/ Language: Latvia / Genre:sci_religion

BĪBELES STĀSTI

Zenons Kosidovskis

ZENONS KOSIDOVSKIS BĪBELES STĀSTI RĪGA «ZINĀTNE» 1978 Poļu autora Zenona Kosidovska grāmata «Bībeles stāsti» nav pētījums, kurš pilnībā aptvertu visu Bībeli. Z. Kosidovskis aprobe­žojas ar Vecās Derības tekstu analīzi, galvenokārt pievērsdamies tām Bībeles nodaļām, kuras nosacīti varētu dēvēt par vēsturiskām. Tās ir piecas Mozus grāmatas, Jozuas un Soģu grāmatas, četras Ķēniņu grāmatas, Ezras, Nehemijas un Ijaba grāmatas, kā arī atsevišķi Bībeles nostāsti, piemēram, par Esteri, Tobiju, Jūdīti un citi. Autors izvirzījis sev lielu un sarežģītu uzdevumu:  pakļaut tās tekstu rūpīgai vēsturiskai analīzei un tādā veidā pierādījis, ka Bībele nav nekas cits kā senu tautas nostāstu un leģendu konglomerāts, kurus sakopojuši un reliģiozā garā pārstrādājuši senebreju teologi. Autors parāda, ka Bībelē atro­dams viss, ko vien vēlamies, ieskaitot arī vēstures patiesībai atbilsto­šus momentus. Iepazīstoties ar Z. Kosidovska grāmatu, vispirms uzmanību pievērš savdabīgā divsleju izklāsta forma. Kosidovskis sākumā pārstāsta iztirzājamās Bībeles nodaļas saturu, reizēm to pastiprinādams ar burtiskiem izrakstiem, bet pēc tam sniedz tā komentējumu. Tas dod iespēju lasītājam vispirms iepazīties ar autentisko Bībeles tekstu. šāda iespēja ļoti vērtīga  lasītā­jam, kuru interesē reliģijas vēstures jautājumi. Tiesa, šeit mēs sasto­pamies ar vienu Z. Kosidovska īpatnību: tur, kur vēstures un arheo­loģijas ziņas atļauj spilgtāk izzīmēt sadzīves ainas un notikumus tajā laikmetā, ar kuru saistīts viens vai otrs Bībeles nostāsts, autors iz­manto šīs ziņas. No polu valodas tulkojis Voldemārs Meļinovskis Mākslinieks Viesturs Grants Izdota saskaņā ar Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Redakciju un izdevumu padomes lēmumu, K 70304—045_ © Tulkojums latviešu valodā M8ll(U)-78 Izdevniecība «Zinātne», 1978

Z. KOSIDOVSKIS

BĪBELES STĀSTI

ZENONS KOSIDOVSKIS

BĪBELES STĀSTI

RĪGA «ZINĀTNE» 1978

No polu valodas tulkojis Voldemārs Meļinovskis

Mākslinieks Viesturs Grants

Izdota saskaņā ar Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Redakciju un izdevumu padomes lēmumu,

K 70304—045_ © Tulkojums latviešu valodā

M8ll(U)-78 Izdevniecība «Zinātne», 1978

Зенон Косидовский БИБЛЕЙСКИЕ СКАЗАНИЯ Серия «Апварснис» («Кругозор») Издательство «Зинатне» Рига 1978

На латышском языке

Перевод с польского Волдемара Мелиноеского Художник Виестур Грант

AUTORA IEVADVĀRDI

SAKARĀ AR 3. IZDEVUMA IZNĀKŠANU KRIEVU VALODĀ

Savā grāmatā cīņai pret reliģiskiem mītiem esmu izmantojis zinātnisku pierādījumu metodi kā mūsdienu cilvēkam vispārliecinošāku metodi. Balstīdamies uz dau­dzu zinātnieku pētījumu rezultātiem, esmu centies parādīt, kā radušies miti un kādam nolūkam tie kalpojuši, — vārdu sakot, atklāt to vēsturisko vietu un lomu, kuru apzi­nāti slēpa teologi.

Ceru, ka mūsdienu sabiedrībai tik svarīgajā cīņā par laicīgās, racionālistiskās domas uzvaru, par cilvēka intelekta cieņu manai grāmatai bija un joprojām ir sava pieticiga loma.

Zenons Kosidovskis

IEVADS

Parasti manas grāmatas pieskaita pie populārzinātnis­kajam Nemaz nenoniecinot šo visai derīgo literatūras paveidu. es tomēr atzīšos, ka manas pretenzijas sniedzas tālāk. Varbūt es maldos, tomēr uzskatu, ka esmu rakst­nieks, kurš par savas daiļrades materiālu izvēlējies vienkārši zinātnes sasniegumu epopeju. Mani iedvesmo atklā­jums, bet vēl vairāk pats atklājējs kā cilvēks, viņa darbs, viņa sūrā piepūle un dramatiskās grūtības ceļā uz patie­sību, viņa panākumi, par kuriem bieži vien vajadzēja sa­maksāt ar savu veselību un pat dzīvību.

Vai varētu būt vēl kaut kas aizraujošāks nekā kluso pētnieku, ģeniālo un cildeno entuziastu vai nesavtīgo, pēc zināšanām alkstošo klaiņotāju garā virtene, kuri, par spīti visam, sagrāvuši aizspriedumu pēc aizsprieduma un iene­susi aizvien vairāk gaismas mūsu tumšajos prātos? Stāsts par viņu mocekļu gaitām un triumfu ir visbrīnišķīgākā literārā tēma. Visās tajās baismās, kuras vēsture mums nav aiztaupījusi un neaiztaupīs, viņi patiesībā ir vienīgais apstiprinājums un attaisnojums mūsu dzīvei šajā bēdu ielejā. Pārfrāzējot Stendālu, gribētos sacīt, ka cilvēce bez zināšanām būtu akla kā vētras varā pamests kuģis bez balasta.

Ja es rakstu par senatnes kultūru likteņiem, es to allaž daru, meklēdams tieši šo dzīves apstiprinājumu, šo cilvēka progresa vērtīgo pavedienu, kurš izvijas cauri karu, nežē­lības un tumsonības laika griežiem. Es meklēju cilvēku, kurš, pūlēdamies saraut pirmatnējo instinktu un māņticī­bas valgus, tomēr gāja pretim gaišākiem dzīves apvār­šņiem. Viņa moku pilnā ceļa izsekojums cauri laikmetiem un gadsimtiem — tas ir īstais manu grāmatu temats.

Šķiet, nav interesantākas epopejas par cilvēku dzimtas gājienu no troglodīta līdz atoma un kosmosa noslēpumu atklājējam.

Sajā perspektīvajā ainā par visai svarīgu posmu uzska­tāma Vecā Derība. Ar tūkstošiem šķiedru tā ieaužas mūsu kultūrā, tās ietekmē veidojušies paaudžu priekšstati, mūsu valoda un ieražas.

Un tomēr cik maz mums zināms tās saturs! Vecākā pa­audze atceras atlasītus fragmentus, bet toties mūsdienu paaudze, kas uzaudzināta pasaulīgā garā, Bībeli gandrīz nemaz nepazīst. Kā agrāko tulkojumu, tā arī visjaunāko izdevumu arhaiskā valodas plūsma caurmēra lasītāju ne­spēj piesaistīt, bet racionālistisku uzskatu cilvēkus atbaida doma, ka Bībele ir svētie raksti, kur atrodami galvenokārt senlaiku mīti un rituāli priekšraksti.

Taču, pateicoties zinātnieku pūlēm, laika gaitā noskaid­rojies, ka Bībele uzskatāma par pasaulīgu dokumentu, kurā ir krietna tiesa vēstures informācijas. Ja nepieminam dažus sporādiskus mēģinājumus, varam sacīt, ka sistemā­tiski pētījumi šajā jomā sākušies 19. gadsimta vidū. Bet cik fundamentālas, revolucionāras izmaiņas šajā samērā īsajā laika posmā notikušas mūsu uzskatos par Bībeli!

Līdz pagājušā gadsimta vidum šeit darboties varēja tikai teologi. Kā dieva iedvesmotiem, svētajiem rakstiem Bībelei piemita baznīcas iestāžu stingro priekšrakstu ga­rantēta savdabīga imunitāte, kas to pasargāja no zināt­niskiem pētījumiem. Katru mēģinājumu Bībeles tekstus kritiski izvērtēt no lingvistiskā vai vēsturiskā viedokļa ilgi uzskatīja par svē+uma zaimošanu un uzbrukumu reliģis­kiem ticējumiem.

Tolaik valdīja pārliecība, ka Mozus, Jozua, Dāvids, Sala- inans un pravieši patiešām uzrakstījuši attiecīgas Bībeles nodaļas, ka Jahve Sinaja kalnā nosacījis «desmit bauš­ļus», ka Elija ar uguns ratiem uzbraucis debesīs, bet Daniēls neskarts iznācis no lauvu bedres. Ja Bībeles teksts bija pārlieku krasā nesaskaņā ar svētuma jēdziena saturu, komentatori tajā meklēja mistikas pārpilnu alegorisku no­zīmi. Tā, piemēram, austrumnieciskas juteklības caurstrā­votā «Augstās dziesmas» mīlas lirika viņu versijā pārvei­dojās reliģiskā poēmā, kur zem mīļotās būtnes simbola slēpās Jahve, bet kristiešu ērā — Jēzus Kristus.

Mums, dabas zinātņu dižo atklājumu laikmeta cilvē­kiem, grūti apjēgt, ka vēl nesen Bībele tika uzskatīta par vienīgo autoritāti visos jautājumos par apkārtējo pasauli.

savā naivitātē .tik jaukos Bībeles nostāstus par Ādamu, ievu un paradīzes dārzu vairums cilvēku uztvēra burtiski un uzskatīja tos par pēdējo vārdu problēmā par dzīvības aizsakšanos zemes virsū. Kad Darvins 1859. gadā savā pamala «Sugu  izcelšanās» attīstīja evolūcijas teoriju, sākas protesta vētra ne tikai Bībeles piekritēju vidū, bet pat dažās zinātnieku aprindās.

Pagajuša gadsimta otrā pusē, kad mūsu redzes loks, pateicoties virknei lielisku zinātnes atklājumu, spēji pa- pla anajas, neatvairāmi vajadzēja sākties izmaiņām arī mušu attieksmē pret Bībeli. Ar tās problēmām beidzot sāka nodarboties patiesi zinātnieki, un pamazām attīstījās liililislika, kuras pirmsākumi meklējami jau 17. gadsimtā, la i adas jauna zinātnes nozare ar tai raksturīgām pētnie­cības metodēm, kas ar katru dienu tika pilnveidotas.

Sis izmaiņas veicināja vispārējā atmosfēra Eiropā, kura parvareja līdzšinējo izolāciju un saskārās ar citiem kultū­ras lokiem. Ceļotāji un nepazīstamu kontinentu pētnieki pamodināja dzīvu interesi par Tuvo un Tālo Austrumu lielajām kultūrām. Tad, starp citu, arī atskārta, ka nav nekāda pamata uzskatīt Bībeli par vienīgo «svēto rakstu» grāmatu. Indiešu braminiem taču ir Rigvēda, jaunākā hinduisma piekritējiem — Mahābhārata un Rāmajāna, budistiem Indijā viņpus Gangas, kā arī Japānā, Ķīnā un Mongolijā — Mahājānas grāmatas, parsiešiem — pēdē­jiem zoroastrisma piekritējiem — Zendavesta, musulma­ņiem — korāns. Un šis uzskaitījums vēl nav pilnīgs, jo te vajadzētu nosaukt arī ķīniešu konfuciānisma un taoisma, ka arī japāņu sintoisma svētās grāmatas.

Lai gan šie svētie raksti ir ļoti atšķirīgi, taču, pēc to piekritēju pārliecības, ikvienā no tiem ietverta vienīgā aug­stākās varas atklāta patiesība. Bībele ir tikai viena no daudzām «svētajām» grāmatām, turklāt, pēc piekritēju skaita vērtējot, tā nav liekama pirmajā vietā, jo šajā ziņā daža laba to pārspēj. Kad Bībelei norāva vienreizības oreolu, tā mitējās būt ārkārtējs un neatkārtojams feno­mens un kļuva par vienu no daudzajiem sacerējumiem, kuros izpaužas cilvēces ilgas pēc patiesības. Augsne, no kuras tā izaugusi, ir normāli psiholoģiski un sociāli pro­cesi, bet tie ir vienādi visu kontinentu tautām, neatkarīgi no rasu, valodas un kultūras atšķirībām.

Zinātnieki, kuri nodarbojās ar Bībeles tekstu pētīšanu, izkopa jaunu zinātnes nozari — Bībeles kritiku, kas ieda­lās zemākajā un augstākajā.

Zemākā kritika, atklājot pārrakstītāju un tulkotāju kļū­das, cenšas noskaidrot Bībeles autentisko tekstu. Mūs vai­rāk interesē augstākā kritika, jo, pateicoties tās atklāju­miem, beidzot esam uzzinājuši, kas tad īsti ir Vecā Derība. Sīs jaunās pētniecības nozares celmlauži starp citiem bija Renāns un Velhauzens. Viņu lingvistisko metožu nevaino­jamā loģika, kas tika izkopta līdz apbrīnojamām finesēm, galu galā pieveica dogmatiķu pretestību, un pat katoļu baznīcai vajadzēja piekāpties.

Kādas metodes savā pētnieciskajā darbā izmanto aug­stākā kritika? Sis jautājums ir visai sarežģīts, un nespe­ciālistiem pagrūti tajā iedziļināties. Lai to reducētu līdz pāris pamatelementiem, atļausimies sniegt diezgan- vien­kāršotu salīdzinājumu, kuram tomēr piemīt tā priekšro­cība, ka izskaidrojums ir visai uzskatāms.

Iedomāsimies polonistu, kura rokās nokļuvis no Reja, Paseka, Naruševiča, Ņemceviča un Lelevela[1] darbu frag­mentiem vienā veselumā sakompilēts sacerējums. Tā kā poļu valoda līdzīgi citām valodām laika tecējumā bija pakļauta ievērojamām attīstības izmaiņām un turklāt ik­vienam no minētajiem autoriem ir savas stila īpatnības, mūsu polonists atsevišķās teksta vietās viegli saskatīs atšķirības sintaksē, leksikā un frazeoloģijā. Izdarīdams rūpīgu analīzi, viņš atklās mistifikāciju un nosacīs, kādam autoram pieder atsevišķi fragmenti, bet, ja tas neizdotos, tad pēc raksturīgām valodas iezīmēm katrā ziņā konstatēs attiecīga fragmenta tapšanas laiku. Un galu galā viņš secinās, ka sacerējums ir atšķirīgas cilmes fragmentu konglomerāts un tāpēc nevar tikt uzskatīts par viena autora darbu.

Ar līdzīgām, tikai daudz sarežģītākām problēmām sa­duras Bībeles kritika. Vecās Derības grāmatas, kuras at­zīst ebreji, saglabājušās senebreju valodā, izņemot nedau­dzus aramiešu fragmentus.[2] Pateicoties' Telelamarnā un Ras-Samrā atrastajiem dokumentiem un tāpat dažiem vis­vecākajiem Bībeles fragmentiem, piemēram, Mozus māsas Mirjamas un Deboras dziesmām, izdevies rekonstruēt sen­ebreju valodas attīstību, sākot ar 13. gadsimtu pirms m. ē. Tādā veidā zinātnieki ieguvuši lielisku līdzekli atsevišķu Bībeles grāmatu lingvistiskai analīzei. Skaidrs, ka šis delikātais darbs prasa neatlaidīgu pacietību un milzīgu erudīciju. Tas vēl ne tuvu nav pabeigts, un pār gūtajiem rezultātiem risinās rosmīgas zinātniskas diskusijas. Taču par dažām pamata atziņām nekādu šaubu vairs nevar būt.

Vispirms noskaidrots, ka Vecā Derība ir dažādos laik­metos un sociālos slāņos radušos vēsturisku liecību, tautas teiksmu, likumu, rituālu priekšrakstu un mītu kopojums. Šo mantojumu apkopojuši un apstrādājuši ebreju kompi­latori jau samērā vēlā vēstures posmā, galvenokārt pēc atgriešanās no Bābeles gūsta. So neapstrīdamo faktu priekšā saļodzījās daža laba gadsimtos nostiprinājusies tradīcija, piemēram, aksioma, it kā piecu Mozus grāmatu un Jozuas grāmatas autori būtu Mozus un Jozua, ka pra­vieši paši uzrakstījuši savas pamācības (ar nedaudz izņē­mumiem), ka Dāvids sacerējis Psalmus, bet Salamans — Augsto dziesmu un Sakāmvārdus.

Dažādi teksta noslāņojumi Bībelē tā sajaukušies un cits uz cita nogulsnējušies, ka to zinātniska nodalīšana un atšķirošana vēl prasīs daudzus gadus ilgu darbu. Pa­pildu grūtības šā uzdevuma veikšanai rada šādu vai citādu apsvērumu dēļ izveidojušies pierakstījumi, ko izda­rījuši daudzie pārstrādātāji, sakopotāji un pārrakstītāji. Šeit, starp citu, pieskaitāmi arī tā saucamie etioloģiskie jeb cx posi[3] radītie mīti nolūkā sniegt izskaidrojumu dažiem' atgadījumiem, kuru patiesā norise paaudžu atmiņā izdzi­susi. Par etioloģiskiem mītiem uzskatāmi, piemēram, brī­nums ar pāriešanu pāri Sarkanajai jūrai, brīnums ar debesu mannu, kā arī Jordānas ūdeņu tecējuma apturēša­nas brīnums. Pētījumi parādījuši, ka aiz šiem notikumiem slēpjas pavisam dabiskas parādības, kuras tikai vēlāk laika plūdumā apdzisušas un izvērtušās it kā pārdabiskās parādībās.

Visa šā zinātniskā veikuma augstākais vainagojums tomēr ir Bībeles vēsturiskā kritika. Pacentīsimies dažos teikumos paskaidrot, uz ko dibinās tās darbs un nopelni.

Līdz 19. gadsimta sākumam mūsu zināšanas par Tuvo Austrumu senajām kultūrām bija visai trūcīgas un dau­dzos gadījumos diezgan juceklīgas. Vienīgie avoti, no kuriem tās guvām, bija miglaini Bībeles nostāsti un grieķu vēsturnieku Hērodota, Ksenofonta u. c. raksti. Tādu tautu nosaukumi kā babilonieši, asīrieši, ēģiptieši un persieši mums patiesībā maz ko izteica, bet viņu valstu teritorijas kartēs veidoja baltus laukumus. Tāpēc nav nekāds brī­nums, ka no vēstures konteksta izrautā Bībele tika pa­kļauta visfantastiskākai interpretācijai. Nebija gluži nekādu iespēju pārbaudīt, kas šajos nostāstos bija leģenda un kas vēsturiska patiesība.

Neziņas migla sāka izklīst tikai ar lielajiem arheoloģi­jas atklājumiem pagājušā gadsimta vidū. No tuksneša smiltīm dienas gaismā parādījās brīnišķīgi aizmirstu kul­tūru pieminekļi: tempļi un faraonu kapenes, kā arī Horsa- badas, Hatušašas, Ninīves, Babilonas, Uras, Ugaritas un daudzu citu senās Mezopotāmijas un Sīrijas pilsētu tempļu un valdnieku piļu drupas. Izrakumos atrada neskaitāmu daudzumu rakstītu dokumentu, burtiski veselas bibliotēkas un arhīvus. Tā, piemēram, Asīrijas ķēniņa Asurbanipala pils drupās Ninīvē bija uzglabājies līdz divdesmit pieci tūkstoši māla plāksnīšu ar ķīļraksta tekstiem. Tajā ietverta diplomātiskā sarakste, traktāti, pagājušu gadsimtu litera­tūras pieminekļi un reliģiskie mīti, starp citu, ari eposs par Gilgamešu ar nostāstu par grēku plūdiem. 1901. gadā Sūzās tika atrasts Babilonijas ķēniņa Hamurapi (II gadu tūkstotis pirms m. ē.) likumu kodekss, bet, kā izrādījās, no šī kodeksa aizgūti atsevišķi Mozus grāmatu tiesiskie priekšraksti.

Kad francūzis Sampoljons (1790—1832.) atšifrēja ēģip­tiešu hieroglifus, bet vācietis Grotefends (1775.—1853.) atmudžināja ķīļraksta skrudzes, sākās atrasto dokumentu lasīšana. Sis darbs vēl ne tuvu nav paveikts, taču jau šodien mūsu priekšā pilnā izgaismojumā nostājušās maz pazīstamas vai pat gluži aizmirstas senās pasaules tautas: šumeri, babilonieši, asīrieši, haldieši, feniķieši, filistieši, heti, persieši, aramieši un ēģiptieši. Mums. jau daudz kas zināms par viņu kultūru, reliģiju un parašām, bet vairāku šo tautu vēsture šodien tik sīki iepazīta, ka par šo tēmu jau uzrakstītas plašas grāmatas.

'Pagājušā gadsimta vidū arheoloģiski meklējumi sakas arī Palestīnā. Atrakta jau lielākā daļa no tām pilsētām, kuru nosaukumus mēs zinājām tikai no Bībeles. To gruve­šos atrasti apstiprinājumi veselai virknei Bībeles nostāstu, starp citu, arī neapgāžami pierādījumi Jozuas vadītajai iekarojumu kampaņai, Saula, Dāvida un Salamana laika celtņu paliekas, kā arī aramiešu, asīriešu un haldiešu iebrukumu laikā izdarīto postījumu pēdas. No otras puses, ēģiptiešu, asīriešu, haldiešu un persiešu uzraksti un doku­menti ļāva mums noskaidrot, ka ne jau viss Bībelē ir tikai leģenda un safantazējumi un ka tās vēstījumos līdzīgi ceļa zīmju akmeņiem atrodami arī patiesīgi vēstures fakti.

Izraēliešu tauta, tāpat kā jebkura cita, nevarēja dzīvot pilnīgā izolācijā, bez kultūras sakariem ar citām tautām un bez to ietekmes sadzīvē un parašās, jo vairāk tāpēc, ka salīdzinājumā ar apkārtējām vecajām, bagātajām un attīstītajām civilizācijām izraēlieši bija jauna tauta. Vēstu­riskā kritika nodarbojas ar šo sakaru atsegsmi un šajā ziņā savā aktīvā var ierakstīt jau neapšaubāmus panāku­mus. Vispirms ar korelācijas metodi tai izdevās daļēji re­konstruēt Bībeles vēsturisko hronoloģiju, papildināt vai konstatēt vairākas epizodes, kuras Bībelē vai nu noklusē­tas, vai arī sniegtas pārāk lakoniskā un vienpusīgā veidā. Tāpat izdevies noskaidrot politiskos motīvus daudziem notikumiem, kuri agrāk šķita neizprotami, ar vārdu sa­kot — visumā panaivajā Bībeles vēstures izklāstā ieviest zināmu pragmatisku cēloņsakarību.

Mums vissvarīgākais bija noskaidrot precīzas sakarības parašu, likumdošanas un reliģijas jomā. Grāmatā šai pro­blēmai veltīts daudz vietas, tādēļ šeit piemēra dēļ piemi­nēsim tikai, ka Mozus likumos un desmit baušļos saska­tāma Mezopotāmijas likumdošanas ietekme, ka teiksmas par pasaules radīšanu, grēku plūdiem un virkne citu no­stāstu aizgūti no babiloniešu mitoloģijas, ka pat visa pra­viešu eshatoloģija — pastarā tiesa, sods un atlīdzība pēc nāves, debesis un elle, eņģeļi un sātans — smelta no sve­šiem avotiem. Ar vārdu sakot, visas mūsu reliģiskās kon­cepcijas un konfesionālās reālijas ir vairākus gadsimtus vecākas par Bībeli, no kuras tās esam smēlušies.

Visu šo atklājumu ietekmē mēs uz Bībeli sākām skatī­ties ar citām acīm un, sev par lielu izbrīnu, saredzējām, ka tā ir viens no lielākajiem pasaules literatūras šedevriem, ar vienreizēju reālisma spēku uzrakstīts darbs, kurā verd un mutuļo patiesa dzīve. Dažkārt pat grūti noticēt, ka ba­gātīgais, gleznainais, kustībās un krāsās izstrādātais at­stāstījumu kaleidoskops ar dzīvajiem, miesā un asinīs veidotajiem cilvēku tēliem varējis rasties tik tālā pagātnē un saglabāties līdz mūsu dienām.

Bībeles saturs ir tik bagāts, cik bagāta ir pati dzīve. Idilliskas scēnas tur sastopamas līdzās asiņainām karu ainavām, netiklības un izvirtības aprakstiem un traģiski satricinošām epizodēm. Un cik krāsaina ir tās tēlu gale­rija! Pietiek pieminēt Simsonu, vientulībā pusārprātā un postā pamesto ķēniņu Sauļu vai ari iznesīgo un bezgala veiklo Salamanu, kurš, tirgodamies ar zirgiem un kausē­dams varu, iedzīvojās milzu bagātībā.

Visu šo notikumu augstākais kāpinājums ir Bābeles gūstā aizvestās ebreju tautas kopīgā traģēdija. Bet, kā jau atbilstoši visiem likumiem veidotajā-traģēdijā, arī šeit reizē ar finālu iestājas katarse, apskaidrotība un reabili­tācija. Trimdiniekiem Babilonā nemaz neklājās tik ļauni, taču viņus kremta ilgas pēc dzimtenes. Sēdēdami Eifratas krastā, viņi dziedāja savus nožēlu psalmus un nezaudēja cerības, ka ari viņiem reiz atausis brīves rīts.

Kad persiešu ķēniņš ļāva trimdiniekiem atgriezties mā­jup, viņi, paciezdami visas grūtības un mokas, pa tuksne­šiem un kalnu grēdām steidzās uz dzimto zemi, lai uz sagrautās un izpostītās Jeruzalemes drupām celtu jaunu dzīvi. Pieredzētās ciešanas vairākus praviešus paskubināja sludināt cilvēka tikumisku pilnveidošanos, sabiedrisku taisnīgumu un augstākās kārtas monoteismu, kas balstījās uz ticību, ka Visumu pārvalda viens vienīgs dievs.

Tāda, lūk, man šķita Bībele, kad es ķēros pie šīs grā­matas uzrakstīšanas. Galvenās grūtības radīja tas, ka vajadzēja rīkoties ar divējādu materiālu: no vienas puses, ar Bībeles tekstiem, bet no otras, — ar milzīgu daudzumu zinātnisku atziņu, kuras tur aprakstītos notikumus parā­dīja citādā gaismā. Abi šie elementi bija jāsaliedē vienā grāmatā, bet tā nedrīkstēja būt zinātnisks traktāts un pat ne populārzinātnisks apcerējums.

Bija jāpanāk, lai lasītāji iepazītos ar Bībeles saturu un to izlasītu atbilstoši šodienas zinātnes izpratnei. Tādēļ es grāmatu veidoju divās plūsmās: atsevišķi sniedzu Bībeles tekstus un atsevišķi komentārus. Tādā kārtā radās šī maz­liet dīvainā un riskantā forma, kura, kā es ceru, tomēr pārāk neapgrūtinās lasīšanu.

Izklāstīdams Bībeles tekstus, es centos tos pasniegt, cik vien iespējams, saprotamā veidā, lai šodienas lasītājs tos varētu lasīt bez īpašas piepūles.

Visumā es centos konsekventi pieturēties pie divplānu kompozīcijas principa. Taču tādos gadījumos, kad fabulu bija iespējams papildināt, vērst krāsaināku vai dzīvāku ar arheoloģiskos atklājumos iegūtu papildu informāciju, es nešaubīdamies to darīju. Tas attiecas,_ piemēram, uz Oras pilsētu un reālijām, kas nostāstu par Ābrahāmu dara plastiskāku un dzīvāku.

Bija vēl cita problēma, ap kuru nācās ne mazums nopū­lēties, un proti, daudzu Bībeles epizodu psiholoģiskie pamatmotīvi. Bībele šajā ziņā ir visai atturīga, lai gan dažkārt sniedz neskaidrus, grūti atminamus mājienus. Kā­pēc Ievīti Koraha vadībā sacēlās pret Mozu, kāpēc viņam paklausīt liedzās paša tuvinieki, kāpēc virspriesteris Arons atteicās no Jahves un nodibināja zelta teļa kultu? Tādu intriģējošu jautājumu Bībelē ir ļoti daudz. Ja es iedroši­nājos uz dažiem no tiem atbildēt, tad aizvien meklēju attaisnojumu vai nu pašā Bībeles tekstā, vai arī loģiskā secinājumā, kas pats par sevi izrietēja no apstākļiem, kādos norisinājies attiecīgais atgadījums.

NO PASAULES RADĪŠANAS LlDZ BĀBELES TORNIM

PASAULES RADĪŠANA.

Iesākumā dievs radīja debesis un zemi. Bet zeme bija neizveidota un tukša, un mūžīgā tumsā iegrimusi. Visapkārt ple­tās tikai ūdeņi, un dieva elpa lidinājās pār tiem.

Tad dievs sacīja: lai top gaisma! Redzēdams, ka gaisma ir laba, dievs to atšķīra no tumsas un nosauca gaismu par dienu, bet tumsu — par nakti.

Nākamajā dienā dievs starp ūdeņiem radīja debess velvi, kura ūdeņus sadalīja divās daļās: tādos, kas bija uz zemes zem debess, un tādos, kuri mākoņu un lietus veidā sijājās debesīs.

Trešajā dienā dievs savāca zemes virsū esošos ūdeņus vienkop, un tādā kārtā radās sausums. Un dievs nosauca ūdens krājumu par jūru, bet sausumu — par zemi. Pēc tam viņš pavēlēja, lai zeme apaugtu ar dažādiem augiem, kas nobriedina sēklu, un kokiem, kas nes katrs savus augļus.

Ceturtajā dienā dievs radīja debessķermeņus, kas spī­dēja debess velvē: lielāko, lai tas apgaismotu dienu, un mazāko — naktij. Tā tapa saule un mēness, kas atšķīra dienu no nakts un rādīja gadalaikus, kā arī diennaktis un gadus. Un tāpat neskaitāmā daudzumā viņš debesī iede­dza zvaigznes.

Piektajā dienā dievs radīja jūras zvērus un citas dzīvas būtnes, kuras mīt ūdenī, kā arī putnus, kas lidinās debe­sīs. Un dievs svētīja tos un sacīja: vaislojieties un vairo­jieties, un piepildiet jūras ūdeņus un tāpatās arīdzan gaisu.

Sestajā dienā dievs radīja lopus, rāpuļus un citus kusto­ņus, kas staigā zemes virsū. Pašās beigās viņš radīja cil­vēku pēc sava ģīmja un līdzības, lai tas valdītu pār zivīm jūrā un pār lopiem un putniem apakš debess un tāpat pār visu zemi un rāpuļiem, kas ložņā zemes virsū.

Septītajā dienā dievs atpūtās no visiem saviem darbiem, Šo dienu svētīdams un padarīdams par svētu atdusas dienu uz laiku laikiem.

ĀDAMS UN IEVA PARADĪZĒ

 Tālu austrumos auglīgā līdzenumā dievs Jahve dēstīja dārzu, ko dēvē par paradīzi, un ielika tajā Ādamu (burtiskā tulkojumā — cilvēku), lai tas dārzu uzraudzītu un koptu. Tur auga daudz dažādu koku, kurus bija jauki uzskatīt un kuri savu krāšņo augļu dēļ bija ļoti derīgi.

Bet pašā paradīzes vidū bija «dzīvības koks» un «labā un Jaunā atzīšanas koks».

Paradīzes dārzā tecēja liela upe, kas piegādāja augiem valgmi. Vietā, kur upe šķērsoja dārza robežu, tā sazaro­jās četrās galvenajās pasaules upēs. Vienas vārds bija Pišona, un tā apskaloja Havilas zemes, kur bija atrodams vistīrākais zelts, smaržīgi sveķi un sarkans akmens. Ot­ras upes vārds bija Gihona — tā apskaloja visu Kušas zemi. Trešo upi sauca par Hedekelu [4] , un tā plūda uz aus­trumiem. no Asuras (pilsētas), bet ceturtā bija Eifrata.

Dievs Jahve bija atļāvis Ādamam ēst augļus no visiem kokiem, izņemot «labā un Jaunā atzīšanas koku», jo dienā, kad Ādams no tā ēdīšot, viņš mirdams miršot. Redzēdams, ka cilvēkam nav labi dzīvot vientulībā, Jahve visādiem lauku zvēriem un debess putniem lika iet pie Ādama para­dīzes dārzā. Ādams tiem visiem deva vārdus, tomēr vēl aizvien jutās vientuļš, jo neatrada palīga, kas viņam atbilstu.

Tad dievs Jahve lika cietam miegam nākt pār Ādamu, izņēma vienu no viņa ribām un uztaisīja no tās sievieti.* To ieraudzījis, Ādams sacīja: «Sī tiešām ir kauls no mana kaula un miesa no manas miesas! Tai būs saukties par vīreni (sievu), tāpēc ka tā no vīra ir ņemta. Tādēļ vīrs atstās tēvu un māti un pieķersies savai sievai, un tie kļūs par vienu miesu un asinīm.» Ādams abi ar savu sievu bija kaili, bet tie nekaunējās viens no otra.

No visiem dzīvniekiem, ko Jahve bija radījis, visviltī­gākā bija čūska. Kādu dienu tā ievaicājās sievietei, kāpēc dievs cilvēkiem aizliedzis ēst augļus no «labā un ļaunā atzīšanas koka». Sieviete atbildēja, ka to nedrīkstot darīt tāpēc, lai viņi ar Ādamu mirdami nenomirtu.

«Jūs nemirsiet vis,» viltīgā čūska apgalvoja un iestās­tīja sievietei, ka dievs aizliedzis ēst šā koka augjus tāpēc, lai cilvēkiem neatdarītos acis un, atskārzdami labo un ļauno, viņi nekļūtu līdzīgi dievam.

Sieviete ciešāk ielūkojās aizliegtajā kokā, redzēja, ka tas acīm tīkams un labā un ļaunā atskarsmes augļi visai vilinoši. Tad viņa norāva tā augli, apēda to un pierunāja arī Ādamu, lai tas darītu tāpat. Pēc tam abiem no acīm nokrita tikpat kā zvīņas, un viņi pamanīja, ka ir kaili. Kaunēdamies sava kailuma, abi saplūca vīģes lapas un apsedza ar tām savu miesu.

Kad dievs Jahve dienas vēsumā pastaigājās pa dārzu, Ādams ar savu sievu paslēpās starp kokiem. Bet Jahve aicināja Ādamu, uzsaukdams viņam; «Kur tu esi?» Ādams atbildēja ar šādiem vārdiem:

«Es dzirdēju tavus soļus dārzā, un mani pārņēma bai­les, jo esmu kails, un es paslēpos.»

To dzirdēdams, dievs teica:

«Kas tev sacīja, ka tu esi kails? Tu taču nebūsi ēdis no koka, no kura es tev aizliedzu ēst?»

Ādams visu vainu uzvēla sievietei, bet tā savukārt, at­bildēdama uz Jahves jautājumu, vainoja čūsku, kas viņu pavedinājusi un pierunājusi nobaudīt aizliegto augli.

Dievs pārskaitās uz čūsku, nolādēja to un sodīja tāda veidā, ka tai mūžu mūžos vajadzēs rāpot uz vēdera, pār­tikt no zemes pīšļiem un dzīvot nemitīgā ienaidā ar cil­vēku.

Bet sievietei Jahve teica, ka viņai sāpēs būs dzemdēt bērnus un palikt zem vīra varas, jo tas turpmākj)ūs no­teicējs pār savu sievu. Beidzot Jahve pievērsās Ādamam un sacīja:

«… Lai zeme ir nolādēta tevis pēc; tev, grūti strādājot, būs maizi ēst visu tavu mūžu. Ērkšķi un dadži lai tev izaug no tās, no lauka augiem tev būs pārtikt. Sava vaiga sviedros tev būs maizi ēst, kamēr tu atgriezīsies pie ze­mes, jo no tās tu esi ņemts: tu esi puteklis, un pie pīšļiem tev būs atkal atgriezties.»

Ādams deva savai sievai vārdu Ieva, jo viņai vajadzēja kļūt par visas zemes ļaužu māti. Pēc tam Jahve grēcīga­jam pārim no zvēru ādām darināja apģērbu, apģērba viņu kailumu un padzina no paradīzes, jo negribēja pieļaut, lai tie ēstu dzīvības koka augļus un tādā kārtā kļūtu nemir­stīgi. Bet ķerubam ar atvāztu zobena liesmu lika nostāties sardzē pie paradīzes vārtiem.

KAINS UN ĀBELS.

Ādamam un Ievai bija divi dēli: vecākais — Kains un jaunākais — Ābels. Ābels ganīja avis, bet Kains kopa zemi. Kādu dienu gadījās tā, ka Kains dievam ziedoja zemes augļus, bet Ābels tam upurēja sava ganāmpulka pirmdzimto jēru. Jahve ar patiku pieņēma Ābela upuri, bet uz Kaina velti pat nepaskatījās. Kains par to iedegās bardzībā un sadrūma. Tad dievs sacīja Kainam:

«Kāpēc tu esi apskaities? Kāpēc tavs vaigs raugās nikni? Vai nav tā: ja tu esi labs, tavs upuris taps pie­ņemts, bet, ja tu dari ļaunu, tad grēks ir tavu durvju priekšā, un, ja tu nesavaldīsies, tad kritīsi tā varā.»

Taču Kains brīdinājumu neuzklausīja. Nenovīdības ur­dīts, viņš izvilināja Ābelu tīrumā un tur viltīgā kārtā nokāva. Noziegumu pamanījis, atkal ieradās dievs un Kai- nam jautāja:

«Kur ir Ābels, tavs brālis?»

Bet Kains atbildēja:

«Es nezinu. Vai tad es esmu sava brāļa sargs?»

Tad dievs lielās dusmās teica:

«Ko tu esi darījis? Tava brāļa asinis brēc uz mani no zemes. Tādēļ tu būsi nolādēts zemes virsū un uz mūžīgiem laikiem klīdīsi pa to, bet, ja kāds gribētu tev darīt galu, to sagaidīs septiņkārtīgs sods.»

Slēpdamies no dieva acīm, Kains aizgāja svešumā un apmetās Noda zemē, austrumos no Ēdenes. Tur viņš ap­ņēma sev sievu*, un tā viņam dzemdēja Enohu. Enoha mazmazdēlam Lameham bija divas sievas, no kurām viena, Ada, laida pasaulē dēlu Jābalu, kas kļuva par cilts­tēvu visām klaiņotāju un ganu tautām. Jābala brālis Ju- bals savukārt ir ciltstēvs tiem, kas spēlē cītaras un stabu­les. Tubalkains, ko Enoham dzemdēja otrā sieva Cilla, bija veikls amatnieks vara un dzelzs apstrādē. Ādams no­dzīvoja 930 gadu. Ieva viņam dzemdēja dēlus un meitas, bet no tiem radās daudz pēcnācēju. Viens no tiem, Metu- zāls, dzīvoja 969 gadus. Metuzāla mazdēls bija Noa, kuram savukārt radās trīs dēli: Sems, Hams un Jafets.

GRĒKU PLŪDI.

Ādama un Ievas pēcnācēji ar laiku piepildīja zemi. Taču ļaužu dzimums bija ap­zīmogots ar sākotnējo grēku. Cilvēkiem sūrā pie­pūlē vajadzēja iegūt dienišķo maizi, un viņu sirdīs pamazām iemitinājās ļaunums un negantība. Viņi uzbruka cits citam, laupīja un slepkavoja nepārtrauktos karos. Zeme bija pilna varmācības un noziegumu, un šajā juceklī neviens neuzklausīja radītāja brīdinošo balsi.

Tad Jahve nožēloja, ka bija radījis cilvēku, un savā sirdī gauži skuma par cilvēku cilts negantību, līdz nolēma izdeldēt visu, kas dzīvoja zemes virsū, — kā cilvēkus, tā dzīvniekus, lai tādā kārtā darītu galu ļaunumām.

Taču viņš negribēja, lai galīgi pazustu viss, kas bija licis radīts, jo cerēja, ka jauna cilvēku un dzīvnieku pa­audze būs paklausīgāka un iekārtos labāku un laimīgāku pasauli. No visiem grēciniekiem vienīgi Noa bija atradis /elastību tā kunga acīs. No taisnības ceļa nebija nogājuši arī Noas trīs dēli Sems, Hams un Jafets.

Pēc dieva padoma Noa uzbūvēja šķirstu no sveķainiem kokiem, spraugas aiztepdams ar darvu. Tas bija trīs simti olekšu garš, piecdesmit plats un trīsdesmit augsts, ar trim klājiem, bet tikai vienu logu un vienējām durvīm.

Ar savu dēlu palīdzību Noa šķirstu pabeidza, lai gan viņam tolaik bija jau seši simti gadu. Kad dievs redzēja, ka šķirsts ir gatavs, viņš lika nākt pāri zemei grēku plū­diem. Saudzēt Jahve bija nolēmis tikai Nou, viņa trīs dē­lus ar sievām un pa vienam pārim no visiem četrkājainiem kustoņiem, kā arī rāpuļiem un putniem, lai tie atkal no jauna savairotos.

Noa sadzina šķirstā dzīvniekus, savāca tur pārtiku un ieslēdzās tajā ar savu ģimeni. Septītajā dienā sāka gāzt lļetavas, kas ilga četrdesmit dienas un četrdesmit naktis. Ūdeņi augtin auga stiprumā un daudzumā, līdz beidzot pārplūdināja visu zemi un apsedza pat visaugstākos kal­nus zemes virsū. Visa dzīvība uz zemes, ļaudis, zvēri un putni tika iznīcināti. Tikai Noas šķirsts ar viņa ģimeni un dzīvniekiem tajā peldēja pa nepārskatāmo ūdens izpla­tījumu.

Beidzot lietus mitējās līt no debesīm, taču ūdeņi kritās ļoti lēnām, un vēl pēc simts piecdesmit dienām nebija re­dzama neviena kripatiņa sauszemes. Tikai septītajā mē­nesī šķirsts nosēdās uz Ararata kalna virsotnes Armēnijā, bet desmitajā mēnesī nāca redzamas kalnu grēdas. Noa nogaidīja vēl četrpadsmit dienas un tad izlaida kraukli, lai pārbaudītu, vai tas" atradīs sauszemi. Taču putns drīz vien atgriezās šķirstā. Beidzot Noa izlaida dūju, bet arī tā neatrada vietu, kur būtu varējusi atpūsties, un atgriezās atpakaļ. Noa nogaidīja vēl septiņas dienas, tad atkal iz­laida putnu, un pievakarē tas atgriezās ar olīvas zariņu knābī, no kā bija redzams, ka ūdeņi vietumis jau ir no­skrējuši. Noa pagaidīja vēl septiņas dienas un trešo reizi palaida balodi, bet tas vairs neatgriezās pie viņa, jo zeme bija jau pavisam nožuvusi.

Tad Noa izgāja no šķirsta un uzcēla altāri, lai pateicībā par glābiņu upurētu tam kungam. Jahve nolēma nekad vairs nesodīt cilvēci ar grēku plūdiem un par zīmi mūžī­gai derībai ar visu dzīvo dvašu zemes virsū padebešos pacēla mirdzošu septiņkrāsainu varavīksnes loku.

Noa atkal sāka apstrādāt zemi un kopt lopus. Viņš iedēstīja vīna dārzu un pat iemācījās izgatavot vīnu. Kād­reiz pamatīgā skurbulī viņš norāva sev drēbes un pliks aizmiga teltī. Tādā stāvoklī viņu atrada Hams, Kānaāna tēvs, un, smieklos locīdamies, pastāstīja saviem brāļiem, ko bija redzējis. Taču Sems uņ Jafets izrādīja tēvam lie­lāku cieņu: novērsdami acis, lai neredzētu viņa kailumu, tie apsedza tēvu. Kad Noa pamodās un uzzināja, kā iztu­rējies Hams, viņš tā pārskaitās, ka nolādēja savu jaunāko dēlu un pareģoja, ka tā pēcnācēji kļūs par Šema un Jafeta nākamo paaudžu vergiem.

Pēc grēku plūdiem Noa nodzīvoja vēl trīs simti piec­desmit gadu un tātad savā nāves brīdī bija deviņi simti piecdesmit gadu vecs. No viņa dēliem radās trīs lieli ze­mes virsū dzīvojošas cilvēces nozarojumi. Jafets tapa par ziemeļu tautu pirmtēvu, no Sema radās semīti, bet Hams kļuva par afrikāņu tautu hamītu aizsācēju*. Viens no Hama pēcnācējiem bija Nimrods, kurš kļuva par slavenu mednieku tā kunga priekšā.

BĀBELES TORNIS.

Sākotnēji visi cilvēki runāja vienā valodā. Viņi dzīvoja Sineāras līdzenumā, Tigras un Eifratas upju baseinā. Zeme tur bija ne­

izsakāmi auglīga, un viņiem klājās aizvien labāk. Tas radīja cilvēkos iedomību, un viņi nosprieda uzbūvēt torni, kas sniegtos līdz pat debesīm. Kā būvmateriālu viņi nelietoja vis akmeņus, bet ugunī apdedzinātus ķieģeļus, kurus sasaistīja ar māliem.

Tornis augtin auga augstumā, līdz Jahve sāka raizēties un nosprieda to apskatīt. Cilvēku iedomība Jahvi sadus­moja, un viņš sajauca tiem valodu, lai cilvēki vairs neva­rētu saprast cits "citu. Tas radīja tādu jucekli, ka torņa celšanu vajadzēja pārtraukt, un cilvēki izklīda pa visu zemes virsu, pamezdami uzkrātos celtniecības materiālus, kā arī darbarīkus. Bet vietu, kur bija pacēlies tornis un cilvēkiem sajukušas valodas, nosauca par Bābeli.

BRĪNUMAINI ATKLĀJUMI PAR PASAULES RADĪŠANU, PARADĪZI, GRĒKU PLŪDIEM UN BĀBELES TORNI

No Bībeles mēs uzzinām, ka ebreju sākotnējā dzimtene bijusi Mezopotāmija. Ābrahāma ģimene dzīvoja Ūrā, senajā šumeru galvaspilsētā, un tikai pēc tam izceļoja uz Kānaānu jeb tagadējo Palestīnu. Ebreji tādējādi piederēja pie lielas tautu grupas, kura Eifratas un Tigras baseinā radīja vienu no bagātākajām kultūrām cilvēces vēsturē. Tiešie šīs lielās kul­tūras izveidotāji bija šumeri. Jau trešajā gadu tūkstotī pirms m. ē. viņi cēla skaistas pilsētas, ar plaša apūdeņošanas ka­nālu tīkla palīdzību apūdeņoja tīrumus, attīstīja amatu prasmi un radīja lieliskus mākslas un literatūras pieminekļus. Akadieši, asīrieši, babilonieši, heti un aramieši, kuri vēlāk secīgi Mezopotāmija un Sīrijā izveidoja savas valstis, bija šumeru mācekļi, kas mantoja viņu lielās kultūras bagātības.

Līdz 19. gadsimta vidum mums par šo tautu kultūru bija ļoti skopas un pat aplamas ziņas. Tikai arheoloģiskie izrakumi, ko plašā mērogā izdarīja Mezopotāmijā, atklāja mums tās diže­numu un bagātību. Tika atraktas tādas varenas metropoles kā Ora, Babilona un Ninīve, bet ķēniņu pilīs atrada tūksto­šiem ķīļraksta plāksnīšu, kuras tagad jau ir izlasītas. Šo do­kumentu vidū ir vēsturiskas hronikas, diplomātiska sarakste, līgumi, reliģiski mīti un dzejojumi. To skaitā atradās arī vis­vecākais ēposs cilvēces vēsturē par šumeru tautas varoni Gilgamešu.

Izlasot šos tekstus, pamazām atklājas, ka Bībele, ko gad­simtiem ilgi uzskatīja par ebreju oriģinālsacerējumu un svētu grāmatu, ar savām saknēm iesniedzas mezopotāmiešu tradī­cijās un ka daudzi tās fragmenti un nostāsti lielākā vai ma­zākā mērā aizgūti no šumeru mītu un teiksmu bagātās krā­tuves.

Šajā apstāklī patiesībā nav nekā dīvaina. Šodienas vēstu­res zinātnes gaismā drīzāk neparasti liktos, ja būtu citādi. Mēs taču zinām, ka kultūras un civilizācijas neizzūd bez jeb­kādām pēdām, ka savu sasniegumu vērtīgāko tiesu fās daž­kārt pat pa visai līkumotiem ceļiem nodod jaunākām kultū­rām. Vēl nesen mēs uzskatījām, ka Eiropas kultūra par visu parādā Grieķijai, tomēr jaunākie pētījumi pierādījuši, ka dau­dzējādā ziņā mēs esam pārmantojuši to, ko pirms pieci tūk­stošiem gadu radījis šumeru tautas ģēnijs. Kultūras un tautas nemitīgu izmaiņu plūsmā uzplaukst un iet bojā, bet viņu pie­redze dzīvo un attīstās nākamajās paaudzēs un piedalās jaunu, jau nobriedušāku kultūru izveidošanā.

Šajā vēsturiskajā pēctecībā ebreji nebija un nevarēja būt kaut kāds izolēts grupējums. Viņu sasniegumi sakņojās Mezo- potāmijas kultūrā, no turienes viņi uz Kānaānu aiznesa priekš­status, ierašas un reliģiskus mītus, kuri tūkstošiem gadu ilgas attīstības gaitā bija radušies Eifratas un Tigras krastos. Šo tālo ietekmju skaidri saskatāmas pēdas mēs šodien atrodam Bībeles tekstos.

Taču šo atkarību un aizguvumu atsegsme nav viegls uzde­vums. Apmetušies uz dzīvi Kānaānā, ebreji pamazām atrā­vās no Mezopotāmijas ietekmes. No turienes līdzi paņemtie priekšstati, mīti un nostāsti mutes vārdiem tika pārmantoti no paaudzes paaudzē un gadsimtu gaitā dažkārt tiktāl iz­mainījās, ka vienīgi ar Mezopotāmijas avotu palīdzību iespē­jams nosacīt to izcelsmi.

Senseno radniecības saišu noklusēšanu visvairāk veicinā­juši ebreju priesteri, kuri pēc atgriešanās no Bābeles gūsta, tātad laika posmā no 6. līdz 4. gadsimtam pirms m. ē., ap­strādāja Vecās Derības tekstus un nodeva tos mums tādā veidā, kādā tie saglabājušies līdz šai dienai. Savās kompilā- cijās viņi izmantoja senās tautas teiksmas, taču bez jebkā­diem sirdsapziņas pārmetumiem pakļāva tās jau iepriekš pie­ņemtiem reliģijas mērķiem.

Vēsturiskas precizitātes jēdziens jaunlaiku izpratnē viņiem bija svešs. Paaudžu paaudzēs saglabātie nostāsti viņiem no­derēja tikai vienam mērķim — pierādīt, ka Jahve jau no Ābrahāma laikiem nosacījis savas izredzētās tautas likteni.

Par laimi zinātnei, priesteri savā avotu sagrozīšanas darbā ne jau vienmēr bija konsekventi. Bībeles tekstos viņi reizēm nepamanīja dažu labu detaļu, kas liecināja par cie­šiem sakariem ar Mezopotāmijas kultūru. Gadsimtiem ilgi ne­viens nespēja izskaidrot to jēgu. Tikai lielie arheoloģiskie at- kliijumi, kas ļāva mums iepazīties ar šumeru, akadiešu, asī­riešu un babiloniešu aizmirsto kultūru, izgaismoja šīs agrāk nesaprotamās detaļas un atklāja to senseno izcelsmi.

Bībeles nostāsti par pasaules radīšanu var noderēt par piemēru tam, kā priesteri pārveidoja senos mezopotāmiešu mītus. Izcilais arheologs Džordžs Smits ķīļraksta plāksnēs izlasīja veselu babiloniešu poēmu par pasaules radīšanu, tā saucamo «Enuma eliš», kurai šķietami nav nekā kopīga ar Bī­beles nostāstu. 5ā mitoloģiskā epa saturu ar lieliem saīsināju­miem var izklāstīt apmēram šādi.

Sākumā pastāvēja tikai ūdens un valdīja haoss. No šā bais­mīgā haosa radās pirmie dievi. Laikam aizritot, daži dievi ap­ņēmās pasaulē ieviest kārtību. Tas izraisīja dieva Abzu un viņa sievas Tiamatas — briesmīgās haosa dievietes — sa-

Sutumu. Nemiernieki apvienojās gudrā dieva Eas vadībā un nogalināja Abzu. Tiamata, ko iztēlojās pūķa izskatā, apņē­mās atriebt vīra nāvi. Tad kārtības dievi Marduka vadībā asiņainā cīņā nonāvēja arī Tiamatu, bet viņas milzīgo ķer­meni sadalīja divās daļās, no kurām viena kļuva par zemi, bet otra — par debesīm. Bet Abzu asinis sajauca ar māliem, un no šīs javas cēlies pirmais cilvēks.

Šeit tūlīt rodas jautājums, kas gan šai drūmajai, ārkārtīgi primitīvajai kosmogonijai varētu būt kopīgs ar cildeno, mono- teistisko nostāstu, ko atrodam priesteru sakopotajā Vecajā Derībā? Tomēr ir norādījumi, ka tai kaut kādā veidā vaja­dzējis būt izejmateriālam, no kura radusies nesalīdzināmi cildenākā ebreju versija. Amerikāņu arheologs Džeimss Dž. Pričards veltīja daudz pūļu abu tekstu rūpīgam salīdzi­nājumam un atklāja tajos daudz pārsteidzošu analoģiju. Vis­pirms uzmanību jau pievērš abiem tekstiem kopīgā notikumu secība: debess un spīdekļu rašanās, ūdens un zemes atdalī­šana, cilvēka radīšana sestajā dienā, kā arī dieva atpūta Bī­belē, bet «Enuma elis» tekstos babiloniešu dievu kopīgās dzīres septītajā dienā.

Daži zinātnieki domā, ka teksts 1. Mozus grāmatas 3. no­daļas 5. pantā: «… un jūs būsiet kā dievs, zinādami, kas labs un kas ļauns», jāsaprot politeistiskā nozīmē: «kā dievi». Ja tas atbilstu patiesībai, tad nāktos atzīt, ka priesteru neuz­manības dēļ šeit Bībelē saglabājušās seno politeistisko priekšstatu pēdas. Tās pašas grāmatas 6. nodaļas 2. pantā cil­vēki nosaukti par «dieva dēliem», bet babiloniešu mīts tieši tāpat dēvē dumpīgos dievus, jo tie patiesi bija dieva Abzu un dievietes Tiamatas dēli.

Ilgu laiku pētnieki lauzīja galvas par 1. Mozus grāmatas pirmās nodaļas otro pantu, kur runa ir par dieva garu jeb, pareizāk, — par dieva dzīvinošo elpu, kas lidinājusies pār ūdeņiem. Šo pantu iztulkoja daždažādi, reizēm pavisam fan­tastiski, līdz feniķiešu pilsētas Ugaritas (netālu no mūsdienu Ras-Šamras Sīrijā) drupās atrada ķīļraksta plāksnītes ar mi­toloģiskām poēmām. Kosmogoniskajā mītā zinātnieki atklāja tekstu, kurā runa ir par dievu, kas līdzīgi perētājam putnam notupies virs ūdens un izperējis no haosa dzīvību. Nevar būt nekādu šaubu, ka dieva gars, kas lidinās pār ūdeņiem, ir šā Ugaritas mīta atbalss.

Bībeles nostāsts par pasaules radīšanu neapšaubāmi radies priesteru darbistabu klusumā, un tas kā teologu intelektuāla koncepcija neatrada piekrišanu plašās ebreju tautas masās.

Vienkāršo ļaužu iztēlei laikam tuvāki bija dramatiskie mīti per dievu varonīgo cīniņu ar milzīgo haosa briesmoni. Vecās Derības tekstos saglabājušās šo tautas ticējumu nepārpro­tamas pēdas. Ugaritas poēmā dievs Baāls uzvar septiņgal- vaino pūķi Leviatānu. Jesajas grāmatas 27. nodaļas 1. pantā mēs burtiski lasām: «Tanī dienā tas kungs piemeklēs ar savu garo, lielo un stipro zobenu Leviatānu, žiglo un veiklo čūsku, otru Leviatānu, lunkano čūsku, un nokaus lielo jūras pūķi.» Pūķi sastopam vēl ar Rahaba vārdu. Par Jahves konfliktu ar Rahabu piemin tāpat ījaba grāmata, viens no psalmiem, kā arī Jesajas grāmata.

Mums palaimējies tajā ziņā, ka varam izsekot ceļus, pa kādiem vēsturē virzījies mezopotāmiešu mīts par dievu cīņu ar briesmoni. Šumeru laikā uzvarošais dievs, kurš pieveica pūķi, bija Enlils. Kad Mezopotāmiju iekaroja akadiešu ķē­niņš Hamurapi, par pūķa uzvarētāju kļuva Marduks. Apritēja gadsimti, un hegemoniju Divupē ieguva asīrieši, un tad valsts augstākā dieva godā iecēla Ašuru. Asīriešu rakstveži uz ķīļ­raksta plāksnītēm izkašņāja Marduka vārdu un tā vietā ierak­stīja paši savu cilts dievu Ašuru. Taču viņi to izdarīja nevī­žīgi, un dažkārt tekstā Marduka vārds palika nepamanīts. Beidzot mīts nonāca Palestīnā, kur ebreji lika Jahvem cīnī­ties ar briesmoni Leviatānu vai Rahabu. Pēc dažu zinātnieku domām, šo mītu pārņēmuši pat kristieši, likdami svētajam Jurim leģendā nogalināt pūķi.

Sakarā ar Bībeles nostāstu par pasaules radīšanu intere­santi pieminēt kādu faktu, kas ir visai raksturīgs tiem ļaudīm, kuri Vecajā Derībā redzēja visu cilvēku zināšanu alfu un omegu. Kā 1654. gadā paziņoja Īrijas arhibīskaps Ušers, svēto rakstu vērīga izstudēšana liecinot, ka dievs radījis pa­sauli 4004. gadā pirms m. ē. Veselu gadsimtu šo gada skaitli ievietoja visos kārtējos bībeles izdevumos un visus, kas to apšaubīja, uzskatīja par ķeceriem.

Tomēr arhibīskapam Ušeram uzbruka bīskaps Laitfūts, pār­mezdams savam amata brālim neprecizitāti aprēķinos. Pēc viņa aplēsēm, pasaule bija radusies 23. oktobrī pulksten 9 no rīta 4004. gadā pirms m. ē.

Tāpat šumeru iztēles auglis ir arī paradīze. Mītā par dievu Enki paradīze attēlota kā liels ar kokiem apaudzis dārzs, kur cilvēki un zvēri dzīvo vislabākajā saticībā, nepazīdami' sā­pes un slimības. Sis dārzs atradies Persijā, Dilnumas ap­vidū. Turpretim bībeles paradīze neapšaubāmi meklējama AAezopotāmijā, kur sākas četras upes, no kurām divas ir Tigra un Eifrata.

Abos šajos mītos vērojamas apbrīnojamas analoģijas. Nav mūsu uzdevums šeit tās izklāstīt visos sīkumos, taču jāpa­svītro, ka abos nostāstos ietverta ideja par cilvēka pagrim­šanu. Bībelē čūska pierunā Ādamu un Ievu nobaudīt «labā un ļaunā atzīšanas koka» augļus, bet mezopotāmiešu mītā šāds divkosīgs pavedinātājs ir dievs Ea. Abās versijās pausta doma, ka labā un ļaunā atskarsme jeb gudrība dara cilvēku līdzīgu dieviem un nodrošina viņam nemirstību. Atcerēsimies, ka paradīzes dārzā līdzās «labā un ļaunā atzīšanas kokam» auga vēl «dzīvības koks», kas spēja dot nemirstību. Jahve padzina Ādamu un Ievu no paradīzes dārza ne tikai nepa­klausības dēļ, bet arī bīdamies, ka tie tieksies pēc «dzīvības koka» augļiem un līdzīgi dievam iemantos nemirstību. 1. Mo- .zus grāmatas 3. nodaļas 22. pantā lasāms: «Un dievs tas kungs sacīja: Lūk, cilvēks ir kļuvis kā kāds no mums, zinā­dams, kas labs un ļauns! Bet ka tas tagad neizstiepj savu roku un neņem arī no dzīvības koka, un neēd, un nekļūst mūžīgs, un nedzīvo mūžīgi!» («…kā kāds no mums» —at­kal politeisma palieka!).

Zināmā mērā noskaidrojusies arī Bībelē minētās kārdinātā­jas čūskas izcelsme. Šumeru varonis Gilgamešs devies uz pa- rddīzes salu, kur mitinājies dievu mīlulis Utnapištims, lai no viņa dabūtu dzīvības zāli. Kad varonis atgriezies pāri upei, viens no dieviem, negribēdams, lai cilvēks nemirstībā kļūtu viņiem līdzīgs, čūskas izskatā izniris no ūdens un izrāvis Gilgamešam no rokām brīnišķīgo augu. Starp citu, šeit atzī­mēsim, ka šajā šumeru teiksmā droši vien meklējams izskaid­rojums tam, ka daudzus gadsimtus kopš Ābrahāma laikiem ebreji Jahvi iztēlojās čūskas veidā. Tikai priesteri, nikni uz­stādamies pret līdzīgiem dieva attēliem, pasludināja šo sim­bolu par elkdievību un izskauda.

Arheologi kādas Mezopotāmijas .pilsētas drupās atrada akadiešu zīmogu ar tajā iegravētu ainu, par kuru var domāt, ka tā ilustrē nostāstu, kas izmantots par prototipu Ādama un Ievas teiksmai. Sajā dobjgravējumā redzams koks ar čūsku, bet tam abās pusēs divi cilvēki: vīrietis ar ragiem un sieviete. Taču lojāli jāatzīst, ka tēlu apveidi ir stipri bojāti, tāpēc tos grūti pazīt, un vairāki pētnieki izteikuši šaubas, vai šim zīmogam ir maz kas kopīgs ar mītu par pirmajiem cilvēkiem. Bet, tā kā tomēr nav izdevies atrast citu, pārlieci­nošāku izskaidrojumu šai ainai, tad pārsvaru gūst atziņa, ka jau Mezopotāmijā bijusi pazīstama teiksma par Ādamu un Ievu.

Jau kopš neatminamiem laikiem cilvēkus interesējis jautā­jums, kāpēc dievs radījis Ievu tik dīvainā kārtā, un proti, no Ādama ribas. Viņam pie rokas taču bija pietiekami daudz mālu, no kuriem, tāpat kā vīrieti, varēja izlipināt arī sievieti. Babilonas drupās atraktās ķīļraksta plāksnītes sniedz tam visai pārsteidzošu izskaidrojumu. Izrādās, ka visu nosacījis kāds diezgan jocīgs pārpratums. Šumeru mītā dievam Enki ir slima riba. Ribu šumeru valodā sauc par «ti», bet dievie­tei, kura tika aicināta, lai izārstētu Enki slimo ribu, vārdā bija Ninti, tas ir «ribas sieviete», taču «nin-ti» nozīmē vēl ko citu — «dot dzīvību». Tātad apzīmējumu Nin-ti varēja vie­nādā mērā saprast gan kā «ribas sievieti», gan kā «dzīvību devēju sievieti».

Un tieši šeit meklējams pārpratuma izskaidrojums. Ebreju ciltis «Nin-ti» aizvietoja ar Ievu, kura bija viņu teiksmainā cilvēces pirmmāte jeb «dzīvību devēja sieviete». Bet arī izteiciena «Nin-ti» otrā nozīme («ribas sieviete») ebreju at­miņā nebija izgaisusi. Un tāpēc tautas nostāstos radās ju­ceklis. No Mezopotāmijas laikiem ļaudis atcerējās, ka Ievai ir arī kaut kas kopīgs ar ribu, un, pateicoties šim apstāklim, izplatījās dīvainā versija, ka viņa radīta no Ādama ribas. Šeit mums ir vēl viens pierādījums, cik lielā mērā ebreji savas teiksmas bija aizguvuši no Mezopotāmijas tautām.[5]

Toties nostāsts par Kainu un Ābelu šķiet esam tikai ebreju iztēles auglis. Šajā teiksmā ebreju ciltis pūlējās izskaidrot, kāpēc Jahve, viņu labdarīgais tēvs, nosodījis cilvēci ar nemi­tīgu grūtu darbu, ciešanām un slimībām. Daži Bībeles pēt­nieki domā, ka šajā leģendā saglabājušās vēl arī to konfliktu atbalsis, kādi sirmā senatnē radušies klaiņojošām ganu tau­tām ar ciltīm, kuras sāka nodarboties ar zemkopību un ap­metās vienā vietā uz pastāvīgu dzīvi. Ebreju ciltis tolaik pie­derēja pie ganu tautām, un tāpēc avju gans Ābels viņu uz­tverē kļuva par Jahves mīluli un zemkopja Kaina upuri. Šeit gan būtu atzīmējams, ka cilvēces attīstības vēsturē pa­rasti notika otrādi, un tieši klejojošās lopkopju ciltis uzbruka miermīlīgi noskaņotiem zemkopjiem. Šis subjektīvisms Bībe­les teiksmā katrā ziņā ir ļoti raksturīgs un liecina, ka no­stāsts par Kainu un Ābelu radies ļoti tālā pagātnē, kad ebreji vēl piederēja pie klejotāju tautām. Laikmetā, kad ebreju ciltis jau bija apmetušās uz dzīvi Kānaānā un tām pašām vajadzēja aizstāvēties pret tuksnesī klejojošām ka­reivīgām tautām, šī teiksma jau bija kļuvusi par anahronismu, taču tā saglabājās kā godājams mantojums no tiem laikiem, kad ebreju senči paši vēl bija klaiņojoši lopkopji.

Pagājušā gadsimta septiņdesmitajos gados milzīgu satrau­kumu izraisīja atklājums, kam bija sakars ar Bībeles grēku plūdiem. Kādu dienu vienkāršais Britu muzeja darbinieks Džordžs Smits sāka atšifrēt ķīļraksta plāksnītes, kas bija at­sūtītas no Ninīves un glabājās muzeja pagrabos. Sev par lielu izbrīnu, viņš uzdūrās uz cilvēces vēsturē pirmo poēmu, kurā aprakstīti šumeru leģendārā varoņa Gilgameša darbi un piedzīvojumi. Kādu dienu Smitam likās, ka viņš redz sapni. Uz vairākām plāksnītēm viņš bija atradis grēku plūdu no­

stāsta fragmentus, kas bija pārsteidzoši līdzīgi Bībeles versi­jai. Kad Smits tos publicēja, viktoriāņu Anglijas dievticīgie liekuļi, kuri Bībeli uzskatīja par svētu, paša dieva iedvesmotu grāmatu, sacēla protestu vētru. Viņi nevarēja samierināties ar domu, ka stāstījums par Nou aizgūts no šumeriem. Pēc viņu uzskatiem, viss, ko Smits bija izlasījis, drīzāk bija ne­jauša sīkumu sakritība. Strīdu galīgi izšķirt varētu tikai tad, ja izdotos atrast iztrūkstošās ķīļraksta plāksnītes, taču tas šķita pilnīgi neiespējami. Tomēr Smits nepadevās. Viņš pats devās uz Mezopotāmiju un taisni neticamā kārtā Ninīves milzīgajās gruvešu kaudzēs atrada grēku plūdu nostāsta iz­trūkstošos fragmentus, kuri visā pilnībā apstiprināja viņa tēzi. Par to liecināja tādi identiski fragmenti kā kraukļa un baloža palaišana no šķirsta, kalns, uz kura šķirsts bija nosē­dies, plūdu ilgums, kā arī pati nostāsta morāle: cilvēcei uz­likts sods par grēkiem, bet dievbijīgs cilvēks ticis saudzēts. Protams, ir arī atšķirības. Sumeru Noa saucas par Utnašpi- timu, mīta sākotnējā variantā sastopamies ar daudziem die­viem, kuriem piemīt visas cilvēku vājības, turpretim Bībelē grēku plūdus cilvēku dzimumam uzsūta pasaules radītājs Jahve, kuru mēs redzam visspēcīgu un varenu. Mīta pār­strādājums monoteistiskā garā radies droši vien vēlākā laikā, bet galīgo reliģisko un ētisko padziļinājumu tam acīmredzot piešķīruši no priesteru aprindām nākušie apstrādātāji.

Pieredzējušiem vēsturniekiem zināms, ka teiksmas bieži vien ir izpušķota vēsture un ka tajās nereti ietverts patiesības grauds. Tāpēc radās jautājums, vai arī nostāsts par grēku plūdiem nevarētu būt kādas aizmirstas stihiskas katastrofas atbalss, kura nostiprinājusies cilvēku paaudžu atmiņS.

Šo jautājumu apbrīnojamā kārtā izšķīra lielais angļu arheo­logs Leonards Vūlijs, Oras atradējs. Milzīgā mēslainē, kas gadu tūkstošos bija sakrājusies pie šumeru galvaspilsētas mū­riem, viņš izraka šahtu un četrpadsmit metru dziļumā atklāja šumeru ķēniņu kapenes no trešās tūkstošgades sākuma pirms i mūsu ēras, kurās bija saglabājušies milzīgi dārgumi un pat apbedīto valdnieku mirstīgās atliekas.

Vūlijs, protams, gribēja izdibināt, kas atrodas zem kape­nēm. Kad strādnieki izrakās cauri nākošajam slānim, parādī­jās upes sanesu duļķes, kurās vairs nebija redzamas nekādas cilvēka darbības pēdas. Vai strādnieki jau būtu sasnieguši sākotnējo slāni no tā laika, kad Mezopotāmijā vēl nebija apmeties cilvēks? Izdarot triangulācijas aplēses, arheologs pārliecinājās, ka neskartais pamatslānis vēl nav atrakts, jo

sanesas bija nogulsnējušās augstāk par apkārtējo apvidu un veidoja skaidri nosakāmu uzkalni. Tālākie izrakumi kapu­lauka apvidū deva pārsteidzošus atklājumus. Zem trīs metrus biezā duļķu slāņa atkal parādījās cilvēka apmetnes pēdas: ķieģeļi, gruži, ugunskuru pelni, keramikas lauskas. Šo lausku

Zikurāts Ninīvē. Asīriešu 7. gs. pirms. tn. ē. bareljefs.

veids un tāpat ornamentācija liecināja, ka atradumi pieder pavisam citai kultūrai nekā tie, kuri bija saglabājušies virs dujķu slāņa.

Šāds noslāņojums bija izskaidrojams tikai sekojošā veidā: kaut kādi baismīgi pali iznīcinājuši mums nezināma vecuma un nezināmas izcelsmes cilvēku apmetni, bet, kad ūdens no­placis, ieradušies citi cilvēki, kas atkal sākuši dzīvot Mezopo- tāmijā. Šie atnācēji bija šumeri, kas tad arī radījuši visve­cāko no mums zināmajām pasaules civilizācijām.

Bet, lai uzkrātos gandrīz trīs metru biezs dūņu un duļķu slānis, ūdenim ļoti ilgu laiku vajadzēja šeit sniegties gandrīz niloņu metru augstumā. Aplēsts, ka pie šāda līmeņa visa Mezopotāmija bija kļuvusi par palu upuri. Tātad notikusi vēs­ture reti sastopama, milzīga mēroga, kaut arī lokāla rak­stura kataklizma. Taču cilvēkiem, kas tolaik dzīvoja katastro­fas piemeklētajā apvidū, pēdējais veidoja visu pasauli, un viņiem šie pali nozīmēja grēku plūdus, ar kuriem dievi sodī­juši grēcīgo cilvēci. Nostāsti par notikušo katastrofu gad­simtu tecējumā pārgāja no šumeriem pie akadiešiem un babi­loniešiem. Ebreji tos aiznesa no Mezopotāmijas uz Kānaānu, pārveidoja pēc sava prāta un šo pašu radīto versiju uzņēma starp Vecās Derības svētajām grāmatām.

Visās pilsētās Eifratas un Tigras krastos pacēlās milzīgas savāda izskata celtnes. Tās bija būvētas no kubveida vai apaļiem akmens bluķiem, ko vairākos stāvos sakrāva citu virs cita, celtnes augšdaļu sašaurinot, tāpēc tēs atgādināja kāpņveida piramīdas. Nošķeltajā virsotnē parasti atradās ne­liela, vietējam dievam veltīta svētnīca. Uz turieni veda trejas akmens kāpnes. Dievkalpojuma laikā, skanot kora dziesmām un mūzikas instrumentiem, pa tām svinīgā procesijā soļoja baltās drānās tērpušies priesteri.

Visizdaudzinātākā no šīm piramīdām, ko sauca par «zi- kurātiem», pacēlās milzīgajā, brīnumskaistajā Babilonijas metropolē. Arheologi no gruvešiem izrakuši tās fundamen­tus un sienu apakšējo daļu. Mums noteikti zināms, kāds bija šīs piramīdas arhitektoniskais izskats, jo ķīļraksta plāksnītēs atrasti ne tikai tās apraksti, bet arī zīmējums. Tā pacēlās septiņos stāvos deviņdesmit metru augstumā.

Radās jautājums, vai Babilonas piramīda nebija rosinājusi Bībeles nostāstu par Bābeles torni. Izcilais franču zinātnieks Andrē Paro šim jautājumam veltīja veselu grāmatu un, di­binādamies uz daudziem pierādījumiem, secināja, ka par to nevar būt ne mazāko šaubu.

Mums nav iespējams šeit izklāstīt visu viņa diezgan kom­plicēto un skrupulozo argumentāciju. Tāpēc apmierināsimies ar galveno pierādījumu pieminējumu.

Atbilstoši Bībeles nostāstam cilvēki, kuri tolaik vēl runājuši vienā valodā, Bābeles torni cēluši Sineāras novadā, ko daži zinātnieki identificē ar Šumeru. Tur lietotais būvmateriāls — ugunī apdedzināti ķieģeļi, kā saistvielu lietojot upes mā­lus, — uz mata atbilst Babilonas piramīdas celtniecībā iz­mantotajam.

Radīšanas grāmatas 11. nodaļas 7. pantā lasām: «… un sa­jauksim viņu valodu, ka tie vairs nesaprot cits citu.» Kāpēc senie ebreji uzskatīja Bābeles torni par cilvēku iedomības simbolu un kādēļ, pēc viņu domām, Jahve tieši tur sajauca valodas Noas pēctečiem? Vispirms jāpiebilst, ka Babilonijas metropoles nosaukums babiloniešu valodā nozīmē «dieva vārti» (bab-ilu), bet ebreju valodā līdzīgi skanošs vārds «balal» nozīmē jaukšanas darbību. Abu vārdu fonētiskās līdzības rezultātā Babilona viegli varēja kļūt par valodu sa­jukuma simbolu pasaulē, jo sevišķi tāpēc, ka tā bija pilsēta, kur runāja daudzās valodās.

Tāpat nav nekāds brīnums, ka ebreji Babilonā un tās pira­mīdā redzēja dievam netīkamas augstprātības un apgrēcības iemiesojumu. Babilonijas ķēniņi uzcēla piramīdu, izmantojot vergu un no dažādām pasaules malām šurp sadzītu kara gūs­tekņu darbu. 7. gadsimtā pirms m. ē. Babilonijas ķēniņš Na- bopolasārs uzsāka senā torņa atjaunošanas darbus un lika, starp citu, tur iegravēt šādu uzrakstu: «Daudzu tautu ļaudis esmu piespiedis strādāt torņa atjaunošanas darbos.»

Pie torņa restaurācijas kā vergus droši vien atdzina arī ebrejus. Viņi saglabāja atmiņas par Bābeles sūro nebrīvi un šīm rūgtuma pilnajām atcerēm ļāva izpausties nostāstā par Bābeles torņa celšanu. Kā mēs vēlāk redzēsim, atmiņas par Bābeles torni vēlreiz izpaudīsies vīzijā par eņģeļu kāpnēm, kas sapnī rādījās Ābrahāma mazdēlam Jēkabam. Kopš Babi­lonijas dienām tad jau bija pagājis liels laika posms, un Kānaānā dzimušās ebreju paaudzes bija gandrīz pilnīgi aizmirsušas pārestības, ko viņu senčiem nodarījuši Babiloni­jas ķēniņi. Tiesa, piramīdas tēls viņu atmiņā nebija izdzisis, taču ieguvis pavisam citu nozīmi un kļuvis par kāpnēm, kas simbolizē cilvēka izlīgumu ar Jahvi.

ĀBRAHAMS, ĪZAKS UN JĒKABS

ĀBRĀMA DZIMTA DZĪVO URĀ.

Teram bija trīs dēli: Harans, Ābrams un Nahors. Vecakais no vi­ņiem, Hārans, pāragri nomira, atstādams tikai

vienu dēlu, Latu. Ābrāms apņēma par sievu savu pusmāsu Sāraju, bet tā izrādījās neauglīga.

Tera bija ļoti bagāts cilvēks.* Viņš dzīvoja skaistā namā ar lielu skaitu kalpu, viņam piederēja vergi, simtiem aitu, zelts un sudrabs, un viņa dēli izpalīdzēja visos darbos un piepilsētas ganībās uzraudzīja, kā tiek uzmanīti ganām­pulki. Turklāt Tera, kas jau sen bija atsacījieš no klejo­tāja lopkopja dzīves veida, nodarbojās vēl ar tirdzniecību. Tātad viņš bija slavenās haldiešu Uras — tā šī pilsēta tiek dēvēta Bībelē — cienījams patricietis. Tā kā Bībelē par to nav atrodamas nekādas ziņas, aizpildīsim šo robu ar arheoloģijas un vēstures iegūtajiem datiem.

Seno šumeru galvaspilsētai tad jau bija krietni vairāk nekā tūkstoš gadu. Šaurajās, cieši sabūvēto māju iežmieg- tajās līkumotajās, nebruģētajās ieliņās atskanēja nepār­trauktas ļaužu čalas. Cauri cilvēku drūzmai spraucās ar nastām apkrautas ēzeļu karavānas vai ari ķēniņa sardzes vīru nodaļas. Tikai tad, kad parādījās baltās linu drānās ģērbušies priesteri, cilvēki godbijīgi pašķīrās.

Augstu pāri pilsētas jumtiem pacēlās konusveida pira­mīda ar mēness dieva Nanarsina svētnīcu virsotnē. Tā bija viens no slavenajiem zikurātiem, kurus daudzināja ne vien Tigras un Eifratas zemēs, bet pat tālajā Ēģiptē, lai gan tur jau kopš seniem laikiem pastāvēja faraonu piramīdas, kas tika uzskatītas par pasaules brīnumu.

Ūras apkaime tolaik līdzinājās ziedošam dārzam. Māk­slīgi radītu lielāku un sīkāku kanālu tīkls no Eifratas laiskās plūsmas pievadīja spirdzinošu valgmi saules svelmē tvīkstošajiem miežu tīrumiņu kvadrātiem, dārzeņu dēstījumiem, olīvkoku birzīm, datejpalmu dārziem un lek­nām pļavu ganīklām. Cik tālu vien sniedzās skatiens, visur redzēja lauku darbos rosāmies puskailus, saulē kā bronza iedegušus kalpus un vergus. Pa Eifratu peldēja ar precēm piekrautas baržas. Pie pilsētas vārtiem un mūriem apmetās apkārtceļojoši tirgoņi un klaiņojošie gani ar saviem tālajā ceļā pagurušajiem lopu bariem.

TERA NOLEMJ IZCEĻOT UZ HĀRANU.

Teras ģi­menes maja atradas pilsētā turpat pie pašas cie­tokšņa sienas. Divstāvu, no ķieģeļiem celtais un ar kaļķi izbalsinātais nams bija visai izskatīgs, kā jau tas pieklājās Uras brīvā pilsoņa mājvietai. Pa mazo priekšnamu, tūlīt aiz ieejas durvīm, kur ciemiņš baseinā varēja nomazgāt rokas un kājas, ienācējs nokļuva gais­mas pielietā, svaiga gaisa apdvestā bruģētā pagalmā. Uz otro stāvu veda akmens kāpnes. Tur atradās atsevišķas istabas, kuras savā starpā savienoja uz akmens balstiem pacelta ārēja galerija. No slīpā jumta pāri galerijai lietus ūdens brīvi notecēja pagalmā, bet no turienes pa kanālu — uz ielas.

Aiz kāpņu telpas bija izvietota terakota tualete, virtuve, pieliekamais kambaris, pirts un maltuve, kur verdzenes ar rokas dzirnām samala graudus miltos. Pirmo stāvu aiz­ņēma lūgšanas telpa ar ģimenes dieva nelielu tēlu, bet zem akmens grīdas māla zārkos apglabāja mirušos dzim­tas locekļus.

Tera rūpējās par saimniecību, izrīkoja saimi, veda rēķi­nus un nodarbojās ar tirdznieciskajiem darījumiem. Katru dienu no rītiem un vakaros viņš godināja mājas dievu, bet svinamās dienās devās pie piramīdas un tur kvēli pielūdza mēness dievu, kamēr košās drānās ģerbtie priesteri, tau­rēm sidrabaini skanot un kora svētdziesmām viļņojot, svi­nīgā procesijā virzījās augšup un lejup pa zikurāta kāpnēm.

