6

Burgemeester Hardin kauwde op zijn sigaar. De sigaar was uitgegaan, maar dat had hij niet gemerkt. De vorige nacht had hij niet geslapen en hij had een sterk vermoeden dat hij de volgende nacht ook wel niet zou slapen. 

'Is dat alles?' vroeg hij vermoeid. 

'Ik denk van wel.' Yohan Lee bracht zijn hand naar zijn kin. 'Wat denkt u ervan?' 

' 't Valt mee. Maar het moet gebeuren, begrijp je. Niet aarzelen. We kunnen het ons niet veroorloven dat ze de zaak doorkrijgen. Als we eenmaal in de situatie zijn dat we bevelen kunnen geven, doe dat dan alsof je nooit iets anders gedaan hebt en ze zullen uit gewoonte gehoorzamen. Daar komt het bij iedere "coup" op aan.' 

'En als de Raad even besluiteloos als altijd blijkt te zijn?' 

'De Raad? Die kun je rustig uitschakelen. Na morgen zijn ze even onbelangrijk geworden als een roestige kredietmunt.' 

Lee knikte langzaam. 'Vreemd dat ze tot dusver niets hebben gedaan om ons tegen te houden. U zei toch dat ze volkomen in het duister tastten?' 

'Fara is ergens bij de rand van het probleem blijven hangen. Soms maakt hij mij nerveus en Pirenne heeft mij gewantrouwd vanaf het ogenblik dat ik werd gekozen, maar geen van hen beschikt over voldoende capaciteiten om volledig te begrijpen wat er aan de hand is. Hun hele training is gebaseerd op gezag. Ze zijn ervan overtuigd dat de Keizer almachtig is en ze zijn er bovendien van overtuigd dat zij niet bevoegd zijn bevelen uit te delen. Dit onvermogen om een revolte onder ogen te zien is onze beste bondgenoot.' 

Hij rees op uit zijn stoel en begaf zich naar de waterkoeler. 'Au fond zijn het geen kwaje kerels als ze zich maar aan hun Encyclopedie houden. En dat is waar wij in de toekomst voor zullen zorgen! Als het om het besturen van Terminus gaat, zijn ze hopeloos incompetent. Ga nu maar en breng de zaak aan het rollen. Ik wil alleen zijn.'

Hij ging op de punt van zijn bureau zitten en staarde naar zijn glas water. Grote ruimte nog aan toe! Was hij maar zo zeker van zichzelf als hij zich voordeed! Over twee dagen zouden de Anacreonen landen en het enige waarover hij beschikte was een aantal gissingen omtrent hetgeen Hari Seldon vijftig jaar eerder in zijn schild had gevoerd. Hij was niet eens een echte psycholoog, alleen maar een knoeier met een beperkte opleiding die probeerde de grootste psycholoog van de eeuw te slim af te zijn. 

Als Fara gelijk had; als Anacreon het enige probleem was waarmee Hari Seldon rekening had gehouden; als de Encyclopedie het enige was wat de moeite waard was om bewaard te blijven - wat had een staatsgreep dan voor zin? Hij haalde zijn schouders op en nam een slok water.