajumtes jēdziens ir plašāks par atsevišķas ēkas kā mitekļa jēdzienu. Ornamentālais pasaules radīšanas raksts, kas veidojas it kā no četrām "trijzaru dakšām", atveidojot gan sakrustotos mitoloģiskos kokus, gan priesterus, laukumu dažādu krāsu iezīmējumā veido ne tikai "dakšas", bet arī četras pajumes zīmes (sk.nod, "Pasauļu radīšana", l.zīm. 13). Baltu izkoptā ornamentālā zīmju raksta dažādu sakarību izteikšanas iespējas ir apbrīnojamas. Šī pati, jau pieminētā, pajumes zīme, kas dažādos stāvokļos un kombinācijās parādās gan zīmju iezī, gan tautisko rakstu klāstā vispār, pašos pamatos

1    ZĪMJU KLINTS

2    LIELSTRAUPES JĀŅKALNS

3    ROZULAS JĒŅU KALNS

4.   AUGSTROZES KRUSTA KALNS

5.  ZILAISKALNS

6.    JAUN0URTNIEKU BAZNĪC KALNS

7 TRIKĀTAS 3ĒfNU KALNS

8 TRIKĀTAS KAPEŅKALNIŅŠ

9 3ĒRCĒNU SĒŅU KALNS

2 zīm

atvasināta no noteikta sakrustoto mitoloģisko koku atveida. Ja no šāda raksta paņemam tikai vienu koku (3.zīm.), tad iegūstam pajumes zīmi kā Pasaules koka galotnes daļu un ari tās apvērsto atveidu kā Pasaules koka sakņu daļu. Divas nedalāmas pasaules sastāvdaļas, kas kalpo par pajumi cilvēkiem. Savukārt abas pajumes zīmes sevī ietver vairākas citas zīmes. Piemēram, kvadrātus, kas simbolizē Sauli un sakārtotas vietas zem tās. Ari Saules gaitas lokus tās lēktos un rietos. Uz šādām pajumēm Pasaules kokā ari attiecas 3.zīmējumā parādītās iezī iegrebtās zīmes. Pēdējā gan saistīta ar priestera svētīšanas jeb pasaules radīšanas pozu, ar kādu priesteris attēlo pasaules kalnu un uz tā augošo Pasaules koku. Ap dažāda veida pajumes un priesteru zīmēm iezī grupējas visas pārējās zīmes, radot jaušamu mērķtiecību šķietamajā jūklī.

Raksti cimdos ir kādreiz tikuši ieadīti noteiktā secībā, un tādā pašā tie bijuši arī jālasa. No apakšas uz augšu, no labās uz kreiso pusi. Visiem cimdu rakstiem bijis informācijā ievadošs pamats. Zīmēm noklātā laukuma apakšējā labajā stūrī ir pajumes zīme, virs tās ir ideografisks zīmējums, kurā ietverti gan sakrustoti mitoloģiskie koki, gan sakārtotas telpas un cilvēku - koku zīmes. Senajā mākslā, no kuras attīstījās ideografiskā rakstība, stingri tika ievēroti pieņemtie pasaules uzbūves principi. Vidus, augša un apakša ir nemainīgi jēdzieni uz vertikālas virsmas. Horizintālā zīmējumā augša ir saistīta ar debesīm jeb ziemeļiem, apakša ar zemi un dienvidiem. Ari pa vertikāli dienvidi ir apakšā, bet ziemeļi augšā. Līdz ar to labā puse ir austrumi, bet kreisā - rietumi. Iezī attēlotajos saskrustotajos mitoloģiskajos kokos ir ievērots tāds pats debespušu virziens. Horizontālā koka rietumu galā ir redzama sakārtotas telpas zīme - neveikli zīmēts rombs ar punktu vidū (4.zīm. A). Vertikālais koks, nepārprotami, šeit ir domāts Pasaules koks, kurš "aug" no dienvidiem uz ziemeļiem. Tātad to krustojošais ir Dzīvības jeb Cilvēku (ari Austras) koks, kam galotne austrumos - labajā pusē, bet saknes rietumos - kreisajā pusē. Šinī gadījumā tur atveidota sakārtota telpa, no kuras pret ziemeļiem (uz augšu) tiecas cilvēka atveids, kurš var būt domāts kā priesteris, kas rada jaunu ļaužu pasauli. Zīmējumā sakrustoto koku ideografiskie attēli attiecas uz kādu vispārinātu pasaules jēdzienu. Tātad viss zīmējums kopumā vēsta par pasauli jeb zemi, kurā no Pasaules koka celma uz rietumiem izaugusi ļaužu atvase, kas savā laicīgajā dzīvošanas kokā rietumos sakņojas jaunā iesvētītā zemē un aug kā patstāvīgs koks pret ziemeļiem.

Dabīgi, var šaubīties par šādu zīmējuma tulkojumu, ja neielūkojas cilvēces ideografiskā raksta zīmju katalogos. Par jaunu cilšu rašanos, atdaloties jaunās atvasēs no kāda senāka ciltskoka, vēsta rakstu zīmes, kas kādreiz tikušas lietotas ne tikai Eiropā, bet arī Ziemeļamerikā

(4.zīm.B). Šeit nepārprotami atveidots cilvēks, no kura rokas izaug jauns cilvēks, kurš pacēlis pret debesīm koka atveidu. Doma ļoti radniecīga. Lādzīgs izteikums redzams arī seno skandināvu (Zviedrija) zīmju rakstos

(C)    . Cilvēku atzelšana Pasaules kalnā no lielākām kopienām mazākās jaunai izaugsmei, redzama arī Spānijas seno apdzīvotāju rakstu zīmēs

(D)       . Cilvēki arī Ziemeļamerikā senlaikos, līdzīgi senajiem vidzemniekiem, ir radījuši savu mītu par "lielo liepu", kas augusi Pasaules kalna virsotnē (E), un kuras izsētā jaunaudze pamazām izplatījusies šī kalna nogāzēs. Savukārt Dienvidamerikā Brazīlijas piekrastē jaunu ļaužu pasauļu izveidošanās lielajā Pasaules kokā atveidota citā rakstības manierē (F), kurai izdomā atrodama līdzība ar Sardīnijā kādreiz lietoto zīmju "noformējumu" (G, H). Par to, ka cilšu un to apdzīvoto teritoriju izaugsme, atdaloties jauniem atzariem, bijusi ļoti svēta lieta, liecina ari Rietumsibīrijā lietotie raksti (I). Kāpēc lai balti, šinī gadījumā Vidzemes latgaļi, būtu izņēmums? Latviešu valodā joprojām saglabātie vārdi "novads" un "atzele" sakņojas jēdzienos, kas izteikti gan šeit parādītajās, gan ari vēl daudzās citās tamlīdzīgās zīmēs, ar kurām aizpildīti cilvēces senraksta katalogi.