Likās, ka Tera tā ari nodzīvos savu mūžu pārticībā un rimtā mierā. Viņš bija jau krietni gados un sakrājis ne mazums mantas. Taču kādu dienu Tera nolēma aizslēgt mājas divviru durvis, atsacīties no ierastajām ērtībām, uz visiem laikiem pamest dzimto pilsētu un doties jaunā ceļo­jumā uz tālu pilsētiņu, kura saucās par Hāranu un atra­dās Eifratas augšteces baseinā, pie tās pietekas Nārbali.

Tālā senatnē pirmie ceļotāji un vidutāji tirdzniecībā bija klejotāji lopkopji, kuri ar saviem ganāmpulkiem sa­sniedza ļoti tālas zemes. Sākumā viņi izmainīja savus ražojumus — ādas, kazu vilnas audumus, taukus, sviestu, pienu, gaļu — pret tādām precēm, kuras paši neražoja. Ar laiku viņi tomēr apjauda, ka var nopelnīt vairāk, iepēr­kot preces vienā vietā un pārdodot tās dārgāk citā. Sāda veida tirdzniecību veicināja ari tas, ka viņi pastāvīgi atra­dās ceļā, bet ciemu un pilsētu iemītnieki labprāt izmantoja viņu pakalpojumus.

Tera savu mantu bija sakrājis tieši šādā veidā. Vēlāk viņš tomēr atzina,_ka izdevīgāk ir atsacīties no klejotāju dzives, apmesties Urā un kļūt par vidutāju starp draudzī­gajam, bieži vien radnieciskajām ganu ciltīm un viņu preču pircējiem.

No ceļojošiem tirgoņiem un lopkopjiem viņš bija dzirdē­jis daudz interesanta par Hāranas pilsētiņu un tās ap­kārtni. Hārana atradās pie viena no visdzīvākajiem senās pasaules tirdzniecības ceļiem. Sis karavānu trakts veda no Persijas līča augšup gar Eifratu, Hāranas tuvumā spēji pagriezās uz dienvidrietumiem, sasniedza Kadešas un Damaskas pilsētas un tālāk gar Vidusjūras piekrasti cauri Kānaānai stiepās līdz Ēģiptes robežām.

Slavenais tirdzniecības trakts taisīja ļoti lielu līkumu. Kādēļ gan praktiskie tirgoņi veica simtiem lieku kilometru, bet nedevās no Uras tieši uz rietumiem Kānaānas vir­zienā? Sādā gadījumā viņiem vajdzētu iet cauri drausmī­gajam bezūdens Sīrijas tuksnesim. Tikai ar kamieļiem va­rētu kaut ko tādu iedrošināties, taču cilvēks šos dzīvniekus tolaik vēl nebija piejaucējis. Kā^nastu nesēji dzīvnieki kamieļi parādījās tikai 12. gadsimtā pirms m. ē. Tos piera­dināja beduīni, kas dzīvoja tālos Arābijas nostūros, bet tās bija noslēpumainas zemes un tikai vēlu uznāca vēstu­res skatuvē.

Tera droši vien zināja, ka Hāranas apkaimes zemes ir apbrīnojami auglīgas, tur zeļ augļu dārzi, līgo druvas un plešas plašas ganības. Tāpat viņš zināja, ka tām velgmes pietiekami, jo ūdeni šīm zemēm piegādāja Eifrata un Nār- bali, bet tās zemkopjus nekad nepievīla. Turklāt — un tas bija pats svarīgākais — Hārana bija kļuvusi par sava veida starptautiskas tirdzniecības centru. Tur apstājās tir­goņu karavānas, lai apmainītu no Mezopotāmijas un Ēģip­tes atvestas vērtīgas preces. Tātad Tera tur veiksmīgi va­rēja turpināt nodarboties ar tirdzniecību, tajā pašā laikā nepamezdams novārtā savas dzimtas lopkopju tradīcijas.

Urā šajā laikā bija sākušās visādas likstas. Varenais Babilonijas ķēniņš un diženais likumdevējs Hamurapi cen­tās pakļautajām tautām uzspiest vienotu valsts reliģiju un šajā nolūkā savu cilts dievu Marduku paaugstināja pāri visiem citiem Mezopotāmijas dieviem. Pilsētas, kuras izrā­dīja pretestību, viņš sodīja ar uguni un zobenu, bet to iedzīvotājus aizdzina vergu darbos.

Mēness dieva dedzīgajiem piekritējiem, bet pie tiem pie­derēja ari Tera, neatlika nekas cits kā pārcelties uz tādām dzīves vietām, kuras nevarēja aizsniegt ķēniņa sodošā roka. Tādā kārtā Hāranā bija sapulcējusies prāva izceļo­tāju kolonija. Ar laiku tur tika uzcelta lepna svētnīca un Hārana kļuva par otro pēc Ūras svarīgāko dieva Sina kulta centru.

Teram starp šiem tālajiem ticības biedriem bija daudz paziņu, draugu un tuvu radinieku, tāpēc arī viņš ar visiem dvēseles spēkiem tiecās uz nepazīstamo, bet daudzsološo Hāranas zemi.

-

TERA, NAHORS UN ABRĀMS JAUNAJĀ DZIM­TENE*.

Teras ģimenei Hāranā klājās labi. Viņš turpināja nodarboties ar tirdzniecību, bet dēliem

'uzticēja gādību par ganāmpulkiem piepilsētas pļa­vās. Apvidus bija neiedomājami auglīgs un cilvēkiem dāsni atmaksāja viņu pūles. Pilsētiņa ar savām baltajām kupolveida mājelēm, kas saulē žilbinoši mirdzēja, pletās apkārtējo zaļo pakalnu vidū. Dienu un nakti tur nerimtīgi čaloja strauti, uzdvesdami spirgtu dzestrumu, bet pļavas un kalnu nogāzes bija kā nosētas ar raibu raibiem zie­diem. Tālāk, rietumu pamalē, saules piestrāvotajās debesīs iezīmējās Antitaura kalnu grēda.

Ābrāms, sargādams viņam uzticētos dzīvnieku pulkus, bieži pavadīja naktis pie ugunskura kopā ar ganiem. Tās bija tīkami vēsas, dziļa klusuma apņemtas naktis, kas pa­mudināja uz pārdomām. Stundām ilgi Abrāms vērās debe­sīs ar mirdzošajām zvaigznēm, izsekodams to ceļu mel­nam baldahīnam līdzīgajās tālēs, un arvien skaidrāk noģida pasaules neaptveramo plašumu, tās diženumu, skaistumu un harmoniju. Viņa sirdī pamazām iezagās apmulsums, jo ticība mēness dievam tur sāka sabrukt. Kādu dienu viņu apžilbināja noģieda, ka Visuma, saules, mēness un zvaigžņu radītājs varēja būt tikai viens vienīgs varens, visuresošs, neredzams, labestīgs, taču dusmās ne­pielūdzams dievs.* Ābrāms savu jauno pārliecību nedo­māja slēpt un atklāti sludināja to pilsētā. Ap reliģijas reformētāju pulcējās neliels viņam uzticīgu un pakļāvīgu cilvēku bariņš. Par jaunā dieva piekritējiem kļuva viņa sieva Sāraja, brāļa dēls Lats un tuvākie kalpotāji, kuriem viņš aizvien bija gādīgs maizes tēvs.

Hāranas iedzīvotāji, kas bija dedzīgi dieva Sina pielū­dzēji, novērsās no Abrāma kā no atkritēja. Mazā jaunā re­liģiskā kopiena, ap kuru pacēlās nepatikas un īgnuma

siena, dzīvoja savu noslēgtu dzīvi. Sektantu bargais, puri­tāniskais morāles kodekss, pievēršanās senču vienkārša­jam dzīves veidam no tā laika, kad tie vēl bija klejotāju lopkopju tauta, jēri, ko jaunās ticības piekritēji apkaimes nokalnēs upurēja nezināmajam, tuvāk neapzīmētajam die­vam, — tas viss izraisīja pret viņiem vērstu nicinājumu un nosodījumu. Pat Tera un Nahors neskopojās ar pārme­tumiem Ābrāmam. Jo sevišķi viņus šokēja tas, ka ar savu zaimojošo mācību viņš bija sajaucis prātu arī jaunajam Latam.

Ģimenes instinkts austrumu tautās ir sevišķi spēcīgs, tāpēc arī Teras dzīves laikā nekas mājās neizmainījās. Ģimenes locekļi joprojām cits citam izpalīdzēja, un visi dzīvoja priekšzīmīgā saskaņā. Tomēr beidzot pienāca diena, kad Tera šķīrās no dzīves. Kā paaudzēs saglabāta teiksma vēstī_, viņam tad bijis divi simti pieci gadi. Lielo mantojumu Abrāms un Nahors taisnīgi sadalīja savā starpā, un ģimene nošķīrās divos nozarojumos. Abrāmu nekas vairs nesaistīja pie pilsētas, kurā viņš bija pieredzē­jis tik daudz nicinājuma un izsmiekla. Viņam jau bija septiņdesmit pieci gadi, taču viņš pēkšņi sajuta ilgas pēc sentēvu klaiņotāju dzīves, pēc plašajām ārēm un melna­jām, no kazu vilnas izgatavotajām teltīm. Tur bija brīves un neatkarības plašā dvesma, tur viņš varēja pēc sirds patikas godināt savu dievu un nest tam dedzināmos upu­rus uz laukakmeņu altāriem, tur bija iespējams mācīt sa­vus ļaudis mīlēt tikumu skaidrību un vairīties no visādiem pilsētas dzīves kārdinājumiem.

GĀJIENS UZ KANAĀNAS ZEMI.

Kādu dienu Abrāms pavēlēja saviem ļaudīm posties ceļam.

Viņš bija nolēmis doties uz Kānaānu, par kuru

- stāstīja, ka tā esot reti apdzīvota, tur esot labas

ganības un iespējams nodarboties pat ar tirdzniecību, jo cauri visai zemei uz Ēģipti gāja tirgoņu karavānas. La­bāku dzīvi meklējot, uz turieni bija jau pārcēlusies daža laba semītu lopkopju cilts. Eifratas un Tigras zemēs kļuva pārāk šauri, bez tam iedzīvotāji cieta no nemitīgiem ka­riem, aizvien pieaugošiem nodokļiem un administratīviem spaidiem. Kānaānas vārdu daudzināja gani un tirgoņi, tāpēc nav nekāds brīnums, ka Abrāms šajā tālajā pusē saskatīja paša dieva apsolīto zemi.

Karavāna, kas, dodamās ceļā, izgāja pa Hāranas vār-

tiem, liecināja par tās īpašnieka pārticību. Priekšgalā, sēdēdami uz lieliem un spēcīgiem ēzeļiem, jāja Abrāms, Sāraja un Lats. Aiz viņiem garā virtenē nāca simts ēzeļu, kas nesa pārtikas krājumus, ādas maisus ar ūdeni, teltis un mantu saiņus. Vēl tālāk nopakaļ gani dzina kazu un aitu barus, bet gājienu noslēdza Abrāma personiskais karapulks, kas sastāvēja no trim simtiem ar stopiem un lingām bruņotu vergu. Ceļi tolaik nebija droši, un vaja­dzēja rēķināties ar tuksneša laupītāju uzbrukuma iespē­jamību. Tāpēc neviens tirgonis vai cilts šeiks neiedrošinā­jās doties ceļā bez bruņotas apsardzes.

Līdz Kānaānai bija vairāk nekā tūkstoš kilometru, taču ceļinieki par garlaicību nevarēja sūdzēties. Rosīgajā tirdz­niecības traktā valdīja nemitīga kustība. Bieži bija sasto­pamas karavānas, kas atgriezās no Ēģiptes, un bārdainie tirgoņi zināja pastāstīt daudz interesantu jaunumu par Kānaānu un vareno faraonu valsti. Abrāma ļaudis iegrie­zās pa ceļam arī ciemos un pilsētiņās, bet kādu dienu no­nāca pat pie lielas, ar mūriem apjoztas pilsētas, kuru sauca par Kadešu.

Pēc daudz nedēļu ilga pārgājiena viņi, sev par lielu prieku, ieraudzīja izslavēto Damasku. Abrāms nosprieda tur apstāties uz ilgāku laiku, lai cilvēkiem un dzīvniekiem dotu nopelnīto atpūtu. Norā pie pilsētas vārtiem viņš lika uzcelt teltis, bet pats ar dāvanām steidzās pie vietējā valdnieka, lai izlūgtos viesmīlību.

Damaskā runāja aramiešu valodā, kas bija ļoti līdzīga senebreju valodai, tāpēc saprasties nebija grūti. Pilsētas iemītnieki milzīgā izbrīnā, kas tik parasts pūlim, blenza uz Abrāma ļaudīm. Un, patiesi, tur bija ko redzēt. Starp melnajām teltīm rosījās vīrieši, sievietes un bērni. Viņu drēbes neatgādināja baltos burnusus, kādus valkāja tuvējā tuksneša beduīni. Vīriešiem ap gurniem bija īsi, zilsarkani svītroti bruncīši. Aukstā laikā viņi uzvilka uz kailas mie­sas kreklus ar īsām piedurknēm un uzmeta uz pleciem izrakstītus apmetņus, ko naktīs izlietoja arī kā segas. Sie­vietēm acīmredzot tīkamākā bija zaļā krāsa, jo tā domi­nēja viņu tērpos. Zem apmetņiem, kas garās krokās krita līdz puslielam, viņas valkāja krāsainas tunikas, bet ap galvām turbāna veidā aptina garu, košu šalli, kuras gali nokarājās pāri mugurai līdz pat apmetņa malai. Kā re­dzams, viņām patika koķetēt un greznoties ar rotām. Ma­tus viņas krāsoja melnus ar antimonu, plakstiem piešķīra tumšāku toni, pielietojot malahītu un pulveri saberztu tirkiZu, bet lūpas un vaigus krāsoja ar sarkanu okeru. Uz īlilbiem un kājām atnācējas valkāja sudraba sprādzes, bet AP kaklu aplika krāsainas krelles.

Kad satumsa, no tālās Hāranas atnākušie Jaudis sasē­das ap ugunskuru un mazu liru pavadībā dziedāja sēfīgas, sirdi dīvaini aizkustinošas dziesmas. Bet bērni, dziesmu iežūžoti, saldi aizmiga mātēm rokās.

Ābrāms skraidīja pa pilsētu un, sīvi kaulēdamies, iegā­dājās tālākam ceļam nepieciešamo. Vienlaikus viņš ieman­toja daudz paziņu. Kādu dienu viņš iepazinās ar jaunu, ļoti izveicīgu Damaskas iedzīvotāju Eliēzeru, kurš izrādī­jās viņam visai noderīgs. Ābrāms to pieņēma kā paša dēlu un savā saimniecībā uzticēja jauneklim svarīgus uzde­vumus.

APSOLĪTAJA ZEMĒ.

Pienāca brīdis, kad vajadzēja atvadīties no Damaskas, taču Abrāma ļaudis visai nelabprāt devās ceļā, jo pilsēta ar saviem tirgiem un jautrajām čalām visiem bija iepatikusies. Cau­rām dienām viņi klaiņoja cilvēku burzmā un, mutes atple- tuši, nolūkojās uz precēm, kas bija atvestas no tālām pa­saules malām. Tīkama viņiem šķita arī tuvākā apkaime. Visur pletās iekopti tīrumi un pļavas, bet lēzenu uzkalnu nogāzēs zaļoja olīvu birzis un augļu dārzi, kur koku zari līka aprikožu un mandeļu smagumā.

Abrāms, nelūkodamies uz saimes ļaužu sapīkušajām se­jām, pavēlēja doties ceļā. Gara ar nastām apkrautu ēzeļu un žēli blējošu aitu un kazu ganāmpulka karavāna vir­zījās tālāk uz dienvidiem. Pēc kāda laika viņi nonāca paugurainā priekškaļņu apvidū, bet ceļš aizvijās aizvien augstāk un augstāk. Kānaānas un Sīrijas robežas tuvumā viņi ieraudzīja pa kreisi izplešamies bezgalīgo Sīrijas tuk­snesi, bet pa labi augšup slējās varenais Hermona kalnu masīvs, kur sākās Jordānas upe.

Kānaāna tolaik visumā bija vēl mežonīga un reti ap­dzīvota zeme. Ielejās, kur zeme bija noderīga apstrādāša­nai, retumis pagadījās pa kādai pilsētiņai jeb, pareizāk sakot, nocietinātai pilij, kur uzturējās tikai vietējie vald­nieki un viņu kara draudzes. Mierīgie iedzīvotāji dzīvoja ārpus pils mūriem teltīs un slieteņos un apstrādāja tīru­mus un vīna kalnus. Pilī viņi patvērās tikai briesmu gadī­jumos, kad parādījās kareivīgās tuksneša ciltis, kas siroja pa Kānaānu, meklēdamas laupījumu.

Abrāms rūpīgi izvairījās no ielejām un prāvākām cil­vēku apmetnēm. Viņš uzturējās tikai klinšainās augstie­nēs, kur brīvi varēja ganīt savus lopus. Neviens viņam nelika nekādus šķēršļus ceļā. Vietējie iedzīvotāji bija pie­raduši pie klejotāju karavānām, kuras, ganības meklējot, krustām un šķērsām klīda apkārt. Ja viņi bija pārliecinā­jušies, ka nomadiem nav naidīgu nolūku, tad labprāt ielai­dās ar tiem maiņas tirdzniecībā. Turklāt no izsūtītajiem izlūkiem viņi bija uzzinājuši, ka Abrāmam līdzi nāk trīs simti bruņotu vīru, un tāpēc labāk atstāja to mierā.

Pēc neilgas uzturēšanās Sihemā Abrāms uzcēla teltis Bēteles apkaimē. Kalnā starp Bētēli un Aju viņš uzrīkoja dievam altāri un nesa tam upurus, pateikdamies par līdz­šinējo aizgādību. Taču tur pietrūka ganību un vajadzēja doties tālāk; tāds jau bija ganu liktenis. Tagad Abrāms klejoja no vienām ganībām uz otrām pa Hebronas- un Bēršebas apvidiem, līdz beidzot nonāca Kānaānas dienvi­dos Negebas novadā, kas robežoja ar Ēģipti.

Ceļojošo tirgoņu tik gauži izdaudzinātā Kānaāna Abrā­mam sagādāja tikai vilšanos. Augstienēs, kur viņš brīvi varēja uzturēties, ganības bija diezgan trūcīgas, bet koku izrādījās tik maz, ka bieži vien pietrūka kurināmā ēdiena gatavošanai. Pat ūdeni reizēm vajadzēja piegādāt no liela attāluma.

Laiku pa laikam Kānaānu piemeklēja sausums. Tādas nedienas Abrāms pieredzēja, uzturoties Negebas novadā. Ganības pārvērtās izkveldētās stepēs, cilvēkiem un dzīv­niekiem draudēja bada nāve. Citas izejas neredzēdams, Ābrāms apstājās pie Ēģiptes robežas un lūdza faraona ierēdņiem viesmīlību.*

KĀ SĀRAJA KĻUVA PAR FARAONA SIEVU.

Ēģip­tieši pie šāda veida apmeklējumiem bija pieraduši.

Nereti gadījās, ka ganu tautas, glābdamās no Sausuma, meklēja pie viņiem patvērumu. Tās parasti

nometināja plašajās, maz izmantotajās ganībās Nīlas iete­kas tuvumā. Uz robežas uzceltais mūris, ko dēvēja par «dižciltīgo mūri», torņi un modri sargi atvairīja tuksneša sirotāju iebrukumus, bet mierīgām ganu ciltīm pēc noklau­šināšanas robežsardze neliedza ienākt Ēģiptes teritorijā. Ēģiptieši no viņiem, protams, prasīja nodevas, turklāt pa­laikam tie ienācējiem pat atņēma skaistākās meitenes, lai nosūtītu uz augstmaņu vai paša faraona harēmu.

Abrāmam tas bija zināms, un, kad viņi tuvojās Ēģiptes robežām, viņš savu sievu Sāraju noveda sāņus un teica: «Lūk, es zinu, ka tu esi ļoti skaista sieva, un, kad ēģiptieši tevi ieraudzīs, tad var gadīties, ka tie saka: Tā ir viņa sieva. — Viņi nokaus mani, bet tevi tie atstās dzīvu. Tādēļ saki: Es esmu viņa māsa, — lai man klātos labi tevis dēļ un es palieku dzīvs tevis labad.»

Sāraja bija paklausīga sieva. Lai glābtu vīru, viņa bija ar mieru ielaisties šādā viltībā un uzdevās par Abrāma māsu. Viņa to varēja darīt ar jo tīrāku sirdsapziņu tāpēc, ka patiešām bija Abrāma pusmāsa, un tāpēc viņa tikai daļēji atkāpās no patiesības. Ēģiptiešu augstmaņi ziņoja faraonam par Sārajas skaistumu, un viņš to paņēma savā harēmā. Drīz vien faraonam Sāraja tik ļoti iepatikās, ka viņš tās šķietamo brāli bērtin apbēra ar bagātīgām dāva­nām. Abrāmam drīz vien bija «… sīklopi, liellopi un ēzeļi, kalpi un kalpones, ēzeļu mātes un kamieļi».

Taču pār Ēģipti kā sodība nāca lielas likstas, un faraons, pūlēdamies noskaidrot to cēloņus, atšķetināja' visu patiesību. Būdams pārliecināts, ka, turot harēmā ebreju virsaiša sievu, viņš nogrēkojies to dieva priekšā, faraons ataicināja Abrāmu un pārmezdams sacīja:

«Kāpēc tu esi man to darījis? Kāpēc tu man neesi sacī­jis, ka viņa ir tava sieva?»

Ābrāms visādi nopūlējās attaisnoties, taču fakts palika fakts: valdnieks bija ticis vadāts aiz deguna, un tas jau izskatījās pēc majestātes goda aizskaršanas.  Tomēr faraons, vai nu bīdamies no svešā dieva jaunas sodības, vai arī vadīdamies no vēl neizdzisušām mīlas jūtām pret Sāraju, Abrāmam apmānu ne tikai kā piedeva, bet vēl at­ļāva atstāt valsts robežas ar visām bagātīgajām dāvanām, kādas bija tam pasniedzis.

Un tā Ābrāms atgriezās Kānaānā ar savu sievu un Latu bagātāks nekā pirms ierašanās Ēģiptē.

LATA ŠAUSMĪGAIS PIEDZĪVOJUMS.

Ābrāms at­griezās Bētelē, kur viņš kādreiz bija uzcēlis altāri savam dievam. Viņa brāļadēls Lats apprecējās un sāka patstāvīgi nodarboties ar lopkopību. Drīz vien izrādījās, ka tur nepietiek vietas diviem pieaugušiem ganāmpulkiem, tāpēc starp Abrāma un Lata ganiem izcē­lās ķīviņi un plēšanās par tiesībām lietot ganības. Abra-

mam šīs ģimenes ķildas apnika, viņš pasauca Latu un teica:

«Lai nebūtu strīdus mūsu starpā un manu un tavu ganu starpā, jo mēs esam rada. Vai nav visa zeme tavā priekšā? Labāk šķiries no manis; ja tu gribi ^pa kreisi, es iešu pa labi; bet, ja tu gribi iet pa labi, es iešu pa kreisi.»

Abrāms augstsirdīgi atstāja brāļadēlam brīvu zemes izvēli, un Lats tūlīt to izmantoja. Viņš izvēlējās sev ieleju Nāves jūras dienvidu krastā, kur ganību bija pietiekami daudz, un pārcēlās uz dzīvi Sodomā, lai gan šī pilsēta bija pazīstama ar savu iedzīvotāju netiklību. Abrāms ap­metās Mamres ielejā Hebronas tuvumā. Tur kuplu ozolu pavēnī viņš uzcēla teltis, kā arī jaunu upuraltāri savam dievam.

Kādu dienu pie viņa atsteidzās vēstnesis ar bargu ziņu. Zaļajā ielejā Nāves jūras dienvidus piekrastē, kur Lats ganīja savus lopu barus, netālu no Sodomas un Gomoras atradās vēl trīs citas pilsētas, kuru valdnieki bija padoti Ēlamas ķēniņam un divpadsmit gadu paklausīgi bija mak- sājušMam meslus, bet trīspadsmitajā atteikušies to darīt. Tad Elamas ķēniņš, sabiedrojies ar trim citiem Eifratas piekrastes valdniekiem, ar saviem karapulkiem devās pret dumpiniekiem, tos smagi sakaudams. Sodomas un Gomo­ras valdnieki kaujā krita, bet viņu karaspēka paliekas aiz­bēga kalnos. Uzvarētāji ar milzīgu laupījumu un daudz gūstekņiem bija jau atceļā uz savām valstiņām. Aizvests gūstā bija ari Lats ar ģimeni un visu mantību.

Ābrāms nekavējoties saposās, lai atbrīvotu sagūstīto Latu. 318 apbruņotu kalpu un viņam piebiedrojušos kai­miņu priekšgalā Ābrāms steidzās vajāt ienaidnieku, nerau­goties uz tā lielo pārspēku. Danas tuvumā pie Kānaānas ziemeļu robežām Mezopotāmijas ķēniņu karaspēks bija apmeties atpūsties. Dažādās valodās runājošie karavīri bija bezrūpīgi un neuzmanīgi. Apskurbuši priekā par uz­varu un no iebaudītā vīna, viņi bija nolikušies gulēt, pat neizlikdami naktī sardzes vīrus. Abrāms, sadalījis savu karaspēku nelielās grupās, nakts tumsā uzbruka nometnei no visām pusēm un pārsteigtajā pretiniekā_ izraisīja tādu sajukumu, ka tas nekārtībā metās bēgt. Abrāms vajāja ienaidniekus līdz pašai Damaskai un ar uzvaru atgriežas Kānaānas zemē, vezdams sev līdzi atbrīvotos gūstekņus kopā ar Latu, kā arī iebrucēju salaupīto mantību.

Jaunais Sodomas ķēniņš kopā ar pārējo četru pilsētu valdniekiem sveica Abrāmu kā atpestītāju. Viņu sagaidīt

ar vīnu un maizi izgāja arī Melhisedeks, Salemas pilsētas ķēniņš un virspriesteris, un_ svētīja viņu augstākā dieva Jahves vārdā, jo, tāpat kā Abrāms, arī viņš bija dedzīgs Jahves piekritējs.1 Abrāms ziedoja dievam desmito tiesu laupījuma un, kad Sodomas ķēniņš lūdza viņam atdot tikai ļaudis, bet pārējo guvuma daļu atstāt sev, tam atbildēja:

«Es paceļu savu roku uz to kungu, visaugstāko dievu, kam pieder debesis un zeme; nevienu pavedienu, nevienu kurpju siksnu es neaiztikšu, nedz ko no tā, kas tev pieder, lai tu neteiktu: Es esmu Abrāmu darījis bagātu.»

Viņš palūdza tikai, lai savu tiesu laupījuma saņemtu sabiedroto cilšu virsaiši Aners, Eškols un Mamre, kuri viņam bija nākuši palīgā izcīnīt uzvaru.

ĀBRĀMS RAIZĒJAS PAR PĒCNĀCĒJIEM*.

Ābramu nepārtraukti kremta šaubas. Sapnī viņš bija dzirdējis Jahves balsi apsolām, ka Kānaāna kļūs par dzimteni Ābrāma pēcnācējiem. Bet šim­brīžam viņam kā nebija, tā nebija dēla. Tā vien likās, ka par viņa mantinieku kļūs Ēliēzers no Damaskas. Abrāms viņu gan bija pieņēmis savā dzimtā, bet šā vai tā tas bija tikai mājas kalpotājs un svešu asiņu cilvēks.

Redzēdama Ābrāma raizes, Sāraja, kurai bērnu nebija, iežēlojās par viņu un nosprieda izmantot sensenu senču ierašu. Tā neauglīgai sievai atļāva atvest pie vīra ver­dzeni, bet dēlu, kurš bija radies no šāda sakara, tad at­zina par likumīgu dzimtas mantinieku ar visām pirm­dzimtā tiesībām. Sāraja izvēlējās verdzeni ēģiptieti Hagāru. Un patiesi, Abrāmam par lielu prieku, verdzene kļuva grūta.

Taču drīz vien mājās radās nesaskaņas. Hagāra pār­lieku dižojās ar to, ka savā klēpī nēsā Abrāma dēlu, un kļuva arvien nekaunīgāka. Sāraju urdīja greizsirdība un bažas par savu turpmāko stāvokli dzimtā, un viņa sarīkoja vīram scēnu, pārmezdama, ka vienīgi viņš pie visa vai­nīgs. Bet Ābrāms tikai grūši nopūtās un, negribēdams iejaukties sievu ķīviņos, noteica:

«Redzi, tava kalpone šeit ir tavās rokās, dari viņai, kas tavām acīm labpatīk.»

' Pastāv uzskats, ka Salema ir tā pati Jeruzaleme, tolaik jebusiešu pilsēta, kas vēlāk kļuva par Izraēla galvaspilsētu.

Viņš nespēja iedomāties, ka Sāraja savās dusmās va­rētu aiziet tik tālu, ka padzīs verdzeni no mājas. Hagāra, asarām pārplūzdama, devās prom, kur acis rāda. Bez jeb­kāda mērķa viņa klīda pa tuksnesi un, nerazdama sev mājas vietu, aizmiga zem klajas debess pie ūdens avota. Tad viņai parādījās eņģelis un vaicāja:

«No kurienes tu nāc un kur tu ej?»

Bet Hagāra atbildēja:

«No savas valdnieces Sārajas es esmu bēgusi.»

Tad eņģelis viņai teica:

«Atgriezies pie savas valdnieces un pazemojies zem tās rokas.»

Hagārai jau bija gana klaiņot, viņa tūdaļ paklausīja eņģeļa balsij, atgriezās mājās un nolūdzās savu kundzēni. Drīz vien viņa dzemdēja dēlu, kuram deva vārdu Isrnaēls.

ĀBRĀMS KĻŪST PAR ĀBRAHĀMU.

Kopš tā laika bija pagajis trīspadsmit gadu. Ābramam bija jau 99 gadi, bet viņa dēls Ismaēls uzaudzis par ņipru, visai draiskulīgu puiškānu. Kādu dienu dievs lika Ābrāmam saliedēt savus apakšniekus vienā tautā un vienā ticības draudzē. Sajā nolūkā viņš pavēlēja, lai visi vīri un zēni, kā brīvie, tā arī nebrīvie, tiktu apgraizīti par zīmi ar dievu noslēgtai derībai. Tāpat viņš nosacīja uz laiku lai­kiem, lai visi vīriešu dzimuma bērni pēc astoņu dienu ve­cuma sasniegšanas tiktu apgraizīti. Ja kāds negribētu šim noteikumam pakļauties, tāds līdz ar to mitējas būt par cilts locekli.

Abrāms, kurš šādā vārdā kādreiz bija nosaukts par godu vienam no daudzajiem mezopotāmiešu dieviem, no­lēma sevi pārdēvēt, ar to apstiprinādams atteikšanos no elkdievības, un nosauca sevi par Ābrahāmu, kas no­zīmē «daudzu tautu tēvs». Vienlaikus viņš savai sievai Sārajai deva vārdu Sāra, kāds nosaukums atbilda «jūsu augstības» titulim.[6]

Ābrāma izdarītā vārdu maiņa liecināja, ka viņš ar šo aktu pūlējās piešķirt sev augstmanības mirdzumu, kas viņu darītu līdzīgu apkārtējo valstiņu ķēniņiem un paceltu pāri paša cilts vienkāršajiem locekļiem.

TRĪS noslĒpumainu vĪru apciemojums.

Šāda pašpaaugstināšanas tomēr neizmainīja Ābra­hāma dzīves veidu. Viņš aizvien vēl mitinājās teltī, '- saglabāja vienkāršās ierašas un saviem apakšnie­kiem bija tas pats lādzīgais un taisnīgais tēvs.

Kādu dienu pēc pabeigtiem darbiem Ābrahāms sēdēja telts priekšā. Diena bija tveicīga. Ozolu šalkšanas un bišu zuzēšanas iežūžots, Ābrahāms iesnaudās. Bet tad viņš izdzirdēja soļus un iztrūcies ieraudzīja trīs nepazīstamus ceļavīrus. Ievērodams ganu cilšu viesmīlības likumus, Ābrahāms paklanījās atnācējiem un lūdza viņus savā teltī. Tur viņš lika pasniegt ūdeni, lai ceļa gājēji varētu nomaz­gāties, un pats aizskrēja pie Sāras.

«Steidzies paņem trīs mērus miltu no smalkajiem mil­tiem, iejauc tos un taisi plāceņus.»

Bet pats vēl aizmetās pie ganāmpulka, izvēlējās jaunu telēnu un lika to izcept. Uz paklāta audekla telts priekšā kalpones salika krūzes ar pienu, kā arī bļodas ar sviestu, gaļu un maizi. Lūgdams ciemiņus iestiprināties, Ābrahāms pats par cieņas zīmi tomēr neapsēdās, bet nostājās viņiem līdzās, pasniegdams traukus un paskubinādams mieloties. Kad atnācēji bija paēduši, tie jautāja viņam: «Bet kur ir Sāra, tava sieva?» «Palūk, teltī,» Ābrahāms atbildēja. , Tad viscienījamākais no ciemiņiem viņam pavēstīja, ka Sāra dzemdēšot dēlu. To dzirdēja arī Sāra teltī, un, tā kā viņa jau bija krietni gados, tas viņai likās neticami. Viņa nevarēja apvaldīt smieklus un pie sevis nodomāja:

«Pēc tam kad es esmu sākusi novecot, lai es vēl iedeg­tos? Bez tam mans kungs ir sirmgalvis.»

Dzirdēdams Sāras smieklus, noslēpumainais atnācējs sapīka un pārmetošā balsī sacīja:

«Kāpēc tad Sāra smējās, sevī domādama: vai man pa­tiesi būs vēl dzemdēt, tik vecai esot? Vai tam kungam būtu kas neiespējams? Noliktā laikā es atgriezīšos pie tevis šinī gadalaikā, un Sārai būs dēls.»

Apmulsusi Sāra noliedza, ka viņa būtu smējusies. Taču ciemiņš palika pie sava:

«Kā tad ne — tu smējies gan.»

Pēc kāda brīža ciemiņi piecēlās un devās uz Sodomas pusi. Ābrahāms viņus pavadīja ceļa gabalu un tad at­skārta, ka pie viņa ciemojies pats dievs ar diviem saviem eņģeļiem. Tāpat viņš uzzināja, ka dievs dodas uz Sodomu

un Gomoru nolūka sodīt šīs pilsētas par to iedzīvotāju negantību.

Ābrahāmam tas šķita nesavienojami ar taisnīguma jē­dzienu, un viņš vaicāja dievam, vai gadījumā, ja Sodomā atrastos piecdesmit nevainīgu cilvēku, būtu pareizi, ka tie ietu bojā kopā ar grēciniekiem. Uz to dievs atbildēja, ka viņš saudzēšot pilsētu, ja tajā būtu piecdesmit taisnīgu cilvēku.

Tomēr tas vēl neapmierināja Ābrahāma sirdsapziņu. Pazemīgi piebilzdams, ka viņš dieva priekšā esot tikai zemes pīslis un puteklis, Ābrahāms tomēr pajautāja, vai dievs nepažēlotu pilsētu arī tad, ja tajā būtu tikai četr­desmit pieci taisnīgi cilvēki. Un Jahve atbildēja:

«Es neizpostīšu, ja atradīšu tur četrdesmit piecus.»

Bet Ābrahāms ari tagad nerimās un turpināja taujāt, vai dievs sodīšot pilsētu, ja tanī sastapšot četrdesmit vai trīsdesmit, vai pat divdesmit dievbijīgu cilvēku. Dievs katru reizi Ābrahāmam pacietīgi atbildēja, ka taisnības sodošā roka tad tikšot apturēta. Kad Ābrahāms beidzot minēja desmit nevainīgos, dievs atkal deva viņam ap­stiprinošu atbildi un, izbeigdams jau tā pārlieku ieilgušo sarunu, aizgāja savu ceļu. Tad arī Ābrahāms atgriezās mājās.

SODOMA UN GOMORA.

Uz Sodomu dievs negāja pats personīgi, bet aizsūtīja uz turieni divus no

saviem eņģeļiem. Bija jau novakars, kad abi de- bess sūtņi pie pilsētas vārtiem sastapa Latu. Ābra­hāma brāļadēls paklanījās ciemiņiem un ielūdza viņus savā mājā. Taču eņģeļi, kā jau tas pieklājās vīriem, ku­riem nav sveša pieklājīga uzvedība, laipni atteicās un ap­galvoja, ka viņi labāk palikšot uz ielas. Taču Lats tik ļoti uzstāja, ka viņi beidzot ielūgumu pieņēma. Iepriecinātais namatēvs tūdaļ lika verdzenēm izcept neraudzētu maizi un klāt galdu, bet, kad ciemiņi bija paēduši, sagatavoja tiem guļvietas naktij.

Viņi tomēr nepaguva atgulties, kad mājas priekšā sa­pulcējās Sodomas padibenes un, skaļi klaigādami, piepra­sīja izdot abus aizdomīgos svešzemniekus.* Lats uzska­tīja par savu svētāko pienākumu aizstāvēt ciemiņus, kas atradās zem viņa jumta. Tā pavēlēja no sentēviem pār­mantotie viesmīlības likumi. Tāpēc viņš izgāja mājas

priekšā, piesardzīgi aizvēra durvis un lūdza sodomiešus neaizskart atnācējus.

«Redziet, man ir divas meitas, kuras neviens nav atzi­nis,» viņš izmisumā iesaucās. «Es likšu viņām iznākt pie jums, un jūs varat tām darīt, kā jums labpatīk, tikai tiem vīriem nedariet nekā, tāpēc ka tie nākuši mana jumta pavēnī!»

Taču pūlis palika kurls uz visiem lūgumiem. Varmākas uzbruka Latam un tā ar viņu izrīkojās, ka varbūt būtu pat to nogalējuši, ja vien eņģeli pēdējā brīdī Latu neievilktu atpakaļ mājā. Saniknoti par to, ka upuris viņiem izslīdē­jis no rokām, uzbrucēji mēģināja uzlauzt durvis un dabūt savā varā abus svešzemniekus. Tad eņģeļi zaudēja pacie­tību un uzsūtīja aklību visiem vīriešiem, kuri drūzmējās durvju priekšā. Sodomiešus pārņēma šausmas. Gaudodami un šķendēdamies viņi grābstījās apkārt, līdz beidzot iz­klīda pa pilsētu, ar rokām sataustīdami sev ceļu.

Lata mājā iestājās klusums, un tad eņģeļi namatēvam paziņoja, kas viņi tādi un kādu uzdevumu tiem dievs devis. Viņi pavēlēja Latam paņemt sievu ar abām meitām un to līgavaiņiem un tūdaļ pamest iznīcībai nolemto pil­sētu. Lats atnācējiem tūlīt noticēja, bet tad ieradās abi znoti, kas bija pārlieku pašpārliecināti un mazticīgi, iz­smēja abu svešinieku pareģojumus un ij nedomāja aiziet no dzimtās pilsētas.

Gaismiņai svīstot, kad vajadzēja doties ceļā, šaubas uz­mācās arī Latam. Viņš tik ilgi vilcinājās un tūļājās, līdz eņģeļi beidzot viņu paķēra zem rokām un ar varu izveda no pilsētas.

Aiz pilsētas vārtiem viņi Lata ģimenei piekodināja steigties kalnos un nekādā ziņā neskatīties atpakaļ. Bēgļi bija jau sasnieguši Coāras pilsētiņu, kad izdzirdēja aiz muguras briesmīgus grāvienus. Pāri Sodomai un Gomorai nogāzās sēra un uguns lavīna. Zemi pārņēma baismīga dreboņa, un mājas pārvērtās kūpošu krāsmatu kaudzēs. Neviens no netiklajiem iedzīvotājiem neatrada glābiņa. Pāri pilsētai pletās nāves klusums.

Diemžēl Lata sieva, sievišķīgas ziņkāres pārņemta, ne­paklausīja eņģeļu pavēlei un palūkojās atpakaļ. Un tajā pašā mirklī pārvērtās par sāls stabu.

KĀ TIKA PIEVILTS ĶĒNIŅŠ ABIMELEHS.

Ābra­hams nojauca savas teltis un atkal devas uz Ka- naānas dienvidu malu. Viņš apmetās ganībās starp

Kadešas un Sūras pilsētu. Tur Ābrahāms bieži ciemojās pie Gerāras ķēniņa Abimeleha, ar kuru bija sa­draudzējies. Tā kā arī šoreiz viņš Sāru uzdeva par savu māsu, ķēniņš to pievāca savā harēmā. Bet dievs, piedrau­dēdams Abimeleham ar sodu, pavēlēja viņam Sāru, godā neaizskartu, atvest atpakaļ pie vīra.

Pieviltais valdnieks izsauca pie sevis Ābrahāmu un pār­metoši viņam jautāja:

«Kāpēc tu to mums esi nodarījis? Vai es kādā lietā pret tevi biju noziedzies, ka tu pār mani un manu valsti esi licis nākt tik lielam grēkam? Lietas, kādas nedrīkst notikt, tu man esi darījis.» Uz to atbildēdams, Ābrahāms taisnojās: «Es tāpēc runāju, jo domāju, ka šinī vietā nav dieva bijības un ka viņi nokaus mani manas sievas dēļ. Un, pa­tiešām, viņa ir arī mana māsa: viņa ir mana tēva meita, bet nav manas mātes meita, un viņa ir kļuvusi mana sieva. «.Un, kad dievs man lika apkārt klīst projām no savām tēva mājām, tad es sacīju viņai: Lai tā ir tava laipnība, kādu tu man parādi, — ikvienā vietā, kurā mēs nonāksim, saki uz mani: Tas ir mans brālis.»

Abimelehs nodeva aizmirstībai šo krāpšanu, piešķīra Ābrahāmam tiesības apmesties savā valstī un pat dāvināja tam avis, vēršus un govis, kā ari kalpus un kalpones. Tur­klāt viņš noskaitīja vēl tūkstoš sudraba gabalus Sārai, lai atlīdzinātu viņai par kaunu, kāds tai bija jāpiedzīvo Gerā­ras iedzīvotāju priekšā.

ĪZĀKA PIEDZIMŠANA.

Kad Ābrahāmam apritēja simts gadu, piepildījās dieva solījums, un Sara dzemdēja dēlu. Laimē apskurbusi, viņa smējās augām dienām un gribēja, lai arī visi priecātos

līdz ar viņu. Zīdīdama mazuli, viņa nevarēja vien nobrī­nīties un klusībā pie sevis atkārtoja:

«Kas gan būtu vēstījis Ābrahāmam: Sāra ir bērnu zīdī­tāja. Jo viņa vecumā es esmu dzemdējusi viņam delu.»

Par piemiņu līksmajam notikumam bērnam deva vārdu Izāks, kas cēlies no vārda «smieties».

Zēns attīstījās teicami un pēc pāris gadiem jau drais- kuļojās ar savu pusbrāli Ismaēlu. Bet Sāra nolūkojās šajās rotājās ar aizvien pieaugošām bažām, jo viņu nomo­cīja baiļošanās, ka pēc Ābrahāma nāves galvenā manto­juma daļa pienāksies Ismaēlam kā pirmdzimtajam dēlam, turpretī Izākam vajadzēs apmierināties ar nožēlojamām pabirām. So raižu dēļ viņā pieauga nepatika pret kalponi Hagāru un viņas bērnu. Beidzot Sāra_ nolēma atbrīvoties no viņiem uz visiem laikiem un teica Ābrahāmam:

«Padzen šo kalponi un viņas dēlu, lai šīs kalpones dēls nebūtu mantinieks kopā ar manu dēlu īzāku.»

Ābrahāms ilgi pretojās sievas iegribai, jo patiesi un no visas sirds bija pieķēries jaunajai un skaistajai ēģiptietei. Un arī Ismaēlu viņš mīlēja ar īstu tēva mīlestību. Bet tad šajā lietā iejaucās dievs un paziņoja, ka tieši Izāku un nevis Ismaēlu viņš izredzējis par Ābrahāma cilts turpinā­tāju, un Ābrahāms ar sāpošu sirdi izpildīja Sāras vēlē­šanos.

Nākamajā dienā mazā gaismiņā viņš izraidīja tuksnesī nelaimīgos padzīteņus. Iedevis tiem maizi un ādas maisā ūdeni, viņš abus sirsnīgi apskāva un ieteica viņiem doties uz Ēģipti, kur Hagārai bija radinieki.

Ceļš uz turieni bija tāls un bīstams. Vientuļajā tuksnesī abiem pietrūka ūdens un draudēja nāve no slāpēm. Ha­gāra atstāja Ismaēlu zem kāda koka un atgāja tik tālu, cik sniedzas no stopa izšauta bulta, lai neredzētu dēla pirmsnāves mokas. Nosēdusies smiltīs ar muguru pret Ismaēlu, viņa rūgti raudāja. Tad parādījās dieva eņģelis, lika viņai paņemt dēlu un aizvadīja abus pie akas, kur viņi remdēja slāpes un piepildīja tukšos ūdens maisus. Jo dievs gribēja saglabāt Ismaēlu pie dzīvības, tāpēc ka viņš to bija izraudzījis par arābu tautu ciltstēvu.*

No Ābrahāma nama izdzītie veiksmīgi sāka saimniekot zemes nomaļajos apvidos. Ismaēls kļuva par nepārspē­jamu loka strēlnieku un izcilu mednieku. Palaikam viņš devās piepelnīties Ēģiptē, cīnīdamies tās algotņu rindās. Māte viņu saprecināja ar kādu ēģiptieti, un Ābrahāms nekad vairs neredzēja savu atstumto dēlu.[7]

ĪZĀKS UZ UPURU ALTĀRA

. Kādu dienu dievs gribēja Ābrahāmu parbaudīt, lai pārliecinātos, cik lielā mērā tas ir viņam padevīgs. Un tā dievs lika viņam par dedzināmo upuri nest Ābrahāma iemī­ļoto dēlu Izāku.

Visas Ābrahārma mūža cerības bija saistītas ar viņa vienīgo dēlu. Dieva pavēle viņu satricināja līdz dvēseles dzīlēm, taču viņš paklausīgi gatavojās grūtajam upurim. Naktī piecēlies slepšus no Sāras, sacirta malku dedzinā­mam upurim, sagatavoja pārtiku un, paņēmis dēlu, kā arī divus kalpus, devās ceļā. Trešajā dienā viņš apstājās kalna piekājē. Licis kalpiem ar ēzeli pagaidīt apakšā, viņš kopā ar Izāku kāpa pašā virsotnē. Dēlam Ābrahāms lika nest malku ugunskuram, bet pats vienā rokā turēja degošu skalu, bet otra — asi trītu dunci.

Ceļā Izāks iejautājās:

«Te ir uguns un malka, bet kur tad ir. upurējamais jērs?»

Ābrahāms atbildēja:

«Gan dievs pats izraudzīs sev jēru upurim, mans dēls.»

Kalna virsotnē Ābrahāms sakrāva no akmeņiem altāri, sasēja šausmu pārņemto Izāku un noguldīja to uz malkas. Pēc tam pacēla dunci dūrienam, taču dievs pēdējā mirklī ar eņģeļa starpniecību atturēja Ābrahāma roku un svētīja viņu par to, ka paklausījis un bijis gatavs par upuri nest savu pirmdzimto dēlu. Atlīdzinājumam dievs vēlreiz solīja Ābrahāmam vairot viņa pēcnācējus kā zvaigznes debesīs un smilšu graudus jūrmalā.

Tieši šinī brīdī nomaldījies auns ar ragiem aizķērās dzelkšņainos krūmos. Ābrahāms to upurēja dievam Izāka vietā un devās uz mājām.

SĀRAS NĀVE.

Līgumā ar viņam draudzīgo Abime- lehu Ābrahāms bija nodrošinājis sev tiesības ganīt lopus ķēniņa zemē un izmantot tur akas. Taču šī zeme viņam pārāk atgādināja skumjos brīžus, kuri bija saistīti ar mīļotās Hagāras un pirmdzimtā dēla Ismaēla zaudējumu. Tāpēoviņš pārcēlās uz Hebronu, kur kādreiz Mamres ielejā zem šalkojošiem ozoliem bija tik laimīgi dzīvojis. Bet tur, viņam par lielām bēdām, nomira Sāra. Viņai bija jau simt divdesmit septiņi gadi, un tālā pārgājienā grūtības droši vien bija paātrinājušas viņas nāvi.

Ābrahāms devās pie vietējā hetu ķēniņa* un, zemu kla­nīdamies, lūdza atļauju apbedīt dārgās mirstīgās atliekas šī valdnieka zemē. Valdnieks Ābrahāmu uzņēma laipni un piešķīra viņam vietu hetu kapsētā. Taču reliģisku apsvē­rumu dēļ Ābrahāmam tas nebija pieņemams. Turklāt viņš baidījās, ka Sāras apbedīšanu kopējā kapsētā heti varētu iztulkot kā viņa pakļaušanos vietējam ķēniņam. Bet Ābra­hāmam dārga bija brīvā ganu dzīve, un viņš vērīgi rau­dzījās, lai nekas neapdraudētu viņa cilts un reliģisko neat­karību. Tāpēc viņš atteicās no piedāvātās apbedījuma vietas hetu kapsētā un lūdza ķēnjņa gādību, lai bagātais hets Efrons pārdotu Ābrahāmam Makpelas alu, kas bija visai piemērota dzimtskapeņu iekārtošanai.

Efrons izrādījās augstsirdīgs cilvēks un gribēja atdot alu par velti. Taču Ābrahāms tam nepiekrita un tiepās, ka viņš katrā ziņā samaksāšot. Galu galā Ābrahāms alu ieguva par četriem simtiem sudraba seķeļu.

Sāru svinīgi apbedīja jauniegūtajās dzimtskapenēs. Bē­rēs piedalījās daudz hetu, kuri Ābrahāmu ļoti cienīja. Makpelas ala Mamres apkaimē kļuva par pirmo patriarhu dzimtskapiem, kur mūžīgas atdusas vietu atrada Ābra­hāms, Izāks un Jēkabs.

KĀ APPRECINĀJA IZĀKU.

Ābrahāms bija jau krietni gados, un tāpēc vajadzēja padomāt, kur pe*syatrast sievu Izākam. Tā nēkādā ziņā nedrīkstēja hetiete vai kānaāniete, kura mājās ienestu svešas asinis un svešus dievus. No apkārtceļojošiem tir­goņiem Ābrahāms bija uzzinājis, ka Harānā dzīvo brāļa Nahora ģimene. Dēlam atbilstošu sievu vajadzēja meklēt tikai tur, pašu ļaužu vidū. Tāpēc Ābrahāms atsauca uzti­camu kalpu un uzticēja tam būt par precinieku. Ceļam viņš deva tam desmit kamieļu ar dzinējiem, kā arī bagā­tīgas dāvanas bildināmai līgavai un tās vecākiem.

Pēc ilga pārgājiena pa Eifratas zemēm karavāna ap­stājās Harānas pilsētas tuvumā pie akas. Ceļavīri bija noguruši. Kamieļi nometās ceļos, gaidīdami, lai tos pa­dzirdina. Bija pievakares cēliens, kad sievietes nāca pie akas pēc ūdens. Ābrahāma kalps savā garā nosprieda, ka Izākam par līgavu izvēlēsies meiteni, kura visžiglāk pa­sniegs Viņam ūdeni nodzerties.

Saule mirdzēja debesu pamalē, liedama pāri pasaulei zeltaini sārtu mirdzumu. Tērzēdamas un jautri smiedamās,

bariņos no pilsētas šurpu steidzās sievietes. To vidū bija kāda neizsakāmi daiļa un cēla jaunava. Turēdama uz pleca ūdens krūku, viņa soļoja ar tādu nesalīdzināmu grā­ciju, ka ielīksmoja visu cilvēku acis, kas vien to redzēja.

Ābrahāma sūtnis pieklājīgi paklanījās un palūdza dot viņam ūdeni nodzerties. Meitene laipni pasmaidīja un naski pasniedza viņam ar ūdeni pielieto trauku. Tad aši jo aši iesmēla ūdeni spaiņos un padzirdināja kamieļus. Un tas viss tika izdarīts ar tādu gādību un veiklību, ka sūt­nim meitene tūdaļ gauži iepatikās.

Kad viņš pieklājīgi apvaicājās, kas daiļavai vārdā un kas ir viņas tēvs, par lielu brīnumu, izrādījās, ka tā ir Rebeka, Betuēla meita un Nahora mazmeita. Precinieks nodomāja, ka dievs savā žēlastībā licis viņam jau pie pil­sētas vārtiem sastapties ar Teras dzimtas meitu. Un viņam vairs nebija nekādu šaubu, ka atradis Izākam īsto sievu, kurai piemīt visas tās īpašības, kādas Ābrahāms gaidīja no savas nākamās vedeklas: skaistums, piemīlība un saim- nieciskums.

Pabeigusi darbus, Rebeka ceļavīrus ielūdza naktsmājās pie saviem vecākiem, solīdama, ka šķūnī atradīšoties vieta un barība arī visiem desmit kamieļiem. Tad sūtnis, kuru jaunavas labsirdība jau bija galīgi savaldzinājusi, izņēma no ceļasomas tīra zelta auskarus un rokassprādzes un godbijīgi tās pasniedza meitenei. Pārsteigtā Rebeka ar iz­brīnu palūkojās uz mirdzošajām rotām, nezinādama, vai viņa drīkst pieņemt tik dārgas dāvanas. Tad sievietes aušība tomēr viņā guva virsroku, un Rebeka, pārējo mei­teņu apbrīnas izsaucieniem atskanot, izgreznojās ar uzdā­vinātajām rotām. Bet pēc tam tūlīt tecēja mājup, lai pa­lepotos ar dāvanām un pavēstītu ģimenei par sūtņa iera­šanos.

Ciemiņu sagaidīt izgāja viņas brālis Lābans. Viņš ceļa­vīru ieveda mājās un deva ūdeni nomazgāties, bet kamie­ļus novietoja šķūnī un nolika tiem barību. Pa to laiku mājās bija sagatavots azaids un viesus lūdza pie galda. Taču sūtnis liedzās ēst, iekams nebūs pavēstījis, kādā lietā viņš ieradies. Pastāstījis par Ābrahāmu un viņa dēlu Izāku un dzimtas lielo bagātību, viņš cēla priekšā atves­tās dāvanas: zelta un sudraba traukus, košus audumus un citus vērtīgus priekšmetus.

Mājas ļaudis izbrīnījušies noskatījās uz bagātīgajām dāvanām, bet tad sūtnis paklanījās un lūdza meitenes roku Izākam. Vecāki labprāt piekrita šādam piedāvāju­mam, taču pretēji sensenajam ieradumam teica, ka galē­jais vārds sakāms pašai Rebekai. Kad meiteni ieaicināja istabā un pajautāja, vai viņa grib iet uz svešu zemi par sievu nepazīstamam cilvēkam, viņa īsi un noteikti atbil­dēja:

«Es iešu.»

Rebekai līdzi cejā deva aukli un kalpones. Sievietes uz­sēdināja uz kamieļiem, un karavāna, raudām un visa laba novēlējumiem atskanot, devās uz Kānaānu.

Izāks nevarēja vien sagaidīt atgriežamies karavānu ar viņam paredzēto līgavu. Bieži viņš izgāja uz ceļa un, acis ar delnu noēnojis, ilgi ielūkojās tālumā, vai pamalē bei­dzot neparādīsies karavāna. Kādas dienas novakarē viņš izdzirdēja trinkšķam vara zvārgulīšus, bet pēc mirkļa putekļu mākonī varēja izšķirt gausi soļojošu kamieļu vir­teni. Kamēr Izāks stāvēja, pūlēdamies saredzēt, vai tie ir pašu ļaudis, viņu ieraudzīja Rebeka un vaicāja preci­niekam:

«Kas ir šis vīrs, kas tur staigā pa lauku, kas nāk mums pretim?»

Un Ābrahāma kalps atbildēja:

«Tas ir mans kungs.»

Meitene tūdaļ nokāpa no kamieļa, ar plīvuru aizsedza seju, kā tas līgavai pieklājas, un kautri nostājās sava nākamā vīra priekšā.

Iepriecinātais Izāks ieveda Rebeku nelaiķes Sāras teltī par zīmi, ka tagad viņa sieva bus ciltsmāte, un tūlīt pēc tam atbilstoši senai tradīcijai notika jaunā pāra kāzas ar līksmām svinībām. Ābrahāma dēls tik dedzīgi iemīlēja savu sievu Rebeku, ka tas remdināja viņa bēdas mirušās mātes dēļ.

ĀBRAHĀMS APPRECAS OTRO REIZI*.

Ābrahā­mam apnika atraitņa dzīve. Juzdams atkal jaunī­bas spēku uzplūdus, viņš nolēma apprecēties otro reizi un ņēma par sievu Ketūru. Viņš ar to piedzī­voja sešus dēlus un daudz mazbērnu. Kuplais pēcnācēju skaits no otrās laulības varēja nevēlamā kārtā sarežģīt mantojuma lietas. Izāks pieprasīja, lai jau pirms tēva nāves, iekams nav par vēlu, viņam tiktu nodrošinātas pirmdzimtā tiesības. Ģimenes ķildas sarūgtināja Ābra­hāmu, bet sirds dziļumos viņam vajadzēja atzīt, ka Izā- kam taisnība. Pārkāpt cilts sensenos likumus un sadrum-

stalot mantojumu nedrīkstēja. Par galveno mantinieku varēja būt tikai pirmdzimtais dēls. Ar smagu sirdi viņš nosprieda atšķirt no otrās sievas dzimušos dēlus un maz­bērnus. Devīgi tos apdāvinājis, viņš tiem ieteica doties uz austrumiem no Kānaānas, kur viegli bija atrodamas nevie­nam nepiederošas ganības, un sākt tur jaunu dzīvi. Tur no viņiem ar laiku dzima jaunas ciltis, kuras, lai gan pašas bija radušās no Ābrahāma, Izāka pēcnācējiem kļuva sve­šas un naidīgas.

Ābrahāms nomira, kad viņam bija simts septiņdesmit pieci gadi. Viņu apbedīja blakus Sārai alā, kuru savā laikā viņš bija nopircis no heta Efrona. Uz bērēm no tālā tuksneša ieradās ari nelaimīgās Hagāras dēls Ismaēls.

ĪZĀKA UN REBEKAS DVĪŅI.

īzāks un Rebeka kvēli viens otru mīļoja. Tomēr pari majai nolaidas skumjas, jo pēc divdesmit gadu ilgas laulības dzī­

ves viņiem vēl nebija bērnu. Beidzot dievs uzklau­sīja viņu kvēlās lūgsnas, un Rebeka sajuta, ka ir mātes cerībās. Izākam bija jau sešdesmit ga-du, kad Rebeka dzemdēja dvīņus. Dienas gaismu pirmais ieraudzīja Ezavs, un tāpēc viņu uzskatīja par pirmdzimto dēlu. Otro no­sauca par Jēkabu, kas aptuveni nozīmē «turpapēdi», jo viņš piedzimstot bija turējis brāli aiz papēža. [8]

Abiem brāļiem nebija nekā kopēja, un nekad viņi ne­dzīvoja saticībā. Rebeka žēlojās, ka jau mātes klēpī viņi grūstījušies, un, kad bērni pieauga, grūti bija ticēt, ka tie ir dvīņi.

Ezavs bija drukns un plecīgs, turklāt vēl sarkanmatains, un visa miesa viņam bija apaugusi ar spalvu. Pēc rak­stura viņš bija pārgalvnieks un lielības maiss, kurš mīlēja parupjus jokus un labprāt cīkstējās ar mājas ļaudīm. Bū­dams lētticīgs, labsirdīgs un vientiesīgs, viņš tomēr aši aizsvilās dusmās un tad kļuva bīstams. Caurām dienām viņš klaiņoja pa apkārtni medīdams, bet labprāt uzturējās arī ganīklās, brāļodamies ar ganiem. Par savu ārieni Ezavs nerūpējās nemaz, staigāja noskrandis, un no viņa piesvīdušajām drēbēm uzvēdīja lauku un kazu dvaka. Dzīve viņam bija — plašas āres, saule un brīve. Nekad viņš neraizējās par to, ko nesīs rītdiena. Atgriezies mājās

no klaiņojumiem, viņš par saimniecību nelikās ne zinis. Ja bija izsalcis, apsēdās pie azaida, ja viņam slāpa, tad dzēra, ja uznāca miegs, kaut kur nogūlās un aizmiga.

Bet cik atšķirīgs cilvēks bija Jēkabs! Allaž viņš centās staigāt pa iemītām takām un nemitīgi rosījās saimniecībā, ar vārdu sakot, bija priekšzīmīgs, čakls un paklausīgs dēls. Ezavs brāli uzskatīja par tūļu un izturējās pret viņu mazliet nicīgi. Viņš pat nenojauta, cik viltīgs un atjautīgs patiesībā bija šis memmes dēliņš.

Vecais Izāks neslēpa savu pieķeršanos Ezavam. Tēvam viņš droši vien bija iepaticies ar savu izmanību medībās un fizisko spēku. Tās bija īsta vīrieša iezīmes, kas Izākam atgādināja tālos senčus no tiem laikiem, kad viņi vēl bija klaiņojoši lopkopji. Arī Ezavs mīlēja tēvu savā īpatnējā veidā, izrādīja viņam visādi savu cieņu, uzjautrināja un izkliedēja viņu, bet, atgriezdamies no medībām, allaž at­nesa kādu nomedītu dzīvnieku.

Jēkabs toties bija Rebekas acuraugs. Ezavu viņa uzska­tīja par neaptēstu lamzaku un drusku pat par viņu kau­nējās. Jau iedomājoties' vien, ka Ezavs kļūs par galveno mantinieku, Rebeka nevarēja aizmigt. Māte baidījās, ka Ezavs vieglprātīgi izšķērdēs dzimtas sakrāto bagātību, bet Jēkabam, kurš pēc sava aicinājuma bija tirgonis un saim­nieks, vajadzēs apmierināties ar nožēlojamām mantojuma paliekām. Dienām un naktīm viņa lauzīja galvu, kā no­vērst šo nedienu un visu izkārtot tādējādi, lai Jēkabs iegūtu pirmdzimtā dēla tiesības.

PAR LĒCU VIRUMU.

Kādu dienu Jēkabs stāvēja virtuvē pie pavarda un varīja sev lecu strebekli. Šajā brīdī ieradās Ezavs un prasīja, lai brālis dod viņam ieēst. Viņš bija pārguris un izsalcis kā Vilks. Auga diena bija pavadīta, dzenoties pakaļ zvēriem, taču nekas nebija nomedīts. Bet, kad Ezavs bija izsalcis, viņam vajadzēja ēst un turklāt nekavējoties, jo tāds nu reiz bija šis karstgalvis.

Bet Jēkabam nenāca ne prātā no sava strebekļa dot kaut ko brālim. Ezavs kāri ieelpoja kārdinošo smaržu un kļuva aizvien neatlaidīgāks. Beidzot Jēkabs it kā pa jokam ieminējās:

«Vai tu par lēcu viruma bļodu pārdosi man savu pirm­dzimtību?»

«Pārdošu!» Ezavs neapdomājoties atbildēja.

«Un to apzvērēsi?»

«Es zvēru!» aušīgais karstgalvis apgalvoja.

To sakot, Ezavs neko nedomāja. Cik reižu viņš nebija pārsteidzīgi zvērējis un solījies, jo tas jau ganiem un medniekiem parasts. Ja viņi tiecas izteikt savas jūtas, tad nekad neprot turēt mēli aiz zobiem. Bet Jēkabam zvērests bija kaut kas svēts un neatsaucams, un tāpēc viņš uzska­tīja, ka iemantojis pirmdzimtā tiesības. Ezavs alkatīgi strēba virumu, nemaz nenojauzdams, cik nopietnas sekas būs viņa neapdomībai.

ĪZĀKA DIENAS UN NEDIENAS.

Hebronas no­vadu, kur Izaks dzīvoja jau ilgus gadus, piemek­lēja sausums un bads. Tāpēc viņš nolēma pārcelties uz Gerāras ķēniņa Abimeleha, kādreizējā Ābrahāma drauga, zemi. Kad Izāks tur ieradās, turienes iedzīvotāji.nevarēja vien beigt jūsmot par Rebekas skais­tumu. Bīdamies, ka tie varētu viņu nogalināt un Rebeku, ar varu aizvest, Izāks visiem stāstīja, ka Rebeka ir viņa māsa.

Bet gadījās, ka Abimelehs kādu dienu palūkojās pa logu • un gauži izbrīnījās. Viņš bija ieraudzījis Izāku ķircinā­mies ar Rebeku ne jau tā, kā brāļi parasti ķircinās ar māsām. Tad ķēniņš izsauca īzāku pie sevis un teica viņam:

«Patiesi, tā taču tava sieva, kā tad tu esi sacījis: Tā ir mana māsa?»

Izāks nokaunējās un atbildēja:

«Tāpēc, ka es domāju, ka man būs jāmirst viņas dēļ.»

Taču ķēniņš viņu skarbi sarāja:

«Kāpēc tu šādas lietas esi mums darījis? Daudz netrūka, lai kāds no šiem ļaudīm būtu gulējis ar tavu sievu. Tu mums būtu uzkrāvis lielu noziegumu.»

Galu galā ķēniņš Izākam piedeva viņa viltību, tāpat kā savā laikā bija piedevis Ābrahāmam, bet saviem ļaudīm paziņoja: ja kāds iedrošināsies aizskart Rebeku, tāds tiks sodīts ar nāvi.

Gerārā Izāks kopa lopus, taču pirmo reizi pievērsās arī zemes apstrādāšanai. Sajā ziņā viņam bija krietni pa­nākumi, un nereti viņš ievāca simtkārtīgu ražu. Drīz vien Izāks kļuva ļoti bagāts cilvēks, kuram piederēja plaši aitu un liellopu ganāmpulki, kā arī daudz kalpu. Tas vietējos iedzīvotājos izraisīja skaudību. Gerāras gani uzsāka ķil-

das un kautiņus ar Izāka ļaudīm aku dēļ, kuras savā laikā bija izracis Ābrahāms. Izāks pārcēlās no vienas vietas uz otru, taču, kolīdz viņš izraka jaunu aku, tā skauģi to aizbēra ar smiltīm.

Galu galā viņš nosprieda pārvākties uz Bēršebu, kur uzcēla dievam altāri. Tur pie viņa ieradās Abimelehs kopā ar kādu draugu un sava karaspēka pavēlnieku, lai atvai­notos par Izākam nodarītām pārestībām. Bet Izāks ar rūgtumu viņam vaicāja:

«Kāpēc jūs nākat pie manis? Jo jūs tašu ienīstat mani un esat mani aizsūtījuši prom no sevis.»

Uz to Abimelehs atbildēja:

«Mēs redzēt redzam, ka tas kungs ir bijis ar tevi, un tā mēs domājām, lai būtu solījums mūsu starpā — starp mums un starp tevi, un lai nodibinātos saderība mūsu vidū, un tu nedarītu mums nekā ļauna, kā arī mēs tevi neesam pazemojuši, ka esam tev tikai labu vien darījuši, tevi mierā esam atlaiduši uz šejieni, tu tā kunga svē­tītais.»

Un tā atkal iestājās saticība starp ebrejiem un vietējo ķēniņu. Izāks ciemiņiem sarīkoja dzīres un, kad tie bija paēduši un padzēruši, mierīgi atlaida uz mājām.

REBEKAS UN JĒKABA VILTĪBA.

Izāks vecumdie­nas zaudēja redzi un nepazina vairs pat savus tuviniekus. Turklāt viņam sirdsēstus sagādāja Ezavs, kurš, nerēķinādamies ar cilts tradīcijām un nerūpēdamies par dzimtas asins tīrību, paņēma par sievām divas hetietes. Taču Izāks nemitējās viņu mīlēt un jopro­jām uzskatīja par pirmdzimto dēlu.

Kādu dienu Izāks pasauca Ezavu un teica viņam: «Redzi, es esmu vecs tapis un nezinu, kad miršu. Tādēļ ņem savus ieročus, savu bultu maku un savu loku un izej laukā un medī man medījumu. Sagatavo man azaidu tā, kā man patīk, un cel to man priekšā; es gribu ēst un tad tevi svētīt, pirms es mirstu.»

Ezavs tūdaļ devās medībās, lai izpildītu tēva vēlēšanos. Bet Rebeka bija noklausījusies viņu sarunu un sagudroja viltīgu plānu. Māte nolēma izmantot Ezava prombūtni un aizstāt viņu ar Jēkabu, lai tādā kārtā izmānītu no īzāka svētību, kāda tiek dota vienīgi-pirmdzimtajam dēlam.

Kad Jēkabs uzzināja par nodomāto viltību, viņš uztrau­cās un cēla iebildumus:

«Redzi, mans brālis Ezavs ir spalvains vīrs, bet es esmu gluds. Varbūt mans tēvs mani aptausta, un tad es viņa acīs kļūšu par krāpnieku un likšu pār sevi nākt lāstam un

ne svētībai.»

Bet Rebeka izkliedēja viņa bažas un lika, lai viņš atved divus kazlēnus. No tiem viņa uzvārīja azaidu, ieģērba Jēkabu Ezava drēbēs, lai no viņa nāktu lauku smaržas, bet rokas un kaklu ietīstīja viņam kazlēnu ādās.

Tādā kārtā pārģērbies, Jēkabs gāja pie Izāka, uzdeva sevi par Ezavu un pasniedza tēvam azaidu. Neredzīgais Izāks nobrīnījās, ka pirmdzimtais dēls tik ātri atgriezies no medībām, un, lai pārliecinātos, ka viņš nealojas, ap­taustīja Jēkabu un tad nomurmināja:

«Balss ir Jēkaba balss, bet rokas ir Ezava rokas.»

Kolīdz viņš bija paēdis un nodzēries vīna, Izākam no jauna uzmācās šaubas. Viņš lika, lai šķietamais Ezavs viņu noskūpsta, un, sajutis piesvīdušo drānu smaku, iepriecināts paziņoja:

«Patiešām, mana dēla smarža ir kā lauka smarža, ko dievs ir svētījis.»

Tad Izāks, vairs nevilcinādamies, deva Jēkabam svinīgo svētību, kura piešķīra pirmdzimtā dēla un galvenā man­tinieka tiesības.

Ezavs, pārnācis no medībām, uzzināja, cik nelietīgā kārtā viņam atņemts mantojums. Tēva svētība bija mis­tisks akts ar neatgriezenisku spēku pat tādā gadījumā, ja tā bija izvilkta ar krāpšanu. Izāks un Ezavs notikušo vairs nespēja atsaukt. Ezavu sagrāba nevaldāmas dusmas, un viņš piedraudēja, ka nogalinās Jēkabu. Taču, saudzēdams mīļoto tēvu, viņš bruņojās ar pacietību un nolēma savus draudus izpildīt tikai pēc tēva nāves.

JĒKABA KĀPNES.

Baiļodamies par Jēkaba dzī­vību, Rebeka viņam teica:

«Redzi, tavs brālis Ezavs taisās tev atriebties, viņš tevi grib nokaut. Tagad, mans dēls, klausi man,

celies, bēdz pie mana brāļa Lābana uz Hāranu. Un paliec pie viņa kādu laiku, kamēr tava brāļa dusmas norims. Lai tava brāļa dusmas no tevis novirzās un viņš aizmirst, ko tu viņam esi darījis, tad es sūtīšu un likšu tevi no turienes atvest.»

Arī Izākam patikās, ka Jēkabs dotos uz Hāranu. Tur viņš taču varētu atrast sievu no pašu ļaudīm un izvairīties

no aplamības, kādu bija izdarījis Ezavs, apprecēdams hetietes. Vecais tēvs acīmredzot Jēkabam jau bija piedevis nekrietno mānīšanos, jo viņš no dēla sirsnīgi atvadījās un deva tam savu svētību ceļam.

Jēkabs devās tālajā pārgājienā kā nabaga svētceļnieks, ar tarbu plecos un zizli labajā rokā. Viņam vajadzēja" no apmetnes izlavīties slepus naktī, kad niknais Ezavs gulēja savā teltī ciešā miegā.

Visu ceļu Jēkabs gāja kājām un pārnakšņoja zem klajas debess. Kādu dienu, kad atkal uznāca vakars, viņš palika pagalvī akmeni un, garā dienas ceļa nogurdināts, iegrima dziļā miegā. Un tad viņš redzēja ļoti savādu sapni: aug­stu debesīs sniedzās kāpnes, pa tām augšup un lejup so­ļoja eņģeļi, bet uz paša augšējā pakāpiena stāvēja Jahve un laipnā balsī viņam teica:

«Es esmu Ābrahāma, tava tēva, dievs un Izāka dievs. To zemi, uz kuras tu guli, es došu tev un taviem pēcnācē­jiem. Un tavi pēcnācēji būs kā zemes smiltis, un tu izple­tīsies uz rietumiem un uz austrumiem, ziemeļiem un dien­vidiem … Es, lūk, esmu artevi…»

No rīta pamodies, Jēkabs solījās Jahvem, ka atzīs viņu par savu dievu un maksās desmito tiesu, ja tas viņu pa­sargās no briesmām, nežēlos viņam maizes kumosu un ļaus atgriezties tēva mājā. Par piemiņas zīmi neparasta­jai parādībai Jēkabs nolika svētu akmeni, svaidīja to ar eļļu, bet vietu, kur viņš bija noslēdzis šo derību ar dievu, nosauca par Bētel-i, kas nozīmē «dieva nams».

KĀ LĀBANS UN JĒKABS VIENS OTRU APKRĀPA.

Bija pievakares celiens, kad Jēkabs nonāca Hāranā. Pie pilsētas vārtiem ap aku pulcējās i—'gani, lai padzirdinātu savus lopiņus. Jēkabs ap­vaicājās, vai kāds nepazīst Lābanu, Nahora mazdēlu. Tieši šajā brīdī ar aitu bariņu pie akas pienāca brīnum- daiļa ganu meita.

«Lūk, tur nāk viņa meita Rāhele ar lopiem!» gani iesau­cās.

Ieraudzījis savu māsīcu, Jēkabs jutās ļoti aizkustināts un ar asarām acīs nomutēja to uz vaiga.

Rāhele aiztecēja uz māju un pavēstīja tēvam par radi­nieka ierašanos. Lābans aizelsies atskrēja pie akas, cieši jo cieši apskāva Jēkabu un aizveda ciemiņu uz savām mājām. Vakariņu laikā viņš nevarēja vien beigt iztaujāt Jēkabu par Izāku un Rebeku, bet, kad bija gana noklau­sījies, iejautājās māsasdēlam, kas viņu īsti atvedis uz Hāranu. Jēkabs lūdza Lābanam, lai tas viņu pieņemtu darbā kā savu saimes cilvēku. Bet Lābans, būdams prak­tisks vīrs, māsasdēlam tūlīt noprasīja, kādu atalgojumu tas vēlētos.

Kautrus skatienus brālēnam uzmezdamas, sarunā no­klausījās abas Lābana meitas. Arī Jēkabs savukārt nolū­kojās uz abām māsām un savā prātā kaut ko apsvēra. Vecākajai no meitām, kuru sauca Lea, pūžņoja acis, un vispār tā nebija nekāda skaistule. Toties jaunākā, Rāhele, bija tik daiļa, ka viņš no meitenes nespēja ne acu novērst. Nokrernšļojies, lai piešķirtu sev vairāk drosmes, beidzot Jēkabs tēvocim atbildēja:

«Es esmu ar mieru par Rāheli kalpot septiņus gadus.»

Lābans nosmējās par tik tiešiem vārdiem un, tā kā šāda noruna viņam bija izdevīga, labprāt piekrita.

Tēvoča saimniecībā Jēkabs apkopa lopus. Viņš šo darbu lieliski prata, un tāpēc Lābana ganāmpulki vairojās tā kā nekad agrāk.

Septiņi gadi aizsteidzās līdzīgi septiņām dienām. Bija pienācis brīdis saņemt atalgojumu par darbu. Lābans ap­galvoja, ka noruna ir spēkā, un uz Rāheles kāzām saaici­nāja pulka viesu. Kāzu svinības bija varen skaļas, netrūka ne ēdamā, ne dzeramā, dzīrotāji mielojās pēc sirds patikas un nebeidza vien līksmoties.

Kā jau tas kāzās parasts, līgavainis vakarā devās tumšā kambarī, kur sievastēvam vajadzēja atvest izre­dzēto jaunuvi. Kāziniekiem par lielu jautrību, līgavainis uz turieni aizklunkuroja diezgan grīļīgiem soļiem, jo bija krietni iebaudījis vīnu. Tomēr viss noritēja gods godam, kā to prasa kāzu ierašas. Rītam svīstot, kad kambarī kļuva gaišāks, Jēkabs pamodās jau atskurbis un, sev par neiz­sakāmu izbrīnu, līdzās ieraudzīja nevis Rāheli, bet Leu.

Mirklī viņš atskārta, ka Lābans viņu nešpetni apkrāpis un tādā kārtā atbrīvojies no neglītās meitas. Neizsakāmā sašutumā Jēkabs pietrūkās no kāzu gultas, aizskrēja pie sievastēva un sāka nikni šķendēties. Taču vecais blēdis par pārmetumiem neko daudz neuztraucās un, sataisījis nevainīgu seju, paziņoja:

«Tā nemēdz šinī vietā darīt, ka izdod jaunāko meitu pirms vecākās.»

Nekaunīgā atbilde ķērās Jēkabam gauži pie sirds." Aiz dusmām drebēdams, viņš kliedza, brēca un lamājās tā, ka māja šķita pārvērtusies par pekli. Taču Lābana miers bija nesatricināms, un, tikko znots, no plosīšanās noguris, uz mirkli pierima, viņš Jēkabam piedāvāja, lai tas kalpotu vēl septiņus gadus un tad saņemtu arī Rāheli.

Kas gan nabadziņam cits atlika? Lai iegūtu mīļoto, gri­bot negribot vajadzēja piekrist. Taču, mācību saņēmis, viņš šoreiz pieprasīja, lai sievastēvs par turpmāk atkalpo­jamiem septiņiem gadiem atlīdzību izmaksātu jau iepriekš. Un patiesi, kāzas ar Rāheli notika nedēļu pēc nelādzīgā atgadījuma.

Tā nu Jēkabam tagad bija divas sievas. Pats par sevi saprotams, ka Rāhele viņam bija mīļāka, un pret Leu viņš izturējās nevērīgi. Mājas mieram gan tas nāca par ļaunu, jo greizsirdīgās māsas viena pār otru centās ieman­tot vīra labvēlību, un viņu starpā bieži izcēlās ķildas.

Turklāt liktenis it kā pasmējās par Rāheli. Izrādījās, ka viņa ir neauglīga, turpretim mājas rušķe Lea gadu no gada dāvāja Jēkabam pa dēlam, līdz beidzot viņam jau bija četri pēcnācēji.

Neglītene nespēja vien nolielīties. Bērnus zīdīdama, viņa nemitīgi dižojās un visvisādi zobojās par savu skaisto, bet nelaimes nomākto māsu. Rāhele savās bēdās aizgāja tik tālu, ka visu vainu uzvēla vīram, izmisumā iesaukdamās:

«Gādā man bērnus, ja ne, es miršu.»

Jēkabs sašuta un pikti viņai atcirta:

«Vai tad es esmu dieva vietā, kas liedzis bērnus tavam klēpim?»

Neredzēdama citas izejas, Rāhele beidzot nosprieda izmantot vecu savas tautas ierašu: viņa izvēlējās skaistu kalponi, vārdā Bilha, un deva to savam vīram par piegu- lētāju. Bilha patiesi drīz vien bija mātes cerībās. Kad viņai vajadzēja dzemdēt, Rāhele kalponi radību laikā tu­rēja sev uz ceļiem, lai tiktu izpildīts viss likumā paredzē­tais un kalpones bērns atzīts par neauglīgās sievas dzem­dētu. Sādā kārtā piedzima puisēns, kuram deva vārdu Dans. Rāhele tagad priekā staroja un lielā pacilātībā izsaucās:

«Dievs man piešķīris tiesu un ir paklausījis mani un devis man dēlu!»

Bet pēc kāda laika Bilha dzemdēja vēl vienu dēlu! Tad nu Rāhele atviegloti nopūtās:

«Es esmu izcīnījusi dieva cīņu ar savu māsu un esmu uzvarējusi.»

Tagad savukārt sadrūma Lea, jo viņa ne no šā, ne no tā mitējās dzemdēt un šajā mātišķības cīniņā acīm redzot zaudēja. Tāpēc Lea sekoja māsas paraugam un izvēlējās vīram piegulētāju ar skanīgo Zilfas vārdu. Zaļoksnējā meiča Jēkabam iepatikās, un viņa gadu pēc gada dzemdēja tam_ divus dēlus. Atguvusi pārsvaru pār savu māsu, Lea savā garā atkal jutās varen pacilāta.

«Es laimīgā,» viņa uzvaroši izsaucās, «jo mani teiks laimīgu visas sievietes.»

