5

Sneeuwen deed het niet meer, maar de grond was bedekt met een dikke laag en de wagen vorderde moeizaam door de verlaten straten. Het sombere grijze licht van de dageraad was niet alleen poëtisch gezien, maar ook letterlijk koud en noch de Actionisten, noch de volgelingen van Hardin waren op dat vroege uur in de stemming veel activiteit te ontplooien. 'Het ziet er slecht uit, Hardin,' bromde Yohan Lee. 'Ze zullen zeggen dat je er tussenuit wilt knijpen.' 

'Ze mogen zeggen wat ze willen. Ik wil naar Anacreon. Genoeg hierover Lee!' 

Hardin leunde achterover en huiverde. Koud was het niet in de goed verwarmde wagen, maar er lag iets kils over het sneeuwlandschap dat hem hinderde. 

'Op een goeie dag zullen we toch eens iets aan het klimaat van Terminus moeten doen,' zei hij. 'Het kan, weet je.' 

'Persoonlijk zou ik liever eerst een paar andere dingen willen regelen,' antwoordde Lee. 'Sermak bijvoorbeeld. Een kleine droge cel met een constante temperatuur van vijfentwintig graden bij voorbeeld.' 

'Dan zou ik een echte lijfwacht nodig hebben. Niet alleen die twee daar,' zei Hardin en wees naar de twee karate-knokkers die naast de bestuurder zaten - de ogen strak gericht op de verlate straat en de vuisten om de atoomspuiten geklemd. 'Je schijnt je zinnen op een burgeroorlog gezet te hebben.' 

'Ik? Nee, er zijn er nog meer die een vinger in de pap hebben die die niet veel aanmoediging nodig hebben!' Hij begon zijn vingers af te tellen: 'Eén: Sermak schopte gisteren herrie in de gemeenteraad en wilde jou in staat van beschuldiging stellen.' 

'Daar heeft hij het volste recht toe,' antwoordde Hardin koel. 'Trouwens, de motie werd verworpen met tweehonderdzes tegen honderdvierentachtig stemmen.' 

'Inderdaad: een meerderheid van tweeëntwintig stemmen terwijl wij op een minimum van zestig hadden gerekend. Geef het m toe. Dat deed jij ook.' 

'Inderdaad, het was maar een kleine meerderheid,' gaf Hardin toe.

'Goed. En twee. Na de stemming stonden negenenvijftig leden van de Actionistenpartij als éen man op en verlieten de vergadering.' 

Hardin zweeg. 'Ten derde,' vervolgde Lee. 'Voordat ze het gebouw verlieten, schreeuwde Sermak dat je een verrader was; dat je naar Anacreon ging om je bloedgeld in ontvangst te nemen; dat de Raad door tegen je schorsing te stemmen medeplichtig was en dat zij zich niet voor niets "Actionisten" noemden. Wat zeg je daar van?' 

'Het betekent waarschijnlijk dat we moeilijkheden kunnen verwachten.' 

'En nu ga je er bij het ochtendgloren als een dief vandoor. Nee, Hardin, je moet de feiten onder ogen zien en de staat van beleg afkondigen!' 

'Geweld is de laatste toevlucht van ...' 

'... van hen die de situatie niet meer beheersen.' 

'Goed. We zullen zien. Luister nu eens goed naar mij, Lee. Dertig jaar geleden werd het Tijd-Gewelf geopend en lichtte Hari Seldon ons in omtrent de feitelijke gang van zaken.'

'Dat herinner ik mij.' Lee knikte aandachtig en er verscheen een vage glimlach op zijn gezicht. 'Het was de dag waarop wij de macht overnamen.' 

'Inderdaad. Het was bovendien onze eerste belangrijke crisis. Dit is de tweede - en over drie weken is het tachtig jaar geleden dat de Foundation werd opgericht. Begrijp je waar ik heen wil?' 

'Je bedoelt dat Seldon opnieuw zal verschijnen?' 

'Ik ben nog niet uitgesproken. Seldon heeft nooit gezegd dat hij zou terugkeren. Hij trachtte steeds te voorkomen dat wij zouden weten wat er in de toekomst zou gebeuren. Bovendien is het onmogelijk om na te gaan of de radiumklok op een nieuw evenement is afgesteld - zij het misschien om het Gewelf te vernietigen en dat dat zal gebeuren als we eraan gaan knoeien is zo goed als zeker. Ik ben er ieder jaar heen gegaan, voor het geval dat er iets zou gebeuren. Hij is nooit verschenen, maar dit is de eerste maal dat wij ons weer voor een echte crisis geplaatst zien.' 

'Hij zal dus opnieuw verschijnen.' 

'Misschien. Ik weet het niet, maar het gaat om het volgende: Tijdens de zitting van de Raad die vandaag zal worden gehouden zul je onmiddellijk na de aankondiging dat ik naar Anacreon ben vertrokken aan de leden meedelen dat op vijftien maart aanstaande Hari Seldon een nieuwe verklaring zal afleggen die van het hoogste belang is met het oog op de onlangs met succes opgeloste crisis. Dat is van het grootste belang, Lee: je weigert ieder commentaar, zelfs al worden er nog zoveel vragen gesteld!' 

'Zullen ze het geloven?' 

'Dat doet er niet toe. Het zal verwarring teweegbrengen en dat is precies wat ik wil. Het zal tot gevolg hebben dat ze hun acties uitstellen tot na veertien maart. Voor die datum zal ik allang terug zijn.' 

Lee keek hem aarzelend aan. 'Maar dat verhaal over de "met succes opgeloste crisis", dat is klinkklare onzin!' 

'Misschien. Maar verwarring stichten zal het! Kijk daar heb je de luchthaven!' 

Het ruimteschip doemde dreigend voor hen op. Hardin liep door de sneeuw naar de luchtsluis.

Tot ziens, Lee,' riep hij. 'Ik vind het naar om je in het hol van de leeuw achter te laten, maar ik ken niemand anders die ik ver trouwen kan. Pas op dat je je vingers niet brandt.'

'Maak je niet bezorgd. Ik kijk wel uit. Je bevelen zullen worden uitgevoerd,' zei Lee. Hij trad achteruit en de luchtsluis werd gesloten.