Ieskatoties zīmju ieža ģeogrāfiskās atrašanās vietas situācijas plānā (2.zīm.), redzams, ka blakus lielajai teiku liepai, kas senajā Tālavas zemē esot augusi līdz debesīm un Pasaules kokam, kura stumbrs audzis pret ziemeļiem, cauri Mārsnēniem, Trikātai un Jērcēniem, Gaujas labajā krastā ārpus Tālavas zemes kādreiz sācis augt jauns Pasaules koks kā atzele no tālaviešu lielā Pasaules koka. Zimju raksts iezī ir tuvu šī jaunā koka sakņu sakrālajam centram, no kura sākta savas pasaules radīšana. Līdzšinējie vēstures uzziņas avoti liecina, ka Tālavas latgaļi no saviem agrāk apgūtajiem apvidiem Vidzemes Vidienē, tās ziemeļu daļā, visai intensīvi sākuši novadīties atzeļu zemēs austrumu un rietumu virzienā. Uz to nenoliedzami visvairāk ir rosinājusi saskare ar igauņiem un pieaugošais viņu pretspiediens. Ja austrumos aiz Gaujas visai agri un plaši no Tālavas atzēlusi Livonijas hronikā minētā Atzele, tad novadīšanās Aizgaujas zemēs noritējusi lēnāk un teritoriāli mazākos apmēros. Acīmredzot šīs zemes bijušas vairāk apdzīvotas no dažādām somugru ciltīm, kas apgrūtinājušas latgaļiem savu pasauļu radīšanu pēc viņu sensenās svētās kārtības. īpaši tas sakāms par to Vidzemes teritoriju, kura no Livonijas hronikas un vēstures mācības grāmatām pazīstama kā Idumeja. Šis nosaukums ir lībisks. "Idu" igauniski nozīmē - austrumi. Tātad latgaļu iespiešanās šeit notikusi lībiešu Austrumzemē (maa = zeme). Kā redzams jau no nedaudzajiem senrakstu piemēriem, Pasaules koka ēru pārdzīvojušas visas attīstītākās mūsu planētas sentautas. Arī lībieši. "Idu" vārda atkārtošanās vietu nosaukumos lībiešu kādreizējās zemēs, un šo vietu izvietojums, vadoties pēc lībiešu svētvietām, liecina, ka arī lībiešiem bijuši savi mitoloģiski orientēti areāli. Tādēļ ir pieļaujama varbūtība, ka notika ne tikai dažādu, etniski atšķirīgu, tautu saskare, bet arī pilnīgi pretēju savu pasauļu izkārtojuma sadursme. Tālavas latgaļu Cilvēku jeb Dzīvības koks rietumu areālā ar savām saknēm nomāca tāda paša lībiešu koka galotni viņu austrumu jeb debesu areālā. Reliģiskā jomā notika ilgstoša zemes un debesu cīņa, kas nevarēja palikt bez pēdām šī apvidus lībiešu un latgaļu savu pasauļu izkārtojumu sakrālajos centros. Tādas pēdas patiešām ir saglabājušās. Senā Idumejas zeme ir ļoti bagāta ar pamatīgi un īpaši zīmīgi iekārtotām svētvietām, kuru autori nenoliedzami bijuši latgaļi. Dabīgi, ka ienācējiem vajadzēja pārspēt vietējo iedibināto svēto kārtību ar savu pasaules redzējumu. Savā ticībā, un domājams, arī skaitliskajā ziņā spēcīgākajiem latgaļiem panākumi neizpalika. Pienāca brīdis, kad Idumeju varēja uzskatīt par pakļautu baltu senajai pasaules kārtībai un priesteriem. Bija iezīmējušies jauni novadi un robežas ar lībiešiem. Arī ar Aizgaujā apgūto teritoriju, kuru starp Gauju un Burtnieku ezeru, mazāk apdzīvotos lielmežu un purvu apvidos apguva citi latgaļi, sakņojot tur tā mitoloģiskā koka saknes, kurš krusto Tālavas lielo Pasaules koku Jērcēnu Jēņu kalnā (2.zīm.,). Vadoties no mitoloģiskā pasauļu izkārtojuma un pēc Vidzemes kartes, ir redzams, ka viena no robežjoslām starp augšas un apakšas areāliem lielajā Tālavas Pasaules kokā, turpinoties uz rietumiem Aizgaujā, ir skārusi Jumaras upi. Tās krastos ir meklējama Livonijas hronikā daudzkārt pieminētā Imeras latgaļu zeme, kas mitoloģiski bija atdalīta no Idumejas latgaļiem, kuri bija apmetušies lejāk", mitoloģiskās pazemes areālā. Vēsturiski jaunā situācijā, kad gar Braslas upes kreiso krastu bija izaudzēts patstāvīgs atzeles Pasaules koks, imerieši savu pasaules sakārtošanu bija saistījuši ar Zilo kalnu. Veidojās vēl vienas pasaules koks. Tas nevarēja neradīt zināmas neskaidrības pasaulīgās varas dalīšanā jaunajās Aizgaujas zemēs. Ar saviem Pasaules kokiem Idumejas un Imeras latgaļi bija atdalījušies no piederības lielajam Tālavas kokam. Vai šo latgaļu novadi apvienojušies vienā jaunā zemē, vai arī dalījušies divās atsevišķās zemēs, par to līdzšinējais vēstures uzziņas materiāls nesniedz noteiktas ziņas. Bet varbūt zināmu informāciju par to glabā zīmju raksti Braslas karsta iezī? Zīmju noklātā laukuma apakšējā daļā, ko var pieņemt par zīmēs izteiktās informācijas pamatu, tāpat kā cimdu rakstos, pašā zemākajā daļā un, apmēram, pret laukuma vidu, ir ļoti savdabīga zīmju grupa, kurā uzmanību saista dīvaini zīmējumi (5.zīm.). Noteiktās kontūrās rūpīgi zīmētais laukumiņš, kas sadalīts sīkākās dažāda lieluma un apveida daļās, asociējas ar kādas teritorijas karti. Vadoties no cimdu rakstu lasīšanas secības, šī dīvainā zīmējuma jēga saistāma ar zirni, kas iegrebta zem tā pašos pamatos. Tā ir pajumes zīme, kas mītņu nojēgumos attiecināma ne tikai uz ēkām, bet arī uz mītnei izraudzītu teritoriju. Senākā sapratnē visas senās saimju sētas, novadi un zemes bija attiecīgu ļaužu kopienu pajumes. Sī vārda izcelsme gan nav saistāma ar jumtu, bet gan ar Jumi, kura senākā misija ne tikai baltu zemēs vien, ir bijusi saistīta ar cilvēku un mājlopu vairošanu, arī pārtiku arvien jaunās zemēs zem Saules. Sajā sakarībā par fantastiskiem vēl arvien uzskatītos senvalodu pētnieka Voldemāra Leiša darbus būtu jāsāk lasīt bez zinātniskām emocijām. Un kāpēc gan sava laika kartes jeb pajumes zīmējuma saskatīšana kādā zīmju rakstā arī būtu jānoceno kā fantāzijas auglis? Svētvietu savstarpējs orientējums lielos attālumos, tāpat to sakārtojums saistībā ar mitoloģisko pasaules koku, liecina par izkoptu orientēšanās spēju plašās teritorijās, zinot šo teritoriju apveidus un dažādu objektu atrašanās vietas. Primitīvas kartes cilvēki zīmējuši jau ilgi pirms mūsu ēras sākuma, bet zīmju vecums iezī skaitāms tikai gadsimtos. Aprakstītais iezis gan atrodas uz senās Idumejas dienvidu robežas, faktiski pat Braslas labajā krastā, bet tas nebūt neizslēdz raksta sakaru ar šo zemi. Pēc Latvijas brīvvalsts laikā izdotajām P.Mantnieka kartēm, kā arī vadoties no vietvārdiem un arheoloģiskā materiāla, iespējams aptuveni uzzīmēt Idumejas kontūras, tāpat teritoriju, kuru pakļāvuši sev Imeras un Burtnieku novados ienākušie latgaļi. Kontūru līdzība ar to, kas zīmēts Braslas iezī, ir pārsteidzoši sakritīga (6.zīm.). Un vēl kas. Kontūru salīdzinājumā ir atstātas arī "sakrustotās "dakšas", kas redzamas virs pajumes zīmējuma. No iepriekšējiem ieskatiem latviešu tautisko rakstu noslēpumos der atcerēties, ka šādas "dakšas" senatnē saistījās ar pajumes (pasaules) radīšanu (sk. nod. "Pasauļu radīšana", 2.zīm.I3). Tās ideografiski attēlo priesterus Pasaules koku atdarinošā pozā, svētījot jeb radot pajumi zem Saules. Virzieni, kādos norāda šīs zīmes, sakrīt ar virzieņiem kartē, kādos aug Pasaules koki, un kādos dzen saknes tos krustojošie koki. Sinī gadījumā pēc mūslaiku kartes un tās, kas iegrebta iezī, virzieni iezīmēti precīzi uz nosacītajiem ziemeļiem un rietumiem. Sakritība ar mūsdienu kartēs iezīmētām kādreizējām latgaļu zemju kontūrām attiecināma arī uz Tālavas Burtnieku novadiem. Blakus senajai kartei iezī iezīmētas vēl citas kontūras, kuras, nesaistot ar kādas zemes kontūrām, būtībā neizsaka neko. Taču uz tām attiecas tā pati pajumes zīme, kas redzama zīmju raksta pašos pamatos, un kas skaidro, ka virs tās zīmētais saistīts ar pajumi. Un vai šī vizuāli izteiktā saikne nav pārāk sakritīga ar zemju apveidiem Gaujas labajā krastā? Laika zoba izdrupinātā liektā līnija, kura iezīmēta zem

6.zīm.

kontūrām, kas attiecināmas uz Tālavas Burtnieku novadiem, atbilst Gaujas gultnes posmam starp Vijas un Jumaras ietekām, bet starp abām zemēm laiks nav paguvis iezi izdzēst robežas zīmi, kuru mūsdienu un sendienu kartes sakritibā var attiecināt uz Jumaras upi. Zimīgi, ka šāda robežzime, kas senatnē atdalījusi dažādu pasauļu zemes vienu no otras, kādreiz iekalta akmenī Juņiaras pietekas karstos, kur pie t.s. Cimpēnu pilskalna bijusi nocietināta upes pāreja. Tagad šo akmeni un zīmi var apskatīt iemūrētu Kocēnu pagasta Cimpenu māju kūts sienā. Cilvēces senraksta zīmju katalogos šai zīmei var atrast skaidrojumu ari saiknē ar gada dalījumu, jo laiku no telpas pasaules nojēgumos cilvēks sācis atdalīt relatīvi pavisam nesen. Pasaulīgo svētumu šķirtnēs šāda zīme atrasta Ziemeļvidzemē, visvairāk uz kādreizējām baltu un lībiešu zemju robežām, kur saskārušās pretēji sakārtotas pasaules. Bet tādas Aizgaujas zemju kolonizēšanas gaitā savstarpēji bija izveidojušās Idumejas, Imeras un Tālavas Burtnieku gala zemēs.

Zīmīgi, ka par Idumejas latgaļu kolonizēto teritoriju pieņemamā karte ir iezīmēta rūpīgi, ar iespējamiem attiecīga laika dalījumiem novados, pretstatā pavirši blakus iezīmēto zemju kontūrām. To var skaidrot kā norādi uz laicīgo jaunās pasaules dalījumu. Līdz ar to visā šo zīmju raksta pamatā var izlobīt galvenokārt norādes uz augstāk un sīkāk paskaidrotu Idumejas zemes pasaulīgo un laicīgo iedalījumu. Arī apaļo iedobi šādā zīmju skatījumā nevar pieņemt kā nejaušu parādību. Tamlīdzīgas upuriedobes akmeņos, kokos un upju vai gravu pakrastes iežu atsegumos ir fiksētas jau agrāk ari citās vietās Jāatceras etrusku un citu seno tautu zināmās tradīcijas, izveidojot pēc svētās kārtības tempļus, pilsētas vai citas vietas, kuras prasīja sakārtojuma vidū iekārtot upurbedri (saikni ar pazemi), kurā bija jāziedo graudus, un atnācēji bēra dzimto zemi, lai iekļautos jaunās vietas pasaulē. Līdzīgi ar upurēšanas rituāliem, labvēlīgus kontaktus ar pazemi, kurā bija jāsakņojas kādam no jauna radītam Pasaules kokam, centās iemantot arī vidzemnieku tālie senči. Mitoloģiskajam pazemes areālam šādos aktos ir bijusi galvenā loma. Iezī, zem Idumejas zīmējuma izdobtā, apaļā iedobe jaušami saistās ar upurēšanas rituālu, lai gūtu svētību visam, kas sakarā ar Idumejas zemi izteikts augstāk zīmju rakstā. Par to liecina tāda pati iedobe zem cita zīmju raksta šinī pašā iezī (7.zīm.). Šīs iedobes liecina, ka zīmju raksti virs tām saistīti ar ļoti nozīmīgiem svētumiem Idumejas latgaļu dzīvē. Bet kas gan tolaik varēja būt svarīgāks par savu sakārtotu pasauli un savu Dzīvības koku? Un vai no senlaikiem saglabātais un latviešu valodā lietotais vārds "nozīmīgs" neglabā atbalsis no laikiem, kad visu svarīgāko informāciju izteica ar svētajām zīmēm un zīmju rakstiem? Visas cilvēces pirmraksta zīmes bija

7.zīm.

saistītas tikai ar dievībām un svētumiem (Die heilige Urschriften - kā tās nosaucis H.Virts).