Gadījās, ka viņas dēls Rūbens, grābdams nopļautos kviešus un siedams tos kūlīšos, rugājos atrada kādu nepa­rasti retu augu, mandragoru, kas bija iedarbīgs līdzeklis pret neauglību. Rūbens tūdaļ steidzās to aiznest savai mātei, lai tā atkal turpinātu dzemdēt dēlus. Izmanīgā Rāhele drīz vien to uzzināja, aizsteidzās pie Leas un uzstāja, lai māsa dotu arī viņai kādu kripatiņu no brīniš­ķīgajām zālēm. Taču laimīgajai zāļu īpašniecei nenāca ne prātā palīdzēt māsai, un viņa tai strupi attrauca:

«Vai tad nav vēl diezgan, ka tu man esi atņēmusi manu vīru, tagad tu gribi paņemt arī mana dēla mīlestības ābolus?»

Satriektā Rāhele bešā atgriezās mājās un nobažījusies apsvēra nākotnes izredzes. Iemeslu bažām viņai bija gana, jo Lea dzemdēja vēl divus dēlus un vienu meitu, tā ka galu galā viņa varēja lepoties ar sešiem dēliem un vienu meitu no pašas klēpja, kā arī ar diviem kalpones Zilfas iznēsātajiem dēliem.

Tā vien šķita, ka Lea nav vairs pieveicama. IҐet tad —• ak tavu brīnumu! — arī Rāhele, it kā no jauna stādamās sacensībā ar māsu, dzemdēja dēlu, kuram deva vārdu Jāzeps. Beidzot viņa bija pārvarējusi savu neauglību. Rasi, ar brīnumzāļu palīdzību, no kurām viņa varbūt kādu šķipsniņu izdevīgā mirklī bija nočiepusi savai nenovīdīga­jai māsai?

Septiņi pēdējie kalpības gadi bija apritējuši, un Jēkabs nolēma atgriezties Kānaānā. Pirms tam viņš ar Lābanu vēl izkaulējās par papildu atlīdzību, kādu gribēja saņemt tāpēc, ka tik čakli un sekmīgi bija pūlējies viņa labā.

«Jo maz tev bija (mantas), pirms es atnācu, bet tā pie­auga vairumā, un tas kungs svētīja manus soļus,» Jēkabs pacietīgi pūlējās ieskaidrot Lābanam.

Sievastēvs visvisādi nopūlējās izlocīties. Taču, kad Jē­kabs viņu piespieda pie sienas, kļuva pielaidīgāks, jo se­višķi vēl tāpēc, ka gribot negribot vajadzēja atzīt znota

vārdu patiesību. Redzēdams Lābanu svārstāmies, Jēkabs piedāvājās vēl turpmāk tam kalpot, ja viņam tagad un arī nākotnē tiks atdotas par īpašumu visas palsās un lāsainās kazas, aitas un teķi.

Lābans nosmējās bārdā par znota vientiesību un tūdaļ pieņēma jauno darba līguma noteikumu. Viņa ganāmpul­kos taču lielā pārsvarā bija dzīvnieki ar melnu un baltu vilnu, starp kuriem tikai retumis pagadījās kāds palss vai raibs. Tādēļ viņš nopriecājās, domādams, ka par visai nie­cīgu samaksu-arī turpmāk varēs izmantot Jēkaba pakal­pojumus. Tomēr Lābans savās cerībās bargi pievīlās, jo bija aizmirsis, ka Jēkabs lopu kopšanas prasmi bija tikpat kā iezīdis ar mātes pienu un lieliski prata arī sarežģīto dzīvnieku krustošanas mākslu. Jēkabs sagrieza svaigus sprungulīšus un svītrās nolobīja to mizu, atsegdams bal­tos gremzdus. Tā sagatavotos kociņus viņš nolika pie dzīvnieku dzirdināmām silēm. Avis, dzerdamas ūdeni, tik cieši nolūkojās tajos, ka tām atnesās svītraini, raibi un lāsumaini jēri. Lābans pārāk vēlu pamanīja, cik draudīgā ātrumā savairojas palsie un lāsumainie dzīvnieki, bet melno un balto skaits nemitīgi saplaka. Beidzot nonāca tik tālu, ka Lābans kļuva aizvien nabadzīgāks, bet Jēkabs r iedzīvojās mantā un viņam piederēja nepārskatāmi avju, teķu un kazu bari, kā arī daudz kalpu un kalpoņu, kamieļu un nastu nesēju ēzeļu. Ar vārdu sakot, šoreiz cirvis bija trāpījis uz akmeni.

Lābana dēliem, protams, tas nevarēja būt pa prātam. Redzēdami, ka izmanīgais svainis tos galīgi noplicinājis, viņi sacēla lielu brēku un žēlojās šādiem vārdiem:

«Jēkabs ir piesavinājies it visu, kas mūsu tēvam bija. No tā, kas mūsu tēvam pieder, viņš ir sev sagādājis visu šo bagātību …»

Jēkabs savukārt taisnodamies aizbildinājās, ka dievs gribējis Lābanu sodīt par viņa blēdīšanos un tāpēc izkār­tojis tā, lai vairotos palsie un raibie dzīvnieki.

«Tā dievs ir atņēmis visu mantību jūsu tēvam un devis man,» viņš paskaidroja savām sievām.

Bet sievas, kā jau samīlējušies meitieši, šajā dzimtās ķīviņā nostājās sava vīra pusē. Kad Jēkabs tām kā lielu noslēpumu pavēstīja, ka dievs viņam liek atgriezties Kānaānā, tās no visas sirds apsveica vīru un pie reizes ļāva izpausties arī ilgi krātajam sarūgtinājumam pret tēvu:

«Vai mums ir vēl kāds mantojums jeb kāda daļa mūsu tēva namā? Vai viņš mūs netur kā svešinieces? Viņš mūs ir pārdevis un pats apēdis mūsu atlīdzības naudu. Un visa bagātība, kādu dievs licis atraut mūsu tēvam, tagad ir mūsu un mūsu bērnu. Tad nu visu, ko dievs tev sacījis, to dari.»

JEKABA BĒGŠANA.

Sarūgtinājumi un saspringtās attiecības Lābana mājā vairs nebija izturamas. jēkabs dibināti baidījās, ka sievastēva dēli gribēs ar varu pievākt visu mantu, kādā viņš bija iedzī­vojies, pateicoties savai izmanībai un pūliņiem. Tāpēc viņš apņēmās paklusītiņām izlavīties no Hāranas. Bet Jēkabs nezināja, ka Rāhele bija iezagusies tēva namā un piesavi­nājusies sīkos mājas dievekļu tēlus, kuru aizgādībā kopš sendienām bija atradusies Teras dzimta.

Jēkaba karavāna bija milzīga: tā sastāvēja no kamie­ļiem, nastu nesējiem ēzeļiem, avīm, teķiem un kazām, kā arī,no divām sievām, divām piegulētājām un vienpadsmit Jēkaba dēliem, neskaitot lielu skaitu saimes ļaužu ar to ģimenēm. Tāpēc nebija viegli slepšus aiziet no Hāranas. Tomēr Lābans bēgšanu pamanīja tikai trešajā dienā. Cik vien iespējams žigli viņš sasauca savus dēlus un bruņotu kalpu priekšgalā dzinās pakaļ bēgļiem. Taču ceļā dievs viņam pavēlēja nedarīt pāri Jēkabam un nepieļaut asins izliešanu.

Vajātāji dzinās, pakaļ bēgļiem trīs dienas. Lābans pa­nāca viņus Gileādas augstienē, kur Jēkaba ļaudis pašlaik cēla teltis. Aizkaitinātais sievastēvs piegāja klāt bēglim, kurš viņu sagaidīja ar bruņotiem vīriem, un pārmetoši teica:

«Ko tu man esi darījis? Kāpēc tu esi mani pievīlis, ma­nas meitas aizvezdams kā kara gūsteknes? Kāpēc tu esi slepeni aizbēdzis, mani pievildams, un neesi man to pazi­ņojis; es tevi būtu pavadījis ar prieku un dziesmām, ar bungām un cītarām. Un tu neesi ļāvis man noskūpstīt manus bērnu bērnus un manas meitas. Tiešām, tu esi aplam darījis. Mana roka gan ir pietiekami stipra, lai tev ļaunu darītu, bet tavu tēvu dievs vakar runāja ar mani, sacīdams: Sargies ar Jēkabu runāt citu kā vienīgi labu. Bet tagad: Labi, tu esi ietin aizgājis tāpēc, ka tu ilgoda­mies ilgojies pēc sava tēva nama; bet kāpēc tu esi noza­dzis manu dievu?»

Jēkabs par to ļoti brīnījās, jo viņam par zādzību nekas nebija zifiāms. Viņš nosolījās zagli sodīt ar nāvi, ja tas tiks atklāts, un atļāva sievastēvam sīki pārmeklēt visu ap­metni. Lābans izvandīja Jēkaba, Leas un abu piegulētāju teltis, un beidzot devās uz Rāheles telti. Bet vainīgā žigli ieraka dievekļu tēlus kamieļu pakaišos un pati uztupās virsū. Lābanam nenāca ne prātā, ka tie varētu būt no­slēpti tik nepienācīgā vietā, un tā viņš arī nekā neatrada.

Tagad savukārt Jēkabs saskaitās uz sievastēvu, kurš tik naski bija dzinies viņam pakaļ un, pārmeklēdams apmetni, viņu pazemojis. Dusmās Jēkabs pieminēja visas pārestī­bas, ko no Lābana bija "pieredzējis savas kalpības div­desmit gados.

«Ko es esmu pārkāpis, ko es esmu nogrēkojis, ka tu man dzenies pakaļ?» viņš sarūgtināts sacīja. «Tu esi ap­taustījis visas manas lietas. Ko tu esi atradis no sava nama lietām? Liec to tagad manu un tavu brāļu priekšā, lai tie izšķir, kam taisnība. Divdesmit gadus es esmu bijis pie tevis; tavas avis un tavas kazas nav izmetušās, un tavu sīklopu aunus un āžus es neesmu apēdis. Saplosītos es tev neesmu atnesis atpakaļ, es esmu samaksājis, jo no manas rokas tu to atprasīji, vai nu dienā tas bija zudis vai naktī. Es esmu tā dzīvojis, ka karstums mani saēda dienā, bet aukstums naktī. Bet miegs bēga no manām acīm. Es tev divdesmit gadus esmu kalpojis, četrpadsmit gadus es esmu kalpojis par tavām abām meitām un sešus gadus par taviem sīklopiem; desmitām reižu tu manu algu es pārgrozījis. Ja nebūtu mana tēva Ābrahāma dievs un tas, ko Izāks bīstas, bijis ar mani, tad tagad tukšām ro­kām tu būtu mani atlaidis. Bet dievs ir redzējis manas bēdas un manu roku darbu un šonakt lietu izšķīris.»

Lābans turpināja tiepties, ka viss, ko Jēkabs paņēmis līdzi, patiesībā esot viņa, Lābana īpašums. Tomēr viņš uz savām tiesībām nepastāvot un neceļot iebildumus, ka znots pārceļas uz Kānaānu, lai gan, viņš teica:

«Sīs meitas ir manas meitas, šie bērni mani bērni, un šie sīklopi mani lopi; un viss, ko tu pārredzi, tas ir mans. Bet ko gan es darīšu šodien savām meitām un viņu bēr­niem, kurus tās dzemdējušas?»

Lābans Jēkabam piedāvāja izlīgt, un par samierināša­nās zīmi viņi Gileādas augstienē uzbēra pauguru no ap­kārtnē salasītajiem akmeņiem. Lābans šo pakalnu nosauca par Jegarsahadutu, bet J"ēkabs — par Galēdu. Un Lābans sacīja Jēkabam:

«Šī kaudze lai ir par liecību starp mani un tevi… Lie­cinieces ir šī kaudze un šis piemiņas akmens, ka es neiešu pāri pie tevis un tu nenāksi pāri pie manis, lai darītu ļaunu. Ābrahāma dievs un Nahora dievs lai ir soģis starp mums.»

Pēc kopīgi ieturēta azaida Lābans nomutēja meitas un mazbērnus, bet pēc tam ar saviem dēliem devās atceļā uz mājām.

JĒKABS CĪKSTAS AR DIEVU.

Jēkabs pārgāja Kanaanas robežas un uzcēla teltis kada vieta, kuru viņš nosauca par Mahanaimu (apmešanās vietu). No vietējiem iedzīvotājiem viņš uzzināja satraucošas vēstis par savu brāli Ezavu. Ezavs bija ap­meties pie Nāves jūras Seīras augstienē, ko dēvēja par «čukslaino», «kokiem apaugušo» kalnieni, un kļuvis par Edomas zemes valdnieku. Viņš nodarbojās galvenokārt ar medībām mežonīgajos "kalnu apvidos, bet neatsacījās arī no uzbrukumiem laupīšanas nolūkos, ja vien tāda iespēja atgadījās. Tāpēc ielejās dzīvojošo mierīgo kānaāniešu vidū viņam bija nelāga slava.

Dzirdētās vēstis nesolīja nekā laba, un Jēkabam sirds aiz bailēm sažņaudzās. Viņa sirdsapziņa taču nebija tīra, un bija pamats bīties, ka brālis nebūs aizmirsis pirms div­desmit gadiem- nodarītās pārestības. Jēkabs aizsūtīja pie Ezava vēstnešus ar lūgumu piedot viņam, bet, kad tie at­griezās un paziņoja, ka Ezavs steidzas šurp ar apbruņotu karavīru vienību, Jēkabu sagrāba šausmas un viņš griezās pie dieva ar šādiem vārdiem:

«Izglāb mani no mana brāļa rokas, no Ezava rokas, jo es bīstos viņu, ka tas nenāk un nenokauj mūs, mātes un viņu bērnus. Jo tu esi sacījis: Es darīdams darīšu labu tev un vairošu tavus pēcnācējus kā jūras smiltis, kuru ir tik daudz, ka tās nevar saskaitīt.»

Pēc tam Jēkabs darīja visu nepieciešamo, lai nodrošinā­tos pret iespējamo brāļa uzbrukumu. Ēzeļus, vēršus, ka­mieļus, avis un cilvēkus viņš sadalīja divās grupās un iz­vietoja tādā attālumā vienu no otras, lai vismaz viena no tām varētu bēgot glābties, jautrai uzbruktu.

Tajā pašā laikā viņš mēģināja Ezavu pielabināt ar bagā­tīgām dāvanām. .

«Es gribu remdināt viņa dusmas ar šo dāvanu, kas man iet pa priekšu,» Jēkabs prātoja, «un tikai pēc tam es gribu

pats rādīties viņa vaiga priekšā; varbūt viņš mani saņems draudzīgi.»

Sādā nolūkā Jēkabs no karavānas nošķīra divi simti kazu, divdesmit āžus, divi simti avju, divdesmit teķu, trīs­desmit kamieļus ar kumeļiem, četrdesmit govis, divdesmit buļļus, divdesmit ēzeļu mātes un desmit ēzelēnu. So mil­zīgo ganāmpulku viņš savukārt sadalīja trīs vienādās daļās un katru no tām izsūtīja atsevišķi pēc vienādām laika atstarpēm, lai brālis pakāpeniski noskaņotos viņam draudzīgā garā.

Nakti Jēkabs pavadīja apmetnē un tur piedzīvoja pavi­sam neparastu atgadījumu. Sapnī viņš redzēja, ka sīvā cīkstiņā saķēries ar pašu dievu.*

«Es tevi neatlaidīšu, iekams tu mani nesvētīsi!» Jēkabs apņēmīgi uzsauca dievam, it kā tas būtu viņa līdzinieks.

Viņš cīkstējās ar visiem spēkiem un galu galā piespieda dievu dot viņam svētību kā Izāka likumīgajam pēctecim. Dievs nopūlējās ar Jēkabu, līdz svīda gaismiņa, taču neva­rēja no stingrā tvēriena atbrīvoties un tāpēc aizskāra pre­tinieka ciskas kaulu, tā ka gūžas dzīsla tūdaļ nokalta. Atbrīvojies dievs Jēkabu svētīja un deva viņam pievārdu «Izraēls» («tas, kurš cīkstējies ar pašu dievu»).

No rīta pamodies, Jēkabs ievēroja, ka viena kāja viņam kliba. Taču garā viņš jutās spēcināts, jo nakts notikums izkliedēja šaubas un bažas, kas viņu kremta jau ilgus gadus. Netaisnīgā kārtā iegūtās tiesības uz pirmdzimtību dievs tagad ar savu svētību bija legalizējis, turklāt vēl nozīmējis viņu par ciltstēvu nākamām audzēm, kurām vajadzēja valdīt pār citiem cilvēkiem. Vietu, kur tas viss bija noticis, Jēkabs nosauca par Penuēlu, kas nozīmēja «dieva vaigs», bet izraēlieši, pieminot šo notikumu, tur­pmāk nekad ēdienā vairs nelietoja nogalināto dzīvnieku gūžas dzīslas.

SASTAPŠANĀS AR ĒZAVU.

Beidzot savu karavīru priekšgalā parādījās Ezavs. Bet Jēkabs, nerau­goties uz dieva svētību, vēl aizvien baidījās, ka viņu neievilina lamatās. Uzzinājis, ka brālis ir jau tuvu, Jēkabs satrauktā steigā sadalīja dzimtu trijās gru­pās. Pašā priekšā viņš izvirzīja abas piegulētājas ar viņu bērniem, pēc tam Leu ar tās pēcnācējiem, bet beigās at­stāja Rāheli ar Jāzepu, jo tie viņam bija vismīļāki.

Taču Jēkabs pārliecinājās, ka neviens viņa ļaudis neaiz­skar. Tad viņš iedrošinājās tuvoties brālim un vislielākā pazemībā paklanījās līdz pašai zemei. Izrādījās, ka Ezavs senās pārestības nodevis aizmirstībai. Dziļā sirsnībā viņš apskāva Jēkabu un aiz liela prieka apraudājās. Ieraudzījis sieviešu un bērnu varzu, Ēzavs nevarēja apvaldīt izbrīnu un jautāja, vai viss šis bars patiešām ir brāļa ģimenes locekļi.

«Tie mani bērni, ar kuriem dievs ir svētījis tavu kalpu,» Jēkabs paskaidroja.

Tad arī piegulētajās ar bērniem un kalpones pienāca tuvāk un paklanījās. Ezavs tikai tagad ievēroja milzīgos ganāmpulkus, kurus dzina Jēkabam pa priekšu.

«Kas tas tev par pulku, ko es esmu sastapis?» viņš jau­tāja, bet, kad Jēkabs steidzās atbildēt, ka tie domāti vi­ņam, Ezavs ilgi negribēja dzirdēt ne par kādām dāvanām. Bagātīgās veltes viņš "pieņēma tikai tad, kad Jēkabs neat­laidās, un savukārt ielūdza brāli savā kalnu mītnē, iero­sinādams tālāko ceļu iet kopā. Taču Jēkabs vēl aizvien neuzticējās Ezavam. Šķietami viņš it kā pieņēma ielū­gumu, tikai atrunājās, ka nevarēšot ceļu veikt kopīgi, jo viņš virzoties ļoti lēni un bieži apstājoties ilgākai atpūtai, lai nenogurdinātu dzīvniekus un tādā kārtā neļautu sa­mazināties ganāmpulkiem. Tomēr Jēkabs apsolījās iet nopakaļ brālim un ierasties ciemos viņa mājās Seīras augstienē.

KĀ JĒKABA DĒLI ATRIEBĀS PAR SAVU MĀSU.

Jēkabs tikai nogaidīja, līdz Ezavs pazūd apvāršņa pamalē Edomas virzienā, un tad nekavējoties no­griezās sāņus. Steigšus viņš pa braslu pārgāja pāri Jordānai un apstājās Sihemas pilsētas tuvumā. Turie­nes ķēniņš Hamors atļāva Jēkabam apmesties savā valstī uz pastāvīgu dzīvi, un tad Jēkabs nopirka tur zemes gabalu un uzcēla teltis.

Taču drīz vien atgadījās satricinošs notikums, kurš Jē­kaba nodomiem pārvilka svītru. Vietējā valdnieka vecākais dēls Sihems kādu dienu nolaupīja Jēkaba meitu Dīnu, kura bija izgājusi, lai paskatītos uz šajā apkaimē dzīvo­jošām meitenēm, un izvaroja viņu. Tomēr jaunais princis nebija tāds neģēlis, kā varētu domāt, jo viņš kvēli samī­lējās savā upurī un bija gatavs meiteni apprecēt. Kopā ar savu tēvu viņš nekavējoties steidzās pie Jēkaba, lai lūgtu Dīnas roku. Jēkaba dēli tobrīd strādāja tīrumā, bet, at­griezušies mājās un uzzinājuši par valdnieka dēla izrīcību, iedegās briesmīgās dusmās. Māsas aizvešana tolaik tika uzskatīta par neiedomājamu apvainojumu, kuru pēc tuk­sneša parašām varēja nomazgāt tikai ar asinīm. Teras dēli bija lepni, brīvību mīloši gani. Viņi nesaprata pilsē­tas iedzīvotājus, kuriem pašcieņa, goda sajūta un cilts kopība vairs nebija tādā cenā. Redzēdams Jēkaba dēlus tik saniknotus, ķēniņš Hamors nobažījās un sāka runāties jau pat padevīgā balsī.

«Sihems, mans dēls, ir savu sirdi piesējis pie jūsu mei­tas,» viņš teica. «Dodiet to viņam par sievu. Saradojieties ar mums; jūsu meitas dodiet mums, mūsu meitas ņemiet jūs. Dzīvojiet ar mums. Zeme, kas jūsu priekšā, ir .atvērta; dzīvojiet tanī, staigājiet apkārt un apmetieties tajā.»

Bet satriektais Sihems no savas puses piebilda:

«Kaut es atrastu žēlastību jūsu acīs! Ko jūs no manis prasīsiet, to es došu. Lai cik lielu atpirkšanas maksu un cik daudz dāvanu jūs prasītu no manis, es tās došu, kā jūs sacīsiet man, tikai dodiet jaunavu man par sievu.»

Cik maz gan ķēniņš Hamors pazina ebreju ganus, ja viņš tiem piedāvāja apvienoties ar viņu vienā tautā! Jē­kabs un viņa dēli tieši no tā baidījās kā no uguns. Viņi negribēja ieplūst vietējā, tiem svešā ticībā un cilvēku rasē. Par cilts asins tīrību viņi tik ļoti rūpējās, ka lūkoties sie­vas devās tālajā ceļā uz Hāranu, bet dēlus, kuri bija ap­precējušies ar svešas rases sievietēm, nicināja kā atkri­tējus.

Jēkaba dēli izvirzīja noteikumu, kurš, viņuprāt, ķēniņam Hamoram nekādā ziņā nebija pieņemams. Un proti, viņi pieprasīja, lai pats ķēniņš, tāpat kā viņa dēli un visi viņa tautas vīrieši, ļautu sevi apgraizīt.

«Mēs nevaram to pielaist, ka dodam savu māsu vīram, kas neapgraizīts, jo tas mums ir apkaunojums,» viņi ap­galvoja. «Tikai ar vienu noteikumu mēs to varam darīt, ka jūs kļūtu tā kā mēs, apgraizīdami visus vīriešus. Tad mēs dotu savas meitas jums un ņemtu jūsu meitas, un mēs dzīvotu ar jums un būtu viena tauta. Bet, ja jūs nepaklau­sīsiet mums un neliksiet apgraizīties, tad mēs paņemsim savu jaunavu un aiziesim.»

Nav izsakāms viņu pārsteigums, kad ķēniņš pieņema arī šo noteikumu. Patiesi,, lielai vajadzēja būt Sihema mīlai pret Dīnu! Taču izrādījās, ka ķēniņam bija arī savi slēpti, visai lietišķi aprēķini. Jo, pārliecinot savus pavalst­

niekus, lai tie piekristu vispārējam apgraizīšanās rituālam, viņš, starp citu, pūlējās viņiem ieskaidrot:

«Sie vīri tur labu prātu uz mums, atļaujiet tiem šinī zemē dzīvot un to pārstaigāt, jo zeme ir diezgan plaša viņu priekšā; mēs ņemsim viņu meitas sev par sievām un dosim savas meitas viņiem. Bet tikai tad viņi ir ar mieru dzīvot ar mums un kļūt par vienu tautu, ja katrs vīrietis, gluži tāpat kā tas ir pie viņiem, tiktu apgraizīts. Viņu ganām­pulki, viņu īpašumi un visi viņu kustoņi, vai tie nepiederēs mums? Izdabāsim viņu prātam, lai tie dzīvo ar mums!»

Rādījās jau, ka ķilda tiks nokārtota miera ceļā. Sihemas pilsētas un tās apkaimes vīrieši tika apgraizīti. Bet tre­šajā dienā, kad tie visi vēl nesadzijušo brūču dēļ nevarīgi gulēja mājās, brāļi Simeons un Levijs sapulcināja savus ļaudis, apkāva visus Sihemas vīriešus līdz pēdējam vīram un aizveda savu māsu Dīnu no pils, bet pārējie brāļi tajā pašā laikā izpostīja pilsētas apkaimi, aizveda gūstā sie­vietes ar bērniem, kā arī aizdzina ganāmpulkus.

Jēkabs par šo sazvērestību neko nezināja, tāpēc dēlu asiņainās izdarības viņu gauži apbēdināja. Ataicinājis pie sevis Simeonu un Leviju, viņš tiem rūgti pārmeta:

«Jūs grūžat mani postā, padarīdami mani ienīstu Šīs zemes kānaānie'šu un ferisiešu starpā. Cik liels mūsu skaits? Tiklīdz tie sapulcējas pret mani, tie mani var sa­sist. Un es un mans nams būsim izdeldēti.»

JĒKABS BETELE UN MAMRE.

No Sihemas pēc iespējas ātrāk bija jāaiziet, iekams kaimiņu tautas nav atguvušās no pārsteiguma un pieprasījušas atbildi par nodevīgo asins izliešanu. Kad iestājās nakts, Jēkabam parādījās dievs un teica viņam:

«Celies, ej uz Bēteli un paliec tur,"un taisi tur altāri - dievam, kas tev parādījās, kad .tu bēgi no sava brāļa Ezava.»

Jau rīta agrumā Jēkabs sapulcināja savus ļaudis, lai tie šķīstītos no grēkiem un atsacītos no jebkādas elku kalpības.

«Atmetiet svešos dievus, kādi vēl jūsu vidū,» viņš sku­bināja, «šķīstieties un mainiet savas drēbes. Tad celsimies un noiesim uz Bēteli, un es tur uzcelšu altāri tam dievam, kas mani paklausījis manās posta dienās un kas bija ar mani ceļa, ko esmu nostaigājis.»

Dažādus no Mezopotāmijas atvestos aplamas ticības priekšmetus, piemēram, mājas dievekļu tēlus un ausīs nēsājamus auskarveida amuletus, apraka Sihemas tuvumā zem liela ozola par zīmi jaunai derībai ar Ābrahāma dievu.

Ķad Jēkabs ar saviem ļaudīm devās ceļā, apkārtējo pil­sētu iedzīvotājus sagrāba lielas izbailes, tādēļ aizgājējus neviens nevajāja. Nonācis Bētelē, Jēkabs uzcēla dievam altāri un nosauca šo vietu par Elbēteli, jo tur viņam bija parādījies dievs, kad viņš bēga no sava brāļa. Pateikda­mies dievam par līdzšinējo gādību, Jēkabs tam upurēja dzīvniekus un eļļu. Tad dievs viņam parādījās vēlreiz, atkal apstiprināja Jēkaba jauno vārdu «Izraēls» un bei­dzot pavēstīja:

«Es esmu visspēcīgais dievs; augļojies un vairojies. Tauta, jā, pat tautu kopa lai ceļas no tevis, un ķēniņi nāks no taviem gurniem. Un to zemi, ko es biju devis Ābrahāmam un Izākam, tev ēs to došu, un taviem pēc­nācējiem pēc tevis es došu šo zemi.»

Bet, kad viņi bija aizgājuši no Bēteles ceļa uz Efratu, vēlāko Betlēmi, Rāhelei uznāca dzemdību sāpes, un, dzem­dējusi Jēkabam dēlu, viņa radībās nomira. Tā kā viņai bija jāizcieš lielas mokas, tad Rāhele pirms miršanas deva bērnam vārdu «Ben-oni», kas nozīmē «mocību dēls», bet Jēkabs, kurš bija ļoti iepriecināts par divpadsmitā dēla ierašanos pasaulē, viņa vārdu izmainīja par «Beniamin» — «labējās rokas dēls».

Acīmredzot bija lemts, ka Jēkabs Kānaānas zemē vairs nepazīs miera. Kad viņš uzturējās Migdal-Edaras tuvumā, atgadījās, ka viņa paša dēls Rūbens ielaidās neatļautos mīlas sakaros ar sava tēva piegulētāju Bilhu. Sīs jaunās likstas satriektais Jēkabs pārcēlās uz Mamri, kur sirmais tēvs Izāks ar ilgošanos gaidīja viņu atgriežamies. Ap­kampis sen neredzēto dēlu un gana nopriecājies par viņa pārnākšanu, Izāks mira simts astoņdesmit gadu vecumā. Tēva bērēs ieradās arī Ezavs, un abi brāļi vislabākajā saticībā apbedīja tēvu Makpelas dzimtas kapenēs, kur jau atdusējās Ābrahāms un Sāra.

PATIESĪBA UN TEIKSMAS PAR PATRIARHIEM

Mēs jau zinām, ka Bībeles teksti pašreizējā variantā radu­šies samērā vēlu, tikai pēc ebreju atgriešanās no Bābeles gūsta, tātad laika posmā starp 6. un 4. gadsimtu pirms m. ē. Galīgo variantu uzrakstījuši priesteri. Viņu nolūks bija pa­mācīt, nevis rakstīt tautas vēsturi. Vēsture viņu izpratnē bija Instruments, kuru izmantoja dievs, lai pasludinātu savu gribu, sodītu un atalgotu. Atbilstoši šiem reliģiskajiem un pedago­ģiskajiem principiem viņi izmainīja tradicionālo vēsturisko mantojumu, atmezdami visu, kas bija pretrunā ar tiem, un reliģiskas domas skaidrākam izcēlumam pat papildinādami to ar pašu izdomātiem stāstījumiem. Tos Bībeles tēlus, kas, viņu­prāt, bija paklausīgi dieva gribai, priesteri cildināja, bet personāžus, kuri šāda vai tāda iemesla pēc bija nonākuši ar to konfliktā, attēloja kā grēciniekus, pār kuriem nācis pelnīts Jahves sods.

Nevar būt nekādu šaubu, ka priesteri nebija oriģināi- autori, bet tikai senāku nostāstu sakopotāji un apstrādātāji. Bībeles tekstu analīze rāda, ka tajos jāizšķir trīs dažādi no- slāņojumi. Visvecākā Bībeles daļa uzrakstīta 9. gadsimtā pirms m. ē. Šo tekstu raksturīgā iezīme ir tā, ka nezināmie autori dieva apzīmēšanai lieto vārdu Elohims. Turpretī jaunā­kajās daļās, kas radušās 8. gadsimtā pirms m. ē., tiek lietots jau Jahves vārds. 7. gadsimtā pirms m. ē. abas daļas apvie­notas un tik lielā mērā sajauktas, ka tekstos sastopam pa­mīšus gan Elohima, gan Jahves vārdu.* Vēlāk šis apvienotais variants vairākkārt pārrakstīts un katru reizi no jauna gro­zīts. Galīgais variants tad arī noderējis priesteriem par pa­matu stāstījumu sastādīšanai tādā veidā, kādā tie uzņemti Bībelē.

Bībeles tekstu kritiskā analīzē un atsevišķu tās daļu hrono­loģijas noskaidrošanā milzīgi nopelni ir vācu zinātniekam Jū­lijam Velhauzenam. Pēc ilgiem un rūpīgiem Bībeles tekstu pētījumiem viņš nonāca pie atziņas, ka Bībelē attēlotā ebreju vēsture uzrakstīta daudz vēlākā laikā un tāpēc no­stāsti par patriarhiem, par Mozu un pat par soģiem jāpie­skaita pie samērā jaunām teiksmām. Velhauzena skola trium­fēja gadu trīsdesmit, un tai vēl tagad ir piekritēji, taču zi­nātne kopš tiem laikiem pavirzījusies uz priekšu un lielie arheoloģiskie atklājumi liek izdarīt korektīvas Velhauzena secinājumos. Milzīgās Babilonijas arhīvu bagātības, kas at­klātas tādās pilsētās kā Ninīve, izrakumi Palestīnas pilsētās, kuras minētas nostāstos par patriarhiem, kā arī šeit izdarīto atradumu konfrontācija ar Bībeles tekstiem ļāva neapšau­bāmi konstatēt, ka vēstures mantojums, uz kura balstījās priesteri 6. gadsimtā pirms m. ē., ir daudz vecāks, nekā do­māja Velhauzens.

Šis mantojums ebreju tautā mutvārdos tika saglabāts no paaudzes paaudzē. Pateicoties to folkloristiskajam raksturam, ap patiesiem vēstures notikumiem sakrājusies tāda teiksmu, līdzību, leģendu, anekdošu un drastisku nostāstu gūzma, ka šodien jau grūti atšķirt patiesību no izdomas. Jahves un Mo­zus likumiem uzticīgie priesteri kompilatori nekautrēdamies pārstrādāja tautas garamantas, lai tās pielāgotu savām reli­ģiskajām tēzēm, taču viņu pamācību pamatmetos saglabājās senie tautas nostāsti, kuros izpaudās ebreju radošā iztēle, viņu mentalitāte, ieražas un ilgas. Priesteru nevērības pēc Bībeles tekstos vietumis saglabājušies norādījumi uz to seno izcelsmi. Tā, piemēram, 1. Mozus grāmatā atrodamas neap­šaubāmas politeisma un fetišisma paliekas, bet stāstījumos par patriarhiem sastopamies ar Mezopotāmijai īpatnējām ierašām un mītiem.

Pēc Ninīves un Ugaritas drupās atrasto ķīļraksta plāksnīšu atšifrēšanas mēs uzzinājām, ka nostāsti par Ādamu un levy, Bābeles torni un grēku plūdiem lielākā vai mazākā mērā aizgūti no šumeru un babiloniešu mītiem, bet dažas Bībelē aprakstītās ierašas izveidojušās mezopotāmiešu sabiedriskajā iekārtā un daļēji pat tikušas kodificētas Hamurapi likumos. Ar vārdu sakot, dažu Bībeles nostāstu izcelsme sakņojas ļoti senā pagātnē.

Ilgu laiku domāja, ka tautas garamantas saglabātas tikai mutvārdos. Taču pēc angļu arheologa Flindersa Petrija atklā­jumiem 1905. gadā radās doma, ka visvecāko Bībeies no­stāstu autoru rīcībā varējuši būt arī kaut kādi rakstu avoti. Sinaja kalna vara un malahīta raktuvēs Petrijs atrada klints sienā iegravētu alfabētisku rakstu, kas bija radies 15. gad­simtā pirms m. ē. Sī rakstība pilnīgi vēl nav atšifrēta, taču zināms, ka tā sastāv no 32 rakstu zīmēm un satur kādas semītu valodas tekstus. Uzrakstus droši vien klintīs iekaluši izraēliešu tautības vergi, kurus ēģiptieši bija nosūtījuši spaidu darbos uz raktuvēm. Tāpēc nav izslēgts, ka ebreji savus dokumentus rakstījuši jau otrajā gadu tūkstotī pirms m. ē. Jā­ņem taču vērā, ka Feniķija, kas atradās turpat kaimiņos Kānaānai, bija alfabētiskā raksta dzimtene. Turklāt starp dokumentiem, kas iegūti Elamarnā un radušies 14. gadsimtā pirms m. ē., ir bagātīga sarakste starp Kānaānu un Ēģipti. Šie visi fakti ļauj secināt, ka, ja ne agrāk, tad katrā ziņā Mo­zus laikā izraēlieši ir izmantojuši rakstību.

Bet kāpēc tad Palestīnā izdarītie izrakumi ir tik pārstei­dzoši nabadzīgi ar rakstu pieminekļiem? Ēģiptē un Mezopo- tāmijā taču atrasti milzīgi arhīvi, kuri visos sīkumos ataino šo zemju vēsturi, bet Palestīnā atrasts tikai neliels daudzums rak­stītu dokumentu, piemēram, slavenais Gezeras kodekss no 10. gadsimta pirms m. ē., Hiskijas ieraksti no 8. gadsimta, kā arī Lahišas vēstules no 6. gadsimta. Atbilde ir pavisam vienkārša. Palestīnā rakstīja ar tušu uz trauslām māla plāk­snēm, turpretim Mezopotāmijā ķīļrakstus ar irbuli iegra­vēja biezās apdedzinātās plāksnītēs. Valgajā Palestīnas kli­matā māla plāksnes ātri sadrupa, bet, ja tās arī brīnumainā kārtā saglabājās līdz mūsu dienām, tad tuša tik lielā mērā izdzisusi, ka uzraksti kļuvuši nesalasāmi. 1960. gadā arheo­logi atrada neparasti labi saglabājušos vēstuli, kas bija rak­stīta 7. gadsimtā pirms m. ē. uz māla plāksnes. Šajā kādam augstmanim sūtītajā vēstulē izraēliešu zemnieks sūdzējās par nodokļu piedzinēju, kurš viņam it kā par nesamaksātu no­devu atņēmis apmetni. Šai vēstulei ir liela zinātniska nozīme, jo tā liecina, ka Palestīnā rakstība izmantota, pat ikdienas sa­dzīves lietas kārtojot.

Ka Bībeles nostāsti ir visai seni, liecina arī to satura ana­līze. Ābrahāma dzīves veids Kānaānā ir raksturīgs klejojo­šām ganu ciltīm. Noteiktos gadalaikos patriarhs apmetās pie pilsētu mūriem, kur savas preces — pienu, vilnu un ādas — apmainīja pret vietējo amatnieku izstrādājumiem. Viņa ap­metni veidoja aplī izvietotas teltis. Pie tām sēdēja sievietes un, vilnu vērpdamas, dziedāja savas mezopotāmiešu dzies­mas. Patriarha lielā telts atradās apmetnes vidū, un tajā sa­pulcējas dzimtas vecākie. Ābrahāms tur izrīkoja kalpus un ganus, kā arī izšķīra strīdus un pieņēma ciemiņus.

Tie bija skarbi un vēl maz civilizēti laiki. Ebreju vidū val­dīja asinsatriebības ierašas, pēc kurām vajadzēja maksāt «aci pret aci», «zobu pret zobu». Asiņainie notikumi sakarā ar Dīnas nolaupīšanu droši vien nebija nekāda retā parādība, lai gan Jēkaba sašutums par dēlu izrīcību liecina, ka senās parašas jau tolaik bija sākušas zaudēt savu bargumu.

Uz Bībeles nostāstu vecumu norāda tāpat sabiedrisko at­tiecību pakāpeniskais izmaiņas process, kāds izsekojams Bī­beles tekstos. Ābrahāma ģintī vēl redzama tipiski patriarhālā iekārta, bet jau tolaik sākusies skaidri manāma šķiriska noda­līšanās. Ābrahāms ir bagātnieks, kuram pieder vergi; no pā­rējiem cilts locekļiem viņu atdala bezdibenis, kuru Ābra­hāms pūlas legalizēt, piešķirdams sev un savai sievai dižcil­tīgākus vārdus.

Tāpat mēs redzam, ka ebreji soli pa solim no klejotāju dzīves pāriet uz vienā vietā apmetušos zemkopju dzīves veidu. Ābrahāms ir tipisks bukoliskā vienkāršībā dzīvojošs beduīnu šeihs. Viņš pats personīgi nokauj teļu, lai pacie­nātu trīs noslēpumainos ceļavīrus, un kā dzērienu pasniedz viesiem pienu. īzāks turpretim nopērk zemi, sekmīgi nodar­bojas ar laukkopību un nedzer vairs pienu, bet gan vīnu. Bet Jēkabs ar savām labajām un sliktajām īpašībām ir jau ar pastāvīgu dzīves vietu saistītas, gandrīz vai pilsētnieciskas vides produkts.

Viss šis evolūcijas process, kas tik izteiksmīgi iezīmēts se­cīgajos Bībeles nostāstos, pilnīgi saskan ar to, ko mūsdienu zinātnei izdevies noskaidrot par sabiedriskās iekārtas agrīna­jām attīstības fāzēm.

No Bībeles tekstiem varam secināt, ka Ābrahāms kļuva par monoteisma piekritēju. Pateicoties Bībeles dažādo tekstu no- slāņojumu rūpīgai izpētei, mēs šodien varam nosacīt, kādā mērā šis fakts pierakstāms tiem izskaistinājumiem, kādus iz­darījuši priesteri 6. gadsimtā pirms m. ē. Mēs zinām, ka ebreju tauta vēlākos gadsimtos vairākkārt pievērsusies kā- naāniešu dievu kultam un ka pravieši savās kvēlajās runās par to viņus bargi nosodījuši. Drīzāk gan jāpieņem, ka patriarhu laikā mēs sastopamies ne tik daudz ar tīru mono- teismu kā henoteismu, t. i., ar tādu ticību, kad atzīst gan daudzus dievus, bet godināms ir tikai tas no viņiem, kurš rūpējas par cilts likteņiem. Ābrahāma dievam nav univer­sālu iezīmju, tas ir tipisks cilts dievs, kurš gādā vienīgi par sa­vas izredzētās tautas nākamību un labklājību.

5ā dieva koncepcija vēl ir ļoti primitīva. Viņš izturas gluži kā cilvēks, iejaucas zemes dzīvē, strīdas ar Ābrahāmu un pat atzīst morāli visai apšaubāmās Ābrahāma viltīgās izda­rības. Jēkabs cīkstas ar dievu cauru nakti un piespiež to le­galizēt savas pirmdzimtā tiesības, kas ar viltu atņemtas Ēzavam.

Pēc ebreju atgriešanās no Bābeles gūsta, kad praviešu ietekmē monoteisms bija galīgi izkristalizējies un ētiski pa­dziļinājies, tāda reliģiska koncepcija jau kļuva par anahro­nismu. 5o naivo un primitīvo reliģisko priekšstatu ietilpinā- šana Bībelē izskaidrojama tikai ar to apstākli, ka tekstu ap­strādājošie priesteri tos pārņēmuši kopā ar senajiem tautas nostāstiem, uz kuriem viņi balstījās savā darbā.

Bībeles nostāstos mūs jo sevišķi pārsteidz patriarhu plas­tiskais un sulīgais raksturojums. Katrs tēls te ir vienreizējs, individualizēts un izzīmēts ar apbrīnojamu reālisma izjūtu. Cik ļoti savstarpēji atšķiras Ābrahāms, Lats, īzāks vai Jēkabs! Cik pārliecinošas savā sievišķīgumā ir Sāra, Rebeka, Rāhele vai nelaimīgā Hagāra! Un Ēzavs, šis ģimenes sāpju bērns, kurš labprāt klaiņojis apkārt, mīlējis medības un nicinājis lauku darbus! Viņš ir straujš, ātri saskaišas, taču reizē ar to ir labsirdīgs un nepiemin ļaunu. Ļoti zīmīgs ir takts, ka Bī­belē par viņu runāts ar acīm redzamām simpātijām. Pat īzāks, kuram dēla dēļ bija ne mazums raižu, tam sevišķi pie­ķēries. Nav iespējams atvairīt iespaidu, ka Ezava personā ebreju tauta pauda tās zemapziņā aizvien iemītošo nostal­ģiju pēc vecajiem, labajiem laikiem, kad tās senči bija brīva, apkārtklejojoša ganu tauta.

Viss, ko mēs lasām par patriarhiem, ir ārkārtīgi interesants, bagāts ar dramatiskām situācijām, ietver sevī daudz saistošu piedzīvojumu un neparastu nostāstu. Sājos nostāstos redzams pilnestīgs cilvēks, kas mums tuvs ar saviem tikumiem, netiku­miem un konfliktiem. Tā ir gluži kā sirmā pagātnē pulsējošas dzīves palieka, kura brīnišķīgā kārtā saglabājusies laikmetu vētrainajos griežos un tagad ļauj mums jo dziļi ieskatīties vispārcilvēciskās un nepārejošās seno laiku vērtībās.

Bībeles nostāstiem par patriarhiem piemīt visas tautas teik­smām raksturīgās īpašības, un tie tēlaini atsedz ebreju seno paaudžu mentalitāti. Nav grūti iztēloties tālaika ganus sēžam pie ugunskura un cits citam stāstām jocīgus atgadījumus un notikumus no senču dzīves: kā Ābrahāms apšmaucis faraonu, kā īzāka sūtītais precinieks pie akas saticis Rebeku, kā viltī­gais Jēkabs brālim izmānījis pirmdzimtā tiesības, bet pēc tam noplicinājis Lābanu tīri nabagu, kā Lea un Rāhele sa- centušās dēlu dzemdēšanā.

Tur tērzēja vienkārši, intelektuāli neizkopti ļaudis, kurus sajūsmināja tautas varoņu stiķi un niķi. Viņi labi izjuta savu nostāstu dzejisko pievilcību, bet priekštečiem piedēvēto izdarību morālajā novērtējumā dažkārt nošāva greizi. Ganu cilšu dzīve bija grūta un briesmu pilna; lai varētu paglāb­ties nemitīgo karu un briesmu darbu barbariskajā laikmetā, sirdsapziņas jautājumos neviens nedrīkstēja būt pārlieku de­likāts.

Savos stāstījumos ganu ciltis ļāva vaļu neiegrožotai iz­tēlei. Cilts sentēvi — patriarhi šajos nostāstos dzīvo neie­domājami garu mūžu un viņiem ir milzīgs skaits pēcnācēju. Sāra vēl vecumdienās ar savu skaistumu savaldzina ķēniņus. Dievs un eņģeļi iejaucas cilvēku dzīvē, lai pavērstu stāstī­juma fabulu vajadzīgā virzienā vai atrisinātu dramatiskas situācijas, no kurām citādi nav izejas. Sai augstāko spēku intervencei bieži vien piemīt pasakains burvīgums. Atcerē­simies aizkustinošās ainas tuksnesī, kad eņģelis izdzītajai Hagārai liek atgriezties mājās un viņu ar Ismaēlu paglābj no nāves.

Ir pilnīgi neiespējami, ka visas šīs detaļas un sīkumus, kas tik precīzi uzbur sendienu ainavas, būtu varējuši izdo­māt 6. gadsimtā pirms m. ē. dzīvojušie priesteri, kad sa­biedriskās dzīves apstākļi un parašas bija pavisam citādas. Tas nebūtu pa spēkam pat izcilam rakstniekam. Pārveido­dami senos tekstus, priesteri gan ienesa tajos zināmus anahronismus, taču šādu misēkļu ir samērā nedaudz. Ja viņi apgalvo, ka patriarhiem piederējuši kamieļi, tad tas noticis tāpēc, ka priesteru dzīves laikā kamieļus varēja sa­stapt diendienā. Bet tikai samērā nesen atklāts, ka kamieļi cilvēka kalpībā parādījušies ne agrāk kā 12. gadsimta pirms m. ē., tātad vairākus gadsimtus vēlāk. Mums nav iemesla šaubīties, ka priesteri zināja ļoti senus tautas no­stāstus, kas varbūt bija saglabājušies pat rakstveidā, un ka viņi tos visumā nepārgrozītus iekļāvuši savās kompilācijās. Tāpēc šie nostāsti ir autentiski un pasniegti precīzi tādā veidā, kā tos bija saglabājusi senā tradīcija.

Taču ar to nepavisam nav sacīts, ka tie zinātnieki, kuri ap­šauba, vai patriarhi vēsturiski maz eksistējuši, šādus uzska- fus izvirzītu gluži bez jebkāda pamata. Senebreju ciltīm, protams, bija savi vadoņi, taču nav zināms, vai tos var iden­tificēt ar Bībeles nostāstu Ābrahāmu, īzāku un Jēkabu. Un vēl ļaunāk tas, ka; uzkrājoties arvien jaunām arheoloģiskām atziņām, šis jautājums drīzāk sarežģījas, nekā noskaidrojas. Pamēģināsim īsumā palūkoties, ko zinātne šajā jomā jau pa­guvusi izdibināt.

Telelamarnā Ēģiptē atrasts trīs simti ķīļraksta plāksnīšu, kas radušās 15. gadsimtā pirms m. ē. Tās ir vēstules, ko sī­riešu un palestīniešu valdnieki rakstījuši faraoniem Amenho- tepam III un Ehnatonam. Kādā vēstulē Palestīnas valdnieks ziņo, ka viņa valstī parādījušās abiru ciltis, kas atnākušas no Mezopotāmijas. Bībeles pētnieki domā, ka zem abiru nosau­kuma slēpjas ebreju ciltis.

Sensacionālu atklājumu paveica franču arheologs Andrē Paro. Ceļa malā no Mosulas uz Damasku paceļas pakalns, ko arābi sauc par Telhariri. Rokot kapu, tur tika atrasta statuete, kuras dīvainais stils liecina par tās piederību kādai nezinā­mai kultūrai.

Izdzirdējis par atradumu, uz turieni 1934. gadā aizsteidzās Paro un uzsāka sistemātiskus izrakumu darbus. Jau pirmajās dienās gruvešos atrada figūriņu, kurā bija attēlots bārdains vīrietis it kā ar lūgsnā saliktām rokām. Pamatnē iegravētais ķīļraksts skanēja: «Es esmu Lami Mari, Mari valsts vald­nieks …»

Satraukums bija milzīgs. Par Mari valsts pastāvēšanu bija zināms, taču neviens nevarēja pasacīt, kur atradusies tās te­ritorija. 17. gadsimtā pirms m. ē. šo valsti bija ieņēmis Ba­bilonijas karaspēks un pilnīgi izpostījis tās galvaspilsētu, tā ka pāri nepalika nekādu pēdu. Paro tālākie meklējumi ga­līgi apstiprināja, ka zem uzkalna atrodas Mari galvaspilsētas drupas. Tika atrakta svētnīca, privātas mājas, nocietinājumu mūri, zikurāts un par visām lietām valdnieka pils no trešās tūkstošgades pirms mūsu ēras. Tajā atradās 260 istabas un zāles. Tur bija virtuves, pirtis ar vannām, troņa zāle, kā arī dievietei Ištarai veltīta kapela. Visur bija redzamas uguns­grēka, kā arī tīšu postījumu pēdas, kas nekļūdīgi liecināja par babiloniešu iebrukumu.

Taču vissvarīgākais atradums bija ķēniņa arhīvs, kas sa­stāvēja no 33 600 ķīļraksta plāksnītēm. No tām mēs, starp citu, uzzinājām, ka Mari iedzīvotāji piederējuši pie amt>- riešu ciltīm. Valsts sastāvā bija ietilpusi arī Hāranas pilsēta un tieši tajā laika posmā, kad tur ieradušies Teras ļaudis.

Kad sāka atšifrēt Mari valsts hronikas, ierēdņu ziņojumus un saraksti, atklājās kaut kas augstākā mērā pārsteidzošs. Dokumentos minēto Nahuras, Turas, Sarūgi un Peligas pil­sētu nosaukumi apbrīnojamā kārtā atgādina Ābrahāma ra­dinieku Nahora, Teras, Seruga un Pelega vārdus. Turklāt ta­jos vēl pieminētas Abam-rama, Jakob-ela un pat Benjamīna ciltis, kuras parādījušās robežu tuvumā un nedodot miera valsts iedzīvotājiem. Nevarēja būt nekādu šaubu, ka cilšu nosaukumi cieši saistīti ar Ābrahāmu, viņa mazdēlu Jēkabu un Jēkaba jaunāko dēlu Benjamīnu. Pie reizes der atgādi­nāt, ka Bībelē kā Nahora sievastēvs minēts Hārans, tātad arī šajā gadījumā notikusi pārsteidzoša personas vārda identifi­cēšana ar pilsētas nosaukumu.

Šā vienreizējā atklājuma rezultātā rodas secinājums, ka patriarhu vārdi patiesībā ir cilšu vai arī šo cilšu nodibināto vai iekaroto pilsētu nosaukumi. Tādā gadījumā Ābrahāms patiesībā būtu kādas uz Kānaānu izceļojušas ebreju cilts mi­toloģiska personifikācija un viņa tēlā tautas atmiņa būtu fokusējusi visas tās likteņa pārvērtības, kādas cilts pieredzē­jusi pārceļojuma laikā uz jauno apmešanās vietu.

Mari ķīļraksta plāksnīšu lingvistiskā analīze turklāt pierā­dīja, ka senie ebreji bijuši tuvu rada amoriešiem un pat vei­dojumi vienu no šīs cilts etniskiem nozarojumiem. Tas viņu pārvietošanos ievirza daudz plašākā vēsturiskā perspektīvā. Sirmā senatnē no Persijas līča ziemeļu virzienā migrēja se­mītu tautas, ko pazina zem amoriešu vārda. Neapturamā straumē tās devās augšup gar Eifratu, iznīcinādamas šumeru valstiņas un pārplūdinādamas gandrīz vai visu Mezopotā- miju. Uz iekaroto valstiņu drupām amorieši dibināja savas valstiskas organizācijas. Starp tām nekad nebija saticības, līdz beidzot tās vienā lielā valstī apvienoja amoriešu izci­lākais valdnieks Hamurapi. Šajā amoriešu tautu staigāšanā neapšaubāmi piedalījušās arī ebreju ciltis. Tas izsecināms no fakta, ka vispirms tās dzīvojušas Orā, tad pārcēlušās uz Hāranu, kur, kā mēs zinām no Mari galvaspilsētā atrastajām ķīļraksta plāksnītēm, tolaik dzīvojuši amorieši.

Vēlāk no ziemeļiem Mezopotāmijā ielauzās nesemītu tau­tas. No savām dzīves vietām izspiestās semītu ciltis atkāpās dienvidrietumu virzienā. Šīs jaunās migrācijas laikā amo­riešu ciltis ieņēma Sīriju, bet moābieši, amonieši un ēdo- mieši apmetās Kānaānas rietumu un dienvidu apvidos. Ne­daudz vēlāk viņiem sekoja Ābrahāma cilts ļaudis, pie kam, kā tas no Bībeles redzams, viņus uz šo pārvietošanos bija

paskubinājuši arī kaut kādi reliģiska rakstura konflikti. Mig­lainas atceres par šiem notikumiem ebreju cilšu atmiņā sa­glabājušās teiksmu un dažādu nostāstu veidā, kurus pries­teri pēc daudziem gadu simtiem uzņēmuši Bībeles tekstos.

Pateicoties arheoloģiskajiem atklājumiem, mēs šodien no- ^ stāstos par Ābrahāmu, īzāku un Jēkabu varam uzrādīt kon­krētus fragmentus,-kuros saskatāma tieša saikne ar mezo- potāmiešu tradīcijām un senākiem reliģiskiem kultiem. Pie da­žiem no šiem fragmentiem vērts pakavēties tuvāk, lai no­skaidrotu, cik patiesa ir tēze par šo tautas teiksmu seno izcelsmi.

Vispirms šeit minams kutelīgais notikums ar Sāras atdo­šanu valdnieku harēmos. Taču, runājot par to, nedrīkstam aizmirst, ka tas noticis otrās tūkstošgades pirmajā pusē pirms m. ē., t. i., laikmetā, kad ktejotāju ciltis dzīvoja ļoti primitīvā sabiedriskā iekārtā. Tolaik vīrieši uzskatīja sievieti par savu īpašumu, ar kuru var rīkoties gluži tāpat kā ar jeb­kuru citu mantu. Pat vairākus gadsimtus vēlāk Jahve vēl brī­dina ķēniņu Dāvidu, ka par sodu atņemšot viņam sievu un atdošot kaimiņam. Tāpēc arī saprotams, kāpēc Sāra tik pa­klausīgi, bez jebkādiem iebildumiem izpilda vīra pavēli.

Senās Mezopotāmijas tautas, tai skaitā arī ebreji-, precē­tas sievietes sakarus ar svešu vīrieti uzskatīja par laulības pārkāpšanu ne tāpēc, ka šis vīrietis nebija viņas vīrs, bet gan aiz tā iemesla, ka tam uz sievieti nebija nekādu īpašuma tie­sību. Tas attiecās pat uz saderēto līgavu, ja nākamais vīrs bija par viņu samaksājis izpirkuma maksu. Turpretim saka­rus ar neprecētu sievieti, kura pret izpirkuma maksu nebija vēl nevienam saderēta, uzskatīja par nenozīmīgu pārkā­pumu, kas visumā tika sodīts vienīgi tādā veidā, ka vīrietim vajadzēja sievietes vecākiem samaksāt zināmu atlīdzību. No tā izriet, ka sievas galvenais uzdevums bija bērnu dzemdē­šana un vīra dzimtas turpināšana, bet viņas neaizskaramību ar tik stingriem noteikumiem aizsargāja tāpēc, lai nodrošinātu likumīgus pēcnācējus un mantiniekus.

Atbilstoši tam gluži nekāda vērība netika piegriezta ne­precētu sieviešu nevainībai. Kad Lats gribēja atdot savas meitas aizkaitinātajam sodomiešu pūlim, lai tikai glābtu sa­vus viesus, viņš rīkojās saskaņā ar šo dziļi iesakņojušos tra­dīciju. Viņa meitas vēl nebija precētas sievas un nākamo paaudžu mātes, tāpēc zaudējums nebija nekāds lielais.

Taču tas nenozīmē, ka senie ebreji Lata rīcību būtu atzi­nuši par pareizu. Jēkaba dēli Simeons un Levijs taču asiņaini atriebās par savu māsu, kuru bija aizvedis valdnieka dēls Sihems. Gadījums ar Latu droši vien ir tipisks nostāsts, kuru saglabāja no paaudzes paaudzē, un tauta ar pārspīlētās me­taforas palīdzību, šķiet-, gribējusi jo spilgtāk parādīt, cik augstu tā vērtējusi viesmīlības tikumu. Turklāt grūti atvairīt iespaidu, ka šeit Bībelē mēs sastopamies ar dzēlīgu, tautā izplatītu Latam nelabvēlīgu tenku, jo Lats bija moābiešu un amoniešu ciltstēvs, bet ebreji pret šīm tautām bija noska­ņoti naidīgi un nicinoši.

Parašas, kas nosacīja sievietes sabiedrisko stāvokli, tiesiski tika nostiprinātas Hamurapi kodeksā. Pēc tā nosacījumiem pat laulības pārkāpšana bija pieļaujama, ja tikumīgais vīrs šādu vai tādu iemeslu pēc, piemēram, bīdamies par savu dzīvību, necēla pret to iebildumus. Ābrahāms divas reizes atdeva Sāru svešu valdnieku harēmā, uzdodams viņu par savu māsu. Tas nepavisam neliecina — kā agrāk to ar zi­nāmu neērtības sajūtu atzina — par seno ebreju izvirtuša- jiem morāles jēdzieniem. Kā sirmā senatnē vērtētas līdzīgas izdarības, varam secināt no tā, ka dievs nepārprotami ap­robē Ābrahāma viltību. Viņš taču soda nevis Ābrahāmu, bet svešos valdniekus, lai gan tie tikuši piekrāpti. Tas notiek droši vien tāpēc, ka viņi bija vainīgi netieši, būdami pat­varīgi un varmācīgi valdnieki, un Ābrahāmam bija dibināts iemesls no tiem baidīties. Taču sodam šajā gadījumā ir arī praktiska jēga, jo tādā kārtā svešie valdnieki tika piespiesti atdot vīram Sāru, kurai bija lemts kļūt par izraēliešu tur­pmāko paaudžu ciltsmāti.

Ja jau esam uzkavējušies pie Sāras, tad parunāsim vēl par diezgan jocīgajiem nostāstiem attiecībā uz viņas skaistumu; Kad faraons Sāru pievāca savā harēmā, viņai bija 65 gadi, bet 80 gadu vecumā viņa ar savu daiļumu izraisīja sensāciju Abimeleha valstī. Ebreju cilšu varoņi Bībeles nostāstos ap­veltīti ar pārdabīgi ilgu mūžu un milzīgu pēcnācēju skaitu; Tera no dzīves šķīrās 250 gadu vecumā, bet Ābrahāms no­dzīvoja 175 gadus. Tāpēc arī ebreju tautai nebija grūti no­ticēt, ka patriarha sieva, kura, pēc nostāstiem, atstājusi neat­vairāmu iespaidu uz saviem laika biedriem, tik ilgi spējusi saglabāt sievišķīgu pievilcību.

Bībeles teiksma par Sāras skaistumu vijas cauri visai Iz­raēla vēsturei. 1947. gadā pie Nāves jūras tuksnesīgās klinšu krauju alās atrada vīstokļus ar Bībeles tekstiem, kuri datējami ar 3. gadsimtu pirms m. ē. līdz m. ē. 1. gadsimtam. Tie pie­derēja ebreju eseniešu sektai, kuras centrs bijis Kumranas klosteris, kas uzcelts droši vien ap 2. gadsimtu pirms m. ē. Vienā no vīstokļiem ir aramiešu komentārs 1. Mozus grāma­tai, un tur, starp citu, ir runa par Sāras skaistumu. Tulkojumā šis teksts skan šādi:

«Ai, cik sārti ir viņas vaigi, cik burvīgas viņas acis, cik jauks viņas deguns un cik mirdzoša viņas seja! Ai, cik pie­mīlīgas viņas krūtis un cik neskarti balts viņas augums! Ai, cik vilinoši palūkoties uz viņas pleciem un brīnumaini veido­tajām rokām! Cik smuidri un smalki viņas pirksti, cik kārdi­nošas kāju pēdas un nevainojamie gurni!»

Tāpat Hagāras skumjais stāsts atrod savu izskaidrojumu Hamurapi likumos kodificētajās mezopotāmiešu parašās. Šajā kodeksā precīzi nosacīta piegulētājas un viņas bērnu loma ģimenē. Likums prasīja, lai piegulētāja dzemdētu, sēdēdama uz likumīgās bezbērnu sievas ceļiem. Ar šo aktu piegulētājas dēls formāli tika atzīts par pilntiesīgu dzimtas mantinieku. Bībelē šī īpatnējā paraša minēta nostāstā par Lābana meitām.

Arhīvā, kas atrakts kāda bagāta mezopotāmiešu tirgotāja vasarnīcā Nuzi pilsētā, atrasts Tehaptilli ģimenes laulības kontrakts (ap 1500. gadu pirms m. ē.), kurā, starp citu, sasto­pami šādi noteikumi:

«Ja sievai būs bērni, vīram nav tiesību ņemt citu sievu. Turpretī ja bērnu viņai nebūs, tad viņa pati izvēlēsies vīram verdzeni-, bet no šā sakara radušos bērnus audzinās tā, it kā tie būtu viņas pašas bērni.»

Vēl jāpiebilst, ka saskaņā ar Hamurapi kodeksu Sāra gan varēja sodīt kalponi Hagāru, bet viņai nebija tiesību to pa­dzīt no mājas.

Tagad pievērsīsimies vienam no vissavādākajiem un noslē­pumainākiem rituāliem, kuru Ābrahāms nodibināja savā pār­gājienā uz Kānaānu, un proti, apgraizīšanai. Šī paraša pieder pie vienas no vissenākajām pirmatnējo tautu izdarībām, bet patiesībā tās jēga mums nav zināma. Mēs ar to sastopamies visos laikmetos un visos pasaules kontinentos. Hērodots to izskaidro ar rūpēm par miesas tīrību, bet mūsdienu pētnieki tajā saskata maģisku aktu, kurš simbolizē dievam veltītu asins upuri. Apgraizīšana piekopušas vairākas indiāņu ciltis pirms Amerikas atklāšanas, kā arī Austrālijas, Polinēzijas un

Āfrikas tautas. Mums svarīgi tas, ka apgraizīšanas aktam pakļāvušies arī ēģiptiešu priesteri. Ebreji, jādomā, ar šo ri­tuālu iepazinušies tajā īsajā laikā, kuru viņi pavadīja Ēģiptē, un, palikdami tā reliģiskā simbolisma ietekmē, ievie­suši to arī pie sevis kā ārēju zīmi derībai ar dievu. Hēro- dots apgalvo, ka ebreji, ēdomieši, amonieši un moābieši ap­graizīšanas parašu aizguvuši no ēģiptiešiem. Tas jo ticamāk tāpēc, ka šis rituāls nebija zināms Mezopotāmijā, no kurie­nes minētās tautas pārcēlās uz Kānaānu. Grieķu vēsturnieks vēl apgalvo, ka ēģiptieši šo parašu savukārt aizguvuši no etiopiešiem. Jādomā, ka no etiopiešiem to pārņēmuši arī arābi, turklāt vēl pirms Muhamēda. Reizē ar islamu apgrai­zīšanas paraša izplatījās visur, kur vien sniedzās arābu ietekme, lai gan korāns ne tikai kā neuzliek par pienākumu apgraizīties, bet vispār par šo jautājumu klusē.

Ja apgraizīšanās izcelsme meklējama Ēģiptē, tad Ābra­hāma saruna ar dievu un viņa iestāšanās par nevainīgajiem sodomiešiem ir ar skaidri izsacītu mezopotāmisku cilmi. Šu­meru teiksmā par grēku plūdiem dieviete Ištara ierodas pie visaugstākā dieva, kurš ir atbildīgs par plūdiem, un pārmet viņam netaisnīgu, pat noziedzīgu rīcību. Pēc viņas domām, dievam nebija tiesību izdeldēt cilvēci, jo par upuriem kļuva arī nevainīgi un dievbijīgi ļaudis. Savu apsūdzību viņa beidz ar zīmīgo sentenci: «Katrs grēcinieks lai atbild pats par sa­viem grēkiem.»

Šajā šumeru mītā nosodīts kolektīvās atbildības princips. Problēma par ciešanām un nāvi, kas lemtas arī patiesīgiem un dievbijīgiem cilvēkiem, jau kopš neatminamiem laikiem satraukusi daudzu paaudžu prātus. Kāpēc dievs pieļauj, ka jācieš taisnīgiem cilvēkiem, bet grēcinieki dzīvo labklājībā? Ar mēģinājumu atbildēt uz šo jautājumu mēs sastopamies arī Bībeles nostāstā par ījaba traģisko likteni, kā arī citās senās leģendās.

Cik lielā mērā ebreju atmiņā bija iesakņojušās atmiņas par savu uzturēšanos Mezopotāmijā, var liecināt Jēkaba sapnis, kurā viņš redzējis kāpnes ar eņģeļiem, kas pa tām soļojuši augšup un lejup. Tas viss spilgti atgādina Clras un Babilonas «zikurātus» jeb piramīdas ar to akmens kāpnēm, pa kurām procesijas gājienā soļoja priesteri. Visas šaubas šajā jautā­jumā izkliedē vārdi, kurus Jēkabs saka pēc pamošanās no sapņa: «Cik bijājama ir šī vieta, te tiešām ir dieva nams, un šie ir debesu vārti.» Minētie «debesu vārti» kontekstā ar kāpnēm būtu pavisam neizprotami, ja mēs nezinātu, ka

Babilona tulkojumā nozīmē «dieva vārti». Tatad sapnī re­dzētā vīzija asociatīvi saistās ar Babilonas «zikurātu».

Par piemiņu redzētajam sapnim Jēkabs uzcēla akmeni un apzieda to ar eļļu. To viņš darīja atbilstoši sensenām semītu parašām. Akmeņu (senebreju valodā — massaba) kults ir viens no pirmatnējo tautu vissenākajiem kultiem. Kaābas mel­nais akmens Mekā ir senas arābu reliģijas palieka vēl kopš politeisma laikiem. Akmeņu kultu piekopa arī feniķieši un kānaānieši. Palestīnā izrakts daudz svēto akmeņu, starp citu, Gezeras pilsētas drupās atrasti astoņi uz pakaina uzstādīti svētie akmens stabi. Semīti ticēja, ka tajos iemājo dievs, un tāpēc šos stabus nosauca par «Bēteli» jeb «dieva mājokli». Tieši tādā vārdā Jēkabs arī nosauca vietu, kur viņš sapnī bija redzējis kāpnes ar eņģeļiem. Šī epizode liecina, ka Jēkaba laikā vēl nebija izzudis arhaiskais fetišisms.

Visvairāk grūtību pētniekiem sagādāja Izāka upurēšana uz uguns altāra. Šī drūmā epizode nekādi nesaskan ar la­bestīgā dieva jēdzienu, jo šeit tas savu uzticīgo piekritēju pakļauj pārāk nežēlīgai pārbaudei. Taču šodien mēs zinām, ka šī epizode ir seno barbarisko kulta parašu pēdējā at­balss, un, pateicoties arheologu atklājumiem, esam noskaid­rojuši tā izcelsmi.

Mezopotāmijā, Sīrijā un arī Kānaānā pastāvēja sens ritu­āls, kurā dievam par upuri nesa pirmdzimtos bērnus. Izra­kumos Gezerā, kas bija viens no visiecienītākajiem kā- naāniešu kuita centriem, arheologi kādā alā un tās tuvumā atrada urnas ar dieviem upurētu astoņas dienas vecu bērnu skeletiem. Bērnus upurēja arī, uzsākot svētnīcas vai kādas citas sabiedriskas ēkas celtniecību. Šo rituālo upuru paliekas bieži ir iemūrētas namu pamatos, bet Megidas pilsētas mūru pakājē atrasti piecpadsmit gadu vecas meitenes pīšļi.

īzāka upurēšanas epizodei ir vēl kāds sakars ar mezopotā­miešu mītiem. Uz to norāda nostāsta detaļa par aunu, kurš ar ragiem aizķēries ērkšķu krūmā. Tas droši vien bija kāds kulta simbols, jo angļu arheologs Vūlijs Ūras pilsētas dru­pās izraka šāda auna skulptūru, kas ar ragiem sapinies krūmā. Šumeriem šī skulptūra, liekas, bijusi liels svētums. Par to lie­cina ne tikai fakts, ka tā atrasta kāda valdnieka kapā, bet arī tās izpilde. Figūra izgriezta kokā, apsista ar zelta skārdu, bet auna ragus un krūma zarus senais meistars izgatavojis no lazurīta.

Tautas, kuras Ābrahāma laikā dzīvoja Kānaānā, lielākoties piederēja pie semītu rietumu grupas un runāja valodā, kas bija ļoti līdzīga senebreju valodai. Par viņu reliģiskajiem ticējumiem mums bija visai skopas ziņas. Tikai feniķiešu pil­sētas Ugaritas drupās izraktās ķīļraksta plāksnītes deva iespēju tuvāk iepazīties ar šo tautu mitoloģiju un reliģiska­jiem rituāliem. To augstākā dievība bija Els (dievs), ko bieži dēvēja arī Dagana jeb Dagona vārdā. Tas tika uzskatīts par pasaules radītāju un attēlots kā sirmgalvis ar garu bārdu. Taču vispopulārākais dievs bija Baāls, vētru un lietus pavēl­nieks, zemkopju un lauku ražas aizgādnis. No kānaāniešu ba­gātīgā panteona vēl jāpiemin mīlas dieviete. Aštarte (arī Ašera). Tai par godu rīkoja seksuālas orģijas, bet svētnīcās piekopa sakrālo prostitūciju. Bea tam katrai kānaāniešu pil­sētai bija vēl savs dievs, kura aizgādībā tā atradās.

Kānaāniešu reliģijai ir daudz kopēja ar babiloniešu ticē­jumiem. Vairākiem dieviem ir savs Babilonijas līdzinieks, un nereti pat to vārdi ir līdzīgi. Nav nekādu šaubu, ka sen­ebreju sākotnējais politeistiskais kults daudzējādā ziņā līdzi­nājās kānaāniešu kultam. Bībeles teksti liecina, ka ebreji dieva apzīmēšanai bieži vien lietoja Baāla vārdu; nosauku­mam Elohims (dievs) ir tā pati sakne kā kānaāniešu augstākā dieva Ela vārdam, bet tā dēlu, ko bieži identificē ār Baālu, sauca par Javu, kas droši vien ir ebreju cilts dieva Jahves vārda dialektisks variants.

Tiesa, kānaānieši saviem dieviem upurēja cilvēkus, lai gan civilizācijas attīstības ziņā stāvēja daudz augstāk par ebreju klejotāju ciltīm. Viņi dzīvoja pilsētās, nodarbojās ar zemko­pību un bija labi amatu pratēji. Šāda augstāk stāvoša civili­zācija, kā arī valodas un kulta tuvā radniecība, protams, stipri ietekmēja nesen ieradušos, teltīs dzīvojošos ieceļotājus.

Ābrahāms droši vien pretojās šai ietekmei, un viņa no­stāja izpaužas epizodē ar īzāka upurēšanu. Kā tas Bībelē jo bieži notiek, barbarisks kulta ieradums šeit pakļauts subli­mācijai un kļūst par dziļas reliģiskas domas simbolu. Šajā ga­dījumā pasvītrota bezierunu paklausība dieva gribai, bet reizē ar to parādītas būtiskas izmaiņas, kādas notikušas ebreju reliģiskajos priekšstatos.

Bērnu upurēšana Laiku grāmatā nosodīta kā visdrausmī­gākais kānaāniešu noziegums. Tāpēc incidents ar īzāku savā ziņā ir formāla norobežošanās no asiņainās parašas, kāda droši vien Kānaānā tolaik vēl pastāvēja.

Neatminēta mīkla ilgi bija nostāsts par mājas dievekļu figūriņām, kuras Rāhele nozaga Lābana mājā. Bībeles pēt­niekus ieintriģēja, kādu iemeslu dēļ Rāhele paņēma līdzi šīs statuetes, ko senebreju valodā sauca par «terafimiem», un kāpēc Lābans tās uzskatīja par tik svarīgām. Atbilde uz šo jautājumu gūta tikai nesen. Nuzi ķīļraksta plāksnīšu arhīvā tika atrasts testaments, kurā tēvs vecākajam dēlam novēl mājas dievekļa tēlu kopā ar mantojuma galveno tiesu un no­teic, ka pārējiem dēliem ir tiesības ierasties galvenā manti­nieka mājā, lai upurētu šim dieveklim. No Hamurapi kodeksa noteikumiem izriet, ka znots, kura īpašumā ir sievastēva mā­jas dievekļa tēls, iegūst tādas pašas tiesības uz mantojuma daļu kā īstie dēli.

Dibinoties uz šiem faktiem, mums ir tiesības domāt, ka Rāhele vadījusies ne tik daudz no elkdievības apsvērumiem, kā gluži praktiskiem nolūkiem. Piesavinādamās mājas elkus, viņa gribēja savam vīram nodrošināt tiesības dalīties man­tojumā, ko atstās tēvs. Lābans to labi saprata un tāpēc tik neatlaidīgi pūlējās atrast nozagtos dievekļus.

Tikpat sena ir paraša sievastēva mājās nostrādāt zināmu skaitu gadu par izprecēto meitu, un brīnumainā kārtā pie dažām Tālo Austrumu tautām tā saglabājusies līdz pat mūsu dienām. Arkādijs Fidlers savā grāmatā «Savvaļas banāni» stāsta par šādu gadījumu, kuru viņš novērojis Vjetnamas taju tautiņā. Vēl 19. gadsimtā šāds atstrādāšanas veids bija spēkā pie tatāriem un sīriešiem. Vācu ceļotājs Burkharts savā grāmatā «Ceļojums pa Sīriju» raksta: «Kādu dienu es sastapu jaunu cilvēku, kurš astoņus gadus bija strādājis tikai par iz­tiku, lai, šim termiņam beidzoties, par sievu saņemtu sava darba devēja meitu, par kuru citādi viņam būtu vajadzējis samaksāt septiņi simti piastru. Kad es šo cilvēku sastapu, viņš jau trīs gadus bija precējies, taču rūgti sūdzējās par sievastēvu, kurš vēl arvien prasīja, lai znots strādātu vissma­gākos darbus par velti, tādējādi radīdams viņam grūtības sa­vas saimniecības un ģimenes dzīves nokārtošanā. Tas viss notika netālu no Damaskas.»

Cik ļoti tas atgādina Lābana un Jēkaba strīdu!

1. Mozus grāmatā tajās vietās, kur aprakstīta trīs patriarhu vēsture, sastopamies ar vairāku pilsētu nosaukumiem, kuras agrāk uzskatīja vienkārši par leģendārām. Taču lielie arheo­loģiskie atklājumi 19. un 20. gadsimtu mijā noskaidroja, ka šajā ziņā Bībelei var ticēt.

Tas vispirms attiecas uz Oras pilsētu, no kurienes Ābra­hāma tēvs izceļojis uz Hāranu. 1922. gadā izcilais angļu ar­heologs Leonards Vūlijs sāka izrakumu darbus kādā pau­gurā, ko arābi dēvēja par Darvas kalnu, un atklāja milzīgas pilsētas drupas, kuru bija dibinājuši šumeri trīs tūkstošus gadu pirms m. ē. Uz kādas piramīdai līdzīgas celtnes, ko sauca par zikurātu, atradās mēness dievam veltīta svētnīca, kur gandrīz divi tūkstoši gadu nepārtraukti bija piekopts at­tiecīgs kults.

Vūlijs no izrakumiem rekonstruēja kāda turīga pilsētnieka namu no laika posma starp 19. un 18. gadsimtu pirms m. ē., kad tur varēja dzīvot Teras dzimta. Dibinoties uz šo rekon­strukciju, angļu arheologs savā grāmatā «Haldiešu Ora» raksta:

«Tagad, kad esam uzzinājuši, cik kulturālos apstākļos viņš pavadījis savus jaunības gadus, mums pašos pamatos jārevidē savi uzskati par ebreju patriarhu. Viņš bija lielas " pilsētas iedzīvotājs un senas, augstu attīstītas civilizācijas mantinieks. Sīs pilsētas nami liecina par ērtu, pat greznu dzīvi.»

Vēl interesantāka it Hāranas atklāšanas vēsture. No Bībe­les nostāstiem izriet, ka Teras dzimta no Ūras uz Hāranu pārcēlusies reliģisku motīvu pēc. Pēc amerikāņu orientā- lista Olbraita domām, šī pārcelšanās notikusi starp 20. un 17. gadsimtu pirms m. ē., Hamurapi valdīšanas laikā. Kad īsti. valdīja Hamurapi, par to zinātnieki vēl nav vienis prā- tis. Tiek minēti trīs dažādi periodi: 1955.—1913. g. pirms m. ē., 1792.—1714. g., kā arī 1728.—1686. g. pirms m. ē.* Ir pamats domāt, ka Teras dzimtā valdīja mēness dieva kults. Tas izsecināms no Bībeles nostāsta, kuru atrodam Jozuas grāmatas 24. nodaļas 2. pantā: «Tā saka tas kungs, Izraēla dievs: Vecos laikos viņā pusē Eifratas upei ir dzīvo­juši jūsu tēvi, Teras, Ābrahāma un Nahora tēvs, un tie ir kalpojuši citiem dieviem.»

No Bībeles teksta mēs uzzinām, kāpēc Ābrahāms atstājis Hāranu un devies uz Kānaānas zemi. Pārceļošanas iemesls bija Ābrahāma henoteistiskie uzskati, pie kādiem viņš, sprie­žot pēc Bībeles, bija nonācis jau Urā.

Kādā no Ugaritā atrastajām ķīļraksta plāksnītēm stāstīts par cīņu, kas tur norisinājusies starp mēness un saules pie­lūdzējiem, kā arī par mēness godinātāju padzīšanu. Turklāt mēness kulta pēdas atklātas arī Palestīnā. Zinātne uzskata par iespējamu, ka Ābrahāma tēva vārds Tera cēlies no visām semītu valodām kopīga vārda, kas nozīmē «mēness».

Britu arheologs Deivids Storms Raiss 1957. gadā devās uz Turcijas dienvidu novadiem un tur atrada Hāranas drupas.

Izrādās, ka Teras dzimtas pilsēta atradusies pie Nārbali upes, kas ieplūst Eifratā tās augštecē, gandrīz 500 kilometru uz ziemeļiem no Oras. Tas, ka Hārana bija mēftess dieva kulta centrs un tās iedzīvotāji izcēlās ar reliģisku fanātismu, mums zināms no dažādiem seno babiloniešu tekstiem. Taču neviens neiedomājās, ka viņi tik ļoti pieķērušies savam die­vam. Pētījumi, ko pilsētas drupās izdarīja angļu arheologs, liecināja, ka mēness dieva kults tur bija pārdzīvojis Romas impērijas rašanos un krišanu, ka kristietībai neizdevās tur iespiesties un pat islamam ilgus gadsimtus vajadzēja samie­rināties ar šā kulta pastāvēšanu. Mēness dieva svētnīca tika nopostīta tikai Saladina valdīšanas laikā, un uz tās pama­tiem m. ē. 1179. gadā uzcelta mečeta, kuru savukārt mon­goļi 13. gadsimtā nolīdzināja ar zemi.

Zem mečetas trīs vārtu paliekām doktors Raiss atrada trīs akmens plāksnes, uz kuram bija gravēts mēness dieva sim­bols. Plāksnes bija novietotas tādējādi, lai Muhamēda pie­kritēji, ieiedami mečetā, tās mīdītu ar kājām par zīmi, ka Hāranas sensenā reliģija izdeldēta uz laiku laikiem.

Doktors Raiss uz visu šo atradumu pamata izvirza hipotēzi, ka mēness dieva kults Hāranā saglabājies līdz m. ē. 12. gad­simtam.

