/ Language: Latvia / Genre:sf_fantasy

DŽUNGĻU BRIESMOŅI

Elgots Lendzs

ELGOTS LENDZS, amerikāņu rakstnieks DŽUNGĻU BRIESMOŅI

ELGOTS LENDZS, amerikāņu rakstnieks

DŽUNGĻU BRIESMOŅI

Klaiņodams pa džungļiem, es ļoti bieži sastapos ar varen garām čūskām; nonāvēt tās nebija grūti, jo čūskas bija mie­gainas un lempīgas. Kaučuka ieguvēji, kuriem, protams, visai bieži gadījās uzskriet virsū rāpuļiem, man stāstīja par milzīgām žņaudzējčūskām un boačūskām, kas mītot upē dažas jūdzes attālu no Florestas ciematiņa. Iezemieši man apgalvoja, ka šīm čūskām esot liels hipnotisks spēks, bet es pret šādiem, kā arī daudziem citiem nostāstiem izturējos diezgan piesardzīgi. Tomēr man jāpastāsta par notikumu, kurš atgadījās, kad es dzīvoju Florestā, un kuram es noteikti ticu, jo varēju iztaujāt cilvēkus, kas to bija redzējuši.

Kāds kaučuka ieguvējs Hosē Perreira pēc nedēļas laikā ievāktā kaučuka nodošanas pārvaldniekam braucis mājup ar laivu pa upes straumi. Viņš veicīgi cilājis airus, cerēdams līdz pusnaktij nokļūt savā būdiņā. Nonācis līdz nelielam līcim, ko izveidojusi upīte Igarape, ieplūzdama Inferno — upju ellē, — viņš izdzirdis troksni. Domādams, ka to saceļ kāds lielāks dzīvnieks, kas ieradies pie upes, Perreira klusi pie- īries pie krasta, piesējis laivu pie koka zara un, turēdams rokās bisi, izkāpis malā. Krastā nekā nepamanījis, viņš at­griezies laivā un braucis tālāk lejup pa straumi. Nepaīries pat jardu desmit, viņš no jauna apstājies un klausījies. Li­cies, nekā aizdomīga nav, tikai tālumā bijis dzirdams pērtiķa brēciens. Pie šīm skaņām Perreira jau sen bija pieradis, viņš nespējis saprast, kas ar viņu notiek, bet jutis nepārvaramu dziņu griezties atpakaļ pie krasta tajā vietā, kuru pirms ne­ilga laiciņa bija pametis. Perreira atkal piesējis laivu pie tā paša zara un izkāpis malā tai pašā vietā. Viņš juties gau­žām nelāgi, bet nenoģidis nekā tāda, kas viņu varētu sa­traukt, nekā, pret ko varētu tēmēt savu bisi. Tad viņš otrreiz iekāpis laivā, nespēdams izskaidrot noslēpumaino spēku, kas viņu saistījis pie šās drūmās, mēness apmirdzētās vietas tumšajā, nodevīgajā krastā. Taču, tikko viņš atīries dažus soļus, tā no jauna jutis nepārvaramu vēlēšanos atgriezties.

Perreira nesapratis, kas ar viņu notiek. Viņš bijis pilnīgi skaidrā, drudzis viņu nemocījis jau divas nedēļas un juties kā fiziski, tā garīgi vesels. Viņš vēl nebija tā piesātināts ar kultūru, lai viņa nervi būtu iedragāti. Visu mūžu viņš bija dzīvojis šādos apstākļos un nepazina baiļu ne no cilvēkiem, ne dzīvniekiem. Un tomēr šis zaļoksnējais, drošsirdīgais vīrs zaudēja drosmi. Viņš aizklāja seju ar rokām un sāka raudāt kā tumšā istabā pamests bērns.

Par laimi, pa to pašu ceļu no Florestas brauca mājup trīs strādnieki un, irdamies garām līcim, izdzirda, ka krastā kāds raud. Viņi apturēja laivu un sauca. Hosē ar pūlēm paskaid­roja, ka viņu pārņēmušas briesmīgas bailes un viņš nespējot aiziet no šās vietas. Biedri tacl uzvilka bisēm gaili un pie­brauca pie krasta. Tieši zem tā koka saknēm, pie kura sēdēja nelaimīgais, viņi pamanīja šausmīgās ūdensčūskas galvu, briesmoņa acis stingi raudzījās uz Perreiru. Čūska atradās tikai dažus soļus no Perreiras, bet viņš to neredzēja. Žņau­dzējčūsku nogalināja, un tās burvestība izgaisa, taču Hosē visu ceļu līdz mājām gulēja laivas dibenā, kratīdamies kā drudzī.