Zīmes Braslas krasta iezī grupējas galvenokā* ivās atsevišķās vietās, un tās ietver atšķirīgu informāciju. Tāpat k> ^.<ndu rakstos, ari šeit jaušams pasaulīgu un laicīgu lietu skaidrojuma.

Kas vēl lielākajā zīmju grupā liecina, ka mums ir darīšana ar sakarīgu un mērķtiecīgi izteiktu informāciju? Pēc tautas atmiņā saglabātām norādēm, raksti rakstīti pantos jeb stabiņos - no apakšas uz augšu, katru jaunu pantu sākot blakus, pa kreisi no iepriekšējā. Taču tas vēl prasa plašu atšifrēšanas darbu, lai aptvertu detalizēti un sīkumos visus "izteikumus" rakstā. Šoreiz svarīgi ir saskatit zimēs norādes, ka darīšana patiešām ir ar rakstu, kas saistīts ar Pasaules koka ēras uzskatiem par savu pasauli un cilvēku sūtību tajā. To ietērpt šādā zīmju rakstā ir varējis tikai ļoti labs šī pasaules uzskata un senbaltu svētās rakstības zinātājs. Braslas krasta iezī redzamās zīmes un no tām saliktie atsevišķie raksti prasa plašāku skaidrojumu, kas ietilptu atsevišķas grāmatas apmēros. Pagaidām galvenais ir saskatīt, ka šāds izpētes un skaidrošanas darbs ir nepieciešams. Tamdēļ aplūkosim vēl tikai atsevišķus Zīmju sakopojumus.

Raksta pamatdaļa kreisajā pusē beidzas ar tikpat savdabīgu zīmju un zīmējumu sakopojumu kā iepriekš apskatītā, kurā saskatāma saikne ar Aizgaujas latgaļu zemju tēritorijām. Arī šeit jaušami ideografiski "izteikumi" par kaut kādām norobežotām teritorijām (8.zīm.). Pirms galvenās, lielākās zīmju kopas, labajā pusē redzamas divas ļoti zīmīgas zīmes. Viena ir pasaules kalna ^trijstūris) un pajumes zīmes salikums, bet tai blakus ideografisks priestera attēls, kurš savukārt "pašreiz" ieņēmis Pasaules koka jeb radīšanas - svētīšanas pozu. Tātad pasaules kalnā priestera radīta pajume. Pasaules kalnu senajos novados un zemēs simbolizēja galvenais svētkalns, tāpēc piezemētā variantā var runāt par norādi, ka augstāk zīmēs seko informācija par pajumi, kuru izdalot no apkārtējā haosa, ir radījis jeb iesvētījis priesteris svētkalnā. Tik tiešām augstāk seko jau agrāk aplūkotās zīmes, kuras stāsta par jauna pasaules koka rašanos, atdaloties no kādas lielākas pajumei sakārtotas teritorijas. Tas ir kā vadmotīvs, kas aužas cauri visam zīmju rakstam, vienīgi papildinoties ar konkrētām norādēm par sakarībām starp dažādām vietām un norisēm.

Tālāk sekojošajās zīmēs, kas noslēdz visa raksta pamatdaļu, pirmo vietu ieņem noteiktas teritorijas apzīmējums ar neregulāru apli, kurš ietver sevī trīs sakārtotu vietu (novadu, zemju) apzīmējumus un divas dažādas robežu zīmes. Viss aplī ietvertais savienots ar sakrustotu, noslēgtu pasauli izsakošu, mitoloģisku koku zīmi jeb krustu. Tātad visā

šajā zīmju kopā runa ir par kādas noslēgtas teritorijas kā noteiktas pasaules robežām. Cilvēces pirmraksta zimju katalogos var atrast daudz ko radniecīgu. Salīdzinājumam der iepazīt dažus apzīmējumus tiem Dzīvības jeb Cilvēku kokiem, kas veido savas pasaules kā zināmas, norobežotas teritorijas reālā pasaulē (9.zīm.). Piemēram, Kalifornijas piekrastē Ziemeļamerikā kāda pasaules koka veidota teritorija attēlota ar ovāla laukuma kontūrām, kas līdzīgas Braslas iezī redzamajām (A). Zināma līdzība redzama arī ar seno islandiešu tādas pašas nozīmes rakstu zīmi (B). Līdzību pavairo papildus lietotā krusta zīme. Savukārt Brazīlijas piekrastē līdzīgas nozīmes rakstu zīmē (C), redzams simetrisks pasaules laukuma sadalījums, un krusta vietā šo laukumu kā pasauli skaidro blakus piezīmētais aplītis ar punktu vidū. Sakārtota vieta zem Saules. Tātad arī seno brazīliešu pasaule bijusi norobežota, sava Pasaules koka iezīmēta vieta zem Saules. Daudz kopēja ar sakārtotās Idumejas zemes zīmējumu ir rakstu zīmējumam, kāds ticis lietots senlaikos tagadējās Izraēlas teritorijā (D). Tas ietver visas tās pašas sastāvdaļas, kas ir redzamas sakārtotas noteiktas teritorijas zimējumā Braslas iezi. Ja idumieši Pasaules koku tradicionāli attēlojuši ar zināmu krusta zīmi, tad kādreizējie Izraēlas apdzīvotāji vairāk pieturējušies tiešam koka atveidam un novietojuši to nevis blakus, bet tieši apzīmētajā teritorijā. Bet kā vienā, tā otrā gadījumā, sakārtotu pasauli simbolizējošie, sadalītie laukumi ietverti noteiktu zemi apzīmējošās robežās. Labajā pusē redzama ar robežām un zemes sadalījumu savienota zīme, kas atgādina svastiku jeb kāškrustu. Ja šo zīmi pārāk latviski nesaista ar Laimas kultu, bet gan senākajos pamatos ar Saules gaitu, tad kļūst saprotama arī šī "kroplīgā svastika". Bez Saules taču nebūtu nevienas senās pasaules, kuru rītos un vakaros, ziemeļos, dienvidos, ziemā un vasarā sadala Saules gaita. Tā audzē arī cilvēku un visa dzīvā Dzīvības koku. Tieši tas ir izteikts šajā "kroplīgajā svastikā". Sanskrita "svasti" nozīmē labklājību, ari iztikšanu (normālu dzīvošanu), bet latviskajā zemkopja domāšanā, iztikšana jau nav dalāma no laimes. Vēsturiskās atmiņas zudumos kāškrustā pārdēvētais sensenais Saules gaitu apzīmējošais krusts spilgti sevi apliecina Pirenejos atrasto klinšu rakstu kādā ļoti izteiksmīgā zīmē (E). Tajā pasaule attēlota kontūrās, kas atgādina gan sveces liesmu, gan Dzīvības koku, gan šķēpa smaili, kam pamatā Saules gaitas zīme. Vienkāršāk un izteiksmīgāk zīmēs izteikt Saules un pasaules kopsakaru laikam gan vairs nevar. Zīmē redzamā uguns liesma it kā rodas no svastikas - Saules gaitas, tamdēļ šī krusta iedēvēšana arī par ugunskrustu, ir pamatota cēloņsakarību atziņās. Vismaz kopš neolīta cilvēka smadzenes nav kvalitatīvi un kvantitatīvi mainījušās, tamdēļ jāsecina, ka tēlainajā

9.zīm.

pasaules uztverē un filozofiskajās atziņās, mūsu tuvākie un tālākie senči apkārtējās vides likumsakarībās orientējušies daudzpusīgāk par mums. To liecina arī senā rakstība, kas vienā zīmē ietvērusi daudzus likumsakarīgus jēdzienus. Piemēram, Bulgārijas teritorijā pirmraksta laikos viena zīme (F) spējusi izteikt senās pasaules būtību kā laiktelpu, kuru veido gan noteikta teritorija, gan Saules gaita, gads, gadalaiki un Pasaules koks.

Braslas iezī iegrebtā raksta pamatdaļas nobeigumā (8.zīm.), norobežotajā "pasaules laukumā" iezīmēti mazāki laukumiņi, no kuriem vienam iezīmēti tikai aizsākumi. Vienkāršs lielās teritorijas aizpildīšanas attēlojums ar mazākām, savstarpēji norobežotām teritorijām. Lielās teritorijas kreisajā malā iezīmētas divas vertikālas un paralēlas svītras. Vertikāla svītra visos pirmrakstos saistās ar robežu. Divas šādas svītras norāda uz divu dažādu robežu saskari. Piemēram, svētkalnos starp orientēto akmeņu laika zīmēm šādas divas svītras atrodamas uz austrumu - rietumu līnijas, kas saiknē ar pavasara un rudens saulgriežiem iezīmē gada gaišās un tumšās puses robežu saskari. Līdzīgi Idumejas robežas rietumu pusē gar Braslu kādreiz saskārās ar kādas citas sistēmas zemes robežām. Lielās teritorijas neregulārā apļa augšpusē iezīmēta zīme, tā būtībā ir svastikas horizontālā daļa, kas attiecināma uz Saules augšup un lejup gaitu. Tā ir ari laiku mijas robežzīme. Arī izmaiņu zīme, kas šinī gadījumā informē, ka lielajā teritorijā ir notikušas vai ari turpina notikt izmaiņas mazāko teritoriju rašanās procesos. Tās turpina veidoties, pie tam ziemeļu virzienā. Zīme atrodas lielās teritorijas augšupdaļā, tātad ziemeļu pusē. Arī tagad dažādus situācijas plānus un shēmas papildina ar norādēm uz debespusēm, zīmējot gan stilizētus kompasus, gan sakrustotas virzienu bultas. Tādas pat papildus funkcijas pilda arī sakrustotās pasaules koku zīmes jeb norobežotas pasaules krusts, kas kreisajā pusē savienots ar lielās teritorijas robežu. Krusta vertikāla daļa attiecas uz dienvidu- ziemeļu virzienu, kādā aug pasaules koks, bet horizontālā uz rietumu- austrumu virzienu, kādā aug Dzīvības jeb Cilvēku koks. Sinī gadījumā krusts vispirms saistās ar norādi, ka lielās teritorijas jeb zemes robežu rietumos ir Braslas upe. To apstiprina trīs piezīmes apakšā pa kreisi no krusta. Aplītis, krustiņš un lauzita līnija, ko parasti saista ar Māru. Bet lauzīta līnija ir arī ūdeņu zīme, kas nebūt nenoliedz saikni ar Māru, jo Māra kā Zemesmātes senbaltu variants, bija valdnieci- aizgādne) dabas pirmatnībā visam, kas vien mitoloģiskajos nojēgumos saistījās ar jēdzienu "zeme". Arī ūdenim, kam dzivības uzturēšanā vienmēr bijusi svarīga loma. Ko izsaka rakstā šīs trīs zīmes? Nepilnīgi ar Sauli parasti saistītais aplītis faktiski apzimē norobežotu un sakārtotu vietu zem