Ko mēs varam izsecināt no šiem faktiem? Ja pieņemam, ka Bībeles nostāstu Ābrahāms patiešām dzīvojis, tad mums viņa izceļošana jāatzīst par jauna kulta dibinātāja bēgšanu no Hāranas fanātisko iedzīvotāju vajāšanām. Šeit prātā nāk Muhamēds, kuram tāpat savā laikā vajadzēja bēgļ no Mekas. Bet, ja apšaubīsim to, ka Ābrahāms bijis vēsturiska persona, tad saskaņā ar Mari atrastajām plāksnītēm mums viņš būs jāuzskata par personifikāciju, kurā viena no ebreju ciltīm iemiesojusi visu tās pārceļojumu laikā pieredzēto. Turklāt daži Bībeles teksti paskubina mūs domāt, ka patriarha mo- noteisms nebija monoteisms šā vārda mūsdienu izpratnē, bet gan Elohima vārdā nosaukta cilts dieva kults.

Vai šajā sakarā būtu atmetama hipotēze, ka izceļošana no Hāranas notikusi reliģisku iemeslu pēc? Manuprāt, nē. Tikai Ābrahāma persona tādā gadījumā jāaizstāj ar visu cilti kopumā, un hipotēze kļūs pilnīgi ticama. Viena no Hāranā dzīvojošām ebreju ciltīm varēja nonākt asā konfliktā ar šās pilsētas mēness dieva piekritējiem, jo tā negribēja atzīt citus dievus kā vien savas cilts aizgādnieku. Un šis konflikts galu galā piespieda cilts piederīgos meklēt jaunu dzīves vietu Kānaānā. So notikumu atbalsis, kā jau tikām minējuši, sa- giabajušas tautas teiksmās un nostāstos, kurus priesteri vē­lāk uzņēma Bībeles tekstos.

No reliģiju salīdzinošās vēstures zināms, ka dievi bijuši pa­kļauti tām pašām pārmaiņām, kā to pielūdzēji. Politisko sa­tricinājumu un nedienu ietekmē izraēlieši pakāpeniski padzi­ļināja savu cilts reliģiju, līdz beidzot, pēc atgriešanās no Bā­beles gūsta, to pacēla tīra monoteisma augstumos. Jahve kļūst par universālu dievu, kurš atbilst laika prasībām. Bībe­les tekstus apstrādājošie priesteri šajā garā tad arī izdarīja labojumus senajos nostāstos un nopūlējās iztēlot Ābrahāmu par tīra monoteisma piekritēju. Kā mums jau zjnāms, pil­nībā tas viņiem nav izdevies, jo tekstos vietumis atklājamas sākotnējā ebreju cilts dieva iezīmes.

Arheoloģiskie izrakumi Palestīnā dod arvien labākus re­zultātus. Pēdējā laikā atklātas patriarhu stāstos pieminētu ma­zāk nozīmīgu pilsētu drupas. Tā, piemēram, mūsdienu Tel- balatas tuvumā atrakta ķēniņa Hamora pilsēta, kur savā laikā Jēkaba dēli pastrādāja asins atriebības aktu. Vissenākais izrakumu slānis attiecināms uz 19. gadsimtu pirms m. ē. Tur atrastas varena nocietinājumu mūra, pils un tempļa dru­pas. Kā no šiem atradumiem izsecināms, ķēniņš Hamors nav bijis vis kaut kāds nieka valdnieks.

Toties Mamre, kur Ābrahāms un vēlāk īzāks bija apme­tušies ozolu pavēnī, vispār nekad nav gājusi bojā un atro­das trīs kilometrus uz ziemeļiem no Hebronas. Arābi šo vietu dēvē par Haram-Ramet-el-Halilu ([«dieva] drauga svētā aug­stiene», t. i., Ābrahāma augstiene). Kopš senseniem laikiem tur tiek godināts Ābrahāma ozols, aka un altāris. Arheoloģis­kie pētījumi atklāja hipotētisko patriarha aku, kā arī altāra pamatus, uz kuriem vēlākos gadsimtos uzcelts kristiešu altā­ris. Turklāt apkārtējās alās atrastas cilvēku kaulu paliekas, ku­ras liecina, ka senā pagātnē Mamre bijusi liela kapsēta._ Virs Makpelas alas, kur, pēc Bībeles nostāstiem, apbedīti Ābra­hāms, īzāks un Jēkabs, tagad atrodas viena no visiecienītāka­jām islama mečetām.

Tāpat šodien mēs jau zinām, kur atradusies Abimeleha pilsēta Gerāra. Tās drupas atrastas Teldžemlā, 13 km uz dienvidaustrumiem no Gazas. 1927. gadā angļu arheoloģiskā ekspedīcija aizrakās līdz bronzas laikmeta slānim. Drupās tur atrasts daudz svaru, kas liecina, ka Ābrahāma laikos Ge­rāra bijusi svarīgs tirdzniecības centrs.

Līdz šim vēl nav izdevies noskaidrot Sodomas un Gorao- ras atrašanās vietu, lai gan pēdējos gados arvien vairāk pār­svaru gūst uzskats, ka šīs pilsētas patiešām pastāvējušas. Līdzšinējo meklējumu rezultātus īsumā var izklāstīt šādi.

1.    Jau 19. gadsimta vidū angļi atklāja, ka no šaurā Lisa- nas zemesraga Nāves jūras austrumu piekrastē zem ūdens stiepjas augsta klinšu grēda, kura sadala ezeru divās daļās. Dienvidu daļā ūdens ir ļoti sekls, bet ziemeļu daļā dziļums strauji pieaug līdz četriem simtiem metru. Tāpēc domā, ka seklā ieplaka kādreiz bijusi tejiene, kura kādas ģeoloģiskas kataklizmas rezultātā pārplūdināta. Bībelē teikts, ka Sodoma un Gomora atradušās Mežu ielejā (ebreju valodā «Sidim»), «…tur, kur tagad ir Sāls jūra» (2. Mozus grāmata, 14. nod. 3. pants). Nesen atrasti ēģiptiešu priestera Sanhuniatona «Pirmatnējās vēstures» fragmenti, kur rakstīts, ka «Sidimas lejiene nogrima un kļuva par ezeru».

2.    Ģeoloģiski pētījumi atklāja varenas vulkāniskas kata­klizmas pēdas Jordānas ielejā, Tauru kalnu piekājē, Arābijas tuksnesī, Akabas līcī, kā arī Sarkanās jūras piekrastes joslā. Ģeologiem izdevās pat noteikt šīs dabas katastrofas laiku. Tā notikusi divas tūkstošgades pirms mūsu ēras, tātad Ābra­hāma laikos.

3.    Tieši Nāves jūras tuvumā atrodas pauguru verdzes, kas sastāv lielākoties no akmens sāls. Daži no šiem pauguriem erozijas rezultātā pieņēmuši cilvēkiem līdzīgus apveidus. Nav nekādu šaubu, ka tur arī radusies teiksma par sāls stabā pārvērtušos Lata sievu.

4.    No sacītā izriet, ka ebreju tauta no paaudzes paaudzē saglabājusi atmiņas par kādu dabas katastrofu, kura sen­senos laikos notikusi kaut kur Nāves jūras apvidū, un šo sa­tricinošo notikumu, protams, apvijusi ar daudzām teiksmām un nostāstiem, bet tas nepavisam nenozīmē, ka to pamatā nebūtu vēsturiski patiess atgadījums.

5.    Lidotāji, kuri veic regulārus reisus pāri Nāves jūrai, ap­galvo, ka viņi manījuši kaut kādu drupu aprises, turklāt tieši tajā vietā, kur, pēc aplēsām, vajadzētu atrasties Sodomai un Gomorai. Ezera dibenu pūlējušies pārbaudīt arī akvalangisti. Tā, piemēram, baptistu Betlēmes misijas vadītājs doktors Ralfs Banijs 1958. gadā paziņoja, ka viņš nogremdējies līdz pašam dibenam un uzdūries kādām aizsprosta paliekām, taču viņa apgalvojums tika uzņemts diezgan skeptiski.

Ienirt Nāves jūrā un sīkāk aplūkot tās dibenu nemaz nav tik vienkārši. Tās ūdens satur 25% sāls un ir tik duļķains, ka jau izstieptas rokas attālumā ir grūti kaut ko saredzēt. Tur­klāt tam piemīt tāds blīvums, ka cilvēks var nogulties uz

ūdens virsmas un lasīt grāmatu. Nirējam jāņem līdzi gandrīz četrdesmit kilogramu balasta, lai varētu nogremdēties ezera dibenā. Turklāt augstais sāls saturs izraisa nepatīkamu ādas iekaisumu un sāpīgu lūpu pietūkumu. Pēdējā laikā zemūdens ekspedīcijai nopietni gatavojas amerikāņu un kanādiešu jaukta arheologu grupa. Varbūt tai izdosies atrisināt Sodo­mas un Gomoras noslēpumu.

Seit vēl jāpieskaras Damaskas jautājumam. Bībelē nav sa­cīts, ka Ābrahāms pa ceļam uz Kānaānu būtu apstājies šajā pilsētā. Taču, aprakstīdami šo epizodi, mēs nevadījāmies no tukšiem minējumiem, bet balstījāmies uz noteiktiem avotiem un norādēm, kas liecina, ka Ābrahāma uzturēšanās tur ir vairāk nekā tikai iespējama.

1.    Par Ābrahāma ierašanos Damaskā savā darbā «Ebreju senatne» ieminas ebreju vēsturnieks Jozefs Flāvijs (m. ē. 37.—95. g.), kurš droši vien dibinās uz kaut kādiem mums nezināmiem avotiem vai tautas nostāstiem.

2.     Sensenais, visai rosīgais ceļš no Hāranas uz Kānaānu veda caur Sīriju, tātad arī caur Damasku. Nav nekāda iemesla pieņemt, ka Ābrahāms būtu izvēlējies kādu citu, ma­zāk izdevīgu aplinkus maršrutu.

3.   Ābrahāma uzturēšanos Damaskā apliecina fakts, ka viņa dzīvē pēkšņi parādās Ēliēzers no Damaskas. Patriarhs viņam uzticēja vadošas funkcijas savā saimniecībā un pirms paša dēla īzāka piedzimšanas Ēliēzeru pat uzskatīja par savu galveno mantinieku, vadīdamies no Hamurapi kodeksa, kurš pielaiž adoptāciju gadījumā, ja mantojuma atstājējam pašam nav bērnu.

Zeme, uz kurieni pārceļoja Ābrahāms, sākotnēji saucās par Kānaānu jeb «lejienes zemi» vai arī — pēc citu pētnieku do­mām — par «purpura krāsas vilnas zemi», jo tā bija slavena ar dārgas krāsvielas ražošanu, iegūstot to no jūras glieme­žiem murex. Tikai Hērodots to nosauca par Palestīnu. Šis no­saukums atvasināts no vārda «pelištim», kādā Bībele dēvē filistiešus, kuri 13. gadsimtā pirms m. ē. mita Kānaānas dien­vidu piekrastē.

Palestīna iedalās trīs galvenajās daļās: zemienes joslā, kas stiepjas gar Vidusjūras piekrasti; augstienē uz rietumiem no Jordānas jeb Priekšjordānā un, beidzot, klinšainā apvidū austrumos no Jordānas jeb Pārjordānā. Vidusjūras piekras­tes joslas dienvidu daļā nelielu upju palienēs zeme bija ār­kārtīgi auglīga. Saronas ieleju, kas atradās šajā apivdū, dē­vēja par «paradīzes dārzu». Auglīga zeme bija arī daudzos

apvidos Jordānas rietumu krastā. Pateicoties karstajam klima­tam, tur ienācās pat dateles. Auglības dēļ jo sevišķi daudzi­nāja Galileju, un tā jau kopš sendienām bija biezi apdzīvota zeme. Tur atraktas daudzu Bībelē minētu senu pilsētu dru­pas. Arī austrumos no Jordānas bija sastopamas nelielas pla­tības, kurās atttīstījās zemkopība.

Visumā Kānaāna tomēr bija lopkopības zeme. Plakan­kalnes, ar zāli apaugušas nogāzes un sausas stepes sniedza lopiem pietiekami barības, lai gan tās reizēm piemeklēja sau­suma periodi. Jordānas ielejā zemkopībai noderīga augsne bija sastopama tikai Ģenecaretes ezera apvidū, bet citur zēla lekna augu valsts, kurā mitinājās pat plēsīgi zvēri.

Primitīvais augsnes apstrādes veids bez mēslojumu pie­lietošanas, auglīgo joslu ātrā noplicināšana un sausuma pe­riodi noveda pie tā, ka bada gadi Palestīnā bija diezgan bieža parādība.

Ēģiptieši bija pieraduši redzēt klejotājas ganu ciltis iero­damies pie savām robežām un lūdzam patvērumu. Viņi zi­nāja, ka atnācējus uz to spiež bads un ka tie ir mierīgi ļau­dis, bez naidīgiem nolūkiem. Tāpēc ēģiptieši tos parasti bez jebkādiem iebildumiem ielaida savos tolaik mazapdzīvotos apvidos pie Nīlas deltas. Atnācējiem par to, protams, vaja­dzēja maksāt nodevas. Kādā ēģiptiešu kapenēs uzietā sienas gleznojumā redzami satriecoši klejotāju augumu attēli, kas liecina, ka atnācēji sastāvēja tikai no kauliem un ādas. Beni- Hasanas kapeņu freska reālistiski attēlo semītu ganu ciltis, kuras uz robežas ved sarunas ar Ēģiptes ierēdņiem.

Ēģiptiešu robežmūrisf kas bija uzcelts, lai aizsargātos no tuksneša kareivīgo cilšu iebrukumiem, pastāvēja jau divi tūk­stoši gadu pirms m. ē., tātad Ābrahāma laikos. Mēs to uz­zinām no avantūristiskajiem piedzīvojumiem, kādus aprakstī­jis ēģiptiešu augstmanis Sinuhets, kurš bija iejaukts kaut kādās galma intrigās un bija spiests glābdamies bēgt pāri ro­bežai. Sinuhets stāsta, ka viņš naktī pārkļuvis pāri «Augst­maņu mūrim» un devies uz Kānaānas ziemeļiem. Tur viņš at­radis viesmīlīgu uzņemšanu pie kāda Ābrahāmam, īzākam un Jēkabam līdzīga cilts virsaiša. Ēģiptiešu augstmanis ne­spēj vien beigt slavēt zemes auglību, tā apstiprinādams Bībeles liecību, pēc kuras Kānaānā tekot «piens un medus». Sie cildinājumi, protams, varēja attiekties tikai uz tiem nova­diem, kur pastāvēja laukkopība un dārzkopība. Sinuhets, starp citu, raksta: «Tā bija laba zeme. Vīģes un vīnogas tur auga lielā daudzumā, bet vīna mums bija vairāk nekā ūdens.

Tāpat nekad netrūka medus un olīveļļas. Koki bija pilni visdažādākiem augļiem. Audzēja tur arī kviešus un miežus. Mājlopu bija bez sava gala. Diendienā es ēdu maizi, vārītu gaļu un ceptus mājputnus, kā arī dzēru vīnu. Vēl ēdu me­dītus dzīvniekus, jo man par godu tika rīkotas medības, un arī es pats ar dzinējsuņiem it bieži devos medīt.»

Aprakstot ebreju tērpus, mēs tāpat dibinājāmies uz Ēģiptē izdarītiem arheoloģiskiem atradumiem. Ēģiptiešu augstmaņa kapenēs Beni-Hasanā no 18. gadsimta pirms m. ē. ir sienas gleznojums, kurā attēlota klejotāju semītu cilts no Palestīnas. Tajā redzam bārdainus vīriešus, sievietes un bērnus. Daži vī­rieši valkā īsus krāsaini svītrotus bruncīšus, bet sievietes un tāpat arī citi vīrieši ietinušies garos, gleznainos apmetņos. Klejotāju ieroči ir šķēpi, loki un lingas. Viens no tiem spēlē uz mazas liras, kas liecina, ka jau tolaik semīti bijuši ļoti muzikāli. Pārsvarā sastopama zaļā, sarkanā un zilā krāsa.

Starp citu, arī Bībele vairākās vietās apstiprina, ka ebre­jiem patikusi krāsainība. 2. Mozus grāmatas 25. nodaļā, no 2. līdz 5. pantam lasām, ka dievs uzdevis Mozum savākt no saviem ļaudīm upuru dāvanas, un proti: «… šāda lai ir dā­vana, ko jūs ņemat: zelts» sudrabs un varš; zils un sarkans purpurs, sarkans šarlaks un karmezīns, smalku dziju audums un kazu spalvu audums un iesarkanas aunu ādas…» Bet Sa- muēla 2. grāmatas 1. nodaļas 24. pantā Dāvids izsaucas: «Ak Izraēla meitas! Raudiet par Sauļu, kas jūs tērpa dārgā pur­purā un greznoja jūsu tērpus ar mirdzoša zelta rotājumiem!»

JĀZEPA VĒTRAINAIS DZĪVES STĀSTS

PĀRDOTS VERDZĪBĀ.

Jēkabam bija divpadsmit delu, bet visvairak pieķeries viņš bija jaunakajam atvasēm Jāzepam un BenjamTnam, jo tos bija dzemdējusi viņa iemīļotā Rāhele. Benjamīns bija vēl bērns, bet Jāzeps jau izaudzis par neparasti atjautīgu puisi, un neviens dzimtā nebija ar tik gudru prātu.

Tēvs ar viņu, protams, ļoti lepojās un, kā tas reizēm mēdz notikt, izdabāja visām viņa iegribām. Starp citu, Jēkabs savam mīļajam dēlam uztaisīja rakstainu, košu tērpu un pārlieku nespieda viņu saimniecības darbos. Bil- has un Zilfas dēliem turpretim vajadzēja rūpēties par lopu bariem, un viņi augas dienas pavadīja ganībās, kamēr Jāzeps, grezni saģērbies un uzposies, slaistījās pa mājām. Un to viņš darīja dižmanīgā kārtā, bez mēra lielīdamies un iedomādamies, ka viņš visu zina labāk par saviem pus­brāļiem. Turklāt gadījās pat, ka Jāzeps izspiegoja brāļus un, ja tie kaut ko nogrēkojās, tūdaļ tos nosūdzēja tēvam.

Jēkaba dēliem, kuri lielāko daļu laika pavadīja ārpus tēva mājas, daudz kas bija slēpjams, tāpēc viņi no visas sirds ienīda šo švītu un mēlnesi, kurš viņiem tik daudz bija sariebis. Bet Jāzeps, kuru iedomība darīja aklu, neat­skārta, ka brāļu naids augdams aug lielumā. Nepagāja nevienas dienas, kad viņš šādā vai tādā veidā nebūtu brā­ļus aizskāris. Jo sevišķi viņš tos kaitināja, klāstīdams savus sapņus, kuros brāļi allaž uzstājās pazemojošā lomā. Kādu dienu, kad visi bija nosēdušies pie azaida galda, Jāzeps izstāstīja šādu sapni:

«Mēs, lūk, sējām kūlīšus tīruma vidū, un mans kūlītis piecēlies stāvēja, bet jūsu apkārtējie kūlīši klanījās līdz zemei mana kūlīša priekšā.»

Pusbrāļi viņam izaicinoši noprasīja:

«Vai tiešām tu valdīdams gribi kā ķēniņš valdīt mūsu vidū?»

Jēkabs, kā jau allažiņ visos strīdos, nostājās sava mī­luļa pusē. Bet Jāzeps drīz vien redzēja citu sapni, kurā ne tikai vienpadsmit zvaigznes, bet pat saule un mēness viņam klanījās. Tas šoreiz sāpīgi aizskāra pat veco tēvu.

«Ko nozīmē sapnis, kuru tu sapņoji?» Jēkabs sašutis norūca. «Vai mums būtu ietin jāiet: man, tavai mātei un taviem brāļiem, lai klanītos tavā priekšā līdz zemei?»

Pēc tēva rājiena Jāzeps kādu laiku bija rimtāks. Taču nepatīkamais atgadījums drīz aizmirsās, un viņš atkal gozējās tēva mīlestības un labvēlības saulītē.

Bet tad gadījās, ka Jāzepa pusbrāļi, labākas ganības meklēdami, aizklīda līdz Sihemai, un no viņiem ilgāku laiku nebija nekādu ziņu. Satrauktais Jēkabs aizsūtīja Jāzepu uzzināt, kas ar brāļiem noticis.

Pārrauga uzdevumus Jāzeps uzņēmās visai labprāt un jutās pagodināts. Sihemā viņš uzzināja, ka brāļi ar ga­nāmpulku pārcēlušies uz Dotanas pilsētas apvidu. Tāpēc viņš devās uz turieni. Klajajās kalnu ganīklās brāli Jā­zepu tūdaļ ieraudzīja, līdzko viņš parādījās pamalē. Viens no viņiem pikti iesaucās:

«Lūk, tur nāk tas lielais sapņotājs! Nokausim viņu un iemetīsim to kādā no bedrēm un sacīsim, ka plēsīgs zvērs to ir aprijis. Tad mēs gan redzēsim, kas būs ar viņa sap­ņiem!»

Redzēdami lepni uzcirtušos švītu, kurš droši vien atkal bija ieradies, lai viņus izspiegotu, Bilhas un Zilfas dēli nosprieda izbeigt ar viņu reizi par visām reizēm. Viņi gri­bēja to nogalināt un iemest izžuvušā akā, bet tēvam sacīt, ka Jāzepu saplosījis plēsīgs zvērs. Taču Rūbens tam pre­tojās un lūdza neizliet brāļa asinis. Tas ierosināja Jāzepu iemest akā dzīvu, jo viņam tā kā tā vajadzēja tur nobeig­ties aiz bada. Bet ^dvēseles dzīlēs Rūbens bija apņēmies naktī Jāzepu no turienes izvilkt un aizvest pie tēva.

Negantiē brāļi pēc ilgiem strīdiņiem beidzot Rūbenam piekrita. Tiklīdz Jāzeps bija pienācis klāt, brāļi tūlīt metās viņam virsū, izģērba viņu kailu, sasēja ar virvēm un no­laida dziļas akas dibenā. Nabadziņš aiz gauža pārbīļa sākumā zaudēja pašpārliecinātību un kļuva gluži stīvs, bet, kad atjēdzās tumšajā bedrē, viņu pārņēma lielas šausmas un viņš sāka skaļi vaimanāt un lūgties. Taču negantie brāļi palika kurli pret Jāzepa žēlabām un lūgumiem, mie­rīgā garā apsēdās ieturēt launagu, bet viņam bedrē neno- meta pat maizes kumosiņa.

Pagāja pāris dienas, Jāzeps visu laiku cieta bada un slāpju mokas. Bet tad parādījās midiāniešu vai ismaēliešu[9]karavāna, kura no Gileādas veda uz Ēģipti garšvielas, balzamu un mirres. Tie bija bagāti tirgoņi, ģērbušies krāšņās drēbēs. Ap kaklu un rokām viņiem saulē mirdzēja tīra zelta rotas, un pat nastu nesēju ēzeļu iemaukti bija greznoti ar zelta pogām.

Tad brāļiem ienāca prātā pārdot Jāzepu verdzībā. Ceļo­jošie tirgoņi vērīgi aplūkoja izģindušo pusaudzi un bei­dzot samaksāja par viņu divdesmit sudraba seķeļus, jo labi zināja, ka Ēģiptes tirgū jauns vergs skaitījās vērtīga prece.

Kad karavāna bija aizgājusi tālāk savu ceļu, nekrietnie brāļi izmērcēja Jāzepa drēbes kazlēna asinīs un aizsūtīja tās tēvam, likdami apjautāties, vai viņš tās pazīstot. Ierau­dzījis asinīm slacīto mīļotā dēla apmetni, Jēkabs vai prātu zaudēja aiz bēdām. Saplosījis savas drānas, viņš neval­dāmās sāpēs vaimanāja:

«Tie ir mana dēla svārki; plēsīgs zvērs ir viņu aprijis; Jāzeps ir plēstin saplosīts.»

Pēc tam viņš ieģērbās maisā un nerimās apraudāt savu zaudējumu. Ģimene visādi nopūlējās remdēt tēva ciešanas, taču Jēkabs nebija nomierināms un aizlauztā balsī žēlojās:

«Sērodams es sekošu savam dēlam uz pazemi.»

Kamēr tēvu kremta neizsakāmas sāpes, midiānieši tur­pināja savu tālo ceļu, vezdami līdzi uz Ēģipti noraudā­jušos, nelaimīgo Jāzepu, kuru brāļi tik nekrietni bija node­vuši.

JAZEPS POTIFARA MĀJĀ.

Ceļojošie tirgoņi pār­deva Jāzepu faraona miesas sardzes priekšniekam Potifaram. Tādā kārtā Jēkaba dēls nokļuva pie

'viena no visaugstākām Ēģiptes amatpersonām. Tur viņam neklājās slikti. Čakls, godīgs un augstākā mērā izdarīgs, viņš iemantoja labvēlību Potifara acīs, kurš viņam veltīja savu uzticību un lika aizvien atbildīgākos darbos. Galu galā nonāca tik tālu, ka Potifars iecēla Jā­zepu par visu savu īpašumu pārvaldnieku, bet pats vairs nemaz neiejaucās viņa rīcībā. Kā Jāzeps izlēma, tā bija labi. Potifaram bija dibināts pamats izvirzīt ebreju vergu. Kopš tā laika, kad viņš tam bija uzticējis savu saimnie­cību, Potifara manta nemitīgi pieauga, bet viņš pats, at­brīvojies no ikdienas raizēm, varēja pilnīgi nodoties kara lietām un dzīvot pēc sirds patikas.

Bet, kā mēdz sacīt: nelaime nenāk brēkdama. Jāzeps bija stalts un vaigā visai skaists jauneklis. To redzēdama, Potifara sieva iedegās pret viņu kaislībā un visādi nopū­lējās viņu pavedināt uz mīlēšanos. Taču Jāzeps, negribē-

dams ar nekrietnu nodevību atmaksāt savam labdarim, neļāvās viņas kārdinājumiem.

Diemžēl saldkaislā sieva bija apņēmusies pavest jau­nekli, lai tas maksātu ko maksādams. Reiz, izmantodama gadījumu, kad mājās nebija ne vīra, ne kalpotāju, viņa ar kaut kādu ieganstu ievilināja Jāzepu guļamistabā, apķē­rās jauneklim ap kaklu un novilka viņu guļamvietā. Jā­zeps izmisis pretojās un beidzot aizbēga, pamezdams viņas rokās savu apmetni.

Dziļi aizvainota savā sievišķīgā lepnumā, nonievātā sieva Jāzepam atriebās visai neglītā kārtā. Viņa sāka ne­labā balsī brēkt un, kad no visām pusēm saskrēja kalpo­tāji, norādīja uz Jāzepa apmetni kā viņa vainas pierādī­jumu. Atgriezies mājās, Potifars visu uzzināja un, noticēdams viltīgās sievas sašutumam, ieslodzīja Jāzepu cietumā.

Taču pat tur Jēkaba dēls nezaudēja savu atjautību. Pēc neilga laika viņš bija iemantojis cietuma priekšnieka lab­vēlību, un viņam uzdeva uzraudzīt pārējos ieslodzītos. Jāzeps allaž bija noderīgs cilvēks, kuram varēja uzticēt visādus darbus un saimniecības raizes. Kur vien viņš pa­rādījās, Jāzeps visur izvirzījās ar savu centību un gata­vību pakalpot. Nerimtīga godkāre urdīja viņu kā sīkās, tā lielās lietās, un viņš, pateicoties savam praktiskajam un apņēmīgajam saprātam, kā arī prasmei izdabāt priekšnie­cībai, allaž iemantoja uzslavu.

Kādu dienu cietumā ieslodzīja faraona dzērienu devēju un galveno maizes cepēju. Jāzeps pūlējās palīdzēt viņiem postā un atvieglot viņu likteni. Neveiksmīgie galminieki, atlīdzinādami Jāzepam ar savu draudzību, caurām dienām runājās ar viņu, izklāstīdami visas galma intrigas un iepazīstinādami ar valdnieka vājībām. Jāzeps visu ielā­goja un drīz vien bija tik labi informēts, it kā pats būtu kalpojis valdnieka pilī.

Kādā sarunā izrādījās, ka abi galminieki redzējuši sa­vādus sapņus. Dzērienu devējam bija rādījies vīnogu cers, kuram bija uzaugušas trīs atvases ar pumpuriem, kas drīz vien nobrieda par ogām. Dzērienu devējs tad palicis zem tām krūzīti, izspiedis no vīnogām sulu un pasniedzis to faraonam.

Jāzeps brīdi padomāja un tad pareģoja, ka dzērienu devējs pēc trim dienām atgūs faraona labvēlību un atgrie­zīsies agrākajā amatā. Pie reizes Jāzeps palūdza, lai dzē­rienu devējs tad neaizmirstu arī viņu un iebilstu faraonam kādu vārdu par to, ka Jāzeps bez jebkādas vainas ieslo­dzīts cietumā.

Tad savu sapni izstāstīja galvenais maizes cepējs. Tas bija redzējis, ka nes uz galvas trīs grozus ar maizi, bet to izknābā putni. Jāzeps sadrūma un pareģoja, ka pēc trim dienām maiznieku nodos bendēm.

FARAONA PILĪ.

Un patiesi, pēc trim dienām Jā­zepa pareģojumi piepildījās. Faraons svinēja savu dzimšanas dienu un dzīru laikā atcerējās, ka dzē­

rienu devējs viņam aizvien prasmīgi pakalpojis. Tāpēc faraons tam piedeva pārkāpumu un atkal pasnie­dza pils pagraba atslēgas. Bet pret ceptuves pārzini vald­nieks palika nelokāms un nodeva to bendēm.

Diemžēl, kā jau tas palaikam mēdz notikt, dzērienu devējs savā laimē aizmirsa nedienu biedru, kurš viņam bija pareģojis brīvību. Jāzeps vēl divus gadus nosēdēja cietumā un jau atmeta cerības, ka nepateicīgais galmi­nieks kādreiz izpildīs savu solijumu. Un nav iespējams paredzēt, kā izveidotos Jāzepa liktenis, ja savukārt faraonam nebūtu sākuši rādīties sapņi.

Kādu nakti faraons redzēja šādu sapni. No upes izkāpa septiņas treknas govis un ganījās palienes pļavā. Bet tad no upes izkāpa septiņas izkāmējušas govis un aprija trek­nās. Citu reizi viņš sapnī redzēja, ka no zemes izaug sep­tiņas brangas un skaistas graudu pilnas vārpas, bet tad septiņas tukšas un izkaltušas vārpas aprij brangās.

Savādie sapņi satrauca faraonu. No visas Ēģiptes viņš saaicināja visviedākos pareģus un zintniekus, kuri bija lietpratēji sapņu iztulkošanā. Bet tie tikai grozīja galvas, apspriedās savā starpā un ķīvējās, līdz beidzot noplātīja rokas un atziņas dievišķīgajam valdniekam, ka nespējot atminēt sapņos apslēpto nozīmi.

Faraons sadrūma, un visā pilī valdīja nomākts gara­stāvoklis. Un tikai tad dzērienu devējs atcerējās Jāzepu. Paredzēdams izdevību iemantot vēl lielāku faraona lab­vēlību, viņš pastāstīja par jauno ebreju, kurš viņam kād­reiz cietumā tik trāpīgi pareģojis nākotni.

Faraona sirdī atdzima jauna cerība. Ne mirkli nekavē­damies, viņš lika atvest Jāzepu. Kad cietumnieks, kurš bija apcirpis matus un ieģērbies tīrās drānās, faraona priekšā nometās uz sejas zemē, valdnieks viņu nepacietīgi uzrunāja:

«Es redzēju sapni, bet nav neviena, kas to izskaidrotu, un tad es dzirdēju par tevi sakām, ka tev tikai jādzirdot sapnis, lai to izskaidrotu.»

Jāzeps vērīgi noklausījās valdnieka sapņus par trekna­jām un liesajām govīm un tāpat arī par brangajām un izkaltušajām vārpām. Brīdi padomājis, viņš paziņoja, ka Ēģipte pieredzēšot septiņus auglīgus gadus, pēc kuriem nākšot septiņi sausuma un bada gadi. Taču viņš neapmie­rinājās tikai ar sapņa izskaidrošanu, bet vēl ieteica faraonam, lai tas nekavējoties ieceltu gudru pārvaldnieku, kurš pārticības gados klētīs sakrātu vienu piekto daļu gadskārtējās ražas, lai tad posta laikā novērstu trūkumu.

Faraonam šis padoms iepatikās. Domīgi viņš nolūkojās izskatīgā jaunekļa atklātajā sejā, un prātā,viņam iešāvās doma, ka tepat, raugi, jau arī ir paša likteņa izredzētais vīrs. Faraons tūdaļ iecēla Jāzepu par pārvaldnieku, nodo­dams tā rokās visas valsts vadību. Jo tikai ar bargiem līdzekļiem bija izpildāms saimnieciskais plāns, kurš pra­sīja uzlikt smagu nodevu nastu kā feodālajiem zemes īpašniekiem, tā arī trūkumā dzīvojošiem zemniekiem.

Jāzepam bija trīsdesmit gadu, kad viņš pēkšņi no dziļa posta izvirzījās pašās sekmju un labklājības virsotnēs. Pēc četrpadsmit verdzības gadiem viņš kļuva par savu kādreizējo kungu pavēlnieku un labo roku faraonam, kuru Ēģiptē godināja kā dievu.

Saskaņā ar galma rituālu Jāzepam varu nodeva ārkār­tīgi svinīgā ceremonijā. Zelta tronī sēdēdams, faraons viņam pasniedza augstā amata, atribūtus: zelta gredzenu, dārgu kaklarotu un greznu apmetni. Un pēc tam svinīgi paziņoja:

«Es esmu faraons, bet bez tavas ziņas lai neviens cil­vēks nepaceļ nedz savu roku, nedz savu kāju visā Ēģiptes zemē.»

Tajā pašā dienā viss galms kaujas ratos, kuros bija iejūgti ugunīgi rumaki, aizauļoja uz templi. Jāzeps kā valsts pārvaldnieks kavalkādē ieņēma otro vietu, tūlīt aiz faraona, un, kad viņš tā traucās pa ielām, heroldi aicināja tautu krist ceļos jaunā oligarha priekšā. Templī faraons piešķīra Jāzepam ēģiptiešu vārdu, nosaukdams viņu par Safnat-Paneahu, kas burtiskā tulkojumā nozīmē: «dievs teic, lai viņš dzīvo». Bez tam faraons izprecināja Jāzepam Onas pilsētas (grieķiski: Hēliopole) ietekmīgā priestera Potifara meitu, tādā kārtā nodrošinādams viņam varenās priesteru kastas atbalstu.

JĀZEPS VALDA PĀR ĒĢIPTI.

Septiņos labas ra­žas gados Jāzeps apbraukaja visu valsti, lai per­sonīgi pārbaudītu,» kā tiek izpildītas viņa pavēles. Noliktavas līdz malām pildījās ar kviešiem, bet valstī, neraugoties uz nodevām, bija tāda pārticība, ka ļaudis cildināt cildināja jauno pārvaldnieku. Laime viņam uzsmaidīja arī ģimenes dzīvē, jo laulātā draudzene Ase- neta viņam dzemdēja divus dēlus — Manasi un Efraimu.

Tad saskaņā ar Jāzepa pareģojumu uznāca sausuma un bada gadi ne tikai Ēģiptē, bet arī visās kaimiņu zemēs. Ļaudis cieta badu, bet, kad viņi lūdza faraonu, lai tas liktu atvērt tiem noliktavas, valdnieks tos sūtīja pie Jāzepa.

Kā saprātīgs saimnieks Jāzeps izpildīja ļaužu lūgumus, taču labību neizdalīja par velti. Sākumā par to vajadzēja maksāt naudā, bet, kad tās vairs nebija, cilvēki pārdeva zirgus, aitas, vēršus, ēzeļus, lai tikai paglābtos no bada. Beidzot tie zaudēja zemi un paši atdeva sevi verdzībā. Tādā kārtā pēc septiņiem posta gadiem visa zeme kopā ar tās arājiem kļuva par faraona nedalītu īpašumu. 'Vienīgi priesteri saglabāja savas bagātības, jo faraons, rēķināda­mies ar viņu ietekmi, bija atļāvis labajos gados tiem pa­šiem rūpēties par labības uzkrāšanu.

Tiklīdz visa zeme bija kļuvusi par faraona īpašumu, Jāzeps sāka to izrentēt, bet tautai paziņoja:

«Redzi, es esmu tagad nopircis jūs un jūsu zemes faraonam. Te jums sēkla, ko savus laukus apsēt. Bet ar augļiem būs tā, ka jums piektā daļa jādod faraonam, bet četras daļas paliks jums ir tīruma sēklai, ir barībai jums un tiem, kas jūsu namā, un pārtikai jūsu mazajiem bērniem.»

Un ļaudis solījās uzticīgi kalpot faraonam. Kopš tiem laikiem nodibinājās tāda kārtība, ka ēģiptiešu tauta vald­niekam atdeva piekto daļu ražas. Bet tā neattiecās uz priesteriem, un tāpēc tie kļuva aizvien bagātāki un viņu vara augtin auga.

JĒKABA DZIMTA CIEŠ BADU.

Sausums bija pie­meklējis ari Kānaānu. Padzirdējis, ka Ēģipte var iepirkt kviešus, Jēkabs aizsūtīja savus desmit

dēlus uz faraona zemi pēc labības. Mājās viņš paturēja tikai Benjamīnu, kuru tik ļoti mīlēja, ka negri­bēja laist projām no sevis.

Braji sakrāva tukšos maisus uz ēzeļiem un devās tālajā ceļā. Ēģiptē viņiem bija jāstājas augstākā amatvīra vaiga priekšā, jo tikai viņš pats personīgi varēja tiem piešķirt labību. Ieraudzījis atnācējus no Kānaānas/Jāzeps piedzī­voja milzīgu satraukumu. Pirmajā acu uzmetienā viņš pazina brāļus, kuri bija viņu kādreiz pārdevuši par div­desmit sudraba gabaliem. Taču viņš tiem neatklājās un sarunājās ar brāļiem ar tulka starpniecību.

Tāpat Jāzeps nevarēja atsacīties no prieka viņus pa­biedēt. Skaļā balsī viņš brāļus apsūdzēja, ka tie ieradušies Ēģiptē spiegošanas nolūkos, nevis lai iepirktu pārtiku. Pārbijušies brāļi svīda nāves bailēs. Tie visādi .nopūlējās ieskaidrot, ka ieradušies tikai pēc labības, ka viņu vecajam tēvam, kas tos uz šejienes atsūtījis, bijuši divpadsmit dēli, no kuriem jaunākais palicis mājās, bet viens pazudis bez vēsts.

Jāzeps noklausījās viņos ar sarauktu pieri un neizrā­dīja, cik ļoti viņu saviļņojusi vēsts, ka Jēkabs un Benja- mīns ir dzīvi. Izlikdamies sadusmots, viņš vēl aizvien ap­vainoja brāļus spiegošanā un paziņoja, ka tikai vienu no viņiem atlaidīšot uz mājām, lai tas atvestu jaunāko brāli par pierādījumu, ka viss stāstītais ir patiesība. Neuzklau­sīdams brāļu zvērestus un lūgumus, Jāzeps izsauca sar­dzes vīrus un lika visus aizvest uz cietumu.

Taču pēc trim dienām viņam kļuva brāļu žēl, un viņš nolēma spriedumu mīkstināt. Licis atvest brāļus vēlreiz pie sevis, viņš paziņoja, ka pārdošot tiem labību un atļau­šot atgriezties Kānaānā, tikai vienu paturēdams par ķīl­nieku tam, ka viņi atvedīs jaunāko brāli.

Neiedomādamies, ka ēģiptiešu augstmanis saprot ebreju valodu, Jēkaba dēli sāka savā starpā žēloties, ka viņus pelnīti ķer dieva sods par kādreiz brālim nodarīto pāres­tību. Tādā kārtā Jāzeps uzzināja, ka viņi nožēlo savu vainu un patiesībā nemaz nav ļauni cilvēki. Un Jāzepu pārņēma tāds aizkustinājums, ka viņam vajadzēja iziet blakus istabā, lai tur vientulībā izraudātu savas sirds mokas un neaprimušo ilgošanos pēc tuviniekiem. Norausis asaras, viņš apvaldīja savas jūtas un lika brāļiem piepil­dīt maisus ar labību, bet Simeonu aizvest uz cietumu kā ķīlnieku. Slepenībā viņš pavēlēja naudu, ko brāļi bija sa­maksājuši par labību, ielikt, tiem neredzot, maisos, lai ar to pārbaudītu viņu godīgumu.

Jēkaba dēli devās atceļā uz Kānaānu, vezdami ar kviešu maisiem apkrautos ēzeļus. Pa ceļam viņi apstājās pār­nakšņot kādā iebraucamā vietā. Atraisot maisus, lai paba­rotu ēzeļus, viņi tajos atrada savu naudu, ko bija samak­sājuši par labību. Pārliecībā, ka notikusi kāda kļūda, viņi nosprieda šo naudu atmaksāt, kad nākamo reizi ieradīsies Ēģiptē.

Taču tas nenotika tik drīz, un. Simeons jau zaudēja cerī­bas, ka izkļūs no cietuma, jo Jēkabs neparko pasaulē ne­gribēja šķirties no Benjamīna. Pēc Jāzepa zaudēšanas viņš dzīvoja vienās bailēs, ka varētu zaudēt arī visjaunāko dēlu, kurš vecumā viņam bija vienīgais iepriecinājums. Nelīdzēja ne pierunās, ne ierunas, un pat ne Rūbena ap­galvojums, ka pēdējais ļaušot nonāvēt savus divus dēlus, 'ja no Ēģiptes neatgriezīšoties kopā ar Benjamjnu. Jēkabs bija nelokāms, un brāļi nolēma otro reizi uz Ēģipti vairs nedoties, jo baidījās bez Benjamīna rādīties ēģiptiešu augstmanim.

Drīz vien tomēr pārtika izbeidzās un trūkums atkal sāka žņaugt dzimtu. Jēkabam vairs nebija citas izejas: ar smagu sirdi viņam vajadzēja brāļiem līdzi sūtīt arī Ben- jamīnu. Lai pielabinātu ēģiptiešu augstmani, Jēkabs vi­ņam kā dāvanu aizsūtīja maķenīt balzama un medus, garšvielas, mirres, riekstus un mandeles. Tāpat viņš dē­liem piekodināja atmaksāt naudu, kura neizprotamā kārtā bija iekļuvusi maisos.

Brāļi devās uz Ēģipti, sagaidīdami visļaunāko, bet Jā­zeps, ieraudzījis Benjamīnu, uzņēma viņus laipni. Viņš pavēlēja pavāriem sagatavot dzīres, bet pašus ciemiņus nodeva nama pārrauga gādībā, lai tie varētu noskalot ceļa putekļus. Brāļi izmantoja šo gadījumu un gribēja at­maksāt maisos atrasto naudu. Taču, viņiem par pārstei­gumu, kalpotājs negribēja naudu pieņemt, sacīdams:

«Miers ar jums. Nebīstieties! Jūsu un jūsu tēvu dievs ir jums kādu mantu ielicis jūsu barības maisos. Jūsu naudu es esmu dabūjis.»

Brāļi atviegloti uzelpoja un drīz vien pieredzēja arī citu iepriecinājumu, jo nama pārraugs atveda no cietuma Simeonu un iedeva viņam tīras drēbes, lai arī Simeons varētu piedalīties dzīrēs.

Pilī brāļi līdz zemei paklanījās ēģiptiešu augstmanim un pasniedza tam Jēkaba atsūtītās dāvanas. Jāzeps ap­sveica viņus, aplūkoja dāvanas un apvaicājās par tēva veselību. Bet, paskatoties uz savu brāli Benjamīnu, viņu pārņēma tāda aizgrābtība, ka viņš tikai ar pūlēm noval­dīja asaras. Cik vien aši spēdams, Jāzeps izgāja blakus istabā, lai tur vienatnē izraudātos. Pēc tam, nomazgājis muti un atgriezies dzīru zālē, viņš lika celt cienastu galdā.

Dzīru laikā Jāzeps rūpējās, lai jaunajam Benjamīnam pasniegtu vislabākos un lielākos kumosus. Un pie galda drīz vien valdīja tāda jautrība, ka visi pamatīgi apskurba.

JĀZEPS VELREIZ PĀRBAUDA BRĀĻUS.

Nāka­majā dienā-Jāzeps nama pārraugam pavēlēja, lai tas atkal katram brālim maisā paslēpj naudu, bet—Benjamīna maisā teica ielikt vēl sudraba vīna kausu, pēc kura pats vairākkārt bija zīlējis nākotni.

Kolīdz Jēkaba dēli ar saviem nastu ēzeļiem atradās ār­pus pilsētas, Jāzeps tiem pakaļ nosūtīja miesas sargus. Brāļiem aiz šausmām pamira sirds, kad viņus ielenca bru­ņoti karavīri kaujas ratos. Sardzes priekšnieks ar bargu seju piegāja pie viņiem, pārmezdams, ka tie nozaguši pār­valdnieka sudraba kausu. Brāļi, protams, dedzīgi to nolie­dza un, būdami ar mieru, lai viņus pārmeklē, teica:

«Pie kura no taviem kalpiem tas tiks atrasts, tam būs mirt, un mēs būsim mūsu kungam par kalpiem.»

Bet sardzes priekšnieks paziņoja, ka viņš aizvedīšot uz cietumu tikai zagli. Un, visiem par lielu brīnumu, sudraba kausu izvilka no Benjamīna maisa! Jēkaba dēli izmisumā saplosīja savas drēbes un apraudāja savu posta likteni. Bet šajā brīdī tie atkal nepārprotami apliecināja savu godīgumu, ko Jāzeps bija gribējis pārbaudīt. Viņi nolēma nepamest Benjamīnu nestundā un kopā ar jaunāko brāli atgriezās Ēģiptes galvaspilsētā.

Pilī brāļi metās Jāzepam pie kājām, lūgdamies, lai viņš tos patur verdzībā kopā ar Benjamīnu. Taču ēģiptiešu augstmanis negribēja pieņemt viņu upuri un palika pie sava, ka sods jāizcieš tikai Benjamīnam. Tad priekšā iznāca Jūda un droši sacīja: «Ak kungs! Tu vaicāji mums par mūsu tēvu. Tas ir jau ļoti vecs, un, ja mēs atgriezīsimies bez viņa.mīļotā bērna, viņš nomirs aiz bēdām. Apžēlojies par mūsu tēvu, atlaid Benjamīnu brīvē un viņa vietā paturi par vergu mani, bet es tev uzticīgi kalpošu līdz sava mūža pēdējai dienai.»

Redzēdams, ka viņa pusbrāļi ir krietni ļaudis, Jāzeps vairs nespēja slēpt savas jūtas. Izsūtījis no istabas visus ēģiptiešus, Jāzeps atzinās, kas viņš patiesībā tāds ir. Visa viņa godība mirklī pagaisa, un viņš sāka raudāt tik skaļā balsī, ka tas bija dzirdams visā pilī.

Brāji stāvēja kā pērkona spēriena ķerti. Viņi nemaz ne­priecājās, jo bija nobažījušies, vai tikai brālis negribēs atriebties par tam nodarīto pārestību. Taču Jāzeps viņus sirsnīgi noskūpstīja, bet visciešāk apskāva Benjamīnu, savu visjaunāko brāli. Kad Jāzeps bija gana nopriecājies un noslaucījis laimes asaras, viņš paskubinošā balsī teica: «Steidzieties atgriezties pie mana tēva un sakiet viņam: To tev liek teikt tavs dēls Jāzeps: dievs mani ir nolicis par kungu visai Ēģiptes zemei; nāc pie manis un nevil­cinies! Tu dzīvosi Gošenes zemē un būsi man tuvu; ir tu, ir tavi bērnu bērni, ir tavi sīklopi, ir tavi liellopi, ir viss, kas tev pieder. Un es apgādāšu tevi tur ar uzturu, jo vēl būs pieci bada gadi, ka tu nekļūsti nabags, nedz tu, nedz tavs nams, nedz kas tev ir.»

Vēsts par neparasto sastapšanos aši kļuva zināma valdnieka pilī. Faraons savā žēlastībā atļāva Jāzepam at­vest no Kānaānas visu savu dzimtu un izsūtīt pajūgus, ar ko pārvest mantas.

Jāzeps darīja tā, kā viņa pavēlnieks bija atļāvis. Bez tam viņš devīgi apdāvināja visu savu dzimtu. Vecākajiem brāļiem Jāzeps pavēlēja izsniegt katram divas kārtas drēbju, bet Benjamīnam — piecas kārtas vislabāko drānu un trīs simti sudraba gabalu un tēvam nosūtīja ne tikai drēbes un naudu, bet arī daudz citu Ēģiptes bagātību. Dā­vanas sakrāva uz desmit ēzeļiem, bet desmit ēzeļu mātes veda kviešus, kā arī citu pārtiku, lai Jēkaba ļaudīm pār­celšanās laikā nevajadzētu badoties.

Kad dēli atgriezās Kānaānā un izstāstīja tēvam visu faraona galmā pieredzēto, viņš sākumā negribēja ticēt un, tikai ieraugot atvestās dāvanas, atžirga garā. Aiz prieka raudādams, Jēkabs izsaucās:

«Pietiek! Mans dēls Jāzeps vēl ir dzīvs. Es celšos, lai viņu redzētu, pirms mirstu.»

IZRAĒLA DZIMTA APMETAS NĪLAS DELTĀ.

Izraēla dzimta, kas sastāvēja no sešdesmit sešiem cilvēkiem, devās ceļā uz Ēģipti, kur apmetās Go­šenes zemē Nīlas deltā. Saņēmis ziņu par tēva ierašanos, Jāzeps kaujas ratos traucās viņam pretim un krita Jēkabam ap kaklu.

«Tagad labprāt gribu mirt,» aizkustinātais sirmgalvis sacīja, «jo esmu tevi redzējis un zinu, ka tu vēl esi dzīvs.»

Pēc tam Jāzeps tēvu un piecus no brāļiem aizveda stā­dīt priekšā savam labdarim. Pēc viņu lūguma faraons atļāva tiem apmesties Gošenes zemē, bet tad, ar cieņu paskatījies uz sirmo, lepnas pašapziņas pilno Jēkabu, kas stāvēja viņa priekšā, ģērbies platā vilnas apmetnī un ar gana zizli rokā, pajautāja sirmgalvim, cik īsti viņam gadu.

«Mani svešniecības gadi ir simts trīsdesmit; īsi un bēdu pilni ir mani mūža gadi, un tie nesasniedz manu tēvu mūža gadus viņu sirošanas laikos,» sirmgalvis atbildēja un, labo roku pacēlis, svētīja faraonu.

Ganības Gošenes zemē bija leknas un auglīgas. Izraē­liešu ienācējiem šeit klājās labi, tālab viņi ātri savairojās. Jēkabs nodzīvoja vēl septiņpadsmit gadu, bet, juzdams tuvojamies savu galu, lūdza Jāzepu, lai tas viņu apbedītu vectēva un tēva kapenēs Makpelas alā Mamres tuvumā. Pirms nāves Jēkabs par savas dzimtas locekļiem uzņēma vēl Jāzepa un ēģiptietes dēlus Manasi un Ēfraimu. Svētī­jis savus divpadsmit dēlus, no kuriem vajadzēja izaugt divpadsmit izraēliešu ciltīm, Jēkabs pagriezās pret sienu un izlaida garu.

Viņa mirstīgās atliekas pēc ēģiptiešu parašas iebalza­mēja. Bēru ceremonijas ilga četrpadsmit dienas, bet pēc tam iestājās septiņdesmit dienu ilgs sēru laiks, kas tika izsludināts visā Ēģiptē. Uz Ābrahāma dzimtas kapenēm Kānaānā devās gara bēru procesija, kurā piedalījās visi faraona augstākie ierēdņi. Šķirstu pavadīja arī apraudā- tājas. Tās tik izmisīgi vaimanāja, ka Kānaānas iedzīvo­tāji nevarēja vien nobrīnīties, kas gan tas varētu būt par ēģiptiešu augstmani, kuru apglabā viņu zemē.

Jāzeps pieredzēja daudzus mazbērnus un nomira simt desmit gadu vecumā. Pirms nāves viņš izteica kvēlu vēlē­šanos, lai izraēliešu tauta, atgriežoties Kānaānā, aizvestu sev līdzi viņa pīšļus un tos apbedītu Jēkaba dzimtas ka­pos. Arī viņu pēc ēģiptiešu parašas iebalzamēja un guldīja šķirstā.

TAUTAS TEIKSMAS VAI VĒSTURES PATIESĪBAS?

Nostāsts par Jāzepu jau kopš sendienām ir plaši pazīstams un iegājis to tautu folklorā, kuras Bībelē guva vielu savai iztēlei. Un par to nav ko brīnīties, jo šis nostāsts ir tipiska tautas teiksma ar asu fabulu, kas pārbagāta ar daudziem neparastiem notikumiem, un visu vēstījumu apdveš pasa­kaina, gandrīz vai balādiska pievilcība. Tāpat tā noslēguma morāle atbilst vienkāršā, mūžam pēc taisnīguma alkstošā, no­māktā cilvēka garīgajām vajadzībām.

Taču šajā nostāstā ir vēl kaut kas, par ko nevaram vien nobrīnīties. Tajā mēs nesastopamies ar izteikti ļauniem vai labiem cilvēkiem, melnā vai baltā krāsā ieturētiem rakstu­riem. Jāzeps jaunībā bija neizturami iedomīgs, tēva izlutināts mīkstčaulis, bet vēlākos dzīves gados, iepazinis ciešanas un neatvairāmas ilgas pēc dzimtās zemes, pārmainījās un kļuva par augstsirdīgu cilvēku. Viņa pusbrāļi dusmās pret Jāzepu izturējās nekrietni, taču, kā vēlāk izrādījās, patiesībā nemaz nebija tādi nelieši. Visu mūžu viņus kremta sirdsapziņas pār­metumi, viņi sirsnīgi mīlēja savu veco tēvu, naudas lietās iz­turējās godīgi un, kad Benajmīnam draudēja verdzība, no­lēma dalīties ar viņu nelaimē, pierādīdami vislielāko pašaiz­liedzību.

Tik dziļa cilvēka sarežģītās iedabas pazīšana un spēja izprast cilvēku ar visiem tā trūkumiem liecina par lielu, vispā­rēja barbarisma laikmetā neparastu dzīves gudrību. Ebreju gani, kuri sacerējuši nostāstu par Jāzepu, bija neizglītoti, daždažādu aizspriedumu pilni cilvēki, kuru dzīves veids bija visai skarbs. Un tomēr, mitinādamies mežonīgā, klinšainā stepju apvidū, viņi bija izkopuši sevī savdabīgu jūtu paci­lātību un cilvēka dvēseles izpratni, kas tiem dara godu. Pro­tams, mums varētu iebilst, ka nostāsts par Jāzepu būtībā ir slavas dziesma dzimtas solidaritātei, kas tik raksturīga austrumu tautām un tāpēc gluži saprotama un dabiska arī semītiem. Visumā tam varētu piekrist. Taču ir nenoliedzams fakts, ka fabulas risinājumā un raksturu zīmējumā mūs pār­steidz neparasts briedums pasaules lietu vērojumā. Tieši pateicoties šīm iezīmēm, nostāsts par Jāzepa dienām un nedie­nām aizvien aizkustinājis cilvēku sirdis un saglabājis nevīs­tošu svaigumu.

Zinātnieki kādu laiku domāja, ka šā Bībeles nostāsta aiz­sākumi meklējami Palestīnai kaimiņos dzīvojošo tautu lite­ratūrā, kā tas jau vairākkārt bija izrādījies sakarā ar citām Vecās Derības leģendām.

Vienubrīd likās, ka atklātas jau tā pēdas Ēģiptes litera­tūrā. Tā saukajā Orbineja papirusā tika atšifrēts stāsts «Par diviem brāļiem», kas ir toreizējam laikmetam raksturīga pa­saka ar morāli. Tajā ir runa par precētu vīru Anubisu un viņa jaunāko brāli Batu. Batam sievas nav bijis, un viņš strā­dājis sava vecākā brāļa saimniecībā. Kādu dienu Anubisa sieva gribējusi Batu pavest. Taču jauneklis ar sašutumu no­raidījis viņas vilinājumus. Tad netiklā sieviete Batu apsūdzē­jusi savam vīram, apgalvodama, ka jauneklis to izvarojis un, kad tā mēģinājusi pretoties, viņu smagi piekāvis. Anubiss pārskaities un nogalinājis nevainīgo Batu.

Ēģiptiešu stāsts patiesi atgādina epizodi ar Jāzepu un Po­tifara sievu. Taču līdzība saskatāma vienīgi šajā notikumā, kas Bībeles nostāstā ir tikai sīks fragments. Ir pat jāšaubās, vai tas maz aizgūts no ēģiptiešu literatūras. Neuzticīgas sie­vas un laulības pārkāpšanas temats tajos laikos bija ļoti iz­platīts un tāpēc atkārtojas daudzu citu seno austrumu tautu nostāstos un droši vien bija sastopams arī Kānaānā, Tāpēc jādomā, ka jaukais nostāsts par Jāzepa dēkām savā nesalī­dzināmā savdabībā ir ebreju tautas iztēles auglis.

Bet vai tikai iztēles? Vai nostāsta pamatos nav kāds pa­tiess notikums? Ir taču zināms, ka ievērojami vēstures fakti tautas atmiņā apaug ar teiksmām, turklāt tādā mērā, ka daž­kārt grūti atšķirt patiesību rio izdomas. Ar Jāzepa likteni sais­tītais sižets varbūt ir izdomāts, taču tas neizslēdz iespēju, ka zināms ebreju cilšu atzarojums patiesi apmeties Ēģiptē, kur tam klājies labi. Iespējams, ka šie ieceļotāji bija Jēkabs ar saviem dēliem un ka viens no tiem, vārdā Jāzeps, faraona galmā taisīja žilbinošu karjeru.

Zinātnieki lauza galvas par šiem jautājumiem, bet, tā kā

viņu rīcībā nav nekādu vēsturisku dokumentu, viņiem jāap­mierinās ar hipotēžu izvirzīšanu, kuras tiek izstrādātas ar dedukcijas metodes palīdzību. Iesim pa viņu secinājumu pē­dām. Tā būs neparasti saistoša ekskursija, jo ļaus mums ielū-

koties to paņēmienu noslēpumos, ar kuru palīdzību zināt­nieki rekonstruē vēsturi. Turklāt tas ļaus mums izjust zināmu estētisku gandarījumu, kādu gūst saprāts gadījumos, kad no atsevišķām zināšanu drupačām loģisku secinājumu ceļā tiek atrisinātas problēmas.

Eģiptes pārvaldnieka svinīga iecelšana amata. Kapakmeņa bareljefs

Telelamarnā.

izdarot ļoti darbietilpīgas aplēses, kuras mēs šeit neizklās­tīsim, jo tās ir pārāk sarežģītas, zinātnieki nonāca pie pār­liecības, ka Jēkabs dzīvojis 250 gadu pēc Ābrahāma. Jāzepa piedzīvojumi tādā gadījumā būtu risinājušies 17. gadsimtā pirms m. ē. Atsevišķu zinātnieku fiksētais laika posms svār­stās starp 1730. un 1630. gadu pirms m. ē. īsi pirms tam Ēģipte bija pārdzīvojusi vētraināko posmu savā ilgajā vēs-

furē. Ap 1780. gadu valsti satricināja revolucionāras jukas. Sacēlās apspiestā tauta: zemnieki, amatnieki, kareivji un pla­šajos feodālajos īpašumos nodarbinātie vergi. Nomāktās ma­sas uz kādu laiku sagrāba savās rokās pat valsts stūri. Lie­lās katastrofas sekas bija manāmas vēl ilgi, un 17. gad­simtā pirms m. ē. Ēģipte bija nespēka paralizēta zeme.

Sajā politiska pagrimuma brīdī valsti satricjnāja jauna, vēl briesmīgāka nelaime. No austrumiem kā drausmīga negaisa tūce* uzmācās svešu karotāju pulki un līdzīgi kalnu lavīnai nobruka pār zemi. Metāla bruņās iekaltie un ar gariem zo­beniem bruņotie iebrucēji -zibens ātrumā traucās bruņotos kaujas ratos, kuros bija iejūgti zirgi. Ēģiptieši pirmo reizi sastapās ar šo jauno karošanas veidu, un putu lēkšķēm klātie zirgi un asām pīķu smailēm bruņotie rati izraisīja viņu rindās lielu apjukumu. Ēģiptiešu kareivji cīnījās kā kājinieki, turklāt gandrīz kaili; iekams viņi paguva pielietot savus šķēpus, lin­gas un lokus, viņus jau mīdīja zirgi un šķaidīja kaujas ratu riteņi. Viņi vienkārši nespēja pretoties uzbrucēju straujajai kaujas darbībai. Gadsimtos nepārspētā ēģiptiešu varenība tika samalta putekļos, un faraonu godība nodzisa gandrīz uz divi simti gadiem.

Sie iebrucēji bija hiksosi. Viņu vadoņi piesavinājās visus faraonu ārējos atribūtus un noturējās pakļautajā Ēģiptē pie varas ap 150 gadu, ar uguni un zobenu noslāpēdami jeb­kuru pretestības izpausmi. Tiesa, hiksosi okupēja tikai Lejas- ēģipti ar Nīlas deltu, bet Augšēģiptes provinciālie valdnieki kļuva par viņu vasaļiem un maksāja lielas nodevas.

Jauno Ēģiptes pavēlnieku galvaspilsēta bija Avarisa, kas atradās deltas austrumdaļā.

Hiksosu nosaukums tiek iztulkots dažējādi: agrāk domāja, ka šis vārds nozīmē «tuksneša virsaiši» vai «ganu ķēniņi». Pēdējo pētījumu rezultātā zinātnieki tomēr vienojušies, ka tas drīzāk tulkojams kā «svešzemju pavēlnieki». Hiksosi bija semīti un runāja valodā, kas droši vien bija radnieciska ebreju valodas sākotnējām attīstības formām. No uzrakstiem uz skarabejiem mums zināms, ka viņu virsaišiem bija tipiski semītiski vārdi, piemēram, Anaters, Hians, Jakobers. Pastāv tomēr domas, ka hiksosi ir bijuši tikai skaitliski neliels iebru­cēju virsslānis, bet karotāju masu veidoja nedisciplinēts, pie dažādām tuksneša un kalnu ciltīm piederošs juceklīgs pūlis, kas sastāvēja no laupītājiem, piedzīvojumu meklētājiem un klaidoņiem, kuri piederējuši pie visdažādākajām rasēm un runājuši daždažādās valodās. Tās bija mežonīgas, pēc lau­pījuma un asinīm alkstošas padibenes, kas pārplūdināja Ēģipti līdzīgi siseņu bariem.

Liekas, ka hiksosu iebrukumu izraisīja lielas etniskas pār­maiņas, kas tajā laikā notika Mezopotāmijā, šajā nemierīgajā tautu kausējamā katlā. Otrajā tūkstošgadē pirms m. ē. no ziemeļiem šeit ielaužas Āzijas huritu ciltis, kas semītu tautas, tai skaitā arī Hiksosus, atspieda uz Sīriju un Palestīnu. Ar­heoloģiskie izrakumi Jērikā liecina, ka šo seno pilsētu uz kādu laiku bija ieņēmuši hiksosi. Tāpēc iespējams, ka Ēģip­tes iekarotāji tolaik valdījuši arī pār Palestīnas tautām.

Tagad rodas jautājums: kas kopīgs visiem šiem notikumiem ar Jāzepu un viņa ģimeni? Zinātnieki šodien ir vienis prātis, ka septiņdesmit izraēliešu emigrācijā uz Ēģipti iekrīt hiksosu laikmetā. Jādomā, ka Jēkaba dzimta ļāvās vispārējam uz­brukuma vilnim vai arī tā ieradās Ēģiptē pēc tam, kad hiksosi to jau bija ieņēmuši. Tur izraēliešus viesmīlīgi uz­ņēma, jo viņi bija tuvu rada iekarotājiem, kuriem bija sva­rīgi, lai pakļautajā zemē apmestos pēc iespējas vairāk aziātu. Ebreju vēsturnieks Jozefs Flāvijs runā par hiksosiem kā par saviem priekštečiem, bet ēģiptiešu teksti no 16. gadsimta pirms m. ē. stāsta par kānaāniešu klejotāju ciltīm, kuras ap­metušās Ēģiptē.

Uz šāda politiska fona daudzas apšaubāmas lietas Bībelē gūst loģisku izskaidrojumu. Vispirms šeit jāmin Jāzepa izvir­zīšana valsts pārvaldnieka amatā. Grūti ticēt, ka normālos apstākļos ēģiptieši augstajā amatā būtu gribējuši izvirzīt kādu no aziātiem, kurus viņi nicināja. 1. Mozus grāmatas 46. no­daļas 34. pantā par ebrejiem mēs burtiski lasām: «… jo ēģiptiešiem lopu gani ir nicināmi.» Bet ir pats par sevi sa­protams, ka faraonu troni sagrābušie hiksosi, neuzticēdamies vietējiem iedzīvotājiem, vairāk paļāvās uz rases un valodas ziņā radnieciskajiem aziātiem, kas bija šurp atceļojuši' no Kānaānas. Reizēm pat ēģiptiešu cilmes faraoni piekopa līdzīgu politiku vadošo kadru izvēlē. Faraons Ehnatons (1377.—1352. g. pirms m. ē.), saules dieva Atona pielūdzējs un monoteisma ieviesējs Ēģiptē, izcīnīja sīv.u cīņu ar tradicio­nālajam dievam Amonam uzticīgo priesteru, aristokrātijas un pat plašāko tautas masu opozīciju. Šādā situācijā viņš izvēlē­jās sev līdzstrādniekus no apspiestajiem slāņiem, kuriem vai­rāk varēja uzticēties. Kāda viņa augstmaņa kapenēs atrasts šāds uzraksts:

«No tēva un mātes puses es biju zemas kārtas cilvēks, taču ķēniņš mani nostatīja uz kājām. Viņš ļāva man pacel­ties augšup… es biju cilvēks bez īpašuma, bet viņš savā devībā sniedza dienišķo iztiku man, kuram agrāk vajadzēja ubagot maizes kumosu.»

Telelamarnā (Ehnatona galvaspilsētas drupas) atrasts sar- kofāgs, kurš pieder kādai Ehnatona amatpersonai. Šā cil­vēka vārds bija Nehems, un viņš bija aziāts. Bet šā paša faraona vezīrs Janhams galmā kļuva par visvarenu cilvēku, lai gan piederēja pie semītu rases.

No šiem faktiem varam secināt, ka Jāzepa spējā izvirzī­šanās nebija nekas neiespējams. Turklāt viņš pārvaldīja Ēģipti, pielietodams iekarotājiem raksturīgo spaidu politiku. Izmantodams septiņus bada gadus, viņš labību neizdalīja vis par velti, bet lika par to maksāt ar zeltu, sudrabu un dārg­akmeņiem, vēlāk jau ar zemi un beigās pat ar personīgo brīvību. Tādā kārtā viņš neatkarīgajiem zemniekiem atņēma to īpašumu, pašus padarīdams par vergiem, reizē vājinā­dams arī lielo zemes īpašnieku kārtu. Visa zeme un tās ap­strādātāji pārgāja faraona īpašumā. Droši vien kopš šā laika Ēģiptē sākās dzimtniecības un faraona neierobežotas varas sistēma. No šā likteņa paglābās vienīgi priesteri, jo savos lielajos zemes īpašumos viņi paši vāca pārtikas krājumus, bet hiksosi, rēķinādamies ar viņu ietekmi, neiedrošinājās to aiz­kavēt. Tātad Jāzepa darbība Ēģiptē izraisīja dziļu ekono­misku revolūciju ar tālu ejošām sekām.

Mēs jau esam pieminējuši, ka Ēģipte savā vēsturē piere­dzējusi vairākas asiņainas revolūcijas. To piemiņa bija dzīva apspiestajās tautas masās. Tiešais sacelšanās cēlonis bija bads, kas regulāri atkārtojās ik pēc vairākiem gadiem. Par tautas nemieru vētraino raksturu mums stāsta kāds ēģiptiešu bagātnieks, vārdā Ipuvers. Viņa stāstījumā, starp citu, sasto­pam šādu izteikumu: «Nabags sagrāba bagātības, un tam, kas agrāk nespēja sev nopirkt sandales, tagad pieder liela manta.» Citur lasām: «Augstmaņu bērnus nosit, triecot pret mūri, visi bēg prom no pilsētas… Tas, kurš agrāk nezināja, kur nolikt galvu, tagad iedzīvojies gultā; kam nebija laivas, tas tagad ir kuģa īpašnieks; kuram nebija maizes kumosa, tagad sagrābis klētis… kas agrāk nabadzības dēļ gulēja bez sievietes, tas tagad viegli iegūst dižciltīgu dāmu.» Un beidzot vēl viens, visai izteiksmīgs citāts: «Valdnieka galvaspilsētu ieņēma stundas laikā. Nabagie sagūstīja ķēniņu. Galminiekus padzina no ķēniņa namiem. Ierēdņus nogalināja, un tiem atņēma dokumentus.»

Hiksosu faraonam šīs Ēģiptes revolucionārās tradīcijas, bez šaubām, bija zināmas, un tāpēc viņš baidījās, ka jauna tau­tas sacelšanās varētu satriekt viņa varu, jo sevišķi tāpēc, ka viņš bija svešs un nīstams despots. Tādēļ, kad parādījās Jāzeps ar savu saprātīgo plānu gaidāmā bada posta novēr­šanai, viņu apsveica kā debesu sūtni. Ar to izskaidrojama viņa visvarenība galmā, kā arī daudzie faraona labvēlības apliecinājumi.

Skeptiķis šeit varētu iebilst, ka visa šī veiklā secinājumu struktūra balstās tikai uz dažiem visai lakoniskiem Bībeles iz­teicieniem un galvenokārt uz pieņēmumiem, jo nepavisam nav galīgi pierādīts, ka izraēlieši apmetušies Ēģiptē hiksosu valdīšanas laikā. Bībeles hronoloģija vēl aizvien ir ļoti pro­blemātiska, tāpēc nav pilnīgi droši nosakāms, kad īsti Jē­kabs un viņa dzimta ieceļojuši Ēģiptē. Tas varēja notikt tik­lab pirms hiksosu iebrukuma, kā arī pēc viņu padzīšanas.

Atbildi uz šīm šaubām sniedz spīdošā Bībeles tekstu ana­līze, kuru izdarījis franču ēģiptologs Pjers Montē savā grā­matā «Ēģipte un Bībele». Franču zinātnieks nonāk pie šādām atziņām.

Kā mums jau zināms, Jēkabs apmetās Gošenes zemē, kas atrodas austrumos no Nīlas deltas. Jāzeps kā faraona valsts pārvaldnieks, protams, dzīvoja galvaspilsētā. Uzzinājis, ka viņa dzimta ieradusies Ēģiptē, Jāzeps nekavējoties iesēdās kara ratos un steidzās sastapties ar tēvu. Pēc tam viņš at­griezās pie faraona, lai ziņotu valdniekam par savu brau­cienu. No Bībeles teksta redzams, ka šie notikumi sekojuši cits citam ļoti īsā laikā, varbūt pat vienā dienā.

1. Mozus grāmatas 45. nodaļas 10. pantā Jāzeps apsola tēvam, ka tas dzīvošot Gošenes zemē, tātad viņa tuvumā. No tā secināms, ka galvaspilsētai, kurā uzturējās Jāzeps, va­jadzēja atrasties netālu no Gošenes zemes, t. i., pašā deltā. Tā nekādā ziņā nevarēja būt Memfisa, Fajuma vai Tēbas, jo šīs pilsētas atradās pārāk tālu no Gošenes, un tādā gadījumā Jāzepa ceļojumam vajadzēja ilgt vairākas dienas. Turklāt, kā norāda franču ēģiptologs Maspero, Ēģiptē pie­mērotu ceļu trūkuma dēļ tālākiem braucieniem nekad nelie­toja kaujas ratus, bet gan ceļoja ar laivām pa galveno sa­tiksmes artēriju Nīlu.

Iepriekš minētie apstākļi ir it kā ceļrāži, kas visi pavērsti hiksosu galvaspilsētas Avarisas virzienā. Šodien mums jau zināms, ka Avarisa atradusies Nīlas deltā, jo tās drupas, ku­rās atrasts daudz hiksosu spiedogu, atraktas netālu no mūs­dienu Sanelhagaras ciema. Bet, ja Jāzeps kā valsts pārvald­nieks uzturējies Avarisā, tad atkrīt visas šaubas: viņš noteikti dzīvojis hiksosu valdīšanas laikā. Vēlāks laika periods uz­skatāms par pilnīgi izslēgtu, jo pēc iebrucēju padzīšanas XVIII dinastijas ēģiptiešu faraoni galvaspilsētu pārcēla uz Tēbām. Kā redzam, hiksosu teorija balstās uz visai so­līdiem pamatiem, un tāpēc šodien to atzīst daudzi zi­nātnieki.

Bībeles nostāstā lasītāju pārsteidz vēsturiskā precizitāte, ar kādu runāts par ēģiptiešu parašām. Tas vispirms attiecas uz apbedīšanas rituāliem pēc 'Jēkaba un Jāzē'pa nāves. Viņu mirstīgās atliekas balzamētas četrdesmit dienas, bet mūmijas ieliktas koka šķirstā. Jau Hērodots zināja stāstīt, ka balzamē­šanas process Ēģiptē ildzis četrdesmit dienas, un to, starp citu, apstiprina arī valdnieku un augstmaņu kapenēs atrasto papirusu teksti.

Atcerēsimies vēl, ka Jāzeps ticis apcirpts, pirms viņu veda pie faraona. Sis fakts, kas pats par sevi liekas nenozīmīgs, ir svarīgs tajā ziņā, ka arī tas liecina par ēģiptiešu parašu labu pazīšanu. Lieta tāda, ka Ēģiptē nevienam nebija at­ļauts nēsāt bārdu, jo tā bija vienīgi faraonu privilēģija (starp citu, tie piekarināja sev mākslīgu bārdu). Jāzeps, būdams ebrejs, droši vien bija ataudzējis bārdu, un tāpēc viņu ap­cirpa atbilstoši galma etiķetei.

Tāpat ir ar Jāzepa svinīgo ievadīšanu valsts pārvaldnieka amatā. Bībelē aprakstītā ceremonijas norise atbilst tam, ko esam uzzinājuši no papirusu tekstiem un attēliem uz kapeņu sienām. Jaunā amatpersona no faraona rokām kā sava amata zīmi saņēma dārgu kaklarotu, greznas drēbes, kā arī sievu no augstdzimušo kārtas. Svinīgu gājienu laikā viņš brauca zeltītos kaujas ratos tūlīt aiz faraona. Pēc hiksosu padzīša­nas ēģiptieši turpināja izlietot zirgus, tādēļ arī aprakstītais ceremoniāls saglabājās Ēģiptē.

Bībeles nostāstam raksturīgs ir tas, ka arī tajā minētie vārdi ir tīri ēģiptiski. Faraons Jāzepu nosauca par «Safnat- Paneahu», kas nozīmē «dievs teic: lai viņš dzīvo». Viņa sie­vas vārds bija Asnāte vai Aseneta, t. i., «dievietei Netai pie­derošā» (dieviete Neta tika godināta Nīlas deltā), bet Pu- tifars jeb Potifars radies no sakropļota «Pa-di-pa-Re» — «(tas), kuru devis (dievs) Ra».

Beidzot vēl jāpiemin, ka nostāstā par Jāzepu mēs redzam lieliskas zināšanas Ēģiptes topogrāfijā. Tur minētās ziņas jauj viegli nosacīt Gošenes zemes atrašanās vietu, bet ne­tieši izsecināma pat galvaspilsēta, kurā dzīvojis Jāzeps.

Ar vārdu sakot, reālijas, kuras izlietotas ēģiptisko deko­rāciju veidošanai, sekmīgi izturējušas mūsdienu zinātnes pār­baudi. Nebūtu vērts šodien krustot šķēpus par to, vai Jāzeps ir bijis vēsturiska persona, bet nav nekādu šaubu, ka no­stāsts par viņu radies pašā Ēģiptē. Tā autori bijuši cilvēki, kuri Ēģipti pazinuši tik labi, ka viņiem tur katrā ziņā vaja­dzēja nodzīvot ilgāku laiku. Un šis apstāklis savukārt apstip­rina faktu, ka kāds no ebreju tautas nozarojumiem — varbūt tā bija Jēkaba dzimta — patiesi apmeties Nīlas deltā, aug­līgajā Gošenes zemē.

Nav pat izslēgts, ka Bībeles nostāstā atbalsojas vēsturisks fakts, ka viens no ebrejiem, vārdā Jāzeps, faraona galmā ieņēmis augstu amatu. Ap viņa personu vēlāk savijušās teik­smas, ko radījuši ebreji, lepodamies ar savu izcilo priekš­teci.*

Ja tomēr tas tā bijis, tad rodas jautājums, kāpēc Jāzeps nav pieminēts nevienā no ēģiptiešu hronikām. Parasti tās ir ļoti sīkas un izsmeļošas, bet semīts Ēģiptes valsts pārvald­nieka amatā — tas ir pārāk svarīgs notikums, lai to noklu­sētu. Šāds robs ēģiptiešu historiogrāfijā šķita aizdomīgs un izraisīja šaubas, vai Jāzeps maz bijis vēsturiska persona.

Šeit tomēr tika piemirsts kaut kas visai svarīgs. Ēģiptieši tik ļoti ienīda hiksosus, ka iznīcināja visu, kas vien atgādi­nāja to valdīšanas laiku. Hronisti noklusē pat hiksosu oku­pācijas periodu, kas Ēģiptes valstij nesa ciešanas un pazemo­jumus. Ieraksti hronikās ar 1730. gadu pirms m. ē. pēkšņi ap­trūkst un atkal parādās tikai pēc 1580. gada pirms m. ē. 150 gadu ilga vēstures perioda izsvītrojums nenovēršami skāra arī Jāzepu, kurš bija hiksosu politikas akls realizētājs un ar savu rīcību izraisīja dziļas, ēģiptiešu vidū visai nepo­pulāras ekonomiskas pārmaiņas. Jāzepa politikas sekas vē­lāk sāpīgi ķēra pašus izraēliešus, kuri pēc viņa nāves vēl ilgi dzīvoja Gošenes zemē.*

MOZUS

KLAUŠU DARBOS.

Jēkaba pēcnācēji nodzīvoja Gošenes zemē gandrīz četrus gadsimtus. Klājās .viņiem tur tīri brangi, un tāpēc viņi ātri savai­rojās.

Bet tad Ēģiptes tronī nāca jauns faraons, kuram nekas nebija zināms par Jāzepa nopelniem, un viņu satrauca ebreju ganu cilšu audzelība. Valdnieka uztverē ebreji bija aziāti, valstij bīstami svešzemnieki, tāpēc viņš pavēlēja saviem ierēdņiem:

«Šī tauta, Izraēla bērni, kļūst lielāka un varenāka par mums. Tāpēc rīkosimies ar tiem gudri, ka tie par daudz nesavairojas un, ja nu gadītos karš, neapvienotos ar mūsu ienaidniekiem un nekarotu pret mums un neatstātu šo zemi.»

Faraons tajā laikā Nīlas deltā cēla divas jaunas pilsē­tas: savu galvaspilsētu Ramzesu, kā arī labības sabērtuvju un kara materiālu noliktavu pilsētu Pitomu. Neaizsargātie izraēlieši bija izdevīgs lēta darbaspēka avots, tāpēc kādu dienu viņus baros sadzina būvlaukumā, kur tiem vaja­dzēja mīcīt mālus un izgatavot ķieģeļus. Viņi saules svelmē sūri grūti strādāja no agra rīta līdz vēlam vaka­ram, bet darbu uzraugi viņus paskubināja ar nūjām.

Tomēr faraons savās cerībās vīlās. Izraēliešu tauta bija pieradusi pie grūtībām, ko liktenis tai vētrainās dzīves gadsimtos nebija aiztaupījis, un, neraugoties uz vajāša­nām, turpināja vairoties. Saniknotais valdnieks tad ataici­nāja divas izraēliešu vecmātes — vairāk to nebija — un stingri jo stingri tām pavēlēja pie dzemdībām nogalināt visus vīriešu dzimuma bērnus. Abas sievas padevīgi no­klausījās pavēli, bet, atgriezušās Gošenes zemē, ij nedo­māja sevi apkaunot ar jaundzimušo slepkavošanu.

Faraons drīz vien uzzināja par pārdrošo nepaklausību un lika atvest abas vecmātes pie sevis, lai tās sauktu pie atbildības. Krietnās izraēlietes tika bargi jo bargi nopra­tinātas, taču tās visai veikli aizstāvējās, apgalvodamas, ka dzemdētājas vienkārši pārstājušas izmantot viņu palī­dzību.

«Ar ebreju meitiešiem nav tā kā ar ēģiptietēm,» viņas taisnojās, «jo tās pašas sev palīdz un ir jau dzemdējušas, iekams pie tām ierodas vecmāte.»

