Oorspronkelijke titel: The Blade Itself

Vertaling: Lia Belt

Omslagontwerp: Hilden Design, München

ISBN 978-94-6092-067-7/NUR 334

© 2006 by Joe Abercrombie

© 2008 voor de Nederlandse taal: De Boekerij bv, Amsterdam

Mynx is een imprint van De Boekerij bv, Amsterdam

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.