Saules. Krusts, kuru veido divi perpendikulāri sakrustoti taisnes nogriežņi, daudzos zīmju pirmrakstos apzīmē sākumu, kuru vārdiski var izteikt "no šejienes" vai "no šī brīža". Arī vienkārši - "sākums". Tātad minētās trīs zīmes vēsta: šīs sakārtotās vietas (zemes, pasaules) sākums ir ūdens (upē). Tā kā rakstā nav runa par pasaules radīšanas mītu, bet gan par konkrētu apvidu, tad šādā sakarībā kļūst saprotamākas arī četras piezīmes virs norobežotās (sakārtotās) pasaules krusta. Mazākais krustiņš it kā turpina audzēt uz ziemeļiem šīs zemes Pasaules koku, un tā kā krustiņam forma ir tuvināta priestera radīšanas pozas apzīmējumam, tad ir vērts atcerēties tās pirmraksta zīmes, kurās attēloti priesteri Pasaules koka galotnē (sk. nod. "Pasauļu radīšana", l.zīm. 3). Runājot par šī krustiņa formu, kas ir analoga ar kristiešu vēl šodien lietoto krustu, būtu jāņem vērā, ka sākumu apzīmējošs krusts ir simetrisks, bet krusts, kas ar pagarināto "kātu" uz leju tuvināts ar izplestām rokām stāvoša cilvēka atveidam, jau saistās ar jēdzienu "sācējs - radītājs". Neaizmirsīsim ka kristiešu Bībeles mītos Dieva vietā lietots vārds "Jahve", "kungs" un "radītājs". Tātad kristiešu godātā krusta saikne ar laikiem, kad priesteris - radītājs vēl nebija paaugstināts Dieva (devas, davas, dabas) postenī, ir nenoliedzama. Priesteru-radītāju laiku pasauļu un to radīšanas sapratni jau pašos pamatos ietver plašais zīmju raksts Braslas krasta ieža gludajā atsegumā.

Aplītis, kuru pārdala vertikāli ievilkta svītriņa, jāsaprot kā pasaules sadalīšana robežās. Savukārt "jumtiņš" virs šīs robežās sadalītās pasaules un radītāja krustiņš, skaidro, ka sakārtotas pasaules radīšanas akts notiek vai arī noticis uz zemes jeb Pasaules kalnā. Trijstūra vai "jumtiņa" pieņēmums par Dieva zīmi ir bez seguma visā cilvēces pirmrakstu klāstā. "Jumtiņš" taču ir tikai senbaltu īpaši iecienītā ideografiskā Pasaules koka atveida tā daļa, kas attiecas uz šī koka saknēm, tātad arī uz zemi, kas vertikālajā zeme-debess dalījumā jāpieņem arī kā Pasaules kalna apzīmējums. Visi mazākie kalni lielajā Pasaules kalnā, kā mazo savu pasauļu centri, ir ieslēgti, un līdz ar to norobežoti šajās pasaulītēs. Bet norobežojot "jumtiņu" izveidojas trijstūris - svētkalna apzīmējums.

Bet kā tādā gadījumā saprast "apgāztu jumtiņu", kāds redzams augstāk aplītī virs nupat aplūkotā "jumtiņa"? Iecienītajā Pasaules koka zīmē šāds "apgāzts jumtiņš" taču atveido debesis, kas izplešas virs zemes kā koka zarotne pār stumbru un saknēm. Vienā vārdā šo zīmi var tulkot arī kā "izvērsums", ko balstoties uz seno gudrību glabātāju nostāstiem, var saistīt ar konkrētiem procesiem dabā vai cilvēku dzīvē. Piemēram, ar saullēktu, dienu izvēršanos garumā, ar augšanu, dzimšanu utt. Par šādu izvēršanos, augšanu vai dzimšanu ziemeļu virzienā, vēsta visa šī ieža raksta pamatdaļas zīmju beigu grupa. Tātad aplīti ar "apgāzto jumtiņu" jātulko kā norādi, ka lejāk zīmētās lielās pasaules izvēršanās, daloties robežām sīkākās pasaulēs (novados) turpinās vai var turpināties ziemeļu virzienā gar Braslas upi.

Kādu informāciju esam savākuši, mēģinot iedziļināties galvenokārt raksta pamatdaļas zīmju nozīmē un to sakārtojuma jēgā?

1)  No kāda liela Pasaules koka rietumu virzienā izaugusi atzele (atvase), kas atzēlusi jaunā Pasaules kokā, radot jaunu savu zemi jeb pasauli.

2)  Seko sīkāks norādījums par šīs zemes apveidiem, dalījumu un atrašanos latgaļu rietumu izplatības areālā. Uz pēdējo norāda zemju kontūru līdzība ar vēsturiski zināmām zemēm Gaujas labajā krātā.

3)  Pamatā raksts beidzas ar norādi, ka jaunā zeme robežojas ar upi, gar kuru tā turpina izvērsties ziemeļu virzienā.

Kopumā šāda informācija pilnībā sasaucas ar to, ko sniedz jau zināmais vēstures uzziņas materiāls. Vadoties no tā, varbūt patiešām kāds ideografiskā raksta pētnieks varēja jau zināmas patiesības izklāstīt zīmju valodā, izmantojot šim nolūkam nomaļāku iezi Braslas krastos? Praktiski tas ir iespējams, bet tad raksts noteikti būtu iznācis pavisam savādāks saturu veidojumā un rakstības kārtībā. Piemēram, cimdu rakstu lasīšanas kārtība un šo rakstu pamatjēga sākta praktiski pētīt tikai šajā gadu desmitā, jo trūka priekšstatu par to, ko faktiski senākajos cimdu rakstos atveido ornamentālās zīmju kopas un arī atsevišķas zīmes. Tikai atklājot Latvijā līdz šim nezināmas svētvietas, kas dabā izkārtotas atbilstoši Pasaules koka struktūrai, kļuva iespējams atšifrēt daudzus cimdu rakstus, gan arī atrast pareizo atslēgu Braslas iezī iegrebtā raksta noslēpumiem. Tieši jaunatklātie svētkalni Braslas krastos pierāda, ka ieža rakstā izklāstītā Idumejas savas pasaules uzbūve pilnībā atbilst situācijai dabā, kāda tā šeit bijusi vēl pirms vācu iekarotāju parādīšanās. Tamdēļ pagaidām varam vienīgi minēt, kurā gadsimtā dzīvojis tas idumietis, kurš visos sīkumos pārzinājis svētvietu izvietojumu, zemes un novadu robežas, kā arī vēsturiski izveidojušos situāciju ar pretējo pasauli lībiešu zemēs, un kurš vēl praktiski varēja

par visu to uzrakstīt izsmeļošu vēstījumu.

- © -

laika akmeņi

Musdienu šaurajā ražošanas, patērēšanas un specializēšanās gultnē ievirzītā domāšana tikai ar grūtībām spēj uztvert citu pasaules uzskatu un ar to saistītu rīcības jēgu. Sī patiesība nenoliedzami attiecināma arī uz senlaiku svētkalnu un citu svētvietu izpētes procesiem. Pasaules koka ēras domāšana šeit krustojas ar šauri specializētiem dažādu zinātņu nozaru uzskatiem un meklējumiem. Pirmais kādreizējā svētkalna megalītiska noformējuma atklājums Vijciema pagasta Bitarīnkalnā tūlīt izraisīja tālākas izpētes sazarošanos dažādos virzienos, mēģinot visu pamatos saistīt ar seno astronomiju un laika noteikšanas nepieciešamību. Pēdējā laikā sakāpināta interese par dažādiem enerģijas starojumu laukiem un avotiem mūsu senču kādreiz veidotajos svētvietu akmeņu sakārtojumos, saskata galvenokārt kādas, mūsdienu cilvēku aizmirstas zināšanas par dažādu enerģijas veidu iespaidu uz dzīviem organismiem un to izmantošanu. Šāds iekārtojumu jēgas redzējums licis pievērsties arī pieņēmumiem par citplanētiešu rīcības pēdām un mūsu planētas civilizācijas sākumiem kosmosā. Nenoliedzami visu šo viedokļu virzītie meklējumi ir saistīti ar patiesību izzināšanu par saprāta rašanos un attīstību kosmosā, arī uz mūsu planētas. Taču pagājības patiesību noslēpumus var salīdzināt ar nesen atklātu, noslēpumainu kalnu ezeru, kurā pamanītas nesaprotamas parādības un mīklaini priekšmeti, un kuru sākuši nosusināt dažādos virzienos rakti izpētes kanāli, mēģinot ezera dibenā saskatīt atbildi uz daudziem jautājumiem. Šāda sadalīta un dažādos virzienos aizpludināta vēsture pie vienota pagājības redzējuma nevar novest, un līdz ar to patiesība par cilvēces pagājību būs pārvērsta kalstošās dūņās, no kurām ikviens viedoklis turpinās pārstrādāt faktus sЈv vēlamā produkcijā, kam maz kopēja ar kādreizējo, patieso kopainu.