Gribot negribot faraonam vajadzēja vecmātes atbrīvot. Izraēliešu tauta apsveica drosmīgās sievietes kā varones un pateicībā uzcēla tām skaistas mājas.

Tādā aplinkus ceļā zīdainis neskarts atgriezās savas māmuļas apkampienos. Nāve Nīlas dzelmēs viņam vairs nedraudēja, jo neviens no ēģiptiešu bendēm neiedrošinā­jās pretoties faraona meitas gribai. Pēc pāris gadiem, kad puisēns jau bija paaudzies, māte viņu aizveda uz pili, un faraona meita mazo izraēlieti pieņēma par savu dēlu, dodama tam Mozus vārdu.

Kopš šā brīža Mozus tika audzināts pilī, it kā viņš pēc sava dzimuma piederētu pie valdnieka ģimenes. Zēns stai­gāja greznās smalka linauduma drānās un mācīties gāja uz templi, kur priesteri viņam atklāja savas slepenās Zin­tis. Mozus rīcībā vienmēr bija apkalpotāji, viņš vizinājās pa pilsētu kaujas ratos, kuros bija iejūgti ugunīgi rumaki, un dzīvoja grezni iekārtotās istabās. Tā vien likās, ka viņš aizmirsīs savu tautu un kļūs par ēģiptieti. Taču māte pa­rūpējās, lai jauneklis neatsacītos no Izraēla cilmes. Slep­šus no princeses viņa tam mācīja ebreju valodu un senču vēsturi, līdz beidzot pastāstīja arī, kādā kārtā viņš izglā­bies no nāves Nīlas ūdeņos.

Tā Mozus gan uzzināja, kas viņš īsti ir, taču atsacīties no ēģiptiešu aristokrāta dzīves ērtībām viņam nebija viegli. Izglītība, draugi no galma aprindām, ēģiptiešu kul­tūras spožums — tas viss viņu piesaistīja videi, pie kuras bija pieradis jau no bērna kājas. Kas gan šim izglītota­jam un iznesīgajam cilvēkam varēja būt kopīgs ar nicinā­tajiem un vajātajiem izraēliešu plikatām? Un, lai gan pa­laikam sirds sažņaudzās, redzot savus ciltsbrāļus lejam sviedrus smagajos spaidu darbos, viņam pietrūka spēka, lai atsacītos no galma dzīves spožuma.

Veselus četrdesmit gadus Mozus baudīja visas princeses audžudēla priekšrocības un ieguva pat ēģiptiešu priestera titulu. Pa Nīlu Mozus braukāja valdnieka galma laivā, kur viņu izkliedēja mūziķu un burvju mākslinieku priekšne­sumi. Bet, kad viņš atgriezās sav^pilī, tur viņu ielīksmoja daiļas meitenes, kas dejoja arfu un flautu pavadībā.

Jaunā galvaspilsēta Ramzesa bija ļoti skaista. Tā bija celta pēc seno Tēbu parauga ar platām ielām, lieliskām pilīm, sabiedriskām ēkām un daudziem ēģiptiešu dieviem veltītiem tempļiem. Pilsētas nomalē pacēlās ar miežiem un kviešiem pildītas noliktavas, bet ostā ņudzēt ņudzēja kuģi un laivas, kas bija atvedušas daždažādas preces. Nīlas līči bija bagāti ar putniem un zivīm, bet turpat aiz pilsē­tas vārtiem stiepās rūpīgi kopti sakņu dārzi ar sīpoliem

Taču ēģiptiešu valdnieks neatteicās no saviem nežēlī­gajiem nolūkiem. Šoreiz viņš izdeva pavēli saviem bendes .kalpiem, lai tie jaundzimušos puisēnus atņemtu mātēm un iemestu Nīlā. Visā Gošenes zemē skanēja raudas un lāsti, un likās, ka Jēkaba pēcnācējiem pienākusi pastarā tiesa.

BRĪNIŠĶĪGĀ IZGLĀBŠANĀS*.

Kādam laulātam pārim no Levija dzimtas bija divi bērni: Arons un Mirjama. Visgrūtākajā vajāšanu laikā viņiem piedzima vēl trešais bērns. Par nelaimi, tas bija pui­sēns, kurš jau iepriekš bija, lemts nāvei Nīlas dzelmēs. Māti pārņēma liels izmisums, un, nebīdamās bargā soda, kāds tai draudēja, viņa nolēma bērnu noslēpt no ēģiptiešu bendēm. Trīs mēnešus viņa baroja bērnu mājas vistum­šākajā kaktā, un viņas plāns droši vien īstenotos, ja tikai zīdainis nebūtu pārāk strauji audzis. Sparīgi kājelēm spār­dīdamies, viņš raudāja un lalināja tik skaļi, ka tas bija dzirdams tālu ārpus mājas. Jebkuru brīdi bērnu varēja atklāt kāds no faraona spiegiem, kuri ložņāja pa ciematu, un tad posts un bēdas sagaidītu visu ģimeni.

Kādā vietā pie upes katru dienu uz peldi ieradās faraona meita, kura bija pazīstama ar savu līdzcietīgo attieksmi pret apspiestajiem izraēliešiem. Puisēna mātei ienāca prātā laba doma: viņa ievietoja bērnu grozā, tā spraugas aizzieda ar darvu un izlika to niedolā, kur faraona meita zīdaini varēja viegli atrast. Reizē ar to viņa pavēlēja savai meitai Mirjamai, lai tā no tālienes uzmanītu brālīti un vajadzīgā brīdī sāktu rīkoties.

Viss notika tā, kā māte bija sagudrojusi. Princese pēc peldes galma dāmu pavadībā pastaigājās pa upes krastu. Pēkšņi viņa izdzirdēja bērna raudas un lika savām pava­donēm pārmeklēt niedolu. Kad princesei pie kājām nolika grozu ar noraudājušos bērnu, viņa bija bezgala pārsteigta. Dziļā aizkustinājumā valdnieka meita noliecās pie izmes- teņa un pūlējās to ar glāstiem nomierināt. Viņa tūdaļ no­ģida, ka atradusi izraēliešu bērnu, bet, tā kā princese klusībā nosodīja tēva necilvēcīgo pavēli, viņa nolēma at­radeni ņemt savā aizgādībā.

No tālienes visu šo ainu novēroja Mirjama. Piemērotā brīdī viņa pienāca pie princeses un piedāvājās sameklēt zīdītāju šķietamajam atradenim. Saņēmusi princeses pie­krišanu, Alirjama līksmi aizsteidzās pie mātes.

un lokiem, kā arī augļu dārzi ar granātu, ābolu, vīģu un olīvu smagumā slīgstošiem kokiem.

Mozus dzīvoja greznu un bezrūpīgu dzīvi. Taču viņš nebija laisks dīkdienis. Viņš vērīgi lasīja papirusus, kuros bija pierakstītas visādas ēģiptiešu gudrības. Vakaros, kad kļuva vēsāks un debesīs pacēlās mēness, viņš priesteru pavadībā pastaigājās pa pils dārzu un ilgi ar tiem disku­tēja par dieviem, faraoniem un cilvēka dzīves sūtību.

Tikai naktīs, kad nenāca miegs, viņu kremta rūpīgi slēpts nemiers. Tad Mozus gara acīm redzēja savus cilts­brāļus un viņu ciešanas, dzirdēja viņus nolādam savu lik­teni, saklausīja pātagu pliukšķus, ar kuriem uzraugi tos dzina darbā, uztvēra viņu žēlabas, raudas un saucienus pēc glābiņa. Sapņos viņam rādījās neizsakāmas mīlestī­bas pilnā, taču skumjā un it kā mazliet vīlusies mātes seja. Pēc šādām naktīm Mozus ilgi nevarēja atvairīt ur­došu neapmierinātību. Viņš juta sevī nenoteiktu vainas apziņu, un viss līdz šim dzīvē paveiktais šķita nenozīmīgs un bezjēdzīgs. Tādās reizēs Mozus kā noziedznieks izzagās no pils un ilgi klaiņoja ārpus pilsētas, lai no tālienes vē­rotu, kā puskailie ebreji, kuru augumi spīdēja no svied­riem, salīkuši nopūlējās pie māla skrīnēm un ķieģeļu koka veidnēm.

Tādā kārtā Mozus patiesībā dzīvoja divas dažādas dzī­ves: dienā viņš bija vēss ēģiptiešu aristokrāts, turpretī naktīs — pazudušais dēls, kurš mokās un neziņā meklē atceļu pie savas tautas.

Kādu dienu viņš redzēja ēģiptiešu uzraugu nežēlīgi ap­ejamies ar ķieģeļu izgatavošanā nodarbinātu izraēlieti. Briesmīga niknuma uzplūdā Mozus izgrūda varmākam cauri savu zobenu un, neredzēdams tuvumā citus ēģiptie­šus, apraka līķi smiltīs, lai slepkavību noslēptu no faraona. Notikumu tomēr bija redzējuši vairāki viņa cilts­brāļi, kuri diemžēl neprata turēt muti. Jau tajā pašā dienā visā Gošenes zemē ļaudis slepšus cits citam iečukstēja vēsti par nogalināto ēģiptieti. Mozus par šo drosmīgo soli lielākoties tika slavēts, taču atradās ari tādi, kuri droši vien aiz skaudības viņu nosodīja.

Mozus nezināja, ka valodas par notikušo izplatījušās tik bīstamā ātrumā. Nākamā dienā pēc ēģiptiešu uzrauga nogalināšanas viņš redzēja kaujamies divus izraēliešus. Mozus abus saniknotos ķildniekus izšķīra un spēcīgāko no tiem sabāra:

«Kāpēc tu sit savu biedru?»

Uz to Mozus saņēma izaicinošu atbildi: «Kas tevi ir iecēlis mums par pavēlnieku un soģi? Vai tu gribi arī mani nogalināt, kā vakar esi nogalinājis to ēģiptieti?»

Mozus nobijās ne pa jokam. Ja jau visi zināja par slep­kavību, tad no saviem spiegiem to viegli varēja uzzināt arī faraons. Un patiesi, drīz vien labvēļi brīdināja Mozu, ka viņu meklējot pils apsardze. Gandrīz vai pašā pēdējā brīdī Mozus, ceļam gluži nesagatavojies, izlavījās no pil­sētas, nakts aizsegā pārkāpa pāri robežmūrim un kājām devās uz austrumiem, kur tuksnesī bija rodams drošs patvērums no vajātājiem.

ČETRDESMIT GADU TRIMDĀ*.

Akabas līča aus­trumu krasta pletās midianiešu zeme. Taja dzī­voja ļaudis, kuru ciltstēvs bija viens no sešiem Ābrahāma un viņa otrās sievas Ketūras dēliem. Tā kā tie bija viņa radinieki, Mozus nolēma lūgt tur patvē­rumu.

Ceļš bija aptuveni četri simti piecdesmit kilometru garš un veda galvenokārt pa stepju un tuksnešu apvidu. Tādēļ, kad Mozus nonāca pie midiāniešiem, viņš tālajā gājienā bija bezgala noguris. Viņa kādreiz tik greznais galmi­nieka tērps tagad bija netīrs un piesvīdis un drīzāk atgā­dināja skrandas, kādas valkāja klaidoņi, kuri blandījās pa Austrumu zemēm, izlūgdamies ubagu dāvanas.

Mozus apsēdās netālu no pilsētas akas un ziņkārīgi vē­roja, kā septiņas meitenes dzirdināja aitas un kazas. Bet tad parādījās bars ganu, kuri meitenes rupji atgrūda no akas, paši ārpus rindas ieņemdami vietu pie dzirdinātavas. Sašutis par tādu izturēšanos, Mozus pielēca kājās un, ne­raugoties uz nogurumu, nostājās tik draudīgā pozā, ka nelieši izbijušies aizbēga. Tad Mozus palīdzēja meitenēm padzirdināt dzīvniekus, bet pēc tam atgriezās savā vietā.

Izrādījās, ka ganes bija ietekmīga midiāniešu priestera Jetrus meitas. Pateicīgais tēvs ielūdza Mozu savā namā un, uzzinājis, ka atnācējs turklāt ir tāls viņa radinieks, pieņēma to savā ģimenē un deva tam par sievu savu meitu Ciporu. Mozum no viņas piedzima divi dēli: Geršoms un Eliēzers. Sava sievastēva saimniecībā Mozus kopa lopus.

Spējā dzīves apstākļu izmaiņa līdz pašām dzīlēm uz­vandīja Mozus dvēseli. Sis smalkais, pie ēģiptiešu pilsētu

dzīves ērtībām pieradušais švīts tagad atradās skarbā, klinšainā zemē, kur pacēlās kūpošu vulkānu augstās vir­sotnes. Sākumā viņam grūti bija pierast pie šādas pār­maiņas. Pavadīdams laiku vientuļās ganībās, viņš ilgojās pēc savas pils, pēc papirusiem un sarunām ar priesteriem. Cik grūti panesams bija trimdinieka nožēlojamais liktenis!

Grūtie pārdzīvojumi ar laiku tomēr viņa dvēselē viesa atraisītību. Skarbā daba, vienkāršā, pieticīgā ganu dzīve, garās, zem klajas debess vientulībā pavadītās stundas pa­mazām rosināja viņu pārdomāt savas dzīves jēgu. Tautā pakāpeniski aizvien vairāk izbalēja atmiņas par senajiem labajiem gadiem, toties jo biežāk Mozus atskārta, ka ir izraēlietis, kura ciltstēvs bijis Levijs, Jēkaba dēls un Ābra­hāma mazdēls.

Midiānieši lepojās ar to, ka tiešā līnijā cēlušies no Ābra­hāma. Viņi stāstīja Mozum neskaitāmas teiksmas un no­stāstus par Kānaānā apglabāto dižo patriarhu. Tāpat viņi stāstīja par tā senču pielūgto dievu. Un tad Mozum šķita, ka pēc ilgiem klaiņojumiem svešatnē viņš beidzot atgrie­zies tēva mājās. Pakāpies kalnā un palūkojies apkārt, viņš rietumos redzēja tuksneša klāj u. Aiz ta atradas Ēģipte, verdzības un nebrīves zeme. Turpretī austrumos, kaut kur aiz kalniem, slēpās Kānaāna, viņā senču dzimtene, Apso­lītā zeme, miera un labklājības mala. Šādos mirkļos viņā brieda liela apņemšanās: atbrīvot brāļus no Ēģiptes ver­dzības un aizvest viņus uz dzimto Kānaānu, zemi, kur tek piens un medus.

Cīņa pašam ar savu sirdsapziņu turpinājās gandrīz četrdesmit gadu, dienām aizritot nemierā, šaubās un svār­stībās. Bija ilgi laika posmi, kad virsroku guva tieksme pēc mierīgas gana dzīves, un tad Mozus pilnīgi ļāvās ierastām ikdienas raizēm un rūpēm, nomākdams sevī visas bažas un sirdsapziņas pārmetumus. Viņam taču bija jau astoņdesmit gadu, un tā vien likās, ka ir par vēlu uzņem­ties uz saviem pleciem tik nemierīgu uzdevumu, ka labāk ir nomirt midiāniešu zemē, kura viņam bija kļuvusi par otro dzimteni.

Taču jaunā ideja, viņam pašam negribot, aizvien deva jaunus dzietus, līdz beidzot tās aicinājums kļuva tik spē­cīgs, ka bija grūti tam pretoties. Pēdējā gadā, ko Mozus pavadīja midiāniešu vidū, viņš bieži vien nokļuva reliģis­kas aizgrābtības stāvoklī, redzēja pravietīgus sapņus un parādības.

Kādu dienu viņš ganīja avis pie svētā Horebas kalna, kura virsotnē, pēc midiāniešu ticējumiem, mākoņu aizsegā mājoja viņu tēvu dievs, Ābrahāma, Izāka un Jēkaba dievs. Palūkojies apkārt, Mozus ieraudzīja dīvainu parādību: kāds krūms uzliesmoja spožās ugunīs, taču nesadega. Pēkšņi no degošā krūma dieva balss aicināja Mozu neka­vējoties doties uz Ēģipti un izvest izraēliešus no ver­dzības.

Mozus lielās izbailēs aizsedza seju, tomēr beidzot sa­ņēma drosmi un izsacīja savas šaubas.

«Kad es nākšu pie Izraēla bērniem,» viņš pazemīgi teica, «un viņiem sacīšu: jūsu tēvu dievs mani pie jums ir sūtījis, tad tie jautās: kā viņu sauc? Ko tad lai es viņiem saku?»

Atbildot dievs pirmo reizi nosauca sevi Jahves vārdā. Tā bija ārkārtīgi svarīga atklāsme, taču neizkliedēja Mo­zus bažas. Kā gan lai Izraēla bērni viņu uzklausītu, — Mozus sūrojās, — ja viņš ieradīsies bez jebkādiem pierā­dījumiem par savu sūtību, tikai ar Jahves vārdu mutē? Tad dievs viņu spēcināja pret mazticību, piešķirdams Mozum brīnumdarītāja spēku, tā ka viņš kopš šā brīža spēja pārvērst zizli čūskā, ārstēt spitālību un ūdeni pada­rīt par asinīm.

Lai gan apveltīts ar spēju darīt brīnumus, Mozus tomēr mēģināja izvairīties no viņam uzdotās misijas, aiz­bildinādamies ar to, ka viņš esot ar stostīgu mēli un tāpēc nespēšot pārliecinoši runāt ar saviem tautas brāļiem. Par šo jauno atrunu Jahve sākumā pārskaitās, taču beidzot nomierināja_ Mozu, sacīdams, ka došot viņam palīgā ve­cāko brāli Aronu, kurš esot varen mutīgs un runāšot viņa vārdā.

Tagad Mozum nekas cits neatlika kā gatavoties ceļam. Atvadījies no sievastēva, viņš uzsēdināja ēzelim mugurā sievu un bērnus un ar smagu sirdi devās už Ēģipti. Pa ceļam viņam atgadījās satricinošs piedzīvojums. Kādā iebraucamā vietā negaidot pie Mozus ieradās Jahve un gribēja viņu nosist tāpēc, ka viņš neesot apgraizīts. Sa­niknoto dievu pielabināja tikai Cipora, apgraizīdama abus savus dēlus.

Ēģiptē Arons iznāca sagaidīt Mozu. Abi brāļi sapulci­nāja izraēliešus, un kopīgiem spēkiem viņiem izdevās pār­liecināt ļaudis, ka pēc Jahves gribas tiem jāatstāj Goše­nes zeme. Tiesa, tautas apņēmību ietekmēja ne tik daudz

brīnumdarbi, kādus Mozus parādīja, lai apliecinātu, ka viņu sūtījis pats Jahve, un arī ne Arona daiļrunība, cik vajāšanas un spaidi, kas pieauga ar katru dienu un apdraudēja tautas pastāvēšanu.

IZIEŠANA NO ĒĢIPTES.

Kopš tās liktenīgās die­nas, kad Mozus dusmu lekme izdarīja slepkavību, bija pagājis četrdesmit gadu. Ēģiptē valdīja cits faraons, un viņa galmā kalpoja jauna paaudze. Noziegums ļaužu atmiņā jau bija pagaisis, un bijušajam trimdiniekam nekas vairs nedraudēja. Turklāt, kurš gan šajā bārdainajā, noplukušajā aziātā ar raupjo garo ap­metni un zizli rokā būtu pazinis smalko ēģiptieti, kādreiz tik skaļi" daudzināto princeses audžudēlu. Četrdesmit apri­tējušos gados Mozus bija kļuvis vecs, dziļas grumbas izvagoja viņa seju, un neviens to vairs nevarēja pazīt. Viņš tagad taču bija astoņdesmitgadīgs sirmgalvis ar sarmas piekaisītu bārdu.

Kopā ar Āronu Mozus devās pie faraona ar lūgumu, lai valdnieks atļautu izraēliešiem uz trim dienām aiziet tuk­snesī, kur viņi ar lūgsnām un upuriem gribēja godināt Jahvi. Tā bija klaja blēdīšanas, jo viņi vairs nedomāja at­griezties ēģiptiešu jūgā. Taču faraons ar sašutumu norai­dīja šo lūgumu, bet par sodu vēl palielināja klaušas, lik­dams izraēliešiem ne tikai izstrādāt līdzšinējo normu, bet arī pašiem sagādāt ķieģeļu javai vajadzīgos salmus. Tas prasīja papildu darbu, jo salmu Ēģiptē nebija daudz un tos vajadzēja meklēt pa visu zemi. Bet, kurš šādu vai tādu iemeslu dēļ nepaguva izstrādāt noteikto skaitu ķieģeļu, tam draudēja bargs miesassods, noperot ar nūjām.

Izraēlieši, kurus šāds iznākums gauži sarūgtināja, kur­nēja uz Mozu, ka viņa iejaukšanās atnesusi vairāk ļauna neka laba. Mozum tas bija neizsakāmi grūts vilšanās brī­dis, un viņam atkal uzmācās šaubas. Tā vien likās, ka Jalive nav turējis savu vārdu un iegrūdis Izraēla tautu vēl lielākā postā.

Mozus vēlreiz devās pie faraona, stingri apņēmies pie­lietot savu brīnumdarītājā spēku, lai pamodinātu valdnieka sirdsapziņu. Nostājies pie faraona troņa, viņš nometa zemē savu zizli, kas tūdaļ pārvērtās par ložņājošu čūsku. Bet valdnieks ar līdzjūtīgu vīpsnu paskatījas uz bārdaino zintnieku un lika ataicināt savus priesterus, kuri izdarīja

tādu pašu brīnumdarbu. Faraonu kaut cik neietekmēja pat tas, ka Mozus čūska aprija ēģiptiešu priesteru čūskas.

Kopš šā brīža iedegās skaudra cīņa ar valdnieka trulo stūrgalvību. Mozus uzraidīja Ēģiptei pēc kārtas desmit mocības: vispirms Nīlas ūdens pārvērtās par asinīm, pēc tam baismīgā kārtā savairojās vardes, odi un mušas, dzīv­nieki gāja bojā no kādas sērgas, cilvēku miesas pārklājās ar strutojošiem trumiem, krusa nosita ražu, druvas pār­plūdināja milzīgi siseņu bari, bet beigās iestājās tāda tumsa, ka cilvēki varēja staigāt, tikai ar rokām taustī­damies.

Pēc katras mocības faraons krita izmisumā un apsolījās atlaist izraēliešus, bet drīz vien no sava solījuma atkāpās, lai gan viņa pavalstnieki skaļā balsī pieprasīja vairs ne- tiepties un neizaicināt jaunas likstas.

Zaudējis pacietību, Mozus beidzot nolēma salauzt faraona nepiekāpību, pielietojot desmito, visbriesmīgāko mocību. Taču iepriekš viņš brīdināja izraēliešus, lai tie būtu visam sagatavoti. Vispirms viņš piekodināja, lai katra ģimene nokautu viengadīgu jēru un ar tā asinīm noziestu savas mājas durvis. Vakariņās visiem vajadzēja ēst ceptu jēra gaļu ar neraudzētu maizi un rūgtām zālēm, bet pie galda sēsties ceļa drēbēs, lai jebkuru brīdi varētu iziet no Ēģiptes.

Kad pienāca pusnakts, Jahve apstaigāja visas mājas, bet tur, kur uz durvīm neredzēja asins zīmes, nomaitāja visus pirmdzimtos bērnus, alga viena, vai tas būtu faraona vai arī kādas verdzenes dēls. Nāvei par upuri krita pat dzīvnieku pirmdzimtie.

Visā zemē atskanēja raudas un vaimanas, jo nāve aebija gājusi secen nevienai ēģiptiešu ģimenei. Un tikai tagad faraons atskārta, cik baismīgs ir Mozus spēks, un atļāva viņam izvest Izraēla tautu no verdzības. Atmaksājot par vajāšanām un spaidu darbiem, izraēlieši izmantoja-vispā­rējo apjukumu, ko zemē bija izraisījusi drausmīgā ne­laime, un izlaupīja ēģiptiešu mājas. Tādā kārtā viņi ieguva zelta un sudraba traukus, drēbes un dažādas citas vērtī­gas lietas, bet galvenokārt ieročus, kuri viņiem varēja noderēt cīņai.

Mozus par piemiņu šim notikumam nodibināja pasā svētkus, kas nozīmē «secen paiešanas jeb izlaiduma svētki», jx) Jahve bija pagājis secen, izlaidis izraēliešu mājas un tikai ēģiptiešu pirmdzimtos nomaitājis.

PĀRI SARKANAJAI JŪRAI.

Sudraba taurēm ska­not, izraeliešu kolonna aizgaja no Gošenes ze­mes, lai dotos uz austrumiem, tuksnesī. Tā sastā­vēja no seši simti tūkstošiem apbruņotu vīru, neskaitot sievietes, bērnus un kalpus. Priekšgalā soļoja procesija ar koka šķirstu, kurā atdusējās Jāzepa balza- mētā mūmija, bet gājienu noslēdza neskaitāmi aitu, kazu un nastu nesēju ēzeļu ganāmpulki.

Tuksnesī bēgļi, sev par lielu prieku, atskārta, ka viņus vada Jahve, jo dienu viņiem pa priekšu virzījās dūmu stabs, bet naktī — uguns kolonna, iesniegdamās pašās debesīs. Sākumā Mozus gāja pa seno karavānu ceļu gar Vidusjūras piekrasti, bet pēc tam pagriezās uz dienvidiem, Etamas tuksnešainā apvidus virzienā, jo baidījās, ka vie­tējo tautu piejūras cietokšņi bez cīņas nelaidīs izraēliešus uz Kānaānas zemi. Etamā viņš pirmo reizi ļāva ļaudīm ilgāku laiku atpūsties, bet tad atkal pavērsās uz zieme­ļiem un uzcēla savas teltis Pihahirotā. Sis apvidus atra­dās starp Migdolu un jūru, netālu no Baāl-Cefones pilsē­tas, kura bija slavena ar kānaāniešu dievam Baālam veltīto templi.

Bet pazemotais un saniknotais faraons seši simti kaujas ratu priekšgalā pa to laiku dzinās pakaļ bēgļiem.

Neizsakāmas izbailes pārņēma izraēliešus, ieraugot no putekļu mākoņa auļos iznirstam bargos ēģiptiešu kara­pulkus. Kā sastinguši viņi nolūkojās, kā aizvien tuvāk traucas iznīcības draudi, izmisumā lauzīja rokas un gau­dās, ka tik vieglprātīgi ļāvuši sevi aizvest no Gošenes zemes, kur labāk būtu bijis dzīvot verdzībā nekā tagad iet bojā no ēģiptiešu karavīru rokas.

Mozus pūlējās nomierināt satrauktos ļaudis, apgalvo­dams, ka Jahve nepametīšot savu tautu nelaimē. Un pa­tiesi, tumsai iestājoties, ēģiptiešiem ceļu aizsprostoja mil­zīgs, nepārvarams dūmu un uguns valnis, kas neizklīda līdz pat rītausmai. Bet, gaismiņai svīstot, Mozus nostājās jūras krastā un, roku paceldams, pavēlēja viļņiem pašķir- ties. Un tūdaļ ūdeņi atkāpās un starp divām bangojošām sienām izveidojās sausums, pa kuru izraēlieši steidzās uz otru krastu. To pamanījis, faraons neapdomīgi sava kara­spēka priekšgalā metās viņiem pakaļ. Brīdī, kad ēģiptieši atradās jūras vidū, Mozus vēlreiz pacēla labo roku, un pēc šīs zīmes ūdens siena sabruka pār vajātājiem un aiz­rāva tos bangojošā dzelmē. Pēc dažām stundām viļņi iz­skaloja krastā cilvēku un zirgu līķus, kā arī sadragātus

kaujas ratus — ēģiptiešu lepno jātnieku nožēlojamās paliekas.*

Izraēliešu apmetnē valdīja neaprakstāma līksmība. Mo­zus un visa tauta uzsāka pateicības dziesmu, cildinādami Jahvi, bet sievietes ar gaišreģi Mirjamu priekšgalā, tam- burīnus skandinot, laidās triumfālas pacilātības pilnā dejā.

GĀJIENS CAURI TUKSNESIM.

Tālāk izraēlieši devas uz Sūras tuksnesi. Ceļš veda pa apvidiem, kuros trūka ūdens. Veselas trīs dienas viņi nebija baudījuši ne lāsi, bet, kad beidzot ar pūlēm aiz­vilkās līdz Mārai, izrādījās, ka turienes ūdens ir rūgts. Nogurušajiem un slāpju izmocītajiem ceļiniekiem tas bija pārāk sāpīgs sitiens, un apmetnē atkal atsākās gaušanās un izmisums. «Ko mēs dzersim?» tauta kurnēja. Taču Mo­zus aši vien novērsa nelaimi. Viņš iemeta akā kaut kādus turpat tuvumā savāktus zariņus, un, ļaudīm par priecīgu izbrīnu, ūdens kļuva salds un dzeršanai noderīgs. Atspir­gušie ceļinieki pēc tam devās uz Elimu, kas bija īsta para­dīzes oāze ar septiņdesmit zaļojošām palmām un div­padsmit kristāldzidra ūdens avotiem.

Taču no šejienes vajadzēja iet tālāk^ Tieši sešas nedēļas pēc tam, kad izraēlieši bija atstājuši Ēģipti, viņu kolonna apmetās Šinas tuksnesī starp Elimu un Sinaju. Uzturēša­nās tur bija ļoti grūta. Mocīja nežēlīga saules svelme, turklāt beidzās arī pārtikas un ūdens krājumi.

«Dod mums ūdeni, ka varam dzerti» sauca izslāpušie ļaudis.

Bet Mozus atbildēja:

«Ko jūs rājaties ar mani? Kādēļ jūs kārdināt to kungu?»

Vīriešiem, sievietēm un bērniem, kas vēl nebija piera­duši pie skarbās dzīves tuksnesī, bads un slāpes likās īsta mocība. Kā aizvien, visa vaina tika piedēvēta Mozus un Arona vieglprātībai. Abu vadītāju teltis ielenca ļaužu bari, gauzdamies par savu sūro likteni un izkliegdami apvaino­jumus, kuros bija gan izmisums, gan nikna apsūdzība.

«Kaut tā kunga roka būtu likusi mums mirt Ēģiptes zemē tolaik, kad mēs vēl mitām pie gaļas podiem un mums bija maizes papilnam ko ēst; bet jūs mums esat likuši iziet tuksnesī, lai visa draudze mirtu badā.»

Sie vārdi Mozum rādīja, cik dziļi izraēliešos vēl bija iesakņojies verdzības gars, ja jau viņi augstāk par brī­vību vērtēja maizes ņuku un gaļas podus. Tas dziļi sāpi­nāja Mozus sirdi, tomēr viņš nomierināja tautu, apgalvo­dams, ka Jahve noteikti nepametīs postā savus piekritējus un paēdinās tos ātrāk, nekā varētu gaidīt.

Un, raugi, pievakarē šis solījums piepildījās. No aus­trumu puses atlidoja nepārskatāmi paipalu bari un tūlīt nolaidās zemē. Tālajā lidojumā pagurušie putni gurdi pli­vināja spārnus un bija viegli notverami ar kailām rokām. Apmetnē sākās drudžaina rosme, iedegās ugunskuri, un drīz vien visapkārt uzvēdīja uz iesmiem ceptas putnu ga­ļas kairinošā smarža.

Sātīgi paēdušie izraēlieši likās gulēt, vai līdz debesīm cildinādami Mozus brīnumdarītāja spēku. Gaismiņai aus­tot, kad visus modināja sudraba tauru junda, viņi aiz iz­brīna berzēja acis. Cik tālu vien sniedzās skatiens, viss stepes plašums bija noklāts ar baltiem graudiņiem, kuri atgādināja krusu. Izraēlieši izskrēja laukā, lai šo dīvaino parādību aplūkotu tuvāk. No telts iznāca arī Mozus un ar uzvarētāja smaidu paziņoja, ka tā ir manna, ko Jahve viņiem atsūtījis maizes vietā. Ļaudis kādu brīdi vilcinājās iebaudīt savādos graudus, bet, pārliecinājušies, ka tie pēc garšas atgādina medus maizi, ar līksmiem izsaucieniem pauda savu pārsteigumu un steidzīgi sāka tos savākt. Drīz vien izrādījās, ka pa dienu šos graudiņus var salasīt tādā daudzumā, kāds nepieciešams iztikai, un kopš šā laika tuksneša manna veselus četrdesmit gadus viņiem bija dienišķās maizes vietā.

Nākamā apmetnes vieta bija Refidima. Bet tur nebija nevienas akas, un izraēlieši atkal cieta no ūdens trūkuma. Apmetnē sākās kurnēšana un draudēja izcelties dumpis. Tad Mozus devās pie Horebas kalna, kas pacēlās netālu no apmetnes. Apstājies kalna piekājē, viņš, pagurušajai tautai redzot, ar zizli sita pret stāvu klinti. Un tajā pašā mirklī no klints plaisas izvirda dzidra kalnu ūdens šalts. Redzēdami šo brīnumu, izraēlieši pirmajā mirklī aiz pār­steiguma sastinga, bet drīz vien atģidās, sacēla līksmu kņadu un, Mozu cildinādami, cits par citu spiedās pie ūdens, lai piepildītu krūkas un citus traukus, kādi vien pagadījās pa rokai.

Kolīdz izraēlieši bija remdējuši slāpes un padzirdinājuši savus kustoņus, viņi izdzirdēja kaujas saucienus un ļoti pārbijās. Pirmo reizi viņiem vajadzēja mēroties spēkiem ar tuksneša kareivīgajām ciltīm. Tie bija amalekieši, kas uzmācās ar karu, lai aizšķērsotu ceļu svešajiem ienācējiem un gūtu laupījumu. Cerēdami uz vieglu uzvaru, viņi tomēr alojās. Mozus uzticēja savu spēku vadību Jozuam, kurš izrādījās par spējīgu un drosmīgu karavadoni. Aši un iz­veicīgi viņš veda savus karapulkus pret uzbrucējiem, un drīz vien sākās sīvs kautiņš.

Mozus kopā ar Aronu un Hūru uzkāpa pakalnā, lai se­kotu kaujai, kura ar mainīgām sekmēm ilga no agra rīta līdz vakara krēslai. Kad Mozus pacēla rokas augšup, uz­varu guva izraēlieši, bet, kad tās nolaida lejup, virsroku ņēma amalekieši. Tā tas turpinājās stundām ilgi, līdz bei­dzot rokas viņam pagura un nevarīgi noslīga lejup. Lai novērstu sakāvi, Arons un Hūrs nosēdināja Mozu uz akmens un no abām pusēm atbalstīja viņa rokas. Un tā pievakarē Jozua satrieca naidniekus un piespieda tos bēgt. Izraēlieši kaujas laukā uzcēla altāri pateicības upuriem, bet Jahve uzdeva Mozum ierakstīt šo uzvaru grāmatā, lai tās piemiņa saglabātos mūžos. «Ieraksti to piemiņai grā­matā un liec to Jozuam ausīs, ka es pilnīgi izdeldēšu Amaleka vīru piemiņu no zemes virsus.»

Drīz vien ziņa par lielo uzvaru nonāca līdz Jetrum, midiāniešu priesterim un Mozus sievastēvam. Nekavējoties viņš ieradās izraēliešu apmetnē, atvezdams znotam viņa sievu un abus dēlus, Geršomu un Ēliēzeru. Pirms faraona pieveikšanas un izraēliešu izvešanas no Ēģiptes Mozus savus tuviniekus bija aizsūtījis uz midiāniešu zemi.

Nākamajā dienā Mozus apsēdās savas telts priekšā, lai ļaudīm izspriestu tiesu. No agra rīta līdz vēlam vaka­ram viņš noklaušināja lieciniekus, iztiesādams pat vis­sīkākās lietas. Jetrus augošā izbrīnā nolūkojās, kā Mozus nopūlas augu dienu, tērēdams laiku pat gluži nenozīmīgu ķīviņu izšķiršanai. Būdams šajā ziņā ar daudz lielāku pie­redzi, Jetrus savam znotam atklāti pasacīja, ko viņš par to visu domā:

«Kas tas ir, ko tu dari tautai? Kādēļ tu sēdi atsevišķi un tauta stāv tavā priekšā no rīta līdz vakaram? … Tā nav labi, kā tu to dari! Tu pagursi un tavi ļaudis, kas ir te pie tevis, jo pārāk grūts tev ir šis pienākums, tu nevari to izpildīt viens-pats.»

Kad Mozus viņam jautāja, kā tad vajadzētu rīkoties, Jetrus viņam ieteica sadalīt ļaudis grupās, kurās būtu pa tūkstotim, simtam, piecdesmit un desmit cilvēku, katrai grupai ieceļot priekšniekus, kas tajā pašā laikā būtu arī tiesneši sīkākās lietās, un tādā kārtā tikai vissvarīgākās caur .aizvien augstākām instancēm nonāktu līdz Mozum.

Gudrā midiāniešu priestera padoms tika ņemts vērā, un tādā kārtā līdz šim neorganizētie izraēliešu pūļi guva pamatus savai vēlākajai sabiedriskai iekārtai.

DEJA AP ZELTA TEĻU.

Trīs mēnešus pēc izieša­nas no Ēģiptes Mozus uz ilgāku laiku apmetās Sinaja kalna tuvumā. Drūmais klinšu masīvs, kura atsevišķas virsotnes šķita iesniedzamies de­besīs, uzdvesa noslēpumainības elpu, modinādams māņ­ticīgas bailes izraēliešos, kas bija pieraduši "pie Nīlas del­tas klajā līdzenuma. Toties tuvākā apkaime likās visumā piemērota, lai šeit uzturētos ilgāku laiku. Tur bija pietie­kamā daudzumā ūdens, auga dateļu palmas un akācijas, kuras noderēja malkai un būvmateriāliem.

Apmetnē drīz vien sāka pulsēt rosīga, kņadas pilna dzīvē. Jaunā pārvaldes sistēma nodrošināja kārtību un ievērojami uzlaboja administrācijas darbību. Vīrieši no­darbojās ar amatniecību, sievietes gatavoja ēdienu, vērpa un auda, bet bērni jautri draiskuļojās starp teltīm.

Kādu dienu Mozus aizgāja no apmetnes un viens pats uzkāpa Sinaja kalnā. Tur viņš sastapās ar Jahvi, kurš pa­vēstīja, ka nodomājis ar Izraēla tautu noslēgt derību. Ar priecīgo ziņu atgriezies apmetnē, Mozus pavēlēja visiem izraēliešiem ietērpties izmazgātās drānās un trīs dienas ievērot gavēni, lai pienācīgi sagatavotos lielajam brīdim.

Kolīdz bija pagājis trīs dienu ilgais sagatavošanās pe­riods, tauta sapulcējās Sinaja kalna piekājē. Mozus atgā­dināja, ka nevienam nav atļauts uzkāpt svētajā kalnā, un ar gana zizli novilka robežu, brīdinādams, ka ikviens, kas to pārkāps, zaudēs dzīvību. Svētku drānās tērpušies vī­rieši, sievietes un bērni nostājās pie atzīmētās līnijas. Un tad, gluži negaidot, sāka plosīties briesmīgs negaiss. Grāva pērkons, liesmoja zibeņi, un viss kalns pazuda biezu dūmu mutuļos. Kad turklāt vēl sāka skanēt noslē­pumainas taures, ļaudis šausmās nokrita zemē, ar rokām aizsegdami acis. Tāpēc viņi nepamanīja, ka Mozus pa šo laiku uzkāpj nogāzē un pēc brīža pazūd necaurredzamajos dūmu mutuļos, kas virmoja ap kalna virsotni.

Otro reizi Mozum uzturoties Sinaja kalnā, Jahve viņam paziņoja daudzus likumus un liturģiskus priekšrakstus, kuriem ar šo brīdi vajadzēja regulēt izraēliešu kopdzīvi. Mozus ar šo vērtīgo velti nokāpa lejup un par godu liela­jam notikumam lika katrai no divpadsmit Jēkaba ciltīm

uzcelt atsevišķu altāri. Pēc tam viņš gāja no viena altāra pie cita, upurēdams avis un ar to asinīm apslacīdams ticīgos par zīmi, ka Jahve ar viņiem noslēdzis derību.

Mozus vēlreiz devās sastapties ar Jahvi, bet šoreiz viņš sev līdzi paņēma Aronu, Nadabu, Abiju un septiņdesmit Izraēla tautas vecajos. Savus pavadoņus Mozus tomēr at­stāja uz nogāzes pusceļā līdz virsotnei un tālāk gāja viens pats. Kalna smailē viņš uzturējās četrdesmit dienas un četrdesmit naktis. Tur Jahve viņam iedeva divas akmens plāksnes, kurās bija iegrebti desmit baušļi. Bez tam viņš Mozum sniedza sīkus norādījumus, kā izgatavojams derī­bas šķirsts un svētnīcas telts, kur šķirstu vajadzēja gla­bāt. Beidzot Jahve vēl paziņoja, ka augstā priestera amatu viņš piešķir Aronam un mantošanas ceļā tas tālāk nodo­dams Arona pēcnācējiem.

Pa to laiku pusceļā pamestie pavadoņi, nevarēdami sa­gaidīt Mozu, atgriezās apmetnē. Aronu māca lielas bažas, un viņš nezināja, ko iesākt, jo baidījās, ka brālim noticis kas ļauns. Arī izraēliešu sirdīs sašķobījās ticība Jahves aizgādībai. Jahve taču bija dievs, kura kults viņu vidū bija ieviests tikai nesen. Tagad, kad pietrūka Mozus un viņa kvēlās dedzības, ļaudis atgriezās pie saviem vecajiem dieviem, kurus bija godinājuši Ēģiptē. Pie Arona telts sa­pulcējās liels ļaužu bars. Noraizējušies, ka viņi tagad pa« mesti vieni, tie skaļā balsī pieprasīja:

«Celies un darini mums kādu dievu, kas būtu mūsu priekšā, jo mēsnezinām, kas noticis šim Mozum, kurš lika mums iziet no Ēģiptes zemes.»

Šaubu nomāktais Arons nespēja pretoties vētrainajai prasībai. Pēc viņa aicinājuma sievietes ar lielu pašaizlie­dzību atdeva savas zelta rotas, līdz savāca pietiekami daudz metāla, lai no tā varētu izliet zelta teļa tēlu. Nāka­majā dienā to novietoja nometnes vidū, un tauta, priecā­damās, ka atgriezies dievs, kuru viņi bija pielūguši kopš neatminamiem laikiem, kā dedzināmos upurus nesa tam dzīvniekus, bet pēc tam sarīkoja svētku dzīres. Cauru dienu spiedza stabules un rībēja bungas, bet vīrieši, sie­vietes un bērni, dziedādami un ap zelta teļu diedami, no­nāca reliģiskās ekstāzes stāvoklī. Tikai Ievīti nepiedalījās šajās trakulībās. Turēdamies nomaļus, viņi ar izbailēm nolūkojās, kā tauta noliedz Jahvi un no visas sirds nodo­das elkdievībai.

Kāpdams lejup pa Sinaja kalna nogāzi, Mozus jau no tālienes izdzirdēja skaļo jezgu un paātrināja soli, lai ašāk

nokļūtu apmetnē. Ieraudzījis izlaidīgo uzdzīvi, viņš tā pār­skaitās, ka satrieca pret klinti akmens plāksnes ar Jahves dotajiem baušļiem,. Zelta teļu viņš sasita gabalos un tos iemeta akā, bet izraēliešiem lika dzert tās ūdeni.

Mozus bargi norāja satriekto Aronu un, sasaucis pie sevis Ievītus, deva tiem šādu pavēli:

«Ikviens apjozieties ar zobenu, pārstaigājiet nometni, iedami no vieniem vārtiem uz otriem, un nokaujiet ikvienu, pat savu brāli, savu draugu un savu kaimiņu.»

Levīti apbruņojās ar zobeniem un nogalēja daudzus tūkstošus atkritēju.

AR JAHVI NOSLĒGTĀ DERĪBA.

Atjaunojis ap­metnē kārtību, Mozus no jauna devās un Sinaja kalna virsotni, lai izlūgtos no Jahves piedošanu par visu notikušo. Tur viņš no Jahves mutes vēl­reiz izdzirdēja solījumu, ka Izraēla tauta iemantos Kānaānu, zemi, kur tek piens un medus.

Dziļas pateicības pārpilnais Mozus steidzās atpakaļ uz apmetni un lika ārpus tās uzcelt atsevišķu telti, kurā bija iekārtota svētnīca. Tikai viņam pašam bija atļauts tajā ieiet, un, kad viņš nostājās pie tās ieejas ar augšup pacel­tām rokām, no teltīm šurp saplūda ļaudis un godbijīgi nolūkojās, kā Mozus sarunājās ar pašu Jahvi.

Neviens nezināja, kas notiek Mozus dvēselē. Līdz šim uzticīgi kalpodams dievam, viņš bija dzirdējis tikai tā balsi. Bet tagad Mozum ar to vairs nepietika, un viņš gri­bēja redzēt dievu vaigu vaigā. Taču Jahve bija viņam noteikti paziņojis, ka nekad nevienam mirstīgajam nerā­dīšot savu seju. Dievs tomēr apžēlojās par nobēdājušos Mozu un, licis tam nostāties kādā klints spraugā, pagāja garām, ar delnu aizsegdams seju un uz mirkli ļaudams no muguras palūkoties uz sevi.

Drīz pēc tam Jahve pavēlēja Mozum iztēst divas jaunas akmens plāksnes, uz kurām vēlreiz gribēja uzrakstīt savus desmit baušļus. Ar šim plāksnēm pravietis uzkāpa kalna virsotnē un atkal palika tur četrdesmit dienas un četr­desmit naktis, neko nedz ēzdams, nedz dzerdams. Jahve tad ne tikai kā atkārtoja savus desmit baušļus, bet papil­dām vēl deva Mozum daudzus likumus un reliģiskus priekšrakstus, no kuriem izraēliešiem vajadzēja turpmāk vadīties. Mozus devās atpakaļ uz apmetni, bet viņa seja zaigoja tādā cildenības mirdzumā, ka apžilbinātajiem

ciltsbrāļiem vajadzēja novērst acis. Tāpēc Mozus, runā­dams ar tiem, aizsedza seju ar plīvuru, un, kad viņš lielā aizgrābtībā runāja Jahves vārdā, ticīgajiem likās, ka Mo­zum pie galvas kā svētuma simbols redzami ragi.

Sparīgi Mozus ķērās pie darba, lai noorganizētu Izraēla . bērnu reliģiskai dzīvei nepieciešamos iestādījumus un iz­kārtojumus. Vispirms viņš nolēma izgatavot derības šķir­stu un uzcelt svētnīcas telti. Tā kā šim nolūkam bija nepieciešams daudz zelta, sudraba un vara, Mozus izsludi­nāja ziedojumu vākšanu, kas noritēja visai veiksmīgi. Pēc tam viņš uzsāka savu plānu realizēšanu, uzticēdams visus ar celtniecību saistītos darbus diviem slaveniem amata meistariem Becaleēlam un Oholiābam.

Abi šie meistari, kuri bija vienādi izveicīgi kā galdnieku darbos, tā arī metālu apstrādē, izgatavoja derības šķirstu no akācijas koka, apsizdami to ar zeltu. Uz tā vāka tika piestiprināta zelta plāksne ar uzrakstu, ka šķirstā iemājo pats Jahve visā savā godībā. Divi zelta ķerubi abās šķir­sta pusēs pāri uzrakstam izplēta savus spārnus, it kā gri­bēdami to pasargāt no neaicinātiem skatieniem. Mozus ielika šķirstā plāksnes ar desmit baušļiem, kā arī citu Sinaja kalnā doto likumu tekstus.

Svētnīcas telts atradās četrstūraina pagalma vidū, ku­ram visapkārt bija izvietots daudz bronzas kolonnu ar sudrabā smalki veidotiem kapiteļiem. No šķērssijām no­karājās linauduma aizklāji, tā ka laukums bija aizsegts no visām pusēm. Tajā varēja'nokļūt pa vārtiem, kurus aizklāja no debessziliem, purpura un koši sarkaniem šķe­terētiem pavedieniem darināts priekškars.

Pašu svētnīcu meistari uzcēla no akācijas koka dēļiem, tos pārklājot ar zeltu. Taču tie nebija paliekami sastipri­nāti ar naglām, bet pie tiem ierīkotajos zelta riņķos varēja iemaukt kārtis. Pateicoties šādam izveidojumam, svētnīcu, pārceļoties uz citu dzīves vietu, viegli varēja izjaukt un uzstādīt no jauna.

Svētnīcas ārējās sienas tomēr nerotāja zelta mirdzums. No lietus un saules to pasargāja rupji kazu vilnas audumi, bet jumtu Veidoja sarkani nokrāsotas aunādas.

Pie ieejas svētnīcā atradās no bronzas izliets altāris ar lielu vara bļodu ūdenim. Tautai bija atļauts dievu pielūgt tikai pagalmā, kamēr augstais priesteris upurēja Jahvem dzīvniekus. Viņa liturģiskais tērps, ko visos sīkumos bija noteicis Mozus, izskatījās ļoti grezns. Virs baltā linau­duma biksēm un mēļās tunikas augstais priesteris uzvilka

garu zilas vilnas mantiju, kuras apmale bija apšūta ar zelta zvārgulīšiem un bārkstīm. Tāpēc katru viņa kustību pavadīja klusa, metāliska džinkstēšana. Krūtis viņam klāja daudzkrāsaina amatnozīme, kurā spīguļoja div­padsmit dārgakmeņi ar iegravētiem divpadsmit Jēkaba cilšu nosaukumiem. Visu šo bagātīgo krāšņumu vēl papil­dināja ar dārgakmeņiem apšūti uzpleči, kā arī no smaga zelta izgatavota važveida kaklarota. Baltajam turbānam priekšpusē bija piešūta plāksnīte ar tajā iegravētu uzrak­stu «Tā kunga svētums».

Izdarījis rituālo apma'zgāšanos, augstais priesteris viens pats iegāja svētnīcas priekštelpā. Sienas tur klāja aizkari ar izraēliešu sieviešu izšūtiem mīklainiem ķerubu tēliem. Telpas vidū stāvēja zeltā atliets altāris ar smaržīgi kū­pošu dūmekli, galdiņš ar svētīto maizi, kā arī septiņ- žuburu svečturis. Aiz krāšņi izgreznotas portjeras atradās tempļa vissvētākā vieta — Jahves mājoklis. Noslēpumainā mijkrēslī tur uzglabājās derības šķirsts ar izraēliešu kulta vislielākajiem dārgumiem.

Svētnīcu apkalpot un pārgājienu laikā to pārnēsāt drīkstēja tikai Ievīti. Tāpat no viņu vidus Mozus iecēla soģus, rakstvežus, skolotājus, dziedniekus un nodevu pie­dzinējus. Līdzās priesteru korporācijai tā bija nošķirta sabiedriska grupa, kas veica atsevišķām ciltīm pāri stāvo­šus uzdevumus. Levīti bija visuzticīgākie Mozus piekritēji un pārceļojumu laikā kalpoja kā viņu personīgā miesas- sardze.

CEĻĀ UZ KADEŠU.

Izraēlieši Sinaja kalna pakājē nodzīvoja veselu gadu. Un kādas milzīgas izmai­ņas notika šajā laikā! Pateicoties Mozum, bēgļu

- 'bezveidīgā masa kļuva par ierēdņu hierarhijas

vadītu sabiedrību. Kopdzīves normas regulēja tiesiski priekšraksti, bet Jahves kults ieguva konkrētus ietvarus, izveidojot reliģiskus iestādījumus, priesteru amatus un liturģiskas ceremonijas. Tāpat nostiprinājās klejotāju dro­šība, jo tika nodibināts regulārs karaspēks, kurā valdīja disciplīna un kārtība. Atsevišķas ciltis soļoja noteiktā ierindā zem saviem karogiem un savu virsnieku vadībā. Tātad pie Sinaja kalna iezīmējās nākamās Izraēla tautas sākotnējie pamati, un pāri cilšu sadrumstalotībai pacēlās vispārības intereses un vispārības mērķi.

Paveicis šo diženo vēsturisko darbu, Mozus jutās pietie­kami spēcīgs, lai pamēģinātu iekarot Kānaānu. Taču izraēliešu vidū nebija neviena, kurš zinātu ceļu uz šo Ap­solīto zemi. Bet mežonīgajos kalnājos un bezgalīgajos tuksnešu klajumos viegli varēja apmaldīties vai iekrist beduīnu laupītāju slazdos. Mozus apzinājās šīs briesmas un tāpēc meklēja pavadoni, kas labi pazītu apvidu, pa kuru vajadzēja pārvietoties. Noderīgs šim uzdevumam varēja būt viņa svainis un priestera Jetrus dēls midiānie- tis Hebabs. Bet tas negribēja šķirties no savas ģimenes. Tikai pēc ilgas tiepšanās un kaulēšanās, kad Mozus Hebabam bija apsolījis krietnu daļu no Kānaānā paredzamā laupījuma, svainis beidzot apsolījās būt par pavadoni.

Gaismiņai austot, divas sudraba taures nopūta jundu un izraēlieši, novākuši teltis, nostājās pārgājienam. Gara vir­tene tuksneša klejotāju noteiktajā kārtībā devās ceļā. Priekšgalā soļoja Ievīti, uz kārtīm nesot derības šķirstu, izjauktās svētnīcas telts atsevišķas daļas un rituālos trau­kus. Aiz viņiem gāja atsevišķas ciltis zem saviem karo­giem, bet nopakaļ dzina milzīgus ganāmpulku un nastu nesēju ēzeļu barus. Gājienu apsargāja bruņotas apsardzes vienības un iepriekš izsūtītie izlūki.

Pēc trim pārgājiena dienām pa saulē izkveldēto tuksnesi izraēlieši atkal sāka kurnēt un gauzties par Mozu. Tā kā bija aizliegts kaut dzīvniekus, viņiem vajadzēja pārtikt tikai ar mannu, kas visiem jau bija apnikusi. Turklāt kādu dienu apmetnē izcēlās ugunsgrēks, kurā sadega daudz vērtīgu mantu. Sūras piepūles, bada un ciesto zaudējumu nomāktie ļaudis paguruši sēdēja pie teltīm, pārmezdami Mozum, ka viņš tos pierunājis aiziet no Ēģiptes. Ar aiz­kustinājumu viņi atcerējās vecos labos laikus, aizmirs­dami nebrīvi un vajāšanas.

«Mēs atceramies tās zivis,» viņi cits citam žēlojās, «ko mēs Ēģiptes zemē par velti ēdām, gurķus, melones, lokus, sīpolus un ķiplokus! Tagad mūsu dvēsele ir paga­lam iztvīkusi, jo nav nekā cita kā vien manna mūsu acu priekšā!»

Tautas mazdūšība, protams, dziļi aizskāra Mozu. Tā kā arī viņam sāka zust padoms, viņš sasauca vecajo apspriedi, lai pārrunātu, ko iesākt. Taču no visām raizēm viņu at­brīvoja jauns brīnums, jo apmetnē otro reizi parādījās milzīgs daudzums paipalu. Ļaudis ar prieka kliedzieniem metās tvarstīt putnus un, kāri mielodamies, remdināja iz­salkumu. Paipalu bija tik bezgala daudz, ka to gaļu varēja pat žāvēt, lai uzglabātu nebaltai dienai.

Tomēr kurnētājus un kūdītājus sagaidīja bargs sods, jo izrādījās, ka putni bijuši indīgi. Apmetnē izplatījās sēr­gas, un ļaudis mira kā mušas. Drīz vien visa apkaime bija pārklāta ar kapiem, un izraēlieši, atstādami šo bēdu un ciešanu vietu, nosauca to par «kārību kapenēm», jo šeit tika apbedīti rijībai par upuri kritušie.

Acerotā, kur tika iekārtota nākamā apmetne, notika vēl draudīgākas lietas, jo šeit dumpis izcēlās Mozus vistie­šāko tuvinieku vidū. Mirjama un Arons brālim ņēma ļaunā, ka tas apprecējis etiopieti, tātad svešas izcelsmes un ne­brīvu sievieti. Nav zināms, kādos apstākļos tas īsti noti­cis, — vai viņa pirmā sieva, priestera Jetrus meita, bija nomirusi vai arī etiopiete bija tikai piegulētāja. Taču tas nebija svarīgākais: sarūgtinājumu Možus ģimenē izraisīja fakts, ka pravietis bija pārkāpis ebreju senseno tradīciju.

So ķīviņu pamatā slēpās vēl dziļākas nesaskaņas. Pa­reģe Mirjama un augstais priesteris Arons bija neapmie­rināti ar Mozus apgalvojumu, ka Jahve runājot tikai ar viņa muti un ka vienīgi viņam esot tiesības valdīt dieva vārdā. Bet Mirjama un Arons bija pārliecināti, ka tas ir arī viņu aicinājums. Tālab viņi staigāja pa nometni, žēlo­damies:

«Vai tas kungs tiešām tikai vien ar Mozu ir runājis? Vai viņš nav arī ar mums runājis?»

Tā bija klaja sacensība varas dēļ, un Mozus nolēma to apspiest jau iedīglī. Viņš izsauca vaininiekus svētnīcas teltī, kur Jahve, runādams no mākoņa, tos jo bargi izbāra un aicināja būt paklausīgiem. Aronam Jahve pārkāpumu piedeva, bet Mirjamai, kura bija galvenā kūdītāja, uzsū­tīja spitālību un izdzina no apmetnes. Tikai pēc septiņām dienām, uzklausīdams Mozus lūgšanos, sadusmotais dievs Mirjamai atdeva veselību un atļāva atgriezties apmetnē.

Beidzot izraēlieši nonāca pie- Kānaānas dienvidus robe­žām un uzcēla apmetni Pāranas tuksnesī netālu no Kade- šas pilsētas. Līksmā satraukumā viņi tūdaļ uzskrēja aug­stā nokalnē, no kurienes pavērās skatiens uz nākamās dzimtenes pierobežas apvidiem. Kopš Ābrahāma' laikiem tur bija notikušas lielas pārmaiņas. Ielejas sedza lekns zāļu paklājs, kuru rotāja košsarkanas anemones. Lēzenās nogāzēs pletās olīvkoku, granātu un dateļu dārzi un vie­tumis pat rūpīgi iekoptas vīnogulāju plantācijas. Izraēlie­šiem, kuriem bija apnikusi tuksneša dzīves vienmuļība, šī ainava šķita neizsakāmi jauka. Priekā apskurbuši, tālā ceļa gājēji apkampās un paskubināja cits citu nekavējoties iebrukt šajā brīnumskaistajā zemē, lai to tūlīt iekarotu.

Taču Mozus bija piesardzīgs vīrs un neļāvās savu ļaužu nepārdomātajai sajūsmai. Vispirms vajadzēja izsūtīt iz­lūkus, lai izdibinātu, kāda pretestība sagaidīs iebrucējus. Sajā nolūkā viņš izvēlējās pa vienam vīram no katras cilts un aizsūtīja tos izlūkos.

«Ejiet no šejienes uz dienvidu apgabalu,» viņš pamā­cīja, «un tad virzieties augšup uz kalniem; un tad apska­tiet, kāda tā zeme un kādi tās iedzīvotāji, vai tā tauta ir stipra vai vāja; vai to ir maz vai to ir daudz.»

Izlūki bez jebkādiem kavēkļiem izpildīja uzticēto uzde­vumu. Pēc četrdesmit dienām viņi atgriezās apmetnē, kā pierādījumu Kānaānas zemes auglībai uz kārtīm atnes­dami smagus vīnogu ķekarus, granātus un sulīgas vīģes. Sie augļi izraisīja neaprakstāmu sajūsmu, un izraēlieši tagad jau uzstājīgi pieprasīja tūlīt uzsākt iekarošanu.

Taču viņu degsme drīz vien atdzisa, kad izlūki pastās­tīja, ko bija redzējuši. Viņuprāt, Kānaānas zeme gan pludot pludoja visos ilgotajos labumos, bet par tās iekaro­šanu nevarēja būt ne runas, jo robežas apsargāja vareni cietokšņi, kuru garnizoni sastāvēja no milžiem.

Tā bija nospiedoša vēsts. Nepaklausīgie izraēliešu pūļi, kas tik viegli krita no vienas galējības otrā, atkal ļāvās izmisumam.

«Kaut Ēģiptes zemē mēs būtu nomiruši,» viņi apraudāja savu likteni, «jeb kaut «labāk nomirstam te šajā tuksnesī! Un kāpēc tas kungs mūs ved uz šo zemi, lai liktu mums krist no zobena, kādēļ arī mūsu sievām un mūsu mazajiem bērniem būs jākrīt par laupījumu? Vai mums nebūtu la­bāk, ka mēs grieztos atpakaļ uz Ēģipti?»

Gaismai ataustot, kurnēšana un žēlabas augtin pieauga ar katru mirkli, līdz ļaužu baros sākās vētraini nemieri. Bļauri, pulcēdamies pūļos, pieprasīja Mozus atcelšanu un cita vadoņa ievēlēšanu, kurš ļaudis aizvestu atpakaļ uz Ēģipti.

«Celsim sev vadītāju,» viņi musināja, «un iesim atpakaļ uz Ēģipti!-»

Jozua un Kālebs, kuri bija piedalījušies izlūku gājienā, pūlējās pretoties kūdītāju prasībām un, saplēsuši savas drēbes, apgalvoja, ka ar dieva palīgu iespējams Kānaānu iekarot un ka pārējie izlūkošanas dalībnieki, ļaudamies gļēvulībai, pārspīlē šīs zemes varenību.

Tas galīgi saniknoja ļaudis. Viņus, raugi, gribot pieru­nāt doties drošā nāvē, cīnoties pret milžiem, kuri tiem uzglūn aiz bieziem cietokšņa mūriem. Ārprāta baiļu un ne­valdāma niknuma apmāti, viņi metās uz Jozuu un Kālebu, gribēdami tos nomētāt ar akmeņiem. Abi drosminieki pa­glābās, tikai patveroties svētnīcas pagalmā.

Šoreiz Jahve nosprieda izdeldēt visu Izraēla tautu, uz­sūtīdams tai mēri. Uzklausīdams Mozus lūgumu, viņš galu galā tomēr sodu mīkstināja un nosprieda, ka nevienam, kurš vecāks par divdesmit gadiem, nebūs lemta laime sa­vām acīm skatīt Kānaānas zemi. Četrdesmit gadu tiem vajadzēja vēl klīst tuksnesī un tur arī beigt savu nožēlo­jamo mūžu. Tikai tie, kuriem vēl nebija divdesmit gadu un kuri būs dzimuši un uzauguši klejotāju dzīves grūtajos apstākļos, iemantos Apsolīto zemi. Sods tomēr nebija at­tiecināms uz Jozuu un Kālebu. Kā atlīdzība par nesatrici­nāmo uzticību Jahves gādībai viņiem piekrita gods vadīt Izraēla tautas cīņu par Kānaānas iekarošanu.

ČETRDESMIT GADU TUKSNESI.

Atguvis varu par savu tautu, Mozus devās tieši uz dienvidiem un kādu laiku uzturējās pie Akabas līča midiā­niešu zemē. Vēlāk viņš tomēr sāka meklēt tādu apvidu, kur izraēlieši varētu apmesties uz paliekamu dzīvi. Par vispiemērotāku izrādījās Kadešas pilsētas ap­kaime. Divas akas ar svaigu ūdeni un plašas ganības ra­dīja visai piemērotus apstākļus lopkopībai, turklāt tuvumā dzīvojošās tautas bija miermīlīgas un labprāt uzsāka tirdzniecību ar jaunajiem ienācējiem.

Taču miera nebija pašu Izraēla cilšu starpā. Tām dzīvi sagandēja savstarpēja nenovīdība un nemitīgie strīdi ga­nību dēļ. Turklāt par neapmierinātības, ķildu un nesaticī­bas avotu kļuva sabiedriskās pretešķības, kas izvērtās aiz­vien asākas.

Pat Mozus visuzticamākie piekritēji Ievīti nespēja sa­glabāt disciplīnu. Sašutumu viņos izraisīja Arons un tā priesteru kasta, kura aizvien uzpūtīgākā kārtā norobežojās no pārējiem Ievītiem, piesavinādamās allaž jaunas un jau­nas priekšrocības un materiālus labumus. Un tā divi simti piecdesmit savās tiesībās aizskarto Ievītu Koraha vadībā kādu dienu sarīkoja dumpi. Nemiernieki ieradās pie Mozus un Ārona teltīm, skaļā balsī saukdami;

«Lai nu jums pietiek! Visa draudze tagad ir svēta, jo pats tas kungs ir viņas vidū; kādēļ tad jūs vēl gribat būt par virsaišiem un valdīt pār tā kunga draudzi?»

Mozus viņus pacietīgi uzklausīja, bet tad devās uz svēt­nīcas telti un nokrita uz sejas pie derības šķirsta, izlūgda­mies tā kunga padomu. Pēc tam viņš iznāca pie dumpi­niekiem un sacīja:

«Levija dēli, uzklausiet mani! Vai tas jums vēl par maz, ka Izraēla dievs jūs ir izraudzījis no Izraēla draudzes, lai jūs viņam tuvotos, piedalītos tā kunga mājokļa aprūpes darbos un lai nostātos draudzes priekšā, to pārvaldīdami? Viņš tev līdz ar visiem taviem brāļiem, Levija dēliem, licis pie sevis tuvu nākt, un nu jūs pat meklējat sev priestera amatu. Tādēļ tu esi nācis kopā ar savu baru, lai saceltos pret to kungu; jo kas ir Ārons, ka jūs pret to kūdāt?»

Mozus nolādēja dumpiniekus un pavēlēja, lai neviens netuvotos viņu teltīm. Un tad pavērās zeme un aprija Korahu, bet pārējie nemiera cēlāji sadega no debesim lejup sūtītās ugunīs. Tas bija brīdinājums, lai nākotnē ne­viens neiedrošinātos sacelties pret priesteriem.

Bargais sods vienkāršos ļaudis tomēr neiebiedēja, bet gan radīja vēl lielāku sašutumu. Apmetnē sākās draudīgas nekārtības. Mozus ar Aronu tikai ar pūlēm izglābās, pa- tverdamies svētnīcā. Bet tad Jahve uzbrucējus šaustīja ar uguni, kurā galu atrada četrpadsmit tūkstoši septiņi simti dumpinieku.

Sacelšanās tika apspiesta, bet Mozum bija svarīgi pierā­dīt, ka Arons savu augstā priestera amatu saņēmis no paša Jahves rokām. Tālab viņš pavēlēja visu divpadsmit cilšu pārstāvjiem, kā arī Aronam atnest uz svētnīcu kat­ram vienu gana zizli. Un raugi, kādu dienu visu ticīgo acu priekšā notika skaidrs brīnums: no atnestajiem zižļiem tikai Aronam piederīgais uzplauka pumpuros, pēc tam pār­klājās ar ziediem, kas beidzot atnesa mandeles. Tad tauta pakļāvās Jahves gribai un vairs nekurnēja par Arona dzimtas priekšrocībām.

Kadešā no dzīves šķīrās pareģe Mirjama, Arona un Mo­zus māsa. Izraēla tauta vēlreiz pārcieta sausuma postu, un, kad pārmēra slāpju mocītie ļaudis sadumpojās, Mozus ar zižļa sitienu atkal izšķīla ūdeni.

Izraēla ciltis gandrīz trīsdesmit astoņus gadus Kadešā nodevās mierīgai ganu dzīvei. Tās izklīda pa apkārtējām ganībām un dzīvoja katra savu īpašu, nošķirtu dzīvi, tā ka tautas kopības saites pamazām kļuva vājākas. Pames­tas pašas savā vaļā, tās nodevās tādai izlaidībai un vien­aldzībai pret ticību, ka mitējās upurēt Jahvem un ievērot priekšrakstu par jaundzimušo puisēnu apgraizīšanu. Vis­pārējā nevīžība pielipa arī Mozum un Āronam. Tā kā viņi nenieka nedarīja, lai mitētos tautas pagrimums, Jahve viņus bargi sodīja, noteikdams, ka abiem jāmirst tuksnesī, nesperot savu kāju Apsolītajā zemē. Tomēr tiešais šā soda iemesls bija mazticība Jahves visvarenībai, jo viņi pa divi lāgiem bija situši ar zizli pret klinti, lai izšķiltu ūdeni.

UZ APSOLĪTO ZEMI.

Kopš aiziešanas no Ēģiptes bija pagajuši četrdesmit gadu. Pa šo laiku tuk­snesī bija dzimusi un izaugusi jauna Izraēla pa­

audze, kurai bija svešas pilsētu dzīves ērtības. Sadursmēs ar tuksneša laupītājiem bija gūts kauju rūdī­jums un izkopta karotprasme. Tāpēc Mozus beidzot vairs nešaubījās, ka ir vērts pamēģināt iekarot Kānaānas zemi.

Austrumos no Kadešas atradās Ēdomas valsts, kurai cauri gāja ērts karavānu ceļš, tā sauktā ķēniņu taka. Mo­zus aizsūtīja pie Edomas ķēniņa sūtņus, lai lūgtu atļauju šķērsot viņa valsti, svinīgi apsolīdamies iet tikai pa ceļu, neskarot tīrumus un vīna kalnus,, bet par ūdeni un barību lopiem samaksāt jebkuru pieprasīto cenu. Bet ķēniņš, pa­ļaudamies uz savu varenību, Mozus lūgumu noraidīja un nekavējoties uz robežām nosūtīja karavīrus, lai izraēliešus aizkavētu ar varu.

Cīņa ar vareno ķēniņu Mozum nebija izdevīga, tāpēc viņš nolēma apiet Edomas valsti no dienvidiem, tad gar tās austrumu robežu doties ziemeļu virzienā un tādā kārtā iznākt Jordānas kreisajā krastā, bet tur viņpus upes jau pletās Kānaānas zeme.

īsi pirms pārgājiena saslima Aronš. Mozus lika mirstošo brāli uznest Hora kalna virsotnē. Tur viņš noņēma Aro­nam amata tērpu un citus atribūtus un pasniedza tos Eleā- zaram, Arona trešajam dēlam. Seit pirmo reizi augstais virspriestera amats ceremoniāli tika nodots no tēva dēlam. Arons kalna virsotnē nomira un, tautai raudot, turpat ari tika apbedīts.

Pēc svinīgām bērēm izraēlieši devās uz dienvidiem Aka- bas līča virzienā. Viņi gāja pa garu, klinšainu aizu, kur trūka ūdens un pārtikas. Ceļā pagurušie ļaudis atkal zau­dēja pacietību, kurnēja uz Mozu un draudēja, ka vairs ne- pakļaušoties viņam. Par to viņi tika sodīti tādā veidā, ka apmetnē ielauzās tik daudz indīgu čūsku, ka tās mu­džēt mudžēja visās malās. No indīgo rāpuļu kodieniem saslima liels skaits ļaužu, un gājienu vajadzēja pārtraukt. Tomēr Mozus atrada līdzekli, kā šo postu novērst: viņš lika no bronzas izliet čūskas attēlu un pakārt to pie staba apmetnes vidū. Kurš no sadzeltajiem paskatījās uz noslē­pumaino simbolu, tūlīt atžirga un spēja turpināt pār­gājienu.

No Akabas līča izraēlieši pavērsās uz ziemeļiem, no dien­vidiem un austrumiem apgāja apkārt naidīgajai Edomas valstij, līdz beidzot sasniedza Zāredas strautu. Aiz tā gar Nāves jūras krastu stiepās Moābas valsts teritorija. Mo­zus zināja, ka pēc kara ar amoriešiem šī valsts ir ļoti novājināta, un tāpēc cerēja, ka tās iedzīvotāji nepretosies. Un patiesi, izraēlieši šķērsoja moābiešu zemi bez jebkādas pretestības un nonāca pie Arnonas upes. Tā veidoja ro­bežu ar amoriešu valsti un bija grūti pārvarama, jo tecēja dziļā gravā ar augstām klinšu kraujām. Turklāt amoriešu ķēniņš Sihons bija visai sparīgs karotājs un nolēma ne­laist izraēliešus savā zemē. Taču divās kaujās viņš tika galīgi satriekts, un par izrādīto pretestību saniknotie izraēliešu iebrucēji apkāva visus valsts iedzīvotājus, ne­taupīdami sievietes un bērnus.

Pie robežupes Jabokas, kura savā augštecē atdalīja Sihona valsti no amoniešu valsts, izraēliešus gaidīja grūta pārcelšanās ar kaujām, jo tās otrā krastā atradās Basa- nas valsts. Tās valdnieks bija milzis Ogs, kuru daudzināja viņa spēka un kareivības pēc. Viņa deviņas pēdas garā gulta bija izgatavota no dzelzs. Taču izraēlieši neļāvās iebiedēties no šādām vēstīm, jo nule bija izcīnījuši lielu uzvaru un-iemantojuši ticību saviem spēkiem. Viņi bez pūlēm sadragāja ienaidnieka pretestību, ielauzās tā zemē un neapturamā triecienā to ieņēma. Ar Basanas valsts iekarošanu izraēliešu rokās nonāca visa Pārjordāna līdz pat Ģenecaretes ezeram.

Ieguvis izdevīgu bāzi iebrukumam Kānaānā, Mozus sa­pulcināja savu karaspēku Moābas klajumos Jordānas aus­trumu krastā. Tur atradās sekls brasls, kuru no otras puses sargāja Jērikas torņi un mūri.

ZINTNIEKS BILEĀMS.

Moābiešu ķēniņš Balaks, kurš līdz šim pret iebrucejiem bija izturējies pa­sīvi, tagad sāka uztraukties par savu likteni, jo izraēlieši pēc uzvaras pār amoriešiem un ķēniņu Ogu bija kļuvuši pārāk spēcīgi un līdz ar to bīstami kai­miņi. Bet, tā kā viņš nejutās pietiekami stiprs, lai pret iebrucējiem uzstātos ar ieročiem rokās, tad nolēma palī­dzību meklēt burvestībās. Peterā pie Eifratas dzīvoja iz­daudzināts vārdotājs un dievbijīgs cilvēks, vārdā Bileāms. Ķēniņš nosūtīja pie viņa sūtņus ar bagātīgām dāvanām un uzaicināja pie sevis, lai Bileāms izraēliešus novārdotu un tādā veidā atņemtu tiem vēlēšanos karot.

Uzklausījis sūtņus un nakti pavadījis lūgsnās, Bileāms paziņoja, ka Izraēla dievs viņam aizliedzis uzņemties šādu misiju.

Taču Balaks nelikās mierā. Viņš nosūtīja pie zintnieka citus, vēl iespaidīgākus sūtņus ar bagātīgākām dāvanām, taču Bileāms nepiekāpās un bez jebkādiem aplinkiem pa­sacīja:

«Kaut vai Balaks man dotu savu namu, pilnu piebērtu ar zeltu un sudrabu, tad tomēr es nevarētu pārkāpt tā kunga, sava dieva pavēli…»

Tomēr naktī dievs bija pārdomājis un atļāva Bileāmam doties uz Moābas zemi ar tādu noteikumu, ka tas rīkosies atbilstoši dieva norādījumiem.

Slavenais vārdotājs uzsēdās savā uzticamajā ēzeļmātē un devās tālajā ceļā. Dievam pa šo laiku bija radušās aiz­domas, ka Bileāms klusībā lolo ļaunus, pret Izraēlu vēr­stus plānus, un nosprieda viņu aizturēt. Dieva uzdevumā Bileāmam ceļā nostājās eņģelis ar kailu zobenu rokā, bet to redzēja tikai ēzeļmāte. Ieraugot mirdzošo parādību, dzīvnieks izslējās pakaļkājās un pārbijies metās nost no ceļa klajā laukā.

Tā kā Bileāms eņģeli neredzēja, viņš nesaprata, kas noticis, tāpēc saskaitās un, lielās dusmās ar nūju krietni nomizojis savu spītīgo lopiņu, pūlējās to uzdabūt atpakaļ uz ceļa. Taču viss bija veltīgi. Ēzeļmāte kā neprātā drā­zās uz priekšu un nokļuva starp diviem vīna dārzu mū­riem. Šaurajā spraugā eņģelis atkal nostājās tai ceļā, tā­pēc dzīvnieks, ar nagiem atspēries zemē un strauji atkāp­damies, piespieda saimnieka kāju pie mūra. Bileāms sāpēs iegaudojās un atkal sadeva ēzeļmātei ar nūju.

Tad apvainotais dzīvnieks raudulīgā balsī saka sūroties par nodarīto pārestību:

«Ko es esmu tev darījusi, ka tu mani esi trīs reizes sitis?»

Nemaz nebrīnīdamies par to, ka ēzeļmāte pēkšņi sākusi runāt cilvēku valodā, vēl aizvien niknuma pilns, Bileāms turpināja to bārt:

«Tāpēc, ka tu mani esi kaitinājusi! Ja man būtu bijis zobens rokā, es tevi nokautu!» Tad dzīvnieks žēlodamies sacīja Bileāmam: «Vai es neesmu tava ēzelene, uz kuras tu esi jājis savu laiciņu līdz šai dienai? Vai tas ir bijis mans ieradums tev tā darīt?»

Bileāmam-nācās atzīt, ka ēzeļmāte allaž viņam uzticīgi kalpojusi, un tāpēc viņš strupi attrauca: «Nē.»

Sajā mirklī Bileāms pats ieraudzīja stāvam uz ceļa mir­dzošo eņģeli ar zobenu rokā. Viņš aši norausās no ēzeļ­mātes muguras un paklanījās līdz zemei. Eņģelis uzmeta viņam nosodošu skatienu un sacīja:

«Kāpēc tu savu ēzeleni esi tā trīs reizes sitis? Redzi, es tev nostājos par pretinieku, lai tevi atturētu, jo tavs ceļš ir ļauns un pret manu gribu: Bet pat ēzelene mani bija ieraudzījusi, un tā trīs reizes ir šeit no manis nost virzī­jusies, un, ja viņa nebūtu varējusi nost novirzīties, tad es tiešām tevi būtu nositis un viņu būtu atstājis dzīvu.» Satriektais Bileāms mēģināja taisnoties: «Es esmu grēkojis, jo es nezināju, ka tu esi pret mani nostājies uz ceļa, bet, ja tas tavās acīs ir nepatīkami, tad es griezīšos atpakaļ.»

«Ej līdzi tiem vīriem,» eņģelis atbildēja, «bet ar notei­kumu, ka tikai to, ko es teikšu, tu runāsi.»

Moābas zemē ķēniņš sagaidīja slaveno zintnieku ar at­plestām rokām un apbēra viņu ar jaunām dāvanām. Bet pēc tam uzveda pakalnā, no kurienes bija pārredzama izraēliešu apmetne.

Seit Bileāms nekavējoties sāka rīkoties. Vispirms viņš uzcēla altāri un upurēja avi, bet pēc tam skaitīja burves­tības vārdus, kuriem vajadzēja satriekt izraēliešus. Bet — ak tavu brīnumu! — viņam no mutes plūda nevis nolādē­jums, bet gan svētības vārdi. Septiņas reizes zintnieks mē­ģināja izpildīt ķēniņa rīkojumu, uzbūvēja septiņus altārus, uz kuriem katru reizi upurēja pa avij, taču ikreiz dievs viņam mutē lika svētījuma vārdus.

Moābiešu ķēniņš aizvien aizdomīgāk nolūkojās zintnieka izdarībās, bet, kad septīto reizi izdzirdēja tos pašus svē­tījuma vārdus, viņš saskaitās ne pa jokam un neveiksmīgo zintnieku padzina no savas zemes robežām. Bileāms bija gauži nobēdājies par šādu iznākumu un, lai kaut cik vēr­stu par labu ķēniņam nodarīto netaisnību, aiziedams deva tam viltīgu padomu — paskubināt Izraēla vīrus uz ne­tiklību ar moābiešu meitiešiem un tādējādi tos demora­lizēt.

Ķēniņš paklausīja viltīgajam padomam. Izraēla vīri, ku­riem bija apnikusi vienmuļā apmetnes dzīve ar bargajiem MOzus ticības priekšrakstiem, viegli ļāvās pavedinātajām. Moābiešu sievietes piekopa sava dieva Baāla Peora kultu visnetiklākā veidā un šajā tempļu izvirtībā ievilka arī Izraēla vīrus, tādējādi iesaistīdamas tos elkdievībā.

Kādu dienu viens no augstdzimušajiem izraēliešiem at­veda pie sevis teltī moābiešu meitu, neraudzīdamies uz to, ka ticīgie šajā laikā svētnīcā pielūdza Jahvi. Tad virspries­tera Eleāzara dēls Pinehass, sašutis par šādu netiklību-, nodūra noziedzīgo pāri ar dunci. Tas Izraēla ļaudīm no­derēja par signālu uzsākt nesaudzīgu izrēķināšanos ar grēciniekiem. Slaktiņā, kas plosījās apmetnē, tika nokauti divdesmit četri tūkstoši vaininieku, kas bija atkāpušies no Jahves par labu moābiešu elku dieviem.

Arī moābiešus, kuri bija veicinājuši laulības pārkāpšanu, ķēra sods. Divpadsmit tūkstoš vīru no izraēliešu atlases karaspēka ar uguni un zobenu izpostīja viņu zemi, apkau­dami visus tās iedzīvotājus. Vispārējā slaktiņā galu at­rada arī zintnieks Bileāms, tādējādi ar savu dzīvību sa­maksādams par nekrietno padomu, kādu viņš bija devis moābiešu ķēniņam.