Čūska bijusi milzīga; strādnieki to izmērījuši, tās garums bijis vairāk par piecdesmit divām pēdām, bet resnums — divdesmit astoņas collas.

Es sīki iztaujāju notikuma dalībniekus, un visi trīs kā vienā balsī apgalvoja šā atgadījuma patiesību. Un tomēr es joprojām izturējos skeptiski pret čūskām piedēvēto hipno­tisko spēku, it īpaši attieksmē pret cilvēkiem.

Toreiz mēs gaidījām kārtējo liellaivas ierašanos, kura ik mēnesi atbrauca no Rematidimalisas ar produktiem un aiz­veda Florestā iegūto kaučuku. Nodzīvojām visu dienu kāda kalpotāja noliktavā, kas atradās pusceļā no galvenā ciema­tiņa, nosvērām iegūto kaučuku, sakrāvām tā bumbas mūsu lielajā laivā, lai aizvestu uz Florestu. Pabeiguši kraušanas darbus, mēs padzērāmies melno kafiju, apēdām dažus saldos ananasus un atgūlāmies nosnausties līdz pusnaktij; bijām nolēmuši braukt nakti, lai izmantotu dzestro gaisu un izvai­rītos no mūsu mocītājiem — uzmācīgajiem insektiem.

Ar kaučuku piekrautā laiva strauji slīdēja pa tumšo upi. Mēs kūpinājām pīpes un enerģiski airējām. Pēc neilga laika apbraucām zemesragu, kur milzīgi, ar orhidejām un citiem parazītu augiem klāti koki nokarināja zarus līdz pašam

ūdenim. Bija dzirdams ti- <ai draudošais nakts pūces brēciens, šo putnu indiāņi dēvē par «mēness mati». Izņemot šīs skaņas un ūdens guldzoņu no airiem, nakts klusumu netraucēja itin nekas.

Es grasījos aizsmēķēt otru pīpi, kad man norā­dīja uz lielu, tumšu priekš­metu, kas, mēness apmir­dzēts, gulēja netālu no mums smilšu sēklī.

— Sukuruhu! — kāds čukstēja.

Sis vārds nozīmē — žņaudzējčūska.

Sirds man krūtīs sāka dauzīties, iedomājoties, ka manā priekšā atrodas purvu valdniece, klusā upes briesmone, par kuru tik daudz rakstīts, bet re­dzēt čūsku tās midzenī lai­mējies tikai nedaudziem.

Piebraukuši laivu pie krasta, mēs izkāpām malā un verzē virzījāmies uz priekšu. Gļotainajā sēklī es ieraudzīju kādu konus­veida masu, pēdas septi­ņas augstu, pa daļai ap- klatu_ ar sausām lapām. No šīs masas slējās aug­šup čūskas kakls un galva, un viņas mazās, spožās acis bija pievērstas tieši mums. Mēs apstājāmies pēdas piecpadsmit attālu no briesmoņa un paskatī-

jāmies cits uz citu. Es jutos kā hipnotizēts un ne tikai ne­spēju paspert kaut vai soli uz priekšu, bet pat nevarēju do­māt vai rīkoties pēc paša gribas.

Čūska vēl joprojām nekustējās, bet spožajā mēness gaismā varēju saredzēt, ka elpojot viņas rumpis izstiepās un sarā­vās; dzeltenās acis likās izstrāvoja fosforisku gaismu. Mēs stāvējām kā pārakmeņojušies, kamēr milzīgais, klusais bries­monis raudzījās uz mums. Mana labā roka aizslīdēja pie automātiskā revolvera maksts un lēnām atvēra aizsargu. Ar pūlēm es pacēlu acis uz saviem pavadoņiem, lai atbrīvotos no čūskas hipnozes. Izšāvu no balsta uz čūskas galvu, iztuk­šodams visu aptveri. Mani pavadoņi pamazām atmodās no hipnozes un arī izšāva ar vinčestriem uz milzīgo galvu, kura tagad ar skaļu pirmsnāves šņākoņu augstu izslējās pār mums.

Mūsu kliedzienu atbalss pāršalca mežu. Čūska atritinājās un, sāpēs locīdamās, mēģināja aizrāpties līdz ūdenim. Nu jau mēs bijām atbrīvojušies no nomācošās stinguma sajūtas, tomēr centāmies turēties pieklājīgā attālumā no ķepurojošās čūskas un tās astes varenajiem triecieniem, kuri uzreiz no­sistu cilvēku.