Atziņas par Pasaules koka ēras ilgo ietekmi uz dažādo reliģisko uzskatu un kultūru cilvēces vēsturē, ir jaunas. Tās mūsdienu šaurās specializešanās un modernā misticisma laikmetā tiek uzņemtas visai rezervēti. Taču kaut arī kādreizējais Pasaules koku interpretējums konstatējams tikai horizontālajā zemes virsmas pārklājumā, tas dod sazarotu un daudzpusīgu ieskatu senā cilvēka telpiski uztvertajā pasaulē, kas patvēra ne tikai debesis, virszemi un pazemi, bet ari visas dzīves jomas un ar tām saistīto rīcību. Ari to, kas radījusi dažādos akmeņu veidojumus Latvijā. Iepriekšējā nodaļā aplūkotas ideografiskā raksta zīmes Braslas krasta iezī arī atspoguļo noteiktu rīcību, tās saistību ar saglabātiem Pasaules koka ēras uzskatiem, un šīs ricības kādreiz tik svarīgo lomu n'oteiktas cilvēku kopienas dzīvē. Ja sakrustotie senbaltu mitoloģiskie koki ir minētā zīmju raksta atšifrēšanas atslēgas, tad tie palīdz saprast ari labāk seno svētvietu akmeņu veidotās figūras. Viena šāda ļoti labi saglabājusies svētvieta tika atklāta 1990.gada rudenī Braslas kreisajā krastā Rozulas pagastā. Palīdzēja tuvējais, kādreizējais jēņu kalns, par kura atrašanās vietu vēl šodien liecina Jēņu mājas, kas kopš agrākajiem gadsimtiem nav bijušas šķiramas no samērā augsta un plaša paugura netālu no Braslas, kuras virzienā redzami vairāki zemāki pauguri, kas sasaucas ar senajām prasībām pēc jēņu kalnu apveidiem. Seit, dienvidrietumu virzienā no augstāka paugura virsotnes, redzamas divas zemākas, kas sasaucas ar vispārējiem jēņu kalniem nepieciešamajiem, mitoloģiskā sakārtojuma principiem. Tā kā šis jēņu kalns ticis intensīvi iekopts tīrumos plašā apkārtnē, izņemot dienvidu pusē esošo Braslas upes senleju, tad vienīgi tajā bija cerības atrast kādus pierādījumus, ka šeit patiešām bijis senais jēņu kalns. Meklējumi vaiņagojās necerētiem panākumiem. Braslas ielokā, visai romantiskā vietā, tika atrasts akmeņu lauks, kurā pieredzējušam skatienam tūlīt bija redzami noteikti akmeņu sakārtojumi. Bet pirms ielūkošanās akmeņu veidotajās figūrās jeb zīmēs, vispirms palūkosimies, ka akmeņu laukums ir orientēts pret senā jēņu kalna trim augstākajām virsotnēm. 1.zīmējumā parādīta shematiski situācija dabā. No augstākās virsotnes (1), kuras dienvidaustrumu pusē iebūvētas Jēņu mājas (2), akmeņu lauks atrodas upes ielokā starp dienvidu virzienu un virzienu, kurā lec Saule ziemas saulgriežos. Pārvietojoties uz tuvākā, zemākā paugura virsotni (3), šajā pašā virzienā novilkta taisne šķērso akmeņu lauku, apmēram, pret vidu. Bet no nākošā paugura virsotnes, akmeņu lauka rietumu gals atrodas virzienā, kurā Saule lec Meteņdienā - senā baltu gada sākumā. Tieši dienvidos, skatoties no augstākās virsotnes, upmalā ir atsevišķa dažu akmeņu grupa, kurā uzmanību saista dižakmens, kura virspusē precīzi iezīmēts dienvidu - ziemeļu virziens, gludi nokaļot akmens austrumu puses virsmu nedaudz zemāku ar vairākām iedobēm un "notekām". Upē šeit ir saliņa un krācītes, kuras veido akmeņu rinda, kas šķērso straumi. Spriežot pēc zviedru laiku un ari vēl pēc mūsu gadsimta trīsdesmitajos gados izdotajām P.Mantnieka kartēm,šeit kāds sens ceļš šķērsojis upi, savienojot abu krastu ceļus. Tātad sena upes

l.zпm.

pārejas vieta. Blakus lielajam akmenim (6), tuvāk upei, ir redzams pāršķelts akmens, ar kādiem kādreiz daudzviet tikušas iezimētas ar mitoloģisko pasaules dalījumu saistītas robežas. Tāda robeža ir bijusi arī šeit Braslas upe (5). Pie tas tad arī atrodas dīvainais akmeņu lauks, kuru ar seno jēņu kalnu saista gan gada sākuma saullēkti, gan ziemas saulgriežu laiks. Vai nejauša sakritība? Ielūkosimies tajā akmeņu lauka pusē, kuru ziemas saulgriežu saullēkti it kā nodala rietumu, un līdz ar to, mitoloģiskā Cilvēku jeb Dzīvības koka sakņu pusē. Tai jābūt daļai, kas saistīta ar pazemi un zemes lietām (7). Tā ka jēņu kalni ir vietas, kur krustojušies mitoloģiskie, pasauli iezīmējošie koki, nosakot tās pasaulīgo un laicīgo dalījumu, tad jāatceras, ka Dieva - debestēva puse vienmēr ir bijusi ziemeļos, bet: Māras - zemesmātes - dienvidos. Debesis un zeme ir komponenti, kas ir pamatos materiālās pasaules pirmatnībai. Starp debesīm un zemi dzīvo cilvēki, kurus viņu sakārtotajā pasaulē uztur Saule un tās gaita ar savu lēktu un rietu koku. Ņemot palīgā senus šādu priekšstatu ideografiskus attēlojumus, ir uzzīmējams iedomātās situācijas shematisks plāns, pēc kura var orientēties seno svētvietu meklējumos ap jēņu kalniem un šo vietu kādreizējo uzdevumu atšifrēšanā. Pēc 2.zīmējumā attēlotās senā pasaules dalījuma principu shēmas redzams, ka mitoloģiskās debesis un zeme, skatoties no jebkura jēņu kalna virsotnes, ir sektoros, kurus iezīmē tie debespušu loki, kuros nekad nenonāk Saule ne lēktos, ne rietos. Šajos sektoros atrodamie, pēc dažādiem Saules lēktu un rietu virzieniem orientētie sakārtotie akmeņu veidojumi nav saistāmi ar tiešiem šo virzienu novērojumiem. To apliecina arī mūs interesējošā akmeņu lauka atrašanās Braslas senlejā, kur praktiski Saule kļūst redzama, tai krietni pakāpjoties pie debesīm. Un arī tikai ar nosacījumu, ka apkārtne ir kaila, bez meža aizseguma. Taču maz ticams, ka laikos, kad te iekārtota svētvieta, Braslas krasti bijuši kaili, tāpat visa senā jēņu kalna apkārtne. Tātad akmeņu sakārtojumam bijis simbolisks raksturs. Tas jaušams arī no tā, ka svētvieta Braslas senlejā, skatoties no vidēja paugura virsotnes, atrodas jēņu iezīmētās zemes jeb pasaules kalna saullēktu malas pašā lejpusē, kur ziemas saulgriežos lec Saule. No šejienes sākas tās augšupgaita pa "kalna" malu. Daudzas senās tautas gada dalījumam par sākuma punktu pieņēmušas ziemas saulgriežus, divdaļīgajā gada dalījumā ziemā un vasarā, tos pieņemot kā ziemas vidu. Arī kā gada sākumu. Tāds, piemēram, bijis ziemeļatlahtijas piekrastes zemēs plaši lietotais gada dalījums jeb kalendārs laika noteikšanai (3.zim. A). Gads bijis sadalīts 16 vienādos laika posmos, vadoties no ziemas un vasaras saulgriežiem, jauna gada skaitīšanu sākot ar pirmajiem. Ikvienam šāda gada laika

2.zini.