Moābas zemē gūtais laupījums bija milzīgs. Neskaitot trīsdesmit divus tūkstošus verdzeņu, Izraēla vīri sagrāba septiņdesmit divus tūkstošus liellopu un sešdesmit vienu tūkstoti nastu nesēju ēzeļu.

Rūbena un Gada ciltīm, kā arī pusei Manases cilts bija iepatikušās ieņemtās Pārjordānas zemes, un viņi izsacīja vēlēšanos apmesties tur uz pastāvīgu dzīvi. Mozus labprāt tam piekrita, tikai pieprasīja, lai viņi vispirms piedalītos Kānaānas iekarošanā.

MOZUS PĒDĒJĀS DIENAS.

Mozus zināja, ka pēc Jahves sprieduma viņam nav lemta laime pāriet Kānaānas robežas un viņš personīgi nepieredzēs savas dzīves galvenā mērķa piepildīšanos. Viņam ritēja jau simts divdesmitais gads, un, lai gan miesas un gara spēki bija labi saglabājušies, Mozus juta, ka nāves stunda ir tuvu. Pirms šķiršanās no dzīves vēl vajadzēja nokārtot daudz jautājumu. Vispirmām kārtām Mozus izdarīja vispārēju tautas skaitīšanu un uzzināja, ka Izraēla tautai piederīgo skaits sasniedz seši simti vienu tūkstoti septiņi simti trīsdesmit cilvēku. Par savu mantinieku viņš nozīmēja Jozuu, savu uzticamo līdzstrādnieku un dros­mīgu karavadoni. Izmantodams četrdesmit gadu ilgo pie­redzi, Mozus savus likumus papildināja ar jauniem rīkoju­miem un reliģiskiem priekšrakstiem, izveidodams krietnu fundamentu Izraēla tautas turpmākai sabiedriskai iekārtai.

Lai novērstu strīdus, Mozus sadalīja Kānaānas zemi starp atsevišķām Izraēla ciltīm. Vienīgi Ievīti un priesteri nesaņēma atsevišķu teritoriju, jo viņiem Jahves dienestā bija jākalpo visā Kānaānā. Viņu īpašumā Mozus tomēr nodeva četrdesmit astoņas pilsētas un miestiņus, kuriem vajadzēja kļūt par viņu darbības centriem un nodrošināt tiem pārtikušu dzīvi. Tāpat viņš izdalīja sešas pilsētas, lai tajās atrastu patvērumu cilvēki, kuri netīšām bija kādu nogalinājuši un kuriem nogalināto tuvinieki draudēja ar asins atriebību.

Pēc tam Mozus sapulcināja savu tautu un piekodināja tai būt uzticīgai ar Jahvi noslēgtai derībai. Visbeidzot viņš sacerēja cildenu, apgarotu dziesmu par godu savam dievam, kuram visu mūžu bija kalpojis, un lika to izraēlie­šiem iemācīties no galvas, lai tā viņiem būtu garīgs at­balsts gan baltā, gan nebaltā stundā.

Atvadījies no savas tautas, Mozus viens pats devās uz Nebo kalna virsotni. Skumjā skatienā viņš ietvēra Apso­lītās zemes tāles, kur viņam nebija ļauts ieiet. Kā uz del­nas viņš redzēja Jordānas ūdeņus plūstam starp krauja­jiem krastiem uz Nāves jūras eļļaini mirgojošo klaju, redzēja dzeltenās, purpursarkanās, zilgās un brūnās šķaut- ņainās klintis, kuras plašā lokā ietvēra tās ūdeņus. Turpat viņpus Jordānas pāri palmu oāzei slējās Jērikas nocietinā­jumu mūri, kas bija pirmais sargpostenis pie Kānaānas zemes vārtiem, bet tālu pamalē iezīmējās šaura Vidusjū­ras piekrastes josla. Lūk, Apsolītā zeme, zeme, kur tek piens un medus, Izraēla tautas nākamā tēvzeme!

Mozus skumīgi novērsās no ainavas, kas pletās viņa acu priekšā, un vientulībā izdvesa garu. Viņa nāves brīdis tīts dziļas noslēpumainības plīvurā, un nevienam līdz pat šim laikam nav zināms, kur meklējams Mozus kaps. Tauta trīsdesmit dienas apraudāja savu skolotāju, bet pēc tam nojauca teltis, lai Jozuas vadībā celtos pāri Jordānai.

MOZUS TEIKSMU OREOLĀ

Stāsts par Izraēla izvešanu no Ēģiptes un ceļojumu uz Apsolīto zemi tajā pašā laikā ir ebreju reliģijas vēsture. Iz­raēlieši ticēja, ka viņi Jahvem ir sevišķi patīkami, tāpēc tas kļuvis par viņu atbrīvotāju, devis viņiem likumus, morāles normas un sabiedrisko iekārtu, nodibinājis reliģiskos iestā­dījumus, priesteru kārtu un liturģisko rituālu, līdz beidzot aizvedis uz Kānaānas zemi jau kā vienotu un organizētu tautu. Viņi taču uzskatīja sevi par izredzēto tautu, kurai jā­pilda svarīga vēsturiska misija, un tāpēc viņi nevarēja iet bojā, lai gan palaikam viņus ķēra bargi sodi par neuzticību Sinaja kalnā noslēgtai derībai.

Paverdzināto izraēliešu dramatiskās bēgšanas vēsture ar laiku pamazām zaudēja reālas iezīmes. No paaudzes paaudzē saglabājot nostāstus par to, šiem notikumiem pie­šķīra arvien vairāk pārdabisku raksturu, ignorējot vēsturis­kos faktus, kurus uzskatīja par tik mazsvarīgiem, ka, starp citu, netika atzīts par vajadzīgu pat pieminēt izraēliešu va­jātāja faraona vārdu.

Praviešu Hozeja, Mihasa un Jeremijas apgarotās vīzijās Iz­raēla iziešana no Ēģiptes ieguva mistisku nozīmi kā Jahves gribas izpausme un tīri reliģisks notikums. Kad izraēliešu zemnieks uz altāra upurēja pirmos sava darba augļus, viņš pielūdza Jahvi šādiem vārdiem: «Bet darīja ēģiptieši mums ļaunu, tie mūs apspieda un uzlika mums grūtu kalpošanu, un tad mēs sākām brēkt uz to kungu, savu tēvu dievu, un tas kungs paklausīja mūsu balsi un ieraudzīja mūsu bēdas, mūsu grūtumu un mūsu nomāktību; un tas kungs izveda mūs no Ēģiptes ar stipru roku un ar izstieptu elkoni, ar baiļu ap­dvestu varu, ar zīmēm un ar brīnumiem; un viņš mūs ir no-

vedis šinī vietā un mums ir devis šo zemi, kurā piens un medus tek» (5. Mozus grāmata, 26. nodaļa, 6.—9. pants).

Priesteri, kuri aprakstīja iziešanu no Ēģiptes un pievienoja šo rakstījumu savām svētajām grāmatām, nebija vēsturnieki šā vārda mūsdienu nozīmē, bet teologi, kas uztvēra Izraēla vēsturi no viņiem raksturīgā reliģiskā viedokļa. Lai arī ko Mozus darīja, viņa sarunas ar Jahvi, viņa brīnumdarbi un baušļi šiem priesteriem šķita visacīmredzamākā vēsturiskā pa­tiesība. Starp citu, tajā brīdī, kad viņi ķērās pie vēstures mantojuma apkopošanas, kopš Mozus iaikiem bija pagājuši jau vairāki simti gadu, un tāpēc uz patieso notikumu ritē­jumu bija iedarbojies tas process, kuru mēs saucam par pa­gātnes mitoloģizāciju.

Sā iemesla dēļ zinātniekiem jāpārvar milzīgas grūtības, lai no teiksmām izlobītu patiesības kodolu, un, neraugoties uz visām pūlēm, kas patērētas šajā jomā, viņu vidū nav vien­prātības jautājumā par to, kas tad patiesībā notika un kas īsti bija Mozus. Parasti, attālinoties no senajiem laikiem, pār­svaru gūst vēsturiskās patiesības elements un samazinās teik­smu nozīme. Attiecībā uz Mozu risinās drīzāk pretējs process. Ābrahāms, Lats, Ēzavs, īzāks un Jēkabs ir samērā reā­listiski tēli, kas mums tuvi un saprotami ar savām cilvēciska­jām iezīmēm. Turpretim Mozus, pēc vairāku zinātnieku do­mām, ir vismitoloģiskākais un noslēpumainākais tēls Bībeles stāstos. Lielais vadonis, likumdevējs un pravietis ir suģestē­jošs, dramatisks un satricinošs savā traģiskajā cīņā pats ar savām un ar savas tautas vājībām. Bet cik maz mēs zinām par viņu kā par cilvēku! Gandrīz vai vienīgi to, ka viņš ātri saskaities, ka palaikam viņam uzmākušās šaubas, ka viņš pa divi lāgiem bijis precējies un ka viņam bijušas nesaskaņas pašam savā ģimenē. Aizvien mēs viņu redzam kā bronzā izlietu, kā paša dieva svaidīto, starp mākoņiem un zibeņiem, kā nesatricināmu Jahves gribas izpildītāju.

Katru gadu Izraēla tauta pasā svētkos himnās un psalmos cildināja Jahvi un viņa pārstāvi Mozu, bet viss notikušais pārgājienos tuksnesī reliģiskās ceremonijās ieguva liturģiskas mistērijas raksturu un kļuva it kā par citu dimensiju pasaulē noritējušu drāmu.

Vai no visa tā būtu-secināms, ka Mozus nav uzskatāms par vēsturisku personu? Nekādā ziņā! Mūsdienu zinātne ir pie­sardzīga ar spriedumiem šādos jautājumos, jo atklājies, ka daudzu teiksmu un mītu pamatos slēpjas patiesīgu notikumu iegulas. Tā, piemēram, mēs vairs neuzskatām Solonu, Likurgu vai Numu PompTliju par mītiskiem tēliem. Tie bija vadoņi, kuri darbojušies vēstures pagrieziena brīžos unl šā iemesla pēc daudzo paaudžu iztēlē pacelti dižu simbolu augstumos.

Ir vairāk nekā iespējams, ka no izraēliešu vidus izvirzījās liela mēroga vadonis, likumdevējs un reliģijas reformators, kurš izveda savu tautu no Ēģiptes verdzības un aizvadīja to līdz Kānaānai. Pateicoties viņa ģēnijam, līdz šim savstarpēji vāji saistītās un naidīgās izraēliešu ciltis saliedējās vienā or­ganizācijā un guva uzvaras gan Ēģiptē, gan tuksnesī, gan Kānaānā.

Tāpēc arī nav nekāds brīnums, ka tautas teiksmās Mozus kļuva par sacildinātu vadoni un pravieti un kā svētais tika pacelts uz pjedestāla. Un, tā kā Mozus pauda Jahves gribu, tad viss viņa sacītais un darītais kļuva par likumu un nekļū­dīgu dogmu.

Nostāsts par Mozus dzimšanu un nāvi ir pārsteidzoši līdzīgs citu senatnes tautu leģendām. Āzijā, Grieķijā un pat Japānā tautas varoņu dzimšana parasti notiek dramatiskos apstākļos. Kā zīdaiņus viņus grozos vai tīnītēs ielaiž ūdenī. Tautas teiksmas nemēdz uzkavēties pie viņu bērnības un jaunības gadiem, zināms tikai tas, ka viņi parasti tiek uzau­dzināti svešu valdnieku galmos. No ķīļraksta tekstiem mums, piemēram, zināms, ka lielais ķēniņš Sargons, kurš 2350. gadā pirms m. ē. Mezopotāmijā nodibināja skadiešu valsti, piere­dzējis aptuveni tādu pašu likteni kā Mozus. Viņa māte, priesteriene, savu bērnu dzemdējusi slepenībā, ielikusi grozā, kura spraugas bijušas aizziestas ar darvu,, un palai­dusi upē. Zīdaini no ūdens izzvejojis kalps Aka, kurš strā­dājis tīrumu apūdeņošanas darbos. Nostāstam piemīt skaidri izteiktas tautas teiksmas iezīmes, taču Sargons ir vēsturiska persona. To neapgāžami pierāda Mezopotāmijas pilsētu dru­pās atraktie dokumenti.

Tātad teiksmas, brīnumdarbi, kā arī citas pārdabiskas pa­rādības neizslēdz iespēju, ka Mozus patiesībā ir dzīvojis.* Atbilstoši tam par vēsturisku faktu mums būtu jāatzīst izraēliešu iziešana no Ēģiptes un klaiņojumi tuksnesī. Diemžēl mēs to nevaram pavisam droši pierādīt, jo Ēģiptes hronikas, kā arī citi avoti par šiem notikumiem nemin ne vārda. Ja mēs gribam kaut vai daļēji noskaidrot patiesību, tad mums jāiz­manto netiešas metodes un jāpievēršas deduktīviem secinā­jumiem, to pamatā liekot skopus, grūti izlasāmus vēsturis­kus dokumentus, kuros atrodamas kaut kādas šo notikumu pēdas.

Zinātnieki šajā ziņā paveikuši interesantu rekonstrukciju. Papūlēsimies ielūkoties tās galvenajos elementos.

Lūk, kādi tie izskatās.

Bībelē pēc Jāzepa nāves ebreju vēstures stāstījumā iestā­jās pārsteidzošs pārtraukums, kas aptver veselus četrus gad­simtus. Bet pēc tam tas atsākas, tūlīt pievēršoties notikumiem, kuri saistīti ar Mozu. Kāpēc Bībeles sastādītāji izlaiduši tik ilgu Izraēla tautas vēstures posmu? Atbildot uz šo jautājumu, izvirzīta tēze, ka tas darīts ar nolūku, jo šis periods izraēlie­šiem nav diezcik glaimojošs. XVIII dinastijas jaraoni pēc hiksosu padzīšanas galvaspilsētu pārcēla no Avarisas uz dzimtajām Tēbām, bet izraēlieši vēl aizvien palika Gošenes zemē, kur viņi turpināja dzīvot savu nošķirto ganu dzīvi. Neviens nepievērsa uzmanību vienkāršajiem lopkopjiem, kuri dzīvoja tālu no galvenā politiskā centra pašā valsts no­malē. Ēģiptiešiem tie bija ļoti nemierīgi laiki, un nevienam nenāca prātā vērsties ar spaidiem pret izraēliešiem, jo vai­rāk tāpēc, ka viņi aizvien vairāk pakļāvās Ēģiptes kultūras ietekmei un pielūdza pat ēģiptiešu dievus. Jozua taču šādiem vārdiem sabāra izraēliešus: «… atmetiet tos dievus, kuriem jūsu tēvi viņpus Eifratas upes un Ēģiptē bija kalpojuši, un kalpojiet tam kungam!» (Jozuas grāmata, 24. nodaļa, 14. pants). No galīgas asimilācijas viņus droši vien pasar­gāja stipra pieķeršanās tēvu valodai, ierašām un tradīcijām. Katrā ziņā mēs varam uzskatīt par aksiomu, ka četrus gad­simtus ilgā uzturēšanās Gošenes zemē izraēliešiem bija ga­rīgas pagrimšanas, iztapības un bezjēdzīgas veģetēšanas laika posms.

No bīstamās pašapmierinātības izraēliešus izrāva pēkšņā politisko apstākļu izmaiņa Ēģiptē. Pie varas nāca XIX dinas­tijas faraoni. Šīs dinastijas trešais faraons Ramzess II valdīja no 1294. līdz 1234. gadam pirms m. ē. Tas bija ļoti karei­vīgs valdnieks, kurš tiecās ar iekarojumiem Āzijā atjaunot kādreizējo Ēģiptes varenību. Par militāro bāzi šiem kara­gājieniem austrumu virzienā vislabāk noderēja Nīlas delta kopā ar Gošenes zemi. Ramzess turklāt uzskatīja deltu par savu tiešo dzimteni, jo viņa ģimene nāca no Avarisas apkai­mes. Viņa tēva Seti I vārds etimoloģiski tika atvasināts no šejienes apvidos godātā dieva Seta.

Ramzess nejutās drošs viņam svešajās Tēbās, vidē, kur valdīja dieva Amona kults, bez tam gribēja turēties pēc iespējas tālāk no turienes varenās priesteru kastas, kura mē­ģināja uzspiest viņam savu gribu tāpat kā iepriekšējiem fa­

raoniem. Šā iemesla pēc Ramzess nolēma pārcelties uz deltu un paputējušās Avarisas vietā uzcelt tur jaunu galvaspilsētu Ramzesu (vēlāk to dēvēja par Tanisu). Gatavodamies iekaro­šanas gājienam, viņš uzcēla vēl vienu pilsētu — Pitomu, kas patiesībā bija labības sabērtuvju un armijas noliktavu kom­plekss.

Pateicoties arheoloģiskiem meklējumiem, mēs šodien pre­cīzi zinām abu pilsētu atrašanās vietas, jo izdevies atrakt un identificēt to drupas.

Ar Ramzesa parādīšanos izbeidzās Gošenes zemes idil­liskā nošķirtība. Kādu dienu izraēliešu gani aiz izbrīna acis vien izberzēja. Pāri viņu ganībām traucās karaspēka kolon­nas, auļoja augstu amatpersonu kaujas rati, steidzās ierēdņu, nodevu piedzinēju un vēstnešu bari, bet uzraugi, ar nūju sitieniem paskubinādami, dzina vergus. Izraēlieši noskatījās šajā trokšņainajā jezgā, nemaz neatskārzdami, kas sagaida viņus pašus. Taču drīz vien viņi uz savas ādas izjuta faraona tuvumu. Aurodami viņu sētās ielauzās kareivji un nodevu piedzinēji, atņēma viņiem labību un lopus, bet ikvienu, kurš cēla iebildumus vai pretojās, brutāli piekāva ar nūjām. Iz­raēliešu mājās un teltīs atskanēja raudas, žēlabas un vai­manas.

Taču tas bija tikai sākums. Ramzesam bija vajadzīgi strād­nieki, lai paveiktu plašā vērienā ieplānotos būvdarbus. Tāpēc viņš izraēliešus piespieda pildīt darba klaušas. Ramzesa iz­pratnē izraēlieši ar savām bārdām un platajiem apmetņiem bija austrumnieki, kuri pārāk strauji vairojās un kara gadī­jumā ar Āziju varēja kļūt bīstami. Bez tam ēģiptieši ar nicinā­jumu izturējās pret visām primitīvajām ganu tautām. Radī­šanas grāmatas 46. nodaļas 34. pantā mēs lasām, ka «… ēģiptiešiem lopu gani ir nicināmi». Nav arī izslēgts, ka ēģip­tieši atcerējās grūtos hiksosu valdīšanas laikus, kad izraēlieši bija iebrucēju mīluļi un uzticami pavalstnieki.

Ramzess II ātri vien pakļāva Palestīnu un Sīriju, taču Āzijā viņš sadūrās ar daudz spēcīgāku pretinieku. Tie bija heti, kas Mazāzijā bija nodibinājuši lielu militarizētu valsti. Vēl nesen mums maz kas bija par viņiem zināms. Tikai mūsu gadsimta sākumā vācu arheologi Vinklers un Puhšteins at­klāja hetu valsts galvaspilsētas drupas Turcijā pie Halisas upes, tajā vietā, kur tā apmet lielu loku un ietek Melnajā jūrā. Hetu galvaspilsēta Hatušaša aizjīēma 170 hektāru lielu platību. No smiltīm tika izrakta milzīgi liela ķēniņa pils, svēt­nīca, nocietinājumu mūri, kā arī melnā bazaltā izkaltas statujas. Tās attēlo vīriešus ar gariem, uz muguras krītošiem ma- iiem, ar augstām cepurēm galvā, platām jostām ap vidukli, ģērbušos īsos bruncīšos, ar smailām kurpēm kājās.

Tāpat tika atrasts arhīvs ar daudzām ķīļraksta plāksnītēm, kuru uzrakstu valoda agrāk nebija pazīstama. Lieli nopelni to atšifrēšanā ir čehu zinātniekam Bedržiham Hroznijam, Viņš pierādīja, ka hetu valoda ir tuvu rada hindu, grieķu un latīņu valodām, kas pierāda, ka heti vai vismaz to valdošais virsslānis bijuši indoeiropiešu cilmes. Pateicoties Hroznija un angļu arheologa Vūlija pūlēm, izdevās gūt diezgan skaidru priekšstatu par hetu tautas vēsturi, kultūru, reliģiju un ierašām.

Ramzesa II karš ar hetiem ilga ar pārtraukumiem piecpa­dsmit gadu, līdz 1286. gadā pirms m. ē. beidzās ar lielu kauju Orontas upes ielejā Kadešas pilsētas tuvumā. Tā bija nepa­rasti asiņaina, taču nedeva izšķīrēju iznākumu, lai gan Ram­zess daudzos ierakstos iztēloja sevi par uzvarētāju. Ilgstošā bruņotā cīņa novājināja abus pretiniekus, turklāt Mezopotā­mijā hetus apdraudēja asīriešu valsts augošā varenība. Šo iemeslu pēc 1278. gadā pirms m. ē. tika noslēgts «mūžīgs miers», ko vēl apstiprināja hetu ķēniņa Hatusila meitas lau­lība ar Ramzesu II.

Taču noslēgtais miers izraēliešu stāvokli neatviegloja. Spaidi un klaušu darbi turpinājās, jo Ramzess bija kā apmāts uz celtniecības darbiem un viņam vajadzēja arvien vairāk darbaspēka. Viņš ne tikai cēla jaunus namus, pilis un tempļus, bet lika pat no vecajām celtnēm izkasīt patieso cē­lāju faraonu vārdus un to vietā likt savējo.

Pavēle par izraēliešu jaundzimušo nogalināšanu liecina, ka vajāšanas ar laiku kļuvušas aizvien asiņainākas un briesmīgā­kas. Šķiet, ka šeit ir pretruna, jo, no vienas puses, faraonam vajadzēja arvien vairāk strādnieku, bet, no otras, viņš ar savu drakonisko pavēli to skaitu samazināja. Domājams, ka šīs pavēles iemesls bija izraēliešu ātrā vairošanās un deltas pārapdzīvotība pēc tam, kad tur tika izvietota centrālā ad­ministrācija ar neskaitāmu skaitu ierēdņu, galminieku un kara­vīru. No Bībeles secināms arī, ka daudzi izraēlieši šajā laikā vairs nevarēja atrast iztiku lopkopībā un tāpēc pārcēlās uz pilsētām un miestiem, kur nodarbojās ar sīktirdzniecību un amatniecību. Tas neapšaubāmi izraisīja ēģiptiešu ienaidu, kuri izjuta izmanīgo izraēliešu konkurenci.

Spaidi un vajāšanas, kā tas parasti mēdz būt, panāca pre­

tējo. Apspiestajos tie izraisīja rases kopības apziņu, pasīvu un beidzot arī aktīvu pretestību. Šis process labi vērojams Mozus liktenī. Viņam bija tipisks ēģiptiešu vārds, izglītību viņš bija baudījis faraona galmā, kur dzīvoja kā liels augst­manis, taču, redzēdams pret saviem ciltsbrāļiem vērstās va­jāšanas, nometa svešo masku un atkal sajuta sevi par izraē­lieti. Ēģiptieša nogalināšana un bēgšana uz austrumiem — tā ir ne tikai viņa personīgā dumpja izpausme, bet reizē arī signāls visas izraēliešu tautas dumpim.

Bībelē atrodami divi mīklaini panti, kuri liek par daudz ko padomāt. 2. Mozus grāmatas 3. nodaļas 21. pantā Jahve saka: «Es arī parādīšu žēlastību tautai šo ēģiptiešu priekšā, un notiks jums izejot, ka jūs neiziesiet tukši. Ikvienai sievie­tei no savas kaimiņienes un līdziedzīvotājas jāprasa sudraba rotas, zelta rotas un drēbes. Ar tām jums jārotā savi dēli un savas meitas; tā tās tiks atņemtas ēģiptiešiem.» Bet šās pašas grāmatas 12. nodaļā (36. pantā) lasāms: «Tas kungs noskaņoja ēģiptiešus labvēlīgi, ka tie uzklausīja viņu lūgsnu. Tā viņi aplaupīja ēģiptiešus.»

Abos šajos tekstos pārsteidz konsekvences trūkums, jo vienā elpas vilcienā šeit runā gan par mantu aizņemšanos no ēģiptiešiem, gan par to aplaupīšanu. Kas īsti aiz visa tā slēpjas? Pieņemsim, ka izraēlieši viltīgi aizņēmās zelta un sudraba priekšmetus ar ieganstu, ka viņi tuksnesī uzkavēsies tikai trīs dienas — kā tas tika apgalvots faraonam — un pēc atgriešanās tos atdos. Taču grūti ticēt, ka ēģiptieši būtu tik lētticīgi un aizdotu dārgas mantas naidīgajiem un nicināta­jiem ebrejiem.

Daži zinātnieki no tā secina, ka izraēlieši sacēlušies, iz­laupījuši ēģiptiešu namus un aizbēguši pāri robežai. Šai tēzei par labu runā fakts, ka sava klejojuma laikā tuksnesī izraēlieši uzvarējuši vairākās kaujās. Tātad no Ēģiptes vi­ņiem vajadzēja iziet līdz zobiem apbruņotiem. Bet kur gan viņi varēja dabūt ieročus? Vienā dienā tie nebija iegūstami, .tātad viņi droši vien krājuši tos slepus savas nebrīves pēdē­jos gados. Tāpēc nav izslēgts, ka izraēlieši izcīnīja sev brī­vību ar ieročiem rokās. Šādā gadījumā kļūtu arī saprota­māks tas, kāpēc faraons viņus tik neatlaidīgi vajāja līdz pat Sarkanajai jūrai. Šīs hipotēzes gaismā Mozus, vismaz savas darbības pirmajā posmā, ir bijis galvenokārt izraēliešu sacel­šanās vadītājs.

Zinātniekiem līdz šim laikam visai grūti nosacīt laiku, kad izraēlieši aizgāja no Ēģiptes. Nav nepieciešams tuvāk izkiāstīt, kādas uzskatu atšķirības šinī jautājumā valda zinātnieku aprindās. Mūsu dienās ievērojams pētnieku vairums sliecas domāt, ka iziešana no Ēģiptes notikusi 13. gadsimta otrajā pusē pirms m. ē.

Atcerēsimies, ka Ramzess II valdīja laika posmā no 1292. līdz 1234. gadam pirms m. ē. Nav nekādu šaubu, ka viņš uzcēlis Ramzesas un Pitomas pilsētas un tāpat arī pie­spiedis izraēliešu,s strādāt klaušu darbus. To visā pilnībā ap­stiprina arheoloģiski atradumi. Ir noskaidrots, ka abu minēto pilsētu drupas attiecināmas uz 13. gadsimtu.

Ramzess bija izcils faraons, un viņa valdīšanas laikā Ēģipte sasniedza savas varenības augstāko pakāpi. Tāpēc jāšaubās, vai izraēlieši būtu spējuši atbrīvoties šā faraona valdīšanas laikā. Bībeles vārdos: «Pēc ilgāka laika nomira Ēģiptes ķē­niņš» (2. Mozus grāmata, 2. nodaļa, 23. pants) ieslēpta no­rāde, ka Mozus no trimdas atgriezies Ēģiptē pēc tam, kad tronī nāca Ramzesa II pēctecis Merneptahs. Viņa valdīšanas laikā ēģiptiešiem vajadzēja sargāt rietumu robežas no drau­dīgajiem lībiešu iebrukumiem, bet no austrumiem Ēģiptei uz­mācās indoeiropiešu tautas, kuras bija pametušas savas līdz­šinējās dzīves vietas Balkānos, ielauzušās Mazāzijā, satrieku- šas hetu valsti un ieņēmušas Vidusjūras piekrasti. Merneptahs šajās cīņās ar iebrucējiem gan uzvarēja, bet Ēģipte bija tik nogurdināta, ka ilgu laiku nespēja atjaunot savu varenību. Liekas, izraēlieši būs izmantojuši šo Ēģiptes pārejošo vājuma brīdi, kad valstī iestājušās jukas, lai atbrīvotos no verdzības jūga.

Ir vēl citi apsvērumi, kas paskubina iziešanu no Ēģiptes at­tiecināt uz 13. gadsimta otro pusi pirms m. ē. Arheologiem izdevies atrakt Kānaānas pilsētu drupas, kuras, pēc Bībeles nostāstiem, Jozuas vadībā ieņēmuši izraēlieši. Slāņos, kuri neapšaubāmi pieder 13. gadsimta otrajai pusei, atrastas galvenokārt ugunsgrēku un tīšu postījumu pēdas, kas liecina par strauju uzbrukumu šīm pilsētām.

Kā mums zināms no Bībeles, Mozus lūdzis Ēdomas ķē­niņu atļaut iziet caur viņa valsts teritoriju, bet šis lūgums tika noraidīts. Varu lietot Mozus neuzdrošinājās, jo Ēdoma bija spēcīga militāra valsts, tāpēc viņš nolēma apiet tai apkārt. Pateicoties arheoloģijas atklājumiem, mēs zinām, ka Ēdoma 14. gadsimtā vēl nepastāvēja un vēstures arēnā kā labi or­ganizēta un spēcīga valsts izveidojās tikai 13. gadsimtā pirms m. ē. Tātad arī izraēlieši pie tās robežām varēja parā­dīties ne agrāk kā tieši šajā gadsimtā.

Šajās aplēsēs tomēr ir viens vājš punkts. Šaubas sākās, kad tika atrasta Jērika, cietokšņa pilsēta, ko it kā esot ieņēmis Jozua. Visjaunākie izrakumu darbi, kas notika angļu arheo- loģes doktores Ketrinas Kenjonas vadībā, metuši spožu gaismu uz šās senās pilsētas vēsturi. Kopš 1952. gada britu ekspedīcija tur nepārtraukti izdara izrakumus. Pilsētas dru­pas veido milzīgu nokalni, kas paceļas Jordānas rietumu krastā. Līdzšinējo izrakumu rezultāti ir gluži sensacionāli. Atrakti biezi nocietinājumu mūri, nami, akas un kapenes, kas vairākās kārtās nogulsnējušies cits virs cita. Vēl nav izde­vies atsegt noslāņojumus visā to dziļumā, kur atradusies hro­noloģiski vissenākā apmetne, taču jau tagad neapgāžāmi no­skaidrots, ka Jērika pastāvējusi jau septītajā gadu tūkstotī pirms m. ē. Tādējādi tā jāatzīst varbūt par visvecāko pilsētu cilvēces vēsturē. Šis fakts izraisījis apvērsumu uzskatos par materiālās kultūras attīstību. Agrāk taču vaidīja atziņa, ka neolīta laikmeta cilvēki nav cēluši pilsētas, bet dzīvojuši mazās, izkliedētās lauku apmetnēs. Tāpat domāja, ka visse­nākās pilsētas radušās Ēģiptē un Mezopotāmijā, taču atklā­jumi Jērikā pierādīja, ka pirmā vieta šajā ziņā pieder Pales- fīnai.

Tomēr mums tas nav vissvarīgākais. Britu ekspedīcija kon­statējusi, ka Jēriku patiešām nopostījuši iebrucēji, taču krās­matas un sagrauto celtņu paliekas atrodas slānī, kurš pieder nevis 13., bet gan 14. gadsimtam pirms m. ē. Tas noskaid­rots, dibinoties uz atrasto skarabeju īpatnībām, kā arī kera­mikas lausku raksturīgo ornamentāciju.

Zinātnieku vidū tas viss izraisīja apmulsumu: no vienas pu­ses, izrakumi senajā Ēdomas valstī, kā arī Ēģiptes vēstures dati liecina, ka izraēliešu iziešana no tās notikusi 13. gad­simtā pirms m. ē., bet, no otras puses, izrādās, ka Jērika kri­tusi veselu gadsimtu agrāk. Varbūt šī spēcīgā cietokšņa iekarotāji nemaz nebija izraēlieši? Varbūt attiecīgais Bībeles stāstu fragments ir tikai teiksma, Bībeles sastādītāju izdoma nolūkā sacildināt Jozuas karavadoņa slavu?

Neatlaidīgi tika meklēta izeja no šās apgrūtinošās situā­cijas. Daži pētnieki apgalvo, ka saskaņā ar vairākiem datiem izraēlieši izgājuši no Ēģiptes 14. gadsimtā pirms m. ē., taču šai hipotēzei ir tik daudz vāju vietu, ka lielākā daļa zināt­nieku to noraidīja.

Tāpēc svarīgāka nozīme ir izcilā franču orientālista Pjera Montē izvirzītajiem iebildumiem. Viņš šaubās, vai arheologu uzrādītais laika posms ir precīzs. Tas nosacīts, dibinoties galvenokārt uz krāsmatās atrastajiem skarabejiem, bet, pēc zinātnieka domām, uz tiem nevar paļauties. Skarabeji bijuši vērtīgas ģimenei piederošas dārglietas, kas mantojumā pār­gājušas no tēva uz dēlu un kopā ar tiem pārceļojušas no vienas vietas uz citu. Turklāt zināms, ka tajos iegravētie vald­nieku vārdi nemaz nepierāda, ka rotaslietas darinātas tieši viņu dzīves laikā. Ēģiptiešu meistari, piemēram, skarabejos iegrebuši Tutmosa III vārdu arī vēl Ptolomaju laikmetā. Cik viegli gan kļūdīties, nosakot kultūras slāņu hronoloģiju, di­binoties uz tik nedrošām liecībām! Tādā pašā mērā tas attie­cināms arī uz keramikas lauskām, kuru Jērikā gan atrasts visumā pamaz. Ar vārdu sakot, Pjers Montē domā, ka Jēri- kas kultūras slānis, kurā atrastas ugunsgrēku un varmācīgu postījumu pēdas, tikpat labi varētu būt attiecināms uz 13. gadsimtu pirms m. ē., bet no tā izriet, ka Bībeles no­stāsts par Jērikas izpostīšanu netiek pilnīgi apgāzts.

Taču Jērikas atklājēji noraida Montē tēzi. Viņi apgalvo, ka franču zinātnieka argumenti, kuri daudzos gadījumos va­rētu būt pamatoti, nav piemērojami šoreiz, jo atradumi Jē­rikā, uz kuriem viņi balsta savu spriedumu, tikuši pakļauti ļoti precīzam kritiskam vērtējumam.

Gala iznākumā pašreiz zinātniskās aprindās pārsvaru gūst uzskats, ka Jērika tikusi nopostīta 14. gadsimtā pirms m. ē.

Tādā kārtā Bībeles pētnieki nostādīti dilemmas priekšā: vai nu izraēlieši aizgājuši no Ēģiptes 14. gadsimtā pirms m. ē. un patiešām iekarojuši Jēriku, vai arī viņi izceļojuši tikai 13. gadsimtā, bet tādā gadījumā Jozua nekādi nevarēja būt Jērikas iekarotājs. Vēlāk mēs redzēsim, kā zinātne nopūlas atraisīt šo Gordija mezglu.

Kopā ar vēsturniekiem mēs tātad esam nākuši pie atziņas, ka izraēliešu iziešana no Ēģiptes katrā ziņā notikusi tajā laikā, kad tur valdījis faraons Merneptahs, kurš it kā esot noslīcis Sarkanajā jūrā. Desmitiem paaudžu dziļi ticēja, ka tieši tāds ir bijis šā valdnieka liktenis un dievs viņu šādā veidā sodījis par izraēliešu apspiešanu un vajāšanu.

Sis dramatiskais nostāsts ir labs piemērs tam, kā Bībelē sajaukušies vēsturiski fakti ar teiksmām. Pagājušā gadsimta beigās divi arābi atklāja klintīs izkaltas pazemes katakom- bas, kurās ēģiptiešu priesteri koka zārkos bija guldījuši trīs­desmit septiņas faraonu mūmijas, lai pasargātu tās no kapeņu izlaupītajiem.[10] tur atdusējās Seti I, Ramzess II, kā arī daudz citu faraonu kopā ar sievām un meitām, bet trūka vienīgi Merneptaha, un šim faktam it kā vajadzēja apstiprināt Bībe­les teiksmu.

Tomēr 1898. gadā, t. i., trīspadsmit gadus vēlāk, radās jauns pamats apšaubīt Bībeles nostāsta ticamību. Ķēniņu ielejā tika atrastas vēl vienas kopējas kapenes ar četrpadsmit citu faraonu mūmijām, un to vidū — ak tavu brīnumu! — bija arī Merneptahs. Tādā kārtā noskaidrojās, ka viņš nav vis noslīcis jūrā, bet miris dabiskā nāvē pats savā pilī. Vēl gan varēja domāt, ka viņa līķi jūra varbūt izskalojusi krastā un vēlāk tas iebalzamēts atbilstoši apbedīšanas rituālam. Taču medicīniska izmeklēšana, ko ļoti rūpīgi izdarīja speciā­listi, neatklāja ne mazākās jūras ūdens iedarbes pēdas uz faraona ķermeni. Zinātnes nepielūdzamajā gaismā Bībeles nostāsts neizturēja pārbaudi.[11]

Ja nostāstam par faraona noslīkšanu patiesībā nav būtis­kas nozīmes, tad to nepavisam nevaram sacīt par kādu citu, gala secinājumos daudz svarīgāk^ leģendu. Ortodoksālā re­liģiskā tradīcija apgalvo, ka Vecās Derības pirmo piecu grāmatu jeb tā saucamā Pentateiha autors ir Mozus, un, kad filozofs Benedikts Spinoza (1632.—1677.), sekodams tādiem domātājiem kā Filons, Jozefs Flāvijs, Ibn-Ezra un Uriels da Kosta, iedrošinājās apšaubīt šo apgalvojumu, Amsterdamas sinagoga par ķecerības sludināšanu viņu izslēdza no reli­ģiskās kopienas.

Bet patiesībā pat paviršs Pentateiha pārlasījums skaidri parāda, ka ortodoksālajam apgalvojumam nav nekāda pa­mata, un liek pabrīnīties, ka tik ilgu laiku pret šo apgalvo­jumu varēja izturēties nopietni. Kā gan Mozus būtu varējis aprakstīt pats savu nāvi un kādā brīnumainā kārtā viņš va­rēja uzzināt, ka viņa kaps pazudīs un nekad netiks atrasts. Piektajā Mozus grāmatā 34. nodaļas 10. pantā, starp citu, lasām: «Bet Izraēlā necēlās neviens cits tāds pravietis kā Mozus, ko tas kungs būtu atzinis vaigu vaigā.»

šodien mums zināms, ka vārds «pravietis» ebreju valodā ieviesies daudz vēlākā laika posmā. Minēsim vēl vienu Pen- tateihā sastopamu nepārprotamu anahronisma paraugu: «Un šie ir tie ķēniņi, kas valdīja Ēdomas zemē, iekams izraēliešiem bija kāds ķēniņš» (1. Mozus grāmata, 36. nodaļas 31. pants). Kā gan AAozus varēja zināt, ka izraēliešiem būs pašiem savi ķēniņi? Pirmais ebreju ķēniņš bija Sauls, kurš valdīja 11. gad­simta pirms m. ē. pēdējā ceturksnī, tātad ilgi pēc Mozus nāves.

Pentateihā uzzinām arī, ka Ābrahāms vajājis ienaidnieku līdz pat Danas pilsētai. Bet tagad zināms, ka Ābrahāma lai­kos šī pilsēta saukusies par Laišu un tikai daudz vēlāk pār- dēvēta par Danu. Līdzīgus anahronismus varētu uzskaitīt bez sava gala, bet jau ar tiem, kurus esam minējuši, pietiek, lai pierādītu, ka Pentateiha galvenās pamatdaļas nevarēja rasties agrāk kā 11. gadsimtā pirms m. ē.

Pentateihs kopumā veido vienu veselu un noslēgtu stāstī­jumu. Tajā ietverti vissenākie izraēliešu ticējumi, kas saistīti ar ebreju senču dzīvi, bēgšanu no Ēģiptes gūsta, klaiņo- jumiem pa tuksnesi, kā arī likumu un liturģisko priekšrakstu kopojumi.

Bībeles tekstu kritiska analīze pierādīja, ka Pentateihs ir salipināts no visdažādākiem tekstiem, kuri radušies laika , posmā no 9. līdz 4. gadsimtam pirms m. ē. Mēs tīšām lieto­jam vārdu «salipināts», jo kompilācija šeit sadiegta tik rup­jiem pavedieniem, ka atsevišķo daļu šuves saredzamas pir­majā acu uzmetienā.

Vecās Derības teksti čum un mudž no pretrunām un ne­konsekvencēm. Ja mēs tās visas gribētu uzrādīt, tas aizņemtu pārāk daudz vietas. Tāpēc aprobežosimies ar dažiem sevišķi spilgtiem piemēriem.

Uzmanīgi pārlasot Radīšanas grāmatas pirmo un otro no­daļu, tūlīt pamanāms, ka otrās nodaļas trešajā pantā bei­dzas viens nostāsts par cilvēka radīšanu un par šo pašu tēmu sākas pavisam cits nostāsts, kurš būtiski atšķiras no pirmā. Pirmajā no tiem dievs sestajā dienā vienlaicīgi radīja vīrieti un sievieti. Otrajā nostāstā dievs no zemes pīšļiem iz­veido vīrieti, ievada to Ēdenes dārzā, dod viņam biedros daždažādus dzīvniekus un tikai pašās beigās no viņa ribas izveido sievieti. Ir skaidri redzams, ka mums šeit darīšana ar diviem, savstarpēji pilnīgi neatkarīgiem pirmavotiem, kuri mehāniski salikti kopā, nemaz nemēģinot saskaņot to fabulu.

Kritiskas analīzes ceļā noskaidrots, ka visā Pentateibā iz­dalāmi četri atsevišķi pirmavoti, kas radušies dažādos laik­metos. Tāpēc piedēvēt tam par autoru vienu cilvēku, t. i., Mozu, nav nekāda pamata.

Tāpat zinātnieki vērīgi pārlūkojuši Mozus šķietamos brīnumdarbus un neapgāžami pierādījuši, ka daudzos gadī­jumos tās bija pilnīgi dabiskas parādības. Tad kāpēc šādā gadījumā tās paceltas brīnumdarbu rangā? Atbilde ir vien­kārša. Mozus Sinajas pussalā savas trimdas laikā bija nodzī­vojis četrdesmit gadu un no midiāniešiem iemācījies, kas darāms, lai izdzīvotu bargajos tuksneša, stepju un kalnāju ap­vidos. Pieredzes ceļā iegūtās zināšanas viņš vēlāk izman­toja, izvedot savus ciltsbrāļus no Ēģiptes. Jau šajā laikā "viņa klaiņojumu biedri, kuri no paaudzes paaudzē bija pieraduši pie Ēģiptes dzīves ērtībām un nepazina Sinajas pussalas ap­stākļus, vairākas Mozus izdarības nevarēja novērtēt citādi kā vien par brīnumdarbiem. Kur nu vēl izraēlieši, kuri pēc tam gadsimtiem ilgi bija nodzīvojuši Kānaānā un ar Sinajas pus­salas dabu vispār nebija saskārušies. Vēlākajās paaudzēs val­dīja vispārēja nosliece iztēlot Mozu par tādu cilvēku, ku­ram jahve piešķīris pārdabisku spēku. Laikā, kad sākās viņa darbības aprakstīšana, šis mitoloģizācijas process jau bija pilnīgi noslēdzies, un, tā kā tas atbilda priesteru un Pentateiha sakopotāju interesēm, Mozus brīnumdarbi kļuva par jahvisma pamatdogmātiem.

Tā, piemēram, Mozus saviem ciltsbrāļiem Ēģiptē stāstīja, ka Jahve ar viņu esot sarunājies no degoša krūma, kurš deg­dams nav sadedzis. Šodien mums jau zināms, ka šāds krūms nav nekāda izdoma, jo vēl tagad tas sastopams Sinajas pus­salā. To dēvē par «diptamu» jeb «Mozus krūmu». Šis savda­bīgais augs izdala gaistošus ētera eļļas izgarojumus, kuri saules svelmē viegli aizdegas. Kāds Sinajas pussalas krūma eksemplārs atvests pat uz Poliju un iedēstīts klinfāju un stepes augu rezervātā Skorocicē Busko apriņķī. 1960. gadā laikraksti ziņoja, ka vietējiem iedzīvotājiem par lielu izbrīnu «Mozus krūms» kādā tveicīgā dienā iededzies zilgani sar­kanās liesmās.

Visai zīmīgi izrādījās arī tie pētījumi, kuri veltīti izdau­dzinātajai Bībeles mannai. 1927. gadā Jeruzalemes Ebreju universitātes zoologs Bodenheimers, apmeklēdams Sinajas pussalu, atrada tur savdabīgu tamariska krūma paveidu, kurš pavasarī, kad to sadzeļ insekti, izdala saldenu krusai līdzī­gos baltos graudiņos ātri sarecošu sulu. Vietējiem beduīniem ļoti labi garšo šī delikatese, un pavasarī tie bariem vien do­das tuksnešainajā stepē, lai savāktu baltos lipīgos graudiņus, tāpat kā mēs lasām ogas. Viens cilvēks dienā var savākt pusotra kilograma graudiņu, kāds daudzums ir pietiekams izsalkuma remdināšanai. Un visinteresantākais, ka Bagdādes sīktirgoņi ielās vēl šodien piedāvā tamariska saldo sulu, to dēvēdami par «manu». Šo atklājumu gaismā Bībeles manna mitējas būt brīnums. Mozum no trimdas laikiem bija zināmas tās barojošās īpašības, un tāpēc viņš arī varēja paēdināt iz­raēliešus.

Līdzīga ir arī epizode ar paipalām. Sinajas pussalas taga­dējie iedzīvotāji būtu gauži izbrīnījušies, ja viņiem pastās­tītu, ka šo putnu parādīšanās esot brīnums. Pavasaros no Āfrikas vidienes uz Eiropu pārlido milzīgi paipalu bari. Ga­rajā pārlidojumā pagurušie putni parasti nolaižas jūras pie­krastē, un tad tie ir tik nokusuši, ka vietējie iedzīvotāji tos tvarsta kailām rokām. Izraēlieši droši vien būs sastapuši šādu paipalu baru un izmantojuši izdevīgo gadījumu, lai samedītu nogurušos putnus.

Bībelē vēl stāstīts, ka Horebas kalna pakājē Mozus ar zizli sitis pret klinti un tūdaļ no tās izšļācies avots. Arī šo pa­ņēmienu droši vien viņš būs mācījies no midiāniešiem. Beduīni to piekopj vēl šobaltdien. Viņiem zināms, ka, ne­raugoties uz ilgstošu sausumu, kalnu piekājē zem irdena smilšu un kaļķa slāņa parasti sakrājas lietus ūdens. Pietiek sa­sist šo slāni, lai atrastu ūdeni un remdētu slāpes.

Pēc trīs dienas ilga klaiņojuma pa Šinas tuksnesi izraēlieši nonāca Mārā. Tauta kurnēja, jo atkal bija pietrūcis ūdens. Bet šeit viņus sagaidīja sevišķi rūgta vilšanās, jo izrādījās, ka avota ūdens ir rūgts un dzeršanai nederīgs. Tad Mozus iemeta avotā kāda koka zariņu, un ūdens — ak tavu brī­numu! — kļuva salds. Sakarā ar šo gadījumu tika konstatēts, ka Mārā vēl tagad ir rūgts avots. Angļi izdarīja šī avota ūdens ķīmisku analīzi un noskaidroja, ka tas satur noteiktu procentu sērskābē kalcija. Ja šim ūdenim pievieno skābeņ- skābi, sērskābais kalcijs sedimentējas un ūdens zaudē savu rūgto garšu. Beduīni avota ūdeni saldina, izmantojot elvaha krūma zarus, kuru sula satur ievērojamu daudzumu skābeņ- skābes.

Ceļā no Sinaja kalna uz Kadešu izraēliešiem atkal pie­trūka pārtikas. Sakarā ar to atsākās kurnēšana un žēlabas. Tad uz apmetni no jauna atlidoja paipalu bari, un izbado­jušies ceļinieki alkatīgi metās tās tvarstīt. Taču šoreiz putnu gaļa izrādījās augstākā mērā kaitīga veselībai, gandrīz visi, kuri bija to ēduši, grūti sasirga, un daudzi par to samaksāja pat ar savu dzīvību. Bībelē šī dramatiskā epizode pasniegta kā pamācošs nostāsts, kam jāparāda, ka dievs nepamet neso­dītus tos ticīgos, kuri pretojas viņa gribai.

Viss liecina, ka šis nostāsts jāsaprot tieši šādā nozīmē. Tam piemīt visas iezīmes, kas raksturīgas tautas teiksmām, kuras no mutes mutē atkārtojušas neskaitāmas izraēliešu paaudzes. Tāpēc jo lielāks bija izbrīns, kad izrādījās, ka šis atgadījums nepavisam nav*neapvaldītas iztēles auglis.

Alžīras Pastēra institūta direktors profesors Seržans at­klāja, ka Sinajas pussalā patiesi reizēm parādās «indīgas paipalas». Tie ir putni, kuri pirms izlidojuma uz Eiropu uz­turējušies Sudānā un tur barojušies ar indīgiem graudiem. Šādu paipalu gaļa cilvēka veselībai ir kaitīga un var apdrau­dēt pat dzīvību. Izraēliešiem gadījās nelaime nomedīt tieši tādas paipalas, un viņu liksta guva atspoguļojumu Bībelē.

Gluži pie šās pašas kategorijas pieskaitāms nostāsts par indīgajām čūskām, ar kurām izraēlieši sastapušies pusceļā starp Kadešu un Akabas līci. šveiciešu ceļotājs Jakobs Lud­vigs Burkharts no 1809. līdz 1816. gadam uzturējies Sinajas pussalā un Bībelē pieminētajā izraēliešu maršruta posmā uz­gājis ieleju, kurā mudžēt mudžējuši neskaitāmi rāpuļu bari. Jau kopš senseniem laikiem šī ieleja esot īsts čūsku midze­nis, un tāpēc beduīni savos klaiņojumos no tās turoties tā­lāk. Tātad arī šis nostāsts var tikt atvedināts no patiesiem notikumiem.

Jau sen norādīts, ka tā saucamās Ēģiptes mocības (izņemot desmito) faraonu valstī vispār bijušas samērā parasta parā­dība. Nīlas palu laikā ūdens bieži pieņēmis brūngansarkanu krāsu, kas radusies no Abesīnijas ezeru nogulsnēm. Bez tam ik pa dažiem gadiem palu laikā vardes, odi un citi insekti savairojušies tādā daudzumā, ka ēģiptiešu zemnieki to saju­tuši kā mocību. Kas attiecas uz krusu, tad tā gan Ēģiptē bija visai reta parādība, taču laiku pa laikam uznākusi, un noda­rītais posts tad bijis ļoti liels. Toties daudz biežāk Ēģipti pie­meklējušas nedienas ar siseņiem. Tumsību varēja radīt brāz­mainais tuksneša vējš «siroko». Tas nesa sev līdzi milzīgus smilšu mākoņus, kas nosēdās Ēģiptē, aizsegdami sauli ar tik blīvu aizkaru, ka iestājusies tumsa.

Pēc Bībeles nostāstiem, visas šīs mocības Ēģiptei uzsūtījis Mozus, lai izdarītu spiedienu uz ietiepīgo faraonu. Kā šāda teiksma radusies? Ja minētās likstas piemeklējušas Ēģipti fa­raona Merneptaha valdīšanas laikā, tātad laikmetā, kad tur darbojies Mozus, atbildi rast būtu viegli. Izraēliešos, kuri bija vienkārši un māņticīgi ļaudis, varēja rasties pārliecība, ka lielais brīnumdaris un Jahves pilnvarotais Mozus šādā veidā sodījis viņu vajātājus. Un pat ēģiptieši varēja tā domāt, ja jau viņi vispār ticēja brīnumdarbiem. Kā mums zināms no vēsturiskiem dokumentiem un Bībeles, dažiem viņu prieste­riem piedēvētas gluži tādas pašas pārdabiskas spējas, kādas faraonam demonstrējis Mozus.

Sajā gadījumā mums būtu darīšana ar notikumu parastu secību laikā (post hoc), kurai cilvēki tiecas piedēvēt cēlo­nisku sakarību (propfer hoc).[12] Pēc izraēliešu domām, Mozus bija varens brīnumdaris, kurš ne reizi vien ar saviem dar­biem izraisīja bailes un apbrīnu, un tāpēc viņi ticēja, ka Mo­zus arī ēģiptiešiem spēja uzsūtīt desmit kārtējās mocības. Interesantu šādu pašu maldu piemēru mēs varam atrast Ros- tana slavenajā lugā «Santeklērs». Tur figurē gailis, kurš ievē­rojis, ka pēc viņa dziedāšanas aizvien uzlec saule, un tāpēc viņā nostiprinājusies dziļa pārliecība, ka tieši viņš izsauc sau­les parādīšanos.

Savstarpēji neatkarīgu parādību vai notikumu sasaistīšana cēloņsakarībā ir daudzu reliģisku teiksmu un nostāstu pa­matā. Diemžēl mums nav nekādu pierādījumu, ka Bībelē ap­rakstītās mocības patiešām piemeklējušas Ēģipti faraona Merneptaha valdīšanas laikā. Tās tikpat labi varēja atgadī­ties vairākus gadus vai pat gadu desmitus pirms Mozus at­griešanās no trimdas Ēģiptes galvaspilsētā Ramzesā.

Bet vai tāpēc mūsu teorija zaudētu pamatojumu? Nekādā ziņā, jo tā balstās vēl uz kādu citu mītu veidošanās īpašību. Un proti, gadiem aizritot, divu notikumu laika atstarpe tau­tas iztēlē pamazām samazinās, līdz iestājas to pilnīga sinhro­nizācija. Izraēlieši atcerējās nostāstus par stihiskām nelai­mēm, kas lāgiem piemeklējušas Ēģipti, un laika tecējumā, tiecoties izcelt Mozus brīnumdarītāja spēku, izveidojās teik­sma, ka viņš uzsūtījis ēģiptiešiem šīs likstas. Tas viņiem deva morālu gandarījumu, jo augstprātīgais faraons šādā kārtā tika pazemots un par savu nežēlību pret izraēliešu tautu sa­ņēma dieva uzlikto sodu.

Bībelē mēs atrodam vēl citus piemērus, no kuriem re­dzams, cik vieglprātīgi teiksmās traktēts laiks. Tā mums zi­nāms, ka kānaāniešu pilsēta Aja, kuru, pēc Bībeles nostāsta, it kā iekarojis Jozua, pēc dažu arheologu domām, tad jau kādus pieci simtus gadu vairs bija tikai drupu kaudze. Pēc tam kad izraēlieši bija iekarojuši Kānaānu, viņu pēcnācēji, iedomādamies šīs pilsētas drupas, varbūt cits citam ieminē­jās: «Lūk, pilsēta, ko izpostījis Jozua.» Tādējādi radusies ver­sija pēc tam ieviesusies Bībelē, un to apgāzt spēja tikai mūs­dienu arheoloģiskie pētījumi. Līdzīgs gadījums droši vien būs noticis sakarā ar Jērikas pilsētu, kura, kā to pierādījusi angļu arheoloģiskā ekspedīcija, kritusi simt gadu pirms Ēģip­tes izraēliešu parādīšanās Kānaānā.

Būs lietderīgi minēt šeit vēl kādu citu ļoti interesantu pie­mēru. Kā zinām, izlūki, kurus Mozus bija aizsūtījis uz Kānaānu, atgriezās ar vēsti, ka Hebronā dzīvojot Ēnaka dēli no milžu cilts. Atcerēsimies, ka Basanas ķēniņš Ogs arī esot bijis milzis, kurš gulējis desmit olektis garā un četras olektis platā dzelzs gultā. Izrādās, ka šīs teiksmas rašanos ietekmē­juši senlaiku megalītu kapi, tā sauktie dolrriēni.* Tie atrasti arī Eiropā un lielo izmēru dēļ nosaukti par «milžu gultām». 1928. gadā vācu arheologs Gustavs Dalmans uzgāja dolme- nus tieši Hebronas apvidū senās Basanas valsts teritorijā. Šīs megalītu kapenes radušās jaunākajā akmens laikmetā un uz­celtas no bazalta, kas ir ciets kā dzelzs, un droši vien šā iemesla dēļ Bībelē lietots apzīmējums «dzelzs gulta». Tautas iztēle, neatskārzdama, cik milzīgs laika posms šīs kapenes šķir no Mozus dienām, tās sasaistījusi ar notikumiem, kuri risinājušies, izraēliešiem izejot no Ēģiptes. Un tāpēc mēs Bī­belē lasām, ka Hebronā dzīvojusi milžu cilts un ka arī Ba­sanas ķēniņš bijis milzis.

Ar dažiem vārdiem mums jāpakavējas vēl pie Ēģiptes des­mitās mocības. Šodien, protams, grūti noticēt Bībeles ap­galvojumam, ka nāve izvēlējusies tieši pirmdzimtos bērnus un tāpat arī mājdzīvnieku pirmdzimtos mazuļus. Taču nav noraidāma tāda iespēja, ka šajā nostāstā saglabājušās atmi­ņas par kādu epidēmiju, kurā apmiruši daudz bērnu Nīlas augšteces apvidos, tomēr līdz Gošenes zemei tā nav nonā­kusi, un tāpēc izraēliešu bērni palikuši neskarti. Visu pārējo jau piecerēja tautas iztēle. Ebreju ciltis, kā mums tas zināms no nostāsta par Ēzavu un Jēkabu, kā arī citiem Bībeles no­stāstiem, lielu lomu piešķīrušas pirmdzimtajiem dēliem. Tie bija galvenie mantinieki un dzimtas turpinātāji. Pirmdzimtā dēla nāve bija daudz lielāka nelaime nekā viņa jaunāko brāļu nomiršana. Tāpēc Jahve izraēliešu teiksmā ļoti bargi sodīja ēģiptiešus par viņu noziedzībām, uzsūtīdams nāvi to pirmdzimtajiem dēliem un mājdzīvnieku pirmdzimtajiem ma­zuļiem.

Kvēlu polemiku jau kopš ilgāka laika izraisījusi izraēliešu brīnumainā pāriešana pāri Sarkanajai jūrai. Šis jautājums ir jo sarežģītāks tāpēc, ka tas saistīts ar Mozus maršruta topo­grāfiju. Dažās populārās monogrāfijās sastopami apgalvo­jumi, ka iziešanas ceļš jau neapstrīdami nosacīts, dibinoties uz Bībeles tekstiem un arheoloģiskiem izrakumiem. Patiesībā mūsdienu zinātne šajā ziņā nemaz nav tik pašpārliecināta. Šā visai apšaubāma vienkāršojuma mērķis ir pierādīt, ka Mo­zus pēc pāriešanas pāri Sarkanajai jūrai devies tieši uz Sinaja kalnu, pieņemot, ka tas ir tas pats kalns, kurš atrodas Sinajas pussalas dienvidu smailē.

Vispirms jāatzīmē, ka Bībeles nostāstos šajā ziņā sasto­pami būtiski robi, noklusējumi un vietumis pat pretrunas, tā ka visa maršruta noskaidrošana nemaz nav tik viegls uzde­vums. Arheoloģiskie pētījumi nespēj droši identificēt atklātās drupas ar Bībelē minētajām vietām. Tā, piemēram, svarīgs izraēliešu gājiena posms bija Migdolas pilsēta. Bet šis vārds senebreju un ēģiptiešu valodā nozīmē «nocietināts tornis», un vietas ar šādu nosaukumu atraktas vairākas.

Tāpēc visiem mēģinājumiem rekonstruēt iziešanas maršrutu ir hipotēzes raksturs. Pašlaik tiek minēti trīs iespējamie ceļi: dienvidu, vidējais un ziemeļu ceļš. Būtu pārāk apgrūtinoši iz­vērtēt to atsevišķus posmus, tāpēc norādīsim tikai iespēja­mos virzienus.

Šis jautājums — kā jau minējām — cieši saistīts ar pāreju pāri Sarkanajai jūrai. Pirms trim tūkstošiem gadu šīs jūras rie­tumu atzars, kurš šodien izbeidzas Suecā, sniedzies tālāk uz ziemeļiem un savienojies ar Rūgtajiem ezeriem un varbūt pat ar Timsahas ezeru. Ģeoloģiskos pētījumos tas neapšaubāmi pierādīts. Tagad šajā vietā ir Suecas kanāls, bet Mozus laikā tur pletušās seklas palienes ar dūkstīm un šaurām sērām. Jūru, kurai izraēlieši pārgājuši pāri sausām kājām, senebreju valodā sauc par Jam-Sufu, Precīzā tulkojumā tas nozīmē «Niedolu jūru». Tikai Jaunajā Derībā mēs sastopamies ar apgalvojumu, ka tā bijusi Sarkanā jūra. Bet Sarkanajā jūrā nebija un nav nekādu niedolu, toties purvainajos lagūnu ap­vidos un palienēs patiešām audzis ļoti daudz niedru.

Tāpēc mums jāsecina, ka Bībeles Jam-Sufa ir tagadējie Rūgtie ezeri. Tādā gadījumā Mozus «brīnumdarbs» rod pa­visam vienkāršu izskaidrojumu. Izraēlieši gāja kājām un viegli varēja pārkļūt pāri dūkstīm un palienēm, izmantodami seklos braslus un šaurās sēres. Turpretī ēģiptieši ar saviem smaga­jiem kaujas ratiem, pārsteidzīgi joņojot purvāju labirintos, viegli varēja apmaldīties un iestigt dumbrājos. Iespējams, ka viņi, saskaņā ar Bībeles apgalvojumu, pat noslīkuši, jo šajos apvidos nereti sacēlušies brāzmaini ziemeļrietumu vēji, kas dzinuši šurp milzīgas ūdens masas, pēkšņi pārvērzdami sēkļus nodevīgās dzelmēs.

Kā redzams, šāda teorija ir visai pārliecinoša. Diemžēl tai ir viena vāja puse. Ēģiptiešiem Rūgto ezeru apvidus ar tā bīstamajām vietām droši vien bija labi pazīstams, un jāšau­bās, vai viņi būtu rīkojušies tik vieglprātīgi. Karaspēku taču vadīja pats faraons un viņa pieredzējuši karavadoņi, kuriem diez vai trūka prasmes un piesardzības. Tāpēc Mozus «brīnumdarbam» vajadzēja meklēt citu izskaidrojumu.

Daždažādu hipotēžu vidū vislielāko atzinību guva jau vairākkārt pieminētā franču orientālista Pjera Montē dros­mīgā doma. Viņš dibinās uz pieņēmumu, ka izraēlieši pēc aiziešanas no galvaspilsētas Ramzesas devušies tieši uz zie­meļiem, bet pēc tam gar Vidusjūras piekrasti uz Kānaānas robežām. Taču ceļā viņi sastapusi ēģiptiešu nocietinājumus, kā arī piekrastes iedzīvotāja pretestību. Pēdējos Bībele ap­lam dēvē par filistiešiem, jo tie Palestīnā iebrukuši tikai pēc vairākiem gadu desmitiem. Visi šie šķēršļi paskubināja izraē­liešus strauji pagriezties dienvidu virzienā.

Bībelē atrodamas vietas, kuras apstiprina šo maršruta zie­meļu variantu. Tā, piemēram, Migdola tur minēta kā vistālāk uz ziemeļiem izvirzītā Ēģiptes pilsēta. Arheologi atraduši tās drupas Abu-Hasanā. 2. Mozus grāmatas 14. nodaļas 2. pantā lasāms: «Saki izraēliešiem, lai tie apmet līkumu un uzceļ nometni Pihahirotas priekšā, starp Migdolu un jūru, taisni pretī Baāl-Cefonei.» Bet šodien zināms, ka Baāl-Cefone bija svarīgs kānaāniešu dieva kulta centrs, bet paša dieva vārds tulkojumā nozīmē «Ziemeļu kungs». Grieķi to identifi­cējuši ar Zevu Kasiosu. Dievekļa templis pacēlies paugurā ar nosaukumu Mons-Kasiuss, kurš atradies šaurā cietzemes joslā starp Vidusjūru un Sirbonas ezeru, kurš vēlāk dēvēts par Bardavilas ezeru.

Izraēlieši, šķiet, izvēlējušies veco rosīgo tirdzniecības ceļu, kurš stiepās gar Vidusjūras krastu un pa šauro sauszemes joslu starp jūru un Sirbonas ezeru. To nereti izmantojuši arī romieši, un mūsu ēras 68. gadā Tits pa šo ceļu vedis savus leģionus, lai apspiestu Jeruzalemē sadumpojušos ebrejus.

Sirbonas ezers atrodas vairākus metrus zemāk par jūras līmeni un bieži vien tik lielā mērā izžūst, ka iespējams pa tā dibenu pāriet kājām un pat droši pārbraukt ar ratiem. Kad grieķi valdīja Ēģiptē, ezerā gadījušās vairākas katastrofas. Pēkšņas vētras Vidusjūrā pārrāvušas šauro piekrastes joslu un noslīcinājušas ceļiniekus, kuri gājuši pa ezeru dibenu, lai saīsinātu ceļu.

Dibinoties uz šiem faktiem, Pjers Montē rekonstruēja Bī­belē aprakstīto notikumu norisi. Izraēlieši paguvuši pāriet pāri šaurajai cietzemes joslai un tuvojušies izžuvušā ezera austrumu krastam, bet ēģiptieši, cenzdamies aplenkt bēgļus un nogriezt tiēm ceļu, auļos joņojuši pa ezera sauso dibenu. Kad viņi atradušies lielās ieplakas pašā vidū, Vidusjūrā pēk­šņi sacēlusies vētra. No ziemeļiem traucošās brāzmas dzinu­šas sev pa priekšu milzīgas bangas, kas pārrāvušas šauro aiz­sprostu un sabrukušas pāri ēģiptiešiem. Ezers bijis septiņdes­mit kilometru garš un divdesmit kilometru plats. Augstais krasts, uz kura varētu patverties, bijis pārāk tālu, un ēģip­tieši gājuši bojā virmojošās ūdens vērpetēs.

Izraēlieši paši savām acīm redzējuši vajātāju pēkšņo bojā eju, un nav nekāds brīnums, ka viņi negaidīto izglābšanos piedēvējuši Mozus brīnumdarītāja spēkam. Izraēla sievie­tes ar pareģi Mirjamu priekšgalā dziedot un dejojot cildināja Jahvi un savu vadoni Mozu, kurš, pēc viņu pārliecības, ar zižļa mājienu spējis pavēlēt jūrai.

Tagad pievērsīsimies kādai citai Pentateiha problēmai. Bī­belē sacīts, ka Mozus izvedis no Ēģiptes seši simti tūkstoš vīru, neskaitot sievietes un bērnus, tātad kopskaitā ap divi miljoni cilvēku. Šis skaitlis jau no pirmā acu uzmetiena liekas stipri pārspīlēts. Pieredzējušais tuksneša dzīves pazinējs čehu ceļotājs Aloiss Musils aplēsis, ka no pieci tūkstošiem ģimeņu sastāvoša beduīnu ciits pārgājiena laikā veido ko­lonnu divdesmit kilometru platumā un trīs kilometrus dzi­ļumā. Jo platāka pārgājiena fronte, jo lielākas iespējas atrast ganības un ūdeni, bet tajā pašā laikā pieaug naidīgo be­duīnu uzbrukuma briesmas. Musils atzīst, ka Sinajas pussalas oāzēs nekādā ziņā nav varējuši atrast iztiku divi miljoni iz­raēliešu. Bet par to, ka viņi visi būtu ietilpuši vienā apmetnē, kā apgalvots Bībelē, nevar būt ne runas.

Tāpat mūsdienu cilvēks, kuram zināms, kādu milzīgu pla­tību aizņem pilsēta ar diviem miljoniem iedzīvotāju, viegli var iztēloties, cik plaša būtu šāda apmetne.

Starp citu, arī pati Bībele vēlākās grāmatās uzrāda krietni mazākus skaitļus. Tā, piemēram, Jēriku ieņēmuši tikai četrdes­mit tūkstoši izraēliešu karavīru, lai gan Mozus — kā tas no Bībeles teksta redzams — licis visām ciltīm piedalīties Kā­naānas iekarošanā. Soģu valdīšanas laikā vislielākās ciltis devušas tikai četrdesmit tūkstoš apbruņotu vīru, bet vispā­rējā tautas skaitīšanā ticis noskaidrots, ka izraēliešu tolaik nav bijis vairāk par pusmiljonu.

No kurienes tad radies iepriekš minētais fantastiskais skait­lis? Daži zinātnieki spriež, ka Bībeles tekstu apstrādātāji vien­kārši kļūdījušies un patiesībā runa ir par sešiem tūkstošiem bruņotu vīru, kuriem pieskaitot sievietes un bērnus, mēs gala iznākumā iegūtu divdesmit piecus tūkstošus cilvēku. Tāpat vērsta uzmanība uz ebreju lietvārdu «elef», kurš apzīmē ne tikai skaitli «tūkstotis», bet arī «nodaļa, dzimts grupa, cilts». Tāda iztulkojuma rezultātā mēs iegūtu vēl mazāku skaitli, jo tad runa būtu par sešiem simtiem ģimeņu. Un liekas, ka šis pēdējais skaitlis ir vistuvāk patiesībai. To apstiprina arī fakts, ka Ēģiptē divas vecmātes spējušas apkalpot visas izraēliešu dzemdētājas.

Protams, ar tik vājiem spēkiem nebija iespējams iekarot Pārjordānu un Kānaānu. Tāpēc izteikta doma, ka savā četr­desmit gadu ilgajā uzturēšanās laikā tuksnesī izraēlieši ap­vienojušies ar citām ciltīm.

Jautājumam par Bībelē uzrādīto izraēliešu emigrantu skaitu galu galā nav sevišķas nozīmes. Taču to nevar teikt par Pentateihā atrodamo likumu sakopojumu un cilmi. Līdz 19. gad­simtam vispār pieņemts bija uzskats, ka vissenākā ebreju likumu sakopojuma, tā saucamās Derību grāmatas, autors bi­jis pats Mozus. Tomēr Bībeles tekstu analīzes jaunākās me- fodes neapgāžami pierādīja, ka šādam uzskatam nav nekāda pamata. Un šodien jau grūti noliegt, ka tiesiskie un reliģiskie priekšraksti, kurJ diezgan juceklīgi sakopoti Pentateihā, cē­lušies dažādos laikmetos un uzskatāmi par daudzus gad­simtus ilgas senlaiku tiesiskās domas evolūcijas rezultātu.

Vairāku šo priekšrakstu neparastā bardzība liecina, ka tiem ir ļoti sena cilme. Pie tādiem, starp citu, pieder Bībelē paslu­dinātais princips: «Aci pret aci, zobu pret zobu, roku pret roku, kāju pret kāju» (2. Mozus grāmata, 21. nodaļa, 24. pants). Daudzos gadījumos paredzēts nāves sods, nomē­tājot ar akmeņiem, un tāpat skaidri saskatāms, ka sieviete ta­jos laikos bijusi gandrīz vai verdzenes stāvoklī.

Viens no šās barbariskās bardzības piemēriem ir noteikums, ka gadījumā, ja vērsis nogalina cilvēku, bet tā īpašnieks, zi­nādams, ka viņa dzīvnieks ir bīstams, nav novērsis šo ne­laimi, ar akmeņiem nomētājams ne tikai tiešais vaininieks vērsis, bet arī tā saimnieks.

No otras puses, mēs Pentateihā atrodam apbrīnojami hu­mānus likumus. Tie vispirms attiecas uz vergiem un verdze­nēm, kuri nekavējoties atgūst brīvību, ja īpašnieks tiem iz­sitis aci vai zobu. Tāpat likums aizstāvēja atraitnes, bāreņus un nabagus pret pārestībām no bagātnieku un augļotāju puses.

Lai minam dažus piemērus to burtiskā Bībeles skanējumā:

«Tev nebūs atriebties nedz nemitīgi dusmas turēt pret sa­vas tautas bērniem, bet tev būs savu tuvāku mīlēt kā sevi pašu…» (3. Mozus grāmata, 19. nodaļa, 18. pants).

«Nolādēts, kas sagroza svešinieka, bāreņa un atraitnes tiesu» (5. Mozus grāmata, 27. nodaļa, 19. pants).

«Neapspiedi bēdīgu nabaga algādzi, vai nu viņš ir no ta­viem ciltsbrāļiem, vai no taviem svešiniekiem, kas vien atro­das tavā zemē un tavos vārtos! Vēl tanī pašā dienā dodi vi­ņam viņa algu, iekams saule vēl nav norietējusi, jo viņš ir nabags un viņa dvēsele gaida uz to; lai tad viņš nebrēc uz to kungu par tevi, un tas lai tev nekļūst par grēku» (5. Mozus grāmata, 24. nodaļa, 14. un 15. pants).

«Visai draudzei ir vienāds likums, kā jums pašiem, tā arī svešiniekam, kas piemīt jūsu vidū; tas lai ir mūžīgs nolikums jūsu cilšu asinīm: tādi paši, kādi jūs esat, ir arī svešinieki tā kunga priekšā» (4. Mozus grāmata, 15. nodaļa, 15. pants).

Pentateiha likumi galvenokārt atspoguļo sabiedriskās at­tieksmes tajā laika posmā, kad izraēlieši jau Kānaānā bija apmetušies uz pastāvīgu dzīvi un nodarbojās ar zemkopību vai amatniecību. Tie nevarēja rasties tuksneša klaiņofāju dzī­ves laikā, un tāpēc arī Mozus nevarēja būt to autors. Te mi­nēti jau iekopti tīrumi, vīna kalni, augļu dārzi, ciemati, kopienu akas, pilsētu tipa apmetnes. Daudzi noteikumi, kas attiecas uz reliģiskām izdarībām un rituāliem, kā arī pilsoņu pienākumiem pret priesteriem, ir vēl jaunāki, jo tie cieši sais­tīti ar teokrātisko iekārtu, kura Jeruzalemē nostiprinājās tikai pēc atgriešanās no Bābeles gūsta. Ar vārdu sakot, Derības grāmata mums sniedz izraēliešu likumdošanas attīstības ainu vairāku gadsimtu ilgā laika posmā.

Turklāt pierādīts, ka vissenākais izraēliešu likumu krājums ir aizgūts no citu senatnes tautu likumdošanas. Vācu zināt­nieks A. Alts savā darbā «Die Ursprunge des israelitischen Rechts» atklājis to saistību ar Hamurapi kodeksu, kā arī ar hetu, asīriešu, ēģiptiešu un kānaāniešu likumdošanu. Pat des­mit baušļu kopojums nav uzskatāms par izraēliešu oriģināl- veidojumu. Itāļu vēsturnieks Džuzepe Ričoti, kurš uzrakstījis «Izraēla vēsturi», visos sīkumos salīdzinājis vairākus senos tekstus un desmit baušļos atklājis pārsteidzošu līdzību ar at­sevišķām vietām ēģiptiešu «Mirušo grāmatā», kā arī babilo­niešu liturģiskā «Šurpu» tekstā. Kā izriet no šā salīdzinājuma, izraēlieši arī šajā ziņā izmantojuši Mezopotāmijas un Ēģip­tes mantojumu.

Pievērsīsimies tagad visinteresantākai mūsu pārspriedumu problēmai, proti, jautājumam — kas bija Mozus kā ebreju reliģijas dibinātājs? Zinātnieki, kuri nodarbojušies ar šīs pro­blēmas izpēti, nonākuši pie visai svarīgiem secinājumiem.

Mēs jau zinām, ka, pēc Bībeles nostāstiem, Mozus četr­desmit gadu pavadījis trimdā midiāniešu vidū. Tā bija ebre­jiem tuvu radnieciska cilts, un Bībele par midiāniešu priekš­tečiem uzskata Midiānu — vienu no Ābrahāma un viņa otrās sievas Ketūras dēliem. Viņi dzīvojuši apvidū uz austrumiem no Akabas līča, mūsdienu Arābijā. Mozus tur juties kā mājās un pat apņēmis par sievu vienu no viņu priestera Jetrus mei­tām. Midiāniešu zemē, vulkāniskā Horebas kalna pakājē, dievs viņam pirmo reizi parādījies ar Jahves vārdu. 2. Mozus grāmatas 6. nodaļas 2. un 3. pantā tulkojumā no senebreju valodas lasām: «Es esmu dievs tas kungs. Es esmu parādī­jies kā visaugstākais dievs (El Šadaj) Ābrahāmam, īzākam un Jēkabam, bet savu īsto vārdu «kungs» (Jahve) es netiku darī­jis viņiem zināmu.» Tiesa, Pentateihā mēs sastopamies ar Jahves vārdu gan arī iepriekšējās nodaļās, bet tagad mums rināms, ka «svēto rakstu» sakopotāji to tur ieviesuši krietni vēlāk.

Daudzi zinātnieki uzskata, ka Jahve ir bijis midiāniešu kara dievs un Mozus kļuvis par tā piekritēju. Pēc atgriešanās Ēģiptē Mozus nodevās šā dieva kulta izplatīšanai izraēliešu vidū, viskvēlākos un uzticamākos tā piekritējus atrazdams Ievītu ciltī, pie kuras arī pats piederēja. Tā izskaidrojama iz­cilā loma, kādu viņš tiem ierādīja izraēliešu tautas dzīvē. Sadalot Kānaānu, Mozus Ievītiem gan nepiešķīra zemi, toties viņš tos atbrīvoja no rūpēm par dienišķo iztiku, jo pilnvaroja Ievītus ievākt savam uzturam desmito tiesu. Svētnīcās viņi pildīja priesteru, apsargu, mantziņu, rakstvežu, dziedātāju un priesteru palīgu pienākumus.

Sī augstā, atsevišķām ciltīm pāri stāvošā loma liecina, ka Ievītiem vajadzēja darboties kā jahvisma sludinātājiem tautā, kura viegli nosliecēs uz elkdievību, godinot ēģiptiešu un kā­naāniešu dievus, Nesen no midiāniešiem pieņemtais jahvisms izraēliešu dvēselēs vēl nebija laidis dziļas saknes, un tāpēc tie tik viegli atkrita no jaunā dieva, gan vēl klaiņojot tuk­snesī, gan arī pēc apmešanās pašā Kānaānā. Pie Sinaja kalna tauta lūdza atdot tai agrākos dievus, un tad Arons iedibināja zelta teļa kultu. Zelta teļš — tas bija nievājošs apzīmējums vērsim Apisam, kuru, pēc Bībeles nostāstiem, izraēlieši ag­rāk bija pielūguši Ēģiptē. Te varēja izpausties arī kānaāniešu ietekme.

Levītu problēma ir diezgan sarežģīta, un daudz kas tajā neskaidrs. Daži zinātnieki izsaka domas, ka Ievīti nav bijuši atsevišķas cilts locekļi, bet gan Kadešas priesteru kasta. Ierakstos, kas atrasti arābu ciemata El-Olas apkaimē uz austrumiem no seno midiāniešu zemēm, dievekļa Vada pries­terienes dēvētas par «lv», bet priesteri — par «Ivt». No šiem vārdiem it kā būtu atvasināts Ievītu nosaukums. Mozus apprecējās ar midiāniešu priestera meitu, pieņēma viņu re­liģiju un vēlāk arī pats kļuva par priesteri jeb «Ievītu». Pēc tam viņš priesteru-levītu grupas priekšgalā devās uz Ēģipti, lai arī savus ciltsbrāļus pievērstu jahvismam. Tātad Mozus darbojies kā sava veida misionārs izraēliešu vidū, kuri tolaik atzinuši ēģiptiešu dievus.

Sī hipotēze pati par sevi ir saistoša, taču balstīta uz tik ne­drošiem pamatiem, ka bez iebildumiem tā nav pieņemama. Jo vairāk tāpēc, ka šajā jautājumā pastāv arī citādi uzskati. Ir zinātnieki, kuri pievērsuši uzmanību tam, ka vārds «levi» ir tuvu radniecisks senebreju vārdam, kurš apzīmē čūsku (arābu valodā «laha» nozīmē locīties, saritināties). Sakne «levi» sa­glabājusies, starp citu, mītiskā briesmoņa Leviatāna nosau­kumā. Turklāt konstatēts arī tas zīmīgais fakts, ka Ievīti bieži sev izvēlējušies vārdus, kuru saknē atrodams čūskas apzīmē­jums.

Kas no tā visa secināms? Saskaņā ar šo teoriju Ievīti Ēģiptē bijuši čūskas kulta piekritēji un nelabprāt atsacījušies no sa­viem ticējumiem. Arheoloģiskie izrakumi pierāda, ka čūskas kults Palestīnā ildzis vēl vairākus gadsimtus un izraēliešu vidū tam bijis daudz piekritēju. Šo atklājumu gaismā kļūst saprotama mīklainā epizode, kad Mozus apmetnē ienes čūs­kas attēlu, lai izdziedinātu indīgo rāpuļu sadzeltos ļaudis. To droši vien būs pieprasījuši Ievīti, būdami pārliecināti, ka ne­laimi uzsūtījis čūskas dievs kā sodu par atsacīšanos no tā. Levītu spiediena rezultātā Mozum nācās ielaisties kompro­misā un piekrist tam, ka līdzās Jahves kultam tiktu piekopts arī vecais ēģiptiešu kults. Šādi sinkrētiski kompromisi nebija nekāds retums citās reliģijās, un tāpat tie sastopami arī pie izraēliešišm. Kā piemērs šeit būtu minams Salamans, kurš gan godināja Jahvi, taču tajā pašā laikā Jeruzalemē lika uzstādīt kānaāniešu dievekļus.