Pēc pusstundas konvulsijas kļuva vājākas, bet mēs neuz­drošinājāmies tuvoties briesmonim pat tad, kad tā rumpis vairs neraustījās un galva nevarīgi iegrima ūdenī. Nolēmām palikt te visu nakti un arī nākamo dienu, jo es gribēju no­vilkt čūskai ādu un aizvest to kā trofeju uz Savienotajām Valstīm. Mēs aizgājām augstāk krastmalā, pie kāda krūma iekurinājām sārtu, iesējām savus guļamtīklus kokos un iegri­mām dziļā miegā dažus jardus no mirstošā milža.

Piecēlušies pirms saules lēkta un uz ātru roku izdzēruši kafiju, mēs traucāmies lejup paskatīties uz čūsku. Tā bija beigta, un nav nekāds brīnums, jo rāpuļa galva bija vārda tiešajā nozīmē sašķaidīta. Ķērāmies pie darba, vilkdami mil­zīgo rumpi uz smilšu sēkli.

Neizbrienamo džungļu fonā milzīgā čūska radīja brīnu­mainu ainu. Es sāku rāpuli mērīt. Izrādījās — tā garums bija seši simti septiņdesmit divas collas vai piecdesmit se-, šas pēdas. Rumpja resnums — divas pēdas.

Sie skaitļi ir rūpīgas mērīšanas rezultāts. Lai izvairītos no iespējamās kļūdas, es čūsku izmērīju vēlreiz, pēc tam ludzu, lai indiāņi to izmēri pec savas paražas; viņu izmēru rezultāts apstiprināja augstāk minēto skaitļu pareizību.

Tad sākām novilkt čūskai ādu, kas nemaz nebija viegli, strādājot zem saules versmes, kas cepināja mūsu muguras. Lieli vanagu bari, sajutuši maitu, riņķoja mums virs galvas, gaidīdami savu daļu. Ikvienam no mums vajadzēja novilkt ādu no zināmas rumpja daļas, un mēs strādājām saderīgi, apbruņojušies ar gariem nažiem un koka bozēm. Čūsku ap­guldījām uz muguras un pāršķēlām viņu visā garumā līdz pašam mugurkaulam. Āda uz vēdera bija tik cieta, ka nazis tikai ar grūtībām to pāršķēla. Ap pulksten diviem darbu bei­dzām un rumpi iesviedām upē, kur uz tā tūliņ metās visur esošās piraijas un aligatori.

Ādu mēs aizvedām uz ciematiņu, tur es to preparēju ar arsēna ziepēm un iesaiņoju kastē, lai vēlāk paņemtu sev līdzi uz Ņujorku. Izžāvētās ādas garums bija piecdesmit čet­ras pēdas un astoņas collas un platums piecas pēdas un viena colla.

Nevajag brīnīties, ka es veltīju tādu uzmanību Amazonas novada rāpuļiem. Šiem dzīvniekiem ir liela nozīme kaučuka ieguvēju ikdienas dzīvē, un tāpēc par tiem nevar noklusēt. Amazonas džungļu apraksts bez rāpuļu apraksta nebūtu pilnīgs.

Daudz dīvaina un baismīga slēpjas džungļu biezokņos. Es jau minēju «mēness māti», kā indiāņi dēvē meža pūci. Viņa mājo vecos, dobumainos kokos brikšņu biezoknī, tālu no upes krasta, un pamet ligzdu tikai klusās mēnesnīcas naktīs. Viņas sērā, melanholiskā dziesma modina skumjas. Šī dziesma sa­stāv no četrām mažora toņa notīm, tad seko īss pārtrau­kums, kas ilgst tikai dažus mirkļus, pēc tam atkal citas četras notis attiecīgā minora tonī. Pēc īsa laiciņa atskan pēdējās divas minora toņa notis, un tad viss apklust.

Ja vientuļš ceļinieks, sēdēdams šūpuļtīklā pie ugunskura vai irdamies laivā pa upi, filozofē par sarežģītajām dzīves problēmām, viņa drūmās domas pavada draudīgie «mēness mātes» brēcieni, no kuriem pat mati ceļas stāvus. Dzirdot pirmās četras notis, ceļinieks izbijies ieklausās, domādams, ka, iekļuvis nelaimē, kāds cilvēcisks radījums žēli sauc pēc palīdzības, bet sauc tik žēlabaini, itin kā viņam vairs nebūtu nekādu cerību uz glābiņu. Ieklausoties tālāk, ceļinieks sa­dzird turpmākās melanholiskās notis, kurās izskan it kā priekšnāves mokas, bet abas beigu notis pēc īsā pārtraukuma liekas kā mocekļa raudas, kurš izlaiž savu pēdējo nopūtu. Šī dziesma ir tik skumja un nomācoša, ka, pat to atceroties, sažņaudzas sirds, un cilvēks, kas to reiz dzirdējis, ar prieku atdos visu, lai tikai vairāk nedzirdētu šīs sirdi plosošās raudas.