posmam jeb mēnesim, bijis savs apzīmējums. Dažas lidzīgas zīmes ir atrodamas ari Latvijas baltu svētkalnu akmeņos, kas liecina par saikni ar megalītiskās kultūras kādreizējas izplatības ziemeļu joslas senām Saules kalendāra tradīcijām. Vēl arvien tiek lauzti šķēpi jautājumos par to, kāds īsti bijis gada iedalījums senlatviešu kalendārā. Vai tas laika rēķinos dalīts sešpadsmit, divpadsmit, vai ari tikai astoņās daļās? Pirmraksta zīmes liecina, ka daudzās Eiropas zemēs lietots astoņu laiku kalendārs (3.zīm. B). Latviešu senie tautiskie raksti un daudzas rotaslietas liecina par labu astoņdaļigam gadam. Taču lielāku skaidrību vieš senajās svētvietās izkārtotie akmeņi, kas kalpojuši laika ritu godāšanai un maģiskai saistīšanai ar kādu konkrētu ļaužu zemi, lai būtu laba dzīvošana. Sajā ziņā svetvietas akmeņi Braslas senlejā glabā ļoti vērtīgu informāciju. Uzmērījumi devuši interesantu akmeņu izkārtojuma kopainu (4.zīm.). Seit izteikti izdalās jau no citām svētvietām pazīstamie loki un apļi, kas te nav izvietoti izklaidus, bet gan savstarpēji sasaistīti kaut ko pazīstamu izsakošā kārtībā. Ja 270 azimuta atzīmi zīmējumā pagriež pret sevi, jeb, citiem vārdiem runājot, ja skatās uz akmeņu veidotajiem zīmējumiem no rietumiem, tad redzams ļoti sakarīgs lielu ideografīskā raksta zīmju sakopojums, kura augšdaļā atveidots jau pazīstamais cilvēks - pasaules koks, kurš "stāv" uz laiku lokiem un apļiem, kuros katrā ir pa 8 akmeņiem. Cilvēka-koka zīmes iezīmējumā uz zemes, "rokas" ir izstieptas precīzi ziemeļu- dienvidu virzienā, kas ir līnija, kura sadala laiku un telpu austrumu un rietumu pusēs, jeb šķir Saules gaitu augšup un lejupejas lokos. To izteiksmīgi norāda zīmes "plaukstu" akmeņi. Bez tam cilvēka-koka zīme ir savdabīgs kompass, kurš rāda visus četrus debespusu virzienus. Tam blakus dienvidu pusē ir astoņiem akmeņiem iezīmēts rituāla laukums, kurš simbolizē gadu ar astoņām iedaļām, kuras saiknē ar lielu akmeni, austrumu-rietumu virziena līnija sadala divos lokos - augšējā un apakšējā, kas atbilst Saules gaitas lokiem gada gaišajā un tumšajā pusē pirms un pēc Miķeļdienas jeb rudens saulgriežiem. Kāpēc šeit būtu jādomā tieši par tumšā un gaišā gada puses saskari rudens saulgriežos? Pirmkārt, akmens, caur kuru var novilkt taisni uz lielā akmens centru, aplī ir uz robežas starp abām "gada" pusēm. Otrkārt, šis akmens ir rituāla laukuma rietumu pusē, un tamdēļ tas attiecināms uz rudeni. Treškārt, pret to tālāk rietumu virzienā novietotais lielais akmens atrodas Cilvēku jeb Dzivības koka "sakņu" daļā, kā tas redzams pēc cilvēka-koka zīmes orientējuma. Tātad lielā akmens novietojums ir saistīts ar mitoloģisko pazemi. Bet pazeme savukārt saistīta ar veļu valsti un mirušo godināšanas kultu. Kā zinām, veļu laiks Latvijas baltu ciltīm sācies ar rudens saulgriežiem, ar Miķeļdienu.

4.zim.

Protams, ikvienā akmeņu laukā var atrast zināmas sakritības ar dažādu Saules lēktu un rietu virzieniem. Var ari atrast dažas it kā mākslīgi veidotas figūras. Bet tādā gadījumā vienmēr paliks pāri liekie akmeņi, kurus vajadzīgos virzienos vai figūru kontūrās nekādi nevar iedabūt. Braslas senlejas svētvietā šādu lieko akmeņu nav. Visi akmeņi, apmēram 1/4 ha lielā laukumā veido noteiktas ideografiskā raksta zimes, no kurām pati zīmīgākā - "cilvēks-koks", saistās ar priesteru rituāliem, tāpat kā iezī iegrebtajā zīmju rakstā Braslas upes krastā Idumejas zemē. Tas pats Idumejas zemes Pasaules koks, tiekdamies uz ziemeļiem gar Braslas upi, no Lielstraupes pagasta Jāņkalna ar savu "stumbru" ir sniedzies pāri seno vārdu pazaudējušam kalnam pie Rozulas pagasta Jēņu mājām, kuru svētvietu iezīmējumos tāpat ir redzamas zimes, kas kādreiz mudinājušas godāt priesteru misiju un viņu nolikto laicīgo un pasaulīgo kārtību. Tiešā saskarē ar lībiešu zemēm tas bija īpaši svarīgi. Senlejas svētvietas akmeņu likumi gan nesaistās ar "deklaraciju" par robežām un teritorijām. Te akmeņi stāsta par ziemas saulgriežu rituāliem un veļu godināšanu. Ari par laika ciklu atjaunošanu jauna gada apritei. Pēc ziemeļu ģeogrāfisko platumu seno apdzīvotāju ticējumiem, gada īsākajās dienās, kad Saule ir redzama zemu virs apvārkšņa, tā tiecas atgriezties pirmatnības haosā - un līdz ar to viss pasaules sakārtojums, ari pasaule kā tāda. Tāpēc ziemas saulgrieži saistīti ar Saules atgriešanas rituāliem un pasaules atjaunošanu. Tad arī skaitījās ziemas vidus .Šīs tradīcijas bijušas ļoti noturīgas pie senbaltiem. To liecina ari zīmju likumi Braslas senlejā, kur notikuši plaši priesteru rituāli ar upurēšanu un daudzu cilvēku līdzdalību. Par šādiem rituāliem nebūt nav jāspriež hipotēžu līmenī. Vācu zinātnieka Hermaņa Virta ideografiskā pirmraksta vākumos, grāmatā "Cilvēces laika dalīšanas sākumi", ir atrodami šādu ziemas saulgriežu rituālu attēlojumi (5.zīm. B), kas ietver pietiekoši plašu informāciju par to, kas kādreiz noticis šādās svētvietās. Klintī iecirstajā zīmējumā, kas atrasts Austrumgotlandē Ekenbergas tuvumā, redzams akmeņiem izlikts rituāla laukums, kurā priesteri izpilda Saules atgriešanas un pasaules atjaunošanas rituālus. Tas notiek kontaktos ar pazemi un mirušo valsti, kurā tiecas nogrimt Saule. Visa šī rituāla pamatjēga izsakāma ar zīmi, kas atveido mūžīgo Saules augšup un lejup ceļu Pasaules kokā (5.zīm. A), un kāda ir izlikta ar akmeņiem Braslas senlejā. Ar šo zīmi saistās arī citas rituāla jēgu skaidrojošas zīmes (5.zīm. C), kas ari saglabājušās Austrumgotlandes klinšu bluķos. Saules ceļam blakus atveidotās cilvēku figūras, no kurām viena paņēmusi rokā Sauli, uzskatāmi vēsta, ko cilvēki ar savu rīcību grib panākt ziemas saulgriežos. Cilvēces ideografiskā raksta zīmes

А)

В)

5.zīm.

atrodamas arī tādas, kas vēl tiešāk skaidro Braslas senlejas akmeņu noslēpumus. 6.zīmējumā vēlreiz parādīta lielākā akmeņu grupa (A). Ieveidotās zīmes tajā var savienot ar vairākām taisnēm, kuras atbilst zīmīgu dienu Saules lēktiem vai rietiem. Taču šoreiz uzmanība būtu jāpievērš divām, kuras redzamas zīmējumā. Viena savieno piecu akmeņu veidotu Saules zīmi ar cilvēka-koka jeb priestera zīmes "roku", un tā ar savu virzienu pavērsta pret Saules lēkta un rieta punktu, kas pēc azimuta atbilst 6.-8.augustam. Ir zināms, ka 7.augustā svinēta Māras diena, kas saistīta ar vasaras beigām un rudens sākumu. Šīs dienas Saules lēktu un rietu atzīmes atrodamas visu to svētvietu akmeņos, kuras ir seno svētkalnu dienvidu vai rietumu pusē, un kuras saistītas ar mitoloģiskās zemes areāliem. Māra kā zemes māte bija noteicēja pār virszemi un pazemi, tāpēc nav grūti iedomāties, kāpēc Saules simbols ar taisnēm ir savienojams gan ar pazemi un veļu godāšanas akmeni, gan ar priestera zīmes "roku", kas to it kā velk atpakaļ Pasaules kokā. Zīmīgi, ka iezīmētais virziens no lielā veļu godāšanas akmeņa uz "roku" atbilst azimutam, kādā lec Saule Jāņos, gada garākajā dienā. Kā redzams, šiem virzieniem gada isākajā dienā ir dziļa jēga.

Šāda Saules "vilkšana" augšup, no pazemes un mirušo valstības, ir atainota virknē citos Austrumgotlandes zimējumos (6.zīm. B). Bet tas nenozīmē, ka vienīgi senie gotlandieši piekopuši šādus rituālus. Arī Ziemeļamerikas kontinentā ir atrasti līdzīgi zīmējumi (C) ar līdzīga satura ideogrammām. Bet no to līdzības ar ideografisko veidojumu akmeņiem Braslas senlejā, nebūt nav jāsecina, ka šeit kādreiz saimniekojuši skandināvu vai Ziemļamerikas pirmiedzīvotāju priesteri. Baltu lineārā raksta ornamenti un raksta elementi daudzkārt ideografiski attēlo to pašu, ko nupat piemēram minētie zīmējumi. Latviešu tautiskajos rakstos joprojām figurē raksta elements (D), kurš sevišķi bieži parādās cimdu rakstu pamatjoslā. Cimdi taču bija saistīti ar ziemu, ar tumšo gada laiku, tamdēļ Saules atgriešanas vai atgriešanās vēlējums bija visvairāk izplatīts. Senākajos cimdu rakstos šāds vēlējums parasti ierakstīts uz melna fona (E), jo melnā ir zemes krāsa. Tumši zilā krāsa saistīta ar mirušo valstību vai ari ar mitoloģisko pirmatnības jūru. Šīs krāsas visvairāk ,-astopamas bēru cimdos. Minētā cimdu rakstu zīme atveido saulei ;~eju augšup un atgriešanos Pasaules koka stumbrā jeb virszemē. Pec šis zīmes ir iekārtota liela akmeņu veidojumu virkne svētvietā pie Vaidavas ezera. Arī šeit ir tādi paši apļi un loki, arī Saules krusti, kas savstarpēji iezīmē senā zemkopja dzīvē svarīgu dienu Saules lēktus un rietus. Arī šeit, ezera pakrastē un kādreizējo svētavotu gravās ir akmeņi, kas