Neraugoties uz Mozus lielo morālo autoritāti un svētā oreolu, sarūgtinātie Jahves piekritēji viņam izsacījuši smagus pārmetumus, ka, pieļaudams čūskas kultu, viņš piesārņojis eb­reju ticību. Tas skaidri redzams 2. Ķēniņu grāmatas 18. no­daļas 4. pantā. Tajā lasām, ka jūdu ķēniņš Hiskija (721.—693. g. pirms m. ē.) «nocirta elku stabus un sadra­gāja vara čūsku, kuru Mozus bija darinājis», jo «līdz tam laikam Izraēla bērni bija tai kvēpinājuši», nosaukdami to par Nehuštanu.

No šā Bībeles panta varam izdarīt divus secinājumus: 1) hipotēze, pēc kuras Ievīti bijuši čūskas kulta piekopēji, liekas esam tuvu patiesībai; 2) čūskas kults Kānaānā pastāvē­jis vairāk nekā pieci simti gadu un dibinājies uz paša Mozus atļauju.

Midiāniešu zemi Mozus uzskatīja par savu otro dzimteni. Viņš taču tur bija pavadījis gandrīz četrdesmit mūža gadus un, apprecot izcila priestera meitu, cieši saistījies ar šo zemi. Tāpēc tā liktos grūti izskaidrojama aplamība, ja viņš savus Ēģiptes ciltsbrāļus tiešā ceļā nebūtu aizvadījis pie pārbaudī­tiem draugiem un radiniekiem. Tikai šeit un nekur citur viņš varēja cerēt uz laipnu uzņemšanu un palīdzību savu plānu realizēšanā.

Un paliesi — mums ir pierādījumi, ka Mozus devies uz tu­rieni, bet nevis uz Sinajas pussalas smaili un ka derība ar Jahvi noslēgta nevis Sinaja, bet gan Horebas kalnā. Kad trimdas gados Mozus uzturējās pie šā kalna, Jahve viņam teica: «Es būšu ar tevi, un šī būs tā zīme, ka es tevi esmu sūtījis, lai tu izvestu tautu no Ēģiptes: jūs kalposiet dievam pie šī kalna» (2. Mozus grāmata, 3. nodaļa, 12. pants). No šiem neapšaubāmi apokrifiskiem vārdiem skaidri izsecināms, ka līdz pat tam laikam, kad tika sastādīti «svētie raksti», ebreju ticējumos Horebas kalns uzskatīts par to vietu, kur noslēgta derība ar Jahvi. Citādi šā panta jēga nav izskaid­rojama. '

Nav iespējams paiet secen vēl vienam argumentam šajā jautājumā. Bībelē mēs burtiski lasām: «Un viss Sinaja kalns kūpēja, jo tas kungs nonāca uz to ugunī, un tā dūmi cēlās augšup itin kā kādas krāsns dūmi, un viss kalns ļoti trīcēja. Un bazūnes skaņas pieņēmās spēkā, bet Mozus runāja, un dievs tam atbildēja pērkonā» (2. Mozus grāmata, 19. no­daļa, 18. un 19. pants).

Tas nepārprotami ir vulkāniska kalna apraksts ar uguni un izverduma dārdoņu, ko izraēlieši uzskatīja par Jahves pār­dabiskas varenības izpausmi. Bet zināms, ka Sinajas pussalā vulkānu nekad nav bijis, toties Akabas līča austrumu krastā, tātad midiāniešu teritorijā, paceļas vulkānisku kalnu grēda, kuri gan jau sen izdzisuši, taču Mozus laikos vēl darbo­jušies.

Tagad izvirzīsim ļoti intriģējošu jautājumu: vai Mozus uz­skatāms par monoteistu šā vārda tiešajā nozīmē? Atbildēt uz to nav viegli. Vispirms jau tāpēc, ka mēs nespējam noskaid­rot, cik lielā mērā priesteri, vēlākie Bībeles sastādītāji, tās tekstos izdarījuši grozījumus, lai parādītu Mozu kā mono­teistu.

Nav noliedzama iespēja, ka šajā neapšaubāmi dižajā dar­biniekā un domātājā radušies monoteistisko ideju iedīgļi. Turklāt šajā ziņā viņš nebija vientuļš.

Amerikāņu orientālists Olbraits uz ķīļraksta dokumentiem pierādījis, ka laika posmā starp 1500. un 1200. gadu pirms m. ē. Rietumāzijas zemēs parādījušās monoteisma tendences. Sī vispārējā intelektuālā atmosfēra varēja skart arī Mozu, jo sevišķi tāpēc, ka viņš bija izglītots cilvēks un droši vien in­teresējās par visām jaunākajām atziņām reliģiskās un filozo­fiskās domas jomā.

Taču visvairāk viņu varēja ietekmēt Ēģiptes faraons Ehn- atons, monoteisma priekštecis un jaunas reliģijas nodibinā­tājs, kurš dievu Atonu godināja kā saules simbolu.1

Mozus «Ēģiptes gudrības» bija mācījies Hēliopolē, tāpēc iespējams, ka viņa reliģiskā doktrīna ir kaut kādā mērā sais­tīta ar Atona kultu.

Ehnatons valdīja no 1377. līdz 1358. gadam pirms m. ē., tātad aptuveni simt gadu pirms Mozus. Pēc faraona nāves Hēliopoles priesteri nežēlīgi vajāja jaunā kulta piekritējus un izskauda to. Taču šodien, pateicoties izrakumiem, mums zi­nāms, ka slepenas Atona piekritēju sektes pastāvējušas līdz pat 13. gadsimtam pirms m. ē. Pie tām piederēja galveno­kārt izglītoti cilvēki, jo tikai tiem tuva bija vienvienīga dieva, pasaules radītāja un cilvēces labestīgā aizgādņa, abstraktā koncepcija, tāpat kā kulta vienkāršība un morāles kodeksa cildenums.

Pilnīgi iespējams, ka Mozus nācis saskarē ar šiem sektan­tiem un pat piedalījies viņu slepenajās ceremonijās par godu saules dievam Atonam. Taču viņš droši vien arī saprata, ka Ehnatona dieva koncepcija vienkāršajiem ļaudīm bija pārāk grūti izprotama, lai to varētu pieņemt plašas izraēliešu ma­sas. Tāpēc Mozus bija spiests meklēt dažādus kompromisus, lai tikai tiem uzpotētu kaut vai pašus sākotnējos monoteisma principus. Šajā nolūkā viņš nolēma izmantot izraēliešu māņ­ticību, uzstādamies kā brīnumdaris, savās maģiskajās izdarī­bās izmantodams gan ēģiptiešu tempļos no priesteriem pār­ņemtās zināšanas, gan pieredzi, ko viņš bija guvis, uzturoties tuksnesī pie midiāniešiem.

Mēs jau zinām, ka Mozus pūlējās samierināt čūskas kultu ar jahvismu. Mozus dievs nav neredzama būtne, bet tam pie­mīt visi midiāniešu kara dieva atribūti. Šā dieva koncepcija ir tikpat primitīva, cik primitīvs bija izraēliešu saprāts. Pen­tateiha Jahve stipri atgādina beduīnu cilts virsaiti ar visām tā iezīmēm un trūkumiem. Viņš gāja izraēliešu kolonnas priekšgalā, dzīvoja apmetnes teltī, izkārtoja karavīrus kaujā un dusmās bija tik neapvaldīts, ka varēja nogalināt tūksto­šiem cilvēku, ja tie pretojās viņa gribai. Turklāt viņam bija raksturīgi tipiski tuksneša klaiņotāju tikumi. Nesaudzīgi viņš cīnījās pret morālu izlaidību, rūpējās par tīrību apmetnē un izraēliešu tautai pavēlēja izturēties viesmīlīgi pret svešinie­kiem, būt žēlsirdīgiem pret nabagiem un laipniem pret kara­gājienos sagūstītajām sievietēm. Savā aizsardzībā viņš ņēma pat kustoņus, lai tos pasargātu no cietsirdīgiem cilvēkiem.

Teorijai par Ehnatona ietekmi uz Mozus reliģiskajiem uz­skatiem ir tikai minējumu raksturs, turpretī citas ēģiptiešu ietekmes ir pierādāmas pavisam neapgāžami. Tā, piemēram, ebreji nepazina atsevišķu priesteru kastu. Klaiņojošo ebreju patriarhālajā iekārtā tai vienkārši nebija vietas, bet Gošenes zemē apmetušies izraēlieši, liekas, godināja ēģiptiešu dievus.

Atsevišķu priesteru kastu ar virspriesteri priekšgalā nodibi­nāja tikai Mozus. Kā faraona meitas audžudēls viņš bija tuvu iepazinis ēģiptiešu priesteru organizāciju un redzējis, cik spēcīgs atbalsts tā ir valdniekam un cik lielā mērā nivelē daždažādās provinciālā partikulārisma izpausmes Nīlas kras­tos. Šos novērojumus Mozus izmantoja gājienā uz Kānaānu, lai pārvarētu izraēliešos vēl tik dzīvo cilts instinktu un salie­dētu viņus vienotā sabiedriskā organizācijā. Par cementē­jošo materiālu vajadzēja būt īpašai priesteru kastai ar Āronu priekšgalā, kastai, kura tika pacelta pāri katrai atseviš­ķai ciltij un kurai deva lielu varu, piešķirot tai dažādas privi­lēģijas un tās autoritāti nopamatojot ar paša Jahves gribu. Kā liecina Koraha dumpis, izraēlieši jauno varu neļāva sev uz­spiest bez pretošanās un iebildumiem, jo ar teokrāfiskās iekārtas ieviešanu saasinājās šķiru pretešķības un radās jauni, sevišķi privileģēti sabiedriski slāņi.

Ēģiptiešu ietekme priesteru kastas nodibināšanā skaidri jaušama kaut vai Bībelē aprakstītajos liturģiskajos tērpos, kuri ir gandrīz precīzas Hēliopoles priesteru amattērpu ko­pijas. Vai vienīgā atšķirība ir tā, ka izraēliešu priesteri au­dzēja bārdas un matus, bet ēģiptiešu priesteri galvas no­skuva gludas. Šajā vienīgajā gadījumā Mozus, šķiet, nav iedrošinājies pārkāpt senseno semītu tradīciju.

Tāpat derības šķirsts ir aizgūts no ēģiptiešiem. Hēliopo­les un Tēbu priesteri svinīgās procesijās nesa mazas lādītes, kurās atradās kāds kulta priekšmets. Bet visinteresantākais ir tas, ka pāri šīm lādītēm izplēta spārnus divi ģēniji jeb labdarīgi gari. No tā secināms, ka pat ķerubi, kuri greznoja derības šķirstu, ir ēģiptiskas cilmes.

Kā sevišķi interesantu faktu šeit vērts atzīmēt to, ka de­rības šķirstu un svētnīcas telti no izraēliešiem savukārt aiz­guvušas beduīnu ciltis. Palmiras drupās atrastā romiešu laik­meta plakancilnī attēlots kamielis, kurš uz kupra nes mazu svētu telti. Šās ēģiptiski izraēliskās parašas pēdas saglabāju­šās līdz pat mūsu dienām. Tā, piemēram, Sīrijas tuksnesī kle­jojošās ruvelu cilts beduīni sev līdzi uz kamieļa vadā savādu no spraislīšiem izgatavotu un putnu spalvām pārklātu lādīti. To dēvē par Ismaēla šķirstu jeb markabu un uzskata par cilts relikviju.

Bībeles tekstos sastopams ne mazums citu vietu, kas ap­liecina ēģiptiešu ietekmi. Atcerēsimies gadījumu, kad Mozus aizsedz sev seju, bet uz galvas tam parādās ragi par zīmi, ka viņš ir svēts. Arī ēģiptiešu priesteri reliģisko ceremoniju svinīgos brīžos vai nākotni pareģojot aizsedza sev seju ar plīvuru. Bet ragi saglabājušies kā tāla atmiņu drumsla no tiem laikiem, kad izraēlieti pielūdza ēģiptiešu svēto vērsi Apisu, kurš — kā to liecina atgadījums ar zeita teļu — viņu dvēse­lēs bija atstājis dziļas pēdas. Tāpēc arī viņi saglabāja ragus kā svētuma simbolu. Ar ragiem izgreznojies Mozus Bībeles tekstā ir dieva svaidīts, dievišķīgas noslēpumainības apmir­dzēts cilvēks. Tieši tādu, bargu un diženu, ar ragiem pie gal­vas Mozu savā ģeniālajā skulptūrā attēloja Mikelandželo.

Patiesībā nav nekāds brīnums, ka Mozus atradās spēcīgā Ēģiptes ietekmē un zināja visas ēģiptiešu gudrības. Viņa vārds (senebreju valodā — Mošeh) nav ebrejiskas cilmes un etimoloģiski tiek atvasināts no ugaritiešu m-v-š, kas nozīmē jaundzimušu bērnu, vai no ēģiptiešu verba msj — dzemdēt. Grieķu pārveidojumā tas atrodams daudzu faraonu vārdos, piemēram, Tutmoss, kas nozīmē — dieva Tota bērns. Šā iemesla pēc daži zinātnieki izteikuši pieņēmumu, ka Mozus pēc tautības bijis ēģiptietis, kurš kā vajāts trimdinieks pievie­nojies izraēliešu ciltīm un ar laiku kļuvis tām par vadītāju.

Mēs jau teicām, ka Mozus reliģija bija sava veida sinkrē- tisms, kurā sakusuši senseni ebreju ticējumi kopš patriarhu laikiem, midiāniešu kara dieva kults un ēģiptiešu reliģiskie rituāli un priekšstati. Tāpat nedrīkst aizmirst nopietnas mezo­potāmiešu un kānaāniešu ietekmes. Tādā kārtā Mozus izvei­doja sintēzi, kura kļuva par radošo fundamentu ebreju pra­viešu vēlākajam ētiskajam monoteismam.

Stāstījumos par izraēliešu iziešanu no Ēģiptes mēs ik uz soļa sastopamies ar augstākā mērā pārsteidzošām lietām. Se­višķi intriģējošs ir Mozus pēcteča un Kānaānas iekarotāja Jozuas tēls, kurš daudzējādā ziņā ir mīklains. Jērikas atklā­jēji, kā mēs jau zinām, noteikti apgalvo, ka šis cietoksnis kļu­vis par laupījumu nezināmiem iebrucējiem 14. gadsimtā pirms m. ē., tātad aptuveni simts gadu pirms Ēģiptes izraē­liešu ierašanās. Tāpēc Bībeles Jozua nevarēja būt šā cietok­šņa uzvarētājs.

Vairāki Bībeles zinātnieki, turklāt ļoti izcili, mēģina šo di­lemmu izšķirt visai interesantā veidā. Viņu hipotēze reducē­jama uz šādiem argumentiem.

Ebreju tauta visā savas vēstures gaitā dalījusies divos skaidri atšķirīgos grupējumos: izraēliešos, kuri aizņēma Pa- lestīnas ziemeļus, un jūdos, kas bija apmetušies dienvidos. Starp abiem grupējumiem valdīja dziļš antagonisms. Tikai sa­mērā īsu laika posmu tie bija apvienojušies vienā saliedētā valstī, bet tas notika spaidu kārtā Saula, Dāvida un Salamana valdīšanas gados. Tūlīt pēc Salamana nāves valsts sašķēlās divās daļās, kuras savā starpā cīnījās ar tādu naidu, ka ne­kautrējās noslēgt savienību pat ar saviem sensenajiem kopī­giem ienaidniekiem. Ziemeļnovadu izraēlieši uzcēla sev jaunu galvaspilsētu Samariju, bet Jeruzaleme palika par jūdu valsts galvaspilsētu.

Pastāv uzskats, ka šis antagonisms nebija radies tikai divu, abās valstīs valdošu dinastiju sacensības rezultātā, bet tā iemesls slēpās dziļāk, kaut kādās etniskās atšķirībās.

Kā šīs atšķirības izskaidrot? Atbilde uz šo jautājumu var­būt rodama ķīļraksta plāksnītēs, kas atraktas Ehnatona galvaspilsētas drupās mūsdienu arābu ciematā Telelamarnā. Tā ir no 14. gadsimta pirms m. ē. saglabājusies diplomātiska sarakste. Ēģiptes kānaāniešu vasaļi tajā ziņo faraonam, ka viņu valstiņām uzbrūkot un tās izlaupot kaut kādas tuksneša ciltis, kuras dēvējot par habiriem. Ja zem šā vārda, kā spriež daži zinātnieki, slēptos ebreji, tad šīs vēstules pierādītu, ka ebreju ciltis iebrukušas Kānaānā jau pusotra gadsimta, pirms tur parādījās Ēģiptes izraēlieši. Zīmīgs ir vēi fakts, ka palī­dzību cīņā pret iebrucējiem lūdz tādas pilsētas kā Megida, Gezera, Aškelona, Lahiša un Jeruzaleme (Urusalima). Tur­pretī nekur šajā sarakstē nav pieminētas Sihema, Silo, Gibea, Mispa un Jērika. Ar ko tas izskaidrojams? Vai tās šajā laikā iebrucēji jau būtu iekarojuši? Bet vēl interesantāk ir tas, ka vienā,no vēstulēm minēts kāds pavēlnieks, vārdā Ješua. Ro­das jautājums, vai tas gadījumā nebūtu mūsu paziņa Jozua no Pentateiha?

Amerikāņu orientālists Pouels Deiviss un daži citi zinātnieki no tā secina, ka viens no ebreju cilšu atzarojumiem vai nu aizgājis no Ēģiptes jau gadus simt piecdesmit pirms Mozus, vai arī iebrucis Kānaānā no austrumiem kāda mums nezi­nāma Jozuas vadībā, un iebrucēji kopā ar citām pilsētām no­postījuši arī Jēriku.

Pēc šīs versijas, Mozus no Ēģiptes izvedis tikai Ievītu cilti. Šo tēzi it kā apstiprina tas, ka vienīgi Ievītiem, tāpat kā pa­šam Mozum, bija tipiski ēģiptiešu vārdi, piemēram: Pinehass, Hūrs, Hofnus, Pasurs, Putiels, Merāri un Kaširs. Tuksnesī vi­ņiem pievienojušās vēl citas ciltis, un tā izveidojies pietiekami spēcīgs bruņots kara pulks. Taču Ievīti, ņemot vērā viņu ierašanos no Ēģiptes un asins radniecību ar Mozu, šajā cilšu kopumā ieņēmuši privileģētu valdošas kastas stāvokli.

Šo faktu gaismā situācija Kānaānā kļūst saprotama. Zemes ziemeļos bija apmetušies to ebreju pēcnācēji, kuri Ēģiptē ne­kad nebija dzīvojuši vai arī aizgājuši no tās tik sen, ka paši to vairs neatcerējās. Kānaānā Viņi bija pārņēmuši vietējo iedzīvotāju kultūru un godināja to dievus. Turpretim zemes dienvidu daļu jeb Jūdu aizņēma no Ēģiptes atnākušie izraē­lieši. Abus grupējumus šķīra tik dziļas dažādības tradīcijās, ierašās un reliģiskos ticējumos, ka simtiem gadu ilgā dzīve kaimiņos un politiskā kopība nespēja tās izlīdzināt. Tā ra­dās pretišķības un brāļu kari, kas galu galā izraēliešus noveda līdz postam un bojā ejai.

Kānaānas ziemeļdaļas izraēliešiem bija savs tautas varonis, ko sauca Jozua. Kādreiz viņš tos bija vadījis veiksmīgās kau­jās un ieņēmis Jēriku. Turpretī dienviddaļas iedzīvotāji cildi­nāja Mozu, savu lielo vadoni, likumdevēju un pravieti.

Vēlāk, valsts vienotības laikmetā, kad valdīja ķēniņi Sauls, Dāvids un Salamans, Jeruzalemes priesteri, izmantodami Jū­das hegemoniju, uzsāka cīņu pret kānaāniešu dieviem un mēģināja ziemeļdaļas iedzīvotājiem uzspiest Jahves kultu kā vienīgo valsts reliģiju. Šī jahvisma cīņa pret Baālu un Aštarti aizpilda prāvu daļu Bībeles nostāstu un bija daudzu traģisku notikumu patiesais cēlonis.

Cenzdamies nostiprināt valsti un monarhiju, kā arī uztu­rēt Jūdas virskundzību pār citām valsts daļām, priesteri lik­vidēja visas svētnīcas Kānaānā un pārvērta Jeruzalemes templi par vienīgo Jahves kulta centru. Reizē ar to viņi cen­tās nolīdzināt abu iedzīvotāju grupējumu atšķirības reliģijā un kultūrā, lai panāktu arī garīgu vienotību. Šajā nolūkā viņi vienā fabulārā sižetā apvienoja abus atsevišķos tautas no­stāstu ciklus: ziemeļu ciklu par Jozuu un dienvidu ciklu par Mozu. Protams, Jozua šādi preparētā stāstījumā ieņēma otro vietu pēc Mozus kā viņa palīgs un pēctecis. Piesavinādamies Jozuu, no Ēģiptes iznākušo izraēliešu pēcnācēji, dabiski, pie­dēvēja sev arī Jērikas ieņemšanas godu. Jaunā versija jo vieglāk nostiprinājās, pateicoties tam, ka Izraēla ķēniņ- valsti ziemeļos sagrāba un izpostīja asīrieši. Jūdas valsts tā­dējādi kļuva par tautas tradīciju vienīgo mantinieku un tur­pinātāju, jo ziemeļu apvidus iedzīvotāji, kuri lielā skaitā bija iznīcināti vai aizvesti gūstā, patiesībā mitējās eksistēt.

Ja minētā hipotēze šādā veidā iztulko nostāstus par Jozuu (šeit nedrīkstam aizmirst, ka visa šī argumentācijas sistēma dibināta uz pieņēmumiem), mēs nebūsim pārsteigti, uzzinot, ka, pēc šīs teorijas, ar Āronu tāpat nav viss kārtībā. Penta­teiha vecākajās daļās viņš vispār netiek pieminēts, bet vēlā­kas cilmes tekstos viņam visumā ir otršķirīga loma. Šajā kon­sekvences trūkumā ieslēpta šāda alternatīva: vai nu Ārons ir vēsturiska figūra un tādā gadījumā viņš nevar būt Mozus brālis un Mozus iecelts virspriesteris, vai arī viņu no sākuma līdz galam izdomājuši Bībeles teicēji.

Jau pieminētais amerikāņu orientālists Pouels Deiviss izeju no šīs dilemmas meklē pārsteidzošā pieņēmumā. Viņš ap­galvo, ka Ārona iedibinātais vērša kults balstās uz patiesiem notikumiem. Un proti, ebreju ziemeļu ciltis jau simtiem gadu bija piekopušas vērša kultu, sākumā godinot to kā auglības dievu, bet vēlāk, jūdu ekspansijas iaika posmā, arī kā Jahves simbolu. Pēc atšķelšanās no Jūdas Izraēla ķēniņš Jeroboāms palielinājis šā kulta nozīmi, uzstādīdams vērša tēlus Bētelē un Danā. Deiviss uzskata par iespējamu, ka Arons savā laikā bijis šā kulta izcils priesteris un turienes garīdznieku kasta viņu godinājusi kā savu priekšteci.

Tagad rodas jautājums, kāpēc Bībeles sastādītāji savos stāstījumos iztēlo Aronu kā Mozus brāli un Jahves pirmo virspriesteri. Ziemeļu vērša kulta priesteris taču drīzāk būtu nopulgojams. Patiesi, viņu iztēlojumā redzot Āronu kā gļēvu cilvēku, kurš, pakļaudamies pūļa spiedienam, Mozus prom­būtnes laikā noslīdējis līdz kalpošanai elku dieviem, neap­šaubāmi jaušama nosodījuma pieskaņa. Jau tas fakts vien, ka šis atgadījums atzīmēts svētajos rakstos, ir visai izteiksmīgs, jo liecina, ka izraēliešu vidū nav aizmirsta Arona izcelšanās un viņa loma ziemeļu vērša kultā. Apraksts, kā atkritēji dejo­juši ap zelta teļu, ir pēdējais šo atmiņu uzplaiksnījums.

Šīs intriģējošās epizodes Bībeles nostāstos Pouelam Deivi- sam noderējušas par pamatu interesantam secinājumam. Par Jahves priesteriem — viņš paskaidro — sākotnēji varēja kļūt tikai Levija pēcnācēji. Viņi darbojās ne vien Jūdā, bet arī Kānaānas ziemeļu apvidos, kur vietējo ebreju cilšu vidū iz­pildīja Mozus ticības misionāru pienākumus. Taču līdzās Ie­vītiem tur darbojās cita priesteru kasta, kura piekopa Jah­ves kultu, godinot to vērša izskatā, un savas tiesības pama­toja ar to, ka viņi cēlušies no dižā virspriestera Ārona. Tādā kārtā izveidojās divas savstarpēji konkurējošas priesteru kor­porācijas, katra ar savām tradīcijām un ciltsrakstiem.

Kopš ziemeļu valsts sabrukuma priesteri centās kultu mo­nopolizēt Jeruzalemes svētnīcā. Tāpēc Kānaānā tika likvidēti visi citi kulta centri, bet bez amata palikušajiem priesteriem piešķirtas tiesības pildīt priesteru funkcijas Jeruzalemē. Taču viņu skaits, protams, bijis pārāk liels, un šo priekšrocību varēja izmantot tikai visizcilākie un bagātākie priesteri, bet pārējiem vajadzēja apmierināties ar svētnīcas kalpotāju lomu. Tādā kārtā vairums Ievītu zaudēja priesteru amatus un ieņēma zemākas pakāpes hierarhijā, kļūdami par priestera palīgiem.

Šie radikālie pārkārtojumi nenorisinājās bez cīņas. Pirms vairākiem gadsimtiem notikušo konfliktu atbalsis samanāmas nostāstos par Ievītu, Mirjamas un Arona dumpi. 4. Mozus grāmatas 12. nodaļas 2. pantā lasām, ka Ievīti kurnējuši pret Mozu un teikuši: «Vai tas kungs tiešām tikai vien ar Mozu ir runājis? Vai viņš nav arī ar mums runājis?» Pentateiha sastā­dītāji acīm redzami ir pūlējušies pierādīt, ka jaunā priesteru korporācija izveidojusies pēc paša Jahves atlases. Par pierā­dījumu tam viņi minēja brīnumu, kad Arona zizlis uzziedējis un nesis mandeles, bet Ievītus aprijusi zeme un Mirjama kļuvusi spitālīga. Vienīgi Arons palicis neskarts. Nav grūti saprast, kāpēc: priesteru interesēs taču nebija graut viņu priekšteča un pirmā virspriestera autoritāti, mazinot viņa cieņu tautas acīs, jo savas priekšrocības viņi pasludināja par Ārona nodibinātām. Jahve Aronam piedeva viņa kļūdu, tā­pēc ka jau iepriekš bija tam lēmis izcilu lomu savu piekri­tēju vidū.

Jaunā priesteru kasta galīgi izveidojās, dibinoties uz kom­promisu starp dienvidu Ievītu augstāko slāni un ziemeļu āro- nīdiem. Taču vajadzēja atrast ieganstu, kā zemāko priesteru acīs attaisnot savu privileģēto stāvokli. Uz tradicionālajām Ie­vītu tiesībām atsaukties nevarēja, jo Ievītu lielumlielai daļai tās taču bija laupītas. Turklāt jaunizveidotajā kastā bija uz­ņemta Kānaānas ziemeļapvidu priesteru aristokrātija, kura vis­pār nevarēja runāt par savu radniecību ar Ievītiem.

Tika atrasta visai atjautīga izeja no šīm grūtībām. Penta­teihā izvirzīta versija, ka Ārons bijis Mozus brālis un Mozus to iecēlis par Jahves pirmo virspriesteri. Piešķīruši Aronam tik lielu autoritāti, priesteri savas priekšrocības pamatoja ar to, ka viņi tiešā līnijā esot Arona mantinieki. Tādā veidā viņi mēģināja aizskarto Ievītu acīs attaisnot savu pirvileģēto stā­vokli tautas reliģiskajā dzīvē. Šo izdarību rezultātā vērša kulta augstais priesteris parādījās stāstījumā par izraēliešu iziešanu no Ēģiptes zemes, lai gan viņam ar Mozu nebija nekā kopēja un viņš dzīvoja citā Kānaānas daļā un citā laik­metā.

Kā redzam, Pentateihā mēs sastopamies ar daudziem mīk­lainiem notikumiem un problēmām. Pat nostāstā par Mozus nāvi ir daži apstākļi, kas rada pārdomas. Bībelē sacīts, ka Mozus nomiris Moābas kalnā un nav zināms, kur viņš apbe­dīts. Kā tad tā! Nomirst dižs tautas vadonis, likumdevējs un pravietis, bet no viņa nepaliek nekādu pēdu! Ne agrāk, drīz pēc viņa nāves, ne arī šodien nav zināms viņa kaps, kuru pa­teicīgā tauta varētu godināt! Tas jau ir kaut kas pārāk ne­parasts un nepiedzīvots!

Meklēdami šās vienreizējās mīklas atminējumu, daži zināt­nieki piegriezuši uzmanību tam, ka senajās mitoloģijās kautas varoņi bieži vien iet bojā noslēpumainos apstākļos. Pietiek šeit pieminēt kaut vai Hēraklu, Tēsēju un Korintā godāto Bellerofontu. Elija un Romuls, piemēram, uzbrauc debesīs uguns ratos, bet Ēdips iet bojā nepielūdzamo atriebes die­viešu eimenīdu birzī.

Tomēr ne visi pētnieki domā, ka Bībelē sniegtā versija būtu uzskatāma par tipisku Mozus tēla mistifikāciju. Apstāk­ļos, kādos viņš beidzis savu dzīvi, tie drīzāk meklē kādu patiesu traģisku notikumu pēdas. īsumā pastāstīsim par da­žām hipotēzēm, kādas līdz šim izvirzītas.

Pentateihā atrodam neskaidru pieminējumu par kaut kādu Mozus vainu. Tā nevarēja būt nenozīmīga, ja jau Jahve par sodu liedza viņam laimi" kopā ar Izraēla tautu ieiet Kānaānas zemē, kas taču bija visas viņa dzīvēs mērķis. Pēc dažiem no­rādījumiem Bībeles tekstā var secināt, ka Mozus savu pār­kāpumu izdarījis Kadešā. Varbūt Mozus vaina bija tā, ka viņa nevērības dēļ izraēlieši tur pietiekami stingri neievēroja pienākumu upurēt Jahvem un bija pametuši novārtā pat ap­graizīšanās rituālu.

Protams, var būt, ka versiju par Mozus vainu un viņam uz­likto sodu vēlāk izstrādājuši jūdu priesteri, lai ar šo piemēru parādītu, cik bargs sods gaida tos, kuri neievēro Jahves priekšrakstus un likumus. Tomēr nav izslēgts arī tas, ka šo versiju radījusi pati Izraēla tauta un tā cauri gadu simtiem saglabājusies no paaudzes paaudzē. Iespējams, ka izraēlieši tādā veidā pauda kādu skaidri neapzinātu sarūgtinājumu pret Mozu, kādu sensenu pārmetumu, taču reizē ar to arī mēģinājumu attaisnot pašiem savu rīcību.

Kāds varētu būt šis sarūgtinājums un kāda rīcība? Kā mēs atcerēsimies, izraēliešu attieksmi pret Mozu nepavisam nevar uzskatīt par idillisku. Nereti notikušas briesmu lietas. Piemēra dēļ atgādināsim kaut vai biežos strīdus un asiņainos slakti-, ņus, kuros dzīvību zaudēja daudzi jo daudzi tūkstoši cil­vēku. To inspirētājs bija pats Mozus, kas jebkuru nepaklau­sības mēģinājumu, jebkuru atkāpšanos no Jahves priekšrak­stiem sodīja ar neparastu bardzību un fanātismu. Tam Izraēla tautas paaudžu atmiņā vajadzēja atstāt dziļas, neaizdzijušas brūces.

Sakarā ar šiem faktiem vairāki Bībeles pētnieki izteikuši riskantu pieņēmumu, ka izraēliešu elku pielūdzēju dumpja laikā Moābas apmetnē Mozus ticis nogalināts un apbedīts vienā kapā ar citiem bojā gājušiem.

Sās pārdrošās tēzes piekritēji min dažus apstākļus, kuri pa­tiesi izraisa pārdomas. Vispirms no Bībeles teksta nepārpro­tami redzams, ka Mozus veselības stāvoklis viņa dzīves pē­dējā posmā bijis labs. Tiesa, viņš tolaik jau bija ļoti vecs, taču, kā lasāms 5. Mozus grāmatas 34. nodaļas 7. pantā, «viņa acis nebija palikušas tumšas, un viņa dzīves spēks ne­bija zudis». Tāpat norādīts, ka ar Mozus nāvi saistās it kā tīši noklusējumi. Liekas, tas ir viens no tiem retajiem gadīju­miem, kad diža tautas varoņa nāve aprakstīta tik strupiem vārdiem. Nav iespējams atvairīt iespaidu, ka sākotnējais, daudz sīkākais pārstāsts no Bībeles tekstiem vienkārši iz­mests un tās sastādītāji nolēmuši noklusēt kaut kādus ap­stākļus, kuri nesaskanēja ar iecerēto Mozus tēlu. Pēc dažu Bībeles pētnieku domām, miglainās norādes tieši uz tādu Mozus likteni atrodamas praviešu Hozeja un Āmosa rakstos, kā arī 106. psalmā.

Savu laikabiedru acīs Mozus bija despots, bet vēlākās pa­audzes aizvien vairāk atzina viņa milzīgos nopelnus ebreju tautas vēsturē un viņa ģēniju. Gadu ritumā, Mozu reabilitē­jot, viņa tēls ticis apvīts ar mītu un brīnumdarbu mirdzumu. Šādam tēlam vairs nepavisam nepiederējās varmācīgā nāve, jo pārāk brēcoša, pārāk nomācoša pēcnācējiem liktos tautas nepateicība un vaina. Tāpēc radās versija, ka Mozus miris dabīgā nāvē, tikai Jahve viņu par kaut kādiem grēkiem sodījis. Šādā gadījumā Izraēla tauta nenestu nekādu atbildību par Mozus nāvi, jo pats dievs tā gribējis, lai Mozus no dzī­ves šķirtos uz Apsolītās zemes sliekšņa.

Skaidrs, ka šo atjautīgo teoriju var pieņemt, bet var arī noraidīt, jo tā dibināta uz visai trūcīgiem pamatiem, Šis pie­mērs rāda, cik maz patiesībā zināms par Mozu un kādā no­slēpumā tīts ir viņa tēls. Taču ar visu to varam uzskatīt par samērā drošu tādu iespēju, ka patiesi dzīvojis izcils vadonis, vārdā Mozus, kurš Izraēla tautu izvedis no Ēģiptes nebrīves.

Teiksmās, kas pārmantotas no paaudzes paaudzē, senos laikos dzīvojošais vadonis kļuva par simbolu tautas cīņai par nacionālu neatkarību. Pamazām aizvien vairāk izbālēja vēs­turiskā tēla reālie vaibsti. Un, ja arī varētu pieņemt, ka Mo­zus patiesi dzīvojis, tad tomēr nav noliedzams, ka viņš tikai niecīgā mērā līdzinās tam Mozum, kāds rādīts Vecajā De­rībā.

ATTĒLU SĒRIJA

Lopkopji lūdz ēģiptiešu augstmani atļauju pāriet robežu. Bareljefs no kapenēm Beni-Hasanā.

Nīlas liellaiva. Ēģiptiešu augstmaņa kapā atrastā koka skulptūra.

Auns no zelta un lazurīta no ķēniņu kapenēm Orā.

Cilvēka tēlu atgādinošs sals stabs Nāves jūras krastā.

Ķieģeļu ražošanā nodarbinātie vergi. Freska no Ēģiptes pārvaldnieka kapenēm (ap 1460. g. pirms m. ē.).

Ēģiptiešu skulptūra, kurā attēlots kānaānietis, ar uz­rakstu, kas satur lāsta for­mulu Kānaānas pilsētām.

Pasaules senākās pilsētas Jērikas izrakumi.

Dieva statuete no Ugaritas. Dievietes statuja no Ugaritas.

Simsons ar lauvu. Bareljefs Vīnes Doma baznīcā.

Ēģiptiešu arfas spē­lētājs. Bareljefs no galma augstmaņa Patemheba kape-

Iedzīvotāju padzī­šana no ieņemtās pilsētas. Bareljefs no Asīrijas ķēniņa Tiglata Pilesara III pils.

Mešas kapakmens.

Babilona. Rekonstrukcija pec izrakumiem.

L. Giberti. Florences Baptistērija trešās durvis. 1425.—1452. g.

A. DTrers. Ādams un Ieva. 1504. g.

^ Mikelandželo. Piedzēris Noa. Siksta kapella. 1508.—1512. g.

Rembrants. Ābrahāma upuris. 1635. g.

Jēkaba sapnis. 16. gs. sākuma franču miniatūra. ^

E. Delakruā. Jēkabs cīnās ar eņģeli. 1849.— 1861.g.

Isīda un Ramzess ar dēlu. XX dinastijas laikmeta ēģiptiešu freska.

N. Pusēns. Mozus izglābšana. 1640. g.

Rembrants. Davida un Jonatāna šķiršanās. 1642. g.

A. Verokio. Tobijs ar eņģeli. 15. gs. otra puse.

Ijabs. 16. gs. sākuma franču miniatūra.

JOZUA UN SOĢI

JĒRIKA — KĀNAĀNAS PRIEKŠNOCIETiNĀJUMS.

Izraēla tauta, ievērodama Mozus pēdējo āgribu, visu varu nodeva Jozuam, kurš sadursmēs ®ar tu-ksneša ciltīm un karos Pārjordānā bija ieman­tojis krietna vadoņa slavu. Turklāt pašreizējais brīdis prasija, lai tauta par savu vadītāju,izvēlētos cilvēku, kurš ir karavīrs, jo viņam taču vajadzēs iekarot Kānaānu.

Jozua saprata, ka nāksies sagraut kānaāniešu valdnieku uzceltos akmens bastionus un mēroties spēkiem ar viņu lieliski apmācītajām un reizēm pat ar kaujas ratiem apgā­dātājām kaujas vienībām. Tāpēc viņš nolēma pastiprināt sava karaspēka disciplīnu. Līdz šim izraēlieši, tāpat kā citas tuksneša ciltis, cīnījās nekārtīgā barā un viegli ļāvās anarhistiskam noskaņojumam. Bet šoreiz uzvarēt varēja tikai regulārs karaspēks, kurš bez ierunām paklausītu viena vadoņa pavēlēm, un nevis karotāju pūļi ar divpa­dsmit cilšu šeihiem priekšgalā.

Lielā autoritate, kādu Jozua bija iemantojis kaujās jau Mozus dzīves laikā, ļāva viņam drīz vien sasniegt savu mērķi. Airi tika radīts četrdesmit tūkstoš vīru liels kara­spēks, kurā valdīja barga disciplīna. Neviens vairs ne­iedrošinājās kurnēt vai dumpoties pret viņa pavēlēm, jo pat visniecīgākā nepaklausība tika sodīta ar nāvi.

Tagad, kad viņa rīcībā jau bija manevrēt spējīgs kara­spēks, Jozua izveda tautu pie Jordānas austrumu krasta un apmetās" Abel-Sitimas tuvumā. Viņpus upes plašā palmu audzē bija redzami Jērikas mūri un torņi. Cietok­snis nicīgi nolūkojās uz tuksneša ordu apmetni, kur kle­jotāji sapņoja par iekarojumiem un laupījumu. Ne jau vienu reizi vien austrumu iebrucēju viļņi bija saplakuši tā mūru pakājē un pēc tam atplūduši atpakaļ uz savām tāla­jām dzīves vietām. Jau gadu simtiem Jērika nesatricināmi stāvēja sardzē pie ieejas Kānaānā.

Jozua bija pārāk pieredzējis karavadonis, lai uz labu laimi savas vienības vestu triecienā. Vispirms vajadzēja iegūt ziņas par cietokšņa garnizona spēkiem un tā aizsar­dzības izkārtojumu. Sajā nolūkā viņš aizsūtīja izlūkos divus par kānaāniešiem pārģērbtus vīrus. Tie nakts tum­sas aizsegā pārpeldēja pāri Jordānai un no rīta, kad tika atvērti cietokšņa vārti, iejaukušies tirgoņu, amatnieku un zemnieku varzā, ielavījās pilsētā.

Dienā izlūki netraucēti veica savu uzdevumu. Bet, kad vakarā viņi gribēja izkļūt no cietokšņa, izrādījās, ka ir nokavējušies, jo pilsētas vārti-jau bija slēgti. Tāpēc izlūki

dzes modrību. Pēc trim dienām viņi laimīgi pārpeldēja pāri Jordānai un par visu redzēto ziņoja Jozuam. Apmetnē izdeva pavēli, lai ļaudis sagatavotu pārtiku trim dienām, bet naktī karaspēks un visa pārējā tauta Jznāca pie pašas upes, lai sāktu pārcelšanos. Taču tas nebija nekāds vieg­lais uzdevums. Bija iestājies pavasaris, pēc lietus gāzēm Hermona kalnos upe stipri uzplūduši, un pa braslu, kas šeit atradās, tā vairs nebija pārbrienama. Ļaudis ar izbai­lēm nolūkojās uz mutuļojošo duļķaino straumi, kurā itin viegli varēja rast galu. Biedēja arī Jērikas iedzīvotāju izturēšanās — baros sakāpuši uz cietokšņa mūriem un ticēdami, ka uzplūdusī Jordāna viņiem ir drošs vairogs, tie lamāja un nozaimoja iebrucējus.

Tomēr Jozua nešaubījās, ka pārcelšanās būs veiksmīga. Naktī viņš bija dzirdējis Jahves balsi, kura vēlreiz pavēs­tīja izraēliešu uzvaru pār Kānaānas tautām. Noteiktā brīdī atskanēja sudraba tauru junda, un pēc vadoņa pavēles ūdenī vispirms iebrida Ievīti ar derības šķirstu uz pleciem. Ar grūtībām viņi brida krāčainajā straumē, kur ūdens sniedzās līdz pleciem, taču Ievīti drosmīgi gāja uz priekšu. Mirklī, kad viņi atradās upes vidū, notika brīnums, kas atgādināja laimīgo pāriešanu pāri Sarkanajai jūrai. Pāris jūdžu augšup pa upi atradās Adomas pilsēta. Tur Jordā- nas tecējums klinšu krastos pēkšņi apstājās, uzbango­dams pret augstu sienu. Bet lejāk gultnē palikušais ūdens ātri aizplūda uz Nāves jūru, un Izraēla tauta ar sausām kājām varēļa pāriet uz pretējo krastu, tādā kārtā pēc četr­desmit gadu ilgas klejošanas nostādāmās uz Apsolītās zemes sliekšņa. Kolīdz Ievīti ar derības šķirstu izkāpa no upes, Jordāņas ūdeņi atkal sāka plūst parastajā tecējumā. Gilgalā, kur izraēlieši uzcēla pirmo apmetni, sākās nere­dzētas līksmes. Augu dienu skanēja dziesmas un himnas par godu Jahvem, bet sievietes un bērni pauda savu patei­cību jautrās dejās, skanot tamburīniem un stabulēm. Jozua atlasīja divpadsmit vīrus, pa vienam no katras cilts, un lika tiem iznest no upes divpadsmit straumes no­gludinātas akmens šķilas un salikt tās aplī par piemiņu lielajam brīnumam.

Izraēlieši Gilgalā četrdesmito reizi nosvinēja pasā svēt­kus. Viņiem vairs nevajadzēja pārtikt no mannas, jo Jēri­kas druvas tiem deva labību, no kuras varēja izcept ne­raudzēto maizi. Jērikas iedzīvotāji bailīgi patvērās aiz saviem mūriem un vairs neiedrošinājās apsaukāt atnā­cējus.

nosprieda pārlaist nakti kādā mājā pie paša cietokšņa mūra. Sīs mājas īpašniece, netikle Rahāba, ar savu piere­dzējušo skatienu tūdaļ pazina svešzemniekus un pat uz­minēja, ka tie ir spiegi. Tomēr viņa abus viesmīlīgi uz­ņēma, jo katram gadījumam gribēja panākt, lai iespējamie uzvarētāji, kuru ugunis naktīs mirgoja -Jordānas pretējā krastā, būtu tai draudzīgi.

Tomēr atradās kāds cilvēks, kuram atnācēji šķita aiz­domīgi. Modrais Jērikas iedzīvotājs brīdināja pilsētas valdnieku, un tas tūlīt nosūtīja sardzi, pavēlēdams tai sa­ņemt aizdomīgos atnācējus. Sardzei bija piekodināts griez­ties pie Rahābas ar šādiem vārdiem: «Izdod tos vīrus, kuri ir pie tevis atnākuši un iegājuši tavā namā, jo viņi ir nākuši ar nodomu, lai visu šo zemi izspiegotu.» Bet Ra­hāba pa logu ieraudzīja nākam ķēniņa sardzi un aši uz­veda izlūkus uz mājas jumta, tos paslēpdama zem saulē žāvēšanai izklātiem liniem.

Sardze pārmeklēja visu māju, taču nevienam neienāca prātā palūkoties zem izklātajiem liniem. Tie parasti tika žāvēti uz visiem Jērikas namu jumtiem, tāpēc bija pārāk pierasti un nepiesaistīja meklētāju vērību.

Jo bargi noklaušinātā Rahāba attaisnojās, sacīdama: «Tie vīri ir gan pie manis bijuši, bet es nezināju, no kurie­nes viņi bija nākuši; un kad, tumsai iestājoties, vārti bija jāaizslēdz, tad tie abi izgāja; un es nezinu, kurp viņi aiz- gāj-uši; dzenieties tiem steidzīgi pakaļ, tad jūs tos panāk­siet.»

Sargus, kuri acīmredzot nebija diezcik atjautīgi, viltī­gajam meitietim izdevās piemuļķot. Aši viņi steidzās vajāt spiegus un aizskrēja līdz pat Jordānai. Bet pēc tam bešā atgriezās pilsētā, būdami pārliecināti, ka izlūkiem izdevies pārkļūt pāri upei un nonākt pie savējiem.

Bet Rahāba pa to laiku sāka sparīgi rīkoties. Uzgājusi uz jumta, viņa apsolījās palīdzēt abiem izlūkiem aizbēgt, ja tie apzvērēs, ka Jērikas ieņemšanas gadījumā izraēlieši saudzēs viņas dzīvību, un tāpat arī viņas tēvam, mātei, brāļiem un māsām. Izlūki labprāt deva tādu zvērestu, jo viņi patiesi Rahābai bija pateicību parādā par izglābša­nos. Viņi tikai piekodināja, lai Rahāba izkārtu logā spilgti sarkanu auklu, kas iebrucējiem darītu zināmu, ka šis nams kaujas laikā ir saudzējams.

Pēc tam izlūki pa virvi nolaidās no pilsētas mūra un paslēpās tuvajos kalnos, tāda kārtā maldinādami apsar-

Gilgalā par labu tika vērsta arī lielā reliģiskā nolaidība. Vecie, no Ēģiptes zemes nākušie izraēlieši jau bija apmi­ruši, bet jaunā paaudze, uzturēdamās Kadešā, sākusi kal­pot kānaāniešu dieviem un pametusi novārtā apgraizīša­nās rituālu. Tagad pēc Jozuas pavēles visiem vīriešiem un zēniem vajadzēja pakļauties šai procedūrai, lai tādā kārtā saskaņā ar svēto parašu apstiprinātu savu uzņemšanu Izraēla kopībā un atjaunotu Sinaja kalna derību ar Jahvi.

Dažas dienas pēc šīm svinībām, tikko apgraizījumi bija sadzijuši, Jozua uzsāka Jērikas aplenkšanu, pielietodams visai neparastu taktiku. Sešas dienas pēc kārtas karavīri kopā ar neapbruņoto tautu iznāca no apmetnes un svinīgā gājienā reizi dienā apsoļoja apkārt cietoksnim, turēdamies drošā attālumā no izšautajām bultām un mestajiem akme­ņiem. Aplenktie Jērikas iedzīvotāji drūzmējās uz mūriem, ar izbrīnu un bailēm nolūkodamies šajā gājienā, kurā viņi pūlējās atminēt kaut kādu ļaunu burvestību. Kamēr vien Jērika pastāvēja, nekad nebija piedzīvots, ka uzbrucēji izturētos tik ērmoti. Sādā izrīcībā slēpās kaut kas drau­dīgs, un tas aplenkto iedzīvotāju dvēselēs viesa bais­mas.

Gājiena priekšgalā slēgtās kolonnās maršēja bruņoti kareivji. Tūlīt aiz viņiem nāca bārdaini vīri garos apmet­ņos, sirdīgi pūzdami sudraba taurēs, bet tiem sekoja grupa citu vīriešu, uz zelta kārtīm nesdami zelta šķirstu, kuram katrā galā bija spārnots zelta ķerubīns. Procesiju noslē­dza svētku drānās tērpušos sieviešu, bērnu un sirmgalvju bari. Neviens nebilda ne vārda, tikai pāri visam lidinājās spalgās, draudīgās tauru skaņas.

Jozua bija izlēmis septītajā dienā dot cietoksnim izšķī­rēju triecienu. Gaismai austot, viņš atkal izveda savu tautu no apmetnes, taču šoreiz neapmierinājās tikai ar vienu gājienu visapkārt cietoksnim. Sešas reizes izraēlieši nosoļoja gar mūriem, tāpat kā iepriekšējās reizēs saglabā­dami kapa klusumu. Bet septītajā apgājienā, pēc dotās zīmes, visi reizē sāka tik briesmīgi aurot, ka mūri saļo­dzījās un sabruka.

Izraēliešu karavīri no visām pusēm iedrāzās cietoksnī un sāka drausmīgu nāves pļauju. Atskaitot Rahābu un viņas ģimeni, tika apkauti visi pilsētas iedzīvotāji, nesaudzējot ne sievietes, ne bērnus un pat ne kustoņus. Beigās tika nodedzinātas visas mājas un publiskās iestādes, pārvēršot cietoksni pelnu un krāsmatu kaudzē. Tikai zelts, sudrabs,

varš un dzelzs netika atdoti liesmām par upuri, jo šos vērtīgos metālus jau iepriekš bija paredzēts nodot Jahves tempļa un priesteru vajadzībām.

DRAMATISKIE NOTIKUMI PIE AJAS CIETOK­ŠŅA MŪRIEM.

Kalnaina apvidu uz»ziemeļiem no Jeruzalemes Bēteles miestiņa tuvumā pacēlās no­cietinātās Ajas pilsētas mūri. Jozua nolēma arī šoreiz vispirms izsūtīt spiegus. «Ejiet augšup un izlūkojiet šo zemi,» viņš tiem pavēlēja. Atgriezušies izlūki konsta­tēja, ka cietoksnis ir kavēklis tālākajā ceļā un tāpēc to nepieciešams ieņemt. Ajas cietoksnis bija mazāks par Jē- riku, un tāpēc likās, ka tā ieņemšanai pietiks tikai ar kā­diem trim bikstošiem vīru. Taču tā aizstāvji izrādījās drosmīgāki par Jerikas iedzīvotājiem. Kaujā pie pilsētas vārtiem viņi izraēliešus smagi sakāva un vajāja tos līdz pat Sabarimas pilsētai.

Apmetnē iestājās vispārēja nomāktība. Jozua saprata, cik nopietnas var kļūt šīs neveiksmes sekas. Ajas aizstāvji visām citām Kānaānas pilsētām bija pierādījuši, ka ir iespējams pieveikt šķietami neuzvaramos iebrucējus, ja vien tiem drosmīgi pretojas.

Jozua krita tādā izmisumā, ka saplosīja savas drēbes, bet pēc tam cauru nakti skaitīja lūgšanas pie derības šķir­sta, izlūgdamies no Jahves, lai tas neslēptu, kāpēc izraēlie­šiem liegta dieva palīdzība. Un tādā kārtā Jozua uzzināja baismu vēsti: viens no izraēliešu vīriem bija lauzis svēto kara lāsta likumu un piesavinājies daļu laupījuma, kurš bija paredzēts Jahves templim. Tas bija noziegums, kurš brēca uz debesīm pēc atmaksas, un vienīgi vaininieka nāve varēja remdināt saniknotā dieva dusmas.

Nākamajā dienā Jozua sasauca visas tautas sapulci, lai atklātu svētuma apgānītāju. Visām ciltīm, dzimtām un ģimenēm vajadzēja vilkt lozes. Iezīmēto lozi beidzot izvilka Jūdas ciltij piederīgais Ahans. Nožēlas pilns tas tūdaļ atzina savu vainu: «Patiešām, es esmu grēkojis tā kunga, Izraēla dieva priekšā! Un lūk, kādu pārkāpumu es esmu izdarījis. Kad es laupījuma vidū ieraudzīju kādu ļoti labu babiloniešu mēteli un divi simti sudraba seķelu un zelta kausējuma stieni, kas svēra piecdesmit seķeļus, tad es iekāroju šīs lietas un tās paņēmu; un, redzi, tās ir paslēptas manas telts vidū, ieraktas zemē, bet sudrabs apakš tām.»

Piesavinātais laupījums patiesi tika atrasts uzrādītajā vietā. Noziedznieku nomētāja ar akmeņiem Ahoras ielejā, bet visu viņa mantu līdz ar lopiem sadedzināja uz sārta. Soda izpildīšanas vietā izraēlieši sakrāva akmeņu kaudzi, lai tā uz mūžīgiem laikiem saglabātos par brīdinājumu visiem, kas iedrošinātos pārkāpt svēto kara zvērestu, kuru bija nosacījis pats Jahve.

No rūgtās pieredzes mācījies, Jozua tagad ar jo lielāku apdomu izstrādāja uzbrukuma plānu Ajas pilsētai, nolem­dams to ieņemt ar viltu. Nakts aizsegā viņš tuvējos kalnos noslēpa trīsdesmit tūkstoš vīru, bet pats, kolīdz svīda gaismiņa, ar pārējo karaspēku devās pie pilsētas mūriem, izlikdamies, ka gatavojas tiešam triecienam.

Ajas ķēniņš, kas pēc savas pēdējās uzvaras bija kļuvis iedomīgs, lika atvērt cietokšņa vārtus un ar visu savu karaspēku steidzās pretim ienaidniekam izšķīrējā kaujā. Pēc īsas sadursmes Jozua deva atkāpšanās signālu. Vajā­jot šķietami sakauto pretinieku, cietokšņa aizstāvji bija atrāvušies pārāk tālu un, pēc kāda brīža pagriezušies at­pakaļ, ar šausmām ieraudzīja, ka viņu pilsēta deg. Slēpnī patvērušies izraēlieši zibenīgā triecienā bija sagrābuši bez aizsardzības palikušo 'cietoksni, sēdami tajā nāvi un iznīcību.

Ķēniņš tūdaļ pavēlēja taurēt atkāpšanās signālu, lai steigtos pilsētai palīgā. Taču Jozua uzbruka viņam no aiz­mugures, bet trīsdesmit tūkstoš vīru lielā izraēliešu ar­mija, kura bija ieņēmusi Aju, nogrieza ceļu no priekšas. Starp divām ugunīm nokļuvušie pilsētas aizstāvji tika sakauti un apkauti līdz pēdējam vīram, bet Ajas ķēniņš nokļuva gūstā.

Saskaņā ar kara zvēresta noteikumiem Jozua pavēlēja izdeldēt visus pilsētas iedzīvotājus, ieskaitot sievietes un bērnus, pavisam kopā divpadsmit tūkstoš cilvēku. Bagāto kara laupījumu, kas sastāvēja no lopiem un dārglietām, šoreiz sadalīja starp kaujas dalībniekiem. Ajas ķēniņu pakāra pie pilsētas vārtiem. No karātavām viņu noņēma tikai pēc saules rieta un apbedīja, saberot virsū akmeņu kaudzi. Varonīgā valdnieka kapa kurgānu vēl ilgi apmek­lētājiem zināja rādīt tie izraēlieši, kuri bija apmetušies šajā Kānāānas apvidū.

Pēc uzvaras Jozua uz akmens norakstīja visus Mozus likumus un Ebala kalnā tos nolasīja Izraēla tautai, lai tā saglabatu uzticību Jahvem un nekad neatkāptos no viņa.

GIBEONIEŠU VILTĪBA.

Aptuveni piecpadsmit jūdzes uz dienvidrietumiem no Jērikas atradās Gibeonas pilsēta. Tās iedzīvotāji neizcēlās ar karei­vīgu drosmi. Izdzirdējuši par izraēliešu uzvarām, viņi nosprieda par katru cenu izvairīties no kara, taču pamatoti baidījās, ka bargie iebrucēji negribēs uzsākt sa­runas ar pilsētu, kura atradās tik tuvu to uzvaras gājiena ceļam un varēja izrādīties par vilinošu laupījumu.

Ar kādiem līdzekļiem pamudināt uzbrucējus noslēgt pa­mieru? Gibeonieši bija vāji karotāji, toties daba tiem ne­bija liegusi izmanību diplomātiskos gājienos. Gluži pareizi pieņemdami, ka izraēliešiem Kānaānas ģeogrāfija nav diezcik labi zināma, viņi pielietoja visai atjautīgu viltību.

Pēc Jērikas un Ajas izpostīšanas Jozua atgriezās Gil- galas apmetnē. Kādu dienu tur ieradās gibeoniešu sūtņi un piedavāja noslēgt draudzības līgumu. «Mēs esam nā­kuši no tālas zemes,» viņi teica, «bet tagad slēdziet ar mums mieru.» Pie tam sūtņi apgalvoja, ka viņu zeme at­rodoties ļoti tālu no Gilgalas un tāpēc šāds nolīgums būšot visai izdevīgs abām pusēm. Pārrunās viņi pielietoja glaimus, izteikdamies, ka Jozuas slava nonākusi līdz pat viņu tālajai pilsētai un ka viņi uzskatītu par godu noslēgt savienību ar tik varenu vadoni.

Jozua vēroja sūtņus un noticēja, ka tie nākuši tālu ceļu. Viņi izlikās garajā gājienā ļoti noguruši, viņu apavi, drē­bes un ādas vīna trauki bija salāpīti un sadiegti, bet maize somās sapelējusi. Nebija nekādu kavēkļu miera noslēgša­nai ar Gibeonas ķēniņu, jo sevišķi vēl tāpēc, ka tādā kārtā tiktu iedragāta pārējo Kānaānas ķēniņu vienotība, kuri bija sabiedrojušies karam.

Savienība tika noslēgta, un Jozua to apstiprināja ar svinīgu zvērestu. Taču drīz vien viņš ar sašutumu uzzi­nāja, ka sūtņi bija blēdījušies un viņš kritis par upuri viltībai. Gibeona taču atradās pavisam tuvu Jērikai un Ajai. Alkdami laupījuma, izraēliešu karavīri uzstājīgi pie­prasīja tūlīt doties karagājienā pret viltīgo pilsētu un so­dīt to par blēdīšanos. Bet Jozua negribēja lauzt doto zvē­restu un pretojās šai prasībai. Gibeonieši paglābās no iznīcināšanas, toties viņi uz mūžīgiem laikiem kļuva par nebrīviem klausībniekiem. Kopš šā laika viņi strādāja vispazemojošākos darbus, cirzdami malku un nesdami ūdeni saviem izraēliešu kungiem.

PIECU ĶĒNIŅU SAVIENĪBA.

Jeruzalemes ķēniņš Adonisedeks ar šausmam uzzinaja par gibeoniešu mazdūšīgo padošanos un, bīdamies, ka citas kānaāniešu pilsētas var darīt to pašu, nosprieda gļēvuļus pienācīgi pārmācīt. Šajā nolūkā viņš noslēdza savienību ar Hebronas, Lahišas, Eglonas un Jarmutas ķēniņiem un apvienotā karaspēka priekšgalā devās uz pil­sētu, kura labāk gribēja dzīvot nebrīvē nekā vīrišķīgi cīnī­ties pret iebrucējiem, un apmetās pie tās mūriem. Tomēr gibeonieši laikus bija paguvuši paziņot Jozuam par tiem draudošajām briesmām. Izraēliešu karaspēks tūlīt pameta Gilgalu un pēc strauja pārgājiena, kas ilga visu nakti, pēkšņi parādījās pie Gibeonas. Iedegās briesmīga kauja, kurā piecu ķēniņu koalīcija tika galīgi satriekta. Smagi sakautie kānaānieši izbailēs bēga, pamezdami daudz kri­tušo. Pa ceļam viņus vēl pārsteidza bargs krusas negaiss. No pilnīgas iznīcināšanas bēgļus varēja paglābt tikai nakts tumsa. Tad Jozua skaļā balsī svinīgi atkārtoja se­nas ebreju poēmas vārdus:

«Saule, apstājies pār Gibeonu, Un tu, mēnesi, pār Ajalonas ieleju!»

Un patiesi, saule un mēness apstājās debesu velvē un "dienas gaisma paildzinājās, tā ka izraēlieši paguva galīgi izdeldēt ienaidniekus un ieņemt viņu bez aizsardzības palikušās pilsēta^,

Juceklīgās bēgšanas laikā visi pieci ķēniņi bija paslēpu­šies kādā alā Makēdas pilsētas tuvumā. Jozua lika tās ieeju aizkraut ar klinšu bluķiem un pēc kaujas atvest gūs­tekņus pie sevis. Uzvarētie ķēniņi krita viņam pie kājām, bet viņš pavēlēja saviem virsniekiem par uzvaras zīmi uz­likt kājas tiem uz skausta. Pēc tam saskaņā ar kara para­šām ķēniņus pakāra pie piecām karātavām. Tur viņi karā­jās cauru dienu. Tikai pēc saules rieta viņus izņēma no cilpas un iemeta tajā pašā alā, kur tie bija slēpušies. Ķēniņu kopējais kaps, kas tika aizkrauts ar akmeņiem, vēl ilgi atgādināja pēcnācējiem izraēliešu lielo uzvaru pār piecu ķēniņu savienību.

Ieņēmis Makēdas, Libnas, Lahišas, Eglonas, Hebronas un Debīras pilsētas, Jozua devās vēl tālāk uz dienvidiem un straujos pārgājienos pakļāva visas zemes no Ķadešas līdz Gazai. Pēc tam viņš atgriezās Gilgalas apmetnē, lai

dotu pelnīto atputu saviem nogurušajiem karavīriem un sagatavotos turpmākām kaujām.

KARŠ AR ZIEMEĻKĀNAĀNAS ĶĒNIŅIEM.

ZieMeļkānaanas valstiņu ķēniņi bezdarbīgi noskatījis uz izraēliešu uzvaras vainagotajiem karagājieniem, un tikai tad, kad par upuri iebrucējiem krita vai- rākas nocietinātas pilsētas Kānaānas dienvidu un vidus daļa, viņi atskārta, kādas briesmas tiem draud. Hacoras ķēniņa Jabīna vadībā viņi izveidoja savienību, un tajā iestājās gandrīz visi valdnieki, kuru zemes atradās jūras piekrastes joslā līdz Karmela kalnam, kā arī augstieņu un ieleju apvidos ziemeļu virzienā līdz Hermona kalnam.

Sabiedroto karaspēks sapulcējās pie Meromas ūdeņiem (El-Huleha ezers). Tā galvenais spēks bija kaujas rati. Izraēliešu karavīri agrāk nebija pratuši cīnīties pret šo draudīgo ieroci, taču tagad, izmantojot kaujās gūto pie­redzi, Jozua izstrādāja paņēmienus, kā tie pieveicami. Sava karaspēka atlases vienībām viņš lika ar zobeniem pārcirst zirgiem kāju cīpslas un kaujas ratos iemest dego­šas lāpas. Pēc tam straujā pārgājienā Jozua ar savu kara­spēku devās Meromas ūdeņu virzienā un ar pēkšņu uz­brukumu pārsteidza kānaāniešus viņu apmetnē. Sīvā cīņā tie tika galīgi sakauti. Vajājot bēgošos ienaidniekus, iz­raēlieši gandrīz visus tos iznīcināja. Kaujas lauku klaja cilvēku un zirgu līķi, kā arī degošo kaujas ratu atliekas. Zibenīgos triecienos Jozua ieņēma pilsētu pēc pilsētas, pārvērzdams tās krāsmatās un apkaudams iedzīvotājus. Nepārskatāmo laupījumu, ko sastādīja dažādas vērtīgas mantas un lopi, viņš taisnīgi sadalīja starp Izraēla ciltīm.

KĀ JOZUA PĀRVALDĪJA ĶĀNAĀNU.

Kānaānas iekarošana ilga septiņus gadus. Asiņainas cīņas gāja bojā trīsdesmit viens kānaāniešu ķēniņš un liels skaits iedzīvotāju. Izņemot Jeruzalemi un dažas citas nocietinātas pilsētas jūras piekrastē un kalnu apvidos, visa zeme no dienvidu robežām līdz pat Baāl- Gadai Libānas ielejā nonāca izraēliešu varā.

Tagad Jozua ķērās pie Kānaānas sadalīšanas starp at­sevišķām izraēliešu ciltīm. Pavisam to bija trīspadsmit, jo Jāzepa cilts sadalījās divās viņa dēlu Efraima un Mana-

ses cilts grupās. Ņemot vērā to, ka Rūbena un Gada ciltis, kā ari puse Manases pēcnācēju bija saņēmuši zemes Pār- jordānā, bet Ievītiem nepienācās atsevišķa platība, zemi vajadzēja ierādīt deviņām pāri palikušajām ciltīm, kā ari Manases cilts otrai pusei. Tādā kārtā Kānaāna tika sada­līta desmit novados. Dienvidos apmetās Simeona, Jūdas un Benjamīna pēcnācēji. Pārējo iekarotās zemes tiesu, ejot ziemeļu virzienā, saņēma Ēfraima, Manases, Isašāra, Ze- bulona, Naftāla un Ašera ciltis. Nelielo Dana cilti iespieda šaurā joslā starp jūru un kalniem rietumos no Benjamīna un Jūdas ciltīm ierādītajām zemēm, bīstamā tuvumā filistiešiem, kuri vēl nebija piedalījušies karā ar iz­raēliešiem.

Ēfraima cilts novadā atradās Silo pilsēta. Tā tika izrau­dzīta par pastāvīgu saiešanas telts un derības šķirsta uzstādīšanas vietu. Tādā kārtā Silo kļuva par pirmo Iz­raēla galvaspilsētu, kurai vajadzēja saliedēt izkliedētās ciltis vienotā tautā. Ļevītiem dzimtsīpašumā ierādīja četr­desmit astoņas pilsētas, kurās viņi pēc Mozus rīkojuma pildīja savu reliģisko misiju, gūdami sev ienākumus no lopkopības un desmitās tiesas, ko vajadzēja maksāt apkār­tējiem iedzīvotājiem. Tāpat Pārjordānā un pašā Kānaānā tika nozīmētas sešas pilsētas, kurās no asinsatriebības varēja patverties ikkatrs, kas bija nejauši nogalinājis kādu cilvēku. Par savu rezidenci Jozua izvēlējās Timnat-Seras pilsētiņu Ēfraima augstienē.

Izpildījušas Mozum doto solījumu, Rūbena, Gada un Manases ciltis tagad alka atgriezties savās Pārjordānas zemēs. Jozua svētīja tās ceļam un piekodināja būt uzticī­gām kopējai svētnīcai Silo pilsētā, kur atradās Jahves mājoklis.

«Ar lielu bagātību jūs atgriežaties atpakaļ savās teltīs,» viņš teica atvadoties, «ar vareni daudz lopiem, ar sudrabu un ar zeltu, ar varu un ar dzelzi un ar ļoti daudz drēbēm. Tādēļ daliet savu no ienaidniekiem iegūto laupījumu ar saviem brāļiem!»

Taču drīz vien Silo pilsētā. pienāca satraucoša vēsts: Rūbena, Gada un Manases kareivji, atgriezdamies Pār­jordānā, uz kāda pakalna uzcēluši altāri, kur upurējuši Jahvem. Tādējādi viņi bija piesavinājušies tiesības, kādas bija vienīgi Silo pilsētas priesteriem. Līdz ar to Mozus ticībai jau pašā sākumā draudēja šķelšanās, kuras sekas varēja būt ari Izraēla politiska sadrumstalošanās.

Jozua nosprieda šķelšanās mēģinājumu apspiest iedīgli un sapulcēja Silo pilsētā pārējo cilšu karaspēku, lai ar ieročiem rokā pārmācītu vaininiekus. Taču brāļu karam šādā brīdī, kad izraēlieši vēl nebija nostiprinājusies nule iekarotajā zemē, varēja būt visai draudīgas sekas. Tāpēc tika nolemts vispirms aizsūtīt pie atkritējiem sūtņus, kurus vadīja virspriestera Ēleāzara dēls Pinehass.

Ieradies Gileādā, Pinehass ar šādiem vārdiem norāja Rūbena, Gada un Manases pēcnācējus:

«Kas tā ir par uzticības laušanu, ko jūs esat izdarījuši pret Izraēla dievu, novērsdamies šodien nost no tā kunga, ka jūs esat sev uzcēluši altāri, ar to saceldamies pret to kungu?»

Bīdamies kara ar saviešiem, Pārjordānas izraēliešu ve­cajie kvēli noliedza, ka viņiem būtu bijis padomā atsa­cīties no paklausības Silo priesteriem, un taisnojās, ka pie Jordānas uzceltais altāris bijis domāts tikai kā pieminek­lis, kuram vajadzētu apliecināt viņu pateicību Jahvem par gūtajām uzvarām.

Atbilde nebija diezcik pārliecinoša, taču sūtņi, par katru cenu gribēdami izvairīties no brāļu kara, atzina to par apmierinošu. Starp citu, viņi bija pārliecināti, ka iebie­dētās Pārjordānas ciltis nekad vairs nemēģinās atšķelties no Izraēla reliģiskās kopienas.

Jozua vēl ilgus gadus bija Izraēla cilšu vadītājs. Viņa lielā autoritāte saliedēja tautu. Kānaānā izkliedētās ciltis bez iebildumiem atzina viņa vadību, un Silo svētnīca bija vienīgais Jahves mājoklis. Taču Jozua bažījās par to, kas notiks pēc viņa nāves. Viņš neredzēja neviena, kas varētu stāties viņa vietā, un baidījās, ka Izraēla ciltis, palikušas bez stingras vadības, tieksies katra pēc neatkarības, kai­tējot kopīgajai reliģijai un kopīgajam labumam. Gribē­dams to novērst, viņš sasauca Sihemā tautas sapulci, no­lasīja tai vēlreiz Mozus bauslību un lika svinīgi apsolīt, ka tā nekalpos svešiem dieviem. Atzīmējot ar Jahvi atjau­noto derību, Jozua uzstatīja zem ozola lielu akmeni un teica:

«Redziet, šis akmens lai ir jums par liecinieku, jo tas ir dzirdējis visus tā kunga vārdus, ko tas kungs ir ar mums runājis, un tas lai jums ir liecinieks, ka jūs nenoliegsiet dievu.»

Jozua nomira simt desmit gadu vecumā. Viņu apglabāja Ēfraima kalnā, viņa rezidencē Timnat-Serā. Kapā viņam

ielika akmens nažus, ar kuriem pec Kanaanas robežas pār­iešanas bija apgraizīti izraēlieši.

IZRAELS IEKĀRTOJAS KĀNAANĀ.

Pēc Mozus un Jozuas nāves neradās neviena līdzīga vēriena vīra. Izraēla ciltis izklīda pa Kānaānu, mierīgā ceļā vai arī ar ieročiem ieņemdamas tām paredzētos apvi­dus. To starpā nebija saticības. Cilšu savstarpējā nenovī­dība, strīdi robežu dēļ un lokālā godkāre darīja vaļīgas vienotības saites un vājināja tautas kopību, kas bija tik nepieciešama, lai savās rokās noturētu iegūtās zemes.

Saķildojušās ciltis, kuras bija pamestas katra tikai saviem spēkiem, nespēja novest līdz galam Kānaānas iekarošanu. Vietējās tautas, kuru pretestība nebija pilnīgi salauzta, gaidīja izdevīgu brīdi, lai atgūtu zaudētās pla­tības. Hivieši, kānaānieši, amorieši un jebusieši visā pil­nībā bija saglabājuši spēkus savas neatkarības nosargā­šanai. Jeruzaleme, Gaza, Aškelona, Eglona un daudzas citas kalnos un ielejās izkaisītas nocietinātas pilsētas, ku­ras Jozua nebija ieņēmis, nemitīgi apdraudēja iebrucējus.

Bet daudzus gadus ilgajos klaiņojumos un karā noguru­šās Izraēla ciltis alka pēc iespējas drīzāk izbaudīt savas uzvaras augļus. Tās taču tagad bija ieguvušas leknas ganības, iekoptus tīrumus, olīvu dārzus un vīna kalnus. Beidzot bija piepildījušies izraēliešu sapņi par mierīgu un pārticīgu lopkopju un zemes arāju dzīvi. Kādas tagad, pēc Jahves solījumu izpildes, varēja būt runas par karu! Ar apkārtējām Kānaānas tautām bija iespējams kaut kā vie­noties, nodibināt miermīlīgas attiecības un tādā kārtā gūt iespēju sākt saimniekot pakļautajās zemēs. Un tā arī pa­tiešām notika: izraēlieši izveidoja it kā saliņas apkārtējā Kānaānas tautu jūras vidū.

Sīs vājuma sekas nenācās ilgi gaidīt. Izraēlieši bija vienkārši un skarbi cilvēki, tuksneša iemītnieki, un kānaā­nieši pārspēja viņus ar savu bagāto civilizāciju un kul­tūru, prata celt lielas pilsētas, un turklāt viņu valoda bija tuvu rada ebreju valodai. Jēkaba pēctečiem draudēja pa­rastais barbarisko iebrucēju liktenis — tikt uzsūktiem at­tīstītākajās tautās, kuras tie bija sev pakļāvuši. Par vis­pārēju parādību kļuva jauktas laulības: izraēlieši vairs neuzskatīja par piedauzību apprecēties ar sveštautiešu meitām, bet izraēlietes labprāt izgāja par sievām pie ka- naāniešiem.

Bija ari vēl citas, bīstamākas šīs tuvās kopdzīves sekas. Izraēlieši gan aizvien vēl godāja Jahvi kā savu dievu. Bet tas bija bargs un nepielūdzams dievs, lielu notikumu dievs, kurš steidzās savai tautai palīgā tikai briesmu brī­žos. Turklāt tā mājoklis bija tālu, Silo svētnīcā. Trīs rei­zes gadā ticīgie devās uz turieni svētceļojumā, lai ar pries­teru vidutājību nestu dievam upurus un godinātu to ar lūgsnām, himnām un rituālām dejām.

Bet diendienā izraēlieši ik uz soļa sastapās ar vietējiem dieviem, kuri ar savām cilvēciskām vājībām un rakstura iezīmēm šķita saprotamāki. Baāls, Aštarte un citi dievi jau kopš neatminamiem laikiem bija Kānaānas valdoņi. To atgādināja pakalnos uzceltie akmens stabi, svētās birzis un koki, bronzas un terakotas figūriņas, zem klajas debess uzceltie altāri, uz kuriem kūpēja upuri un smaržīgas zā­les; tāpat visur bija dzirdami mīti, dziesmas, draiski no­stāsti. Rudenī, kad auglības dievu Baālu pazemē aizrāva nāves dievs Mots, kānaānieši raudādami un vaimanādami rīkoja sēru procesijas,, bet, pavasarim pienākot, līdzko mīļotais dievs bija augšāmcēlies, līksmos deju soļos ņirbēt ņirbēja pilsētu un ciematu ielas. Tāds nu reiz bija Kānaā­nas dzīves ritms, jūsmīgu rituālu un bagātas krāsainības pārpilnā dzīve.

Zemi apstrādāt izraēlieši iemācījās no kānaāniešiem. Tāpat 110 kānaāniešiem viņi uzzināja, ka Baāls, Aštarte un citi vietējie dievi vada dabas norisēs un gadalaiku miju, ka no tiem jāizlūdzas lietus un bagātas ražas vai-arī gā­dība, lai secen ietu siseņu, krusas un sausuma posts. Silo pilsētā mītošais Izraēla cilšu dievs bija pārāk nepieejams, pārāk drūms un lepns, lai to apgrūtinātu ar ikdienas sīkumiem.

Taču Jahve iedegās dusmās un nolēma atkritējus sodīt. Ar viņa gribu atsevišķas Izraēla ciltis cita pēc citas no­kļuva kānaāniešu jūgā. Tad grēcinieki, ciezdami ienaid­nieka spaidus, nožēlā lūdzās un sauca pēc atpestīšanas. Jahve bija bargs, bet žēlsirdīgs. Tādās reizēs viņš sūtīja izraēliešiem izcilus vadītājus, kuri ieņēma augsto soģa amatu un atbrīvoja savus ciltsbrāļus no svešinieku ap­spiestības. Bet nelabojamie izraēlieši, kolīdz tiem atkal uzsmaidīja veiksme, parasti no jauna krita elkdievības vilinošajos valgos.

Dienvidkānaānā apmetušās Izraēla ciltis pakļava Ara­mas ķēniņš Kušan-Rišataima, un astoņus gadus tās smaka nebrīvē. Pēc grūtām cīņām tās atbrīvoja Otniēls no Jūdas cilts, kurš pēc tam četrdesmit gadu mierā un labklājībā pildīja soģa amatu.[13]

Vēl ļaunāks liktenis sagaidīja Benjamīna cilti. Moābas ķēniņš Eglons noslēdza savienību ar amoniešiem un ama- lēkiešiem, ieņēma visas šīs cilts zemes un astoņpadsmit gadus piedzina no benjamīniešiem smagus meslus. Tad Benjamīna ciltī atradās drosmīgs vīrs, vārdā Ehuds, kurš nolēma apspiestībai darīt galu.

Ehuds bija kreilis. Zem apmetņa uzkāris zobenu sev pie labajiem sāniem, viņš devās pie ķēniņa Eglona, it kā lai pasniegtu valdniekam dāvanas. Pils sardze viņu iztaustīja, meklēdama noslēptus ieročus, taču labējo sānu nepārbau­dīja, jo pie tā neviens nenēsāja ne zobenu, ne dunci.

Resnais varmāka sēdēja izgāzies uz troņa savu galmi­nieku un harēma iemītnieču vidū. Uz ebreju viņš paska­tījās uzpūtīgi, neiedomādamies, ka atnācējs varētu būt ap­bruņots. Ehuds nokrita ķēniņa priekšā uz vaiga un, izlicis atnestās, dāvanas, lūdza sarunu zem četrām acīm, it kā gribēdams valdniekam pavēstīt kādu svarīgu ziņu. «Man ir kāda slepena vēsts tev jānodod, ķēniņ,» viņš teica un vēl piebilda: «Man ir tev jānodod dieva vēstījums.» Ķēniņš ieurbās viņā ar savām pūžņājošām acīm un mirkli vil­cinājās. Bet tūlīt viņam iešāvās prātā, ka atnācējs ir kāds no daudzajiem spiegiem, kuri okšķerēja benjamīniešu vidū. Tāpēc ķēniņš ar galvas mājienu lika galminiekiem iziet, bet pats ziņkāri pagrieza ausi. Ehuds pienāca tuvāk, it kā gribēdams ķēniņam ko iečukstēt, bet tad mirklī izrāva zobenu un tik zibenīgi iztrieca to varmākam cauri, ka tas nepaguva pat iekliegties. Bet, kad viņa miesas lēvenis, asinīm šļakstot, novēlās uz akmens klona, Ehuds aši aiz­darīja durvis ar aizbīdni un pats izmetās pa sētas ieeju.

Galma ļaudis priekštelpā pacietīgi gaidīja, domādami, ka ķēniņš sačukstas ar noslēpumaino atnācēju. Kad šķie­tamā saruna turpinājās jau aizdomīgi ilgi, drošākie sāka pie durvīm ieklausīties, līdz beidzot, nāves klusuma sa­traukti, sacēla trauksmi. Pēc durvju uzlaušanas sāka mek­lēt aizbēgušo uzbrucēju, bet bija jau par vēlu.

Ehuds paguva atgriezties pie saviem novadniekiem un, uzkāpis Ēfraima kalnā, deva sacelšanās signālu. Izman­

todami apjukumu, ko bija izraisījusi ķēniņa nāve, bcnja- mīnieši iebruka Moābas zemē un kā vētra traucās pret saviem apspiedējiem. Asiņainā kaujā viņi tos sakāva, no­galinādami desmit tūkstošus moābiešu karavīru. Atalgo­dami Ehudu par viņa varonību, benjamīnieši viņu ievēleja par savu soģi, un kopš tā laika viņš astoņdesmit gadu valdīja Ēfraima zemē.

DEBORA — IZRAĒLA ŽANNA D'ARKA.

