Boeken van Het Spectrum worden in de handel gebracht door:
 Uitgeverij Het Spectrum BV
 Postbus 2073
 3500 GB Utrecht

Eerste druk, 7000 exemplaren, juli 1983
Tweede druk, 4000 exemplaren, juli 1984
Derde druk, 4000 exemplaren, december 1984
Vierde druk, 4000 exemplaren, juli 1985
Vijfde druk, 10.000 exemplaren, maart 1986
Zesde druk, 8000 exemplaren, september 1986
Zevende druk, 15.000 exemplaren, november 1986
Achtste druk, 8000 exemplaren, januari 1987
Negende druk, 7500 exemplaren, mei 1987
Tiende druk, 10.000 exemplaren, juni 1987
Elfde druk, 10.000 exemplaren, september 1987
Twaalfde druk, 10.000 exemplaren, december 1987
Dertiende druk, 3.500 exemplaren, juli 1988
Veertiende druk, 7.500 exemplaren, september 1988

Druk: Koninklijke Wöhrmann, Zutphen

Oorspronkelijke titel: The Valley of Horses  
Uitgegeven door Crown Publishers Inc., New York
© 1982 by Jean M. Auel
Vertaald door: G. Snoey
Eerder verschenen onder de titel De tocht naar de Anderen

This translation © 1986 by Het Spectrum BV
No part of this book may be reproduced in any form, by print, photoprint, microfilm or any other means without written permission from the publisher. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

20-0155.14

CIP-gegevens Koninklijke Bibliotheek, Den Haag

Auel, Jean M.

De vallei van de paarden/Jean M. Auel; [vert. uit het Engels door G. Snoey]. - Utrecht [etc.]: Het Spectrum.
Met kaart
Vert. van: The Valley of Horses: a novel. - New York: Crown, 1982
 Nederlandse uitg. eerder verschenen o.d.t. De tocht naar de Anderen. -1983
 ISBN 90-274-5684-4
York: Crown, 1980
UDC 82-3 NUGI 301 
Trefw.: romans; vertaald