iezīmē noteiktus virzienus, kuriem vistiešākais sakars ar noteiktiem laikiem jeb gada dienām. No šiem akmeņiem rītu un vakaru saule nekad nav bijusi redzama. Tas pats sakāms arī par to kādreizējo svētvietu akmeņiem, kurus atrod šodien mežu biezokņos. No tā taču nevar secināt, ka Latvija apaugusi ar mežiem tikai pēdējos gadsimtos, bet agrāk šeit bijuši galvenokārt klajumi, kas praktiski nav traucējuši laika noteikšanu, vadoties no tiešiem Saules lēktu un rietu punktu vērojumiem. Bez tam vizuāliem attiecīgu Saules stāvokļu precizējumiem pilnīgi pietiek ar diviem vai trim pieturas punktiem, pie kam šiem punktiem būtu jāatrodas stāvoša cilvēka acu augstumā. Zemie, dažādas formas un augstuma akmeņi, šim nolūkam ir ļoti nepiemēroti. Tie derīgi tikai precīzu atzīmju iekalšanai un šo atzīmju sakrālam papildinājumam. Te nu nopietni jādomā par to, kā, piemēram, meža ielenktajā Braslas senlejā bija iespējams precīzi iezīmēt noteiktus Saules lēktus un rietus. Acīmredzot redzamie pieturas punkti bijuši citi, pēc kuriem vadoties, noteica vajadzīgos virzienus, kuru noteikšanas gudrības bija uzkrājušās daudzu paaudžu nomaiņas gaitā. Būtu jāatceras vēstures uzziņas avotos aprakstīto etrusku priesteru rīcibu, iezīmējot un sadalot vietu tempļiem un pilsētām pēc svētajiem debesu likumiem. Priesteris dienas vidū nostājies ar seju pret ziemeļiem un tad izraudzīto laukumu sadalījis divās, tad četrās, astoņās vai sešpadsmit daļās, vadoties no sevis kā centra. Kāpēc priesteris dienas vidū nostājās ar seju pret ziemeļiem? Praktiski tā vislabāk pēc ēnas var noteikt dienvidu un ziemeļu virzienu, no kura vadoties, pārējos virzienus var iezīmēt ļoti precīzi, nemaz neskatoties žilbinošajā Saulē un negaidot visai mānīgos un tāpat žilbinošos Saules lēktus vai rietus. Visu seno saulespulksteņu laika rādītājs taču arī ir ēna. Saule dienas vidū iespīd arī upju senlejās un klajākās vietās mežos. Tamdēļ nebūt nav vajadzīgas ar 20.gadsimta gudrībām pārsātinātas smadzenes, lai izdomātu paņēmienus, vajadzīgo Saules lēktu un rietu virzienu iezīmēšanai dabā, vadoties pēc ēnas dienas vidū un izgatavojot vienkāršas papildierīces ar atzīmēm, kuras bija izdomātas ilgajā novērojumu gaitā. Tāpēc uzskats, ka svētkalnos akmeņi orientēti sakārtoti, un laika atzīmes tajos iekaltas ilgā laika posmā, vadoties no tiešiem Saules novērojumiem, ir visai šaubāms un aplams. Svētvietu akmeņi visi ir saistiti ar laiku, jo uz tiem simboliski balstījās visa tā pasaule, kurai kalpoja attiecīgā svētvieta. Tos citādi nemaz arī nevar saprast kā laika akmeņus, caur kuriem gāja svētās jēnes, nosakot visu laicīgo un iezīmējot mitoloģisko, pasauli veidojušo koku sakrustojumu. "Tīrā" senā astronomija jāmeklē gudribās, kas saistās ar svētvietu iekārtošanu un nakts spīdekļu novērošanu, bet nesaistās ar svētvietām senlejās, mežos un praktiski daudzos visai nepiemērotos pauguros. Latvijā nav daudz piemērotu kalnu debess spīdekļu lēktu un rietu vērošanai. Šim nolūkam piemērotāki ir lielie ezeri un, varbūt, sava vēsturiskas patiesības sakne ir teikām un nostāstiem par nogrimušo burtnieku pili Vidzemes lielākā ezera dzīlēs.

vai viņi bija pirmie?

Senākās un plašāk pētītas cilvēku sabiedrības pēdas tagadējās Vidzemes teritorijā attiecas uz laikmetu, kas iesniedzas 2. gadu tūkstotī p. m. ē. Dabīgi, tas rosina domāt par vissenākajiem "vidzemniekiem" un viņu etnisko piederību. Pašreiz ir uzviļņojušas zināmas kaislības jautājumos, kas tad īsti ir senākie Vidzemes apdzīvotāji - somugru ciltis un tiem piederošie lībieši vai ari senbalti, kurus pirmie kādreiz no šejienes izspieduši, tāpat kā seno tālaviešu senčus no viņu pirmdzinitenes izspieduši slāvi. Varbūt pāri Daugavai pārnākušie austrunibalti atgriezās kādreiz baltu jau apdzīvotā teritorijā un audzēja tur savu pasaules koku, vadoties no akmeņu salikumiem un tajos atstātajām zīmēm? Uz to vedina domāt Vidzemes latgaju svētvietās lietotās ideografiskā raksta zīmes, no kurām daudzas var saistīt ar vēlīno akmens laikmetu. Iepriekšējos nedaudzajos ieskatos Vidzemes latgaļu aprūpētajas svētvietās, tika konstatēti akmeņu veidojumi, kas ir analogi megalītiskās kultūras veidojumiem. Megalitiskās kultūras nosaukums cēlies no grieķu megas - liels un 1it hos — akmens. Tātad kultūra, kurai raksturīgi lieli un ari lielu akmeņu veidojumi. Šī kultūra ir izveidojusies jaunākaja akmens laikmetā, kas ilga no 4. gadu tūkstoša vidus līdz apmēram 1700.gadam p.m.ē., bet plašāk attīstījusies bronzas laikmetā, sākot ar 3.gadu tūkstoša vidu p.m.ē. Megalitiskās kultūras pieminekļi šobrīd izraisa lielu ievērību, jo par šīs kulturas radītājiem pagaidām nav noteiktu slēdzienu. To saista ar pirineiropiešiem. Bet tādā gadījumā šīs kultūras veidojumos ir atrodamas pēdas, kas ved no jaunākā uz senāko, norādot, kur meklējami tās sākumi, un kuras senākās Eiropas tautas varētu būt vistiešākais atzars no pirmeiropiešiem. Migrācija, aiziešana no vides, kas ietekmējusi kultūras tradiciju veidošanos, arī kulta vietu izveidošanu un rituālu norises, vienmēr radījusi ari jaušamas izmaiņas šajas jomās. Piemēram, megalitiskās kultūras varenākais un 'niodernakais" piemineklis ir t.s. Saules templis Stounhendžā, kas pazīstams visā pasaulē. Tas ir jāpieskaita pie celtnēm, kādas nav raksturīgas tiem Eiropas apvidiem, kur megalītiskā kultūra tāpat bijusi cieņā, bet šeit veidojumi balstījušies uz vienkāršākām formām, kas liecina par senāku tradīciju saglabāšanos. Pamatideju pārveidošanās vienmēr ietekmējusi arī dažādu darinājumu formas. Tas pats sakāms ari par darinājumiem, kas saistīti ar pasaules uzskatu un no tā izrietošo reliģiju ģenēzi. Senās reliģijas un ar tām saistītās svētvietas, megalitiskās kultūras kādreiz aptvertajās Eiropas zemēs, var pastāstīt daudz par vadīšanos megalītu izveidē no senākām vai jaunākām tradīcijām. Raugoties uz megalītisko kultūru ar mūsdienu izpratni, var teikt, ka tā cilvēces vēsturē aizsākusi risināt kosmoloģijas pamatjautājumu - par telpas un laika izzināšanu. Te nu tūlīt jāatceras, ka šī saprātam svarīgā problēma sākta risināt sakrustoto mitoloģisko koku pasaulēs, kurās laiks un telpa bija visa pamatos. Arī vēl Vidzemes latgaļu pasauli uzturēja laika ritums un Saules norādīto laika ceļu iezīmētais Pasaules un Dzīvības koks virs zemes. Viņi šos pasaules pamatus iezīmēja ar akmeņu veidojumiem. Seit arī sakņojas tās izkoptās astronomijas sākumi, kas tā pārsteidz un mulsina megalītiskajos veidojumos. Pasaulei vajadzēja būt pareizi iezīmētai, citādi tai bija jāsabrūk atpakaļ pirmatnības haosā. Kā redzējām no akmeņu veidojumiem Braslas senlejā pie senā jēņu kalna, šādas briesmas draudējušas ik ziemas saulgriežos, tamdēļ Saules atgriešanas rituālu vietā visiem pasauli uzturošajiem laiku virzieniem vajadzēja būt precīzi iezīmētiem, lai neizmainītos kārtība pasaulē. Sakārtotas telpas likums. Dabīgi, ka šāda precizitātes nepieciešamība veicināja astronomijas un arī kalendāru attīstību. Pasaules koka ēra cilvēcei ļāvusi attīstībā iet tālāk. Piemēram, nepieciešamība precīzi iezīmēt savu pasauli plašā apkārtnē un Braslas senlejā, kur Saule iespīd tikai pusdienas laikā, precīzi noteikt gada svarīgāko dienu Saules lēktu un rietu virzienus, liecina par izkoptām praktiskām iemaņām ģeodēzijā un astronomijā, kādas bijušas Vidzemes latgaļiem. Bet vai viņi kultūrā un zinībās bija uz zemākas attīstības pakāpes salīdzinājumā ar tiem, kas cēla grandiozo un laika vērojumiem visai izdomā sarežģīto Saules templi Stounhendžā? Veidojumu izkopšana vai arī konservatīva turēšanās pie tradicionāli nemainīgām formām, vēl nebūt neliecina par progresu vai atpalicību domāšanā. Noteicošie šinī gadījumā ir bijuši svētie likumi. Balti savās reliģiskajās tradīcijās palikuši nemainīgi un, iespējams, ka šo nemainīgo tradīciju sākumi iesniedzas pirmeiropiešu laikos. Mūsu gadsimtā daudzu reliģisko konfesiju piekritēji turas-pie ļoti senām mācībām, uzskatiem un tradīcijām, kas savā vēsturē iesniedzas pagājībā aiz mūsu ēras sākuma. Tātad daudz kas nav mainījies vismaz divos gadu tūkstošos. Kāpēc gan lai baltu ciltis si gadu tūkstoša sākumos arī nebūtu stingri turējušās pie reliģiskam tradīcijām, kuras arī bijušas divus un vairāk gadu tūkstošus vecas? Tas ir laika posms, kas savienojas gan ar megalītiskās kultūras, gan ar Pasaules koka laikiem. Tapйe uzskatīt, ka Vidzemē ienākušajām baltu ciltīm nav bijis vairs nekāds sakars ar megalītisko kultūru, nav prāta darbs. Baltu vēl dzīvās valodas ir senākās Eiropā. Tāpat mitoloģija, kas stingri turējusi pie nemainīgām reliģisko kultu tradīcijām, no kurām viena ir cieši saistīta ar megalītisko kultūru. Protams, tradīciju senums nav saistāms ar megalītiska rakstura veidojumiem senajās baltu svētvietās Vidzemē. Pagaidām nav atrastas liecības, kas ļautu apgalvot, ka vismaz daļa no tiem ir arī senākie Eiropā. Saglabātas šeit ir veidojumu senākās formas, kas atnestas līdzi uz tagadējo Vidzemi no Vidzemes latgaļu senču zemēm. Taču tas nemazina seno svētvietu megalītisko veidojumu vērtību cilvēces kultūras vēstures izpētē, tepat Gaujas, Braslas vai Vijas krastos. Baltu vēstures izpētei tajā ir svarīga loma.