Grūtas iz­rādījās to Izraēla delu nedienas, kuri bija apme­tušies dienvidos no Jezreēlas ielejas. Hacoras ķē­niņš Jabīns un viņa karavadoni^ Sisera pārzināja kalnos vairākus cietokšņus, kuri valdīja pār zemienēm un ceļiem. Savas izdevīgās pozīcijas viņi izmantoja, lai izraē­liešu kolonistiem atgrieztu satiksmes ceļus, izmērdētu viņus badā un beidzot paverdzinātu. Ēfraima, Benjamīna, Zebulona, Isašāra, Naftāla ciltīm un pusei Manases cilts vajadzēja pildīt pazemojošas klaušas un maksāt meslus. Un tā divdesmit gadu viņiem aizritēja apkaunojuma un nebrīvē. Palikuši bez ieročiem un zaudējuši ticību saviem spēkiem, viņi vairs necerēja, ka sagaidīs kādreiz brīves rītu.

Sajā laikā tika daudzināta praviete, dzejniece un Jahves uzticīgā piekritēja Debora. Parasti viņa uzturējās zem palmas ceļa malā, kas veda no Bēteles uz Ramu. Tur pie viņas mēdza ierasties pārstāvji no visām Izraēla ciltīm, un viņa deva tiem gudrus padomus, pareģoja nākotni, izšķīra starp ciltīm, dzimtām un atsevišķiem cilvēkiem radušos strīdus. Visi ticēja, ka ar Deboras muti runā pats Jahve, tāpēc viņas padomus un norādījumus uzņēma kā pravie­tojumus. Tolaik Kānaānā nebija cita cilvēka, kurš baudītu tādu cieņu kā Debora.

Kādu dienu Debora, iedegusies patriotiskā kvēlē, no­sprieda sacelt tautu cīņā par atbrīvošanos. Viņa juta, ka ir aicināta šim uzdevumam, ka viņas balss, ko iedvesmoja dieva gars, atgriezīs vīrišķību drosmi zaudējušām brāļu sirdīm un paskubinās tos izslieties alkās pēc brīvības.

Kadešā, kas atradās Naftāla cilts novadā, tolaik dzīvoja kāds vīrs, vārdā Baraks, kurš bija pazīstams ar savu drosmi un cīņās pret kānaāniešiem gūto pieredzi. Debora izvēlējās viņu par vadoni un uzaicināja pie sevis. Bet Baraks neticēja uzvarai, neticēja, ka šaubu un baiļu krem- stā Izraēla tauta spēs pieveikt ienaidnieku. Vienīgi, ja nu

kaujā to vestu cilvēks, kurš spētu tautā pamodināt vīriš­ķību un paļāvību uz Jahvi. Bet tas bija pa spēkam tikai Deborai, visu atzītai un godātai pravietei. Viņas vadībā cīņa pret apspiedējiem iegūtu reliģisku raksturu un kļūtu par svēto karu. To visu apsvēris, Baraks noteikti paziņoja:

«Ja tu nāksi man līdzi, tad es iešu, bet, ja tu nenāksi līdzi, tad es neiešu.»

Debora bija sašutusi par tādu noteikumu, taču to pie­ņēma. Bet šāda klaja mazticība, ko bija izrādījis viņas izvēlētais vadonis, nevarēja palikt nesodīta, un Siseram, kānaāniešu pavēlniekam, vajadzēja iet bojā nevis no Ba­raka, bet gan no nespēcīgas sievietes rokas.

Ne jau visas ciltis atsaucās pravietes aicinājumam. To­mēr sapulcējās desmit tūkstoši, kaut arī slikti apbruņotu, bet uz visu gatavu karavīru. «Izraēla mātes» — tā dēvēja Deboru — klātbūtne izraisīja neaprakstāmu sajūsmu. Iz­raēliešu karaspēks apmetās Tābora kalna nogāzē. Bet Jez- reēlas zemienē pa šo laiku bija parādījies kānaāniešu karaspēks Siseras vadībā. Tā priekšgalā brauca deviņi simti kaujas ratu. Ar skārda plāksnēm bruņotie kaujas rati bija jo bīstamāki tāpēc, ka tiem sānos bija pierīkotas asas izkaptis, kuras uzbrukumā pļāva ienaidnieka kājnie­kus tikpat kā labību tīrumā.

Tomēr Izraēlam uzsmaidīja laime. Ilgstošajās lietavās Kišonas upe, kas tecēja ielejā, bija pārplūdusi un kaujas lauks pārvērties dūksnājā. Baraks veda savus vīrus trie­cienā. Kad viņi iznāca zemienē, tiem pretim drāzās kānaā­niešu kaujas rati. Taču tie stiga atmiekšķētajā zemē, bet zirgi pakrita dūkstīs, radīdami pašu rindās lielu jucekli. Izraēlieši izmantoja apjukuma brīdi, niknā drosmē devās virsū ienaidniekam un drīz vien to sakāva. Kaujas laukā, bet pēc tam bēgot krita gandrīz visi kānaāniešu karavīri, un Jabīna lielais karaspēks mitējās pastāvēt.

Sisera izlēca no kaujas ratiem un paguva aizbēgt uz Kadešu, kur gribēja paslēpties pie viņam labvēlīgā keniešu cilts virsaiša Hebera, taču neatrada draugu mājās. Hebera sieva Jaēla ieaicināja Siseru teltī un apsedza ar apmetni, jo, kaujā noguris, viņš gribēja drusku pagulēt. Bet, kolīdz Sisera bija aizmidzis, Jaēla pielika viņam pie deniņiem smailu telts mietiņu un ar vesera zvēlienu iztrieca to cauri gulētāja galvai. Pēc kāda brīža atsteidzās Baraks un pār­liecinājās, ka ieradies par vēlu. Bija piepildījies Deboras pareģojums: nevis viņš, Baraks, bet gan sieva, vārdā

Jaēla, bija nokāvusi Siseru. No zobena bojā gāja arī iz­raēliešu galvenais apspiedējs Hacoras ķēniņš Jabīns.

Pēc uzvaras Debora jūsmīgā dziesmā pauda Izraēla uzvaru pār kānaāniešiem. Taja viņa nebija aizmirsusi arī Jaēlas varoņdarbu. Dziesmā aprakstīts, kā Siseras līķis vāļājies pīšļos pie sievietes kājām, bet viņa māte pa to laiku nepacietīgi gaidījusi atgriežamies dēlu:

Bet māte jauž postu aiz spraišlotā loga:

Kāpēc kavējas viņa rati?

Kāpēc viņa zirgu soļi tik lēni?

No vedeklām viedākā mierina viņu:

Rāsim, bagātu guvumu viņš vēl dala,

Izvēlas gūstekni sev visdaiļāko vaigā

Un .koši krāsainas drānas vēl cilā,

Un lakatus raibus, ko kundzei ap pleciem klāt…

Kopš šā brīža Izraēla ciltis četrdesmit gadu dzīvoja mierā. Par soģi šajā laika posmā tām bija Debora, ko pateicīgā tauta cienīja un mīlēja.

KĀ VIENKĀRSS ZEMNIEKS KĻUVA PAR IZ­RAĒLA ATBRĪVOTĀJU.

Atguvuši brīvību, Izraēla dēli ātri aizmirsa Jahves labdarību un no jauna sāka piekopt kānaāniešu dievu kultu. Par to viņi atkal tika sodīti. Midiānieši, amelekieši un citas austrumu klejotāju ciltis pārcēlās pāri Jordānai un kā siseņu bars uzbruka izraēliešu zemkopjiem. Viņi parādījās regulāri ik gadu, līdzko bija sākusies pļauja. Viņu kamieļi — šie sa­vādie dzīvnieki, kādi Kānaānā vēl nebija redzēti, — ga­nījās pļavās un tīrumos, izmīdīdami kviešu druvas, sakņu dārzus un vīna kalnus. Tuksneša laupītāji pievāca visu, kas vien tiem gadījās pa rokai: pārtiku, lopus, nastu ne­sējus ēzeļus. Neaizsargātie zemkopji bēga kalnos un pa­slēpās aizās un alās. Ik gadu postītā zeme beidzot pār­vērtās atmatā, visapkārt plosījās bads un sērgas.

Tikai pēc septiņiem nemitīga posta gadiem Jahve iežē­lojās par savu tautu. Ofras pilsētiņā, kas atradās Jordā- nas rietumu krastā apmetušās Manases cilts atzares no­vadā, dzīvoja izraēliešu zemkopis Joass. Viņš bija uzcēlis Baālam altāri, taču nebija nekāds dedzīgais šā dieva pie­kritējs. Tāpat viņa dēls Gideons izturējās pret Baālu diez­gan vienaldzīgi, lai gan sarūgtināts par Izraēla nedienām, bija zaudējis ticību arī Jahvem.

Kādu dienu gadījās, ka Gideons steidzīgi piedarbā kūla

labību, lai sagādātu sev pārtiku un cik vien iespējams ātri paslēptos kalnos no midiāniešiem. Bet tad pēkšņi parādī­jās eņģelis ar vēsti, ka Jahve Gideonam uzticējis tautas atbrīvošanu. Bet Gideons tam atbildēja:

«Piedod man, mans kungs, ar ko lai es izglābju Izraēlu? Redzi, mana ģints ir nabagākā Manasē, bet es pats esmu jaunākais sava tēva namā.»

Eņģelis apgalvoja, ka Gideons sakaušot midiāniešus, bet Gideons tomēr pieprasīja, lai Jahve viņam dotu kādu zīmi un zem ozola kā uguns upuri nolika ceptu kazlēnu un neraudzētu maizi. Eņģelis viņam ieteica upuri uznest klints augšā un ar zižļa pieskārienu panāca, ka uguns aprija gaļu un maizi. Redzot šo brīnumu, Gideons beidzot noticēja savai sūtībai.

Naktī, kad Ofras iedzīvotāji gulēja ciešā miegā, viņš no saviem saimes ļaudīm atlasīja desmit uzticamus vīrus un klusītiņām devās uz tēva māju. Ar divu vēršu palīdzību Gideons apgāza Baāla altāri un nocirta svēto birzi, kurā tas stāvēja. Pēc tam viņš uzcēla altāri Jahvem un upurēja uz tā vērsi.

Ofras iedzīvotāji no rīta ieraudzīja sagrauto Baāla al­tāri un, gauži sadusmojušies uz svētuma zaimotāju, skaļā balsī pieprasīja, lai Joass sodītu dēlu ar nāvi.

Taču Joass nebija uz mutes kritis un prātīgi tiem atbil­dēja:

«Vai tad jūs gribat uzņemties cīņu Baāla vietā? Vai jūs varbūt pat domājat viņu glābt? Ja tiešām Baāls ir dievs, tad viņš pats par sevi cīnīsies tādēļ, ka kāds ir nolauzis viņa altāri.»

Sie vārdi Ofras pilsētas iedzīvotājiem šķita pārliecinoši, un viņi izklīda pa savām mājām. No šā laika svešā dieva altāra apgāzējam pielipa iesauka «Jerubbaāls», kas nozīmē «lai Baāls pats sevi glābj!».

Kad pagāja laiks un izrādījās, ka kānaāniešu dievs ne­maz nedomā atriebt savu nopulgojumu, Gideons Izraēlā iemantoja lielu cieņu. Sekojot viņa aicinājumam, aši sa­pulcējās bruņoti vīri no viņa dzimtās Abiēzera cilts, kā ari no Manases,' Ašera, Zebulona un Naftāla ciltīm. Pie Ha- roda avota sanāca pavisam trīsdesmit divi tūkstoši viru liels izraēliešu karaspēks.

Gideons zināja, kā jācīnās ar tuksneša sirotāju ordām, un nosprieda tām pēkšņi uzbrukt ar nelielu, bet pārgal­vīgu drosminieku pulciņu. Liels, smagnējs karaspēks, kas sastāvēja no dažādiem salasītiem zemessargiem, viņa plānu

izpildi varēja tikai kavēt. Tāpēc viņš visiem, kam sirds nenesās doties kaujā, atļāva pamest ierindu un atgriezties mājās. Sādā kārtā aizgāja veseli divdesmit divi tūkstoši izraēliešu, un ierindā palika tikai desmit tūkstoši drosmīgu vīru. Taču arī vēl šis skaits Gideonam šķita par lielu. Kā no šiem krietnajiem izvēlēties viskrietnākos? To, kādā veidā izdarīt galīgo atlasi, Gideonam iečukstēja pats Jahve. Kad novakarē kafavīri devās pie strauta dzesēt slā­pes, viņš no tuvējā uzkalna uzmanīgi tos novēroja. Lie­lākā daļa karavīru nolika ieročus sev līdzās un sakņupuši ar abām rokām smēla ūdeni un dzēra. Tikai neliels skaits, neizlaizdami ieročus no rokām, suņu vīzē laka ūdeni tieši no strauta. Tie bija kaujās rūdīti vīri, allaž modri un ga­tavi atvairīt negaidītu ienaidnieka uzbrukumu. Pavisam tādu saskaitīja tikai trīs simtus, bet Gideons nolēma ar , viņiem vien doties pret ienaidnieku un visus pārējos aiz­sūtīja prom.

Sirotāji bija apmetušies Jezreēlas ielejā. Septiņus gadus viņi nesodīti bija postījuši zemi un tāpēc domāja, ka nav nekādas vajadzības uzmanīties. Sardze bija izstādīta pavi­sam nevērīgi, un vispār apmetnē valdīja briesmīga nekār­tība. Starp teltīm ņudzēja vīrieši, sievietes un bērni, visur grozījās kamieli, ēzeļi un sataupītie lopi.

Naktij iestājoties, Gideons savu atlases vienību uzveda Gilboa kalnos, no kurienes visa ieleja bija pārskatāma kā uz delnas. Katram no saviem drosminiekiem viņš izsniedza auna ragu un mala podā ieslēptu degošu lāpu. Sadalījis vienību trijās grupās, viņš uzdeva tām no trijām pusēm pielavīties pie ienaidnieka apmetnes.

Pusnaktī, kolīdz sirotāji bija apgūlušies, Gideons deva uzbrukuma signālu. Tad izraēlieši sasita māla podus, at­segdami degošās lāpas, un vienlaikus no visa spēka pūta ragos un izbrēca baigus kaujas saucienus. Draus­mīgā jezga uztrūcināja sirotājus no miega. Domādami, ka tos aplencis liels ienaidnieka karaspēks, viņi izbailēs me­tas pāri Jordānai. Viņu vajātājiem pa ceļam pievienojās citas Izraēla ciltis, sakurdamas tuksneša laupītājiem īstu asins pirti. Gideons dzinās tiem pakaļ pāri Jordānai, smagi tos sakāva, izpostīja viņu zemi un nokāva četrus tuksneša ķēniņus.

Pretinieka vajāšanas laikā atgadījās ļoti nepatīkams notikums, kurš liecināja, cik dziļi atsevišķās ciltīs bija iesakņojusies gļēvulība un pagrimusi savstarpēja izpalī­dzība. Pārjordānas pilsētas Sukota un Penuēla, bīdamās

no beduīnu atriebības, bija atteikušās paēdināt izsalkušos izraēliešu karavīrus. Gideons nolēma pienācīgi sodīt šo pilsētu iedzīvotājus.

Pilsētu vecajos viņš pavēlēja nopērt ar dzelkšņu un ērkšķu rīkstēm kā vispēdīgos salašņas, bet tad nodeva bendes zobenam. Nepiedeva viņš arī pārējiem pilsētu iedzī­votājiem. Visus tos viņš izdeldēja, bet noziedzīgās pilsētas nolīdzinaja ar zemi, lai to drupas allaž būtu brīdinājums tādiem izraēliešiem, kuri gribētu izdarīt līdzīgu nodevību.

No ienaidnieka gūtais laupījums bija milzīgs. Austrumu ciltis, jo sevišķi midiānieši, nodevās ne tikai laupīšanai vien. Tie bija arī izmanīgi tirgoņi, kuri nodarbojās ar preču apmaiņu starp Āzijas zemēm un Ēģipti. Viņiem patika padižoties ar savu turību, tāpēc viņi valkāja dārgas drānas un apkārās ar visādām zelta rotas lietām. Pat viņu kamieļi staigāja izgreznoti ar zelta kakla karekļiem, un to iemauktos mirdzēja zelta bumbuļi.

Izraēla ciltis savam atbrīvotājam piedāvāja ķēniņa kroni. Kaut kas tāds notika pirmo reizi Izraēla vēsturē. Gideons zināja, ka starp viņa tautiešiem ir daudz monar­hijas pretinieku, un tāpēc atteicās no piedāvātā goda. Viņš vienīgi pieprasīja, lai no kara laupījuma viņam izsniegtu visus zelta auskarus. Telts priekšā izklāja mēteli, karavīri pēc kārtas nāca un nometa uz tā iegūtās rotas. Tādā kārtā savāca tūkstoš septiņsimt seķeļu zelta (aptuveni 27 kilo­gramus).

Kaut gan Gideons formāli bija atsacījies no ķēniņa, kroņa, faktiski viņš bija īsts patvaldnieks. Par galvaspil­sētu viņš izvēlējās savu dzimto pilsētu Ofru un no turie­nes izrīkoja atbrīvotās ciltis. Tikko bija iestājies miers un sāka valdīt labklājība, viņš atteicās no Jahves un no sa­vāktā zelta lika izliet Baāla attēlu. Svētnīca Ofrā kļuva par viņa valsts reliģisko centru. Tāpat kā austrumu des­poti, arī viņš ierīkoja harēmu ar septiņdesmit divām sie­vām, kuras viņam dzemdēja septiņdesmit dēlus.

Gideons valdīja apaļus četrdesmit gadus. Pēc tēva nā­ves varu pārņēma viņa dēli, kas kopīgi kārtoja valsts lie­tas. Savā pulkā viņi nepielaida vienīgi Abimelehu, jo tas nebija dzimis harēmā, bet gan no kādas Sihemā dzīvojošas sievietes.

Abimelehs aizbēga pie mātes un pierunāja tās radinie­kus, lai tie viņam palīdzētu sagrābt varu un stāties tēva vietā.

«Kas jums ir labāk,» viņš tiem centās ieskaidrot,

«vai ka pār jums valda septiņdesmit vīru, visi Jerub- baāla dēli, jeb vai ka valda viens vienīgs vīrs? Pieminiet, ka es esmu ir jūsu kauls, ir jūsu miesa!» :

Mātes radi deva Abimeleham no Baāl-Beritas svētnīcas septiņdesmit seķeļu sudraba, lai viņš varētu nolīgt algot­ņus. To priekšgalā Abimelehs devās uz Ofru, guva uz­varu un apkāva visus savus septiņdesmit brāļus, izņemot Jotāmu, kuram palaimējās aizbēgt pie draugiem, lai pēc tam klīstu pa visu zemi un musinātu tautu pret uzur- patoru.

Abimelehs izrādījās asiņains varmāka, un ar laiku viņa valdīšana kļuva neizturama. Tautas masas Sihemā sacēlās bruņotā cīņā pret pilsētas dižciltīgajiem, kuri bija palīdzē­juši Abimeleham nākt pie varas. Sacelšanās priekšgalā nostājās Obeda dēls Gaāls. Dumpinieki sagrāba pilsētu un Baāla svētnīcā sarīkoja plītēšanu un netiklu uzdzīvi, die­dami ap altāri nešķīstas dejas. Tāpat viņi postīja apkārtē­jos tīrumus un vīna dārzus, bet kalnos uzglūnēja ķēniņam un tā ļaudīm.

Sihemas pavaldonis Zebuls, kurš bija palicis uzticīgs ķēniņam, slepšus nosūtīja pie Abimeleha vēstnesi, lūg­dams palīgspēkus. Ķēniņš sakāva dumpiniekus, nogali­nāja visus iedzīvotājus, bet pašu pilsētu sagrāva drupās. Tūkstoš dumpinieku bija patvērušies augstā tornī. Nespē­dams to ieņemt, varmāka lika torni aizdedzināt.

Pēc tam Abimelehs devās pret Tebecas pilsētu, kura tāpat bija sadumpojusies. Arī šeit iedzīvotāji sabēga aug­sta torni, kur aizstāvējās līdz pēdējam vīram. Kad ķēniņš nepiesardzīgi tuvojās vārtiem, kāda sieviete ar akmeni trā­pīja viņam galvā. Smagi ievainotais valdnieks pasauca šāvu ieroču nesēju un mirdams viņam pavēlēja:

«Izvelc savu zobenu un nonāvē mani, lai par mani ne­saka, ka kāda sieva mani nogalinājusi.»

Tādā kārtā pēc trīs gadu ilgas vētrainas valdīšanas savu dzīvi beidza Gideona dēls Abimelehs. Gideona seš­desmit astoņu dēlu asinis bija atriebtas.

JEFTA — GILEĀDAS NELAIMĪGAIS VARONIS.

Kalnainās Pārjordānas apvidū starp Arnonas un Jarmukas upītēm pletās Gileādas zeme. Tur dzīvo­jošie izraēlieši, kuri šo zemi ar bruņotu spēku bija sagrābuši vēl Jozuas laikā, pārtika galvenokārt no lop­kopības, audzējot aitas un kazas.

Kādu dienu tur nomira kāds izraēlietis, pamezdams at­raitni un sērdieņus bērnus. Kad viņa dēli jau bija paau­gušies, tie izdzina no mājas savu pusbrāli Jeftu, jo to nebija dzemdējusi viņu māte, bet gan kāda netikle. Viņi pat uzglūnēja Jeftas dzīvībai, lai tas nākotnē nevarētu pieteikt savas tiesības uz tēva atstāto mantojumu. Jefta kādu laiku bēguļoja un atrada patvērumu Tobas zemē, netālu no Jordānas iztekas. Tur viņš pievienojās kādai beduīnu bandai, kas laupīja un izspieda nodevas no ap­kārtējiem iedzīvotājiem. Pēc kāda laika viņš kļuva pat par bandas barvedi un ar saviem pārdrošajiem uzbrukumiem sēja izbailes visā apkārtnē.

Bet pa to laiku Gileādā izraēliešiem sākās grūtas die­nas. Padzītās amoniešu ciltis atkal bija pacēlušas galvu un sāka atkarot tām kādreiz atņemtās zemes. Ar saviem iebrukumiem tās šaustīja ne tikai Gileādu, bet pārcēlās pat pāri Jordānai un postīja ari Jūdas, Benjamīna un Ēfraima zemes.

Astoņpadsmit gadu Gileādai vajadzēja paciest pazemo­jumus un postu, bet, kad ciešanu mērs bija pilns, tauta at­cerējās Jeftu. Vienīgi viņš, uz visu gatavo kaušļu neuz­varamais barvedis, spēja pretoties Iebrucējiem un atbrīvot savus novadniekus no grūtā jūga.

Gileādieši nosūtīja pie viņa sūtņus ar aicinājumu pa­līdzēt, taču Jefta nebija aizmirsis senās pārestības un sir­dīgi attrauca:

«Vai jūs mani neienīdāt un neizdzināt mani no mana tēva nama? Kāpēc jūs tagad nākat pie manis, kad jums ir bēdu laiki?»

Sūtņi nožēloja notikušo un paziņoja, ka pieņems visus viņa noteikumus, lai tikai viņš nāktu palīgā. Tad Jefta pieprasīja, lai viņu uz visu mūžu izvēl par vadoni un cilts soģi.

So noteikumu pieņēma. Jefta tūdaļ steidzas uz dzimto Mispas pilsētu, kur sāka pulcēt dumpinieku vienības. Viņš aicināja uz cīņu arī ēfraimiešus, taču nesaņēma no tiem nekādu atbildi. Tāpēc Jefta nejutās pietiekami spēcīgs, lai uzsāktu bruņotu sacelšanos, un nolēma stāties ar arno- niešiem sarunās, lai iegūtu laiku. Viņš nosūtīja pie tiem sūtņus ar prasību, lai tie mitētos apspiest izraēliešus. Bet amoniešu ķēniņš viņam atbildēja:

«Tāpēc, ka Izraēls ir atņēmis manu zemi, kad viņš at­nāca no Ēģiptes, sākot ņo Arnonas un līdz Jabokai un Jordānai, tagad nu atdod man to ar labu!»

Nebija citas izejas, vajadzēja gatavoties bruņotai cīņai. Jefta lūdza Jahves atbalstu un svinīgi apsolīja, ka nesīs tam par dedzināmo upuri to savas saimes cilvēku, kurš pirmais iznāks viņam pretim.

Karš beidzās ar amoniešu pilnīgu sakāvi. Divdesmit pil­sētas, kā arī ganības un vīna kalni kļuva par gileādieŠu laupījumu.

Jefta ar uzvaru atgriezās Mispā. Kad viņš tuvojās sa­vam namam, pirmais cilvēks, kurš viņu apsveica, bija viņa vienīgā, sirsnīgi mīļotā meita. Iepriecināta par tēva atgriešanos, tā dejas solī iztecēja viņam pretim, izsizdama sev ritmu ar tamburīnu. Jefta krita briesmīgā izmisumā. Saplosījis savas drēbes, viņš raudādams un vaimanādams izsaucās:

«Ak, mana meita! Tu mani lauztin salauz, kāpēc tieši tev tai jābūt, kas mani apbēdini! Bet es esmu atvēris savu muti pret to kungu, un es tagad vairs nespēju atkāpties!»

Meitene zināja, ka Jahvem dots zvērests ir neatsaucams. Viņa tikai caur asarām lūdza, lai tēvs tai atļautu ar sa­vām vienaudzēm divus mēnešus nodzīvot kalnos un tur apraudāt savu likteni. Tā arī notika. Pēc viņas atgrie­šanās Jefta izpildīja, ko bija zvērējis, un meitene, visai tautai nevaldāmi vaimanājot, atdeva savu dzīvību Jahvem.

Kopš tā laika Gileādā pastāvēja dīvaina paraša: Izraēla meitas katru gadu sēru gājienā devās kalnos, lai četras dienas apraudātu Jeftas meitas skumjo likteni.

Bet ēfraimiešiem viņu apkaunojošā bezdarbība netika piedota. Ik uz soļa visi tiem izrādīja nicināšanu un noso­dījumu. Uzpūtīgie Ēfraima pēcteči mēģināja taisnoties, apgalvodami, ka Jefta viņus nemaz neesot brīdinājis par gaidāmo karu pret amoniešiem. Sašutuši par to, ka ne­viens negribēja viņu vārdiem ticēt, tie nosprieda ar iero­čiem rokā izrēķināties ar Jeftu un gileādiešiem. Kādu dienu viņi pārcēlās pāri Jordānai un iebruka Gileādā. Taču viņi cieta smagu sakāvi,un izkliedēti bēga uz mājām.

Tomēr Jefta bija tālredzīgāks nekā ēfraimieši. Viņš jau laikus bija licis ieņemt visus braslus pāri Jordānas upei, lai sakautais pretinieks nevarētu tos izmantot. Katrs afse " višķi viņi iznāca pie upes, apgalvodami, ka esot no citām Izraēla ciltīm. Bet gileādieši zināja, ka ēfraimieši šļupst un nespēj izrunāt «š» skaņu. Tāpēc viņi lika katram bēg­lim pasacīt vārdu «šibolet» (vārpa), un, ja tas sacīja «sibolet», tad tādu nokāva ar zobenu vai šķēpu. Sajā brāļu karā gāja bojā četrdesmit divi tūkstoši ēfraimiešu.

Jefta Gileādietis pēc uzvaras nodzīvoja vēl sešus gadus, pildīdams soģa amatu. Nomirušo varoni apbedīja ar pie­nācīgo godu viņa dzimtajā pilsētā Gileādā.

SIMSONS.

Filistieši ieradās Kānaānā no jūras puses un apmetās piekrastes līdzenumā zemes dienvidos. Pieci viņu ķēniņi valdīja Ašdodas, Ek- ronas, Aškelonas, Gazas un Gatas pilsētās. Pēc kāda laika piekrastē tiem kļuva par šauru, un viņi sāka spiesties dziļāk zemes iekšienē uz Jūdas un Dana cilšu apdzīvotajiem apvidiem. Tie bija bargi, kaujās rūdīti kara­vīri, turklāt bruņoti ar dzelzi, kas tolaik Kānaānā vēl bija maz izplatīta. Tāpēc drīz vien viņi guva pārsvaru pār kaimiņiem, un izraēliešiem četrdesmit gadu vajadzēja pa­ciest viņu jūgu.

Coras pilsētiņā tolaik dzīvoja kāds Dana cilts piederī­gais, vārdā Manua, kura sieva bija neauglīga. Bēdu no­māktajam laulātajam pārim kādu dienu parādījās eņģelis un pasludināja, ka viņiem piedzims tik gauži ilgotais dēls. Priecīgā vēsts tomēr bija saistīta ar- vienu noteikumu: gai­dāmajam dēlam vajadzēja kļūt par nazīrieti, tas ir, uz dotā solījuma pamata viņam vajadzēja atturēties no vīna un tāpat viņš nedrīkstēja apcirpt matus.

Zēns, kuru nosauca par Simsonu, auga acīm redzami, līdz nobrieda par varenu spēkavīru. Kā jau vecāki bija solījušies, viņš kļuva par nazīrieti, taču ar sevišķu diev­bijību neizcēlās. Bet no vīna viņš atturējās un matus ari necirpa.

Daba kuplmataino puisi bija apveltījusi ar vareniem muskuļiem un atjautīgu prātu. Alkdams pūļa sumināju- mus, viņš labprāt dižojās ar savu spēku. Turklāt viņam patika daždažādi blēņudarbi, un šajā ziņā viņš prata sa­gudrot aizvien ko jaunu. Diemžēl tie lielāko tiesu bija rupji un robusti joki. Kad pārgalvnieks pats smējās locī­damies, viņa palaidnīgo izdarību upuriem smiekli nenāca ne prātā. Taču visbīstamāk bija aizskart jaunekļa patmī­lību: tad asinis tam sāka mutuļot un viņš kļuva patiesi bīstams savai apkaimei.

Ātrajam, neapvaldītajam negantniekam piemita vēl kāda cita vājība: viņš pārlieku viegli iemīlējās un, būdams ieskatījies kādā aušā, jau kā rāms jēriņš ļāva sevi vadāt saitītē.

KĀ SIMSONS SADOMĀJA PRECĒTIES.

Simsonam patika blandīties pa apkartni, un kādu dienu viņš aizklīda līdz Timnas pilsētai. Tur viņš līdz ausī'm samīlējas kādā izskatīgā filistietē un, protams, tū­daļ iekāroja to apprecēt. Pārskrējis mājās, viņš tūdaļ pie­prasīja vecākiem, lai tie dodas bildināt viņa iecerēto. Na­baga vecīši izmisumā satvēra galvas: dēls jau tā viņiem sagādāja ne mazumu sirdsēstu, bet tagad vēl sagudrojis apprecēt sveštautieti, neapgraizīta filistieša meitu. Taeu izlutinātais dēlēns nerimās, bet īsi un strupi pieprasīja tēvam:

«Tikai šo tu ņem man par sievu, jo viņa ir manām acīm patīkama.»

Vecāki kā jau vecāki' — grūši nopūtās un padevās dēla iegribai. Simsons kļuva par līgavaini un tagad bieži cie­mojās pie savas nākamās sievas vecākiem. Kādu dienu, kad viņš atkal mundri soļoja pa taku starp vīna kalniem, viņam ceļā nostājās jauns, rūcošs lauva. Stiprinieks sa­plēsa to gabalos un, it kā nekas nebūtu noticis, aizgāja uz Timnu, nevienam ne vārda nebilzdams par savu pie­dzīvojumu.

Atceļā Simsons, sev par lielu izbrīnu, ieraudzīja, ka no­galinātā lauvas rīklē iemeties bišu spiets un jau savācis krietni daudz medus. Sūnu medu Simsons pārnesa vecā­kiem, bet nesacīja, kur viņš to dabūjis.

Beidzot pienāca ilgi gaidītā kāzu diena. Pēc filistiešu parašām godības ilga septiņas dienas. Pie viena no dzīru galdiem Simsons ar trīsdesmit filistiešiem kavēja laiku, minēdami mīklas, un viņš saderēja ar tiem uz trīsdesmit linu auduma palagiem un trīsdesmit drēbju kārtām, ka filistieši nespēs atminēt viņa uzdoto mīklu. Noslēdzis de­rības, viņš filistiešiem uzdeva šādu mīklu:

No rijēja iznāca barība, No stiprā izplūda saldums.

To izdzirdot, filistiešiem sejas pastiepās garumā. Trīs dienas viņi lauzīja galvas, bet neparko nevarēja atrast mīklas atminējumu. Galīgā izmisumā viņi devās pie Sim- sona jaunās sievas un bez aplinkiem paziņoja:

«Pierunā savu vīru, lai viņš mums šo mīklu izstāsta, jo pretējā gadījumā mēs tevi līdz ar tavu tēva namu sade­dzināsim ugunī! Vai tad jūs esat mūs aicinājuši, lai no mums tikai iedzīvotos?»

Ko gan nelaimīgā sieviete varēja darīt? Klaju draudu iebiedēta, viņa bija spiesta padoties, lai tikai paglābtu savu vecāku mantību. Tāpēc viņa devās pie vīra un, asa­rām plūstot, gauži sūrojās:

«Tu mani tikai ienīsti, bet nemaz mani nemīli: tu esi uzdevis manas tautas jauniešiem mīklu, bet man tu to nesaki.»

Simsons visādi vairījās un izlocījās, pūlēdamies tikt cauri ar jokiem un novadīt sarunu uz ko citu, bet sieva tik ilgi raudāja, pieglaudās, lakstījās un mīlinājās, līdz viņš atmaiga un izstāstīja savu noslēpumu.

Nākamajā dienā filistieši ieradās pie dzīru galda ar uz­varošu smīnu un paziņoja, ka uzdotajā mīklā esot runa par nogalinātu lauvu un medus šūnām tā rīklē. Simsons tūlīt atskārta, ka viņš apvests ap stūri. Apvaldīdams nik­numu, viņš liekuļotā mierā tiem atbildēja:

«Ja jūs nebūtu aruši ar manu teli, tad jūs arī nebūtu atminējuši manu mīklu.»

Visļaunākais bija tas, ka tagad vajadzēja padomāt par zaudēto derību samaksu. Trīsdesmit linu auduma palagi un trīsdesmit kārtas drānu — tas nebija nekāds nieks! Viņa vecāki dzīvoja no rokas mutē, un lūgt no viņiem pa­līdzību nevarēja. Lauzot galvu, kā izkulties no ķezas, viņam iešāvās prātā vienkārša un visai veiksmīga doma. Agrā rītā viņš aizgāja uz Aškelonu un nogalināja trīs­desmit filistiešus, no katra pievākdams vienu palagu un vienu kārtu drēbju. Tādā veidā nomaksājis parādu divko­sīgajiem filistiešiem, viņš vairs pat nepaskatījās uz neuz­ticīgo sievu un atgriezās pie saviem vecākiem.

Pēc kāda laika Simsona dusmas pierima, un viņš sāka ilgoties pēc savas gaisagrābsles. Ar aizkustinājumu viņš nodomāja, ka tā nav viņu apkrāpusi aiz ļaunprātības, bet gan mīlēdama savus vecākus un pakļaudamās spaidiem. Kā gan lai viņu soda par bezspēcību un negribētu no­devību?

Paķēris līdzi kazlēnu samierināšanās azaidam, Simsons steidzās uz Timnu, Tur tomēr viņš piedzīvoja negaidītu nozākājumu. Nepacietībā degdams, viņš devās tieši uz sievas kambari, bet šeit — ak, tavu kaunu! — viņam ceļā nostājās sievastēvs un paziņoja, ka savu meitu izpreci­nājis citam, domādams, ka Simsons to pametis uz visiem laikiem. Taču, pierādīdams labu gribu, sievastēvs viņam piedāvāja savu jaunāko meitu, kas bija vēl daiļāka.

Šāda vēsts smagi skāra spēkavīru. Viņš negribēja ne dzirdēt par jaunāko, vēl skaistāko māsu un apjēdza vie­nīgi to, ka līdzīgi pēdīgam nelgām stāv pie mīļotās sievas sliekšņa, kur viņam sejā mests nepieredzēts apvainojums. Viņam, spēcīgākajam par visiem stipriniekiem, viņam, kuru apbrīnoja gan paša cilts ļaudis, gan svešinieki! Kā gan pēc šāda apkaunojuma rādīties ļaužu acīs? To vaja­dzēja nomazgāt par katru cenu, ar spēku un viltību atriebt savu nelaimi un pazemojumu.

Perinādams spīvas atmaksas domas, Simsons ar sa­rauktu pieri nikni caur zobiem nošņāca:

«Šoreiz lai filistieši nevaino mani, ja es tiem darīšu ļaunu!»

Tā sākās Simsona vienpatņa karš pret filistiešiem.

Ilgi viņš neiedrošinājās parādīties mājās. Kā vilks Sim­sons meta lokus Timnas apkaimē, meklēdams iespēju sa­riebt ienīstajai pilsētai. Beidzot viņam ienāca prātā visai savdabīga, neparasta doma. Noķēris cilpās trīs simtus lapsu, viņš tās sasēja kopā, dzīvniekiem pie astēm piestip­rināja degošas lāpas un aiztrenca pilsētas virzienā. Pār­biedētie zvēriņi joza kā neprātīgi, pa ceļam aizdedzinā­dami druvas, vīna kalnus un olīvu dārzus. Visi filistiešu zemkopju darba pūliņi izkūpēja dūmos.

Timnas iedzīvotāji aklā izmisumā nogalināja Simsona bijušo sievu un tās tēvu. Simsons to tūlīt uzzināja un zvē­rēja bargi atriebties. Ilgu laiku viņš filistiešus tramdīja ar pēkšņiem uzbrukumiem. Kā no zemes iznirdams, Sim­sons nogalināja garāmgājējus un sēja tādas šausmas, ka neviens filistietis neiedrošinājās spert kāju ārpus pilsētas mūriem. Drīz vien Timnā sākās bads, un tās dzīvi para­lizēja bailes un panīkums. Viena vienīga pārdrošnieka dēļ lepnā pilsēta atradās tādā stāvoklī, it kā to būtu aplenkuši vesela armija.

Beidzot filistieši nolēma darīt šai nejēdzībai galu. Viņu karaspēks iebruka Jūdas cilts novadā un, draudēdams iz­postīt visu tās zemi, pieprasīja vaininieka izdošanu. Bai­līgie jūdi padevīgā paklausībā nosūtīja trīs tūkstošus ka­ravīru uz Ētamas kalniem, kur drosminieks bija apmeties kādā alā. Jūdu vadonis uzsāka ar Simsonu sarunas, sir­dīgi viņam pārmezdams:

«Vai tu nezini, ka filistieši pār murrfs valda? Kāpēc tad tu esi mums to darījis?»

«Kā tie man ir darījuši, tā es arī ar tiem esmu izrīko­jies,» Simsons īgni noburkšķēja, bet tūlīt piebilda: «Zvē­riet man, ka jūs man nenodarīsiet nekā ļauna.» Saņēmis solījumu, ka viņu nenogalinās, Simsons labprātīgi pa­devās un lāva sasiet sevi, ar virvēm.

Filistieši saņēma gūstekni, izkliegdami lamas un apvai­nojumus. Simsons pacietīgi panesa izsmieklu un nonie­vājumus, bet, kad drosmīgākie sāka gūstekni grūstīt un sist ar dūrēm, viņš saskaitās. Sasprindzinājis muskuļus, viņš saraustīja virves kā satrunējušus pavedienus, paķēra ēzeļa žokļa kaulu, kas mētājās turpat tuvumā, un lielā niknumā uzbruka filistiešiem. Pārskaities viņš kā neprātā zvēla ar kaulu gan pa labi, gan pa kreisi, un visi, kas vien nepaguva aizmukt, novēlās zemē ar sašķaidītu galvu. Filistiešus sagrāba šausmas, un, izmisumā gaudodami, viņi metās bēgt. Izmantodams vispārējo jucekli, Simsons cen­tās iznīcināt pēc iespējas vairāk ienaidnieku un nogalināja kādus tūkstoš vīrus.

Pēc veiksmīgā kautiņa drosminieks bija ar sevi ļoti ap­mierināts. Atgriezdamies savā kalnu mājoklī, viņš soļu taktī priecīgi trallināja:

Ar ēzeļa rijokļa kaulu, Ar ēzeļa ērzeļa žokli Tos tēstin tēsu Un apsitu tūkstoti vīru.

Taču alā Simsons nepalika ilgi, jo pateicīgie ciltsbrāļi viņu ievēlēja par soģi. Kopš šā brīža viņš divdesmit gadu izpildīja savus amata pienākumus, iedvesdams nāves bai­les filistiešiem, kuri pēc saņemtās pārmācības vairs neie­drošinājās viņu aizskart.

SIMSONA PIEDZĪVOJUMI GAZĀ.

Simsons bija tik pašpārliecināts, ka vienatne staigāja pa filistiešu pilsētām. Klaiņodams pa ielām un aplūkodams pārdošanai izliktās preces, viņš pat ne ar skatienu nepagodināja ļaužu barus, kuri viņam godbijīgi pašķīra ceļu.

Palaikam viņš iegriezās pat lielajā, bagātajā tirgoņu pilsētā Gazā. Kādu dienu Simsons tur sastapa skaistu ne­tikli, kas viņam tik ļoti iepatikās, ka viņš devās tai līdzi uz mājām.

Ziņa, ka Simsons nodomājis nakti pavadīt Gazā, ātri izplatījās filistiešos, un tie priekā rokas vien berzēja, jo

beidzot niknais ienaidnieks bija lamatās. Vakarā viņi aiz­slēdza pilsētas vārtus un nolika pie tiem sardzi, kurai no rita vajadzēja Simsonam pēkšņi uzbrukt un viņu noga­lināt.

Taču Simsons nojauta, ka viņam izlikti slazdi, un jau pusnakti slepšus izlavījās no netikles mājas. Sardzes vī­rus, kuri tik agri viņu nebija gaidījuši un mierīgi gulēja, Simsons apkāva, bet smagos pilsētas vārtus izcēla no virām un uz pleciem aiznesa tos kalna virsotnē pie Heb­ronas ceļa. Sis atgadījums, kurš apliecināja ne tikai Sim­sona ārkārtējo spēku, bet ari viņa atjautību, vairoja stip­rinieka slavu, bet filistiešus padarīja par apsmieklu visu kaimiņu tautu acīs.

SIMSONS UN DALĪLA.

Uz iemīlēšanos tik jestro Simsonu kārtējo reizi savaldzināja kāda cita filis- tiete, vārdā Dalīla, kura dzīvoja Sorekas ielejā. Taču viltīgais sievišķis nebija Simsona mītas cie­nīgs. Pie viņas ieradās filistiešu augstmaņi un teica:

«Pierunā tu viņu, lai viņš pasaka, kur viņam slēpjas viņa lielais spēks un kā mēs viņu varētu pieveikt un sais­tīt, lai viņu pārvarētu; tad mēs ikviens tev dosim tūkstoš un simts sudraba gabalu.»

Iedomājoties par tādu bagātību, pērkamajai padauzai acis vien iedzalkstījās, un viņa ar nepacietību gaidīja nākamo maiguma brīdi, lai, sataisījusi nevainīgu seju, iz­taujātu savu pielūdzēju, kur slēpjas viņa spēks. Bet Sim­sons jau bija kļuvis piesardzīgāks pret savām sirdspuķī­tēm un labāk prata pievaldīt mēli. Tāpēc viņš nosprieda izjokot pārlieku ziņkārīgo drostaliņu un tai kā vislielāko noslēpumu pastāstīja, ka viņš acumirklī zaudētu spēku, ja tiktu sasiets ar septiņām samitrinātām virvēm.

Nodevīgais meitietis naktī ar vislielāko nepacietību gai­dīja Simsonu aizmiegam, lai tad izpildītu savu nekrietno nodomu. Sasējusi viņu ar septiņām mitrām virvēm, tā slepšus izlavījās no mājas un atveda šurp filistiešus. Ienā­kusi istabā, Dalīla spalgā, it kā pārbīļa pilnā balsī iespie­dzās: «Simson, piesargies, filistieši!»

Spēkonis kā apsvilis pietrūkās no guļvietas, saraustīja virves kā satrupušas pakulu pinkas un zobgalīgi nosmējās par saviem vajātājiem, kuri laida ļekas vaļā.

Dalīla apgalvoja, ka arī pati gulējusi dziļā miegā un visskaidrāk viņas nevainību pierādot tas, ka viņa taču Simsonu laikus brīdinājusi. Spēkonis izlikās viņai ticam, bet, kad viltīgais sievišķis atkal nopūlējās izdibināt viņa spēka noslēpumu, nosprieda parotaļāties ar to kā kaķis ar peli.

Lāgu lāgiem it kā padodamies lūgumiem un prasīgo mīlas glāstu atmaidzēts, viņš tai pastāstīja uz ātru roku sagudrotas blēņas, kā laupāms viņa spēks, un mierīgi aizmiga daiļavas apskāvienos. Kādudien Simsons, piemē­ram, tai pastāstīja, ka viņu vajagot sasaistīt ar jaunām, nekad vēl nelietotām virvēm, bet citu reizi — kad iepriek­šējais paņēmiens bija izrādījies nederīgs — izklāstīja dīvainu paņēmienu, ka septiņas viņa matu šķipsnas vaja­got ieaust riestavā, bet tad to pienaglot pie grīdas. Pēc katra šāda mēģinājuma Dalīla piedzīvoja apkaunojošu neveiksmi, bet filistiešiem vajadzēja glābties bēgot, nopa­kaļ dzirdot zobgaļa kodīgos smieklus.

Tomēr ilgākam laika sprīdim šāda spēle bija pārāk bīs­tama. Divkosīgais meitietis jau bija izdibinājis sava sald- kaislā pielūdzēja vājās puses. Splīnīgi viņa tam liedza savus glāstus, sagandēja dzīvi ar ķildām un gaudām, līdz beidzot panāca, ka Simsons, nespēdams visu to vairs pa­ciest, svētā miera dēļ izpauda viņai savu noslēpumu, sacī­dams:

«Skujamais nazis nekad nav nācis pār manu galvu, jo es esmu dievam īpaši novēlēts no pašas dzimšanas; ja manus matus nocirptu, tad mans spēks man tiktu atņemts, un es taptu vājš un kļūtu kā katrs cilvēks.»

Dalīla aši pavēstīja saviem tautiešiem, lai tie jo žigli steigtos šurp ar apsolīto atlīdzību. Bet pēc tam savā klēpī iežūžoja Simsonu miegā un lika bārddzinim nocirpt viņa matus. Pēc tam Dalīla viņu uzmodināja, ar nicinājumu atgrūda no sevis un izdzina no mājas. Tajā pašā mirklī atskrēja ari filistieši. Simsons metās tiem virsū, nemanī­dams, ka viņa mati ir apcirpti un Jahve par nazīrieša so­lījuma pārkāpšanu atņēmis viņam bijušo spēku. Pēc īsas, nevarīgas pretestības viņu pieveica spēkā pārākie ienaid­nieki. Filistieši iekala Simsonu važās, izdūra viņam acis un gavilēdami aizveda uz Gāzu. Bezspēcīgo, acu gaismu zaudējušo gūstekni viņi atdeva pūlim, lai tas to apsmietu un nopulgotu, bet pēc tam iemeta tumšā pagrabā, piekala pie piedziņas un lika griezt dzirnakmeņus.

SIMSONA VARONĪGĀ NĀVE.

Filistieši nolēma at­zīmēt uzvaru par savu visniknāko ienaidnieku dieva Dagona templī ar upurējumiem un lielām dzīrēm. Templis bija augsta, varenu pīlāru bal­stīta celtne. Plašo pagalmu apjoza kolonnas, portiki pir­majā stāvā un lodžijas augstākajos. Tur pulcējās līksmo dzīrotāju pūļi. Filistieši, kuriem tik ļoti patika uzdzīvot un iedzert, tempa ne tikai vīnu, bet ari alu. Dzīres ritēja pilnā sparā, kņada kļuva aizvien skaļāka, un apkalpotā­jiem bija ko noskraidīties, lai visiem pagūtu piepildīt kausus.

Jau krietni iesilušiem dzīrotājiem pēkšņi sagribējās, lai Simsons tos uzjautrinātu ar mūziku. Tāpēc sagūstīto ienaidnieku uzveda no pazemes un viņam rokās iespieda septiņstīgu kokli. Aklais milzis, kuram diendienā vaja­dzēja strādāt pazemojošo un grūto darbu, griežot dzirn­akmeņus, nostājās templī netālu no divām kolonnām un pazemīgi uz stīgām strinkšķināja melodiju, ko kādreiz bija dziedājusi viņa māte. Taču plītnieki viņā nemaz ne­klausījās. Tie bija likuši atvest uzvarēto pretinieku vienīgi tāpēc, lai papriecātos par viņa pazemojumu un tādā kārtā gandarītu visus tos baiļu un pārestību brīžus, ko viņš tiem bija sagādājis.

Bāls kā nāve, ar tukšiem acu dobumiem Simsons pacie­tīgi panesa ņirgāšanos. Viņš šķita nevarīgs un garīgi sa­lauzts. Neviens pat nenoģida, kas notiek viņa dvēselē. Tā­pat neviens neievēroja, ka viņam atauguši agrākā matu vērpete, viņa milzu spēka avots.

Lūpas čukstā kustinādams, Simsons griezās ar lūgsnu pie Jahves:

«Tu, ak kungs, mans dievs! Lūdzu, piemini mani un dari mani stipru kaut jel vēl šo reizi, ak dievs, ka es varu atriebties kaut vai tikai par vienu no manām abām acīm šiem filistiešiem!»

Un tad viņš sacīja puisim, kas viņu bija uzvedis no pazemes:

«Palaid mani vaļā, jo es gribu aptaustīt šos stabus, uz kuriem šis nams ir celts, un pret tiem atspiesties!»

Puisis izpildīja viņa lūgumu. Tad Simsons ar rokām sagrāba abas kolonnas un skaļā balsī iesaucās:

«Lai tad arī mirst mana dvēsele kopā ar filistiešiem!»

Dagona templī iestājās pēkšņs klusums, visi pielēca kā­jās un ar izbailēm blenza uz aklo vīru. Bet Simsons šajā mirklī, sasprindzinājis visus spēkus, sakratīja pīlārus.

Templis ar baismīgu dunoņu sagruva, aprakdams zem sa­vām drupām gan Simsonu, gan arī visus trīs tūkstošus filistiešu, kuri tobrīd tur atradās.

Jūdi izpirka Simsona līķi, gribēdami godināt varoni, kurš labāk gāja nāvē, nekā dzīvoja nebrīvē un pazemoju­mos. Simsonu apbedīja viņa tēva Manuas kapenēs un kopš šā laika ar lepnumu atcerējās viņa dzīves stāstu.

KĀ DANIEŠI NOZAGA JAHVES TĒLU.

Kāda at­raitne, kas dzīvoja Ēfraima kalnā, bija sakrajusi tūkstoti un vienu simtu seķeļu sudraba. Liels bija viņas sašutums, kad tā atrada savu dārgumu šķir­stiņu tukšu. Kāds viņas ietaupījumu bija nozadzis. Izmi­sumā viņa nolādēja nezināmo zagli un lūdza Jahvi, lai tas ļaundari sodītu ar nāvi. Tad pienāca klāt viņas dēls Miha, pārbijies atzinās, ka vainīgais ir viņš, un atdeva mātei nozagto sudrabu.

Cik ātri vien spēdama, māte atsauca nolādējumu un piedeva dēlam. No saviem ietaupījumiem viņa atskaitīja divi simti seķeļu un lika no tiem izliet Jahves veidolu, ko uzdāvināja dēlam par to, ka viņš nožēloja savu nozie­gumu.

Neraugoties uz Jozuas izdoto aizliegumu, Miha pie se­vis mājā ierīkoja Jahves svētnīciņu, par priesteri iecel­dams pats savu dēlu. Taču pretēji savām cerībām tas viņam nedeva nekādus lielos ienākumus, jo apkaimes ļaudis neizturējās nopietni pret priesteri, kurš nebija cē­lies no Levija cilts.

Kādu dienu pie Mihas iegriezās apkārt staigājošs Ievīts un lūdza naktsmājas. Staigulis bija cēlies no Betlēmes Jūdā un klaiņoja pa pasauli, meklēdams darbu.,Miha pie­dāvāja Ievītam kļūt par priesteri viņa mājas svētnīcā, kā atalgojumu piesolīdams uzturu, turklāt desmit zelta seķe- ļus un divas kārtas drānu gadā.

Tajā laikā Kānaānas dienvidos grūtus laikus pieredzēja Dana cilts ļaudis. Viņiem kaimiņos dzīvoja filistieši, kuri uzmācās viņu zemei, ar katru dienu kļūdami aizvien drau­dīgāki.

Danieši galu galā nolēma pārcelties uz kādu citu Kā­naānas apvidu. Sajā nolūkā viņi izsūtīja uz ziemeļu nova­diem piecus vīrus, uzdodami tiem atrast ciltij jaunu apmešanās vietu.

SŪtņi pa ceļam iegriezās pie Mihas, ar izbrīnu apska- liļ.i svētnīcu un sāka sarunāties ar priesteri. Tas, ko viņi uzzināja, tiem visai labi iepatikās. Pašiem savs reliģiskais emīrs un neatkarība no tālās Silo pilsētas, — kas varēja Imt vēl ērtāks un izdevīgāks. Taču viņi nelika nevienam manīt savas domas un devās tālāk. Apstājās viņi tikai l.aišas pilsētā pie Kānaānas ziemeļu robežām. Zeme tur i/.rādījās ļoti auglīga, bet iedzīvotāji nebija diezcik karei­vīgi.

Drīz vien uz Laišu devas seši simti Dana cilts ļaužu (iopa ar ģimenēm un visu iedzīvi. Pār'ceļotāji apstājās Ēfraima kalnā un naktī iezagās Mihas svētnīcā, lai piesa­vinātos Jahves veidolu līdz ar liturģiskajiem piederumiem. I cvits, kurš viņus pārsteidza, mirklī atskārta, ka viņam pie daniešiem paveras labākas izredzes, sakravāja savas mantas un devās tiem līdzi. Kad Miha no rīta pamanīja, Ka ir apzagts, viņš sapulcēja savus saimes ļaudis un dzi­nās pakaļ laupītājiem. No tālienes tos ieraudzījis, viņš uz­kliedza tiem nekavējoties apstāties, taču drīzumā saprata, ka laupītāji ir spējīgi uz visu jin prātīgāk būtu nestāties tiem ceļā. Tāpēc viņš ar cieņu pagriezās atpakaļ un devās uz savām mājām.

Dana cilts bez grūtībām ieņēma un izpostīja Laišas pilsētu, apkāva tās iedzīvotājus un uz drupām uzcēla savu galvaspilsētu Danu. Tur nodibinātā svētnīca ar Jahves sudraba teļu kļuva slavena visā Kānaānā, lai gan tā pa­slavēja nelikumīgi un Silo priesteri to nosodīja. Taču to­laik trūka Jozuam līdzvērtīga vadoņa, kurš būtu spējis atjaunot saskaldītā Izraēla vienotību.

BENJAMĪNIEŠU NOZIEGUMS.

Ēfraima kalna pakajē dzīvoja Ievīts, kurš bija apņēmis sievu no Betlēmes Jūdā. Abu starpā nebija saticības. Bei­dzot ķildas kļuva tik asas, ka sieva aizgāja no vīra un atgriezās pie sava tēva Betlēmē.

Pēc četriem mēnešiem Ievīts sāka ilgoties pēc aizbēgu­šās sievas un apņēmās ar viņu izlīgt. Uz diviem ēzeļiem viņš sakrāva barību, maizi un vīnu un, paņēmis līdzi kalpu puisi, devās ceļā. Sievastēvs sagaidīja viņu ar iz­plestām rokām un lielā sirsnībā mitināja pie sevis vairā­kas dienas. Tā kā arī aizbēgusi sieva ļāvās pierunāties, abi izlīga un steidzās atgriezties paši savās mājās Ēfraima kalna piekājē.

Pie Jeruzalemes mūriem viņus pārsteidza tumsa, un kalpu puisis ieteica pārnakšņot pilsētā. Taču tur dzīvoja jebusieši, un tāpēc Ievīts atbildēja:

«Mēs nenogriezīsimies uz šo sveštautiešu pilsētu, kas nepieder pie Izraēla bērniem, bet mēs iesim tālāk, tai garām uz Gibeu.»

Rosīgā Gibeas pilsēta atradās benjamīniešu novadā. Tā kā ceļiniekiem nebija kur pārnakšņot, viņi apmetās uz ielas. Pilsētā valdīja dzīva kustība, taču visi vienaldzīgi gāja garām svešiniekiem ar viņu saiņiem, un neviens ne­steidzās izrādīt tiem viesmīlību.

Bet tad uz ielas parādījās kāds sirmgalvis, kurš atgrie­zās no lauku darbiem. Lai gan vecais virs bija noguris no gadu nastas un dienas darba, tomēr viņš apstājās un pie­dāvāja ceļiniekiem naktsmājas. Viņš nebija benjamīnietis, bet gan Ēfraima cilts dēls, kurš dzīvoja Gibeā un tās tuvumā bija iegādājies lauku saimniecību.

Atvedis ciemiņus savā mājā, vecītis ēzeļiem nolika pa siena klēpim, bet ceļiniekus ielūdza vakariņās. Bet tad pie viņa mājās sanāca bars pilsētas nekrietnāko padibeņu un, ar dūrēm pie durvīm dauzīdami, pieprasīja izdot tiem svešiniekus.

«Izdod mums to vīru, kas ir ienācis tavā namā,» viņi auroja, «mums ar viņu ir darīšana!»

Vecītis izgāja mājas priekšā un lūdzošā balsī pūlējās nekrietneļus nomierināt:

«Ne tā, mani brāļi!» viņš teica. «Nedariet tik |auni; pēc tam kad šis vīrs ir ienācis manā namā, nedariet tāda kauna darba. Redziet, man ir meita, kas vēl ir jaunava, un arī viņa blakus sieva, tās es jums izvedīšu, tiešām, un jūs varat viņas piesmiet un rīkoties ar tām, kā vien tas jūsu prātam labi patīk, bet šim vīram nedariet nekādu apkaunojumu.»

Dauzoņas beidzot aizrāva sev līdzi Ievīta sievu un no­turēja to veselu nakti. No rīta piesmietā sieviete atvilkās līdz ērfaimieša slieksnim un tur nobeidzās.

Levīts uzkrāva sievietes līķi ēzelim mugurā un steigšus atstāja pilsētu. Mājās viņš nomocītās sievas miesu sa­grieza divpadsmit gabalos un izsūtīja tos pa visām Izraēla ciltīm par pierādījumu nekrietnajam noziegumam, ko bija pastrādājuši Gibeas iedzīvotāji.

Izraēlieši sapulcējās Mispā, lai izskatītu sūdzību. Uz Gibeas pilsētu nosūtītie pārstāvji pieprasīja izdot noziedz­niekus, taču benjamīnieši uzpūtīgi noraidīja šo piepra­sījumu. Tad viņiem tika pieteikts karš. Izraēla apvienotais karaspēks devās uz Gibeas pilsētu, kur bija sapulcējušās dumpīgās cilts vienības. Karš bija ilgs un neparasti asi­ņains. Divas secīgi nosūtītās soda vienības tika smagi sakautas un pameta kaujas laukā tūkstošiem kritušo. Tikai trešajai ekspedīcijai, pateicoties negaidītam uzbrukumam no slēpņa, izdevās gūt uzvaru. Izraēla karavīri, kurus bija saniknojuši lielie zaudējumi un benjamīniešu spītīgā pre­tošanās, sarīkoja drausmīgu slaktiņu, nesaudzēdami ne­viena, ne vīriešus, ne sievietes un bērnus. Benjamīniešu apdzīvotais novads tika izpostīts ar uguni un zobenu, apkaujot mājdzīvniekus un nodedzinot pilsētu. Pēdējā benjamīniešu vienība, kurā bija seši simti vīru, patvērās Rimonas klints virsotnē, kur sekmīgi aizstāvējās četrus mēnešus, līdz pēdīgi viņiem tika piedots.

Pirms došanās karā izraēlieši bija zvērējuši nekad ne­dot savas meitas par sievām benjamīniešu noziedzniekiem. Tagad, kad bija nogalinātas Benjamīna cilts sievas un benii, šis zvērests kļuva par nāves spriedumu vienai no l/iaela divpadsmit ciltīm, jo sešiem simtiem pie dzīvības palikušo benjamīniešu bija liegta iespēja apprecēties un nodibināt ģimenes.

Izraēla cilšu vecajie sapulcējās Silo pilsētā un pie derī­bas šķirsta sūrojās:

• Kadeļ, ak kungs, Izraēla dievs, tam bija tā Izraēlā notikt, ka šodien no Izraēla ir atrauta vesela cilts?»

Beidzot lika atrasta izeja no strupceļa. Gileādas pilsēta Jabeša viņpus Jordānas bija atteikusies piedalīties karā, un to vajadzēja pienācīgi sodīt par nepaklausību. Tāpēc benjamīniešiem tika dota atļauja ieņemt Jabešu, iedzīvo­tājus apkaut, bet jaunavas ņemt par sievām. Un tā ari notika. Tomēr izrādījās, ka jaunavu ir ne vairāk kā četri simti, un divi simti benjamīniešu vēl aizvien palika bez sievām.

Taču arī šoreiz tika atrasta izeja. Pāri palikušajiem divi simtiem benjamīniešu deva padomu paslēpties vīna kalnos Silo pilsētas vārtu tuvumā, kur tieši tolaik tika svinēti kādi reliģiski svētki. Pēc sensenas parašas jaunavas apļa dejā iznāca uz lauka takām, lai cildinātu Jahvi. Brīdī, kad viņas bija aizrāvušās ar dejām un dziesmām, benjamīnieši izlēca no slēpņiem un skaistākās meitenes nolaupīja sev par sievām. Pēc tam viņi atgriezās savā dzimtajā pusē un

uzsāka jaunu dzīvi, uz krāsmatām uzceldami jaunas pilsē­tas un ciemus. Sādā kārtā no iznīcības paglābās cilts, kuras sencis bija Benjamīns.

UZTICĪGĀ RUTE AR DŪJAS SIRDI.

Soģu valdī­šanas laika Kanaānu piemeklēja bads. Kāds no Betlēmes iedzīvotājiem, vārdā Elimelehs, nosprieda meklēt maizi Pārjordānā un pārcēlās uz Moābu, ņemdams sev līdzi sievu Noami un divus dēlus — Mah- lonu un Kiljonu, kā arī visu mantību. Dēli jaunajā dzīves vietā apprecējās ar moābietēm Orfu un Ruti. Taču liktenis pārcejotājiem nebija labvēlīgs: vīrieši drīz vien apmira, atstādami bez apgādniekiem trīs atraitnes.

Noami tad sāka ilgoties pēc Betlēmes, kur viņa bija d/.imusi un pavadījusi labākos jaunības gadus. No atbrau­cējiem viņa uzzināja, ka tur viss izmainījies uz labo pusi, un tāpēc nolēma atgriezties dzimtenē. Abas vedeklas de­vās viņai līdzi. Vecā Noami ceļā sev pārmeta, ka aizved jaunās atraitnes uz svešu zemi, kur tās gaida nezināms liktenis, un uzstājās, lai abas atgriežas Moābā, kur viņas varēja no jauna apprecēties. Vedeklas no aizkustinājuma apraudājās un sāka skūpstīt labo vīramāti. Atgriezties Moābā tomēr ar mieru bija tikai Orfa, turpretī Rute ar asarām acīs sacīja:

«Nespied mani tevi atstāt un no tevis aiziet, jo, kurp tu iesi, es iešu, un, kur tu mitīsi, es mitīšu; tava tauta būs mana tauta, un tavs dievs mans dievs. Kur tu mirsi, es miršu, un tur es gribu būt arī aprakta. Lai tas kungs dara man šā vai tā, tiešām nāve vien spēs šķirt mani un tevi!»

Noami un Rute ieradās Betlēmē pļaujas laikā, kad pie­pilsētas laukos novāca ražu. Viņas abas bija nabagas un nezināja, kā apmierināt izsalkumu. Noami vedekla, izman­todama sensenas ceļotāju un nabaga ļaužu tiesības, no­sprieda lasīt vārpas, ko pļāvēji bija atstājuši rugainē. No agra rīta līdz vēlam vakaram viņa salīkusi soli pa soli tiem sekoja, lai zudumā neietu neviena vārpa. Bet vakaros atgriezās pie vīramātes un no savāktajiem miežu grau­diem vārīja pieticīgu azaidu.

Kādu rītu, kad Rute atkal lasīja vārpas, no Betlēmes atnāca tīruma īpašnieks. Viņš saucās par Boāsu un bija rada Noami nelaiķa vīram. Ieraudzījis jauno sievieti, viņš jautāja saviem ļaudīm: «Kā meitene tā ir?»

«Tā ir kāda moābiešu meitene, kas atnākusi līdzi Noami no Moābas zemes,» pļāvēji viņam paskaidroja.

Boāss bija labsirdīgs cilvēks. Svešinieces čakluma aiz­kustināts, viņš ne tikai atļāva tai lasīt vārpas, bet ari lūdza viņu katru dienu kopā ar citiem saimes ļaudīm ietu­rēt pusdienas. Un paklusām pļāvējiem pat lika rugainē tīšām atstāt jaunajai sievietei vairāk vārpu.

«Kā es esmu atradusi labvēlību tavās acīs, ka tu mani ievēro?» Rute jautāja Boāsam: «Es taču esmu svešiniece.»

Bet Boāss viņai atbildēja:

«Man ir atstāstīts jo sīki viss, ko tu laba esi darījusi savai vīramātei pēc tava vīra nāves un ka tu esi atstājusi savu tēvu un savu māti, un savu dzimto zemi un esi gā­jusi pie tautas, ko iepriekš neesi pazinusi.»

Rute ļoti iepriecināta steidzās uz mājām, nesdama līdzi sešus mērus miežu un pusi no savas pusdienu tiesas, ko viņa bija pataupījusi vīramātei. Tad Noami pastāstīja, ka Boāss ir tuvu rada viņas mirušajam vīram Elimeleham.

«Mana meita,» Noami aizkustināta sacīja, «vai lai es nemeklēju tev vietu, kur te-v labi klāsies? Un vai Boāss, pie kura kalpiem tu esi bijusi, nav mūsu radinieks?»

Kānaānā labību parasti kūla naktīs, jo tad pūta vētīša­nai izdevīgi vēji, kuri palīdzēja atdalīt graudus no pela­vām. Noami bija uzzinājusi, ka Boāss kuls nākamo nakti un nodomājis pēc darba pārgulēt stirpā. Sajā sakarā viņa sagudroja atjautīgu rīcības plānu. Noami iezieda Ruti ar smaržīgām eļļām un uzvilka tai tīras drēbes, bet pēc tam aizveda vii,iu tīrumā, kur Boāss, ar apmetni apsedzies, gulēja salmos.

Paklausīdama Noami padomam, Rute uz pirkstgaliem pielavījās pie viņa guļvietas, atsedza apmetni un klusīti­ņām apgūlās kājgalī. Pusnaktī Boāss pamodās un, pama­nījis sev pie kājām gulošo sievieti, bija bezgala pārsteigts.

«Kas tu esi?» mazliet nobijies, viņš iesaucās, jo tumsā Ruti nepazina.

«Esmu Rute, tava kalpone,» viņa atbildēja, «uzplēt sa­vus spārnus pāri savai kalponei, jo tu esi mans tuvākais radinieks.»

Boāss acumirklī atskārta, par ko ir runa. Sens likums uzlika viņam par pienākumu apņemt par sievu tuvākā radinieka bezbērnu atraitni. Viņam nebija nekāda iemesla izvairīties no šā pienākuma izpildīšanas, jo pats taču bija iepazinis Ruti kā tikušu un strādīgu sievieti. Bet lieta bija tāda, ka Betlēmē dzīvoja vēl kāds tuvāks radinieks, kuram tāpēc uz Ruti bija pirmtiesības. Vajadzēja iepriekš .uzzināt, vai viņš šīs tiesības grib izmantot.

Lai šo jautājumu noskaidrotu, Boāss palūdza desmit vecajos par lieciniekiem un kopā ar tiem apsēdās pie pil­sētas vārtiem. Sis radinieks bija zemkopis un katru dienu no pilsētas devās darbā uz savu tīrumu. Boāss viņu uzru­nāja un nosēdināja sev blakus desmit liecinieku vidū. Svi­nīgā balsī viņš pavēstīja, ka atgriezusies Noami un Eli- meleha zemes gabals kā mantojums pienākas viņai. Atraitnei ir jāsamaksā, tāpēc tīrumu vajag pārdot, bet viņam kā tuvākajam radam ir pirmtiesības uz pirkumu.

Radiniekam iedzalkstījās acis. Kā jau zemnieks, viņš labprāt paplašinātu savu tīrumu un tāpēc bez apdoma attrauca:

«Es pirkšu!»

Tad Boāss paskaidroja:

«Tai dienā, kad tu pirksi to tīrumu no Noami rokas, tu saņemsi arī moābieti Ruti, nelaiķa sievu, lai atjaunotu nelaiķa vārdu un viņa mantojumu.»

To izdzirdot, radiniekam seja pastiepās garumā. Zemi viņš mīļuprāt būtu iegādājies, taču ne par šādu maksu. Viņam jau tā bija gana plaša ģimene, kur nu uzvelt sev plecos vēl vienu sievu un jaunus pēcnācējus. Tāpēc viņš nožēlā noplātīja rokas un paziņoja, ka atsakās no pir­kuma pirmtiesībām par labu Boāsam.

Izraēlā kopš sendienām pastāvēja šāda akta tiesiska apstiprinājuma paraša: cilvēks, kurš atteicās no radinieka atraitnes un viņas pūra, noņēma no kājas sandali un lie­cinieku klātbūtnē pasniedza to savam pēcnācējam. Bez šā simboliskā žesta atteikšanās akts neguva likuma spēka. Tāpēc Boāss uzaicināja radinieku, lai tas viņam pasniegtu savu sandali, un, rādīdams to lieciniekiem, uzrunāja viņus ar šādiem vārdiem:

«Šodien jūs esat liecinieki, ka es esmu nopircis no Noami rokas visu, kas ir piederējis Elimeleham, un visu, kas ir piederējis Kiljonam un Mahlonam. Es esmu saņē­mis arī moābieti Ruti, Mahlona atraitni, un ņemšu to sev par sievu, lai nepārtrauktu nelaiķa vārdu uz viņa īpašuma un lai neizdeldētu nelaiķa vārdu no viņa radinieku vidus…»

Uz to liecinieki korī atbildēja:

«Mēs esam liecinieki! Lai tas kungs dara to sievu, kas nāks tavā mājā, kā Rāheli un kā Leu, kas abas kopā cēla

Izraēla namu. Kļūsti laimīgs un vairo bagātību Efratā un topi daudzināts Betlēmē.»

Pēc šīs ceremoniālās tiesiskās formulas noskaitīšanas Boāss kļuva par Rutes vīru un Elimeleha mantojuma liku­mīgo īpašnieku. Viņi abi ar Ruti pieņēma savā mājā veco Noami un dzīvoja ļoti laimīgi. Drīz viņiem piedzima pui­sēns, kuram deva Obeda vārdu. Viņš ieguva mūžīgu slavu kā vectēvs ķēniņam Dāvidam, kurš kļuva par Izraēla tau­tas dižāko varoni.

CĪŅU UN VARONĪBAS LAIKMETS

Vai Vecās Derības sesto grāmatu, kā to kopš gadsimtiem domā, būtu uzrakstījis Jozua? Vai tā uzskatāma par drošu, vēstures avotu? Uz abiem šiem jautājumiem zinātne atbild noliedzoši.

Balstoties uz tekstu lingvistisku analīzi, izdevies neapšau­bāmi pierādīt, ka Jozuas grāmata ir vairāku dažādos laikme­tos un dažādā sociālā vidē radušos vēsturisku nostāstu konglomerāts. Turklāt laika tecējumā šie pirmavoti vairākkārt pārstrādāti. Visumā" pārsvaru ņēmušas domas, ka Jozuas grā­matā mēs sastopamies ar diviem pamatdokumentiem: viens no tiem ir 9. gadsimta sākumā pirms m. ē. uzrakstītais stāstī­jums par Kānaānas iekarošanu, bet otrs saistīts ar iekarotās zemes sadalīšanu, kura notikusi Salamana laikos. īsi sakot, Jozuas grāmata radusies pāris gadsimtus pēc Jozuas nāves.

Mēs apzināti lietojām vārdu «konglomerāts» tāpēc, ka Bī­beles sastādītāji tradicionālos nostāstus izmantojuši nekri­tiski, nepūlēdamies tos saliedēt loģiskā kopumā. Tāpēc tajos atrodama vesela virkne atkārtojumu un nesaskaņu, kas mul­sina lasītāju.

Mums šeit iespējams norādīt tikai uz dažiem, ievērības cie­nīgākiem piemēriem. Bet Bībeles lasītājs, kurš šajā jautājumā tuvāk ieinteresēts, viegli var pats pārliecināties, cik daudz tur pretrunu. Tās duras acīs, j$u pirmo reizi iepazīstoties ar tekstu.

Piemēram, mēs lasām, ka pēc dienvidkānaāniešu koalīcijas sakaušanas izraēlieši nopostījuši Jeruzalemi un apkāvuši tās iedzīvotājus. Bet jau nākamajā nodaļā aizmāršīgie sastādītāji mierīgā garā runā, ka Jeruzaleme nav bijusi ieņemta un vēl viņu laikā tur dzīvojuši jebusieši. Starp citu, to apstiprina at-

gadījums ar Ievītu, kuram bija tik daudz raižu savas sievas dēļ. Atgriezdamies mājup, viņš pievakarē nonāca pie Jeruza­lemes mūriem. Kad kalpa puisis ierunājās, ka tur vajadzētu pārnakšņot, Ievīts atbildēja ar šādiem vārdiem: «Mēs neno- griezīsimies uz šo sveštautiešu pilsētu, kas nepieder pie Izraēla bērniem…» Turklāt jāatceras, ka viss šis nostāsts radies vairākus gadus vai pat gadudesmitus pēc Jozuas nā­ves, lai gan Jozua esot ieņēmis Jeruzalemi.

Apmēranj tāpat ir ar Sihemas pilsētu. Sava mūža novakarē Jozua tur esot sapulcējis izraēliešus, lai tiem vēlreiz piekodi­nātu būt uzticīgiem ar Jahvi noslēgtai derībai.

Bet šodien mēs zinām, ka Sihema vēl ilgi pēc Jozuas nāves palika kānaāniešu rokās. Daži Bībeles pētnieki pūlējušies at­rast izeju no šā strupceļa, pieņemdami, ka minētā sanāksme notikusi nevis pašā pilsētā, bet gan tās apkaimē, kur jau bija apmetušies izraēlieši. Taču šī hipotēze nav pārliecinoša. Bī­beles tekstu sakopotāji, paļaudamies tautas suģestijai, vien­kārši projicēja pagātnē to situāciju, kas pastāvēja viņu dzī­ves laikā. Sihema tad jau bija izraēliešu pilsēta, tāpēc viegli varēja pieļaut, ka tāda tā jau bijusi arī Jozuas laikos.

No šejienes, protams, tikai viens solis līdz teiksmai, ka tieši tur notikusi vēsturiskā sapulce. Sihema taču ir Ābrahāma pil­sēta, pilsēta, kas jo cieši saistīta ar ebreju kultiem. Lokalizē­jot tajā Jozuas pēdējo aktu, Sinaja kalna derības svinīgo ap­stiprināšanas aktu, tika pasvītrota tās milzīgā reliģiskā un simbolisks nozīme, šo vietu sasaistot ar vissenākajām ebreju tradīcijām jau kopš patriarhu laikmeta.

Pārsteidzošas pretrunas mēs atrodam jo sevišķi tajā Bībe­les daļā, kur pieminēti Izraēla iekarojumi Kānaānā. Jeru­zalemes ķēniņš Adonisedeks pēc Jozuas pavēles tiek no­galināts, bet pēc tam vēlreiz iet bojā no Jūdas cilts ļaužu rokas. Tiesa, pirmajā gadījumā viņu sauc par Adonisedeku (Jozuas grāmatas 10. nodaļas 1. pants), bet otrā — par Adonibesedeku (Soģu grāmatas 1. nodaļas 7. pants), taču nevar būt nekādu šaubu, ka runa ir par vienu un to pašu personu.

Soģu grāmatas pirmajā nodaļā Jūdas cilts ieņem arī Gazas, Aškelonas un Ekronas pilsētas. Bet jau nākamajā pantā Bjh beles sastādītāji saka par Jūdas cilti, ka «viņi spēja gan ieņemt kalnu apgabalus, turpretim ielejas iedzīvotājus viņi sev pakļaut nevarēja, jo tiem bija dzelzs kaujas rati», kaut gan minētās pilsētas atradās tieši piekrastes zemienes joslā. Runa šeit ir par filistiešiem, kurus izraēlieši ne tikai kā ne­iekaroja, bet gluži otrādi — ar laiku tie Izraēla ciltis pa­klāj »0V)

So pretrunu samulsinātiem, mums beigās gribas jautāt, ku­ras no šīm pilsētām tad īsti ieņēma Jozua, kuras — viņa pa­līgi un pēcteči, un kādas kānaāniešu pilsētas izraēlieši patie­šām iekarojuši.

Un, ja mēs vēl atcerēsimies, ka Jērika un Aja izraēliešu iebrukuma laikā jau sen bija nopostītas un ka Jozuas perso­nība vispār ir pārlieku problemātiska, mēs nonākam pie pār­liecības, ka Bībeles sestā grāmata nav uzskatāma par ticamu vēstures avotu.

Mūsdienu prasības šeit atkal atšķiras no Bībeles sakopo­tāju nodomiem. Viņus neinteresēja vēstures patiesība šā vārda tagadējā nozīmē, un viņi nelikās ne zinis par hrono­loģiju. Viņus vadīja tikai viena doma: ar izvēlētiem piemē­riem parādīt, ka Kānaānas iekarošana bija Jahves solījuma izpilde, tātad notikums ar reliģisku nozīmi. Dzenoties pēc šā mērķa, viņi visai patvaļīgi izrīkojās ar vēsturiskiem do­kumentiem: dažus pilnīgi noklusēja, bet citus pārstrādāja. Šo izdarību rezultātā Bībeles sestā grāmata kļuva par reliģiski morālu nostāstu sakopojumu. Šie nostāsti māca, ka izraēlie­šiem par visu jāpateicas Jahvem, kurš sekojis Kānaānas ieka­rošanas gaitai un vajadzības gadījumā nācis savai tautai pa­līgā ar brīnumdarbiem. Iebrukuma vadītājs Jozua tikai tāpēc uzvarējis, ka bijis uzticīgs jahvisma piekritējs. Sava mūža no­galē viņš nostiprinājis Sinaja kalna derību un nomiris svē­tuma oreola apstarots kā gudrs tautas skolotājs un nelokāms Mozus atstātā mantojuma aizstāvis.

Šādu interpretāciju izvirzot sava darba pamatā, Bībeles tekstu sakopotājiem neizbēgami vajadzēja parādīt Kānaānas iekarošanu kā notikušu faktu. Pēc viņu versijas, kānaānieši tika pilnīgi iznīcināti vai arī paverdzināti., Tas bija pilnīgs izredzētās tautas triumfs, kurš nepieļāva nekādu kompromisu vai žēlsirdību pret uzvarētajām tautām. Jahve, kam piemita barga, nepielūdzama kara dieva īpašības, saviem piekritē­jiem mācīja nesaudzēt pat sievietes, bērnus un kustoņus. Sa­skaņā ar 5. Mozus grāmatā atrodamo kara zvērestu ieņem­tajās pilsētās netika atstāts akmens uz akmens. Pat vērtīgs kara laupījums tika atdots par upuri liesmām, bet, ja kāds, kā, piemēram, Ahans, pārkāpa svēio zvērestu un piesavinā­jās daļu laupījuma, tad to sodīja ar nāvi.

Pie reizes jāatzīmē, ka būtu aplam šos notikumus novēr­tēt mūsdienu morāles jēdzienu garā. Tas bija barbarisks laik­mets, vispārējās kara parašas ļāva nogalināt gūstekņus un ieņemto cietokšņu iedzīvotājus, nežēlīgi sakropļot vai no­nāvēt pretinieka ķēniņus, pielietot viltu un nodevību. Tādi tajos tālajos laikos bija parastie karošanas paņēmieni. Šajā ziņā izraēlieši bija uzticīgi sava laikmeta dēli un ne ar ko neatšķīrās no citām senās pasaules tautām. Totālus karus izcīnīja babilonieši, ēģiptieši, asīrieši un, kā tas mums zināms no Homēra, arī grieķi.

Turklāt mēs vēlāk redzēsim, ka Bībeles hronisti, reliģiskā fanātisma apdvesti, izraēliešu briesmu darbus lielā mērā pār­spīlējuši. Jau Jozua noslēdza līgumus ar gibeoniešiem, bet no Soģu grāmatas mums zināms, ka Kānaānas zemē vēl tur­pināja dzīvot daudzas vietējās tautas.

Ņemot to vērā, rodas jautājums, vai Jozua patiesi iekaroja Kānaānu. Tā kā Soģu grāmata patiesībā ir stāstījums par iz­raēliešu atbrīvošanās cīņām no kānaāniešu tautu virskundzī­bas, kas laiku pa laikam Izraēlam uzspieda savu jūgu, tad uz šo jautājumu jāatbild noliedzoši.

Bet ko gan šādā gad