Seit bija runa tikai par tām austrumbaltu ciltīm, kuras vēsturnieki iesaukuši par Vidzemes latgaļiem, un, kuras izplatoties Vidzemes vidienē, atstājušas daudz vērtīgu ziņu par senbaltu pasaules uzskatu un megalītisko veidojumu noslēpumiem. Galvenokārt, par to senāko saikni ar mitoloģisko Pasaules koku, kurš vēlāk dāvājis cilvēcei pirmos precīzos Saules gada kalendārus un pirmās observatorijas. Savas lielās un mazās pasaules aptverošie Vidzemes latgaļu svētkalnu iekārtojumi un izvietojumi plašāk pavēruši durvis arī uz seno svēto rakstu patieso būtību, kas glabā jaunus uzziņas avotus par senbaltu mitoloģiju un senbaltu priesteriem, kuru kādreizējā eksistence vēl šodien tiek apšaubīta. Kas gan pateiks, kāda šodien būtu Eiropa un tās problēmas, ja kristiešu fanātisms to nebūtu iznīdējis, tāpat kā daudzas citas civilizācijas uz mūsu planētas? Sakārtotas garigās un materiālās pasaules nojēgums šodienas patērētājcivilizācijai ir zudis. Arī līdzsvars starp cilvēku un dabu.

Tagadējo vidzemnieku pavisam neseno senču etniskā vēsture ir visai sarežģīta. Ļoti arhaiskais platsejaino eiropeidu tips vidzemnieku portretos sastopams arvien mazāk (zīm.). Šodienas vidzemnieks, tāpat kā lielumlielā latviešu daļa, jau ir sajauktenis. Šo patiesību vajadzētu atcerēties, vismaz pūloties apzināt vēsturisko sakni tagadējo latviešu rakstura neviengabalainībai, kas ir par cēloni zināmai nenovīdībai un citām negācijām tautas dzīvē. Nepelnīti tiek piemirsti libieši, viņu tradīcijas un mentalitāte, kas ilgos vēstures posmos veidojusies savās pasaulēs, uzskatos un tradīcijās, un, kas dažos gadsimtos nebūt nav izkususi baltu mentalitātē, neatstājot nekādas pēdas. Grūti ir kategoriski noteikt kādas tautas raksturu tās gadsimtus ilgajā vēsturiskajā attīstībā, lai gan bijis daudz mēģinājumu atklāt vēsturē iezīmīgu tautu sevišķos raksturus. Tās bijušas gan indoeiropiešu, gan neindoeiropiešu tautas. To domāšana un dzīves veids ir ietekmējis cilvēci kopumā, neatkarīgi no to skaitliska lieluma. Piemēram, seno grieķu raksturs ticis saukts par hellēnisku. Līdzīgi pazīstams ir romānisms, jūdaisms, arābisms utt. Tāpēc uz etnisko vienību saglabāšanu un kultūras vēstures vērtību izpēti ir jāskatās caur nākotnes prizmu. Ikvienas tautas vēsture ir ari visas cilvēces vēsture. Arī Latvijas baltu un lībiešu seno zemju tautiņu vēsture. Katrā latvietī ir iemiesota kāda daļa no šo seno tautiņu rakstura un pasaules uzskata. Ari katrā vidzemniekā, kas savas vēl pavisam nesenās rakstura īpatnības pārmantojis galvenokārt no tiem senčiem, kurus šodien varam saukt par atnācējiem no saullēktu puses. Bet vai šie senči bija pirmie balti, kas spēra kāju uz zemes, kur no "debesīm" Daugavā ietek Pērse? Nē, viņi nebija pirmie. Jau agrāk Daugavu pārgājuši bija balti no zemgaļu ciltīm un audzējuši savas pasaules koku starp Gaujas un Daugavas lejastecēm, arī iespiesdamies lībiešu zemēs, tāpat kā Tālavas latgaļi Idumejā. Kādas ziņas šie Vidzemes zemgaļi atstājuši par sevi savos svētkalnos, tas vēl jāuzzina. Tāpat kā tās patiesības, par kurām klusē megalīti Vidzemes pakalnos un senlejās. Vai tie bija atnācēji, vai arī tepat vien izsenis dzīvojošie, kuri te veidoja pirmo megalītu?

Vidzeme, tāpat kā visa Latvija, vēl ir neatklāto brīnumu un lielo noslēpumu zeme.

- ©

Tipiska Vidzemes latgaļu pēctece L.Ozolinas zim.

Tipisks Vidzemes latgaļu pectecis L.Oznlinas zim.

from the entrails of history

The work of Ojārs Ozoliņš dealing with the life of ancient Tālava and its place in the cosmic expanse is especially valuable due to its non- traditional character, not being subjected neither to the materialistic (marxist) nor the other earlier presumptions and views of investigators of history which, on the one hand, can serve as beacons, but on the other hand - as limiting factors of imagination.

Undoubtedly, the ancient Latvians were people of culture, but to extract their spiritual creations from the aeons of history is not an easy task.

Kārlis Polis, Ph.D., in his historical research effort "God and Soul as a Religious Notion in the Pre-Christian Traditions" published in 1962 in Nebraska, writes, "The view alleging that the Baits had been barbarians, was disseminated and supported by the German Order and the knighthood by every possible means. This was designed to mislead the public opinion in Europe. This way of misleading and the label of Christianity provided the militant bishop Albert (1129 - 1199) a convenient excuse for justifying the recruitment of the crusaders and the establishment of absolute military dictatorship." (p. 11)

After the bloody events in January, 1991 in the Baltics, these words have a contemporary ring. Even at present, during the age of radio and television, the world public opinion was persistently deluded. The peoples of the Baltic States were depicted as barbarians, villains and murderers.

During the socialist rule the genuine historical records of the Baltic peoples were almost entirely destroyed, their cultural achievements were concealed. For the crusaders, at the times when only records on birch-barks were available in the castles and palaces, it was much easier to accomplish this evil job. In my opinion, under the influence of the lies of the invaders many notions about the ancient Latvia are absurd even at present.

Let us remember the legendary cultural nation - the Etruscans that vanished in the trails of history many thousand years ago. The puzzle about the Indo-European parent nation, i.e., the roots of our ancestors,

has not yet been solved. Although the Parsi and the Arians of India are related to the Baits - those are not the roots, they are only branches.

. According to a certain hypothesis, our ancestors have arrived at the Baltic Sea about 5-6 thousand years ago. And already at that time they were familiar with raising domestic cattle and farming. This is plausible since the areas inhabited by the Baltic tribes, are extremely vast - from the Baltic Sea and the Dnieper to the Volga.

The Lithuanian and Latvian languages are more ancient than Greek and Latin, they have remained virtually unchanged for thousands of years. Likewise for thousands of years the linear geometric decorative style of the Baits has not changed.

Some researchers suppose that structures of the Baits may be regarded as providing the basic form and shape of the Greek temples.

In his work K.Polis quotes French professor of philology A.Meillet, "Before being flanked by the German peoples from one side and the Slav peoples on the other, the Baltic language carriers have performed their historic role. The Baltic peoples - Lithuanians and Latvians - possess the oldest civilization in Europe that is more ancient than the Greek and Roman civilization." lA.Meillet "Introduction a la Grammaire des langues indo-europiennes. Paris 7 c ed. 1934.)

It could be added that it has happened so that the Baits have not yet completed their entire historic role. Who knows maybe at present their role is even more decisive than in the ancient times, maybe just these days the remaining branches of the Baltic people will become the catalysts for mankind so that it can finally perfect its civilization, i.e., to give up the morals of oppressors and bandits. From this viewpoint the research of O.Ozoliņš is neither unbelievable nor exaggerated. If our related nation in India was able to create a cosmological theory on perfecting the human psyche, why should not it be possible that at Tālava the teaching on other magical regularities governing the cosmic space, could have not been developed.

Jānis Mauliņš

saturs

PRIEKŠVĀRDS 3

ATNĀCĒJI NO SAULLĒKTU PUSES 5

TEIKA PAR LIELO LIEPU 11

LAICĪGĀ UN PASAULĪGĀ TĀLAVA 15

VILKU GĀRŠAS TEIKSMAS UN PATIESĪBAS 21

KUR DZĪVOJIS TĀLIVALDIS ? 27

JĒŅU KALNA NOSLĒPUMI 33

SAKĀRTOTĀ SENČU PASAULE 41

PASAUĻU RADĪŠANA 47

RAKSTS IEZI 53

LAIKA AKMENI 74

VAI VIŅI BIJA PIRMIE? 88

FROM THE ENTRAILS OF HISTORY 94